WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Свиленград 6500,ул.”Климент Охридски”№2,тел:0379/7 19 22, факс:0379/7 19 24 195643566675 ГОДИШЕН ПЛАН на училището за учебната 2015 / 2016 год. Настоящият план е приет на заседание на ...»

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ИВАН ВАЗОВ”-гр.СВИЛЕНГРАД

Свиленград 6500,ул.”Климент Охридски”№2,тел:0379/7 19 22, факс:0379/7 19 24

195643566675

ГОДИШЕН ПЛАН

на училището

за учебната 2015 / 2016 год.

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №15/ от 12.09.2015 год.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО:

I. РАЗДЕЛ ПЪРВИ

Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището през 2014/2015 год.:

Материално - техническата база на училището;

Силни страни;

Слаби страни, проблеми, трудности;

Възможности на училището да решава проблемите;

Изводи и оценки;

Участие на училището в национални програми и проекти през учебната 2014/2015 година;

Квалификационна дейност

II. РАЗДЕЛ ВТОРИ

Мисия на училището. Визия на училището.Девиз на училището.

Цели, стратегии и приоритетни дейности в дейността на училището през 2015/2016 год.

III. РАЗДЕЛ ТРЕТИ

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите на училището през 2015/2016 год. /приложени към календарен план за дейностите/.

- Административна, контролна,образователна, възпитатела, социално-битова и финансова дейност;

- Дейности за социализацията и гражданското възпитание на учениците и дейности по прилагане на Училищния механизъм за противодействие на тормоза и агресията

ІV. РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

Планиране на заседанията на педагогическия съвет /приложен-График на заседанията на ПС за учебната2015/2016 год. /.

V. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА

Актуализиране на връзки с институции;

Работа с родители и училищното настоятелство;

Взаимодействие с МКБППМН, Детска педагогическа стая, Отдел закрила на детето;

Взаимодействие с културни и други институции;

Задачи и форми за работа на училищната комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /УКБППМН/.

*Дейностите на комисията се регламентират с план за работа, приети на ПС и утвърдени от Директора.

Задачи и форми за работа на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата / УКБДП/.

*Дейностите на комисията се регламентират с план за работа приети на ПС и утвърдени от Директора.

Задачи и форми за работа на комитета по условия на труд/ ЗБУТ/.

* Дейностите на комисията се съгласуват с план приети на Общо събрание, утвърдени от Директора.

I.РАЗДЕЛ ПЪРВИ

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014 / 2015 год.

Цялостната дейност на ІОУ ”Иван Вазов” през учебната 2014/2015 година протече съгласно залегналите в годишния план дейности и произтичащите задачи от новоприетите нормативни документи, уреждащи дейностите в сферата на образованието на регионално и национално равнище.

Координацията и отчитането на резултатите от дейностите осигури единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Качеството на планиране бе решаващо условие за реализацията на организацията, структурата и методиката на обучение в училището.

Прозрачността на управлението в съчетание с добрите традиции и усъвършенстването на работата в екип са водещите принципи при планирането на дейностите за учебната 2014-2015 г. Непрестанната модернизация и обновяването на материално-техническата база и прилагането на съвременни интерактивни методи на обучение, свързани с настоящите интереси на подрастващото поколение, създават стабилна основа за изграждането на съвременни и подготвени за живота личности.

Увеличеният брой паралелки с ученици от първи клас през последните години е показател за повишен интерес към училището и утвърждаване на неговия престиж. В училището работи добре организиран и мотивиран екип от педагози по всички специалности на основното образование и специалисти-непедагози, които осигуряват нормални условия за работа в училище и за опазване здравето и живота на децата. Работната атмосфера е много добра.

През изтеклата учебна година в училището се обучаваха 651 ученици, разпределени в 28 паралелки, както следва: 16 паралелки в начален етап, 12 в прогимназиален етап.

В началото на учебната година по проект «Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния ден» бяха създадени 11 полуинтернатни групи, 8 в начален етап и 3 в прогимназиален етап. През учебната година в начален етап работиха 9 групи СИП и в прогимназиален-11. Групите от СИП са по направления спорт,изкуство,здравно образование и предприемачество.

Общият брой първокласници за учебната 2014/2015 е 91, разпределени в 4 паралелки. Отложените от екипа за комплексно педагогическо оценяване няма. От две години насам бе въведен нов модел на реализиране на приема на ученици в първи клас. Обявяват се дни на “Отворени врати” за родителите на първокласниците и определен ден за среща,в който се разясняват възможностите на училището и начина на обучение, с цел по-добрата адаптация към училищния режим. От 4 септември се проведе “Есенна академия” със записалите се първокласнци.

Успеваемостта на първокласниците в края на годината е много добра, като 71,43% от общия им брой показват отлични резултати, дължащи се на професионализма на учителите преподаващи в първи клас и на възпитателите от двете групи ПИГ с общо 48 ученика в тях.

В изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система и на Плана за 2014-2015 г.се осъществи:

До края на м. декември 2014г. завърши първият етап от диагностиката на рисковите деца в училище. Класните ръководители, съвместно с ПС, изготвиха индивидуални карти за оценка на риска от отпадане за всяко с такъв проблем дете. Индивидуалните карти показаха проблемните зони и рисковите фактори, които педагозите е необходимо да преодоляват и дадат на децата равен и реален шанс. Обработката на получената информация показа, че не всички деца от ромската и сходни на нея групи влизат в риска от отпадане. В края на учебната година нямаше дете от категорията дете в риск, което да остава на лятна работа. Всички идентифицирани рискови деца развиха своите възможности, благодарение на упоритата работа на педагозите. Работеше се в следните насоки:

- Откриване на онази област, в която даденият ученик е добър;

- Помощ на детето в областта, в която може да развие своите знания и умения по приемлив за обществото начин;

Най-трудно се оказа да получим системно и качествено съдействие от родителите, тъй като голяма част от семействата с деца в риск са се превърнали в социални аутсайдери.

През изминалата 2014/2015 г. среденият успех на училището – е мн.добър 5,20

Представянето на учениците от 4-ти и 7-ми клас на НВО в края на учебната 2014/2015 година е добро;

Национално външно оценяване в четвърти клас:

През изминалата 2014/2015 год. учениците, участвали в НВО за 4 клас са 80.

Училищните средни резултати / в точки/ по предмети, в сравнение с резултатите по паралелки /в оценки от НВО/ с годишния успех за учебната 2014/2015год., показват получени по-високи резултати на НВО, в сравнение с годишните оценки.

Училищни средни резултати в точки по предмети:

- Български език и литература-16.96

- Математика-17.10

- Човекът и обществото-16.26

- Човекът и природата-18.25

- Общ среден бал: 17.14

Външно оценяване - в седми клас:

Среден успех по предмети:

- Български език и литература от НВО -е Добър /4,036/.

- Математика - Среден/3,370/, а за областта този успех е Среден /3,297/.

- Английски език е: Много добър/ 4,64/.

- География и икономика -Добър /3,82/

- История и цивилизация- Много добър / 4.50/

- Биология и здравно образование- Среден успех: Добър /4.13/.

- Физика и астрономия- Много добър /4,52/,

- Химия и опазване на околната среда-средния успех от НВО-Много добър /4,60/.

Социализиране и приобщаване на учениците в социален риск и ученици със СОП.

В училище на ресурсно подпомагане са шест ученика. Двама от втори клас, двама от пети и двама ученика от седми клас.Екипите от начален и прогимназиален етап направиха учебното съдържание достъпно за учениците със специални образователни потребности. Наблегна се на скритите творчески заложби на децата и се даде възможност те да се изявят пред обществото като участват в класни и училищни изложби, конкурси на общинско и регионално ниво с рисунки и предмети, изработени в часовете и в ресурсния кабинет в училище. Предостави се на родителите повече информация за същността на интегрираното обучение и се привлече голяма част от тях като партньори в приобщаването на децата им в социалния живот.През изминалата учебна година не бяха отчетени сериозни проблеми. Всяка трудност, възникнала в работата на екипите се обсъждаше и решаваше на заседания. Провеждаха се консултации с психолози, логопеди и учители за успешна и резултатна работа с учениците.

Условия за целодневна организация на учебния процес.

В началото на учебната 2014/2015 година в ІОУ”Иван Вазов ” гр.Свиленград бяха сформирани 11 групи за целодневно обучение с общ брой от 230 ученика или 35% от общия брой ученици в училището, разпределени както следва:

Начален етап: общ брой -160 ученика (45,6% от общия брой ученици в начален етап).

Прогимназиален етап: общ брой обхванати ученици - 70.

Училището разполага с необходимата база за организация на ЦОУП и отговаря на всички санитарно-хигиенни изисквания.

По- голяма част от учениците в ПИГ са повишили успеха си в края на годината в сравнение от входните нива по основните предмети. През учебната година учениците от групите се включиха в различни дейности по интереси, застъпени в учебните разпределения и годишния план на училището. Материалите, които се получиха по проекта помогнаха на учениците да развият уменията си в рисунки, илюстрации, апликации и да дадат свобода на своите творчески изяви.

Извънкласната дейност в училището е многообразна и е насочена към стимулиране и развиване на творческите заложби на учениците.

Много са участията и постиженията на нашите възпитаници в мероприятия организирани на училищно,общинско ниво и инициативи на различни организации и институции.

-.6 октомври-“Общите граници ни правят по-близки”-Ден на европейското сътрудничество - 21.09.2014г. ,свързан с Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2014-2020 г.

Включване във велопохода и почистването на замърсените участъци по поречието на река Тунджа по ИПП Програма за ТГС България-Турция.

- Мероприятия, свързани с празника на града- 5 октомври- общоградска щафета- I място за нашите отбори.

- Традиционно е участието на нашите четвъртокласници в редиците на Детската полицейска академия. Отборът на I ОУ ''Иван Вазов'' се класира на първо място.

- Малките Вазовци взеха участие и тази година в Международното математическо състезание „Математика без граници - есен" – 2014г. Горди сме със спечелените награди:златния медал – на най-малкият ни участник от 1а клас, 1сребърен медал на ученик от 2а клас и 6 бронзови медали, които ни донесоха учениците от 2 и 3 клас.В проведения финален турнир на състезанието, участваха 6 - тима ученика от втори и трети клас на училището.Те достойно представиха училището, като представителите на отбора на 2 клас спечелиха бронзови медали.

- Национален конкурс за детска рисунка „Да прогоним  злото, да бъдем по-добри.

- Проект „Да нарисуваме Коледа 2014”, иницииран от Посолството на Германия в София.Участваха ученици от   4а  и  4б  класове, които   получиха сертификати за своето участие.

- Орден на рицарите-тамплиери на Йерусалим,велик приорат—България”покани учениците от училище на конкурс „ Рицарят в мен”, където нашите ученици се представиха достойно.

-Съставът за народни танци, с ръководител Ирина Симеонова, спечели призови места на различни форуми в страната.

Учениците активно се включиха в мероприятията проведени за патронния празник на училището ни, организирани и осъществени с участието на всички ученици и техните преподаватели./състезания- „Забавна математика” „ Знаещи и можещи Вазовци”, „Народните будители и Аз”,открити уроци за родители от групите СИП „Предприемачество”от втори клас отбелязаха Световната седмица на предприемачеството, изложби„Ученическо творчество”, сътворена от групата СИП „Дървообработване” и много др. инициативи проведени в класовете.

Квалификационната дейност в училището:

1.Осигуреност с квалифициран педагогически персонал

Педагогически персонал: 53

Директор:1-висше-магистър с V ПКС

Помощник –директор,учебната дейност-2, в т.ч.1-висше магистър с V ПКС

проф.бакалавър

Педагогически съветник-1 висше магистър, V ПКС

Логопед- 1 висше магистър, II ПКС

Старши учител, начален етап на основното образование(I-IV)клас -15, в т.ч:

висше магистър:12,бакалавър:2, проф.бакалавър:1

От тях: с V ПКС-2, с IV- ПКС-1 и с II ПКС-5

Учител, начален етап-1

Учител чужд език в начален етап: 1- висше магистър

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап:2, в т.ч.:

1-бакалавър,1-проф.бакалавър

Старши учител, прогимназиален етап -18, в т.ч: 15- висше магистър,1- бакалавър,

2- проф.бакалавър

От тях: с V ПКС-6, с I ПКС-1

Младши възпитател-5, в т.ч. 4- бакалавър,1- магистър

Възпитател: 1- висше магистър

Старши възпитател: 5, в т.ч.4- висше магистър,1-бакалавър

2.Планиране на квалификационната дейност

В началото на учебната година всяко методическо обединение разглежда предлаганите квалификационни и обучителни курсове от различните институции, като подготвят своите предложения, отчитайки необходимостите според развитието на училището и променящата се среда.

Планираната квалификационна дейност от училището се организира от различни обучителни институции.

Вътрешно-училищната квалификационна дейност бе с насоченост към:

- Обучение на новопостъпилите възпитатели за работа с учебна документация и платформата на проекта.

- Оказване на методическа помощ за справяне с планиране на учебната дейност и обучението на учениците./ПД по УД/.

- Запознаване с различните Европейски програми, начина на кандидатстване и работа по проекти./директор/.

-Интерактивни методи на обучение.

3.Форми:Самообразование,самоусъвършенстване, сбирки,практикуми,работни срещи,

открити уроци,решаване на казуси.

Извън училищна квалификационна дейност:

Планирани обучения:“Иновационни методи, свързани с адаптирането на учениците при прехода от детската градина в училище и от начален в прогимназиален етап.”

“Интегрален подход за формиране на ключови компетентности по предмети,новости в обучението”, “Училище без дисциплиниране – как да го постигнем”

“Педагогическото умение за учебно мотивиране на учениците в променящите се условия”

Проведени обучения : “Посредничество при решаване на комфликти”,“Управление на агресията”

4.Реализиране на планираните квалификационни дейности.

През тази учебна година бяха реализирани две обучения на педагогическия колектив. Участваха над 82 % от учителите.Темите и на двете обучения са насочени към решаване на проблемите с агресивно поведение на учениците и зараждащи се конфликти между тях.

През настоящата учебна година се сформираха следните методически обединения:

- МО на началните учители,- МО на възпитателите,- МО на преподавателите по БЕЛ и Чужд език- МО на преподавателите от култулно- образователните области и спорт

- МО ще работят по изготвени планове утвърдени от Директора приети на ПС.

Материално - техническата база, с която разполага училището е много добра и поддържана.

Сградата е триетажна със застроена площ 8220 кв. м. Изградени са 4 компютърни кабинета, 2 интерактивни кабинета, видео зала, помещение за столово хранене, 35 класни стаи, кабинети по физика, химия, биология, история, музика, видео кабинет, три физкултурни салона, лекарски кабинет, логопедичен кабинет, кабинет на педагогическия съветник, Функционира библиотека с читалня.

От 2006 год.училището е санирано, като е подменена дограмата, а от 2007 год.. е модернизирана и обновена спортната площадка в двора. През 2010 год. училището е газифицирано.

За сигурността на учениците и осигуряване на пропускателен режим на входа на училището, ежегодно се сключва договор с охранителна фирма, като договора включва и обход след учебни занятия с цел предотвратяване на посегателства на материалната база

Училището разполага с видео наблюдение, което обхваща двора,всички входове и коридори.Изградената система за дежурство на учители и ученици спомага за поддържане на дисциплината по време на междучасия,като голямото междучасие учители дежурят и в двора на училището.За безопасността на пътуващите ученици се грижи педагог, който пътува с тях до населените им места за училище и до дома след приключване на учебния ден.

През изтеклата година беше изградена и пожарооповестителна инсталация и електронен звънец, който кани учениците учтиво в час а в последния час и провежда инструктаж по БДП. Ежегодно се провеждат необходимия брой обучения на учениците, инструктажи и учебни тренировки за евакуация, съгласно план за осигуряване на условия за безопасно обучение и труд и училищен план за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

Участие и работа на училището в национални програми и проекти през учебната 2014/2015 година:

1. Общи сведения за работата на училището по проекти:

ОП РЧР

-ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

-Проект BG051РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”.

Държавен фонд земеделие –“Училищен плод”.

Проект „Спортът като култура и здравословен начин на живот” №2007CB16IPO0008-2013-3-018,по договор №РД-02-29-17/03.02.2014 по програма за трансгранично сътрудничество между Р БЪЛГАРИЯ и Р ТУРЦИЯ,съфинансирана от инструмента за предприсъединителна помощ(ИПП)CCI 2007CB13IPO008-2013-3

2. Участие в национални програми на МОН.

„На училище без отсъствия”, мярка”Без свободен час”.

Силни страни:

Работа по проекти.

Поддържане и обновяване на материално- техническата база на училището ни;

Поетапно въвеждане на съвременните информационните технологии в обучението и административното обслужване на училището;

Осигуряване достъп до образование на всички ученици от района, подлежащи на задължително обучение и интегриране на децата от малцинствените групи.

Интегриране на учениците със специални образователни потребности и осигуряването на подкрепяща среда за децата със СОП. Училищният екип е от амбициозни, много добре подготвени специалисти и е налице добър психоклимат.

Непрекъсната взаимовръзка с родителите на бъдещите първокласници преди и по време на учебната година. Училището реализира приема на ученици в първи клас чрез различни форми- “Отворени врати” за родителите на първокласниците и “Есенна академия” за новопостъпилите първокласници с цел по-добрата адаптация към училищния режим;

Организиране на срещи с учениците от пети клас и техните родители, с цел запознаване с новите преподаватели, новите класни стаи и кабинети;

Създадена е много добра организация за обмен на информация между: класен ръководител–родител, преподавател-класен ръководител–педагогически съветник–училищно ръководство за проявите на детето, за проблемите му в училище и цялостното му развитие. В тази връзка пълноценно функционира УКБППМН. Родителят получава своевременни насоки за допълнителна работа с детето или се насочва към специалисти от МКБППМН;

Поддържането на,,Електронен дневник” съдейства максимално за осъществяването на връзката училище –семейство и дава информация за успеха и поведението на учениците.

Повишаване квалификацията на учителите чрез включването им в подходящи квалификационни форми;

Работещи методически обединения, които провеждат открити ел.уроци и презентации по различни учебни предмети с цел обмен на добри практики;

Доказателство за качеството на труда учителите е класирането на челни места на ученици в национални състезания, конкурси и олимпиади. Добрите изяви на децата в областта на изобразителното изкуство, музиката и спорта получават признание в множество прояви на общинско и областно ниво ;

Добрата подготовка на учениците и много доброто им представяне на НВО в VІІ клас мотивират учениците и техните родители да продължат обучението си в профилирани гимназии;

Популяризирането и добрата визия на ІОУ” Иван Вазов” се осъществява чрез училищния сайт, в който се отразяват всички дейности, мероприятия и информация на УВП.

Слаби страни, проблеми, трудности:

Необходимо е:

да се работи още по-активно за практическо въвеждане на нови, интерактивни методи на обучение-/ в изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на Р България(2014-2020г.)/;

да се усъвършенства дейността на вътрешно-училищната квалификация в МО-

/ в изпълнение на националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020г.)/;

организиране на по-обхватни форуми за представяне на добри практики от урочната и извънкласна дейност.

да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;

намалелия брой паралелки в прогимназиален етап - се дължи на кандидатстването на учениците след VІІ клас. Добрата подготовка на учениците и много доброто им представяне на НВО в VІІ клас мотивират учениците и техните родители да продължат обучението си в профилирани гимназии, с което приемът в VІІІ клас спада.Новият проектозакон, за средното образование, също оказва своето влияние в тази посока.

Възможности на училището да решава проблемите:

Наличие на дългогодишна традиция и авторитет на училището.

Наличие на всички звена на педагогически екип.

Педагогическият колектив е в състояние да посрещне предизвикателствата на времето и промените в обществото, като използва пълноценно наличния си потенциал.

Висок процент на преподавателите с висше образование и допълнителна квалификация.

Партньорство с родителите, добра работа с училищното настоятелство и привличането им като активни участници в цялостната дейност на училището.

Изводи и оценки:

Училището се радва на добър имидж сред обществеността в Свиленград.

Фактът, че напълно е реализиран приемът в първи клас, е показателен за това.

Доброто представяне на учениците в следващите етапи на обучение и по-късната им реализация в различните области на науката, културата, спорта и други е най-важният признак за качественото образование, което получават възпитаниците ни.

Продължаване на работата по осигуряване на подготовката на учениците, съответстваща на европейските образователни стандарти в изпълнение на :

- Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020г.);

- Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на Р България(2014-2020г.)/;

И занапред е необходимо да утвърждаваме нашето училище като конкурентоспособно, формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация; да продължи усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия колектив; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на образователния и възпитателен процес за утвърждаването на младия човек като гражданин на България и Европа. Училището ще се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

II. РАЗДЕЛ ВТОРИ

Мисия на училището:

Като своя мисия I Основно училище „Иван Вазов”, Свиленград определя:

- Утвърждаване на престижа и доброто име на училището;

- Формиране на личности с висока подготовка и култура, с изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби- в изпълнение на :

- Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020г.);

- Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на Р България

(2014-2020г.);

- Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности;

- Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в съвременния живот- в изпълнение на националната стратегия за ученето през целия живот за периода-(2014-2020).;

- Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, на чувство за приадлежност към общоучилищния колектив.

Визия на училището:

- Запазване на утвърдения собствен облик и авторитет на училището в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, чрез изпълнение на приоритетите насочени към задоволяване потребностите и желанията на личността на ученика, гарантираща успешното й интегриране в обществото на Европа;

- Да се засили вниманието при създаване и реализиране на национална стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства(2015-2020). Осигуряване на равен достъп до качествено образование според спецификата на областта чрез съхраняване на традиционните ценности на българската образователна система и обогатяването им в европейски контекст;

-Училището се стреми чрез високо квалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие;

-Да бъдем приети като училище, в което детето е висша ценност и развитието му се гради чрез зачитане на личността му, при спазване на всички закони, касаещи обществото като цяло и училището в частност и в неразривна връзка с неговото семейство.

Девиз на училището: ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ ВАЗОВЦИ!

Цели на училището:

Запазване и утвърждаване престижа на училището;

Гарантиране подкрепата на учениците за подобряване на учебните резултати и мотивация за учене през целия живот:

- Подобряване работата на учителите към изоставащите ученици в учебните часовете и в часовете за консултации ;

Пълноценна интеграция на децата в риск и със специални образователни потребности:

- Поддържане на непрекъсната връзка с родител- ресурсен учител-логопед- педагогически съветник.

Реализиране на оптимална връзка между ЗП, ЗИП и извънкласни дейности с цел удовлетворяване на индивидуалните потребности, заложби и способности на учениците:

- Активно използване на тестовата форма за проверка на знанията, особено на учениците от 4 и 7 клас, доброто им представяне на НВО.

- Ефективна работа в групите по СИП, работа с изявени ученици и участието им в олимпиади,конкурси, състезания и др. инициативи съгласно /НКИД на МОН/и др.институции;

Ефективност във обучението по информационни и комукационни технологии:

- Използването на наличната база в училище - поетапно практическо въвеждане в обучението по всички учебни предмети на нови интерактивни методи на обучение- ел.уроци, мултимедийни проети и презентации.

Пълноценно използване на спортната база в училище:

- Ефективна работа в групите СИП- футбол, волейбол и участието им в мероприятията съгласно годишния план на училището и националния спортен календар на МОН.

Повишаване квалификацията на учителите и кариерното им развитие.

- Участия на учителите в подходящи квалификационни форми - съгласно планираната квалификационна дейност в училище в изпълнение на националната стратегия за развитие на педагогическите кадри(2014-2020).

Активно използване на възможностите, които се предоставят от Национални програми, Европейски и донорски програми, касаещи подобряването качеството на образователния процес.

Стратегии в дейността на училището:

Задоволяване на потребностите от съвременно, модерно училище и училищна среда, отговарящи на критериите на ЕС;

Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.

Осигуряване на безопасни условия на труд и творчество на учениците.

Създаване на стройна организация на ученическия труд в целодневни условия и уместно ангажиране на свободното време на учениците извън училище;

Превръщането на ученето през целия живот и мобилността в реалност; Разгръщане на творчеството и новаторството, включително и предприемчивостта при всички степени на образованието;

Ритуализация на училищния живот и развитие на ученическото самоуправление.

Запазване и повишаване качеството на подготовката на учениците чрез разгръщане инициативността и активността на педагогическия състав и ученическия колектив;

Стимулиране и мотивиране на учениците да мислят, да изразяват свободно своето мнение, да работят с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си, за училището и за обществото;

Доказване на практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.

Акцентиране върху възможностите за самостоятелно получаване на знания от Интернет и тяхното правилно използване.

Приобщаване на деца със специални образователни потребности.

Превантивна дейност за намаляване броя на отпадналите ученици и неизвинените отсъствия.

Запазване и развитие здравето на учениците чрез разработване на училищни правила и програми и внедряването им в образователния процес;

Реализиране на държавната политика по отношение на физическата култура и спорта посредством увеличаване на учебните часове по физическо възпитание и спорт и организиране на извънкласна и извънучилищна спортна дейност;

Генериране на идеи за нови или подобрени работни практики и услуги в сферата на ученическото творчество и свободно време на учениците като се осигури среда, благоприятна за развитието на творческите възможности на учениците;

Зачитане на отговорностите, правата и задълженията на родителите, установяване на социален диалог “ семейство – училище” ;

Реализиране на училищни програми и проекти за привличане на обществеността в дейностите по превенция и противодействие на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и за защита правата на детето;

Подобряване дейностите по финансово осигуряване на училището и реализиране целите на училищната стратегия за развитие на най-ниски разходи и максимална ефективност.

Приоритетни дейности:

Акцентиране в подготовката по български език и литература като задължителен предмет в НВО за 4 и 7 клас;

Повишаване ефективността от УВР чрез подобряване организацията на учебния процес по всички учебни дисциплини с използването на нови интерактивни методи на обучение.

Повишаване подготовката, компетентностите и квалификацията на педагогическите кадри;

Подобряване на вътрешно училищната квалификационна и методическа дейност;

Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол;

Повишаване ролята на гражданското образование за изграждане на силни личности – граждани на Европейска България;

Творчество и иновации на всички равнища на учебно-възпитателната дейност чрез положителното и точното им реализиране в училищната среда;

Приоритетност в поддържането на училищната хигиена и здравеопазването на учениците за реализиране на идеята на Европейската общност за създаване на училища, утвърждаващи здраве и спокойна атмосфера в образователната система;

Създаване на условия и подкрепящасреда за интегриране на деца със специални образователни потребности;

Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно използване на наличната МТБ;

Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности;

Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган, подпомагащ цялостната УВР.

Спазването на Етичния кодекс като гаранция за екипност и партньорство между участниците в УВР.

Социализация, гражданско образование и възпитание на учениците: Гражданското образование и възпитание в училище се реализира чрез учебното съдържание по образователните предмети, в часа на класа,чрез дейността на педагогическия съветник, дейности по прилагане на Училищния механизъм за противодействие на тормоза и агресията,чрез извънкласната и извънучилищна дейност. Гражданското образование в общообразователното училище е насочено към формиране на знания и личностни умения на учениците за активно взаимодействие със социалната среда, участие в демократичните процеси, изграждане на култура на поведението и взаимоотношенията, уважение към гражданските права и отговорности.

Демократизация и хуманизация в дейността на училището:

Иновациите в обучението и възпитанието да развият творческите заложби на ученика и да му дадат възможност да бъде по-уверен и да разчита на себе си. Предпоставка за развитие и формиране личността на ученика е познаване методите за учене, издигане нивото на уважение към индивида и способността да поема отговорност за собствените си дела. Заложените дейности са предпоставка за демократизация и хуманизация на училището като водеща институция в обществения живот.

III. РАЗДЕЛ ТРЕТИ

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите на училището през 2015/2016 год./приложени към календарен план за дейностите/.

месец Септември

№ Дейности и мероприятия Срок за изпълнение Отговарят Контролира

1.

Изготвяне на Списък-Образец №1 Директорът

Началник РИО

2.

Провеждане на Септемврийската поправителна сесия по график. ПД по УД, комисии Директорът

3. Съединението на България

Участие в общински мероприятия 06.09.2015г. Р. Делибозова

кл. ръководител на IVклас и преподаватели

Директора

4. Подготовка за откриване на учебната 2015/ 2016 година до10.09.2015г

по график ПД по УД

комисия: В. Каймакова,

М. Сиракова,Р.Бъчваров

Огн. Цвяткова, Ат. Добчева и С. Ходжева Директора

5. Сформиране на паралелките за първи клас, разпределение на нови ученици. до10.09.2015г ПД по УД Директорът

6. Изготвяне на седмичната програма на класовете. до10.09.2015г. Комисия: ПД по УД, Ст.Янакиева,Т. Марков и Ел. Ганева- мед. лице Директорът

7. Актуализиране на: Правилника за устройството и дейността на училището;

Годишния план;

Спортен календар;

Стратегия за развитие на училището

*в изпълнение на:

Националната стратегия за ученето през целия живот;

Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността;

Национална стратегия за ефективноприлагане на ИКТ в образованието и науката на РБългария.

Стратегия за образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

-План за ЗБУТ до10.09.2015г. ПД по УД

Временни комисии Директорът

8. Представяне за утвърждаване на учебните програми по ЗИП до 04.09.2015г. ПД по УД Преподавателите по съответни предмети от ЗИП Директорът

9. Представяне за утвърждаване на годишните разпределения на учебния материал по предмети, учебни програми по СИП до 10.09.2015г ПД по УД Преподавателите,

класните ръководители и възпитателите Директорът

10. Осигуряване на задължителната учебна документация за новата учебна година. по график ПД по УД

Касиер-домакин Директорът

11. Осигуряване на учебници и учебни помагала на класовете. по график

Комисия

класните ръководители Директорът

12. Изготвяне и утвърждаване на часовия график. до10.09.2015г. ПД по УД Директорът

13. Утвърждаване на:

Правилника за устройството и дейността на училището;

Годишния план;

Спортен календар

Стратегия за развитие на училището

План на УКБППМН

План на УКБДП

Приемане на критерии за поевтиняване на обедното хранене за социално слаби деца

Приемане на формата и организацията на обучение на училището 12.09.2015г ПД по УД, комисии Директорът

14. Утвръждаване на програмата за здравословни и безопасни условия на труд 12.09.2015г комисия Директорът

15. Изготвяне и утвърждаване графика за дежурство на преподавателите. до 14.09.2015г ПД по УД Директорът

16. Откриване на учебната

2015/ 2016 год. 15.09.2015г. ПД по УД

комисия: В. Каймакова,

М. Сиракова,Р.Бъчваров

Огн. Цвяткова, Ат. Добчева и С. Ходжева Директорът

17. Изготвяне и утвърждаване на графика за консултации с учениците по всички учебни предмети. до18.09.2015г. ПД по УД,

преподавателите Директорът

18. Изготвяне и утвърждаване на графика за консултации с родителите. до18.09.2015г. ПД по УД,

Кл.ръководители от І-VІІІ клас Директорът

19. Изготвяне и утвърждаване графика за писмените изпитвания, класни и контролни работи за I учебен срок за учебната 2015/2016 год. до18.09.2015г. ПД по УД, преподавателите Директораът

20. Изготвяне и утвърждаване на графика за СИП до18.09.2015г. ПД по УД,

преподавателите Директорът

21. Провеждане на родителска среща и сформиране на родителски активи по класове за уч.2015/2016 год. м.септември Класните ръководители Директорът

22. Ден на Независимостта на България. Участие в общински мероприятия 22.09.2015г. Класните ръководители на V клас

и преподавателите от

І-VІІІ клас Директорът

месец Октомври

№ Дейности и мероприятия Срок за изпълнение Отговарят Контролира

1. Приемане на:

План- програма за ЦОУД

План на МО

План за квалификационната дейност в училище До 05.10.2015г. Възпитателите

Председателите на МО

Директорът

2. Участие в общинските мероприятия, посветени на празника на града/съгласно спортния календар на училището/ 05.10.2015г. С.Ходжева, М.Вангелов и кл. ръководители

ПД по УД Директорът

3. Представяне на индивидуалната програма за обучение и развитие на учениците със СОП за утвърждаване от директора по график Председателите на ЕКПО в училище за начален и прогимназиален етап

ПД по УД Директорът

4. Актуализиране данните на учениците от класните ръководители и регулярно попълване на текущите оценки, забележи и отсъствия на учениците в електронния дневник на училището целогодишен Т. Марков

преподаватели ПД по УД

5. Проверка на входното ниво на учениците / по график/.

- Анализ на резултатите по МО и на ПС. по график преподавателите по съответните предмети

ПД по УД Директорът

6. Извършване на необходимите дейности по Национална програма “Диференцирано заплащане на учителския труд”. по график комисия Директорът

7. Международен математически турнир „Математика без граници” – Есен 2015г. по график В. Чавдарова,М. Михайлова и кл.ръководители на начален етап ПД по УД

8. Дайте път на зебрата – „Пази ме – аз съм твоето бъдеще”. Поход с тениски и флаери през пешеходни пътеки до парка и викторина на тема: ”Безопасно движение” 31.09.2015г. В. Чавдарова и

кл. ръководители на

учениците от IVа клас

ПД по УД

9. Международен конкурс Плакат за мир – “Сподели мира”. Обявяване-задаване на заданията по училища октомври по плана на Дистрикта Преподавателите по изобразително изкуство ПД по УД

10. Тематични проекти „Хелоуин”. 27-30.10.2015 Преподавателите по ЧЕО ПД по УД

11. Изнесени уроци в музея целогодишен Хр. Парушева ПД по УД

12. Училищни турнири

/съгласно спортния календар на училището/ по график С.Ходжева, М.Вангелов и кл. ръководители

ПД по УД

13. Периодични изложби от проекти. Изработени от учениците по различни учебни дисциплини – ІІ етаж и фоайето до стола на училището целогодишен Преподавателите ПД по УД

14. Проверки съгласно плана на контролната дейност на ПД по УД целогодишен ПД по УД Директорът

месец Ноември

№ Дейности и мероприятия Срок за изпълнение Отговарят Контролира

1. Участие в Общински инициативи. Посветени на Деня на Народните будители 01.11.2014г. класните ръководители от

I-VIII клас ПД по УД

2.

Отбелязване на 14 ноември Световния ден на диабета състезание ”Бързи, смели, сръчни” 14.11.2015г Класните ръководители на IV клас ПД по УД

3. Отбелязване на Световния ден на поздравите и християнското семейство. 18-20.11.2015 Учителите по БЕЛ и изобразително изкуство ПД по УД

4. Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП- инициативи и дейности. (диплянки, флаери) Ноември, 2015

Председателя на УКБДП Директорът

5. Изложба на тема: „Есенна фантазия” ноември, 2015 Възпитателите на групите от ЦОУП ПД по УД

6. Дейности и инициативи във връзка с приема на бъдещите първокласници/ „Отворени врати” и др./ целогодишен ПД по УД

кл. ръководители на ІV клас Директорът

7. Проверка на ритмичността на изпитванията

Информация на ПС по график Преподаватели

ПД по УД

Директорът

8. Дейности по прилагане на Училищния механизъм за противодействие на тормоза и агресията целогодишен Р. Делибозова,

УКБППМН Директорът

ПД по УД

9. Училищни състезания:

1.„ Народните будители и аз”за учениците от 5 клас по график изготвен от училищните комисии

Комисии :

1.Хр.Парушева, Н. Чавдарова, Соня Таушанова Директорът

ПД по УД

2.„Моят роден край- традиции и бъдеще”за учениците от 6-7 клас 2. Св.Димитрова, Ог. Петрова,Ел. Перчемлиева 3.„Обичам и пазя природата в моя роден край”- за уч-ците от 8 клас

/ Изследователска дейност-изготвяне на проекти, мултимедийни презентации и др./използване на утвърдените взаимоотношения със федерацията на природнозащитни сдружения -Зелени Балкани 3.В.Георгиева, К.Анастасова, Елена Тенчева

/Регламент на инициативите по изготвен план на комисията/. месец Декември

№ Дейности и мероприятия Срок за изпълнение Отговарят Контролира

1. По случай Коледа изработване на картички,играчки и др.изделия за бъдещите първокласници в часовете на групитепо СИП „Предприемачество”и подаряването им в ДГ в града. м. декември Н.Иванова, М. Михайлова ПД по УД

2. „Коледа – незабравима!” – изработване на картички, играчки и други изделия за предстоящите новогодишни и Коледни празници за украса на училището и участието с тях в общинските инициативи празници. до 06.12.2014г.

* по предварително изготвен план за дейностите от комисията. Комисия:

Г. Вълканова, Д. Перчемлиева,Ася Хаджистефанова, Ог. Цвяткова, Ив. Карнобатлиева

ПД по УД

3. Участие в общински мероприятия и инициативи във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници... Координатор: горецитирата комисия ПД по УД

4. „Да посрещнем Коледа заедно!”- съвместни инициативи с родителските активи по класове.

по график изготвен от кл. ръководители класните ръководители на класовете ПД по УД

5. Училищно състезание „Знаещи и можещи Вазовци”-

І кръг „ Аз, природата и светът”

*Регламент на състезанието по предварително изготвен план приет на заседание на МО на начален етап /. по график Председателят на МО на начален етап и кл. ръководители

ПД по УД

месец Януари

№ Дейности и мероприятия Срок за изпълнение Отговарят Контролира

1. Организиране и провеждане на олимпиади по указание и график на МОН по график

Преподавателите по

съответните предмети,ПД по УД Директорът

2. Международен математически турнир „Математика без граници” – Зима 2016г. по график В.Чавдарова,

М.Михайлова и класните ръководители на начален етап ПД по УД

месец Февруари

№ Дейности и мероприятия Срок за изпълнение Отговарят Контролира

1. Изготвяне на кът в училище посветен на Апостола на свободата

-Радиопредаване до 13.02.2016 Кл. ръководители на 3 клас и възпитателите на групите от ЦОУД

В. Каймакова ПД по УД

2. Участие в Общински мероприятия и инициативи

посветени на Васил Левски-

Апостола на свободата м. февруари Кл.ръководители

на 5 клас и преподавателите Директор и

ПД по УД

3. Отчитане на резултатите от I учебен срок за учебната

2015/2016 г. по график Кл. ръководители, възпитатели,

ПД по УД Директорът

4. Училищно състезание „Знаещи и можещи Вазовци”-

ІІ кръг „ Аз и числата”

*Регламент на състезанието по предварително изготвен план приет на заседание на МО на начален етап / по график

Председателят на МО на начален етап и кл. ръководители

ПД по УД

5. По случай Първи март изработване на картички и мартеници за бъдещите първокласници от групите по СИП” Предприемачество”и подаряването им в ДГ в града. месец февруари Н. Иванова, М. Михайлова ПД по УД

6. „Да пазим традициите”

Изложба” Баба Марта”

Участие в общински инициативи свързани с празника. до 27.02.2015г. Председателят на МО на възпитателите

Клара Методиева ПД по УД

месец Март

№ Дейности и мероприятия Срок за изпълнение Отговарят Контролира

1. Училищно състезание „Знаещи и можещи Вазовци”-

ІІІ кръг „ Аз и буквите”- в изпълнение на плана по

националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността;

*Регламент на състезанието по предварително изготвен план приет на заседание на МО на начален етап.

по график Председателят на МО на начален етап и кл. ръководители

ПД по УД

2. 3 март-Национален празник.

- Радиопредаване.

-Участие в Общински инициативи. м. март В. Каймакова

Кл. ръководители на 6 клас и преподавателите Директорът и

ПД по УД

3. Пролетен бал на буквите. по график Кл.р-ли на 1клас ПД по УД

4. Изложба на тема: „Китна пролет е дошла” м.март Председателят на МО на възпитателите и възпитателите ПД по УД

5. Международен математически турнир „Математика без граници” – Пролет 2016 по график В.Чавдарова,М.Михайлова и класните ръководители на начален етап ПД по УД

6. Великден – участие в общински мероприятия и инициативи Нина Иванова и Възпитателите на групите от ЦОУД ПД по УД

7. Патронен празник на училището.

*Организацията и провеждането на празника се реализира в координация с инициативния комитет

* предложения по МО и изготвен план за дейностите от председателите на МО съгласуван с инициативния комитет. м.април Инициативен комитет:

Н. Апостолова, М. Колева,Кл.Методие-ва,М.Сиракова,

В.Чавдарова, М. Михайлова, Огн. Цвяткова, Р. Бъчваров,. Св. Димитрова,

В.Каймакова, Огн.Петрова, Хр.Парушева и Г. Вълканова Директорът

месец Април

№ Дейности и мероприятия Срок за изпълнение Отговарят Контролира

1. Отбелязване Деня на Земята- „Природата и ние” м.април Катя Анастасова, Хр. Парушева,Елена Тенчева ПД по УД

2. Отбелязване на международния ден на детската книга и популяризиране на четенето сред подрастващите 23.04.2016г. В. Чавдарова

Гергана Петкова и кл.р-ли на 2 клас ПД по УД

3. Патронен празник на училището.

28.04.2016г. Организацията и провеждането на празника се реализира в координация с инициативния комитет ПД по УД

4. Седмица за борба с нередностите в движението м. април –

м. май Председателя на УКБДП,преподавате-лите по БДП и възпитателите ПД по УД

5. 140 г. от Априлското въстание

-еднодневни екскурзии за изявените ученици по значимите места/” лъчи”/. по график Класните ръководители Директорът

месец Май

№ Дейности и мероприятия Срок за изпълнение Отговарят Контролира

1. Седмица на книгата

Посещение до градската библиотека м.май Възпитателите на групите от ЦОУД и кл.ръководители 2 кл ПД по УД

2. НВО за учениците от 4 и 7 клас по график Комисии Директорът

3. Отбелязване Деня на Тракия

– участие в Общински мероприятия и инициативи май Кл. ръководители на 3 клас и преподавателите ПД по УД

4. Спортно състезание с участието на учениците от 1,2 и 3 клас. по график кл. ръководители ПД по УД

5. 24 МАЙ - Най- българският празник.

Участие в Общински мероприятия и инициативи 24.05.2015г. Кл. ръководители и преподаватели Директорът и

ПД по УД

6. Годишен акт за учениците от първи клас - инициативи с родителските активи м.май Сийка Проданова и кл. р-ли на I клас Директорът и

ПД по УД

7. Годишен акт за ученици

от II- IVклас- инициативи с

родителските активи май/м.юни Ог.Цвяткова, В. Чавдарова и кл. р-ли. Директорът и

ПД по УД

месец Юни

№ Дейности и мероприятия Срок за изпълнение Отговарят Контролира

1.

Годишен акт за учениците от V - VІІІ клас-съвместни инициативи с родителските активи м. юни Комисия: М. Сиракова, С. Таушанова, М.Радойнова и кл. ръководители Директорът и

ПД по УД

2. Отчитане резултатите от обучението на учениците за учебната 2015/2016 год.

Изготвяне на:

анализи по предмети за:

-изходно ниво

– за края на годината

- анализ НВО- за 4 и 7 клас

Доклад на кл. ръководители

Доклад на възпитателите за ЦОУД

Информациия за работата на:

УКБППМН,УКБДП,ЕКПО

Логопедичен кабинет, педагогически съветник

по график Кл. ръководители

преподаватели

ПД по УД Директорът

3. Организация и провеждане на :

Допълнителната работа с ученици от начален етап

Юнската поправителна сесия по график Комисии

ПД по УД Директорът

ІV.РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

Планиране на заседанията на педагогическия съвет-/приложен-График на заседанията на ПС за учебната 2015/2016 год. /.

м. Септември

Приемане формата на обучение и Учебния план за съответните випуски за I и Vклас. /от 01.09-08.09.2015г./

Запознаване със Списък- Образец №1, класни ръководители, възпитатели преподаватели по ЗП, ЗИП, СИП/ от 01.09-08.09.2015г./

Приемане на критерии за реда и участие на социално слаби ученици, предложени на комисията за поевтиняване на обедното хранене през настоящата година. / от 01.09.-08.09.2015г./

Приемане на Годишния план на училището.

Приемане на Спортния календар на училището.

Приемане на Правилника за устройство и дейността на училището.

Приемане на плана на училищната комисия по БДП.

Приемане плана на училищната комисия за БППМН.

Приемане на списък на учениците за поевтиняване на обедното хранене.

м.Октомври

Приемане на Програмата за ЦОУД.

Приемане на плановете на методическите обединения.

Приемане план за квалификационната дейност в училище.

Информация за резултатите от входните нива.

м. Ноември

Информация за ритмичността на изпитванията.

Информация за ученици, застрашени от отпадане.

м. Декември

Приемане график за коледни тържества.

м. Януари

Приемане на начина и реда за прием на първокласници за следващата учебна година.

м. Февруари

Приемане докладите на класните ръководители за края на І учебен срок.

Приемане на докладите на възпитателите за ЦОУД за края на І учебен срок.

Анализ на Директора за края на І учебен срок.

м. Март

Избор на учебниците за новата учебна година, съобразен с изискванията на МОН.

Приемане на план за инициативите в чест на патронния празник на училището

м. Април

Информация за ритмичността на изпитванията.

м. Май

Избор на изявени учители и ученици.

Актуализиране на оценъчната карта във връзка с дифиренцираното заплащане на персонала.

м. Юни

Приемане на докладите на класните ръководители за края на учебната година.

Приемане на анализите на резултатите по предмети за края на учебната година на преподавателите.

Приемане на докладите на възпитателите за ЦОУД за края на учебната година.

Анализ на резултатите от национално-външното оценяване на учениците от ІV и VII клас.

Информация за работата на УКБППМП.

Информация за работата на ЕКПО в училище.

Информация за работата на логопедичния кабинет.

Информация за работата на УКБДП през изтеклата година.

Анализ на Директора за дейността на училището и постигнатите резултати през изминалата година.

V.Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда

Интеграционни връзки:

Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.

Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.

Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и издателски фирми, които биха били полезни на училището.

Активно използване на възможностите, които се предоставят от Национални програми, Европейски и донорски програми, касаещи подобряването качеството на образователния процес

Актуализиране на връзките със следните институции: полиция, отдел закрила за детето,

противопожарна охрана, общинска администрация, здравеопазване и др.;

Съвместна дейност с: противопожарна охрана,полиция,детска педагогическа стая, МКБППМН,Център за работа с деца,нестопански организации, медии,читалище,музей спортни клубове и дружества, училищно настоятелство, РИО на МОН и МОН.

Взаимодействие с родители - „ Заедно можем повече”:

Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с училищното настоятелство.

Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.

Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.

Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.

Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници, „ Отворени врати”.

Изготвяне на табло за информация на родителите.

Провеждане на родителски срещи:

м.септември-м. октомври

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния учебен план.

Запознаване с графиците за консултациите с учениците и родителите.

Запознаване с графика за класни и контролни работи за първия учебен срок.

ЦОУД- организация и дейности на ПИГ.

Да запазим децата на пътя”-попълване на заявления за безопасните маршрути и заявления за родителите на пътуващите ученици.

м.февруари

Отчитане на успеха и дисциплината през І учебен срок.

м. април

Подготовка за НВО в IV клас

м. май

Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след 7 и 8 клас. Готовност за приключване на учебната година.

Работа с училищното настоятелство:

Системни срещи на ръководството с УН за по-ефективна и ползотворна работа през годината.

Съвмесна работа с училищното настоятелство при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база и дейности, съгласно годишния план на училището.

Срок: целогодишен

Взаимодействие с МКБППМН, Детска педагогическа стая, Отдел закрила на детето.

Своевременно сезиране за всеки случай на дете в риск.

Срок: целогодишен

Взаимодействие с културните институции:

Включване в културни и други мероприятия, организирани от Общинската администрация, читалището и музеи, чрез посещения на театрални постановки, изложби, концерти и други.

Срок: целогодишен

Задачи и форми за работа на училищната комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- УКБППМН.

*Дейностите на комисията се реализират с план за работа приети на ПС и утвърдени от Директора.

Задачи и форми за работа на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата – УКБДП.

* Дейностите на комисията се реализират с план за работа приети на ПС и утвърдени от Директора.

Задачи и форми за работа на Комитета по условия на труд, защита при природни и други бедствия – ЗБУТ, БАК.

* Дейностите на комисията се съгласуват с план приети на Общо събрание, утвърдени от Директора.

Утвърден със заповед на дъректора №РД03 995/5 от 15.09.2015г.

Ася Райкова:

Директор на IОУ”Иван Вазов”, Свиленград

Похожие работы:

«Казачество в Моздокском районе РСО-Алания. Село Киевское Моздокского района РСО-Алания было основано в 1900 году. Это не казацкая станица, потому что основателями его, в боль...»

«Приложение № 2 ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО” ГР. СОФИЯ, БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №7 ОФЕРТА Наименование на поръчката: “Осигуряване на охрана чрез СОТ на о...»

«Обзор системы кинотеатра Большого демо-зала компании Karma Digital (ул. Бориславская 53, Киев) Наш инсталляционный отдел в Киеве руководствуется прежде всего живым опытом работы с продуктами наших вендоров в местах...»

«Экзамен 1С:Эксперт по технологическим вопросам Экзамен проводится с целью проверки знаний и навыков, необходимых для решения вопросов крупных внедрений на платформе 1С:Предприятие 8. К участию в экзамене приглаша...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюсМИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 5 июля 2011 г. N 320ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЗД...»

«Введение Начало 20 века воспринимается многими, как время реализации в жизни утопических моделей. Одним из первых, увидевших опасность осуществления мечты о всеобщем равенстве, техническом совершенстве общества будущего, всеобщем счастье, был Е. Замятин. Е...»

«Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "Региональное Объединение Проектировщиков" (НП СРО "РОП") Протокол № 105 заседания Совета саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства "Региональное Объединение Проектировщиков" 21.10.2013 г. Место проведения заседания: г. Москва, ул. Котляковская, д. 3,...»

«Российская Федерация Республика КарелияПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯРАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 сентября 2014 года № 595р-П г. ПетрозаводскВ целях организации работы по реализации на территории Республики Карелия постановления Правительства Российской Федерации от 2...»

«Дата Урок _ КлассМощностьЦель: Образовательная: Ввести понятие мощности как характеристику скорости выполнения работы. Развивающая: Развивать память, воображение, догадку и сообразительность, логическое и творческое мышление. Воспитательная: Воспитание трудолюбия, люб...»

«УТВЕРЖДАЮ Директор областного государственного казённого учреждения социального обслуживания "Центр обеспечения граждан техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением и социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.