WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Број:18/5 Дана: 18. марта 2015. године МБ: 08151342 ПИБ: 101700945 Шифра дел. 9102 Телефон: ++381 21 6613 322 Факс: ++381 216613 ...»

Позоришни музеј Војводине

Нови Сад, Краља Александра 5/1

Број:18/5

Дана: 18. марта 2015. године

МБ: 08151342

ПИБ: 101700945

Шифра дел. 9102

Телефон: ++381 21 6613 322

Факс: ++381 216613 322

info@pmv.org.rswww.pmv.org.rs

ЈН бр. 1/2015

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама, члана 29. став 1. ал.12. Статута Позоришног музеја Војводине, (Сл. гласник РС број 124/2012, 14/2015.) Извештаја Комисије за јавну набавку број: 18/5 од 18 марта 2015. године, директор доноси

О Д Л У К У

о додели уговора – преговарачки поступак без објављивања позива

за подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама

Јавна набавка број: 1/2015

1. Подаци о наручиоцу: Позоришни музеј Војводине, Нови Сад, Краља Александра 5/1

2. Број и датум доношења одлуке о покретању поступка јавне набавке: бр.18/2 од 4. марта 2015. године.

3. Врста наручиоца: установа културе, државна установа, индиректни корисник буџетских средстава

4. Назив и ознака из општег речника набавке: 70220000 – услуге давања других некретнина осим стамбених у најам или закуп.

5. Опис предмета јавне набавке:

Предмет јавне набавке је закуп пословног простора, који се налази у истој згради, на истом спрату, непосредно уз пословни простор у којем се одвија пословање Наручиоца.

Закупљени простор има физичко-техничку заштиту (решетке на прозорима), док је противпожарни и противпровални мониторинг повезан с музејском централом. Музејски и закупљени простор дели само зид. Из техничких и практичних разлога закупљени простор је одговарајући (запослени су физички на једном месту), тако да музејски и закупљени простор чине готово целину, чиме су створени предуслови за несметано обављање свих активности Наручиоца. Нпр. депо с музејским предметима се налази у музејском простору, а скенери су у закупљеном. Између осталог, и локали телефона су у закупљеном простору и везани су за телефонску центалу смештену у простору Наручиоца.

6. Основ за примену преговарачког поступка и податке који оправдавају његову примену:

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама где је предвиђено да због техничких односно уметичких разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити одређени понуђач, а у складу са мишљењем Управе за јавне набавке број 404-02-632/15 од 25. фебруара 2015. године.

Пословни простор, који је предмет јавне набавке, се налази у истој згради, на истом спрату, непосредно уз пословни простор у којем се одвија пословање Наручиоца.

Закупљени простор има физичко-техничку заштиту (решетке на прозорима), док је противпожарни и противпровални мониторинг повезан с музејском централом. Музејски и закупљени простор дели само зид. Из техничких и практичних разлога закупљени простор је одговарајући (запослени су физички на једном месту), тако да музејски и закупљени простор чине готово целину, чиме су створени предуслови за несметано обављање свих активности Наручиоца. Нпр. депо с музејским предметима се налази у музејском простору, а скенери су у закупљеном. Између осталог, и локали телефона су у закупљеном простору и везани су за телефонску центалу смештену у простору Наручиоца.

7. Процењена вредност јавне набавке: 400.000,00 динара

8. Број примљених понуда: 1

9. Највиша и најнижа цена: 44.400,00 на месечном нивоу без ПДВ-а, а 399.600,00 динара за 9 месеци без ПДВ-а за 2015. годину.

10. Основни подаци о понуђачима и понуди којој је додељен уговор:

Ивана Бошковић Перовић, из Новог Сада, Краља Александра 5, власница пословног простора који је предмет јавне набавке.

11. Период важења уговора: до 31. децембра 2015. године.

12. Подаци о начину подношења захтева за заштиту права и роковима:

Рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки у смислу члана 149. Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено, са повратницом. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати прописану таксу у износу од 40.000,00 динара на рачун буџета РС. Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

13. Ова одлука ће се у року од два дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Позоришног музеја Војводине.

14. Контакт: Тамара Буљугић, члан Комисије за јавну набавку, info@pmv.org.rs

Директор

Зоран Максимовић

Похожие работы:

«Протокол № 608-2016/ЕП г. Пенза 26.12.2016 г. Наименование закупки: выполнение работ по реконструкции двухэтажного корпуса № 3 с надстройкой 3 этажа в рамках инвестиционного проекта "Строительство, техническое перевооружение и реконструкция производственной...»

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД Номинация "Организация праздников и мероприятий в учреждениях профессионального образования" Классный час на тему "Суши and роллы"Разработала: Жиряева Тать...»

«Аннотация выпускной квалификационной работы Артюх Арина Артемовны "Интерактивный музей в системе продвижения технического университета" Н.рук. – Панкова Галина Константиновна, доцент Кафедра связей с общественностью в бизнесе СПбГУОчная форма обучения Данн...»

«Анонс закупки Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) Управление Материально-Технического Снабжения, Республика Саха (Якутия), гор. Мирный, ул. Московская, 3, являющаяся одновременно Заказчиком и Организатором закупки, планир...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙСТАНДАРТРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р54273-2010НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ Руководство по таблицам измерения параметров Москва Стандартинформ2011 Предислови...»

«Выпускная квалификационная работа Развивающие задания на уроках русского языка 2014 г.ОГЛАВЛЕНИЕ TOC \o 1-3 \h \z \u Введение PAGEREF _Toc388477247 \h 3Глава I. 1.Особенности использования развивающих заданий на уроках русского языка. PAGEREF _Toc388477248 \h 71.1. Игра как один из видов развивающих заданий, механизмы, обус...»

«МБОУ "Европейский лицей" п.Пригородный Экзаменационные билеты к экзамену по физике для 9 класса Билет № 1 Механическое движение. Путь. Скорость. Ускорение. Лабораторная работа. Измерение силы тока, проходящего через резистор, и напряжения на нем, расчет сопр...»

«SPECSHEET 32004001600200 Двухполосная заэкранная АС серии ScreenArray®SPECSHEET 2 полосная SceenArray®Основные характеристики: •• Двухполосные заэкранные АС нового поколения ScreenArray® были созданы для достижения максимальной мощности, увеличенной зоны покрытия, а также минимального уро...»

«VolkswagenPolo Allstar Мощность двигателя Объем двигателя Максимальный крутящий момент Трансмиссия Максимальная скорость Время разгона от 0 до 100 км/чРасход топлива в...»

«Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение "Липецкий индустриально-строительный колледж"МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ТЕМУ:"Набрасывание учеб...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.