WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист МОН від 01.07.2014 №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних ...»

Російська мова

Рекомендації укладено

відповідно до рекомендацій

Міністерства освіти і науки України

(лист МОН від 01.07.2014 №1/9-343

«Про організацію навчально-виховного процесу

у загальноосвітніх навчальних закладах

і вивчення базових дисциплін в основній школі»)

Головна мета вивчення російської мови в загальноосвітніх навчальних закладах – надати основи знань про мову, що дозволить забезпечити достатньо високий рівень спілкування та грамотного письма, необхідний для успішної індивідуальної та соціальної діяльності, міжкультурного взаєморозуміння.

Згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти у навчальних програмах з російської мови через змістові лінії реалізується головний методологічний принцип – комунікативність навчання.

З метою формування комунікативних умінь учнів варто приділити увагу традиційним творчим роботам. Перекази текстів різних стилів і жанрів відіграють роль підготовчих вправ до оволодіння учнями необхідними у майбутньому дорослому житті жанрами мовлення — наприклад, виступ на зборах, участь у дискусії, створення реферату, конспекту, доповіді, рецензії.

Робота з текстом стане ефективною, якщо учні активно долучаються до мовленнєвої діяльності, тому теми висловлювань мають бути цікавими для школярів, пов’язаними з їх власним життєвим досвідом, реальними обставинами життя. Вчителю необхідно подбати про те, щоб учні успішно оволодівали як монологічним, так і діалогічним мовленням, різними жанрами і стилями мовлення.

У процесі вивчення курсу необхідно широко практикувати самостійну роботу учнів із підручниками, посібниками, словниками та іншою навчальною і довідковою літературою.

У 2014/2015 навчальному році вивчення російської мови буде здійснюватися за такими програмами:

у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання

5-6 класи (5-6 рік навчання)

"Російська мова" для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (укладачі: Баландіна Н.Ф., Синиця І.А., Фролова Т.Я., Бойченко Л.А.) – Київ : Видавничий дім "Освіта", 2013.

Виконання програми забезпечують підручники В.О. Корсакова; Т.М. Полякової та О.І. Самонової.

5-6 класи (1-2 рік навчання)

"Російська мова" для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу) (укладачі: Курач Л.І., Корсаков В.О., Фідкевич О.Л., Ґудзик І.П.) – Київ: Видавничий дім "Освіта", 2013.

Виконання цієї програми забезпечують підручники Л.В. Давидюк; О. М. Рудякова, Т.Я. Фролової та М.Г. Маркіної-Гурджі.

При вивченні російської мови за рахунок варіативної складової навчальних планів в 5-6 класах необхідно користуватися навчальною програмою факультативного курсу за редакцією Крюченкової О. Ю.; навчальною програмою курсу за вибором автора Фролової Т.Я. ( див. на сайті МОН України та на сторінці навчально-методичного кабінету іноземних мов освітнього порталу КОІПОПК).

7-11 класи

Російська мова вивчалася в початкових класах

"Російська мова" для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (Баландіна Н.Ф., Дегтярьова К.В., Лебеденко С.А. – Чернівці : Букрек, 2005).

5 клас – перший рік навчання

" Російська мова" для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою ( Ґудзик І.П., Корсаков В.О. – Чернівці : Букрек, 2006).

Також російська мова у 7-11 класах може вивчатися як курс за вибором і факультативно за такими програмами:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Російська мова (курс за вибором) / Т.Я. Фролова, 2010;

Программы для средних общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке. Русский язык. Факультативный курс. 5-11 классы / Л.В. Давидюк, 2010.

Програми розміщено на сайті МОН України та на сторінці навчально-методичного кабінету іноземних мов освітнього порталу КОІПОПК.

Пропонуємо увазі вчителів, які в цьому навчальному році будуть працювати в 6 класах, орієнтовне календарно-тематичне планування із завданнями для контрольних робіт та методичні рекомендації щодо видів перевірки навчальних досягнень шестикласників загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (другий рік вивчення), підготовлені автором підручників з російської мови для 5-6 класів Корсаковим В.О.

Календарно-тематичне планування

уроків російської мови у 6 класі

(другий рік навчання, ДВІ години на тиждень,

i - II семестр)

за програмою Курач Л.І., Корсакова В.О., Фідкевич О.Л., Ґудзик І.П.

(за підручником Корсакова В.О.)

2014 -2015 н.р.

учителя ______________________________________________

______________________________________________________

I семестр

№п/п Тема

Урок 1 Ознайомлення з підручником. Сприйняття на слух емоційно-оціночної інформації, прямо вираженої в тексті. Відпрацювання навичок виразного читання. Говоріння: обговорення прочитаного

Урок 2 Текст-монолог, текст-діалог. Розвиток уміння розрізняти та використовувати ці форми мовлення. Засоби зв’язку між реченнями в тексті. Письмове висловлювання про враження від літніх канікул

Урок 3 Підтеми тексту. Головні та другорядні частини змісту тексту. Складання плану тексту

Урок 4 Особливості змісту, основних композиційних частин, мовних засобів, що використовуються при побудові текстів розповідного характеру, які належать до художнього і розмовного стилів мовлення. Написання переказу, обговорення, удосконалення написаного

Урок 5 Ключові слова в тексті. Перегляд тексту з виділеними ключовими словами

Урок 6 Стверджувальні та заперечні речення. Читання, уявлення описаних у тексті картин

Урок 7 Обговорення особливостей діалогу. Складання, розігрування діалогів

Урок 8 Близькі за значенням словосполучення, використання їх у мовленні. Складання усного висловлювання за малюнком і даним реченням

Урок 9 Значущі частини слова. Читання, визначення теми тексту

Урок 10 Правильна вимова і написання слів з ненаголошеними голосними в корені слова. Читання, визначення авторського ставлення до описаного в тексті

Урок 11 Правильна вимова і написання слів з ненаголошеними голосними в корені слова. Виразне читання

Урок 12 Контрольна робота №1: тестові завдання за мовними темами

Урок 13 Правильна вимова і написання слів із дзвінкими та глухими приголосними в корені слова. Виразне читання

Урок 14 Розрізнення на слух частин тексту за даним простим планом. Визначення послідовності подій у тексті. Оціночні судження про зміст і форму прочитаного. Переказ тексту

Урок 15 Правильна вимова і написання слів з буквами ъ та ь після приголосних перед я, ю, е, ё, и. Говоріння: складання діалогу за прислів’ям

Урок 16 Правильна вимова і написання слів з приголосними, які не вимовляються. Читання діалогу в особах. Написання твору

Урок 17 Правильна вимова і написання слів з подвоєними буквами. Доповнення діалогу, читання його в особах

Урок 18 Повторення вивченого матеріалу

Урок 19 Типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Особливості змісту і будови текстів, які належать до різних типів мовлення, їх аналіз. Говоріння: складання висловлювання за зразком

Урок 20 Читання мовчки, розуміння незнайомих текстів, які належать до художнього стилю. Поділ тексту на частини за змістом. Складання запитань до тексту, письмових відповідей на них

Урок 21 Читання як вид мовленнєвої діяльності. Комунікативна спрямованість читання вголос. Читання мовчки (швидкість, розуміння, запам’ятовування). Виразне читання тексту. Говоріння: складання роздуму на запропоновану тему

Урок 22 Обговорення особливостей діалогу. Говоріння: складання діалогу за описаною ситуацією. Складання письмового висловлювання за прислів’ям

Урок 23 Емоційно-оціночна інформація, прямо виражена в тексті. Слухання: уявлення описаного в тексті. Читання мовчки, поділ тексту на частини за змістом. Переказ тексту за планом, використання при цьому слів, які емоційно оцінюють події

Урок 24 Частини мови. Слухання, уявлення картин, описаних у тексті. Говоріння: складання діалогу за описаною ситуацією

Урок 25 Контрольна робота №2: тестові завдання за мовними темами

Урок 26 Іменники, які називають істоти та неістоти. Не з іменниками. Говоріння: обговорення характерів персонажів

Урок 27 Іменники, які різняться родом в російській та українській мовах. Іменники, які означають професію людини, називають власні імена та клички тварин. Читання, визначення основної думки тексту. Написання особистого листа

Урок 28 Контрольна робота №3: списування тексту

Урок 29 Число іменників. Читання, поділ тексту на частини за змістом. Говоріння: вживання у висловлюваннях слів, які означають настрій, самопочуття людини

Урок 30 Іменники, які розрізняються формою числа в російській та українській мовах. Читання, переказ тексту

Урок 31 Відтворення прочитаного діалогу. Складання письмового висловлювання за текстом

Урок 32 Читання, знаходження спільного і відмінного в змісті текстів. Складання усного твору розповідного характеру з опорою на текст і життєвий досвід (з попереднім обговоренням змісту, відпрацюванням слів і словосполучень, з попереднім складанням окремих речень)

Урок 33 Повторення вивченого матеріалу

II семестр

Дата Тема

Урок 34 Особливості художнього, розмовного стилів мовлення. Аналіз стилістичних особливостей тексту. Читання, переказ тексту, вживання слів, які означають час

Урок 35 Читання, уявлення описаних в тексті картин. Складання письмового висловлювання розповідного характеру за запропонованою темою

Урок 36 Неповні речення. Слухання, відтворення послідовності речень тексту. Складання переказу з опорою на допоміжний матеріал

Урок 37 Однорідні члени речення. Говоріння: складання діалогу за даним початком, висловлювання за запропонованою темою

Урок 38 Однорідні члени речення. Відпрацювання навичок виразного читання. Використання тематичних груп слів під час складання висловлювання

Урок 39 Використання однорідних членів речення в мовленні. Написання письмового переказу з елементами твору

Урок 40 Прикметники, різні значення прикметників. Слухання, уявлення описаних у тексті картин. Говоріння: вживання у висловлюванні слів, які означають колір

Урок 41 Прикметники, які означають різний ступінь ознаки, якості. Говоріння: складання загадок

Урок 42 Обговорення особливостей діалогу. Говоріння: складання діалогу вказаного виду

Урок 43 Фразеологізми – стійкі сполучення слів. Слухання: уявлення зображеного в тексті. Говоріння: складання діалогу за описаною ситуацією

Урок 44 Вживання фразеологізмів у мовленні. Слухання, визначення будови тексту. Говоріння: розігрування діалогу

Урок 45 Дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часу. Не з дієсловами. Читання, визначення свого ставлення до прочитаного. Говоріння: складання роздуму за текстом

Урок 46 Вживання дієслів, які означають різні види дії. Читання мовчки, складання запитань за текстом. Говоріння: вживання у висловлюванні слів, які означають почуття, розумову діяльність людини

Урок 47 Відпрацювання навичок сприйняття під час читання емоційно-оціночної інформації, прямо вираженої в тексті; уявлення описаного; визначення теми і підтем; знаходження вказаних частин тексту. Написання вибіркового переказу

Урок 48 Дієслова на -ишь, -ешь, їх вживання в мовленні. Слухання, уявлення описаних у тексті картин. Складання письмового висловлювання за запропонованою темою

Урок 49 Вживання дієслів, які виражають спонукання до дії, наказ, прохання. Читання, складання запитань до тексту

Урок 50 Контрольна робота №4: тестові завдання за мовними темами

Урок 51 Прийменники, які вживаються для позначення місця, напрямку руху. Відпрацювання вміння співвідносити зміст прослуханого тексту зі своїм життєвим досвідом

Урок 52 Перегляд тексту з пропущеними словами, їх передбачення. Переказ тексту за опорними словами

Урок 53 Повторення вивченого матеріалу

Урок 54 Складне речення. Відпрацювання навичок виразного читання. Говоріння: складання висловлювання за описаною ситуацією і запропонованим реченням

Урок 55 Складне речення. Читання мовчки, складання запитань до тексту. Складання усного висловлювання за опорними словами

Урок 56 Слухання, підбір заголовка до тексту. Говоріння: переказ тексту в особах, складання діалогу за описаною ситуацією

Урок 57 Слухання, співставлення змісту тексту з малюнком. Говоріння: складання діалогу за описаною ситуацією з використанням допоміжних матеріалів та самостійно

Урок 58 Змістовий поділ речення в усному мовленні. Слухання, визначення теми та головної думки тексту

Урок 59 Частка. Вигук. Читання, визначення теми та головної думки тексту

Урок 60 Прислів’я та приказки. Говоріння: складання висловлювання за прислів’ям. Читання, складання запитань до тексту, усних відповідей на них

Урок 61 Написання творів за казкою

Урок 62 Контрольна робота №5: тестові завдання за мовними темами, аудіювання

Урок 63 Виразне читання. Складання усного висловлювання за запропонованою темою

Урок 64 Слухання, визначення теми тексту. Читання, поділ тексту на частини за змістом. Складання письмового висловлювання за запропонованою темою

Урок 65 Робота з книгою: способи виділення частин змісту в тексті (відступи, підзаголовки, шрифти). Читання: знаходження нової інформації в тексті. Говоріння: складання висловлювання за прислів’ям

Урок 66 Контрольна робота №6: списування тексту

Урок 67 Усний опис картини. Складання письмового висловлювання за запропонованою темою

Урок 68 Виразне читання вірша, аналіз його звучання. Поділ тексту на частини за змістом

Урок 69 Складання письмового роздуму за запропонованою темою з попереднім обговоренням змісту, відпрацюванням слів і словосполучень, попереднім складанням окремих речень

Урок 70 Повторення вивченого матеріалу

Контрольна робота №1: тестові завдання за мовними темами

Тестовые задания

1. Укажите, в каком ряду предложение является утвердительным

I вариант

А) В этом году лето было холодное.

Б) Мы не ездили на экскурсию.

II вариант

А) Соревнования состоялись в субботу.

Б) Ученик не выполнил задание.

Приведите собственный пример отрицательного предложения.

2. Замените данное словосочетание близким по значению

I вариант

Серебряная ложка

II вариант

Бумажный журавль

Приведите собственный пример подобных словосочетаний.

3. Укажите строку, где представлены однокоренные слова

I вариант

А) вода, водный, водить

Б) рука, ручной, ручка

II вариант

А) веду, вести, весит

Б) друг, друзья, дружный

Приведите собственный пример однокоренных слов.

4. Образуйте новое слово от данного с помощью префикса

I вариант

Писать

II вариант

Рисовать

Приведите собственные примеры слов с префиксом (не менее двух).

5. Подберите проверочные слова к данным

I вариант

Лесной, весна

II вариант

Ножной, весло

Приведите собственные примеры слов с безударными гласными корня и проверочными словами к ним (не менее двух).

6. Укажите строку, где есть слова, написание которых надо проверять по словарю

I вариант

А) тетрадь, река, стоять

Б) бежит, новизна, голубиный

II вариант

А) собака, хвосты, радоваться

Б) мячи, морской, веселье

Приведите собственные примеры слов с безударными гласными корня, правописание которых надо проверять по словарю (не менее двух).

Контрольна робота №2: тестові завдання за мовними темами

Тестовые задания

1. Вставьте пропущенные буквы и подберите проверочные слова к данным

I вариант

Сторо…, огоро…

II вариант

Наро…, моро…

Приведите собственные примеры слов с парными звонкими и глухими согласными в корне и проверочными словами к ним (не менее двух).

2. Вставьте пропущенные буквы, укажите строку, где на месте пропуска во всех словах пишется ь

I вариант

А) в…езд, л…ёт, Ил…я

Б) п…ю, в…ёт, друз…я

II вариант

А) с…ел, с…езд, Дар…я

Б) лист…я, в…юн, б…ют

Приведите собственные примеры слов, которые пишутся с ъ (не менее 2).

3. Вставьте пропущенные буквы, подберите проверочные слова

I вариант

Радос…ный, со…нце

II вариант

Счас…ливый, грус…ный

Приведите собственные примеры слов с непроизносимыми согласными (не менее двух).

4. Переведите на русский язык

I вариант

Субота, Одеса

II вариант

Каса, Черкаси

Приведите собственные примеры слов с удвоенными согласными (не менее двух).

5. Укажите строчку, где все слова являются именами существительными

I вариант

А) гулять, он, окно

Б) вечер, книга, дерево

II вариант

А) весёлый, дом, говорить

Б) луг, ручка, стена

Приведите собственные примеры имён существительных (не менее двух).

6. Укажите строчку, где все слова являются именами прилагательными

I вариант

А) летний, приятный, мой

Б) синий, вечерний, добрый

II вариант

А) сельский, красный, каждый

Б) лесной, заботливый, золотой

Приведите примеры имён прилагательных (не менее двух).

Контрольна робота №3: списування тексту

Осенние странники

Над обмелевшей рекою плывут облака – белые по синему небу. С прибрежных осин, сбитые ветром, медленно падают листья. По утрам осины горят семицветным дождём, как будто они окутаны радугой. Но подходишь ближе и видишь, что это простая паутина, усыпанная каплями росы. И в каждой капле играет солнце.

Паутины очень много. Значит, бабье лето будет сухим и ясным. Пауки задолго чувствуют плохую погоду и не станут работать напрасно.

(По Ю. Качаеву)

66 слов

Контрольна робота №4: тестові завдання за мовними темами

Тестовые задания

1. Дополните предложение однородными членами

I вариант

В нашей школе работает секция волейбола…

II вариант

На пришкольном участке ребята вырастили морковь…

Составьте собственное предложение с однородными членами.

2. Переведите на русский язык

I вариант

Смачний – смачніший – найсмачніший

II вариант

Новий – новіший – найновіший

Приведите примеры имён прилагательных, которые обозначают различную степень качества.

3. Замените фразеологизмы одним словом

I вариант

Задирать нос

II вариант

Вешать нос

Приведи примеры фразеологизмов (не менее двух).

4. Укажите строку, где все глаголы употреблены в форме прошедшего времени

I вариант

А) стоит, знал, увидишь

Б) пела, сказали, лил

II вариант

А) читал, сделала, спросили

Б) пишет, ответит, полетели

Приведите собственные примеры глаголов настоящего времени (не менее двух).

5. Укажите строку, где есть ошибка в написании не с глаголом

I вариант

А) не скажу, не играл, негодовать

Б) не верит, не вышел, небудут

II вариант

А) ненавидеть, не принёс, не взяли

Б) недумала, недоумевать, не полить

Приведите собственные примеры глаголов, которые пишутся с не раздельно (не менее двух).

6. Подставьте к глаголам местоимение ты

I вариант

Сидеть, молчать

II вариант

Лежать, стоять

Приведите собственные примеры глаголов в сочетании с местоимением ты (не менее двух).

Контрольна робота №5: тестові завдання за мовними темами, аудіювання

Тестовые задания

1. Укажите строку со сложным предложением

I вариант

А) Ударил гром, и пошёл дождь.

Б) Котёнок бегал, прыгал.

II вариант

А) Пришла весна, и природа ожила.

Б) Листья зазеленели, потянулись к солнцу.

Составьте собственное сложное предложение.

2. Укажите строку с предлогом, который указывает на место действия

I вариант

А) Ребята играли на спортивной площадке.

Б) Мы ходили в музей на экскурсию.

II вариант

А) Во дворе школы разбили клумбу.

Б) В комнату вошла сестра.

Составьте и запишите предложение с предлогом, который указывает на направление действия.

3. Подберите подходящий по смыслу союз

I вариант

Мы долго бродили по лесу, (…) грибов так и не нашли.

А) если

Б) но

II вариант

(…) хочешь быть здоров, закаляйся.

А) если

Б) но

Составьте предложение с союзом а.

4. Вставьте в предложение утвердительную частицу

I вариант

…, я пойду сегодня на концерт.

А) неужели

Б) хорошо

II вариант

…, запишите меня в секцию плавания.

А) неужели

Б) хорошо

Составьте и запишите предложение с отрицательной частицей.

5. Вставьте в предложение подходящее по смыслу междометие

I вариант

…, мы победили!

А) эх

Б) ура

II вариант

…, не повезло!

А) эх

Б) ура

Составьте и запишите предложение с частицей, которая выражает восторг, восхищение.

6. Образуйте сложное предложение из двух простых с помощью союзов

I вариант

Мы подошли ближе. Ёжик убежал в кусты.

II вариант

Лена открыла окно. В комнате стало светло.

Составьте сложное предложение без использования союзов.

Аудирование

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ВЕКА

Между Очаковым и Николаевом находится Ольвия – место, куда стекаются археологи и туристы.

Впервые я приехал в Ольвию, когда там работала группа ученых из Петербурга, и поселился в длинном строении, похожем на барак. Там уже жил один археолог.

Зажигать свет было не нужно: лунная ночь вплотную подошла к нашим окнам. В такой таинственный час мой новый знакомый повел меня в Ольвию. Мы спустились по глинистым кручам к лиману и очутились в эллинском дворике. Неподалеку блестел колодец. Каменная лестница спускалась к нему.

– Смотрите! – указал археолог на колодец. – Вода сюда поступает по глиняным трубам из источника, бьющего в степи. Это – древнейший в мире водопровод. А теперь представьте: по той лестнице спускается к колодцу девушка. Она идет с глиняным кувшином. На ней – белая туника, на ногах – сандалии. Днем она изливала благовония в храме, который мы теперь раскапываем там, на горе...

Ранним утром археологи приступили к работе. Раскапывался алтарь эллинского храма. Мой сосед с несколькими сотрудниками резал лопатой глинистую почву, соблюдая особую осторожность.

Уже перелопатили довольно толстый пласт, но ничего интересного не нашли... И вдруг из-под земли, из-под пыльной, сухой земли хлынул удивительный запах. Будто кто-то опрокинул ведро благовоний. Мы прильнули к земле, а руководитель раскопок разъяснил, в чем дело.

– Мы добрались до того места, где в храме совершались возлияния. Земля пропиталась ими настолько, что сохранила аромат до наших дней.

Чудо продолжалось недолго. Запах улетучился, но мы все же успели узнать, как пахнет вечность. Все были взволнованы, а мой сосед сказал:

– Это стоит находки декрета!

Он тут же пояснил мне, что «декретом» археологи называют надписи на каменных плитах. Найти плиту с древней надписью считается самой большой удачей.

– Вы понимаете, что значит найти Слово! Слово дороже всех вещей! Последний раз мы нашли декрет в Ольвии сравнительно недавно. Ну, а сегодня мы нашли не Слово, а запах. Не так уж мало!

(По Леониду Вышеславскому)

295 слов

Тестовые задания

1. Зачем археологи ведут раскопки:

а) чтобы узнать, как жили люди в прошлом;

б) чтобы разбогатеть;

в) чтобы пополнить свои коллекции.

2. Что раскапывали археологи в тот день, о котором говорится в рассказе:

а) остатки храма;

б) греческий дворик;

в) старый колодец.

3. Откуда во время раскопок появился запах благовоний:

а) земля в алтаре храма была пропитана благовониями;

б) ветром принесло с лимана какой-то странный запах;

в) археологам только показалось, что они слышат какой-то особенный запах.

4. Почему всех так поразил запах благовоний:

а) он был особенный, непривычный;

б) этот запах продержался в земле несколько тысяч лет;

в) он был очень резким.

5. Какова, по-вашему, основная мысль текста:

а) ученые радуются всякому открытию;

б) тех, кто стремится узнать о прошлом как можно больше, ждут неожиданные и удивительные открытия;

в) каждому, кто прилагает усилия, сопутствует удача.

6. Как можно объяснить образное предложение из рассказа «Луна жадно припала к воде, и никак не могла утолить жажды»:

а) луна отражалась в колодце, и казалось, что она пьет воду;

б) археологи представляли себе греческую девушку у колодца;

в) в южной степи летом ночь не приносит прохлады, не утоляет жажды.

Контрольна робота №6: списування тексту

Солнце – самая близкая и единственная в нашем космическом доме звезда. Другие звезды располагаются далеко и кажутся песчинками.

Но как их много! Люди с давних пор пытались сосчитать звезды. Они разделили условно весь небосклон на районы, а самые яркие звезды соединили линиями. Так появились созвездия, которым дали разные названия.

Если однажды вечером ты приглядишься к звездному небу, то заметишь созвездия Лебедя, Рака, Рыбы, легко найдешь Полярную звезду.

(Из журнала)

66 слов

методичні рекомендації щодо видів перевірки навчальних досягнень учнів з російської мови в 6 класі ЗНЗ з українською мовою навчання (другий рік вивчення), підготовлені автором підручників з російської мови для 5-6 класів Корсаковим В.О.

В 6 классе фронтально (одновременно у всего класса) проверяется уровень сформированности у учащихся языковых умений и навыков правописания, а также овладения навыками аудирования.

Оценивание языковых умений осуществляется два раза в течение семестра, навыков правописания – один раз, навыков аудирования – один раз в году. Таким образом, контрольные работы в течение года распределяются так:

в 1-м семестре – «языковая тема» (две проверки), «списывание» (одна проверка),

во 2-м семестре – «языковая тема» (две проверки), «списывание» и «аудирование» (по одной проверке).

Проверка языковых умений и навыков. Проводится в письменной форме с применением заданий тестового характера. Содержание контроля должен составлять тот материал школьного курса языка в 6 классе, который отобран с учетом функционального подхода к обучению. Следует проверять те умения и навыки, которые предполагают практическое усвоение языковых единиц, а не те, которые свидетельствуют об усвоении сведений о языке и умении осуществлять языковой разбор.

Как известно, практические языковые умения и навыки представлены в программе формулировками типа: (ученик) «правильно произносит», «различает похожие, но не одинаковые слова (формы) русского и украинского языка», «подбирает слова с указанным значением», «строит словосочетания, употребляя слова в нужной форме», «находит ошибку в образовании формы слова», «строит предложение с обращением», «объединяет два предложения в сложное», «использует рассмотренные средства связи для объединения предложений» и под. Языковые умения этой группы имеют решающее значение для успешного восприятия и продуцирования речи.

Именно на такой подход к проведению контрольных работ ориентируют критерии оценивания учебных достижений учащихся по языку. Выполняя задания тестового характера, учащиеся должны проявить умения правильно использовать языковые средства, которыми они овладели, в частности: 1) сочетать слова, дополнять, трансформировать предложения, подбирая должную форму слова, нужную лексему, соответствующие средства связи между частями предложения, между предложениями в группе связанных между собой предложений; 2) выявлять понимание значения языковых единиц и особенностей использования их в речи.

Критериями предусмотрено, что контрольные задания для проверки языковых умений и навыков составляются на материале слов, сочетаний слов, предложений, групп связанных между собой предложений. Общее число таких заданий для данного класса – 6 и относятся они только к построению, реконструированию и использованию языковых единиц. К каждому заданию ученикам предлагается также подобрать собственные примеры.

Покажем, какой материал (по разным разделам школьного курса языка) следует отбирать для контрольной проверки уровня сформированности языковых умений и навыков, чтобы он отвечал Критериям оценивания.

1. I. Вставьте в предложение подходящее по смыслу слово.

Несмотря на то, что родители спешили на поезд, они не хотели раньше времени нарушать (…) сон своего ребенка.

1) сильный; 2) крепкий; 3) мощный

II. Составьте и запишите предложение с одним из данных для выбора слов, употребляя его в соответствии с его значением.

2. I. Вставьте слово в нужной форме.

Ветераны благодарили (…) за внимание и заботу.

1) школьникам; 2) школьников

II. Составьте и запишите словосочетание со словом благодарить, используя другое зависимое слово.

3. I. Употребите слово работа в нужной форме, используя данные предлоги.

На встрече со школьниками известный писатель рассказал (…) (работа) над своей новой книгой.

1) за; 2) о; 3) про

II. Составьте и запишите словосочетание со словом рассказать, подбирая к нему другое зависимое слово и употребляя нужный предлог.

4. I. Вставьте в предложение вводное слово, выражающее уверенность в том, что он сообщает.

Наш Николай Петрович (…) самый лучший шахматист в школе.

1) пожалуй; 2) к счастью; 3) бесспорно

II. Составьте и запишите предложение с вводным словом, выражающем уверенность.

5. I. Используйте для связи простых предложений в составе сложного слово (союз), выражающее противопоставление.

Ребята долго ждали своего товарища, (…) он так и не пришел.

1) если; 2) когда; 3) однако

II. Составьте и запишите предложение, используя слово, которое выражает противопоставление.

6. I. Вставьте в предложение подходящее по ситуации слово.

Организаторы долго (…) о предстоящей выставке молодых художников.

1) болтали; 2) беседовали; 3) толковали

II. Составьте и запишите предложение с одним из данных для выбора синонимов так, чтобы оно отвечало речевой ситуации – его можно было бы употребить в разговорной или книжной речи.

Оценивание результатов контрольной работы осуществляется так. За правильное выполнение каждого из 6 предложенных заданий ученик получает по 1 баллу. За подбор примеров к каждому из заданий ученик получает еще по одному баллу. Например: ученик правильно выполнил 5 из 6 тестовых заданий (5 баллов) и правильно подобрал примеры к 4 заданиям (4 балла) – всего за работу он получает 9 баллов.

При проверке языковых умений используют только часть урока – 15–20 минут (учитывая возможности выполнения задания учеником со средним уровнем подготовки), в течение которых учащиеся выполняют задания тестового характера.

В одних случаях эта проверочная работа может быть единственной на уроке, оставшуюся часть учебного времени рекомендуется отвести «непроверочным» занятиям – свободному письму, чтению и обсуждению прочитанного, дискуссии на интересующую детей тему и т. п. В других случаях ее целесообразно сочетать с другими контрольными работами, например 1) тестовое задание по языку и списывание; 2) тестовое задание по языку и аудирование и др. Такое построение проверочного урока не должно вызывать затруднений, оно в принципе подобно тому, которое обычно использовалось в прошлом (диктант с грамматическим заданием также объединял два вида работы).

Для контрольной работы по языку в учебнике конкретное содержание проверочных материалов учащимся заранее не сообщают. Им только рассказывают, в чем ее суть, дают рекомендации по выполнению. Приводим пример такого упражнения.

Проверьте, насколько успешно вы работали над языковым материалом (над темами «Текст», «Состав слова»). Выполните предложенные учителем задания. Это тестовые задания, и вам нужно хорошо понять вопрос или задание, прочитать данные варианты ответов и выбрать тот, который вы сочтете правильным.

Проверьте свои умения по пройденным темам: как вы понимаете значение слов и выражений, образовываете формы слов, связываете слова в предложении, а также предложения в тексте.

Выполните тестовые задания, которые предложит вам учитель. К каждому заданию даются варианты ответов. Вам надо выбрать и отметить тот, который вы считаете правильным, а также подобрать свой пример.

Проверка навыков правописания – списывание. Этот вид контроля является на данном этапе обучения единственным из тех, с помощью которых устанавливают уровень орфографической и пунктуационной грамотности учащихся.

Проверяются умения правильно писать: слова из списка слов, данных для запоминания; слова на правила, предполагающие самостоятельное применение их учащимися по ходу письма; проработанные в классе слова на правила, которые не определены программой для самостоятельного применения. Оценивается также умение употреблять знаки препинания на правила, предполагающие самостоятельное применение их учащимися по ходу письма.

Для проверки навыков правописания обычно используют тексты, в которых каждое проработанное на протяжении семестра правило орфографии и/или пунктуации было представлено 3–5 примерами. Однако для контрольного списывания следует подбирать тексты, не ограничиваясь изученными правилами орфографии и пунктуации.

Объем текста для списывания в 6-й классе должен составлять 60–70 слов. При подсчете слов в таком тексте учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.

В учебнике для этого проверочной работы дается материал, который может быть использован на уроке. Приводим пример подобного задания.

Прочитайте текст, затем спишите его. При списывании будьте внимательны: обращайте внимание на то, как пишется каждое слово, какие знаки препинания употреблены в предложении.

Солнце – самая близкая и единственная в нашем космическом доме звезда. Другие звезды располагаются далеко и кажутся песчинками.

Но как их много! Люди с давних пор пытались сосчитать звезды. Они разделили условно весь небосклон на районы, а самые яркие звезды соединили линиями. Так появились созвездия, которым дали разные названия.

Если однажды вечером ты приглядишься к звездному небу, то заметишь созвездия Лебедя, Рака, Рыбы, легко найдешь Полярную звезду.

(Из журнала)

Текст, записанный учеником в процессе списывания, оценивается на тех же основаниях, что и другие виды контроля по правописанию (различные виды диктантов), но одинаково учитываются ошибки на изученные и неизученные правила.

Проверка аудирования. При проведении этой контрольной работы проверяется умение воспринимать на слух незнакомый текст и понимать прежде всего: фактическое содержание; причинно-следственные связи; главную мысль; выразительно-изобразительные средства прослушанного произведения.

Текст для аудирования (слушания, понимания прослушанного) подбирается в соответствии с требованиями программы для 6 класса. Установлено, что объем текста, относящегося к художественному стилю, должен составлять 250–300 слов (время звучания – 2,5–3 минуты); объем текста, относящегося к другим стилям – 150–200 слов (время звучания – 1,5–2 минуты). При этом важно, чтобы текст состоял из известных учащимся слов и грамматических форм.

При фронтальной проверке аудиативных умений учитель читает незнакомый учащимся текст два раза. Слушание предваряется вступительным словом учителя, толкованием незнакомых слов, реалий быта и т. д. Рекомендуется также предлагать учащимся несколько вопросов и заданий, направляющих их внимание при слушании.

После прослушивания учащимся предлагается серия вопросов. Школьники должны выслушать каждый вопрос, варианты ответов на него, выбрать один из них и записать рядом с номером вопроса. В 6 классе предлагают 6 вопросов по тексту с тремя вариантами ответов (вопросы и варианты ответов читаются дважды). Вопросы должны относиться к фактическому содержанию текста, его основной мысли, причинно-следственным связям, отдельным языковым особенностям (переносное значение слова, образное выражение и др.).

Правильный ответ на каждый из шести вопросов оценивается двумя баллами.

Для проверки аудирования материал в учебнике не дается. В упражнении лишь описывается способ выполнения задания.

Внимательно послушайте текст, который прочитает учитель. Постарайтесь понять, запомнить услышанное. Выполни тестовое задание, которое должно показать, насколько внимательно вы слушали, хорошо ли поняли прослушанное. Задание состоит из шести вопросов. К каждому из них даются три варианта ответов. Выберите тот, который вы считаете правильным; запишите его номер рядом с номером вопроса.

Данный ниже материал (текст, относящийся к художественному стилю речи, и вопросы к нему) учитель может использовать при проверке навыков аудирования.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ВЕКА

Между Очаковым и Николаевом находится Ольвия – место, куда стекаются археологи и туристы.

Впервые я приехал в Ольвию, когда там работала группа ученых из Петербурга, и поселился в длинном строении, похожем на барак. Там уже жил один археолог.

Зажигать свет было не нужно: лунная ночь вплотную подошла к нашим окнам. В такой таинственный час мой новый знакомый повел меня в Ольвию. Мы спустились по глинистым кручам к лиману и очутились в эллинском дворике. Неподалеку блестел колодец. Каменная лестница спускалась к нему.

– Смотрите! – указал археолог на колодец. – Вода сюда поступает по глиняным трубам из источника, бьющего в степи. Это – древнейший в мире водопровод. А теперь представьте: по той лестнице спускается к колодцу девушка. Она идет с глиняным кувшином. На ней – белая туника, на ногах – сандалии. Днем она изливала благовония в храме, который мы теперь раскапываем там, на горе...

Ранним утром археологи приступили к работе. Раскапывался алтарь эллинского храма. Мой сосед с несколькими сотрудниками резал лопатой глинистую почву, соблюдая особую осторожность.

Уже перелопатили довольно толстый пласт, но ничего интересного не нашли... И вдруг из-под земли, из-под пыльной, сухой земли хлынул удивительный запах. Будто кто-то опрокинул ведро благовоний. Мы прильнули к земле, а руководитель раскопок разъяснил, в чем дело.

– Мы добрались до того места, где в храме совершались возлияния. Земля пропиталась ими настолько, что сохранила аромат до наших дней.

Чудо продолжалось недолго. Запах улетучился, но мы все же успели узнать, как пахнет вечность. Все были взволнованы, а мой сосед сказал:

– Это стоит находки декрета!

Он тут же пояснил мне, что «декретом» археологи называют надписи на каменных плитах. Найти плиту с древней надписью считается самой большой удачей.

– Вы понимаете, что значит найти Слово! Слово дороже всех вещей! Последний раз мы нашли декрет в Ольвии сравнительно недавно. Ну, а сегодня мы нашли не Слово, а запах. Не так уж мало!

(По Леониду Вышеславскому)

Вопросы к тексту и варианты ответов на них.

1. Зачем археологи ведут раскопки: а) чтобы узнать, как жили люди в прошлом; б) чтобы разбогатеть; в) чтобы пополнить свои коллекции?

2. Что раскапывали археологи в тот день, о котором говорится в рассказе: а) остатки храма; б) греческий дворик; в) старый колодец?

3. Откуда во время раскопок появился запах благовоний: а) земля в алтаре храма была пропитана благовониями; б) ветром принесло с лимана какой-то странный запах; в) археологам только показалось, что они слышат какой-то особенный запах?

4. Почему всех так поразил запах благовоний: а) он был особенный, непривычный; б) этот запах продержался в земле несколько тысяч лет; в) он был очень резким?

5. Какова, по-вашему, основная мысль текста: а) ученые радуются всякому открытию; б) тех, кто стремится узнать о прошлом как можно больше, ждут неожиданные и удивительные открытия; в) каждому, кто прилагает усилия, сопутствует удача?

6. Как можно объяснить образное предложение из рассказа «Луна жадно припала к воде, и никак не могла утолить жажды»: а) луна отражалась в колодце, и казалось, что она пьет воду; б) археологи представляли себе греческую девушку у колодца; в) в южной степи летом ночь не приносит прохлады, не утоляет жажды?

Кроме указанных видов фронтальной проверки в 6 классе обязательно оцениваются результаты обучения диалогической речи, умению составлять устные изложения и читать вслух. Эти виды речевой деятельности проверяются индивидуально, отметки накапливаются в течение года и заносятся в отдельные колонки журнала с пометами: «диалог», «устное изложение», «чтение вслух».

В учебнике индивидуальная форма проверки никак не отражена. Контрольные задания для нее учитель разрабатывает, руководствуясь требованиями Критериев оценивания учебных достижений учащихся по русскому языку.

ЛІТЕРАТУРА

Вивчення інтегрованого курсу “Література» (рідна та світова) в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин здійснюватиметься за наступними навчальними програмами:

5-6 класи

"Література" (російська та світова) для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (автори: Ісаєва О. О., Клименко Ж.В., Корнієнко О.А., Мельник А.О., Храброва В.Є., Мухін В.А., Данілова І.Н.) – Київ : Видавничий дім "Освіта", 2013;

7-9 класи

"Література" (російська та зарубіжна) для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (автори: Сімакова Л.А., Снєгірьова В.В.) – Чернівці : Букрек, 2005;

10-11 класи

Рівень стандарту – "Література" (російська та світова) для 10-11 класів; академічний рівень для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (автори Сімакова Л.А., Снєгірьова В.В.) – Київ : Грамота, 2010;

профільний рівень - "Література" (російська та світова) для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (автори Силантьєва В.І., Бучацька Т.Г.) – Київ : Грамота, 2010.

Похожие работы:

«Рассмотрен коллегией управления культуры области "25" февраля 2015 года Утвержден приказом управления культуры области от "11" февраля 2015 года № 52 П Л А НР А Б О Т Ы У П Р А В Л Е Н И Я К У Л Ь Т У Р ЫБ Е Л Г О Р О Д С К О Й...»

«Masarykova univerzita Filozofick fakulta stav slavistiky Ukrajinsk jazyk a literatura Bogdana Mykytiuk Англіцизми в сучасному українському Інтернет-сленгу: причини вживання та способи адаптації Magistersk diplomov prce Vedouc prce: doc. Halyna Myronova, CSc. 2015 Prohlauji,...»

«Приложение № 1ПРОГРАММА конференции по вопросам дошкольного образования 9 ноября 2017 г., ФГБУ ВО "РГУ имени С. А. Есенина" 14.30 – 15.00 – регистрация участников. 15.00 – 17.00 – работа по секциям.Секция "Здоровый дошкольник: роль семьи и воспитателя в оздоровлении ребенка": "Корпоративная...»

«Ю. О. Сурова Человек в модернистской культуре Размышления об особом подвиде homo sapiens — человеке модернистском — нам хотелось бы начать с широко известной цитаты из широко известного произведения: "Горожане сильно изменились внешне, как и сам город, впрочем. О ко...»

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" р.п.Ровное Саратовской области Всероссийский Конкурс ученических рефератов "Кругозор""СЮЖЕТЫ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ МИФОВ В ЖИВОПИСИ" Реферат учащейся 8 класса фортепианного отделения МБОУ ДОД "Детская школ...»

«Горшенина Мария Алексеевна, Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, Факультет Иностранных Языков и Регионоведения masha.gor.95@mail.ruGorshenina Maria Alekseevna, Lomonosov Moscow S...»

«РАСПИСАНИЕ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ НА 2-е I к у р с 1 курс (11 кл.) II к у р сА Б В Г Д Е А Б В Г ПОНЕДЕЛЬНИК 1 Г е о г р а ф и я 206 Матем. 319 И К Т 308 Культ.речи205 Музыкальная лит – ра З 321 2 Г е о г р а ф и я 206 И К Т 308 Матем. 319 Культ.речи205 Англ...»

«баштанська Міська рада Баштанського району Миколаївської області рішення від 18 серпня 2017 р. № 3 м.Баштанка ХІУ сесія сьомого кликання Про затвердження Положення про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в комунальній установі "Баштанська дитяча музична школа"...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.