WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Министър на културата З А П О В Е Д № РД 09./.2017 г. На основание чл. 13д, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. ...»

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на културата

З А П О В Е Д

№ РД 09………………./……………….2017 г.

На основание чл. 13д, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряването на обучението по учебен предмет

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Флейта“ – учебна практика, специалност код 2120106 „Флейта” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2017/2018 година.

Боил Банов

Министър на културата

Приложение

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

ПО СПЕЦИАЛНОСТ ФЛЕЙТА

ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

за VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас

(УЧЕБНА ПРАКТИКА)

Утвърдена със Заповед № ……………………………

СПЕЦИАЛНОСТ :

код 2120106 „Флейта”

ПРОФЕСИЯ:

код 212010 „Музикант-инструменталист”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 212 „Музикални и сценични изкуства

София, 2017 година

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма е предназначена за специфична професионална подготовка на учениците от VІІІ до ХІІ клас по музикален инструмент флейта.

В обучението си по флейта специалистите със средно музикално образование трябва да придобият основни инструментално-изпълнителски умения и навици за солово, ансамблово и оркестрово свирене. Усвоените теоретични познания за изпълнение на изучаваните произведения, съчетани с практически умения ще обогатят и насърчат учениците в последващото им творческо развитие.

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ

Основните задачи, към които е насочена програма са:

- доизграждане на правилна постановка и усъвършенстване на основните инструментално-технически похвати, усвояване и прилагане на различни музикално-изразни средства;

- изучаване на музикални произведения от различни жанрове и епохи и характерните особености на музикалните стилове;

- развитие на навика за самоподготовка и задълбочена самостоятелна работа;

- създаване на умения за четене от пръв поглед и самостоятелно разучаване на нови музикални творби;

- опознаване на основния инструктивен и художествен репертоар и придобиване на необходимата теоретическа и практическа подготовка за педагогическа работа с ученици в начален етап от обучение;

- подготовка за ансамблово и оркестрово свирене.

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

VІІІ клас:36 учебни седмици по 0,5 учебни часа = 18 учебни часа годишно

ІХ клас: 36 учебни седмици по 0,5 учебни часа = 18 учебни часа годишно

Х клас: 36 учебни седмици по 0,5 учебни часа = 18 учебни часа годишно

ХІ клас: 36 учебни седмици по 1 учебен час = 36 учебни часа годишно

ХІІ клас: 29 учебни седмици по 1 учебен час = 29 учебни часа годишно

ІV. КРАТКИ МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

В практиката съществуват много методи на работа и е трудно да се прецени кой от тях е най-добър. От решаващо значение е избраният метод да достигне до целта без излишно губене на време, сили и труд. Принципи, задължителни за всеки прогресивен метод са: единство в развитието на художествената и техническа страна на музикално-изпълнителското изкуство, индивидуален подход, постепенност и последователност в обучението, плановост и системност, хармонично възпитание на музикалните способности, творческа инициатива, самостоятелност.

Педагогиката трябва да бъде основана върху единството на художественото и техническо развитие на ученика, като техниката се разглежда като средство за въплъщение на художествената цел на музикалното съдържание. Целите и задачите се определят от индивидуалните особености на всеки учащ. Това налага изработването на индивидуални планове. При тяхното съставяне педагогът трябва да се съобрази с индивидуалните особености на всеки ученик, с последователността и постепенността в музикалното и техническото му развитие, с реалните възможности за неговото изпълнение на високо ниво за дадения етап, ясно очертаване на конкретните задачи и с перспектива за бъдещото развитие на ученика. Трябва да се вземе предвид какъв принос има работата над всяко произведение в хармоничното развитие на творческия облик на всеки ученик. Много е важно да се прецени в какви съчетания и пропорции художественият и инструктивният материал ще допринесат за усъвършенстване на едни или други страни от музикално-изпълнителската техника или за преодоляване на някои недостатъци, да се покаже на учащия се как да съчетава работата на двата вида материал, за да се предпази от самоцелна безсъдържателна виртуозност.

Една от най-съществените задачи на преподаването е да се научи ученикът правилно и съзнателно да работи самостоятелно, систематично да развива стремеж към задълбочени знания, наблюдателност, памет, логично мислене. Да възпитава настойчивост в достигане на целите за преодоляване на трудностите, точност и търпение в работата. В процеса на обучение ученикът трябва да се контролира по всички отдели на учебния материал - гами, етюди, тонови и технически упражнения, художествени произведения. Към всеки ученик, на всеки етап да се намери съответен подход. Учителят трябва точно да прецени видоизменящите се роли - своята и на възпитаника си, добре да организира работата по време на урока и самостоятелната работа вкъщи. Първоначално навиците за самостоятелна работа се придобиват по време на урока под непосредствения контрол на педагога. С течение на времето ученикът трябва сам да вижда и решава повечето задачи.

Индивидуалните особености на преподаването се обуславят не само от практическия опит и педагогически способности. Общата и музикална култура на учителя, неговият характер, чувството му за такт, любовта към децата са от решаващо значение за работата му. Преподавателят по специален предмет има големи възможности да въздейства върху съзнанието на ученика в процеса на честото лично общуване при индивидуалните занятия - да стимулира артистичните му изяви, да помага за разширяване на общата му култура в областта на изкуството чрез препоръчване на литература, записи, посещения на интересни концерти, театрални и оперни постановки.

Възпитавайки у учениците си редица положителни качества и човешки добродетели, педагогът трябва да бъде образец във всяко отношение, да заслужи обичта, уважението и доверието на своите ученици.

V. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛА

Структурирането на учебното съдържание е по брой часове и теми. Учителят конкретизира броя на учебните часове за всяка тема в зависимост от изучавания технически и художествен материал. Предложената програма е примерна и в никакъв случай не бива да спира инициативата на преподавателя.

VIII КЛАС

I. Основни насоки за работа и очаквани резултати за учебната година

Работа върху овладяване на вибратото и двойното стакато. Усложняване на задачите за самостоятелно решаване. Активен контрол върху развиването на музикалната памет, слух и ритъм. Участия в продукции и концерти.

II. Минимум материал за годината:

Гами: всички мажорни и минорни гами с тонически тризвучия, доминантов и умален септакорд; шест етюда, първа и втора част от соната, част от концерт, пиеса по избор със съпровод на пиано.

Методически пособия:

Школи: М. Моис, Тревор Уай, Тафанел-Гобер, Товарницки - втора част и др.

Етюди: Томашевски - втора и трета тетрадка, Андерсен - оп.15, Кьолер - оп.33 втора тетрадка, Янко Янков - етюди и др.

Пиеси: Поп - класически пиеси, Жак Ибер - “Антракт”, Кронке, Бюхнер, Кьолер, Форе - Сицилиана, Моцарт - Рондо и др.

Сонати: Вивалди, Й. С. Бах,, Лоае, Марчело, Телеман, Моцарт и др.

Концерти: Вивалди, Глук, Розети и др.

Пиеси от български композитори: Карастоянов, Владигеров, Големинов, Коларов и др.

III. Изисквания за текущо изпитване за оценяване изходното ниво на учениците:

Мажорна и минорна гама до седем знака с тонически тризвучия, доминантов и умален септакорд (по жребий).

Два етюда.

Част от соната.

Първа част от концерт (наизуст).

Пиеса по избор със съпровод на пиано (наизуст).

IХ КЛАС

I. Основни насоки за работа и очаквани резултати за учебната година

Стабилизирането на устния апарат и овладяването на изпълнителското дишане позволяват провеждане на работа по звукоизвличане на по-високо ниво. Включване на ежедневни тонови упражнения. Продължаване на усъвършенстването на различните видове вибрато, двойно и тройно стакато. Участия пред публика.

II. Минимум материал за годината:

Гами: всички мажорни и минорни гами с тонически тризвучия, доминантов и умален септакорд; шест етюда, една пиеса, бавна и бърза част от соната, част от концерт със съпровод на пиано.

Методически пособия:

Школи: М. Моис, Тревор Уай, Тафанел-Гобер и др.

Етюди: Бьом, Андерсен - оп.21, Томашевски - трета и четвърта тетрадка, Друе, Кьолер - оп.33 - трета тетрадка и др.

Пиеси: пиеси от български автори; Дебюси - Сиринкс, Казела, Масне - Размишление, Песар - Дуодецима, Дебюси - Лунна светлина, Синисало, Райнеке -Баладаи др.

Сонати: Вивалди, Хендел, Й. С. Бах, Кванц и др.

Концерти: Вивалди, Филс, Моцарт, Розети и др.

III. Изисквания за текущо изпитване за оценяване изходното ниво на учениците:

Мажорна и минорна гама до седем знака с тонически тризвучия, доминантов и умален септакорд (по жребий).

Два етюда.

Бавна и бърза част от соната.

Пиеса със съпровод на пиано (наизуст).

Първа част от концерт със съпровод на пиано (наизуст).

Х КЛАС

I. Основни насоки за работа и очаквани резултати за учебната година

Затвърждаване и усъвършенстване на техниката и още по-голяма взискателност към качеството на тона. Непрекъснат контрол върху интонацията и развитие на музикалната памет. Усъвършенстване на самоконтрола в самостоятелната работа.

II. Минимум материал за годината:

Гами: всички мажорни и минорни гами с тонически тризвучия, доминантови и умалени септакорди в различни щрихи; шест етюда, една пиеса, бавна и бърза част от соната, две части от концерт със съпровод на пиано.

Методически пособия:

Етюди: Бьом, Андерсен - оп.21, оп.15, Томашевски - четвърта тетрадка, Фюрстенау, Кьолер - оп.33 - трета тетрадка и др.

Пиеси: Онегер - Танцът на козичката, Жак Ибер - Пиеса, Георги Златев-Черкин Пасторал, Годар - Сюита, Казела - Сицилиана и бурлеска и др.; пиеси от български автори

Сонати: Вивалди, Хендел, Й. С. Бах, Кванц, К.Ф.Е. Бах, Хиндемит, Мило и др.

Концерти: Вивалди, Кванц, Щамиц, Дьовиен и др.

III. Изисквания за текущо изпитване за оценяване изходното ниво на учениците:

Мажорна и минорна гама до седем знака с тонически тризвучия, доминантов и умален септакорд (по жребий).

Два етюда.

Бавна и бърза част от соната.

Бавна и бърза част от концерт (наизуст).

Пиеса със съпровод на пиано (наизуст).

ХI КЛАС

I. Основни насоки за работа и очаквани резултати за учебната година

Работа върху гами, тонови и технически упражнения. Усъвършенстване на езиковата техника, свирене от пръв поглед, развиване на музикалната памет. Изучаване на оркестрови трудности и принципи на свирене от пръв поглед. Участия в продукции, концерти и конкурси.

II. Минимум материал за годината:

Гами: всички гами с тонически тризвучия, доминантови и умалени септакорди в различни щрихи в бързо темпо; четири етюда, соната, бавна и бърза част от концерт, пиеса със съпровод на пиано.

Методически пособия:

Етюди: Бьом, Андерсен - оп.12, Томашевски - четвърта тетрадка, Фюрстенау, Кьолер - оп.33 - трета тетрадка, Товарницки, оркестрови трудности.

Пиеси: пиеси от бълг. автори, Форе - Фантазия, Енеску - Кантабиле и престо, Еужен Боца - Картина, Доплер - Унгарска фантация, Варез - “Плътност 21.5” и др.

Сонати: Й.С.Бах - сонати и сюита си минор, Пуленк, Хиндемит, Шуберт, Л.Николов и др.

Концерти: Кванц, Моцарт, Дьовиен, К.Ф.Е.Бах и др.

III. Изисквания за текущо изпитване за оценяване изходното ниво на учениците:

Мажорна и минорна гама до седем знака с тонически тризвучия, доминантов и умален септакорд (по жребий).

Два етюда

Бавна и бърза част от соната.

Бавна и бърза част от концерт (наизуст).

5. Пиеса със съпровод на пиано (наизуст).

ХII КЛАС

I. Основни насоки за работа и очаквани резултати за учебната година

Подготовка по програма за Държавен практически изпит. Работа по разширен и усложнен репертоар и задълбочаване на интерпретаторското майсторство. Художествен материал в широк диапазон от стилове и постигане на високо техническо и художествено ниво в изпълнението му. Свирене на оркестрови трудности и четене от пръв поглед.

II. Минимум материал за годината:

Гами: всички мажорни и минорни гами с тонически тризвучия, доминантови и умалени септакорди; два етюда, барокова соната, виртуозна пиеса, Концерт - Моцарт, произведение от български автор.

Методически пособия:

Етюди: Томашевски - пета тетрадка, Бах - Етюди, Карг-Елерт - Капричи и др.

Пиеси: Русел, Доплер, Хю-Фантазия, Казела, Жак Ибер, Мартен - Балада, Владигеров - Ситно хоро и Вечерна Песен, Кутев - Пасторал и др.

Сонати: Вивалди, Бах, Райнеке, Дьотийо, Мартину и др.

Концерти: Моцарт, Плейел, Дьовиен и др.

Изисквания за държавен изпит по практика на професията:

1. Един етюд

2. Моцарт - концерт - I или II и III част

3. Барокова соната - бърза и бавна част

4. Виртуозна пиеса

5. Българска пиеса

Заб.: Материалът се изпълнява наизуст.

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да :

- познава и изпълнява разнообразни произведения за флейта от различни епохи;

- контролира качеството на точното си интониране;

- като участник в ансамбъл да се съобразява с останалите изпълнители;

- развива техническите умения за свирене на музикален материал с различна трудност;

- умее да изгради и интерпретира художествено музикална творба;

- проявява отговорно отношение към репетиционните и концертните ангажименти и изпълнява в оптимална степен възложените му артистични задачи;

- владее съответни методики и отделя достатъчно време и внимание за самоподготовка и поддържане на музикалния си слух;

- да свири добре по ноти, на прима виста, наизуст или по слух музика, свързана с дейността, която упражнява;

- да проявява интерес към новостите в областта на съвременната музика и култура и в проблематиката на неговия тип музициране;

- да следи и изразява отношение към най-актуалните тенденции в музикално-артистичната дейност, която осъществява;

- да притежава разнообразен по тип и вид музикален репертоар с оглед евентуална промяна на профила на своята музикално-артистична дейност.

Похожие работы:

«172720topЛадожское профессиональное училище № 57 расположено на живописном берегу Кубани, имеет славную историю. Образованное 12 июня 1954 года как школа механизаторов по выпуску комбайнеров для нужд края и целинных земель, оно совершенствовалось и развива...»

«Плюрипотентные стволовые клетки мыши, нокаутные по микроРНК miR-34a, обладают расширенным потенциалом дифференцировки Аннотация Известно, что плюрипотентные стволовые клетки (ПСК) способны дифференцироваться во все клетки взрослого организма, но не дают производных экстр...»

«СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Председатель ПЦК Заместитель директора по УМР В.Р. Гололобова С.В. Боровик "_"20_г. "_"20_г. Экзаменационные билеты По предмету: Технология отделочных работ По профессии: "Штукатур. Маляр" СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Председатель ПЦК Заместитель директора по УМР В.Р. Гололобова С.В. Боровик "_"20_г. "...»

«ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПЛАН УРОКА №1 Тема урока: Введение. Обзор законодательных актов. Общие положения. Основные понятия и термины. Тип урока: Лекционное занятие.Цель урока: Сформировать у учащихся мотивацию к изучению основных законодательных актов в сфере дорожного движенияЗадачи: образова...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 августа 2010 г. N 623ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТАО БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 N 882, от 30.04.2015 N 426)В соответствии с Федеральным зако...»

«Министерство науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации. Новосибирский Государственный Технический Университет. Реферат по информатике на тему "Всё об INTERNET". Факультет: АВТ. Кафедра: АСУ. Группа: А–513. Студент: Борзов Андрей Николаевич. Преп...»

«УТВЕРЖДЕНО Решением закупочной комиссии ОАО "АТС" Протокол № 19 от 9.10.2012 Приложение к Извещению о проведении открытого запроса коммерческих предложенийЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ...»

«УЛЬЯНОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Базовая подготовка Ульяновск 2015СОДЕРЖАНИЕ стр. пояснительная записка 4ПАСПОРТ ПРОГРАМ...»

«УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО "Комфорт" Марцуль С.В. Адресная программа к смете № 7-4 На сантехнические работы по текущему ремонту многоквартирных жилых домов за апрель 2013 г. ( период с 15 по 30 а...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.