WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Декан_Ф.И.Ш. “_”_2015й. КАЛЕНДАР-ТЕМАТИК РЕЖА 2015-2016 ўув йили Кафедра: Патология Фан: патологик анатомия Факультет: даволаш, ...»

ТАСДИЛАЙМАН”

Декан_______________Ф.И.Ш.

“_____”_____________2015й.

КАЛЕНДАР-ТЕМАТИК РЕЖА

2015-2016 ўув йили

Кафедра: Патология

Фан: патологик анатомия

Факультет: даволаш, тиббий педагогика курс: 3 семестр: V

Семестр учун ажратилган соат: маъруза –32; амалий машулот – 54.

Маъруза машулотлари

№ Сана Машулот мавзуси Соат

1 02-08. 09 Касаллик хаида тушунча. ужайра альтерацияси ва адаптацияси. Дистрофиялар, таснифи, морфогенетик механизмлари. Паренхиматоз дистрофиялар.

Паренхиматоз дистрофиянинг болалар организмидаги ўзига хослиги 70 мин

20 мин

2 09-15. 09 Тўима ва органлар альтерацияси. Строма-томир дистрофиялари.

Строма-томир дистрофияларнинг болалар организмига хослиги 70 мин

20 мин

3 16-22.09 Аралаш дистрофиялар. Хромопротеидлар, липопротеидлар и нуклеопротеидлар алмашинувининг бузилиши.

Аралаш дистрофиянинг болалар организмига хослиги 70 мин

20 мин

4 23-29.09 Минерал дистрофиялар. Некроз: турлари, сабаблари, морфологияси.

Кальций ва магнийнинг болалар суяги ўсиши ва ривожланишидаги ўрни 70 мин

20 мин

5 30. 09-

06. 10 он айланишининг бузилиши. Артериал ва веноз тўлаонлик. он кетиши ва он уйилиши.

Умумий ўткир ва сурункали веноз тўлаонликнинг болалар касалликларига боли олда ривожланиши ва патологик анатомиясининг ўзига хослиги. 70 мин

20 мин

6 07-13. 10 Тромбоз. Эмболия. Шок. ДВС синдром.

Тромбоз, эмболия ва ДВСнинг бола организмидаги ўзига хослиги. 70 мин

20 мин

7 14-20. 10 Яллиланиш: ўткир ва сурункали яллиланиш, экссудатив, пролифератив ва специфик яллиланишлар.

Яллиланиш жараёнининг эмбрионал ва илк постнатал даврда болалар организмида ривожланишининг ўзига хослиги 60 мин

30 мин

8 21.-27.10 Иммунопатология. Ўта сезувчанлик реакциялари. Аутоиммун касалликлар. Иммунодефицитлар.

Иммунопатологик жараёнлар ривожланишининг болалар организми иммун тизими такомил топишига боли олда ривожланиши. 70 мин

20 мин

9 28.10-

03. 11 Регенерация. Атрофия. Гипертрофия. Метаплазия. Дисплазия.

Эмбрионал, фетал ва илк постнатал даврда тўималар регенерацияланишининг ўзига хослиги. 70 мин

20 мин

10 04-10. 11 Ўсмалар: умумий тушунчаси. Эпителиал органларга хосмас ўсмалари.

Тума ўсмалар, тератомаларнинг гистогенези, морфогенези ва патологик анатомияси. 70 мин

20 мин

11 11-17. 11 Мезенхимал ўсмалар. Нерв и меланин пайдо илувчи тўима ўсмалари. 90 мин

12 18-24. 11 Анемия. Лейкоз.

Болалар организмидаги дефицит ва гипопластик анемияларнинг ўзига хослиги 70 мин

20 мин

13 25. 11-

01. 12 Атеросклероз. Гипертония касаллиги. 90 мин

14 02-08. 12 Юрак ишемик касаллиги. Цереброваскуляр касаллик. Кардиомиопатиялар. 90 мин

15 09-15. 12 Ревматизм. Висцерал формалари. Юрак нусонлари. Васкулитлар.

Болалар ва ўсмирлар организмида ревматик касалликларнинг сабаблари, патогенези ва иммунологик механизмлари. 60 мин

30 мин

16 16-22. 12 Нафас системаси касалликлари. Крупоз пневмония. Ўчоли пневмония. ОРВИ.

Чаалолар ва болаларда ўткир вирусли ва бактериал ўчоли пневмониялар ривожланишининг ўзига хослиги. 60 мин

30 мин

Амалий машулотлар

№ Сана Машулот мавзуси Соат

1 02-08. 09 Патологик анатомия – масади, вазифалари, текшириш объектлари, усуллари ва даражаси. Касаллик хаида тушунча. 3

2 09-15. 09 ужайра альтерацияси ва адаптацияси. Дистрофия, таснифи, морфогенетик механизмлари. Паренхиматоз дистрофиялар: таснифи, гиалин-томчили, гидропик ва шох дистрофиялар макро- ва микроскопик белгилари, ахамияти, оибати.

Паренхиматоз дистрофиянинг болалар организмидаги ўзига хос хусусиятлари 2,5

0,5

3 16-22. 09 Строма-томир дистрофиялар, таснифи, мукоид, фибриноид бўкиш, гиалиноз ва амилоидознинг белгилари, аамияти, оибатлари.

Строма-томир дистрофияларнинг болалар организмидаги ўзига хослиги. 2,5

0,5

4 23-29.

09 Аралаш дистрофиялар, таснифи, эндо ва экзоген пигментация, уларнинг табобатдаги аамияти. Гемасидероз, меланоз, липофусциноз морфологияси. Билирубин алмашинуви бузилиши, сариликнинг морфологик таърифи.

Аралаш дистрофиянинг болалар организмидаги ўзига хослиги. 2,5

0,5

5 30. 09-

06. 10 Минерал дистрофиялар, кальцинозлар, оакланишнинг учта шакли, морфологияси, аамияти. Сийдик, ўт тшлари турлари. Некроз, оидаси, шакллари, макро- ва микроскопик белгилари, клиник-морфологик кўринишлари; гангрена ва инфарктларнинг ўзига хослиги.

Кальций ва магнийнинг болалар суяги ўсиши ва ривожланишидаги ўрни. 2,5

0,5

6 07-13. 10 Артериал и веноз тўлаонлик, сабаблари, шакллари, морфологик белгилари. атта ва кичик он айланиш доирасидаги ўткир ва сурункали веноз тўлаонлик морфологияси. «Мускат жигари», «ўпканинг ўнир индурацияси» морфологияси, аамияти. он кетиши ва он уйилиши, сбаблари, турлари, аамияти.

Умумий ўткир ва сурункали веноз тўлаонликнинг болалар касалликларига боли олда ривожланиши ва патологик анатомиясининг ўзига хослиги. 2,5

0,5

7 14-20. 10 Тромбоз-морфологияси, ривожланиш механизми, яхши ва ёмон оибатлари, аамияти (тромбофлебит, флеботромбоз). Эмболия, эмболлар харакатланиши, турлари, ёли, хаволи, Газли, микробли, тўимали, ёт таначали ва тромбоэмболиялар ўзига хослиги. Ўпка артерияси тромбоэмболияси, ўткир ўпка юраги. ДВС синдром морфологияси.

Тромбоз, эмболия ва ДВСнинг бола организмидаги ўзига хослиги. 2,5

0,5

8 21.-27. 10 Воспаление-таърифи, таснифи, мааллий ва умумий белгилари. Ўткир яллиланиш. Сероз, фибриноз (крупоз, дифтеритик), йирингли (флегмона, абсцесс, эмпиема), чириши, геморрагик ва аралаш яллиланишлар клиник-морфологик хусусиятлари.

Яллиланиш жараёнининг эмбрионал ва илк постнатал даврда болалар организмида ривожланишининг ўзига хослиги 2,5

0,5

9 28. 10-

03. 11 Сурункали яллиланиш, сабаблари, продуктив яллиланишнинг учта шакли. Специфик ва носпецифик яллиланишлар морфологияси, оибати. Умумий патологияда фиброз-склероз-цирроз тушунчалари. 3

10 04-10. 11 Иммунопатология. Ўта сезувчанлик реакцияларнинг клинико-морфологик белгилари, Аутоиммун касалликлар, таърифи, асосий белгилари. Иммун танислиги, умумий тушунчаси, сабаблари, таснифи, клиник-морфологик кўринишлари. Турмушда орттирилган иммун танислиги синдроми (ОИТС), патогенез ива морфогенези, клиник-морфологик кўринишлари, асоратлари, ўлим сабаблари.

Иммунопатологик жараёнлар ривожланишининг болалар организми иммун тизими такомил топишига боли олда ривожланиши. 2,5

0,5

11 11-17. 11 Регенерация: даврлари, морфогенези, турлари, оибати. Тўли, тўлимас ва патологик регенерациялар патанатомияси. Яранинг бирламчи в иккиламчи битиши морфологияси. Атрофия, таърифи, турлари, клиник-морфологик белгилари. Гипертрофия, таърифи, механизмлари, турлари, клиник-морфологик белгилари. Юрак декомпенсацияли гипертрофиясининг белгилари.

Эмбрионал, фетал ва илк постнатал даврда тўималар регенерацияланишининг ўзига хослиги. 2,5

0,5

12 18-24. 11 Ўсмалар: таърифи, одам патологиясидаги ўрни, ўсмалар гистогенетик гурулари. Хавсиз ва хавфли ўсмаларнинг бир-биридан фари. Эпителиал органларга хос ўсмалар. Папиллома, аденома ва безли полиплар клиник-морфологик ўзига хослиги. Тўималар дисплазияси ва «рак ўз жойида -, ”carcinoma in situ”, юори ва кам шаклланган ракларнинг клиник-морфологик таърифи.

Тума ўсмалар, тератомаларнинг гистогенези, морфогенези ва патологик анатомияси. 2,0

1,0

13 25. 11-

01. 12 Мезенхимал ўсмалар: мезенхимал хавфсиз ва хавфли ўсмалар клинико-морфологик хусусиятлари. Юмшо тўима ўсмалари ўзига хослиги. Невус турлари. Невус ва меланомаларнинг макро- ва микроскопик фари. Нерв системаси ўсмалари: нейроэктодермал в амия томирлари ўсмалари. 3

14 02-08. 12 Анемиялар.Темир етишмаслиги, В 12 етишмаслиги анемиялари: уларда ондаги кўмикдаги, ошозон-ичак трактидаги, жигардаги морфологик ўзгаришлар. Лейкозлар: таърифи, ондаги ўзгаришларга, он ужайралари етилганлигига ва кечишига араб турлари. Ўткир ва сурункали лейкозлар. Замонавий диагностикаси, кечиш даврлари, клиник-морфологик таърифи, асоратлари, ёшга болик белгилари, ўлим сабаблари.

Болалар организмидаги дефицит ва гипопластик анемияларнинг ўзига хослиги 2,5

0,5

15 09-15.12 Атеросклероз и артериосклероз. Атеросклерознинг морфологик таърифи ва даврлари. Касалликнинг клиник-морфологик кўринишлари ва асоратлари. Гипертония касаллиги: патогенези, касаллик дарвларига араб томирларда, юракдаги морфологик ўзгаришлар. Гиалинлашган ва гиперпластик артериолосклероз, морфологияси, органлардаги ўзгаришлар. 3

16 16-22.12 Юрак ишемик касаллиги, таърифи ва таснифи. Ўткир, рецидивланган ва айталама миокард инфарктлари морфологияси, асоратлари. Сурункали юрак ишемик касаллиги: клиник-морфологик белгилари, асоратлари ва оибати. Цереброваскуляр касаллик: клиник-морфологик белгилари, Ишемик энцефалопатия, нфаркт, мияга он уйилиш. 3

17 23-29. 12 ОРАЛИ НАЗОРАТ - 1 3

18 13-19. 01.

2016 Ревматизм: таснифи, пато- ва морфогенези, морфологияси. Эндокардит, миокардит, перикардит ва панкардит: клиник-морфологик таърифи, асоратлари ва оибатлари. Ревматик юрак нусонлари. Васкулитлар: таснифи, сабаблари, морфологияси. Вегенер гранулематозининг клиник-морфологик белгилари, асоратлари.

Болалар ва ўсмирлар организмида ревматик касалликларнинг сабаблари, патогенези ва иммунологик механизмлари. 2,0

1,0

19 20-26. 01 Нафас тизими касалликлари. Крупоз пневмония - этиология, патогенез, клинико-морфологик хусусиятлари, ривожланиш даврлари, асоратлари ва оибатлари. Ўчоли пневмония (бронхопневмония), морфологик таърифи, асоратлари.

Чаалолар ва болаларда ўткир вирусли ва бактериал ўчоли пневмониялар ривожланишининг ўзига хослиги. 2,5

0,5

Кафедра мудири

Ўув ишига маъсул

“ТАСДИЛАЙМАН”

Декан_______________Ф.И.Ш.

“_____”_____________2015й.

КАЛЕНДАР-ТЕМАТИК РЕЖА

2015-2016 ўув йили

Кафедра: Патология

Фан: патологик анатомия

Факультет: даволаш ва тиббий педагогика курс: 3 семестр: VI

Семестр учун ажратилган соат: маъруза –18; амалий машулот –48.

Маъруза машулотлари

№ Сана Машулот мавзуси Соат

1 01-06. 02 Ўпканинг обструктив ва рестриктив касалликлари. Сурункали бронхит. Эмфизема. Бронхоэктазлар. Бронх ва ўпка ўсмалари.

Бўиз, бронхлар ва ўпканинг тума нусонлари 70 мин

20 мин

2 08-13. 02 Ошозон касалликлари: Гастритлар. Ошозон ва 12 бармо ичак яра касаллиги. Ошозон раки.

Ичак найининг агенезия, гипоплазия, атрезия ва стенози. Болаларда меъданинг яллиланиши. 70 мин

20 мин

3 15.-20. 02 Жигар касалликлари. Вирусли ва алкоголли гепатитлар. Гепатозлар: жигарнинг токсик дистрофияси. Жигар циррози. Жигар бирламчи раки.

Жигарнинг тума нусонлари, ўт йўллари атрезия ва стенози.

Болаларда вирусли гепатит ва ёли гепатознинг ўзига хослиги. 70 мин

20 мин

4 22.-27. 02 Буйрак касалликлари. Гломерулопатиялар: Гломерулонефрит. Амилоидоз. Тубулопатиялар: Ўткир буйрак каналчалари некрози.

Гломерулонефритнинг болалардаги ўзига хослиги. Тума амилоидоз. Болаларда пиелонефритнинг ўзига хослиги. 70 мин

20 мин

5 29. 02-

05. 03 Жинсий органлар касалликлари. Аёллар жинсий органлар дисгормонал касалликлари. омиладорлик ва турудан кейинги давр касалликлари. 90 мин

6 07-12. 03 Инфекцион касалликлар. Инфекцион жараённинг умумий таърифи. Вирусли касалликлар. Болалар инфекциялари. изами,

Болалар инфекциялари. Дифтерия. Скарлатина. Менингококкли инфекция

омила даври инфекциялар патологик анатомиясининг ўзига хослиги. 60 мин

30 мин

7 14-19. 02 Ичак инфекциялари: Брюшной тиф. Дизентерия. Сальмонеллезлар. Ўта-хавфли инфекциялар. Ўлат, вабо, куйдирги, геморрагик лихорадка.

Чаалолар ва болалар энтероколитининг ўзига хослиги. 90 мин

8 21-26. 03 Туберкулёз, Эпидемиология, патогенез, морфогенез, таснифи. Бирламчи, гематоген ва иккиламчи сил морфологияси. Захм (сифилис).

Болаларда бирламчи ва гематоген сил ривожланишининг этиологияси, патогенези ва ўзига хос патологик анатомияси. 70 мин

20 мин

9 28. 03-

02. 04 Сепсис. Сепсиснинг замонавий патоморфози.

Замбрули ва паразитар инфекцион касалликлар.

Неонатал, перинатал сепсиснинг патологик анатомияси.

Болалардаги замбрули ва паразитар касалликларнинг ўзига хослиги. 90 мин

Амалий машулотлар

№ Сана Машулот мавзуси Соат

1 01-06. 02 Ўпканинг обструктив ва рестриктив касалликлари, эпидемиолгияси, таснифи. Сурункали бронхит, эмфизема, пневмосклероз, уларнинг таснифи, сабаблари, патогенези, морфогенези, морфологик белгилари, асоратлари ва оибатлари. Бронхлар ва ўпка ўсмалари, таралиши, таснифи, макро- ва микроскопик вариантлари, гистологик турлари, клиник-морфологик кўринишлари ва асоратлари.

Бўиз, бронхлар ва ўпканинг тума нусонлари. 2,5

0,5

2 08-13. 02 Ошозон касалликлари: Гастрит. формалари. Сурункали гастритнинг морфологик таърифи. Яра касаллиги, патогенези, морфогенези, ривожланиш даврлари. Ўткир ва сурункали яралар макроскопик белгилари. Уларнинг ўзиш ва тинч дарлардаги ўзгаришлари. Ошозон раки, макроскопик ва гистологик шакллари, асоратлари.

Ичак найининг агенезия, гипоплазия, атрезия ва стенози. Болаларда меъданинг яллиланиши. 2,5

0,5

3 15.-20. 02 Ичак касалликлари: Колитлар: псевдомембраноз,. Носпецифик ярали колит – Крон касаллиги: Этиология, патогенез, клинико-морфологик белгилари, асоратлари ва оибатлари. Аппендицит. Таснифи, эпидемиология, этиология, патогенези. Ўткир ва сурункали аппендицитнинг морфологияси, клиникаси ва асоратлари.

Гиршпрунг касаллиги патогенези ва морфологияси. 2,5

0,5

4 22.-27. 02 Жигар касалликлари: таснифи, таърифи. Вирусли ва алкоголли гепатитлар, морфологик белгилари, маркерлари, оибати ва асоратлари. Гепатозлар: жигарнинг токсик гепатози.

Жигарнинг тума нусонлари, ўт йўллари атрезия ва стенози. 2,5

0,5

5 29. 02-

05. 03 Жигар циррозлари: патоморфологик белгилари, морфологик таснифи. Муум циррозлар клиник-морфологик белгилари, асоратлари. Жигар раки, сабаблари, келиб чииши ва гистологик кўринишлари.

Болаларда вирусли гепатит ва ёли гепатознинг ўзига хослиги. 2,5

0,5

6 07-12. 03 Буйрак касалликлари: Гломерулопатиялар: Гломерулонефрит: таснифи, морфологияси, кўринишлари ва оибатлари. Буйрак амилоидози, сабаблари, патогенези, морфогенези, морфологияси, клиник белгилари ва оибати.

Гломерулонефритнинг болалардаги ўзига хослиги.Тума амилоидоз. 2,5

0,5

7 14-19. 02 Тубулопатииялар Буйрак каналчалари ўткир некрози, сабаблари, патогенези, морфологияси. Пиелонефрит. Этиология, патогенез, морфологик белгилари, оибати.

Болаларда пиелонефритнинг ўзига хослиги. 2,5

0,5

8 21-26. 03 Эндокрин касалликлар – таснифи. Гипофиз касалликлари. Болезни гипофиза. олонсимон без касалликлари, бўо, турлари, морфологияси. Токсик бўо морфологияси. олонсимон без хавфсиз ва хавфли ўсмалари морфологик белгилари. андли диабет, морфологик белгилари, асоратлари, диабетик ангиопатия, нефропатия, ретинопатия, ўлим сабаблари.

Гипофиз, буйрак усти бези, олонсимон безларнинг аплазия ва гипоплазияси. 2,5

0,5

9 28. 03-

02. 04 Жинсий органлар касалликлари. Аёллар жинсий органлари дисгормонал касалликлари. омиладорлик ва турудан кейинги давр касалликлари. Плацентар полип, елбўоз, синцитиал эндометрит ва хорионпапилломалар морфологик таърифи. 3,0

10 04-09. 04 Инфекцион касалликлар: таснифи. Инфекцион жараённинг умумий таърифи, инфекция кириш йўллари, бирламчи инфекцион комплекс. Вирусли касалликлар: турлари, патологик анатомиясининг ўзига хослиги. Грипп морфологияси, асоратлари. изами,

омила даври инфекциялар патологик анатомиясининг ўзига хослиги. 2,5

0,5

11 11-16. 04 Болалар инфекциялари: Бўма, Скарлатина. Менингококкли инфекция. Хар бирининг этиологияси, патогенези, мааллий ва умумий патоморфологик ўзгаришлари, асоратлари ва ўлим сабаблари. 3,0

12 18-23. 04 Ичак инфекциялари: орин тифи, Ичбуру. Сальмонеллезлар. Этиология, патогенез, морфогенез, патологическая анатомия, асоратлари ва оибатлари.

Чаалолар ва болалар энтероколитининг ўзига хослиги. 2,5

0,5

13 25-30. 04

Ўта хавфли инфекциялар: турлари, унда врачлар харакати. Ўлат, Вабо, эпидемиологияси, таралиши, клиник-морфологик белгилари, асоратлари ва оибатлари. Куйдирги, эпидемиологияси, клиник-морфологик таърифи, асоратлари ва оибатлари. 3,0

14 02-07.

05 ОРАЛИ НАЗОРАТ 2 3,0

15 09-14. 05 Туберкулёз – Сил касаллиги, Эпидемиология, этиология, пато- и морфогенез, турлари, Бирламчи, гематоген сил морфологияси.

Болаларда бирламчи ва гематоген сил ривожланишининг этиологияси, патогенези ва ўзига хос патологик анатомияси. 1,5

1,5

16 16-21. 05 Иккиламчи сил касаллиги, формалари, асоратлари ва ўлим сабаблари. Захм, таснифи, даврлари бўйича морфологияси.

Тума захм патологик анатомияси. 2,5

0,5

17 23-28. 05 Сепсис, ўзига хос равишда ривожланадиган инфекция. Боша инфекциялардан фари, турлари. Септицемия, септикопиемия, бактериал эндокардит морфологияси. Сепсиснинг замонавий патгенези ва патоморфози. Замбуругли касалликлар. Паразитар касалликлар: Безгак.

Неонатал, перинатал сепсиснинг патологик анатомияси. Болалардаги замбрули ва паразитар касалликларнинг ўзига хослиги. 2,5

0,5

18 30. 05-

04. 06 ЯКУНИЙ НАЗОРАТ 3,0

Кафедра мудири Х.З. Турсунов

Ўув ишига маъсул Э.А. Эшбоев

“УТВЕРЖДАЮ”

Декан_______________Ф.И.Ш.

“_____”_____________2015й.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2015-2016 учебный год

Кафедра: Патология

Предмет: патологическая анатомия

Факультет: лечебный и медико-педагогический курс: 3 семестр: V

Выделенные часы на семестр: лекции – 32; практические занятия –54.

Лекционные занятия

№ Дата Тема занятия Часы

1 02-08. 09 Понятие о болезни. Альтерация и адаптация клетки. Дистрофии, классификация, морфогенетические механизмы. Паренхиматозные дистрофии.

Особенности паренхиматозных дистрофий в детском организме. 70 мин

20 мин

2 09-15. 09 Альтерация органов и тканей. Стромально-сосудистые дистрофии.

Особенности стромально-сосудистых дистрофий в детском организме. 70 мин

20 мин

3 16-22.09 смешанные дистрофии. Нарушение обмена хромопротеидов, липопротеидов и нуклеопротеидов.

Особенности смешанных дистрофий в детском организме. 70 мин

20 мин

4 23-29.09 Минеральные дистрофии. Некроз: виды, причины, морфология.

Роль кальция и магния в росте костей у детей. 70 мин

20 мин

5 30. 09-

06. 10 Нарушение кровообращения. Артериальное и венозное полнокровие. Кровотечение и кровоизлияние.

Артериальное и венозное полнокровие, связанные с детскими болезнями и их патологическая анатомии. 70 мин

20 мин

6 07-13. 10 Тромбоз. Эмболия. Шок. ДВС синдром.

Особенности тромбоза, эмболия и ДВС в детском организме. 70 мин

20 мин

7 14-20. 10 Воспаление: острое и хроническое воспаление: экссудативное, пролиферативное и специфическое воспаление.

Особенности развития воспалительных процессов в эмбриональном и раннем постнатальном периодах. 60 мин

30 мин

8 21.-27. 10 Иммунопатология. Реакции гиперчувствительности. Аутоиммунные болезни. Иммунодефициты.

Развитие иммунопатологических процессов в соответствии становлению иммунной системы у детей. 70 мин

20 мин

9 28. 10-

03. 11 Регенерация. Атрофия. Гипертрофия. Метаплазия. Дисплазия.

Особенности регенеративных процессов в эмбриональном, фетальном и раннем постнатальном периодах. 70 мин

20 мин

10 04-10. 11 Опухоли: общие понятия. Эпителиальные органонеспецифические опухоли.

Врожденные опухоли, гистогенез, морфогенез и патологическая анатомия тератом. 70 мин

20 мин

11 11-17. 11 Мезенхимальные опухоли. Опухоли из нервной и меланинобразующей тканей. 90 мин

12 18-24. 11 Анемии. Лейкозы.

Особенности дефицитных и гипопластических анемий у детей. 70 мин

20 мин

13 25. 11-

01. 12 Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. 90 мин

14 02-08. 12 Ишемическая болезнь сердца. Цереброваскулярные болезни. Кардиомиопатии. 90 мин

15 09-15. 12 Ревматизм. Висцеральные формы. Пороки сердца. Васкулиты.

Причины, патогенез и иммунологические механизмы развития ревматических болезней у детей и подростков. 60 мин

30 мин

16 16-22. 12 Болезни органов дыхания. Крупозная пневмония. Очаговая пневмония. ОРВИ.

Особенности острых вирусных и бактериальных пневмоний у новорожденных и детей. 60 мин

30 мин

Практические занятия

№ Дата Название темы Часы

1 02-08. 09 Патологическая анатомия – цели и задачи, объекты исследования, методы и уровни исследования. Понятие о болезни. 3

2 09-15. 09 Альтерация и адаптация клетки. Дистрофия, классификация, морфогенетические механизмы. Паренхиматозные дистрофии: классификация, гиалиново-капельная, гидропическая и роговая дистрофии; макро- и микроскопические признаки, значение, исходы.

Особенности паренхиматозных дистрофий в детском организме. 2,5

0,5

3 16-22.09 Стромально-сосудистые дистрофии, классификация, мукоидное, фибриноидное набухание, гиалиноз и амилоидоз; их проявления, значение и исходы.

Особенности стромально-сосудистых дистрофий в детском организме. 2,5

0,5

4 23-29.09 Смешанные дистрофии, классификация, эндо- и экзогенные пигментации, их значение в медицине. Морфология гемосидероза, меланоза, липофусциноза. Нарушение обмена билирубина, морфологические проявления желтух.

Особенности смешанных дистрофий в детском организме. 2,5

0,5

5 30. 09-

06. 10 Минеральные дистрофии, кальцинозы, виды обызвествлений, их морфология, значение. Виды мочевых и желчных камней. Некроз, определение, виды, макро- и микроскопические проявления; особенности гангрены и инфаркта.

Роль кальция и магния в росте костей у детей. 2,5

0,5

6 07-13. 10 Артериальное и венозное полнокровие, причины, виды, морфологические проявления. Морфология острого и хронического венозного полнокровия в большом и малом кругах кровообращения. «Мускатная печень», «бурая индурация легкого» - морфология, значение. Кровотечение, кровоизлияние, причины. Виды и значение.

Артериальное и венозное полнокровие, связанные с детскими болезнями и их патологическая анатомии. 2,5

0,5

7 14-20. 10 Тромбоз-морфология, механизм развития, благоприятные и неблагоприятные исходы, значение (тромбофлебит, флеботромбоз). Эмболия, движение эмболов, виды ( жировая, воздушная, газовая, микробная, тканевая, инородными телами и тромбоэмболии. Тромбоэмболия легочной артерии, острое легочное сердце. морфология ДВС синдрома.

Особенности тромбоза, эмболия и ДВС в детском организме. 2,5

0,5

8 21.-27. 10 Воспаление-определение, классификация, мааллий ва умумий белгилари. Острое воспаление. Клинико-морфологические особенности серозного, фибринозного (крупозное, дифтеритическое), гнойного (флегмона, абсцесс, эмпиема), гнилостного, геморрагического и смешанного воспаление.

Особенности развития вопалительного процесса в эмбриональном и раннем постнатальном периодах. 2,5

0,5

9 28. 10-

03. 11 Хроническое воспалени, причины, виды продуктивного воспаления. Морфология специфического и неспецифического воспаления, исходы. Понятия фиброза-склероза-цирроза в общей патологии. 3

10 04-10. 11 Иммунопатология. Клинико-морфологические проявления реакций гиперчувствительности. Аутоиммунные болезни, определение, классификация, основные признаки. Иммунодефициты, общие понятия, причины, классификация, клинико-морфологические проявления. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), патогенез и морфогенез, клинико-морфологические проявления, осложнения, причины смерти.

Развитие иммунопатологических процессов в соответствии становлению иммунной системы у детей. 2,5

0,5

11 11-17. 11 Регенерация: периоды, морфогенез, виды, исходы. Патологическая анатомия полной, неполной и патологической регенерации. Морфология первичного и вторичного заживление ран. Атрофия, определение, виды, клинико-морфологические проявления. Гипертрофия, определение, механизмы развития, виды, клинико-морфологические проявления. Признаки декомпенсации гипертрофированного сердца.

Особенности регенеративных процессов в эмбриональном, фетальном и раннем постнатальном периодах. 2,5

0,5

12 18-24. 11 Опухоли: определение, роль в патологии человека, гистогенетические группы. Отличия доброкачественных опухолей от злокачественных. Эпителиальные органоспецифические опухоли. Клиник-морфологические особенности папилломы, аденомы и железистых полипов. Клинико-морфологическая характеристика тканевой дисплазии и «рака на месте - ”carcinoma in situ”, высоко- и низкодифференцированных раков.

Врожденные опухоли, гистогенез, морфогенез и патологическая анатомия тератом. 2,0

1,0

13 25. 11-

01. 12 Мезенхимальные опухоли: клинико-морфологические особенности доброкачественных и злокачественных мезенхимальных опухолей. Особенности опухолей из мягких тканей. Виды невуса. Макро- и микроскопические отличия невуса и меланом. Опухоли нервной системы: нейроэктодермальные и менингососудистые опухоли. 3

14 02-08. 12 Анемии. Дефицитные анемии (железо и вит. В 12): морфологические изменения в крови, костном мозге, желудочно-кишечном тракте, печени. Лейкозы: определение, виды в зависимости от изменений в крови, степени зрелости клеток крови и течению. Острые и хронические лейкозы. Современная диагностика, периоды течения, клинико-морфологическая характеристика, осложнения, проявления связанные с возрастом, причины смерти.

Особенности дефицитных и гипопластических анемий у детей. 2,5

0,5

15 09-15.12 Атеросклероз и артериосклероз. Морфологическая характеристика атеросклероза и его стадии. Клинико-морфологические проявления болезни и его осложнения. Гипертоническая болезнь: патогенез, морфологические изменения в сосудах и сердце на разных стадиях болезни. Гиалинизированный и гиперпластический артериолосклероз, морфология, изменения в органах. 3

16 16-22.12 Ишемическая болезнь сердца, определение и классификация. Морфология и осложнения острого, рецидивирующего и повторного инфаркта миокарда. Хроническая ишемическая болезнь сердца: клинико-морфологические проявления, осложнения и исходы. Цереброваскулярная болезнь: клинико-морфологические проявления. Ишемическая энцефалопатия, инфаркт, кровоизлияние в мозг. 3

17 23-29.01

2016 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 1 18 13-19.01.

2016 Ревматизм: определение, пато- и морфогенез, морфология. Эндокардит, миокардит, перикардит и панкардит: клинико-морфологическая характеристика, осложнения и исходы. Ревматические пороки сердца. Васкулиты: классификация, причины, морфология. Клинико-морфологические проявления грануломатоза Вегенера, осложнения.

Причины, патогенез и иммунологические механизмы развития ревматических болезней у детей и подростков. 2,0

1,0

19 20-26. 01 Болезни органов дыхания. Крупозная пневмония - этиология, патогенез, клинико-морфологические особенности, стадии развития, осложнения и исходы. Очаговая пневмония (бронхопневмония), морфологическая характеристика, осложнения.

Особенности острых вирусных и бактериальных пневмоний у новорожденных и детей. 2,5

0,5

Заведующий кафедрой Турсунов Х.З.

Ответственный за учебный процесс Эшбоев Э.А.

“УВЕРЖДАЮ”

Декан_______________Ф.И.О.

“_____”_____________2015й.

КАЛЕНДАРНЫЙ-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2015-2016 учебный год

Кафедра: Патология

Предмет: патологическая анатомия

Факультет: лечебный и медико-педагогический курс: 3 семестр: VI

Выделенные часы на семестр: лекции –18; практические занятия –48.

Лекционные занятия

№ Дата Тема занятия Часы

1 01-06. 02 Обструктивные и рестриктивные болезни легких. хронический бронхит. Эмфизема. Бронхоэктазии. Опухоли бронхов и легких.

Врожденные пороки развития легких. 70 мин

20 мин

2 08-13. 02 Болезни желудка: Гастриты. Язвенная болезнь желудка и 12ПК. Рак желудка.

Гастриты у детей. 70 мин

20 мин

3 15.-20. 02 Болезни печени. Вирусные гепатиты. Алкогольное поражение печени. Гепатозы: токсическая дистрофия печени. Цирроз печени. Рак печени.

Врожденные аномалии развития печени и желчных путей. 70 мин

20 мин

4 22.-27. 02 Болезни почек. Гломерулопатии: Гломерулонефрит. Амилоидоз. Тубулопатии: острый некроз эпителия канальцев почек.

Гломерулонефрит у детей. Врожденные аномалии развития почек. Пиелонефрит у детей. 70 мин

20 мин

5 29. 02-

05. 03 Болезни половых органов. Дисгормональные заболевания у женщин. Патология беременности, родов и послеродового периода. 90 мин

6 07-12. 03 Инфекционные болезни. Общая характеристика инфекционных процессов. Вирусные инфекции. Детские инфекции. Корь. Дифтерия. Скарлатина. Менингококковая инфекция.

Инфекционные поражения плода. 60 мин

30 мин

7 14-19. 02 Кишечные инфекции: Брюшной тиф. Дизентерия. Сальмонеллезы. Особо опасные инфекции: чума, холера и сибирская язва.

Особенности энтероколитов у детей. 90 мин

8 21-26. 03 Туберкулёз. Эпидемиология, патогенез, морфогенез, классификация. Морфология первичного, гематогенного и вторичного туберкулеза. Сифилис.

Особенности туберкулезного поражения у детей. 70 мин

20 мин

9 28. 03-

02. 04 Сепсис. Этиология, классификация. Патоморфоз сепсиса.

Паразитарные и грибковые инфекции.

Патологическая анатомия неонатального и перинатального сепсиса.

Особенности грибковых и паразитарных заболеваний у детей. 90 мин

Практические занятия

№ Дата Тема занятия Часы

1 01-06. 02 Обструктивные и рестриктивные болезни легких, эпидемиолгия, классификация. Хронический бронхит, эмфизема, пневмосклероз, их классификация. этиология, патогенез, морфогенез, морфологические проявления, осложнения и исходы. Опухоли бронхов и легких, классификация, пути распространения, макро- и микроскопические варианты, клинико-морфологические проявления и осложнения.

Врожденные аномалии развития легких и бронхов. 2,5

0,5

2 08-13. 02 Болезни желудка: гастриты, виды. Морфологические проявления хронических гастритов. Язвенная болезнь: этиология, патогенез, морфогенез, стадии развития. Макроскопические проявления острых и хронических язв. Рак желудка, макроскопичекие и гистологические виды, осложнения.

Гастриты у детей. 2,5

0,5

3 15.-20. 02 Болезни кишечника: колиты: псевдомембранозный, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона. Этиология, патогенез, клинико-морфологические проявления, осложнения и исходы. Аппендицит. классификация, эпидемиология, этиология, патогенез. Морфология острого и хронического аппендицита, осложнения.

Патогенез и морфология болезни Гиршпрунга. 2,5

0,5

4 22.-27. 02 Болезни печени: классификация. Вирусные и алкогольный гепатиты, морфологические проявления, маркеры, исходы и осложнения. Гепатозы: токсическая дистрофия печени.

Врожденные аномалии развития печени. 2,5

0,5

5 29. 02-

05. 03 Циррозы печени: классификация, патоморфогенез. Специфичекие циррозы: клинико-морфологические проявления, осложнения. Рак печени, этиология, гистологические варианты.

Особенности вирусных гепатитов и гепатозов у детей. 2,5

0,5

6 07-12. 03 Болезни почек. Гломерулопатии: гломерулонефрит, классификация, морфология, исходы и осложнения. Амилоидоз почек, этиология, патогенез, морфогенез, морфология, исходы и сложнения.

Особенности гломерулонефрита у детей. Врожденные аномалии развития почек. 2,5

0,5

7 14-19. 02 Тубулопатии: острый некроз эпителия канальцев почек, этиология, патогенез, морфология. Пиелонефрит, этиология, патогенез, морфология, исходы и осложнения.

Особенности пиелонефрита у детейи. 2,5

0,5

8 21-26. 03 Эндокринные болезни – классификация. Болезни гипофиза, щитовидной железы. опухоли, зоб. Виды и морфология. Сахарный диабет, морфологические проявления, осложнения: ангиопатия, нефропатия, ретинопатия, причины смерти.

Врожденные аномалии развития гипофиза, щитовидной железы, надпочечников. 2,5

0,5

9 28. 03-

02. 04 Болезни половых органов. Дисгормональные заболевания у щеншин. Патология беременности, родов и послеродового периода. Плацентарный полип, пузырный занос, синцитиальный эндометрит и хорионпапиллома. 3,0

10 04-09. 04 Инфекционные болезни: классификация. Общая харатеристика инфекционного процесса, пути инфицирования, первичный инфекционный комплекс. Вирусные инфекции: виды, патоморфологические особенности. Грипп, корь: морфология, осложнения.

Инфекционная патология во время беременности. 2,5

0,5

11 11-16. 04 Детские инфекции: дифтерия, скарлатина, менингококковая инфекция. Этиология, патогенез, общие и местные патоморфологические проявления, осложнения и причины смерти. 3,0

12 18-23. 04 Кишечные инфекции: брюшной тиф, дизентерия, сальмонеллезы. Этиология, патогенез, морфогенез, патологическая анатомия, исходы и осложнения.

Особенности энтероколита у детей. 2,5

0,5

13 25-30. 04

Особо опасные инфекции: виды, особенности врачебных мероприятий. Чума. Холера. Эпидемиологи, распространение, клинико-морфологические проявления, исходы и осложнения. Сибирская язва: эпидемиология, клинико-морфологическая характеристика, исходы и осложнения. 3,0

14 02-07.

05 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 2 3,0

15 09-14. 05 Туберкулёз. Эпидемиология, этиология, пато- и морфогенез, виды. Морфология первичного и гематогенного туберкулеза.

Особенности первичного и гематогенного туберкулеза у детей. 1,5

1,5

16 16-21. 05 Вторичный туберкулез: формы, осложнения и причины смерти. Сифилис: классификация, морфология каждого периода.

Врожденный сифилис. 2,5

0,5

17 23-28. 05 Сепсис, особенности развития, классификация, патогенез Морфология септицемии, септикопиемии, бактериального эндокардита. Современный патоморфоз и классификация. Грибковые и паразитарные инфекции. Малярия.

Патологическая анатомия неонатального и, перинатального сепсиса. Особенности грибковых и паразитарных инфекций у детей. 2,5

0,5

18 30. 05-

04. 06 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 3,0

Заведующий кафедрой Х.З. Турсунов

Ответственный за учебную работу Э.А. Эшбоев

(Форма для цикловых занятий)

“ТАСДИЛАЙМАН”

Декан_______________Ф.И.Ш.

“_____”_____________2015й.

КАЛЕНДАР-ТЕМАТИК РЕЖА

2015-2016 ўув йили

Кафедра: Патология

Фан: патологик анатомия

Факультет: даволаш курс: 3 семестр: VI

Семестр учун ажратилган соат: маъруза – амалий машулот –

Маъруза машулотлари

№ Машулот мавзуси Соат

1 2 3 4 5... жами Амалий машулотлар

№ Машулот мавзуси Соат

1 2 3 4 5 6 7... жами Кафедра мудири

Ўув ишига маъсул

Похожие работы:

«Россия ООО "Электротехническая компания ЭИП" 301363, Тульская область, г. Алексин, ул. К.Маркса, 11А тел. (факс) (48753) 4-99-52 г. Москва 8 (495) 926-10-80 (217) _ ООО "Электротехническая компания ЭИП"ПАСПОРТ БК 1.00.00.000 ПС Блок коммутации и защиты БК 1.00.00.000 (БК-1)...»

«Второй региональный чемпионат профессионального мастерства людей с инвалидностью "Абилимпикс" Тамбовской областиКОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ по компетенции МебельщикРАЗРАБОТАЛ Национальный эксперт "Абилимпикс" _ "" _ 2017СОГЛ...»

«Утверждаю Директор школы _/Морозов С.А./АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ МБОУ "Новоархангельская ООШ" 2016-2017 учебный годСодержание: Раздел I. Паспорт Программы Раздел II. Концептуа...»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к приказу ректора от..2015 №_УТВЕРЖДАЮ Директор \ декан "_" "" Сведения о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и базе для ее осуществления для подготовки 080508.65 Информационный менеджмент1. Информация о научных нап...»

«ГОСТ 22160-76 УДК 69.024.92:678.744.32:006.351(083.74) Группа Ж35ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КУПОЛА ИЗ ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА ДВУСЛОЙНЫЕ Технические условия Two layer domes of organic plastic. Technical requirementsДата вв...»

«ГОСТ 21.408-93 УДК 691:002:006:354 Ж01МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Система проектной документации для строительстваПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИАВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ System of design documents for construction. Roles of industrial process automation working docum...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Свердловская область ДУМАПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА пятого созываРЕШЕНИЕ 16.12.2016 № 600 Об утверждении Правил землепользования и застройки Полевского городского округа Рассмотрев постановление Главы Полевс...»

«"СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ" Вариант 1.1.Одноклеточные передвигаются с помощью:1)ложноножек; 2) мышц 3)механической ткани 4)вакуолей2. К какому образу жизни приспособились актинии?1) свободноживущему 2) п...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ЖУРАВЛЁНОК" Г. НАДЫМА" Консультация по теме "Особенности составления и реализации проектов технической направленности" Выполнила: воспитатель Лыкова Н.А. 834390431863500 Надым 2017г. С введением ФГОС педагоги дошкольных образовательн...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.