WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«ТА РЕЛІГІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА 4166870278130 1397010795207137010795 Активна та ініціативна молодь Київщини 442595156845 ...»

-332105231140

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ

ТА РЕЛІГІЙ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА

4166870278130

1397010795207137010795

Активна та ініціативна молодь Київщини

442595156845

3414395308610

147320326390

Київ 2014

22860137795

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА

Активна та ініціативна молодь Київщини

Методично-інформаційний огляд

Київ 2014

ББК 66ю75(4Укр)

Акт 43

Активна та ініціативна молодь Київщини: методико-інформаційний огляд / [уклад. Н. Я. Патенок]; Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2014. – 33 с.

Видання розкриває сутність та значення молодіжних громадських організацій. В матеріалах описані громадські молодіжні організації Києва та Київської області.

Розраховано на широке коло читачів, активну учнівську та студентську молодь.

Укладач: Н. Я. ПатенокВідповідальний за випуск: Г. Й. Сорока

© Укладач : Н.Я. Патенок, 2014

© Київська обласна бібліотека для юнацтва, 2014

Молодіжні громадські організації (в Україні) - об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення і захист своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших спільних інтересів.

Молодіжний рух як форма вияву соціальної активності молодого покоління є найефективнішим механізмом взаємодії нових поколінь із суспільством. Його учасники не лише соціалізуються, здобувають необхідний досвід, а й самореалізуються. У середовищі молодіжного руху формуються локальні молодіжні культури і стилі життя, що згодом, зазнавши певних модифікацій, поширюють свій вплив на культуру та спосіб життя суспільства загалом. З огляду на це важливо, щоб організований молодіжний рух формував активну складову громадянського суспільства з дієвими механізмами саморегуляції, самоорганізації та контролю, що забезпечуватиме розвиток українських демократичних інститутів.

Нормативно-правова основа діяльності громадських дитячих і молодіжних організацій

За часів незалежності України фактично було сформовано законодавчо-нормативну базу, на основі якої функціонують сучасні громадські дитячі та молодіжні організації. Це дає їм змогу впливати на реалізацію державної молодіжної політики, брати участь у розв'язанні суспільних проблем, зокрема вихованні підростаючого покоління.

В Україні діяльність громадських дитячих та молодіжних організацій на сучасному етапі регулюють і визначають міжнародні та українські нормативно-правові акти. До міжнародних належать:

- Загальна декларація прав людини (1948, Генеральна Асамблея ООН), яка проголошує свободу мирних зібрань і асоціацій, добровільну участь у будь-якій асоціації;

- Декларація прав дитини (1959, Генеральна Асамблея ООН), одним із принципів якої є забезпечення спеціального захисту дітей, надання їм можливостей і створення сприятливих умов для фізичного, розумового, морального, духовного розвитку;

- Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966), який встановлює право кожної дитини на захист від будь-якої дискримінації з боку сім'ї, суспільства та держави;

- Конвенція про права дитини (1989, ООН), що проголошує максимальний захист прав та інтересів дитини, у т. ч. забезпечення активної участі в житті суспільства, і покладає відповідальність за дії щодо дітей на держави, які прийняли Конвенцію.

Українську нормативно-правову базу діяльності громадських дитячих та молодіжних організацій становлять:

- Конституція України (28.06.1996), в якій вказано, що діти мають рівні права незалежно від походження, народження в шлюбі чи поза ним. Стаття 36, зокрема, регламентує право на свободу об'єднання у політичні партії, громадські організації для захисту своїх прав та інтересів і рівність усіх об'єднань перед законом. Стаття 37 забороняє створення і діяльність організацій з метою зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, ліквідації незалежності України або в цілях, що загрожують життю і здоров'ю людей, тощо;

- Закон України "Про об'єднання громадян" (16.06.1992), у якому закладено юридичні засади громадянського суспільства в Україні, розкрито поняття "об'єднання громадян", "громадська організація", відмінності партії від громадської організації. У законі визначено, що право громадян на свободу об'єднання є невід'ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України. У ст. 4 встановлено обмеження на створення і діяльність об'єднань громадян, метою яких є: зміна шляхом насильства конституційного ладу і територіальної цілісності держави; підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь іноземних держав; пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та неофашизму; розпалювання національної та релігійної ворожнечі; створення незаконних воєнізованих формувань; обмеження загальновизнаних прав людини. Розділ 3 закону визначає порядок створення та припинення діяльності об'єднань громадян: хто може бути засновником (ст. 11), умови членства (ст. 12), вимоги до назви (ст. 12), символіки (ст. 18) і статутних документів (ст. 13), порядок легалізації та реєстрації (ст. 14-17), порядок припинення діяльності (ст. 19), а в розділі 4 вказані права об'єднань громадян, умови власності, господарської та іншої комерційної діяльності;

- Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" (15.12.1992), де зазначено, що державна молодіжна політика є пріоритетним і специфічним напрямом діяльності держави та здійснюється через органи державної виконавчої влади, установи, соціальні інститути та об'єднання молодих громадян. У декларації визначені головні завдання, принципи, напрями державної молодіжної політики, серед яких, зокрема, створення необхідних умов для діяльності молодіжних організацій з метою повноцінного соціального становлення та розвитку молоді;

- Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (05.02.1993), що встановлює загальні засади створення організаційних, соціально-економічних, політико-правових умов соціального становлення та розвитку молодих громадян України в інтересах особистості, суспільства та держави, основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні щодо соціального становлення та розвитку молоді. У ст. 14 визначено правовий статус молодіжних громадських організацій, а в ст. 15 - гарантії діяльності молодіжних громадських організацій;

- Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (24.01.1995), який регламентує налагодження і способи взаємодії між різними державними та громадськими інститутами, у т. ч. громадськими організаціями, з метою координування зусиль, надання практичної та методичної допомоги у вирішенні питань соціального захисту дітей;

- Закон України "Про освіту" (23.03.1996), що визначає характер взаємодії громадських організацій із закладами освіти і права учнів на участь у громадських організаціях. Згідно зі ст. 8 закону, громадсько-політична діяльність в освітніх закладах має ґрунтуватись на принципах невтручання у навчально-виховний процес політичних, громадських, релігійних організацій, заборони залучення учнів,' студентів до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу; свободи участі особи у навчально-виховному процесі незалежно від її членства у будь-якій політичній партії або релігійній організації та ін.;

- Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (01.12.1998), який визначає особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності дитячих і молодіжних організацій та державні гарантії забезпечення їх діяльності. У статтях закону вказано принципи утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій (добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності); вимоги до засновників (громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15-річного віку) та їх спілок; умови індивідуального та колективного членства (фіксованість, вік, участь дорослих); статус і права молодіжних та дитячих громадських організацій (відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян"); гарантії участі таких організацій у підготовці та прийнятті рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді (залучаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування до розроблення і обговорення проектів рішень); форми державної (інформаційна, методична, організаційна допомога, звільнення від сплати за державну реєстрацію та збору за реєстрацію символіки) та фінансової (видатки на реалізацію програм, проектів, заходів) підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій;

- Закон України "Про позашкільну освіту" (22.06.2000), який регламентує державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади;

- Закон України "Про охорону дитинства" (26.04.2001), що визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної політики у цій сфері, які стосуються і діяльності громадських дитячих та молодіжних організацій. Зокрема, у ст. 23 зазначено, що діти мають право на об'єднання в самостійні дитячі організації за умови, що їхня діяльність не суперечить Конституції України та законам України, не порушує громадський порядок і безпеку держави, права й свободи інших осіб, не шкодить моралі та здоров'ю своєму та інших громадян. Дитячі організації можуть створювати свої об'єднання, встановлювати контакти з дитячими організаціями інших країн, вступати до міжнародних дитячих об'єднань. Створення дитячих організацій політичного та релігійного спрямування заборонено. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право надавати допомогу дитячим організаціям та об'єднанням, сприяти їхній роботі. Фізичні та юридичні особи, які надають допомогу дитячим організаціям та їх об'єднанням, користуються пільгами у порядку, встановленому законодавством України;

- Національна доктрина розвитку освіти (17.04.2002), яка наголошує, що "державна політика в галузі освіти спрямовується на посилення ролі органів місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації у навчально-виховній, науково-методичній, економічній діяльності навчальних закладів, прогнозуванні їх розвитку, оцінці якості освітніх послуг".

Нормативно-правова база охоплює також укази Президента України ("Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної політики" (23.03.2001), "Про День молодіжних та дитячих громадських організацій" (27.06.2008) та ін.), постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України ("Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї" (25.07.2002), "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і проведення заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї" (05.03.2009) та ін.), постанови Верховної Ради України, нормативні акти міністерств і центральних органів виконавчої влади, ухвалені в галузі молодіжної політики, діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій.

Як створити молодіжну громадську організацію

Якщо ви небайдужі до соціально-економічних змін, що відбувається навколо вас, відчуваєте в собі сили для поліпшення нашого життя, хочете допомогти в рішенні складних соціальних задач, то вам для подальшого розвитку та вдосконалення необхідно бути поруч з однодумцями в молодіжній громадській організації.

Є два варіанти, кожен з яких має свої плюси та мінуси.

Варіант перший - знайти вже діючу молодіжну громадську організацію (МГО), стати її активним членом, співробітником, керівником чи волонтером.

Другий варіант - створити нову МГО, якщо зрозумієте, що тільки у такий спосіб зможете досягнути мети.

З чого розпочати?

По-перше, переконайтеся, що це не миттєве бажання, адже ви будете залучати до спільної роботи багато людей, і, у разі "провалу", ризикуєте втратити їхню довіру.

По-друге, вам необхідні:

група однодумців, що не тільки розділяють ваші переконання, але й здатні професійно виконувати різні функції, необхідні для успішної роботи організації;

чітке представлення про те, як взагалі можна вирішити проблему, якою ви займаєтеся, хто зацікавлений у вирішенні цієї проблеми, на кого спрямована ваша робота і чому проблема не була вирішена раніш, а також - що ви можете зробити для цього (тобто аналіз ситуації);

ознайомлення з законодавчими актами, що регулюють порядок створення і діяльності громадських організацій в Україні, а також із Законами, що визначають юридичні норми в областях, суміжних з діяльністю громадської організації, таких як: місцеве самоврядування, преса, реклама, свобода слова, оподаткування прибутку підприємств;

чітке визначення ваших: місій, цілей, програм, бюджету, джерел фінансування, іміджу і пріоритетів на найближчий час (тобто, вибір стратегії);

- ясність у визначенні юридичного статусу і форми організації, тобто визначитися, чи буде це міська, районна, обласна, вседержавна чи міжнародна; класична членська організація - асоціація чи фонд; благодійна організація чи об'єднання громадян.

1. ФОРМУВАННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ

Варто почати зі створення ініціативної групи. Її склад може принести у майбутньому успіх вашій організації. Головна і основна умова існування та розвитку організації - не гроші, не офіс, не особисті контакти, а правильна робота з однодумцями.

При формуванні ініціативної групи слід врахувати наступне:

1. Незалежно від напрямку діяльності організації вам доведеться:

- вести бухгалтерський облік, здавати звіти та управляти фінансами;

- залучати матеріальні ресурси;

-взаємодіяти з громадськістю та засобами масової інформації (РR-діяльність);

- залучати волонтерів (добровольців) і працювати з ними;

- забезпечувати організацію інформацією.

2. Для ефективної роботи команди вашої організації бажано, щоб її учасники могли виконувати таку функціональну роль:

- ініціатор розпочинає нові справи та пропонує нові ідеї;

- захисник забезпечує визнання та значення зусиль кожного члена команди;

- охоронець мети допомагає команді зосередитися на завданнях і не відволікатися від них;

- аналітик оцінює практичні можливості команди;

- координатор підводить підсумки результатів діяльності та поєднує їх в одне ціле;

- миротворець контролює монолітність команди та розв'язує конфлікти.

3. Для успішного досягнення поставленої мети бажано, щоб у вашій команді були люди:

- творчі та винахідливі;

- комунікабельні, відкриті, емоційні;

- уміли відшуковувати інформацію, працювати з нею, аналізувати події;

- упевненні, активні, рішучі, уміли організувати роботу інших.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТА її АСПЕКТІВ

Наступне запитання, на яке варто відповісти таке: "З якою метою створено вашу організацію?" Відповідь на нього буде записана у статуті організації і задаватиме рамки її діяльності. Сформульовані у статуті завдання відповідатимуть методам роботи.

Більшість організацій створюється для вирішення певних проблем.

Соціальна проблема - невідповідність між бажаним та реальним станом соціального життя, коли ця невідповідність торкається не окремих членів суспільства, а достатньо великих соціальних груп, що зацікавлені у зміні сьогодення.

Аспект проблеми - точка зору проблеми, якась її складова, або шлях до вирішення великої проблеми.

Молодіжній громадській організації варто зосереджуватись на аспектах проблеми, а не намагатися вирішити проблему у планетарному масштабі. Будь-яка проблема має свої аспекти, різні підходи до її вирішення. Тому треба прискіпливіше та всебічно розглядати кожен з них.

Оптимальний аспект проблеми має відповідати більшості з нижче наведених критеріїв:

- вести до реального покращення життя людей, для яких ви працюєте;

- бути налаштованими на реальний результат за оптимальний проміжок часу;

- мати перспективу - основу для чіткого плану дій;

- мати достатню кількість однодумців, упевнених у своїх силах;

- залучати фінансові ресурси в організацію;

- виправдувати витрачені зусилля;

- закласти основу для проведення наступних акцій та компаній;

- працювати із задоволенням.

Аспект проблеми ваша ініціативна група обрала. Вочевидь, метою створюваної організації буде вирішення цих аспектів проблеми.

3. МАЙБУТНЄ ОРГАНІЗАЦІЇ

Майбутнє - це мрія. Майбутнє організації - це відповідь на запитання:

1. Якою хотіли б бачити свою організацію засновники, керівники, члени, співробітники, через кілька років?

2. Чого вони прагнутимуть?

3. Чим має займатись організація, щоб мрія здійснилась?

Організації, як і людям, щоб рухатись вперед, варто знати — куди і навіщо. Не менш важливо, щоб кожен член вашої організації був згодний з напрямком вашої діяльності, майбутніх цілей. Таке колективне бачення - не просто ідея, це відчуття єднання, що робить організацію могутньою і задає направленість будь-якій роботі.

4. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Тепер слід визначити напрямок діяльності організації. При цьому врахувати як схильності та особливості учасників ініціативної групи, так і можливі перспективи, які сьогодні здаватимуться фантастичними, а вже кілька років поспіль стануть звичайними.

У разі визначення напрямку діяльності варто поміркувати про це в економічному аспекті. Яку продукцію виготовлятиме ваша організація? Продукт - це ніщо інше, як конкретний результат вашої діяльності.

Якщо організація виробляє продукт, то є і споживач цього продукту - цільова група. Призначення кожної МГО - допомагати людям, які і є цільової групою. Щоб задовольнити потреби, слід спочатку вивчити їх. Найбільший ефект може забезпечити максимальне співробітництво та залучення до роботи цільової групи.

5. НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ

Назва, що відображає цілі організації, є плюсом.

Деякі рекомендації щодо вибору назви організації:

назва має розвиватися разом із вами. Найімовірніше, що під цією "вивіскою" ви працюватимете тривалий час;

переконайтесь, щоб вибрана назва легко вимовлялася і запам'ятовувалася;

назва має відображати тип вашої організації та цілі;

переконайтесь, щоб назва не обмежила діяльності вашої організації і не стала перешкодою для вступу нових членів;

уникайте назв, схожих з уже відомими назвами;

утримайтесь від використання в назві заперечення (проти чогось);

можна вигадати назву, з якої б можна було скласти ефектну абревіатуру, (тобто щоб при скороченні виходило блискуче слово).

6. ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Існує дві вагомі причини мати формальну структуру:

1. Відповідальність: певні люди мають виконувати певні зобов'язання. Але вони виконуватимуть ці зобов'язання у тому випадку, якщо:

а) зобов'язання розподілені у розумних пропорціях;

б) зобов'язання покладені на тих, у кого для цього є здібності і бажання.

2. Публічне представництво: ті, від кого залежить прийняття рішень (чиновники, співробітники фондів), в інтересах вашої організації схильні віддавати перевагу організаціям з чіткою ієрархічною структурою. Крім того, представникам ЗМІ, партнерам, має бути зрозуміло, до кого із членів організації звертатись з того або іншого питання.

Зазвичай у структурі організації виділяють чотири відповідальні посади: керівника, його заступника (заступників), секретаря та офіс-менеджера, бухгалтера.

Звісно, діяльність організації ефективна тоді, коли робота розподіляється за окремими підрозділами. Доцільна постійна робота, принаймні, двох підрозділів:

із зв'язками з громадськістю (у функції можуть входити як оперативний зв'язок із членами організації, так і зв’язок із ЗМІ, населенням, надсилання кореспонденції тощо);

фінансів (окрім роботи бухгалтера, у цього підрозділу важливе завдання щодо залучення фінансових ресурсів для діяльності та розвитку організації).

7. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

Закон України "Про об'єднання громадян" визначає громадську організацію за таким статусом:

- місцева - діяльність організації поширюється на територію однієї адміністративної одиниці або регіону (село, район, місто, область);

- всеукраїнська - діяльність поширюється на територію більшості областей України;

- міжнародна - діяльність поширюється на територію України і принаймні ще однієї держави.

Органи реєстрації, як правило, приділяють питанню територіальної належності МГО значну увагу. Статут обов'язково має визначати, за яким статусом працює МГО.

8. ОФІЦІЙНЕ ВИЗНАННЯ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ЛЕГАЛІЗАЦІЯ)

В Україні існує чинна правова база, що регламентує діяльність громадських організацій, зокрема їхню легалізацію. Легалізація пов'язана з проблемами правового закріплення самого факту існування об'єднання громадян, офіційного надання йому правової сили та обґрунтування правових наслідків.

Відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» № 2461 від 16.06.92 зі змінами № 655-14 від 13.05.99, існують два способи легалізації (офіційного визнання) громадської організації.

Перший - реєстрація з отриманням статусу юридичної особи, отриманням печатки, розрахункового рахунку в банку й інших атрибутів.

Другий спосіб - це легалізація через письмове повідомлення органів виконавчої влади (міського, районного рівня або Міністерства юстиції у відповідності зі статусом організації). Легалізація через повідомлення не дає права організації виступати суб'єктом цивільно-правових відносин. Органи місцевого самоврядування, після одержання повідомляючого листа, повідомляють про вашу організацію в засобах масової інформації й у такий спосіб вона вважається офіційно визнаною.

ДЕСЯТЬ КРОКІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ

Крок перший: Підготовка і проведення установчих зборів.

Згідно українського законодавства, засновниками громадської організації повинні бути як мінімум три особи, але для повної реєстрації (з одержанням статусу юридичної особи) необхідна наявність не менш десяти засновників. Причому усі вони повинні мати місцеву прописку і бути повнолітніми.

Проведення зборів здійснюється за загальноприйнятою схемою.

Збори обирають головуючого, секретаря і затверджують порядок денний. До порядку денного включаються питання:

про створення громадської організації;

про затвердження Статуту громадської організації;

про обрання керівника, секретаря і касира організації.

Статут є одним із найголовніших нормативних документів для МГО.

За результатами установчих зборів складається протокол, що підписується головуючим на зборах і секретарем. Протокол обов'язково повинен вміщати в себе чітко викладені рішення зборів.

Крок другий: Легалізація громадської організації в органі, що здійснює реєстрацію.

Перший документ, який вам потрібно підготувати для реєстрації, - це заява до органу, що реєструє, підписана трьома засновниками, яким установчі збори делегували право здійснення реєстрації. Якщо засновники фізичні особи, то документ має бути нотаріально посвідчений.

В залежності від статусу вашої організації заява подається до:

Міністерства юстиції - від організацій із всеукраїнським і міжнародним статусом;

Управління юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних державних організацій - від організацій з обласним статусом;

Районних державних адміністрацій - від організацій з місцевим районним статусом;

Виконкому сільських, селищних, міських рад - від організацій з місцевим статусом, діяльність яких поширюється відповідно на ці населені пункти.

До органу, що здійснює реєстрацію, крім заяви подаються такі документи:

статут (Положення) у чотирьох екземплярах;

протокол установчих зборів, на яких було прийнято Статут;

відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із указівкою прізвища, імені, по батькові, року народження, місця мешкання, посади, місця роботи);

відомості про склад керівництва центральних статутних органів, у яких у графі посада вказуються посади керівників, а в графі місце роботи - назва громадської організації.

дані про наявність місцевих осередків, підтверджені протоколами конференцій (зборів). У деяких органах реєстрації, якщо такі осередки ще не створені, вимагають надати довідку про їх відсутність на момент реєстрації.

документ про оплату реєстраційного збору (сума збору визначається відповідно до Постанови КМУ від 26.02.93 № 143 і залежить від статусу громадської організації).

відомості про засновників об'єднання громадян, що містять, як вказувалося вище: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце постійного проживання. Міжнародна організація подає документ, що підтверджує поширення її діяльності хоча б на одну іноземну державу (доручення, зобов'язання, протоколи, документи про легалізацію).

реєстраційна картка стандартної форми, яку видають органи, що реєструють.

Усі дані підписуються особою, що очолює центральний статутний орган об'єднання громадян, яке подало заяву про реєстрацію.

Реєстраційні органи зобов'язані розглянути в двомісячний термін вашу заяву й прийняти рішення про реєстрацію об'єднання громадян або про відмову в його реєстрації.

У випадку реєстрації об'єднання громадян керівнику або особі, ним уповноваженій (з числа засновників) видається Свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка і три його офіційні копії, оригінал Статуту з круглою печаткою органу, що реєструє, і дві офіційні копії.

Для легалізації шляхом повідомлення подається заява, підписана не менше, ніж трьома засновниками або їх уповноваженими представниками.

У заяві зазначаються: прізвище, ім'я, по-батькові засновників або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, назва організації та місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації. Підписи в заяві мають бути завірені в нотаріальному порядку. МГО, легалізована шляхом повідомлення, вноситься до книги обліку громадських організацій, яка ведеться легалізуючим органом.

Представникам таких громадських організацій, у разі потреби можуть видаватися витяги з книг обліку громадських організацій, легалізованих шляхом повідомлення. Цей документ є свого роду офіційним визнанням ГО.

Органи реєстрації можуть відмовити в реєстрації у таких випадках:

статутні документи суперечать законодавству України або закону, згідно з якими ця організація реєструється;

заяви на реєстрацію подані від двох організацій, які мають однакову назву (перевага надається тій МГО, яка першою подала документи, а другій, якщо вона наполягає на цій назві, органи реєстрації мають відмовити).

Закон України "Про об'єднання громадян" у ст. 4 зазначає про те, що не підлягають легалізації об'єднання громадян, коли вони мають на меті проведення антиконституційних заходів, розпалювання національної ворожнечі, пропаганду війни тощо.

Типові помилки під час реєстрації МГО:

у статуті є положення, що суперечать законодавству;

в установчих документах трапляються граматичні, стилістичні помилки та невідповідність у назвах, адресах тощо;

ініціативна група, надіслала папери поштою, не зазначивши координати керівника організації або людини, до якої можна звернутись для уточнення інформації.

Крок третій: Державне управління статистики.

В управлінні статистики громадська організація повинна отримати ідентифікаційний код і буде занесена до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Потрібно надати управлінню такі документи:

копію Статуту, яка буде здана в архів;

копію Свідоцтва про реєстрацію, яка також здається до архіву;

квитанцію про сплату реєстраційного збору, який необхідно оплатити у відділенні зазначеного банку.

Там же заповнюється спеціальний бланк статистики, і за три дні Вам потрібно прийти, щоб отримати довідку про реєстрацію Вашої громадської організації в управлінні статистики і дві її офіційні копії.

Крок четвертий: Фонд соціального страхування.

Реєстрація у Фонді соціального страхування здійснюється при наявності таких документів:

оригіналу вашого Статуту, на якому ставиться штамп;

свідоцтва про реєстрацію вашої громадської організації.

У Фонді заповнюється спеціальний бланк «Відомість про реєстрацію», що підписується керівником організації, головним бухгалтером і завіряється печаткою організації.

Крок п'ятий: Пенсійний фонд.

Для реєстрації в Пенсійному Фонді України по місцю розташування юридичної адреси громадської організації потрібно надати такі документи:

копію Статуту, що залишається в архіві;

копію свідоцтва про реєстрацію, що залишається в архіві;

копію довідки з управління статистики про взяття на облік вашої громадської організації;

оригінал Статуту, на який поставлять відповідний штамп.

Заява про реєстрацію оформляється в самому Фонді на спеціальному бланку.

Пенсійний фонд видає довідку-направлення до банку, визначеного вами, для відкриття особистого рахунку.

Крок шостий: Центр зайнятості

Найпростіший етап - реєстрація в міському (обласному) Центрі зайнятості. Вам потрібно мати з собою оригінал Статуту. На місці заповнюєте реєстраційну відомість, одержуєте порядковий номер, під яким Ви будете числитися в Центрі зайнятості, і штамп на оригіналі вашого Статуту.

Крок сьомий: Державна податкова інспекція (ДПІ).

Під час постановки на облік у ДПІ при собі потрібно мати оригінал Статуту (Положення) з відмітками Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування і Центру зайнятості.

До податкової інспекції юридичні особи подають такі документи:

заява за формою 1-ОПП. Вона заповнюється українською мовою друкованими літерами;

дві нотаріально завірені ксерокопії Статуту, зняті з оригіналу, на якому маються відмітки вищевказаних фондів;

копію свідоцтва про державну реєстрацію;

копію довідки з управління статистики;

копію протоколу про обрання Ради організації і доручення вести реєстрацію організації в органах місцевого самоврядування;

відомості про засновників;

наказ (протокол, рішення) про призначення виконавчого керівника та головного бухгалтера.

Крок восьмий: Отримання дозволу на виготовлення печатки.

Для виготовлення печатки і штампів необхідно отримати дозвіл у дозвільній системі УМВС.

Для отримання такого дозволу необхідні:

заява за установленою формою на ім'я начальника УМВС про виготовлення печатки і штампів з ескізами в 2-х екземплярах;

нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації;

оригінали Статуту і свідчення про реєстрацію громадської організації;

витяг зі статуту про право МГО мати печатку або штамп за підписом керівника організації;

квитанція про оплату збору за одержання дозволу.

Як правило, дозвіл на виготовлення печатки і штампів видається через тиждень після подання документів.

Крок дев'ятий: Виготовлення печатки.

Замовити печатку і штампи можна в спеціальній фірмі, вибрати яку досить легко по численній відповідній рекламі в ЗМІ.

Крок десятий: Відкриття банківського рахунку.

До банку надаються наступні документи:

заява на ім'я керівника банку або його відділення про відкриття рахунку для вашої громадської організації;

протокол установчих зборів;

відомості про засновників громадської організації;

протокол про обрання виконавчого директора громадської організації;

наказ про призначення головного бухгалтера громадської організації;

нотаріально завірена копія Статуту;

нотаріально завірена копія Свідоцтва про реєстрацію;

довідка з управління статистики про узяття на облік;

довідка з податкової інспекції про узяття на облік;

довідка-направлення до банку з Пенсійного Фонду;

картка зі зразками підписів директора і головного бухгалтера, яким надане право підпису фінансових документів, а також відбиток вашої печатки.

Після відкриття банківського рахунку банк видає вам:

повідомлення про відкриття рахунку, яке необхідно надати до Пенсійного Фонду;

довідки про відкриття рахунку для пред'явлення в податковій інспекції та органах дозвільної системи УВС.

Якщо Ви зробили все правильно:

На оригіналі вашого Статуту повинні стояти печатка органа, що реєструє, і три штампи: Пенсійного Фонду України, Фонду соціального страхування, Центра зайнятості. На оригіналі Свідоцтва про реєстрацію громадської організації повинний стояти штамп системи УМВС. У папці документів громадської організації повинні бути підшиті: протокол установчих зборів ГО; відомості про засновників; наказ про призначення головного бухгалтера; копії документів, отриманих в управлінні статистики, банку, Фондах пенсійного і соціального страхування; копія Статуту з відміткою податкової інспекції.

У Вас повинна бути кругла печатка і кутовий штамп. Ваша громадська організація повинна мати постійний розрахунковий рахунок у банку, а керівник і головний бухгалтер мати пропуски в банк.

Молодіжні громадські організації Києва та Київської області

Київська обласна молодіжна громадська рада

Київська обласна молодіжна громадська рада при голові Київської обласної державної адміністрації (далі – молодіжна громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворений з метою здійснення координації заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної молодіжної політики.

У своїй діяльності молодіжна громадська рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2009 № 1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, а також Положенням про Київську обласну молодіжну громадську раду.

Основними завданнями молодіжної громадської ради є:

сприяння реалізації молодими громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних органів виконавчої влади та розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

Молодіжна громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

а) готує і подає обласній державній адміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю;

б) подає обласній державній адміністрації пропозиції щодо строків проведення громадських обговорень;

в) розробляє та подає на розгляд обласній державній адміністрації пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;

г) здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної молодіжної політики;

ґ) опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної молодіжної політики і подає їх в установленому порядку обласній державній адміністрації;

д) систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

До складу молодіжної громадської ради входять представники молоді від кожного району та міста Київської області із числа молодіжних та дитячих громадських організацій, студентів вищих навчальних закладів та інших об'єднань громадян, органів місцевого самоврядування та активної молоді.

Молодіжну громадську раду очолює голова, який обирається на засіданні членами молодіжної громадської ради з їх числа строком на один рік.

Голова молодіжної громадської ради має заступників, які обираються з числа членів молодіжної громадської ради за його поданням.

Молодіжна громадська рада складається з комісій, які працюють зокрема з таких питань:

культури та дозвілля;

розвитку студентського самоврядування;

фізичної культури та спорту;

охорони здоров’я та екології;

волонтерського руху;

фінансового забезпечення;

партнерства та міжнародних відносин;

інформації та зв’язків з громадськістю.

Молодіжна громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи молодіжної громадської ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання молодіжної громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

У засіданнях молодіжної громадської ради можуть брати участь керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Голова та члени молодіжної громадської ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

Рішення молодіжної громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення молодіжної громадської ради мають рекомендаційний характер.

Забезпечення молодіжної громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення необхідних умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Київська обласна державна адміністрація.

Контакти:

01196, м. Київ, площа Л. Українки, 1

тел.: (044) 286-84-11

факс: (044) 286-85-54

http: www.koda.gov.uaКиївське обласне товариство "Молода Просвіта"

lefttopКиївське обласне товариство «Молода Просвіта» (Молодіжна громадська організація — «Молода Просвіта» Київське обласне товариство) — місцева молодіжна громадська організація, молодіжне крило товариства «Просвіта» в Київській області. Об'єднує членів Макарівського, Фастівського, Білоцерківського осередків ВМГО «Молода Просвіта».

Статут Київського обласного товариства «Молода Просвіта» проголошує: "Молодіжна громадська організація – "Молода Просвіта" Київське обласне товариство є добровільною громадською організацією молоді, що бере активну участь у суспільному житті України, сприяє його демократизації, захисту громадянських прав і свобод, розвитку національної науки, мови і культури. "Молода Просвіта" відроджує кращі традиції "Громади" (друга половина XIX століття), "Просвіти" (1868-1939) та "Молодої Просвіти імені митрополита Андрія Шептицького" (1953-60-ті роки ХХ століття)".

В 1997 році товариство «Просвіта» почало активно розбудовувати молодіжне крило, і в березні з'явилося Київське обласне об'єднання «Молода Просвіта». Головою його став Олекса Юрченко. Переважна більшість заходів тоді відбувалася спільно з іншими молодіжними організаціями: Пласт, СУМ, «Тризуб», «Молодий Рух», МНК.

20 червня 2000 року зареєстрували Київське обласне товариство «Молода Просвіта». До 2001-го його очолював Руслан Фадєєв, потім Олег Дрегало. Тоді почали виникати місцеві осередки: 30 січня 2002 року в селі Грузькому Макарівського району — сільський, а 27 липня на його базі — Макарівський районний осередок «Молодої Просвіти», який став першим підрозділом всеукраїнської організації.

Одразу після заснування Гружчанського осередку відкрили школу брейк-дансу, проводили зустрічі з відомими людьми краю, реалізували низку проектів, зокрема «молодіжний круглий стіл», щомісячну сторінку «Я — молодий!» вміщували у районній газеті «Макарівські вісті».

Ще один осередок засновано у Фастові. Молодь брала активну участь у заходах товариства «Просвіта», конкурсах письмових робіт, долучалася до випуску інформаційного бюлетеня «Просвітянин Фастівщини», вшановувала пам'ять борців за волю України.

2003-го і в Білій Церкві відбулися установчі збори «Молодої Просвіти». Виникли Обухівський і Васильківський районні осередки, які, на жаль, довго не проіснували. Коли головою організації став Євген Букет, вона активізувала роботу. Він виступив у прямому ефірі каналу «Культура». Це була перша нагода представити обласну «Молоду Просвіту» широкому загалові.

Організація брала участь у таборі юнацтва Спілки української молоді в Україні. Спільно з обласним «Молодим Рухом» працювала на форумі демократичних сил Київщини у Білій Церкві та зустрічі з Віктором Ющенком у Фастові.

2004-го «Молода Просвіта» та об'єднання громадян «Товариство КОЛО-РА» уклали угоду про співпрацю в галузі розвитку патріотичного виховання молоді та створення історико-археологічного культурно-просвітницького комплексу в с. Улянки Кагарлицького району Київщини. У березні 2005 року створено Окремий Київський козацький курінь «Молода Просвіта» імені митрополита Андрея Шептицького Міжнародної Асоціації «Козацтво». Тоді само «Молода Просвіта» вступила й до Київської обласної спілки молодіжних та дитячих організацій. У 2006—07 роках МГО «Молода Просвіта» КОТ уже під керівництвом Тетяни Чайки двічі поспіль перемагає в обласному конкурсі проектів програм, розроблених молодіжними і дитячими громадськими організаціями.

2007 року до лав «Молодої Просвіти» долучилися «Спілка творчої молоді Переяслава», Тетіївська районна дитяча громадська організація «Соняшник». 4 листопада під керівництвом обласного товариства створено мережу патріотичних організацій свідомої молоді Київщини для об'єднання, обміну досвідом, інформацією, проведення спільних заходів. До неї увійшло 20 міських і районних організацій Київщини.

«Молода Просвіта» зверталася з пропозиціями до місцевої влади, зокрема до голови Фастівської РДА — з проханням демонтувати пам'ятник Леніну, і депутати міськради підтримали пропозицію.

Путівником у діяльності організації була газета «Молодіжний ЛистОК», яку створив 1997 року Олекса Юрченко. Член головної ради ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка професор Іван Ющук спершу сам вичитував матеріали. З 2005 року вона виходить регулярно як «газета молоді Київщини», її фінансують з обласного бюджету. На шпальтах газети публікували матеріали молодих творчих особистостей, які дотримувалися життєвого гасла «Для щастя України — живемо щодень!» На 10-річчя «Листка» ювілейний номер вийшов повнокольоровим.

У вересні 2008 року на позачерговій конференції переобрано керівні органи організації. Згодом прийнято рішення і подано заяву до Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка з пропозицією надати статус колективного члена ВУТ «Просвіта». Це важливий крок у контексті святкування 140-річчя «Просвіти» і сигнал для молодих просвітян усієї України об'єднатися з Товариством. 22 жовтня Київському обласному товариству «Молода Просвіта» було урочисто вручено Свідоцтво колективного члена «Просвіти». Рішенням ради «Молодої Просвіти» затверджено нову символіку організації — герб, який розробив заслужений художник України Анатолій Марчук.

Київське обласне товариство «Молода Просвіта» відроджує найкращі традиції «Громади», «Просвіти» та «Молодої Просвіти імені митрополита Андрея Шептицького».

9 червня 2010 року головою МГО "Молода Просвіта" Київське обласне товариство обрано Ігоря Топольніка. 4 червня 2010 року Київське обласне товариство "Молода Просвіта" приєдналася до молодіжного руху "Спротив".

Контакти:

м.Київ, Україна 01001

вул. Хрещатик, 10-б, 7 поверх, офіс 608

тел.: 8(044) 33-197-33

e-mail: info@molodaprosvita.org.uahttp: //molodaprosvita.org.uaКиївська обласна молодіжна організація

"Християнська молодіжна організація ТРУБА"

5207058420Організація зареєстрована обласним управлінням юстиції 25.04.2002 року. Діяльність поширюється на Київську область: діючі осередки в м. Фастів, смт. Баришівка та в м. Бориспіль. Основна мета: здійснення діяльності спрямованої на задоволення та захист вікових, моральних, творчих, спортивних, соціальних, економічних, національно-культурних, духовних та інших спільних інтересів молоді та загально людських цінностей в області, а також виховання молодих громадян в дусі християнської моралі.

Основні напрямки роботи:

сприяння організованому дозвіллю молоді;

популяризація здорового способу життя, спорту- організація заходів з профілактики негативних явищ (лекції, акції, відео тренінги);

створення умов для реалізації внутрішнього потенціалу молоді;

вивчення інтересів молоді.

Члени організації: громадяни України, які мають активну громадську позицію, прагнуть принести користь суспільству та мають християнські цінності.

Діяльність по м. Бориспіль. Фестиваль молодіжної творчості "Freedom fest" 2007, акція "Мовчати про це-злочин!" 2008 до Дня памяті померлих від Віл/СНІДу, спартакіада "Борисове поле" 2002-2009, участь в організації Днів Молоді 2002-2008 роки, організація змагань з вуличного баскетболу та футболу кожного літа, Турнір "Borispol streetball cup" 2009, акції до Дня Захисту Дітей, благодійні новорічні ранки, видання збірки про третій сектор Київської області, змагання з брейк-дансу, концерти альтернативної музики "Стосується кожного", щотижневі лекції з профілактики в компюторному клубі "Бомбей", участь у Всеукраїнському форумі "Молодіжна ВАРТА - молодь за вами спостерігає", в м. Донбас в складі делегації Київської області, обласних форумах лідерів громадських організацій та ін.Також організація сприяє розвитку молодіжного самоврядуванню та розвитку КВН, організовує Школи КВН, допомагає учнівським командам, організовує різноманітні ігри КВН.

Організація співпрацює з місцевою владою, громадськими, релігійними, партійними організаціями, з приватними підприємцями та ще з багатьма партнерами, друзями, педагогами з якими тривалий час відбувається співпраця. Контакти:Вікторія Шевц - Президент ХМО "Труба"

Тел.: 066 596 22 20,

e-mail: borispol-truba@rambler.ruAIESEC65214520320

AIESEC - це міжнародна молодіжна громадська організація, що об'єднує студентів та нещодавних випускників ВНЗ із метою розвитку лідерського та професійного потенціалу молодих людей та позитивного вкладу в суспільство.

AIESEC об'єднує 86 тисяч молодих людей в 124 країнах світу та співпрацює із більше ніж 2400 університетами. Більше 30 000 людей щорічно отримують лідерський досвід, працюючи в ролі керівника проектної команди або відділення AIESEC в своєму місті, а також приймаючи участь в міжнародній програмі стажувань.

AIESEC в Україні існує в 21 місті. Головним видом діяльності AIESEC є організація міжнародних програм.

Факти про AIESEC:

Організація AIESEC була створена в 1948 році в Стокгольмі студентами з 7 європейських країн: Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Голландії, Норвегії та Швеції з метою розвитку дружніх взаємин між країнами і народами після Другої світової війни. За 64 роки існування AIESEC до організації приєдналося понад 100 країн і місія організації змінилася в бік зміцнення міжкультурного взаєморозуміння та внесення позитивного внеску в суспільство через розвиток потенціалу молодих людей.

AIESEC офіційно визнаний ЮНЕСКО найбільшою в світі організацією, керованою молоддю на всіх рівнях управління від локального до глобального.

Проекти:

Проект - основний вид діяльності AIESEC, який дає учасникам організації можливість проявити себе на різних позиціях (у тому числі - лідерських), отримати актуальний досвід роботи, змінити світ навколо себе на краще. А для людей, які з нами співпрацюють, це - можливість познайомитися з людьми з інших країн, розвинути себе та інших. 

Щороку на локальному та національному рівні AIESEC в Україні організовує більше 150 різноманітних заходів, подій та проектів. Особливої уваги вимагають проекти, засновані на міжнародній програмі обміну. Вони мають на меті використовувати міжнародний досвід молодих спеціалістів - учасників AIESЕC з інших країн для здійснення позитивних перетворень у сучасному суспільстві.

Проект є ініціативою учасників організації, які зацікавлені у вирішенні певної проблеми. Вони збираються разом для планування та реалізації Проекту AIESEC. До реалізації Проекту долучаються: іноземні стажери, що беруть безпосередню участь у проекті; представники бізнесу, урядових і неурядових організацій; освітні заклади (ВНЗ, школи, інтернати); молодь, що зацікавлена в освітніх заходах, які проводяться в рамках проекту. 

Світ без кордонів - головний соціально-освітній проект для школярів

 "Світ без кордонів" – національна соціальна освітня програма для розвитку дітей, націлена на розвиток лідерства серед українських школярів через спілкування зі студентами з різних країн, надання їм платформи для прийняття рішень про майбутнє і допомоги в ідентифікації цінностей, сильних і слабких сторін, особистих та професійних цілей.

Програма проводиться з 2004 року в 18 містах-представництвах AIESEC в Україні.  Унікальність проекту полягає в тому, що “Світ без кордонів” є альтернативною освітою, яка можлива завдяки залученню молодих людей з різних країн світу, що проводять тренінги на теми культурної толерантності, персональних цінностей, розвитку лідерських навичок та здібностей, профорієнтації та здорового способу життя  для школярів України.

Завдання програми:

подолати культурні стереотипи серед школярів та виховати покоління толерантних  підлітків до представників інших країн, культур та віросповідань;

підвищити рівень володіння англійською мовою серед школярів та подолати мовний бар’єр;

розвиток навичок та здібностей, корисних у подальшому житті, (лідерство, робота в команді, проактивне мислення тощо);

допомогти школярам зрозуміти свої життєві цінності та як обрати майбутній професійний шлях відповідно до них;

мотивування школярів до подальшого особистого розвитку. 

Програма реалізується протягом учбового року у форматі проектів тривалістю 6 тижнів, протягом яких стажери з різних країн проводитимуть інтерактивні заняття англійською мовою для школярів. Заняття проходитимуть у вигляді тренінгів на певну тему, включатимуть теоретичний розділ – ознайомлення із темою, та практичний – брейнштормінг, дискусії, симуляції, рольові ігри.

Контакти:

03068, м. Київ

пр-т Перемоги, 54/1, офіс 250

email: office.kyiv@aisec.nethttp:// www.aisec.uaВсеукраїнська молодіжна громадська організація

"Спілка української молоді в Україні"

Спілка Української Молоді в Україні (СУМ) - всеукраїнська молодіжна громадська організація, що об’єднує українську молодь на добровільних засадах, виховуючи свідомих, чесних і працьовитих громадян, відданих українців-державників, що виробляють світогляд на національно-християнських традиціях та ідеалах, виплеканих українською нацією протягом століть.

left-519430Мета:

Організувати і виховувати молодь на засадах виховних ідеалів – Бог і Україна – щоб у праці над формуванням християнського і національного світогляду та морально здорової індивідуальності одиниць плекати ідейну єдність українців у цілому світі, готових працювати для добра українського народу і змагати до скріплення його державності.

Гасло: “Бог і Україна”Базуючись на цих найвищих ідеалах, СУМ виховує членство на принципах християнської етики і гордості за українську національну спадщину. Наголос ставиться на важливості ролі особи як громадянина держави і як члена української спільноти.

Програма:

 Щотижневі сходини: Виховники щотижня проводять короткі зустрічі (сходини), які складаються з обговорення різноманітних питань, спорту, співу, вивчення мистецтв і ремесел, а також мандрівок в природу. Такі сходини і самодіяльні гуртки, які існують при осередках СУМ, дають молоді змогу розширити свої знання в галузі української історії, географії, літератури і народних традицій. Теми для сходин обираються відповідно до релігійно-народного календаря та річниць, які призначаються для відзначення протягом даного року.

Спорт: Крім щотижневих сходин молодь бере участь в різних спортивних заходах і змаганнях з волейболу, футболу, бейсболу, хокею та інших.

Культура: СУМ гордиться своїми хорами, оркестрами, танцювальними колективами, капелами бандуристів, театральними гуртками і школами, які навчають музиці, співу і народним танцям.

Табори: Серед найважливіших освітніх можливостей, які дає СУМ, є проведення літніх та зимових таборів. Крайові Управи і місцеві Осередки організовують табори, щоб охопити різноманітні зацікавлення всіх своїх членів – від наймолодших до найстарших. Деякі табори спеціалізуються на розвиткові якостей лідерства, інші табори орієнтуються на спортивний, культурний чи інший вишкіл. Серед юнацтва віком 6 –17 років особливо популярними є виховно-відпочинкові табори СУМ. Більшість цих таборів проводяться на 12-ти сумівських оселях, що розташовані на трьох континентах світу.

Злети і Здвиги: Серед найпопулярніших Сумівських таборів є Злети, які проводяться на крайовому або міжнародному рівні. Такі табори організовуються у зв’язку зі спеціальними подіями. Найчастіше вони присвячувалися Олімпійським Іграм.

Велика емблема СУМ

389064568580Велика емблема СУМ нагадує своєю формою давньоруський щит. Такі щити слугували воїнам-дружинникам для захисту своїх тіл від ворожих мечів під час битв. Подібно до цього, сумівське виховання, ґрунтуючись на високих морально-етичних ідеалах нашого народу, повинно служити оборонним щитом у сьогоднішній духовній боротьбі за утвердження нашої державності.

Тло емблеми є синім. Головним елементом її виступають три літери “СУМ” білого кольору, сплетені в тризуб. Це вказує на мету сумівської діяльності — служіння українському народу та його державі; білий колір літер символізує чистоту наших ідей та прагнень.

Під літерами “СУМ” зображено сонце, що сходить. Його проміння, тобто жовті лінії, закінчуючись угорі щита, символізують поширення нашої ідеї і слугують тлом для напису “СУМ”. Сонце, що сходить, осяває шлях до мети, до здобуття щасливого життя рідного народу на власній землі. Ми прагнемо до сонця, до світла і змагаємо до висот.

Обрамляючи сонце, що сходить, унизу емблеми зображено чотири дубових листки та два стиглих жолуді. Зелене дубове листя символізує молодість, міць та силу. Це повинно нагадувати сумівський привіт “Гартуйсь!”, що означає — гартувати душу і тіло, щоб мати сили протистояти всім життєвим випробуванням. Стиглі плоди дуба — жолуді — вказують на плоди щоденної копіткої праці сумівців.

Поєднання синього та жовтого кольорів на сумівській емблемі нагадують кольори українського національного прапору.  

Патрон СУМ

right4445Спілка Української Молоді обрала своїм Патроном Святого Архистратига Михаїла як символ провідника і переможця. Цей вибір відповідає сумівському гаслу “Бог і Україна”. Архистратиг Михаїл повів небесні ангельські сили проти збунтованого Диявола і переміг його та скинув у вічний вогонь. Український народ завжди виявляв глибоке символічне розуміння боротьби добра зі злом, правди з облудою, справедливості з тиранією. Це і є суть сумівської ідеї, що ставить Бога в началі всього буття, моралі, етики і віри, а боротьбу за Україну вважає передумовою здійснення Божого Царства на землі. Архистратиг Михаїл, який був начальником безтілесних небесних сил, не йшов на компроміси і розмови з Дияволом, що очолив сили бунту і зла, а підняв на нього меч і в бою переміг, щоб дати свідоцтво правді – що немає сильніших від Бога.

 

Спілка Української молоді має свої осередки в більшості областей України. СУМ України співпрацює з осередками Спілки Української Молоді в 9 країнах на чотирьох континентах світу. Кожен може стати членом СУМ. Відомості про місцевих представників організації можна отримати в Крайовій Управі.

Канцелярія Крайової Управи

Звертайтеся до Крайової Управи СУМ в Україні з усіх питань, що стосуються діяльності СУМ на всеукраїнському рівні. Управа завжди має інформацію про літні та зимові табори, а також осередкові імпрези.

Контакти:

01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського 6, к.8

тел./ факс: +38-044-234-7240

Канцелярія відчинена щодня від 9:00 до 18:00, окрім вихідних та святкових днів.

http: //www.cym.org

Всеукраїнська студентська рада при

Міністерстві освіти і науки України

-1460584455Всеукраїнська студентська рада (ВСР) створена в травні 2005 року як консультативно-дорадчий орган при Міністерстві освіти і науки України.

Мета:

сприяння розвитку студентського самоврядування;

врахування інтересів студентської молоді при виробленні та реалізації політики України у сферах вищої освіти, соціального становлення та розвитку студентської молоді;

налагодження конструктивної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування і органами студентського самоврядування навчальних закладів України;

забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захист їхніх прав;

сприяння гармонійному розвитку особистості студента;

формування в студента навичок організатора, керівника.

У результаті діяльності ВСР максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного студента. У зв'язку з цим зростає роль студентських організацій в процесі управління освітою.

Завдання:

сприяння створенню та розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України;

Забезпечення постійного зв'язку та взаємодії між Міністерством освіти і науки України, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування і органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів під час розроблення концептуальних засад політики України у сферах вищої освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку студентської молоді;

аналіз суспільних процесів у сферах вищої освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку студентської молоді, розроблення та внесення за результатами такого аналізу відповідних пропозицій Міністерству освіти і науки України та органам місцевого самоврядування всіх рівнів;

участь у підготовці та розробці пропозицій до проектів нормативно-правових актів та програм з найважливіших питань суспільного становища, правового і соціального захисту студентської молоді;

участь у підготовці та реалізації проектів, спрямованих на розв'язання соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем студентської молоді;

сприяння розширенню регіонального, всеукраїнського та міжнародного співробітництва у сфері освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку студентської молоді;

сприяння формуванню правового громадянського суспільства в Україні;

сприяння духовному та фізичному розвитку студентів, вихованню у них почуття патріотизму тощо;

участь у створенні сприятливих умов для активного залучення студентів до соціально-економічного, культурного життя суспільства, їх соціальної адаптації і наукової активності;

розвиток взаємозв'язків, здійснення обміну делегаціями та інші види співпраці з благодійними фондами, організаціями, об'єднаннями, юридичними і фізичними особами в Україні та за її межами.

До ВСР входять близько 127 органів студентського самоврядування ВНЗ України. Рада складається з конференції, колегії та секретаріату.

Конференція - вищий орган управління ВСР, який збирається не менше, ніж один раз на рік у встановлений Всеукраїнською студентською колегією день. На Конференцію органи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України делегують своїх представників відповідно до кількості отриманих мандатів.

Колегія - керівний колегіальний орган ВСР, який скликається не рідше одного разу на три місяці Секретаріатом ВСР. До складу Колегії обираються по одному представнику від кожних 10 делегатів регіонального зібрання Автономної Республіки Крим, відповідної області, міст Києва та Севастополя. При цьому, кожна область, Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь повинні бути представлені не менше, ніж одним представником.

Секретаріат - виконавчий орган ВСР, склад якого затверджує Колегія терміном на один рік. Діяльністю Секретаріату керує Керівник, який обирається Колегією.

Регіональне зібрання - регіональний "осередок" членів ВСР області та міст Києва. В частині регіонів України регіональні зібрання виконують роль обласних студентських рад.

Веб-сторінка: http: //vsr.com.uaУкраїнська студентська спілка (УСС)

lefttop Створення Української студентської спілки ще відбулось у 1989р.

Метою діяльності Спілки є захист прав та інтересів своїх членів, сприяння створенню відкритого громадянського суспільства в Україні, сприяння самореалізації наукового, творчого, політичного, спортивного, організаційного потенціалу студентів, сприяння створенню умов для організованого дозвілля, відпочинку та спілкування молоді.

Спілка ставить перед собою такі завдання:

захист законних інтересів студентів, сприяння вирішенню їхніх соціальних та побутових проблем;

сприяння розвитку самоврядування та автономії навчальних закладів;

сприяння розвитку української науки, культури і освіти;

сприяння поглибленню демократизації суспільства, широкій участі студентства у суспільному житті України;

всебічне сприяння економічній та культурній інтеграції України із Європейським Співтовариством, залучення студентства до участі у цих процесах;

підвищення суспільної, культурологічної та наукової активності студентів;

всебічне сприяння прогресивним формам навчання та підготовки фахівців в галузі економіки, соціології, права, культури, екології, управління, інформації й охорони здоров’я тощо;

формування досвіду спільної міжнародної, політичної, ділової та гуманітарної діяльності молоді.

Члени Спілки, їх права і обов'язки.

Членство в Спілці є індивідуальним. Членами Спілки можуть бути студенти вищих учбових закладів усіх рівнів акредитації, аспіранти, стажисти та інші громадяни України віком від 14 до 28 років, що дотримуються положень цього Статуту та беруть участь у діяльності Спілки. Особи старшого віку можуть бути індивідуальними членами Спілки за умови, якщо їх кількість в усіх первинних організаціях Спілки не перевищує третини загальної кількості членів. У складі виборних органів Спілки всіх рівнів кількість осіб старшого віку (понад 28 років) не може перевищувати третину членів виборних органів. Вступ до Спілки здійснюється за рішенням первинної організації. Членство у Спілці не виключає членства в інших об'єднаннях громадян, якщо це не заперечує цілям і завданням Спілки.

Члени Спілки мають право обирати і бути обраними до всіх органів Спілки, брати участь у заходах, що проводяться Спілкою, користуватися всіма формами допомоги Спілки, звертатися із запитами, заявами, пропозиціями до всіх органів Спілки та отримувати відповідь на них, вільно висловлювати на з'їздах, конференціях та зборах Спілки свої погляди та відстоювати свою думку, оскаржити своє виключення з Спілки у вищих інстанціях до з'їзду включно.

Структура УСС складається з первинних організацій (осередків). Первинні організації можуть мати статус районних, міських, районних у містах та селищних філій Спілки. Первинні організації об’єднуються в регіональні (обласні), міські організації УСС. Чисельність УСС складає  близько 6000 членів. Структура керівних органів УСС наступна: З’їзд УСС, Координаційна Рада УСС, Правління УСС, Голова УСС. Джерела фінансування УСС: членські внески, пожертви приватних та юридичних осіб, грантові програми та державне фінансування.

Координати Української Студентської Спілки:

м.Київ,вул.Хрещатик, 44

(для листування: 02090, м.Київ, вул.Празька, 33, оф. 18)

Тел./факс: +38 044 254 16 61

Моб:+38 067 44 66 0 77

Сайт: www.yss.com.uaE-mail: a57@ukr.netКиївська організація Молодіжний Європейський рух

left282575

Київська міська організація Молодіжний Європейський Рух (МЄР) була створена 16 вересня 2009 року. МЄР має за мету всебічно розвивати молоду людину, підтримувати її ініціативи у вигляді її ідей проектів. МЄР сповідує свободу, тому будь-яка молода людина може реалізувати себе, свої здібності в організації.

Напрямки діяльності МЄР:

Європейська інтеграція (до позитивного).

-1003302273935left-1905МЄР розглядає Європу як сукупність держав із позитивним досвідом розвитку у різних сферах – бізнесі, законодавстві, економіці, навчанні тощо. Прагне переймати позитивний досвід європейських країн, аналізувати негативні моменти і розглядати можливість запровадження позитивного досвіду в Україні. Вивчає Європу.Серед проектів даного напрямку є діяльність Євроклубу – тижні культури європейських країн, школа євроінтеграції, дискусійний клуб тощо. 2. Молодіжна політика.

Цей напрямок є широким і дозволяє молодій людині реалізувати будь-який проект, який би її цікавив. На разі серед тематик проектів молодіжної політики є правова освіта молоді, залучення молодих людей до політики та реалізація їх як політичних лідерів серед своєї громади, розуміння державних процесів, державотворення, реалізація творчих проектів.3. Освіта.

2349548260Мета цього напрямку полягає в допомозі молодій людині отримати практичні знання у професійній сфері, розвиватись як особистість та як громадський діяч. Освітній напрямок включає школи, літні навчальні табори, семінари, розмовні клуби (вивчення мов), тренінги та зустрічі з цікавими людьми.

Окрім зовнішньої діяльності, МЄР проводить різного роду корпоративи – вечірки, вечори з гітарою, туристичні поїздки.Контактна інформація:

м. Київ, вул. Госпітальна, 12

Тел.: 096 737 82 93 Діна 

098 913 83 29  Вікторія 

e-mail: euroruh@ukr.net     

Український молодіжний форум ( Ukrainian Youth Forum)

left106045Український молодіжний форум (УМФ) є всеукраїнською спілкою об’єднань громадян до складу якої входять молодіжні та дитячі громадські організації та їх спілки, легалізовані на всеукраїнському рівні згідно чинного законодавства України. Станом на 01.01.2014 року, УМФ об’єднує переважну більшість зареєстрованих в Україні спілок молодіжних і дитячих громадських організацій.

Що таке Український молодіжний форум

Це об’єднання, завдяки якому молодіжний громадський сектор постав в Україні повноцінним учасником суспільно-політичних процесів, а молодь усвідомила не тільки власні сили у вирішенні своїх соціальних проблем, - відчула себе рушієм змін, які відбуваються у політичному житті нашої країни.

Головна мета УМФКонсолідація вітчизняних молодіжних та дитячих організацій задля належного представлення інтересів української молоді в стосунках з державною владою та на міжнародному рівні.

Місія УМФСприяння розвитку молодіжних та дитячих громадських організацій України та їх спілок, координація молодіжного руху в Україні та інтеграція його у міжнародний молодіжний рух.

Напрями діяльності

координація та розвиток дитячих і молодіжних громадських організацій;

участь у формуванні та реалізації державної молодіжної політики;

представництво та захист інтересів дітей та молоді, їх об’єднань в органах державної законодавчої, виконавчої влади та органах самоврядування всіх рівнів;

активізація громадської активності молодих людей, сприяння підвищенню їхньої ролі у громадсько-політичному житті країни;

створення умов для самовизначення, самореалізації дітей та молоді;

залучення та інтеграція українського молодіжного громадського сектору у міжнародний молодіжний рух;

забезпечення вирішення актуальних проблем дітей та молоді України через підтримку програм молодіжних і дитячих громадських організацій.

Структура УМФ:

- 16 спілок молодіжних і дитячих громадських організацій;

- непряме членство більше 120 всеукраїнських молодіжних і дитячих організацій;

- непряме членство більше 5,5 тис. молодіжних і дитячих організацій міського, районного, сільського, селищного рівня реєстрації;

- 25 регіональних представництв УМФ та 2 представництва у містах Київ і Севастополь.

Структура керівництва та прийняття рішень:

Вищим керівним органом УМФ є Рада, яка збирає всіх членів. Спільно, великим загалом приймаються всі рішення стосовно діяльності об’єднання, підтримки молодіжного громадського руху, різних груп дітей та молоді. Рада УМФ схожа на двопалатний парламент, адже рішення не приймається без колегіального погодження двох рівноправних складових – членів Ради та Заступників Голови Ради. Постійно діючим керівним органом УМФ є Секретаріат, який складається з активних молодих людей.

Секретаріат:

Голова Секретаріату - Іщук ОксанаE-mail Секретаріату - uyf@ukr.netСайт: http://umforum.org.ua/

Список електронних ресурсів:

AISEC [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.aiesec.ua/. – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр., англ. – Перевірено: 07.04.2014.

Вікіпедія: вільна енциклопедія [Електронний ресурс] / A Wikipedia project; powered by MediaWiki. – Електронні дані. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/. – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр., рос., англ. та ін. – Перевірено: 01.04.2014.

Всеукраїнська рада студентів при Міністерстві освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://vsr.com.ua/. – Мова: укр. – Перевірено:11.04.2014.

Громадська структура молодіжного і дитячого руху в Україні [Електронний ресурс]. - Електронні дані. – Режим доступу: http://www.br.com.ua/referats/Sociology/98420.htm/. - Загол. з титулу екрану. – Мова: укр., англ. – Перевірено: 14.05.2014.

Довідник молодіжних організацій [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.whoiswho.org.ua/2003/. – Мова: укр. – Перевірено: 29.04.2014.

Київська обласна громадська молодіжна рада [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.kyiv-obl.gov.ua/kijivska_oblasna_molodizhna_gromadska_rada. – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 02.04.14.

Київська обласна молодіжна громадська організація «Християнська молодіжна організація Труба» [Електронний ресурс] / Інтернет газета Ігріс. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.igris.com.ua/index/kijivska_oblasna_molodizhna_gromadska_organizacija_khristijanska_molodizhna_organizacija_truba/0-159. – Мова: укр., рос. – Перевірено:09.04.2014.

Київська організація Молодіжний Європейський рух [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://eurorukh.blogspot.com/. – Мова: укр. – Перевірено: 24.04.2014.

Київське обласне товариство "Молода просвіта" [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://molodaprosvita.org.ua/. – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 02.04.14.

Молодіжний і дитячий рух на Україні [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: http: http://osvita.ua/vnz/reports/sociology/29812/. – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр., англ. – Перевірено: 21.05.2014.

Молодіжні та студентські організації України [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/student/org/. - Загол. з титул. екрану. - Мова: укр., англ. – Перевірено: 16.05.2014.

Український молодіжний форум [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://umforum.org.ua/index.php/2014-03-02-21-14-55. – Загол. з титул. екрану. - Мова: укр., англ. – Перевірено: 05.05.2014.

ПРИМІТКИ:Похожие работы:

«Відділ культури та туризму Прилуцької міської ради. Прилуцька міська центральна бібліотека ім. Л.Забашти. Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького-Носенка. Художник, який малює землю. Рекомендаційний список...»

«УТВЕРЖДЕНО Приказом Директора ГАУ ПО "Дирекция спортивных сооружений" от 26 марта 2015года № 45ПОЛОЖЕНИЕОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ Государственного автономного учреждения Псковской области "Дирекция с...»

«№ Название района Название мероприятия Место и время проведения Краткое описание Планируемое количество человек Организатор город Десногорск Чемпионат федерации по рубке шашкой "Казарла" ЦФО "Казарла в Десногорске" Десногорский городской пляж...»

«Культура Тренувальний тест до теми 4 1. Хто з князів є автором твору, у якому подано приклад взірцевого правителя і який навчає гідної цього високого звання поведінки та способу життя? А Всеволод Ярославич Б Володимир Мономах В Мст...»

«Аннотация к рабочей программе по технологии для 5-6 классов по ФГОС ООО Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по технологии (технологии ведени...»

«Тема. ЖИТТЄВІ ЦИКЛИ ВІРУСІВМета: ознайомити з особливостями розмноження вірусів рослин, тварин і людини; ознайомити з основними характеристиками вірусу ВІЛ, показати на прикладі вірусу імунодефіциту людини як формуютьс...»

«22352021590БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН СОЁЛОЙ МИНИСТЕРСТВОМИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ00БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН СОЁЛОЙ МИНИСТЕРСТВОМИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 1295400189801500ПРИКАЗ "24" марта 2015 год № 003-129 г. Улан-Удэ Об утверждении Положений об установлении системы оплаты труда работников республиканс...»

«ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования ГОСТ Р 51185-2014           НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Туристские услугиСРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ Общие требования Tou...»

«Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского краяПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.07.2015 № 621 п. Чегдомын О создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, п...»

«Результаты независимой оценки качества деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры. спорта и молодежной политики администрации города Покачи в 2016 году...»

«"УТВЕРЖДАЮ" Первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области _А.А. Сазанович ""_2016 г. "СОГЛАСОВАНО" Директор ГАУ МО "Дирекция спортмероприятий" Т.В. Кравчук "_" _ 2016 г.ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Спартакиады инвалидов Московской области (спорт П...»

«Понятие элитарного и массового в теории искусства и художественной рефлексии Вопрос о соотношении элитарной и массовой культур стал на рубеже XX-XXI веков одним из наиболее актуальных. Он оказался напрямую связанным с целой совокупностью проблем. Одна из основных проблем, это проблема специфики социокультурного...»

«"Група продовженого дня в системі початкової загальної освіти" Супровід презентації до районного семінару-практикуму вихователів груп продовженого дня заступника директора з НВР Швалюк Лариси Віталіївни Слайд 1....»

«ПРОТОКОЛ Областного конкурса исполнителей национальной песни и танца "РАДУГА" 28.03.2015г.Председатели жюри: Заслуженный работник культуры Российской Федерации, главный хормейстер по академическому и эстрадному направлениям Дворца народного творчества "Авангард" Фарит Анверович Тугушев. Заслуженный работник культуры Российской Федерации,...»

«Тема заняття: "Робота зі стрічками в мові С"Мета заняття: навчальна: ознайомити студентів із поняттям стрічки у середовищі С. Набути практичних навичок роботи зі стрічками. розвивальна: розвинути інтерес до предмету, стимулюва...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.