WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«№.. Днес.2017г., на основание чл.20, ал.4, т.3 от Закон за обществените поръчки, регламентиращ възможността за директно ...»

Приложение № 1

П Р О Е К Т Н А Д О Г О В О Р

№ …………………………..……………..

Днес ……………….2017г., на основание чл.20, ал.4, т.3 от Закон за обществените поръчки, регламентиращ възможността за директно възлагане на изпълнението, между:

Район Панчарево – Столична община, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, ЕИК 0006963270690, представляван от Димитър Сичанов- Кмет и Александра Симеонова- Гл.счетоводител от една страна, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

…………………….., със седалище и адрес на управление: гр….……………., ул……………… № ……., ЕИК ……………….., представлявано от ……………….., в качеството на ……………………, с ЕГН ……………, л.к. № ………, изд.на ………….г. от …………………………., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни „Енергийно обследване за доказване на постигнати енергийни спестявания на ДГ № 3 „Детелина“, с. Казичане“ и „Проверка на енергийна ефективност на водогрейни котли, съгласно чл. 50 от Закон за енергийната ефективност в 71 СУ „Пейо Яворов“- 3 броя котли“.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Срокът за изпълнение на договора е ………………………… дни, считано от датата на подписването му.

ІІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 3. (1) Обследването завършва с Доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приемането на доклада се осъществява с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на страните по договора.

(2) В случай, че съставеният технически паспорт не е в съответствие с Наредба № 5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на несъответствията, като определя подходящ срок за това.

(3) Цялата документация следва да бъде оформена и предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- на хартиен носител – в папки, комплектовани в 5 броя оригинални екземпляра

- електронна версия на СD –2 брой диск.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. Възнаграждението за услугите, предмет на настоящия договор, възлиза на …………. лв./…………………./ (словом) без ДДС, съответно …………. лв. /………………………../ (словом) с ДДС.

Чл. 5. (1) Плащането ще се извърши по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:

IBAN……………………………………………………………………… BIC…………………………………………………………………………

Банка

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи плащане само за действително извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договорените видове работи качествено и в посочения в чл.2 срок, като организира и координира цялостния процес на изпълнение, в съответствие с:

- представената си оферта;

- действащата нормативна уредба в Република България;

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да упражнява дейностите, предмет на договора чрез квалифицирани специалисти.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за изпълнение на дейностите по договора да използва собствени или наети уреди и инструменти за извършване на обследване за доказване на конструктивните, якостни и технически характеристики на сградата или да наеме строителни и други специализирани лаборатории, необходими за проверката на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изтичане срока за изпълнението или при прекратяване на този договор да върне всички оригинални документи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са му предоставени или които са били изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или с които той се е снабдил по време на и във връзка с изпълнението на настоящия договор.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин данните, фактите, сведенията и документите, които са му предоставени във връзка с изпълнение предмета на договора.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да окаже необходимото съдействие (достъп до обектите) за изпълнение на услугите, предмет на договора.

Чл. 8. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор, без с това да пречи на оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). При констатиране на некачествено или непълно изпълнение на дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент да спре изпълнението им и да изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да отстрани недостатъците за своя сметка.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, НЕУСТОЙКИ

Чл. 9. Настоящият договор се прекратява:

При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

По взаимно съгласие, изразено писмено.

При изпълнение на договораЧл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да му предоставя допълнителен срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в случай на системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на което и да е задължение по този договор.

Чл.11. При забавяне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,5 % върху неизпълнените стойности за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора. Сумата се прихваща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при плащането.

Чл.12. При некачествено изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

Чл. 13. Горните неустойки не лишават изправната страна от правото й да търси обезщетение за нанесени щети и пропуснати ползи.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 14. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 15. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такива, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра- три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА

СО-РАЙОН ПАНЧАРЕВО: ……………………………..……

/ДИМИТЪР СИЧАНОВ/ /.…………………/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/АЛЕКСАНДРА СИМЕОНОВА/

ЮРИСКОНСУЛТ:

/ЛИЛИ ДИМИТРОВА/

Похожие работы:

«Исследовательская работа "Изучение влияния звуков и музыки на организм человека" Коноплев А.П., Володин А.Д. ГАПОУ СО "Саратовский политехнический колледж" Руководитель: Антропова В.В., преподаватель высшей квалификационной категории, Лещева Н.Ю., преподаватель первой квалификационной категории Здоровье. Люди издавна связыв...»

«Техническое описание Сухое строительство и штукатурные работыТехническое описание включает в себя следующие разделы: TOC \o 1-1 \h \z \u 1. ВВЕДЕНИЕ PAGEREF _Toc451440983 \h 32. КВА...»

«Содержание учебного предмета Глава 1.Тепловые явления (12ч) Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопе...»

«Лекция 10 Техника сбора в единую клиентскую базу всей накопленной о клиентах информации4.1. Это нас ждет! Когда через несколько лет пластиковые карты получат в России широкое распространение в качестве платежного средства, тысячи людей поймут важность того, что называется службой по...»

«МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПИЛИНГОВ С РЕТИНОЛОМ INNO-EXFO В ПРОГРАММАХ КОРРЕКЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.КОНТРОЛИРУЕМАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ.ПРОГРАММА СЕМИНАРА — ТЕОРИЯ Обзор препаратов компании INNOAESTHETICS: INNO-EXFO "Glyco-Age", "Skin Recovery", "Lightening", "Bio C", "Mandelage", "Ultim...»

«ЗАО "Газпромнефть – Северо-Запад" Инструкция по участию в открытом Отборе №5-7169-011-13 организации, способной выполнить комплекс услуг по разработке концепции АЗС, дизайн-проекта, проектной и рабочей документации, а также выполнить строительно-монтажные работы на условии "под ключ": по адресу: Ленинградс...»

«Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда Наименование организации: DOCVARIABLE ceh_info \* MERGEFORMAT Общество с ограниченной ответственностью Восточный берег   Наименование структурного подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель...»

«Классный час "Покормите птиц зимой"Цели:1. Вызвать сочувствие к голодающим и замерзающим зимой птицам. Научить проявлять заботу к ним.2. Расширить знания детей о птицах.Формируемые УУД: познавательные читать, извлекая нужную информацию из различных источников, делать обобщения, высказывать предположения; ко...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.