WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАДАРЛАМАСЫ «Тау-кен металлургия жабдытарын пайдалануды инновациялы технологиялары» Маманды 6М071200 - «Машинажасау» ...»

азастан Республикасы білім жне ылым министірлігі

.И. Стбаев атындаы аза лтты ылыми зерттеу техникалы университеті

МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАДАРЛАМАСЫ

«Тау-кен металлургия жабдытарын пайдалануды инновациялы технологиялары»

Маманды 6М071200 - «Машинажасау»

Алматы 2016

азастан Республикасы білім жне ылым министірлігі

.И. Стбаев атындаы аза лтты ылыми зерттеу техникалы университеті

БЕКІТЕМІН

Университетті Оу-

дістемелік кеесі

«___»______ 2016ж.,

хаттама №___

МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАДАРЛАМАСЫ

«Тау-кен металлургия жабдытарын пайдалануды инновациялы технологиялары»

Маманды 6М071200 - «Машинажасау»

Білім беру бадарламасыны дегейі:

(1,5 жылды) профильді магистратура

Алматы 2016

1 Білім беру бадарламасыны паспорты

Профильдік магистратураны «Тау-кен металлургия жабдытарын пайдалануды инновациялы технологиялары» білім беру бадарламасын бітірушілерге: 6М071200 – «Машинажасау» мамандыы бойынша «Техника жне технология магистірі» академиялы дрежесі беріледі.

Магистратура мамандыы аясында оу орны здігінен ртрлі оу бадарламаларын лтты бадарламалара, ксіби стандарттара жне Дублин дискрипторларымен келісілген жне де Еуропа біліктілік бадарламаларына сйкес растырылады.

Білім беру бадарламасы оу нтижесіне баытталып жасалуы тиіс.

Оу дегейіні жне білім алушыларды білім клеміні крсетілуімен, мегеру нтижесімен, компитенцияларымен жне ECTS бірліктегі (есептелген) кредиттермен сынылан Дублин дискрипторлары оу бадарламасын бітіруші тлектерді маман болуына ыпал етеді.

Білім беру бадарламасыны рылымы білім беруді мазмнын анытайтын ртрлі оу мен ылыми жмыстардан трады жне оларды есептемелік млшерлерімен араатынастарын, клемі мен лшемлерін анытайды.

Магистратурадаы білім беру бадарламасы келесі блімдерден трады:

1) базалы жне профильдік пндер тобынан тратын теориялы білім беру;

2) трлі тжірибелер, профильдік сынатардан тратын магистранттарды тжірибелік даярлау;

3) профильдік магистраттарды магистірлік диссертациялар жазудан тратын тжірибелік–зерттеу жмыстары;

4) аралы жне орытынды аттестациялар кіреді.

Профильді баыттаы магистратура бадарламасында пндер циклындаы Базалы пндер (БД) Типтік оу жоспарындаы пндерді жалпы клемінен (1 жылды мерзімдегі магистратурада) 44%-ды, ал (1,5 жылды магистратурада) 28%-ды райды, жне сйкесінше міндетті оылатын пндер жне де сйкесінше 38% жне 50% - тандау бойынша компоненттер.

Магистратураны профильді баытындаы оу бадарламасында пндер циклындаы профильді пндер (ПД) Типтік оу жоспарындаы пндерді жалпы клемінен (1 жылды мерзімдегі магистратурада) 56%-ды, ал (1,5 жылды магистратурада) 72%-ды райды, жне міндетті оылатын пндер сйкесінше 10 мен 12% болады жне де сйкесінше 90% жне 88% - тандау бойынша компоненттер райды.

Тадау бойынша компоненттерді тізімі ме реттерін ЖОО зі анытайды жне мнда жмыс берушілерді сыныстары ескеріледі.

Білім алушыларды даярлауды дегейіне ойылатын талаптар

Білім беру нтижесі екінші дегейлі (магистратура) Дублинск дескрипторлары негізінде аныталады жне магистранттарды біліктілік дегейімен крсетіледі.

Білім беру нтижесі жалпы бадарлама дегейінде, сонымен атар рбір жеке пнні білім беру модулі дегейінде алыптастырылады.

Екінші дрежедегі дискрипторлар келесі абілеттіліктерді болуын ажет етеді:

Жоары білім алу дегейінде, сана – сезім мен тсіну рдісін дамытуды, солар арылы жаа инновациялы идеяларды ылыми– зерттеулерде сынуды;

Брын белгісіз мірлік жадайларда кездесетін проблемаларды шешу шін жетік білім салаларын олдану, оан пнаралы білімдер нтижелін икемдеуді;

3) Игерілген білімдер жиынтыын аса крделі ордаланан проблемаларды шешуге баыттау, ол шін шаын немесе толы белгілі апараттарды леуметтік жне этикалы пайдалана білуді;

4) зіні тжырымдаан нтижелерін, жаа білімдерін сол саладаы мамандар мен маман еместерге наты, длелді трде жеткізе білуді;

5) збетінше машытануды жаластыра беруді.

Профильдік магистратураны бітірушілерді біліктілігіне ойылатын наты талаптар:

Міндетті:

1) хабардар болуы тиіс:

- тау-кен металлургия машинажасау ндірісіні технологиялы рдістер саласындаы жаалытарын, сонымен атар оларды инновациялы жйелер мен рылыларды жасауда олдана білу;

- тау-кен металлургия машинажасау ндірісіні ртрлі салаларындаы жобалы-конструкторлы, нертапышты жне инновациялы жмыстар;

- металдарды ндеуді ылыми дістері мен техникалы ралдарыны ммкіндіктері, жне оларды тау-кен металлургия кешендеріні мселелерін шешуге олдануды;

- жаратылыстану ылымдарыны (оамды, гуманитарлы, экономикалы) актуалды методологиялы жне философиялы мселелері;

- ндіріс орынды стратегиялы басаруды йымдастыру, инновациялы менеджмент, ксбасшылы теориялар;

- тау-кен металлургия ндіріс орындарды жмысындаы негізгі аржылы-шаруашылы мселелер жайлы.

2) білуі тиіс:

- тау-кен металлургия кешендеріні машинажасау бйымдарыны сенімділігі мен диагностикасын амтамассыз ету дістемесін;

- квалиметрия дістемесін, техникалы бйымдарды сапа дегейін баалау дістерін олдануды;

- ндірістік рдістерді автоматты жобалауа арналан заманауи компьютерлік технологияларды;

- тау-кен металлургия жабдытарын жасауды заманауи дістерін.

3) мегеруі тиіс:

- тау-кен металлургия машинажасау саласында туындаан инженерлік проблемалаларды шешу шін теория, тжірибе жне дістемелерді йлестіруді;

- трлі пндерді игеру барысында ордаланан білімді аналитикалы жне басару мселелерін тымды шешу шін олдануды;

- мекемені шаруашылы іс-рекеттеріне микроэкономикалы талдау жргізіп, тау-кен металлургия кешендеріні нерксіптерін басаруды игеруды;

- ксіпкерлік іскерлікте ылыми дістерді олдануды;

- ордалынан білімді технологиялы шешімдерді анытау, натылау шін арнайы дістер олдана білуді;

- аспаптарды, ондырыларды жне станоктарды тадау жне пайдалануды;

- тау-кен металлургия кешендеріні жабдытарын пайдалануды технологиялы рдістерін жасауды;

- типтік есептерді шыаруды тымды шешімдерін табуды;

- жаа проблемаларды жне есептерді шешуде креативті ойлау жне іскерлік крсетуді;

- нертабуа жне ндірістік лгілерге сыныс даярлауды;

- ізденіс барысында туатын мселерді анытау жне ксіптік білім ажет болатын есептерді шешуді;

- алынан нтижелерді деу, талдау жне машина жасау дебиеттер малматтарына сйеніп сараптауды;

- ажетті зерттеу дістерін тадау, олданыстаы дістерді жетілдіру жне иновациялы дістер ру, бнын негізінде деу процесін зерттеу мселесі труы ажет;

- тау-кен металлургия кешендеріні жабдытарын пайдалану жне жндеуді инновациялы дістерін жасауды;

- заманауи апаратты технологияларды олданып, апаратты- аналитикалы жне апаратты-библиографикалы жмыстар жргізуді;

- тжірибелік-зерттеу жне аналитикалы нтижелерді магистірлік диссертация, маала, есептеме ретінде жаттау ажет.

4) орындай алуы тиіс:

- ксіби мселерді шешу;

- тау-кен металлургия йымдары мен мекемелерді мселелеріні аналитикалы шешімдерін табу;

тау-кен металлургияны машинажасау жабдытарын жобалау, жасау жне пайдалану барысында иннвациялы дістер мен бадарламалы німдерді олдану;

- бйымны тота тзімділігіні негізгі теорияларын жне оларды орау дістерін игеру, тау-кен металлургия жабдытарыны бйымдары мен тйіндерін тот басудан орауды инновациялы дістерін олдану;

- тау-кен металлургия ндірісін басаруды заманауи технологияларын олдану;

- жобаланатын бйымны рылымды жаттарын жасау жне ол шін заманауи апаратты технологияларын пайдалану;

- технологиялы процестерін жасау, тау-кен машиналары мен металлургиялы жабдытар жасау ндірістеріні есептерін шешу шін олданбалы бадарламалы рылыларды пайдалану;

- олданбалы бадарлама ралдары олдану

5) компетентті болу керек:

- тау-кен металлургия машинажасау саласында зерттеуді дістемесіні саласында;

- дние жзілік экономика заманауи мселелер саласында жне лтты экономикаларды лемдік шаруашылы рдістерде атысуын;

- тау-кен металлургия мекемелерді жмысын йымдастыру жне басаруда;

- ртрлі мекемелермен ндірістік байланыс орнату, оны ішінде мемлекеттік органдар да бар;

- білім кеістігін толытырып тру, ксіби біліктілікті, іскерлікті кеейту.

Арнай компетенциялар рбір мамандытара байланысты блек растырылады, яни онда жмыс берушілерді жне оамны леуметтік сраныстары ескеріледі.

«Тау-кен металлургия жабдытарын пайдалануды инновациялы технологиялары» мамандыы бойынша профилді магистратура бітірушілерді арнайы (ксіби) компетенцияларына ойылатын талаптар:

міндетті:

1) хабардар болуы тиіс:

- тау-кен металлургия мекемелерін пайдалануды жалпы ылыми негіздері мен типтік ережелері, тау-кен металлургия жабдытарыны дамуы мен технология арасындаы зара байланыс туралы;

- тау-кен металлургия жабдытарын жобалау жне жасау кезінде есептеу схемалары мен инженерлік дістер туралы;

- тау-кен металлургия кешендерін стратегиялы басаруды йымдастыру, инновациялы менеджмент, ксбасшылы теория туралы;

-жаа техниканы ендіруді кпдегейлі мселелері жне пайдалану жмыстарында инновациялы шешімдер, нерксіптік ауіпсіздік жне оршаан ортаны орауды амтамасыз ету туралы.

2) білуге тиісті:

- тау-кен металлургия кешендеріні жабдытарын жобалауды жне пайдалануды заманауи технологияларын;

- апаратты технологияларды олдана отырып тау-кен металлургия кешендеріні мекемелерін жобалауды дістемесін;

- тау-кен металлургия кешендеріні жабдытарын жасау жне пайдалану барысында ресурстарды немдеу теххнологияларын;

- ауіпсіз ндірісті йымдастыруды негіздерін;

- ауіпсіз ндірісітік ортаны алыптастыруды ылым мен техниканы жетістіктерін, ндірістік ауіптерді болжау жне оршаан ортаа техногенді серді азайту.

3) мегеруі тиіс:

- білім алуды тандаан траекторясы бойынша, оршаан ортаа кері серін тмендету кезінде, минималды шыындармен жабдытарды пайдалануды жоспарлы крсеткіштерін орындау барысында ндірістік-техникалы тапсырмаларды шешу;

- иын табии-климатты жадайда тау-кен металлургия мекемелерін жобалау барысында негізгі дістерді жне заманауи бадарламалы кешендерді олдану;

- тау-кен металлургия машинажасау ндірісіні технологиялы есептерін жасау кезінде заманауи апаратты технологияларды з бетінше тауып, олдану;

- техникалы жобалар, тау-кен металлургия мекемелері мен территориялды-ндірісітік кешендерді ауіпсіздігіні жне экология жаынан ауіпсіздігіні экспертизасын ткізу.

4) орындай алуы тиіс:

- технологиялы жне жобалы жаттарды, жмыс сызуларын ои білуі, тау-кен металлургия жабдытарыны, рдістер мен німні сипаттамасын білу;

- жабдытарды орындарына орналастыру жне оларды арасында жмыс клемін таайындау;

- тау-кен металлургия мекемелеріні жабдытары мен машиналары, пайдаланатын материалдар мен ндірілетін німдерді сертификациядан ткізу.

5) компитентті болу керек:

- тау-кен металлургия мекемелерді жмысын жмысын йымдастыру жне басаруда, ебекті орау жне ндірістік ауіпсіздікті амтамассыз етуді азіргі замаы жетістіктері; ртрлі баса да мекемелермен байланыстарды жасы алыптастыруда, ксіби ріптестермен тыыз байланыста жмыс жасап, крделі жне кешенді мселелерді шешуде; атарушы билікті мемлекеттік органдарымен орта мселерді шешуде ебек орау, ндірістік ауіпсіздік, АЖ жадайында объектілерді ауіпсіздігі, оршаан ортаны орау мселелерінде компитентті болулары тиісті.

Білім беру бадарламасы бойынша растырылан жалпы универсалды жне ксіби компетенциялар растырылды (осымша).

2.1 Білім беру бадарламасы мазмны

Модульдер атауыОуды ктілетін нтижелері Клемі Семестр Модуль компоненттеріалыптастырылын біліктілікKZ ECTS Пн коды Модульді райшылар

(пндер, тжірибе жне т.с.с.) Пн циклы (ООД,БД,ПД) Тобы (А,В,С) ОК/ ВК Кредиттер саны Баылау алпы

(экз,КР) Жалпы модульдерКоммуникативтік басару модулі Ізденушілер оу нтижесінде ксіптік іс-рекеттерінде шет тілін пайдалануа; макро- жне микроэкономика негіздерін пайдалану, ксіптік ызметте нарыты жадай туекелін білу жне тсінуге; басару жне маркетингті йымдастыруды жаа жатарын іс жзінде олдануа; орындаушылар жымыны жмысын йымдастыруа; леуметтік-оамды жне ндірістік іс-рекет аумаында ріптестермен белсенді арым-атынас орнатуа машытанады. 3 5 1 Аа 5201 Аылшын тілі (ксіптік) БП 1.2.1 А ОК 3 ЭкзЖК1, ЖК2

ЖК3, ЖК4, ЖК5

ЖК6, ЖК7,

ЖК20,

ЖК21

2 3 1 РМеn5202 Жобалы менеджментБП 1.2.2 А ОК 2 ЭкзМодули специальности

МИМ – Машииналы инженерия модулі Ізденушілер оу нтижесінде машинажасау бйымдарын ндіруді сапа дегейін баалауды заманауи дістерін олдануа машытанады. 3 5 1 KIPATMО 5203 Технологиялы машиналар мен жабдытарды баылау-лшеу аспаптары мен аппараттарыБП 1.2.3 А ОК 3 П ЖК 11, ЖК 13, КК 2, КК 5, КК 7, КК 8, КК 10, КК 11, КК 12, КК 13, КК 19, КК 23, КК 28, КК 29, КК 30

ПБM – Практикалы-бадарланан модуль ажетті малматты, техникалы мліметтерді, крсеткіштер мен жмыс нтижелерін жйелеу жне ажетті малматтарды жйелеу жне жинатай алу абілеттілігі.

жымды жмыстарды йымдастыру, шоырланан пікірлерде, жмысты істеу ретін блімшелерде шыаратын бйымды жне оларды элементтерін жетілдіру, йлестіру, жмыстарын йымдастыра алуы

10 40 3 РrР ндірістік практика ОТ 1 6 ЖК 1, ЖК 2, ЖК 3, ЖК 6, ЖК 7, ЖК 9, ЖК 10, ЖК 16, КК 1, КК 2, КК 3, КК 5, КК 6, КК 11, КК 12, КК 14, КК 15, КК 16, КК 17, КК 18, КК 22, КК 27, КК 29

2 ЕІRМ Магистрантты эксперименталды-зерттеу жмысы ОТ 2 4

МИА орытынды аттестаттау модуліЖобаланан мселеге техникалы тапсырманы дайындау, автоматтандырылан тсілдерді олдана отырып эскиздерді, техникалы жне техникалы игерулерді игеруі,,бсекеге абілетті бйымдарды жобалау жне бірінші тжірбиені жргізу,

р трлі техникалы жаттарды арастыру, ажетті шолуларды, пікірлерді, нтижелерді жасай алу абілеттілігі

дебиеттік, іскерлік, жазбаша жне ауызша сйлеуді іскерлік тілде жеткізе алуы, ксіби таайындалан мтінді растыруы жне жндей алатындай абілеттілігі, сонымен атар шет тілінде 4 15 3 Кешенді емтихан (КЕ) ОТ 3 1 ЖК 1, ЖК 2, ЖК 3, ЖК 6, ЖК 7, ЖК 9, ЖК 10, ЖК 16, КК 1, КК 2, КК 3, КК 5, КК 6, КК 11, КК 12, КК 14, КК 15, КК 16, КК 17, КК 18, КК 22, КК 27, КК 29

3 ZMD Магистрлік диссертацияны рсімдеу жне орау (МД) ОТ 4 3 Оу траекториясы «Тау-кен машиналары жне жабдытарын пайдалануды инновациялы технологиясы»

КИДМ – Ксіптік инженерлік даярлау модулі Технологиялы машиналар саласында ндірістік жне басарушылы мселелерде ртрлі пндер шеберінде алынан білімін біріктіре алуы жне оны олдана алу абілеттілігі 9 15 1 PIGM

5301 Тау –кен машиналарындаы рдістік инновациялар БеП 1.3.1 В ВК 3 Ж ЖК 1, ЖК 2, ЖК 4, ЖК 6, ЖК 7, ЖК 9, ЖК 11, ЖК 12, ЖК13, ЖК 14, КК 1, КК 2, КК5, КК 7, КК 8, КК 9

2 ITSGP

5304 Тау –кен ндірісіндегі инновациялы клік жйесі БеП

1.3.4 В ВК 3 КЖ 1 TIKIESUPR

5302 Жер асты кеніштеріні траты ондырыларын пайдалануда жне конструкцияларындаы технологиялы инновациялар БеП 1.3.2 В ВК 3 КЖ КК 10, КК 11, КК 15, КК 16, КК 20, КК 23, КК 24, КК 29

ПжЖМ- Тау - кен машиналары жне жабдытарын пайдалану жне жндеу модулі Тау кен саласындаы азіргі технологиялы жабдытарды жндеу жне рационалды пайдалануды жоары дрежеде йымдастыра білу абілеттілігі

Технологиялы машиналарды

техникалы кйін жне алан орын, жабдыты сатандыратын жндеу жмыстарын жргізе білуі

19 32 1 MNEEOGMISU

5303 ТКМиТ электромеханикалы жабдытарын растыру, дрыстау жне пайдалану БеП 1.3.3 В ВК 3 Ж ЖК 1, ЖК 2, ЖК 3, ЖК 6, ЖК 7, ЖК 9, ЖК 10, ЖК 16, КК 1, КК 2, КК 3, КК 5, КК 6, КК 11, КК 12, КК 14, КК 15, КК 16, КК 17, КК 18, КК 22, КК 27, КК 29

2 ITTNMKGMSU

5305 ТКМиТ бзбай баылау дістеріні инновациялы техникасы мен технологиясы БеП 1.3.5 В ВК 3 Ж 2 IPVTO и RGM SU

5306 ТКМиТ жндеуде жне Т крсетудегі инновациялы процесстер БеП 1.3.6 В ВК 3 Ж 2 KMSITOOGP

5307 Тау-кен ксіпорындарында жабдытарды техникалы куландыруды, сынау ралдарыны креативті дістері БеП 1.3.7 В ВК 3 Ж 2 KTPGMSU 5208 ТКМиТ жобалаудаы компьютерлік технологиясы БеП 1.3.8 В ВК 3 Ж 2 UGGMSU 5209 Тау-кен машиналары жне стационарлы ондырылар гидропневможетектеріні рылы БеП 1.3.9 В ВК 4 Ж Оу траекториясы – Металлургиялы машиналар мен жабдытарды пайдалануды инновациялы технологиялары

МИМ – Машииналы инженерия модулі Ізденушілер оу нтижесінде машинажасау бйымдарын ндіруді сапа дегейін баалауды заманауи дістерін олдануа машытанады. 3 5 1 IASiEMMiO 5301 Металлургиялы машиналар мен жабдытарды жасауда жне пайдаланудаы инженерлік талдау БеП

1.3.1 В ВК 3 Ж ЖК 11, ЖК 13, КК 2, КК 5, КК 7, КК 8, КК 10, КК 11, КК 12, КК 13, КК 19, КК 23, КК 28, КК 29, КК 30

КИДМ – Ксіптік инженерлік даярлау модулі Ізденушілер оу нтижесінде машинажа-сауда инженерлік мселелерді шешу теориясын, тжірибесін жне дістерін бірге олдануа; жмыс жасай-тын ндіріс жадайында басару мселелерін шешуге ажетті білімді пайдалануа; нерксіп-тік ксіпорынны шаруа-шылы іс-рекетіне мик-роэкономикалы талдау жасауа; нерксіп са-ласында жобалау жне машинажасау бйымда-рын ндіру заманауи дістерін олдануа машытанады. 12 20 1 SOLNKSDUGMO

5302 Металлургиялы машиналарды тораптары мен блшектерін иратпай баылауды заманауи дістері БеП 1.3.2 В ВК 3 Ж ЖК 1, ЖК 2, ЖК 4, ЖК 6, ЖК 7, ЖК 9, ЖК 11, ЖК 12, ЖК13, ЖК 14, КК 1, КК 2, КК5, КК 7, КК 8, КК 9, КК 10, КК 11, КК 15, КК 16, КК 20, КК 23, КК 24, КК 29

1 ITPEOR 5303 Кен дайындау жабдытарын пайдалану тжірибесіндегі инновациялы технологиялар БеП 1.3.3 В ВК 3 Ж 2 ITPEOPP

5304 Балытып деу жабдытарын пайдалану тжірибесіндегі инновациялы технологиялар БеП 2.3.4 В ВК 3 Ж 2 ITPEOPP

5305 Илемдеу ндірісіні жабдытарын пайдалану тжірибесіндегі инновациялы технологиялар БеП 2.3.5 В ВК 3 КЖ ПжЖМ – Металлургиялы машиналар жне жабдытарды пайдалану жне жндеу модулі азіргі технологиялы жабдытарды ксіби дегейде тиімді пайдалануды жне жндеуді йымдастыра алу абілеттілігі 13 22 2 ITPTDGMO

5306 Металлургиялы жабдытара техникалы диагностика жне жндеу жргізу тжірибесіндегі инновациялы технологиялар БеП 2.3.6 В ВК 3 Ж ЖК 11, ЖК 13, КК 1, КК 2, КК 3, КК 4, КК 6, КК 11, КК 12, КК 13, КК 15, КК 22, КК 23, КК 24, КК 25, КК 27, КК 28, КК 29, КК 30

2 TTPEGMM

5307 КМЖ пайдалану тжірибесіндегі трибоника жне триботехникаБеП 2.3.7 В ВК 3 Ж 2 IPMPNRGMO

5308 рылылау жне жргізу реттеу жмыс-тары тжірибесіндегі инновациялар БеП 2.3.8 В ВК 3 КЖ 2 PGOVMG 5309 Ша-газдан тазарту жне айналмалы сумен жабдытау жйесін пайдалану БеП2.3.9 В ВК 4 Ж 3 Білім беру бадарламалар модульдері бойынша мегерілген кредиттер клемін крсететін орытынды кесте:

«Тау-кен металлургия жабдытарын пайдалануды инновациялы технологиялары»

"6М071200 – Машина жасау" мамандыы

Оу курсы Семестр Мегерілген модульдер саны Зерделенетін пндер саны KZ кредиттер саны Барлыы саат ECTS саны

ОК ВК Теориялы оу Магистрантты экспери-менттік зерттеу жмыстары ндірістік тжірибе орытынды аттестация Барлыы емт диф.

КР, есеп беру

1 1 2 3 3 17 - - - 17 765 28 6 1

2 1 - 6 19 4 - - 19 (4) 855 (480) 32 (16) 5 1

2 3 1 - - - - 6 4 6(4) 450 (420) 24 (14) 1 -

барлыы 4 3 9 36 4 6 4 50 2970 114 12 2

осымша 1

«Тау-кен металлургия жабдытарын пайдалануды инновациялы технологиялары» -

білім беру бадарламасын игерудегі бітірушілерге ажетті

білім алушыларды алатын зыреттері

Жалпы (мбебап) зыреттер

Ж 1 Орындаушылар жымы жмысын йымдастыруа, кзарастар молшылыы жадайында орындаушылы шешім абылдауа, жмыстарды орындау ретін анытауа, блімшеде дамыту жне жетілдіру бойынша жмыстарды йымдастыруа абілетті.

Ж 2 Жобалы менеджмент пен бизнес, макро жне микроэкономика негіздері саласы бойынша хабары болу, нарыты жадайда туекелге бару жолдарын білу жне тсіну. Ксіпорынды стратегиялы басаруды йымдастыру, инновациялы менеджмент, ксбасшылы теориясы туралы тсініктеме алу.

Ж 3 Ксіпорынны шаруашылы ызметіне микроэкономикалы талдау жасап жне оны ксіпорынды басаруда олдана білу.

Ж 4 Тжірибеде маркетинг пен менеджментті йымдастыруды жаа кзарастарын (дістерін) олдана алады.

Ж 5 Жаа жне стандартсыз жадайларда ндірісті тиімділігі мен сапасын жоарылату шін психологиялы дістер мен ралдарды олдана алады.

Ж 6 Мамандар мен маман еместерге зіні шешімдері мен білімдерін жне оларды негіздеуді наты, тсінікті жеткізе алады.

Ж 7 азіргі заманы экономиканы соы мселелері мен микрошаруашылы рдістерде халыты экономиканы атысуы салаларында зырлы.

Ж 8 Білімдерін траты жаарту дістерінде, ксіби дадылары мен іскерліктерін кеейтуде зырлы. Оуды з бетімен жаластыруа абілетті.

Ж 9 Жаа жне таныс емес ндірістік жадайларда білімді олдануа, тсінуге жне мселелерді шешуге абілетті.

Ж 10 Жаа білім мен дады алыптастыру шін, сонымен атар, ызметіні саласымен тікелей байланыспаан баса салаларда тану, оу мен з-зін басаруды дістері мен ралдарын з бетімен олдана алады.

Ж 11 Игерген негізгі теориялар мен аидаларды сыни баалауа, жиналан тжірибені айта ой елегінен ткізуге, ажет болан жадайда зіні ксіби ызметіні бейінін згерте алуа абілетті

Ж 12 зіні ебегін ылыми трыда йымдастыруа, зіні ызметіні нтижелерін баалауа, ылыми зерттеулер жргізу саласында зіндік жмыс істеу даыдаларын игеруге абілетті

Ж 13 абылданан іскерлік тілде деби, іскерлік жне ауызша сздерді олдануа абілетті, ксіби баыттаы, сонымен атар, шетел тілінде де мтіндерді ру мен згерте алады.

Ж 14 зіні интеллектуалды жне жалпы мдени дегейін ары арай дамыта алуа абілетті.

Ж 15 Орындаушылар йымыны жмысын йымдастыруа, кптеген кзарастар кезінде орындаушылы шешімдер абылдауа, жмыстарды орындалу ретін анытауа, йымда, шыарылатын ралдар мен оларды элементтерін дамыту, жаалау, жалпылау бойынша, стандарттар мен сертификаттар жобасын дайындау бойынша жмыстарды йымдастыра білуге, сапаны басару жйелеріні, халыаралы стандарттар негізінде ндірістік шарттара бейімделуін амтамасыз етуге абілетті.

Ж 16 Кп лтты йымдарда жмыс істеуге, пнаралы жне инновациялы жобалармен жмыс істеуге, йымдарда іскерлік арым-атынасты алыптастыруа абілетті.

Ж 17 Болашаы зор жне бсекелестігі жоары ралдарды шыаруды зерттеу мен дайындау бизнес-жоспарларын растыра алады.

Ж 18 Жмысшыларды ылыми-техникалы білімдерін жоарылату бойынша жмысты йымдастыра алады.

Ж 19 Ксіби ызметінде азіргі заманы психология-педагогикалы теориялар мен дістерді олдануа дайын жне абілетті.

Ксіби зыреттер

К 1 Арнайы технологиялы машиналар саласында зырлы, салада технологиялы рдістерді тиімдігін амтамасыз ету шін техниканы дрыс тадау сратарын шешуге жне негіздеуге ксіби дегейде абілетті.

К 2 Трлі пндерден алынан білімдерін біріктеуге, жаа таныс емес жадайларда ндірістік жне басару шешімдерін абылдауа абілетті.

К 3 Технология жне техника саласыны жне жаын салаларда инновацияларды зырлы талдауа абілетті жне технологиялар трансфертіні механизмін дайындауа абілетті.

К 4 Технологиялы рал-жабдытарды дрыс пайдалануды ксіби дегейде йымдастыра алады жне оларды талдау дістері мен ары арай жасартуды баалауа абілетті.

К 5 Технологиялы машиналар мен рал-жабдытарды жасау кезінде азіргі технологияларды олдану мселелері мен ммкіндігін білу.

К 6 ндірістік ксіпорындарды ралдарды пайдалану, тексеру, жндеу жне ызмет крсету бойынша жмыстарын з бетінше немесе йыммен бірге йымдастыра алуа абілетті

К 7 Білімдерін біріктіруге, крделі сратарды шешуге жне толы емес немесе шектелген апарат негізінде з пікірлерін алыптастыруа абілетті.

К 8 Ксіби ызметік саласында масат ою кезінде жалпылауа, талдауа, сыни ой елегінен ткізуге, жйелеуге жне болжамдауа абілетті.

К 9 з бетімен жне автономды оуа ммкіндік беретін оыту салаларында іскер.

К 10 Машина жасауда машиналарды, жетектерді, ралдар мен жйелерді математикалы моделдерін дайындау кезінде аналитикалы жне санды дістерді олдануа абілетті.

К 11 азіргі апаратты технологияларды олданып, апаратты бірнеше кздерден алуа жне деуге абілетті, тжірибелік сратарды шешу кезінде бадарламалы ралдарды олдана алады.

К 12 Машиналарды, жетектерді, стандартты емес ралдар жйелері мен техникалы жарытандыру ралдарын жобалауа жне дайындауа техникалы тапсырмалар жасауа, жабдытар мен технологиялы жабдытауды тадауа абілетті.

К 13 Материалдар, дайындамалар, отын мен электрэнергиясына шыындарды деу мен технологиялы нормативтерін дайындауа абілетті.

К 14 дістемелік жне нормативтік материалдарды, жасалан жобалар мен бадарламалар бойынша сыныстар мен іс-шараларды дайындауа абілетті.

К 15 Техникалы жаттарды сараптай алады.

К 16 нертабыса жне ндірістік лгілерге сраныс дайындауа, жасау, орнату, сынау мен пайдалануа беру кезінде авторлы баылауды йымдастыруа абілетті.

К 17 Ксіпорында инновациялы ызметті йымдастыруды жоспарлары мен бадарламасын дайындауа, жаа технологияларды енгізгенде инновациялы жне технологиялы ауіптерді баалауа, ызметкерлерді ксіби біліктігін жоарылатуды йымдастыруа, инновациялы мселелерді шешуде ызметкерлер жмысын баыттауа абілетті.

К 18 Интеллектуалды ызметті нысандарын орау жне баалауды йымдастыра алады.

К 19 Шикізатты кешенді пайдалану бойынша, жетіспейтін материалдарды ауыстыру жне ндіріс алдытарын жою дістері бойынша іс-шараларды дайындауа абілетті.

К 20 ажетті апаратты, техникалы берілгендерді, крсеткіштер мен жмыс нтижелерін зерттеп, талдай алады, оларды жйелеп жне жалпылауа абілетті.

К 21 Шыармашылыты дамуын, отанды жне шетелдік жетістіктерді, техниканы, тжірибені олдануды дамыту іс-шараларын йымдастыра алады.

К 22 Жобалы шешемідер абылдауа техникалы тапсырмаларды дайындауа, техникалы ралдарды сызбалы, техникалы жне жмыс жобаларын жасаанда автоматизациялы жобалау дістерді жне тжірибені олдануа, трлі техникалы жаттарды арастыруда атысуа, ажетті пікірлерді, шешімдерді дайындауа абілетті.

К 23 абылданан техникалы шешімдерді негіздеп, жобаланатын ралдарды жне оларды жмыс істеу аидаларын сипаттауа абілетті.

К 24 дістемелік жне нормативті жаттарды, сыныстарды жне жасалан жобалар мен бадарламаларды жзеге асыру бойынша іс-шараларды ткізуге абілетті.

К 25 Арнайы ралдарды технологиялы жмыс режимдерін дрыс анытап, ксіби ызметіні саласында, ралдар мен нысандарды шыаруды технологиялы рдістерін дайындауды жаа дістерін олдана алады.

К 26 ндірістік мселелерді з беттерінше орындау абілеті. Р азаматы жне маман ретінде з міндетін жне ыын білу

К 27 Ксіпорындаы негізгі бизнес процесстерді білу жне игеру

К 28 Технологиялы машиналарды пайдалану жне жндеуде жобалы ызметке абілеттілігі

К 29 Техникалы процессті негізгі баыттарын (концепциясын жне аспаптарын) жне оларды з ызметтерінде олдана білу

К 30 Ксіпорында инновациялы ызметті йымдастыру бадарламаларынжне жоспарларын жасай білуге абілеттілігі, жаа технологияларды енгізуде технологиялы жне инновациялы туелділікті баалай білу

Мазмны

1 Білім беру бадарламасыны паспорты 4

2 Білім бер бадарламасыны мазмны 9

3 «Тау-кен металлургия жабдытарын пайдалануды инновациялы технологиялары» білім бер бадарламасыны модульдер аясындаы игерілген кредиттерді соммасын крсететін жиынты кестесі 12

осымша. «Тау-кен металлургия жабдытарын пайдалануды инновациялы технологиялары» - білім беру бадарламасын игерудегі бітірушілерге ажетті білім алушыларды алатын зыреттері 13

Похожие работы:

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 920750-100902Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р ТР О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И ИГОСТ Р мэк61386 21 2015ТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ Часть 21 Жесткие трубные системы(IEC 6...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Шереметьево Вяземского муниципального района Хабаровского края ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА учебного предмета "ТЕХНОЛОГИЯ" по направлению "ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА" класс 5 раздел: Создание издел...»

«Регламент организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенцииКирпичная кладка г. Челябинск Содержание Общие положения3 Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия4 Основные понятия и их определения, сокращения и термин...»

«ВведениеDelphi – это среда разработки программ, ориентированных на работу в Windows. В основе идеологии Delphi лежат методология объектно-ориентированного программирования и технология визуального проектирования. Программа, создаваемая в среде D...»

«ПОЛОЖЕНИЕ о проведении II городского конкурса для мам "Супер-мамочка-2016!" I. Общие положения1.Конкурс "Супер-мамочка-2016!" (далее конкурс) является культурным социально значимым мероприятием. Положение о проведении конкурса Супер Мамочка определяет порядок и усл...»

«Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (ВАСЭ-16)Хаммамет, 25 октября – 3 ноября 2016 года ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Дополнительный документ 12к Документу 47-R 27 сентября 2016 года Оригинал: русский Госу...»

«2.Спектрин является основным цитоскелетным белком,нековалентно связанный с цитоплазматической поверхностью липидного бислоя мембраны. Составляет около 25% от массы всех мембранных белков эритроцита и 75% о...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет Институт Права и управления Кафедра "Экономика и управление"ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВР...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.