WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Автор: Котелевцева Н.П. ст. викладач ННППІ УІПА Актуальність. Чистота мовлення є показником її виразності та краси, бо тільки чіткий, різноманітний ...»

ЧИСТОТА МОВЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВА КОМУНІКАТИВНА ОЗНАКА У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Автор: Котелевцева Н.П. ст. викладач ННППІ УІПА

Актуальність. Чистота мовлення є показником її виразності та краси, бо тільки чіткий, різноманітний текст справить враження вишуканої мови і викличе почуття естетичного задоволення. Чистота мовлення тісно пов’язана з правильністю, адже критерій повної відповідності нормам літературної мови є властивий як правильності, так і чистоті. Оскільки чистота мовлення завжди була його красою й ознакою культури кожної людини, то ніколи не втрачала своєї актуальності [6, 81]. Отож вона посідає важливе місце в мові будь-якого фахівця, а особливо інженера-педагога.

Аналіз основних публікацій. Проблема чистоти мовлення не є новою. Вона досліджувалась і вивчалась класиками наукової думки і сучасними науковцями з різних боків. Існує багато наукових праць у галузі мови, риторики, історії, культурології, філософії, педагогіки стосовно чистоти мовлення. Відомі наукові розвідки таких дослідників як Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Гриценко Т.Б., Колотілова Н.А., Баєва О.А., Олійник О.Б., Мацько Л. І., Мацько О. М. та ін. Серед розвідок теоретиків і практиків особливої уваги заслуговують І. Ощипко, Н. Бабич, В. Жовтобрюх, О. Муромцева, О. Сербенська, С. Дорошенко тощо.

Визначення проблеми. Культура мови – це прагнення знайти найкращу форму для висловлювання думок, яке ґрунтується на бездоганному знанні мовних ознак. Проектуючись на певну систему, культура мови утверджує норми, а нормативність включає такі якості, як правильність, точність, чистота, ясність, доречність тощо. Вирішення проблеми оволодіння практичними вміннями та навичками грамотного, культурного мовлення через засвоєння усіх комунікативних якостей взагалі, а чистоти мовлення зокрема, дозволить піднести рівень мовної культури майбутнього інженера-педагога.

Мета нашого дослідження. Розкрити сутність поняття чистоти як комунікативної ознаки, визначити особливості та шляхи її сформованості у мовленні майбутнього інженера-педагога.

Виклад основного матеріалу. Невід’ємною ознакою освіченої, всебічно розвиненої людини є висока мовна культура, тобто вміння активно використовувати як знаряддя спілкування сучасну літературну мову з усіма багатствами виражальних засобів та властивими літературній мові нормами та якостями.

Пентилюк М.І. та ін. вважають чистоту мовлення повною відповідністю нормам літературної мови [6, 79]. Клєщова О.Є. виявляє чистоту мовлення в трьох аспектах: в орфоепії, у слововживанні, в інтонаційному аспекті [3, 69]. Дудик П.С. чистоту мовлення згруповує за двома основними сферами і способами її вияву: вимовна чистота і чистота лексична [2, 309].

Науковці виокремлюють типові порушення чистоти мовлення: вживання слів, що не відповідають літературній мові, зайве переобтяження іншомовними словами, неправильні наголошення, невиправдане «акання» та впливи інших мов, переважно російської мови. Руйнують чистоту мовлення лексичні засоби, що використовуються неточно, стилістично невмотивовано. Це насамперед діалектні, просторічні, жаргонні слова, канцеляризми і професіоналізми, лайливі й вульгарні слова тощо.

Чистота мовлення як одна з його комунікативних ознак досягається тоді, коли мовлення нормативне і всі його елементи є літературними. Забезпечується чистота системою установок, мовною грамотністю, мовним чуттям особистості, яке вробляється у процесі тривалої роботи над удосконаленням свого мовлення. Постійна робота над правильним наголошуванням слів, уникнення діалектних, просторічних, суржикових, жаргонних, лайливих і вульгарних слів, канцеляризмів. Щоб позбавитися цих недоліків, треба віддавати перевагу постійній роботі з усіма видами словників, читанню якісної художньої літератури, підвищувати ступінь відповідності мови нормам літературної вимови.

Чистота мовлення – поняття і явище багатовимірне, як і чисте мовлення. Воно стосується всіх складників (фонетики, лексики, фразеології, граматики) мови, обов’язкового дотримання усталених, нормативних форм усіма мовцями.

Висновки. Отже, умовами досягнення культури мовлення, за Токарською А.С., є вміння оформляти і виражати думки адекватно до предметів і явищ, постійно здійснювати самоконтроль за мовленням, працювати над подоланням суржику у мовленні, культивувати нормативне мовлення в усному та писемному різновидах мови тощо [9, 5].

Література

Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.

Дудик П. С. Стилістика української мови : навчальний посібник. / Петро Семенович Дудик. – К. : Видавничий центр «Академія», 2005. – 368 с. [Альма-матер].

Клєщова О. Є. Культура української мови [за кредитно-модульною системою] : навч. посіб. / О. Є. Клєщова, О. М. Кравчук. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – 219 с.

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. – 311 с.

Олійник О. Сучасна ділова риторика. Навчальний посібник. – К., Кондор, 2010. – 166 с.

Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 224 с.

Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування. Підручник / Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. – К.: Кондор, 2011. – 352 с.

Стахів М. Український комунікативний етикет: Навч.-метод. посіб. – К.: Знання, 2008. – 245 с.

Токарська А.С. Ділове мовлення юристів у схемах і тестах. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2005. – 269 с.

Похожие работы:

«Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества "Горизонт" Утверждена решением педагогического совета МОУ ЦДТ "Горизонт" Протокол №...»

«Электронные пособия 1 Башкирский язык для 3-го класса Кабинет башкирского языка 2 Башкирский язык для 2-го класса Кабинет башкирского языка 3 Башкирский язык самоучитель для продолжающихКабинет башкирского языка 4 Башкирский язык самоучитель для начинающих Кабинет башкирского языка 5 Башкирская литература 11...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3Г.МОЖАЙСКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИРАССМОТРЕНО "СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ" На заседании РМО зам. Директора директор школы По УВР Т.А. Копытина _ _ _ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 11...»

«Урок развития речи формирует умение использовать в рассуждениях средства публицистической выразительности. Использование технологии "Шесть шляп мышления" поможет проблемный вопрос обдумывать более полно и объективно. Методически правильно выстроенный урок подводит учащихся к самостоятельному выд...»

«09.02. 2016 года на базе МКОУ ДПО "ИМЦ" завершился второй этап конкурса профессионального мастерства классных руководителей "Самый классный классный", участниками которого были педагоги 5 общеобразовательных учреждений. МКОУ Венгеровская СОШ №1 (директор Л.И.Свиридова, заместитель директора по воспитательной работе С.И.Серпенёва, классный руководитель Т.А.Лазарева), МКОУ Венге...»

«Проектирование урока английского языка в 6 классе по теме "Степени сравнения прилагательных" Цель: Формирование грамматических навыков по теме "Степени сравнения прилагательных"Задачи: Задачи по содержанию: За...»

«"РАЗВЕДЧИКИ" Интерактивная игра-знакомство с произведением В. Катаева "Сын полка". Разработала: Волкова Татьяна Леонидовна, заведующая библиотекой, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД "ЦДОД им. В. Во...»

«Учитель: Крючкова Татьяна Геннадьевна Класс: 3 Тема: My favourite food Тема и номер урока в модуле: Module 3 “All the things I like”, урок 2 “He loves jelly” Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний. Цель урока: Цель: развитие грамм...»

«Изменение свойств коллектора применением физического воздействия Авторы: Бакланов А.Н., Бакланова Л.В. Украинская инженерно-педагогическая академия Повышение чувствительности, точ...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.