WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА М. ВІННИЦІ НА 2016-2020 РОКИ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ Оцінка поточної ситуації Аналіз корисних практик Аналіз законодавчої ...»

ПРОЕКТ

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА М. ВІННИЦІ НА 2016-2020 РОКИ

ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ

Оцінка поточної ситуації

Аналіз корисних практик

Аналіз законодавчої базиСучасні тенденції та напрацюванняКультурний профіль міста за результатами соціологічного дослідження НАПРЯМКИ ДІЙ

Мета, цілі та завдання Програми

Основні принципи ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Бібліотечна справа

Початкова мистецька освіта

Клубна справа

Музейна справа. Охорона і збереження культурної спадщини.

Поліпшення кінообслуговування населення м. Вінниці по МКП «Кінотеатр «Родина»

КП «Центр концертних та фестивальних програм»

ЗК «Академічний міський камерний хор «Вінниця»

Проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів і фестивалів

Вінниця - місто інтеркультурного діалогу

Робота з обдарованими дітьми, творчою молоддю, професійними митцями, проведення конкурсів, фестивалів, пленерів, виставок різного рівня

Стипендії міського голови

Робота з кадрами. Підвищення кваліфікації ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ЗВ'ЯЗОК МІЖ ПРОГРАМОЮ І СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ «ВІННИЦЯ 2020» ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ

Виконавці програми

Аналіз ефективності програми. Порядок внесення змін до Програми. Показники моніторингу програми. І. ПЕРЕДУМОВИ

У сучасному світі культура є чинником духовного здоров’я населення, соціальної стабільності, національної безпеки, ресурсом привабливості і розвитку території, формою самовираження і самоідентифікації.

Культура відіграє основну роль у вихованні громадянина країни.

В умовах проведення культурної політики, спрямованої на локальні зміни у певних культурно-мистецьких напрямках та оперативне реагування на виклики часу, надзвичайно актуальним є питання орієнтації в культурному просторі та формування власної моделі культурного розвитку, що матиме відображення в Програмі розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки.

Аналізуючи ситуацію в пострадянських країнах, Бюро регіонального моніторингу та інституційного розвитку Програми Східного партнерства «Культура», виділяє наступні негативні тенденції, що характеризують культурну сферу України на сучасному етапі:

відсутність професійних кадрів і відповідних знань, особливо з питань управління культурою та залучення коштів;

відсутність співпробітництва і партнерства між/у різних секторах та серед діячів культури;

низький рівень взаєморозуміння і єдності між різними секторами та діячами культури;

низький рівень міжнародного співпробітництва;

відсутність діалогу та обміну досвідом між державним та неурядовим сектором, а також між різними установами та окремими особами.

З метою проведення аналізу існуючого культурно-мистецького рівня галузі культури міста та визначення факторів розвитку міського культурного простору, було проведено анкетне опитування мешканців міста Центром соціологічних досліджень МДПУ ім.Б.Хмельницького. Здійснений аналіз матеріально-технічного стану та результати опитування мешканців міста доводять про існування певних проблем, які пов’язані із пострадянськими пережитками, відношенням до культури з позицій «меншовартості», глибокою інституційною та економічною кризою, загальною корумпованістю, неврегульованістю нормативно-правової бази.

Основними проблемними питаннями подальшого розвитку галузі культури є:

- кадрові питання. Недостатній рівень знань з культурного маркетингу та менеджменту, фандрайзингу, стратегічного планування і, як наслідок, відсутність бачення розвитку кожного закладу;

- значний ступінь зношеності основних фондів та недостатнє використання певних інноваційних досягнень;

- відсутність орієнтації на виробництво культурного продукту, дія якого була б спрямована на задоволення попиту кінцевого споживання;

- незбалансована культурно-соціальна активність мешканців по районах міста.

Програмою передбачається здійснення протягом 2016-2020 років комплексу заходів зі збереження, розвитку та модернізації існуючої мережі закладів культури, забезпечення їх сучасною матеріально-технічною базою, підтримки культурної якості, підвищення компетенцій, розвитку професійного мистецтва та створення умов для творчого розвитку особистості.

Програма готова до відкритої комунікації та має певні характерні інноваційні ознаки:

цілісність — на відміну від відомчої розрізненості, відповідно до основних цілей та завдань Стратегії розвитку «Вінниця - 2020», «Нової культурної основи розвитку міста», з урахуванням проекту довгострокової Стратегії розвитку української культури;

системність — культурно-мистецьке середовище є відкритою системою з

різними структурними елементами та зв’язками між ними. Неструктурованість культурно-мистецького середовища позбавляє його активної участі у формуванні культурної політики;

динамічність та гнучкість — здатність реагувати на зміни національного і світового контекстів;

комплексність - полягає у різноманітності видів діяльності, які охоплюють всі напрями професійних та аматорських практик, організаційних форм культурного процесу та плідної взаємодії її з економічними, соціальними і політичними процесами у ширшому контексті.

Збалансованість перелічених інноваційних ознак культурного процесу якісно змінює всі види діяльності і умови для них. Змінюється парадигма культурної політики:

- від управління галуззю до створення умов для розвитку середовища на засадах самоорганізації;

- від відповідальності за культуру управлінських функціонерів до спільної відповідальності громади щодо формування базової ідентичності Вінниці як міста культури.

Цільова аудиторія Програми:

мешканці міста Вінниці різних вікових та соціальних груп;

працівники галузі;

туристи міста;

національні спільноти;

інституції та організації галузі «Культура і мистецтво» різних форм підпорядкування;

неурядові громадські організації;

інші.

ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ

2.1. Оцінка поточної ситуації у місті Вінниці

Тривалий час Україна перебуває у глибокій кризі, що в першу чергу охопила культурні виміри. Після розвалу радянського союзу суспільство опинилось «в цінністьній дезорієнтації». Невизначеність в культурній політиці впливала і впливає на загострення суспільно-політичної кризи, що підриває економічні засади розвитку країни.

Попередній досвід багатьох країн світу свідчить, що держави, які у кризові періоди свого розвитку, проводили зважену і послідовну культурну політику, ефективно досягали значного підвищення соціальних та економічних показників, і навіть, більше - рівня високорозвинених країн. Міністерство культури України декларує, що головною метою діяльності закладів галузі є перетворення культури на потужний чинник суспільного розвитку, дієвий інструмент реалізації соціально-економічних реформ та консолідації всього суспільства. Проте реалії свідчать, що стратегічні завдання вітчизняної галузі культури з року в рік залишаються формальними і не виконуються через низку невирішених проблемних питань та різного роду факторів.

Поряд з тим, мають місце незавершені галузеві реформи, відсутні механізми їх впровадження, законодавча база потребує вдосконалення і розширення (С.Здіорук). Масив законодавчих актів носить до певної міри неузгоджений та суперечливий характер.

Не зважаючи на ситуацію у державі, місто Вінниця є єдиним містом в Україні, де прийнята та впроваджується з 2011 року стратегічна програма «НОВА КУЛЬТУРНА ОСНОВА РОЗВИТКУ МІСТА». Даний документ спрямований на головне завдання культурної політики: формування активного громадянина – патріота власного міста та створення іміджу міста Вінниці.

Нижче приведений SWOT-аналіз галузі культури міста Вінниці, демонструє наявність тенденцій та можливостей щодо подальшого її розвитку.

Сильні сторони Слабкі сторони

наявність стратегій розвитку КУЛЬТУРИ міста

розвинена мережа закладів культури різних форм підпорядкування;

наявність іміджевих проектів та творчих колективів;

наявність різноманітних форм соціокультурної діяльності закладів;

організація процесу неформальної освіти працівників галузі

стабільне бюджетне фінансування галузі

наявність власних надходжень галузі, що спрямовуються на розвиток матеріально- технічної бази

недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення галузі;

відсутність сформованої інфраструктури для проведення гастрольних заходів;

недостатній рівень власної активності мешканців міста у віддалених мікрорайонах;

відсутність бажання у написанні грантових проектів міжнародних благодійних фондів

Можливості Загрози

формування креативного класу вінничан;

розвиток подієвого туризму;

формування іміджу міста як інвестиційно привабливого регіону завдяки створенню якісного культурного продукту;

налагодження інтеркультурного міжсекторного діалогу;

оптимізація, перепрофілізація мережі закладів культури з урахуванням сучасного досвіду та використанням новітніх технологій;

моніторинг попиту та постійне оновлення карти подій та фестивалів;

формування єдиного інформаційного культурного простору міста залежність від бюджетного фінансування;

кадрова політика: відсутність системи підготовки менеджерів культури та спеціалістів, які володіють практичними знаннями культурного маркетингу, менеджменту та фандрайзингу на державному рівні;

заангажованість працівників культури;

відсутність креативних ідей та творчих підходів

2.2.Аналіз корисних практик

Не зважаючи на багаточисельні європейські практики, що намагаються бути імплементованими в Україні в галузі культури та культурній політиці протягом останніх п’яти років, дуже специфічним є те, що жодна культурна практика не знаходить можливості втілення, як на державному так і на місцевих рівнях. Це пов’язано в першу чергу із багатовіковими традиціями формування української ідентичності, яка протягом століть виборювала право на свою ідентифікацію та самостійність.

Тому найбільш корисним є вивчення окремих практик українських міст та регіонів. Наприклад:

нематеріальна культурна спадщина – Дніпропетровська область;

культурно – туристичні карти – міста Одесса, Львів;

соціокультурні дослідження – місто Мелітополь;

стратегічне планування та маркетинг у культурі – місто Вінниця.

Окрім цього, вплив на створення загальноукраїнського культурного простору країни здійснює участь України у програмі «Інтеркультурні міста» Ради Європи та Білої книги з інтеркультурного діалогу. Це сприяє встановленню діалогу між містами України на рівні управлінь та департаментів культури.

Велику роль у формуванні групи експертів з питань культурної політики в Україні зіграла програма СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА «КУЛЬТУРА». У рамках цієї програми у листопаді 2014 року проект «КРЕАТИВНЕ МІСТО ВІННИЦЯ» отримав спеціальну винагороду від Ради Європи.

2.3. Аналіз нормативно-правової бази

Діяльність у сфері культури в Україні регулюється:

Законами: «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про кінематографію», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про гастрольну діяльність в Україні», «Про мови в Україні», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015рр.», «Про інформацію», «Про національні меншини», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки».

Підзаконними актами: Укази Президента України «Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні», «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей», «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації», «Про охорону культурної спадщини». Постанови Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури».

Конвенцією ООН «Про права дитини», Стратегією розвитку «Вінниця-2020».

Наказами Міністерства культури України: «Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності», «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», «Про перелік платних послуг, які можуть надаватись закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», «Положення про Музейний фонд України», «Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)», «Про затвердження Примірного положення про клубний заклад».

В процесі підготовки Програми розвитку культури і мистецтва у м.Вінниці відслідковано її повну відповідність діючим нормам законодавства, в першу чергу, галузевого.

2.4. Сучасні тенденції та напрацювання в Україні

В Україні існують програми розвитку культури окремих міст, областей, які є необхідними для отримання фінансування із бюджету, але вони не відображають реальної ситуації в галузі «Культура і мистецтво».

Аналогічна тенденція є характерною і для Міністерства культури України.

Однак, на сьогодні в Україні існує багато течій, що спрямовані на створення Стратегічної програми. Найбільше виділяються дві:

Робоча група під головуванням О. Буценка при Міністерстві культури України, яка має напрацювання та готовий стратегічний документ розвитку галузі для подальшого розгляду;

Громадська організація «Активісти конгресу культури», яка впроваджує ініціативу «Культура - 2025» та розробила «Дорожню карту» із рекомендаціями щодо створення Довгострокової стратегії «Культура - 2025».

Враховуючи відсутність належної взаємодії між групами, ситуація із розробкою документу постійно підпадає під критику зі всіх сторін та залишається невизначеною до цього часу.

Окрім цього, існує багато окремих місцевих ініціатив: міста Львів та Мелітополь працюють над власною культурною стратегією.

Зроблено Картування культурних ресурсів у містах: Дніпропетровськ, Львів, Херсон, Миколаїв, Одеса, Луганськ та Донецькій області.

Єдине місто в Україні, що має власну культурну стратегію – місто Вінниця. Документ має назву «НОВА КУЛЬТУРНА ОСНОВА РОЗВИТКУ МІСТА».

Культурний профіль міста за результатами соціологічного дослідження

З метою з’ясування думки вінничан про рівень культурного життя та створення сприятливих умов для реалізації індивідуальних творчих здібностей було проведено анкетне опитування у формі стандартизованого інтерв’ю методом «fasetofase» за місцем проживання респондентів.

Основними завданнями опитування були:

визначення рівня задоволеності мешканців організацією культурного життя у місті;

оцінювання «сильних» і «слабких» сторін у структурі культурного життя міста;

виявлення активних культурних та творчих зон, що користуються попитом серед населення;

аналіз творчого потенціалу мешканців міста;

пошук оптимальних шляхів інформування городян про події культурного спрямування.

До участі у анкетуванні було залучено понад 2400 мешканців міста віком від 14 років і старші, які проживають у 2-х географічних районах міста (Правобережному, Лівобережному) та 17 мікрорайонах (П’ятничани, хутір Шевченка, Малі хутори, Пирогово, Замостя, Вишенька, Слов’янка тощо) та у місцевостях, різних за типом забудови (приватний сектор, багатоповерхові будинки).

Із загального числа респондентів 53,7% склали жінки, 46,3% - чоловіки.

Із них проживають у місті від народження - 52,4 %; понад 20 років - 28,9 %; останні 10 років - 11,4 %; останні 5 років - 5,8 %; 1,4% - менше року.

За віковою ознакою учасники представлені так : від 14 до 17 років - 4,9%; від 18 до 25 років – 16,3%; від 26 до 35 років – 19%; від 34 до 45 років – 18,1%; від 46 до 55 років – 16,5%; від 56 до 65 років – 13,%; понад 65 років – 12,1%.

Результати соціологічного опитування

І. Якою мірою Ви задоволені життям у місті?

Висновки:

Близько 67,5 % опитуваних висловили своє задоволення життям у місті. При цьому різниця між позитивною оцінкою рівня життя жінками і чоловіками незначна - близько 6%

Переважна більшість громадян (понад 63%) віком від 14 до 45 років задоволені рівнем життя у місті; віком від 16 до понад 65 років і більше задоволені життям на 47%. Близько 12% вінничан різного віку незадоволені життям у місті.

Залежно рід роду занять і формується оцінка вінничанами рівня життя у місті. Найбільш ним задоволені - посадовці, приватні підприємці, учні, студенти і аспіранти, найменше – різноробочі і підсобні робітники.

Найбільш задоволені рівнем життя (понад 62,0%) повних сімей з дітьми, найменше – подружжя без дітей.

Майже половина представників різних релігійних конфесій задоволені життям у місті. Але 100% сповідувачів іудаїзму ним зовсім незадоволені.

Поряд з цим, позитивна оцінка рівня життя у місті повністю пов’язана із матеріальним станом вінничан. Найбільший відсоток задоволених (75%) та найменший серед незадоволених (5,75%) серед вінничан із високим рівнем доходу: відповідно серед городян з низьким рівнем доходу задоволені рівнем життя 45%, незадоволені - 18,8%.

II. Як Ви оцінюєте культурне життя в місті в порівнянні зі станом культурного життя в Україні?

Висновки:

Третина мешканців міста оцінюють рівень культурного життя в місті вище за середній по Україні, 41,3 % оцінюють його приблизно на такому ж рівні, як і в цілому в Україні.

Жінки порівняно з чоловіками є більш активними в культурному житті міста.

Вищі оцінки культурного життя в місті переважають серед молоді у віці від 14 до 35, водночас серед них і більша частка осіб, які вважають рівень культурного життя в місті гіршим за середній в Україні. Тобто в місті є групи молодих людей, культурні потреби яких задовольняються меншою мірою.

Зі зростанням віку мешканців знижуються їхні оцінки культурного життя в місті.

Серед осіб з нижчим рівнем освіти спостерігається загалом і нижчий рівень культурних потреб.

Особи з нижчим рівнем доходів опікуються перш за все задоволенням своїх матеріальних потреб, а духовні, у т.ч. культурні потреби відходять на задній план в ієрархії першочерговості потреб людини.

Неповним сім’ям складніше задовольнити свої культурні потреби в місті.

Церкви певною мірою задовольняють частину культурних потреб своїх парафіян.

Спостерігається нерівномірність пропозиції культурних послуг у місті, їх більша зосередженість у правобережній частині міста, зокрема в міському центрі.

ІІІ. Які культурно-дозвіллєві заходи Вам запам’яталися у цьому році?

Висновки:

Результати опитування респондентів з даного питання дали чітку оцінку вінничанами загальноміських культурно-мистецьких заходів незалежно від статі, віку, освіти, рівня життя, релігії, сімейного стану та місця проживання.

Найбільш знаковими та улюбленими для вінничан є заходи:

День міста – 63,4%;

День Європи у м. Вінниці – 43,7%;

Відкриття Головної ялинки у м. Вінниці – 41,1%;

Фестиваль «Подільський вінок» до Івана Купала – 20,2%.

Під час анкетування респондентів з даного питання додаткового було проведено опитування щодо культурно-мистецьких заходів за напрямками: професійні та мистецькі проекти; інтерактивні заходи та розважальні проекти; інші заходи для дітей.

Найвищі оцінки серед професійних та мистецьких проектів отримали:

Прем’єри театрального сезону - 21,4%;

Вінницькі дні моди – 15,3%;

Форум молодої музики - 12,6%;

«VINNITSIA JAZZFEST»- 12%

При цьому, жінки віддають перевагу таким проектам: «Прем’єри театрального сезону»; «Вінницькі дні моди»; «Музичний фестиваль ім. П.Чайковського та Н. фон Мекк» та «Форум молодої музики». Чоловіки перше місце визначили за «VINNITSIA JAZZFEST», а вже потім - «Прем’єри театрального сезону» та «ВІННИЦіАнський фестиваль комедійного та пародійного кіно».

Серед мешканців міста віком від 14 до 35 років популярністю користуються «Вінницькі дні моди». Також, молодь віддає перевагу проекту «Ніч у музеї» та музичним фестивалям. Вінничанам середнього та старшого віку найбільш запам’яталися «Прем’єри театрального сезону».

Незалежно від рівня освіти перевага всіма респондентами віддається: «Прем’єрам театрального сезону». Окрім того, люди із середньою спеціальною та неповною вищою освітою виділяють «Вінницькі дні моди», а з середньою та вищою – музичні фестивалі: «Форум молодої музики» та «VINNITSIA JAZZFEST» відповідно.

«Прем’єри театрального сезону» відвідує найбільший відсоток респондентів незалежно від рівня матеріального доходу. Серед них майже 35% - громадяни із найнижчим рівнем доходу. «Вінницькі дні моди» найчастіше відвідують громадяни, яким вистачає на прожиття, а «Форум молодої музики» та «VINNITSIA JAZZFEST» - із достатнім рівнем доходу.

Серед розважальних та інтерактивних заходів вінничани загалом віддали перевагу:

Резиденції Дідуся Мороза - 31,9%;

Загальноміському конкурсу краси «Міс Вінниця» - 22,1%;

«Святу мильних бульбашок» - 15,2%;

Фестивалю «Святий Валентин на КВНі»- 14,1%

Жінки і чоловіки у визначенні двох перших проектів дотримуються

спільної думки. І лише на третьому місці, майже з однією кількістю голосів – 16,5%, у жінок визначено «Свято мильних бульбашок», а у чоловіків – «Ніч у кіно».

Проект «Резиденція Дідуся Мороза» запам’ятався майже третині

респондентів всіх вікових категорій та незалежно від рівня освіти. Можна прийти до висновку, що це один із найулюбленіших інтерактивних проектів для всіх вінничан. Найбільшою популярністю серед аудиторії віком 14 - 45 років користується «Міс Вінниця», хоча і не залишається поза увагою і людей старшого віку.

Проведення фестивалю «Святий Валентин на КВНі» та проектів «Вінницька студентська весна» і «Кінодворик» запам’яталися представникам учнівської та студентської глядацької аудиторії.

Люди старшого віку віддають перевагу проектам «Свято мильних бульбашок», «Кінодворик» та «Ніч у кіно», що мають соціальне спрямування.

Майже третина респондентів з різним рівнем освіти відзначають

соціальну значущість проекту «Резиденція Дідуся Мороза». Конкурс краси «Міс Вінниця», «Вінницька студентська весна», «Ніч у кіно» - проекти, найбільш цікаві для аудиторії з початковою та неповною вищою освітою. «Свято мильних бульбашок» найбільш запам’яталось і представникам з початковою середньою, і людям з вищою освітою.

Проекти, які за результатами соціологічного анкетування, найбільш

запам’яталися вінничанам, користуються однаковою популярністю серед людей з різним рівнем матеріального забезпечення.

Серед загального числа інших заходів для дітей вінничани відзначили:

Ігри КВН на призи міського голови – 21,2%;

«Вінницька гуморина» - 20%;

«Творча битва районів»- 19%;

Інтелектуальні ігри «Що?Де?Коли?» -

Серед чоловічої аудиторії переважає вибір інтелектуальних заходів.

Жінки ж першочергово визначили «Творчу битву районів», а вже потім - інтелектуальні проекти.

Причому за віковою ознакою «Вінницька гуморина» є популярною

серед всіх категорій. «Творча битва районів» більше до вподоби віковим категоріям вінничан від 14 до 25 та від 46 до 55років.

Респондентам з неповною середньою та середньою освітою імпонують інтелектуальні заходи. Найбільше людям з вищою освітою запам’яталися проекти «Творча битва районів», Музична парасолька».

IV. Які культурно-дозвіллєві заклади Ви відвідуєте найчастіше?

Загальні результати опитування визначили наступні найбільш відвідувані вінничанам культурно-дозвіллєві заклади:

2 міських парки культури і відпочинку - 56,3%;

Кінотеатр ім. М.Коцюбинського- 29,4%;

Вінницький обласний академічний український музично-драматичний театр ім. М.Садовського- 25,6 %;

Аквапарк «Маяк»- 25,1%.

На рівні 14-11% знаходиться рівень відвідуваності закладів культури : МПМ, кінотеатр «Родина», ККЗ «Райдуга», Вінницька обласна філармонія та розважально-ігрових установ. Найнижчий показник відвідуваності музейних закладів, причому як комунальних, так і приватних.

Чоловіки та жінки віддають перевагу відвідуванню парків культури і відпочинку. Поряд з тим, жінки досить часто користуються послугами бібліотечних закладів, театру та кінотеатру. Чоловіки ж частіше проводять своє дозвілля у розважально-ігрових установах : аквапарк «Маяк», боулінг-, більярд-, пейнтбольний клуби та ігрові кафе.

Представники всіх вікових категорій найчастіше проводять своє дозвілля у парках культури і відпочинку та бібліотеках. Поряд з тим, підлітки, молодь та люди середнього віку полюбляють відвідувати розважально-ігрові установи та заклади сімейного відпочинку. Люди ж похилого віку такі заклади відвідують рідко.

Незалежно від рівня освіти та матеріального достатку вінничани віддають перевагу організації дозвілля у двох парках культури і відпочинку, бібліотеках, кінотеатрі та розважально-ігрових закладах.

V. Що заважає Вам відвідувати культурні заклади/заходи частіше?

Загалом вінничани визначили 4 основних причини, які найбільше заважають їм відвідувати заклади культури, або культурно-мистецькі заходи у місті:

відсутність вільного часу – 49,9%;

високі ціни на вхідні квитки – 44,8%;

невідповідність приміщень даних закладів сучасним вимогам – 14,6%;

відсутність своєчасного інформування про заходи – 13,8%.

При цьому, загалом 16,4% респондентів акцентували увагу на низькому рівні діяльності закладів та професійному рівні їх керівників і працівників.

ІІІ. НАПРЯМКИ ДІЙ

3.1. Мета, цілі та завдання Програми

МІСІЯ:

Вінниця – європейське місто з розвиненою культурною інфраструктурою, та різноманітним культурно – мистецьким життям, яке впливає на створення позитивного іміджу міста та сприяє збільшенню його інвестиційної привабливості.

БАЧЕННЯ:

Вінниця у 2020 році - креативний центр регіону Поділля, місто ексклюзивних культурно-мистецьких подій. Особливості загальної культурно-мистецької мапи підкреслюється слоганом «ЛИШЕ У ВІННИЦІ».

Головна мета: створення мобільного культурного середовища, яке продукує інноваційні креативні ідеї у сфері освіти, культури та суспільного розвитку, і яке стає основою для розвитку креативної економіки у місті.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ:

Створення конкурентно-спроможного мистецького середовища

Завдання:

Модернізація позашкільної мистецької освіти, розвиток сучасних напрямків мистецтва на базі ПСМНЗ (шкіл естетичного виховання)

Створення якісної культурної інфраструктури

Запровадження механізмів менеджменту культури, які відкривають нові культурні ініціативи й мистецькі таланти та заохочують їх до самореалізації

 

2.     Створення атмосфери та умов щодо вільного творчого самовираження

Завдання:

Формування креативного класу вінничан

Наповнення простору для всебічного творчого розвитку дітей

Створення умов для творчої активності мешканців. Підтримка  самовираження як головної форми людської гідності та соціального охоплення без будь-яких упереджень щодо віку, статі, етнічного походження, чи інших видів дискримінації, що перешкоджає реалізації повноцінної свободи

Створення умов для розвитку інтеркультурного відкритого простору із вільним доступом до інформації

Завдання:

Формування цілісного інформаційно-культурного середовища

Розвиток Вінниці як міста інтеркультурного діалогу. Реалізація заходів, направлених на підтримку та розвиток культурних спільнот

Формування відкритого інтеркультурного простору

Створення умов для покращення інвестиційної привабливості міста

Завдання:

Підтримка інноваційних та мультидисциплінарних проектів, культурно-мистецьких заходів, що формують імідж міста як туристично привабливого міста та міста культури

Створення та підтримка культурно-мистецьких проектів, що формують культурну мапу міста

3.2. Основні принципи

В основу Програми покладено стратегічний принцип «чотирьох Т»:

талант;

технологія;

толерантність;трансформація.

Талант.

Ядром сучасного суспільства є творча особистість. Перше місце у розвитку міського середовища займають талант, мотивації та людський креативний ресурс.

Технологія.

У ХХІ сторіччі розвиток постіндустріального суспільства базується на розвитку креативної економіки. Основою креативної економіки є індивідуальний творчий потенціал, що сприяє створенню практично нових культурно – економічних форм на існуючій матеріально- технічній базі.

Толерантність.

Демократизація суспільства. Жити разом у рівності та гідності. Формування суспільства рівних можливостей.

Бути в культурному діалозі означає відчувати себе людиною модерного світу. Знати свої права і можливості, мати право реалізувати свої думки та ідеї, відкрито спілкуватися зі світом – все це складові, спрямовані на руйнацію стереотипів і комплексів.

Ідея соціокультурного середовища міста у діалогах конструює загальну структуру програми у чотирьох основних напрямках:

діалог у суспільстві;

діалог у мистецтві;

діалог в освіті;

діалог в економіці.

Ведення діалогів повинно відбуватися на трьох рівнях: локальному, регіональному і міжнародному.

Трансформація.

Трансформація - це зміни, що включають в себе трансформацію культурних явищ, процесів; внутрішні трасформації культури матимуть зовнішні прояви та формуватимуть туристично привабливий імідж міста.

IV. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок:

коштів міського бюджету в межах реальних можливостей;

2. субвенцій з державного та обласного бюджетів;

3. власних надходжень бюджетних установ;

4. залучення спонсорських коштів, у тому числі шляхом проведення благодійних акцій;

5. залучення грантів від іноземних культурних інституцій  і амбасад та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

V. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

5.1. БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

Бібліотечна діяльність, відповідно до основних функцій, є складовою культурної, освітньої та інформаційної політики і не може існувати ізольовано. На нинішньому етапі основні напрямки бібліотечної галузі міста визначаються входженням нашої держави до світового інформаційного простору та соціально-економічними перетвореннями у країні загалом, і у Вінниці зокрема.

Зважаючи на розвиток суспільства і його вимоги, на сучасному етапі міські книгозбірні повинні забезпечити користувачам:

cинтез електронних і традиційних форм роботи з інформацією;

 якісно новий рівень доступності всіх видів бібліотечних ресурсів;

кваліфіковане формування та поповнення фондів;

оперативну обробку і класифікацію інформації;

систематичне інформаційне оновлення довідкового апарату і бібліотечного сайту;

 навчання і консультації користувачів ;

 віртуалізацію інформаційно-бібліотечних сервісів;

 моніторинг затребуваності інформаційних ресурсів;

участь бібліотечних працівників у проектних мережевих групах в якості консультантів, модераторів, кураторів роботи з інформаційними потоками.

ГОЛОВНА МЕТА:

Трансформація бібліотечного простору міста у дієві соціально - культурні центри – місця творчої реалізації проектів та відкритого інформаційного простору.

Заклад культури «Вінницька міська централізована бібліотечна система» (далі — ВМ ЦБС) об’єднує 17 бібліотек.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ, спрямованими на модернізацію змісту діяльності міських бібліотек, відповідно до вимог часу, є:

формування інформаційного ресурсу як на традиційних, так і на нетрадиційних носіях, як локальних, так і віддалених джерел інформації;

інформаційно-бібліографічна підтримка навчальної, творчо-пізнавальної, самоосвітньої, дозвіллєвої діяльності користувачів бібліотек;· 

формування у читачів культури читання та навичок незалежного користувача, інформаційної компетентності особистості;

забезпечення доступу користувачів до електронних носіїв інформації (електронні каталоги, сайт);

поглиблення бібліотеками соціального партнерства, урізноманітнення його форм;

створення та організація роботи Громадських інформаційних центрів з е-урядування;

навчання користувачів «третього віку» основам комп’ютерної грамотності та користування сервісами з е-урядування;

електронна каталогізація;

корпоративна співпраця в області електронної каталогізації;

участь у грантових програмах;

моніторинг попиту користувачів на всі види інформаційно-бібліотечних послуг.

5.1. Створення сучасних умов для користувачів бібліотек

5.1.1. Капітальні та поточні ремонти, реконструкція, будівництво

№ з/п Назва заходу Рік Обґрунтування, примітки

1. Капітальні ремонти приміщень бібліотек:

-центральна міська бібліотека ім. І. В. Бевза:

-бібліотеки-філії №12;

- бібліотеки-філії №2;

- бібліотеки-філії №1 ім. Н. Крупської;

- бібліотеки - філії №5 2016

2016

2016-2018

2017

2019 З метою створення комфортних умов для обслуговування користувачів

2. Встановлення грат на вікна та двері у ЦБДЮ та бібліотеках-філіях: №№5, 8, 9, 11, 13, 14, 15 2017-2020 З метою виконання умов для отримання грантів на комп’ютеризацію ВМЦБС від міжнародних благодійних організацій

3. Заміна старих дверей на сучасні енергозберігаючі у бібліотеках-філіях №№ 9 ,13, 15, 16,17 2016-2020 З метою економії енергоресурсів

4. Поточні ремонти дахів вбудовано-прибудованих приміщень бібліотек 2016-2020 З метою створення умов для обслуговування користувачів та збереження приміщень

5. Поточні ремонти приміщень бібліотек-філій 2016-2020 З метою створення комфортних умов для обслуговування користувачів

6. Пропозиції щодо бібліотек – філій №№2,9,14, 16 як інвестиційних

об’єктів, з подальшим створенням культурно-дозвіллєвих центрів у мікрорайонах 2016-2020 Реконструкція та покращення облаштування бібліотек відповідно європейських стандартів за рахунок інвесторів та цільового фонду «Соціально – економічного розвитку міста».

7 Будівництво бібліотеки в мікрорайоні «Поділля» 2020 У мікрорайоні, що розбудовується, немає бібліотеки, яка б відповідала сучасним стандартам

5.1.2.Інвестиційні проекти та капітальне будівництво

Стан матеріально-технічної бази закладів культури є найбільш гострою проблемою галузі та міста. У віддалених мікрорайонах міста (на Старому місті, Малих Хуторах, П’ятничанах, хуторі Шевченка) вже понад 30 років діють бібліотеки-філії Вінницької міської централізованої бібліотечної системи. Це єдині і загальнодоступні об’єкти дозвілля, які користуються великим попитом серед мешканців даних мікрорайонів.

Проте приміщення бібліотек вже давно потребують капітальних ремонтів та покращення матеріально-технічного забезпечення на рівні вимог сучасного інформаційного суспільства.

З метою задоволення різнобічних інформаційних та культурних запитів мешканців міста необхідно реконструювати площі активного використання та розширити їх за рахунок надбудови та прибудови будівель. Об’єкти можливих інвестицій:

№ 2 (вул. Маяковського, 122);

№ 9 (вул. Богуна, 184);

№ 14 (вул. М.Вовчок, 39);

№ 16 (вул. Бучми, 96);

У разі реалізації інвестиційного проекту добудови і надбудови внести до експлікації та передати на баланс Вінницької міської ЦБС.

5.1.3.Придбання бібліотечного та іншого обладнання

№ з/п Назва заходу Рік Обґрунтування, примітки

1. Придбання меблів 2016-

2020 З метою оновлення інтер’єру приміщень бібліотек

2. Придбання бібліотечного обладнання 2016-

2020 З метою оновлення інтер’єру приміщень бібліотек

3. Придбання та встановлення вентиляційної системи у приміщенні ЦМБ ім. І.Бевза 2016 З метою забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов праці та зберігання бібліотечних фондів

4. Проведення спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) завідуючих бібліотеками-філіями ВМЦБС;

придбання металевих стелажів;

встановлення броньованих-сертифікованих дверей для електрощитових у всіх структурних підрозділах 2016-2019

2016-2020

2017 На виконання Закону України «Про пожежну безпеку» (п. 5, 9 пункту 10 Положення про Державну пожежну охорону), припису органів державного пожежного нагляду,ст. 15 Закону України «Про охорону праці»; припису №77.48-05 від 25 липня 2005 року Територіального управління Держнагляду охорони праці України у Вінницькій області

5. Придбання, обслуговування та планова заміна вогнегасників

встановлення і обслуговування пожежно-охоронної сигналізації 2016-2020

2016-2020 На виконання ст. 15 Закону України «Про охорону праці»; припису №77.48-05 від 25 липня 2005 року Територіального управління Держнагляду охорони праці України у Вінницькій області

5.2. Бібліотека – відкритий інформаційний простір

5.2.1. Бібліотека — точка доступу до е-урядування

ВМ ЦБС отримала міні-грант ГО «Європейський діалог» в партнерстві з ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», направлений на перетворення міських бібліотек у точки доступу до е-урядування.

За активної участі громад та органів місцевого самоврядування планується створення мережі Громадських інформаційних центрів, на базі яких планується здійснити низку заходів:

провести підготовку серед бібліотекарів консультантів з е-урядування;

організувати на базі Центрів безкоштовні курси для користувачів третього віку з комп’ютерної грамотності;

проводити на базі Центрів безкоштовні консультації для користувачів з пошуку інформації та користування сервісами е-урядування;

за підтримки місцевих громад та органів місцевого самоврядування здійснити заходи з придбання та модернізації комп’ютерної техніки.

\

№ з/п Назва закладу Рік Обґрунтування, примітки

Придбання комп’ютерної техніки 2016-

2020 Необхідна умова якісної роботи інформаційних центрів

Ліцензійне програмне забезпечення:

ОС Windows 7

Microsoft Office 2007

Eset Nod32 Antivirus 2016

2017

2018

2019

2020 Ліцензійне програмне забезпечення є необхідною умовою використання комп’ютерної техніки в бюджетних установах

Придбання та оновлення мережевого обладнання, підключення до Інтернет-мережі бібліотеки-філії № 18, оплата трафіку та витратних матеріалів 2016 Cтворення та забезпечення діяльності центрів регіональної та європейської інформації

Створення та організація роботи Громадських інформаційних центрів (ГІЦ) з е-урядування у структурних підрозділах ВМ ЦБС:

підготовка з числа бібліотекарів консультантів з е-урядування,

надання користувачам безкоштовних консультацій з питань використання сервісів е-урядування,

організація на базі ГІЦ курсів комп’ютерної грамотності для осіб третього віку 2016-2020 Інтеграція міських бібліотек в процес підготовки країни до впровадження основ електронного уряду

5.2.2. Електронна каталогізація. Корпоративна співпраця

У сучасному світі забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації та збереження її джерел формулюється як основне завдання бібліотеки. З цією метою у міських бібліотеках започатковано електронну каталогізацію. В свою чергу, можливість доступу «он-лайн» до каталогу через Інтернет та трудомісткість процесу каталогізації призвели до зростання роліелектронних корпорацій. Так, з 2005 року ВМ ЦБС є учасником Центрального українського корпоративного каталогу (ЦУКК).

У подальшому планується організація співпраці з іншими центрами корпоративної каталогізації, зокрема вступ до «ІРБІС — корпорації», та створення внутрісистемного корпоративного каталогу.

Метою корпоративної співпраці є:

запозичення великого числа бібліографічних записів із різних каталогів і баз даних;

пришвидшення ретро- конверсії бібліотечних фондів;

здешевлення процесу каталогізації.

№ з/п Назва закладу Рік Обґрунтування, примітки

1. Подальша робота з електронної каталогізації:

-ретро- конверсія бібліотечних фондів;

-організація корпоративної співпраці у межах ВМ ЦБС;

-розширення корпоративної співпраці з іншими бібліографуючими установами 2016-2020 З метою забезпечення вільного доступу користувачів до інформаційних ресурсів ВМ ЦБС

5.2.3. Поповнення бібліотечних фондів

У фондах ВМ ЦБС зберігаються кращі зразки наукових, освітніх, культурних надбань світового і національного значення. Проте проблема оновлення фондів новими друкованими виданнями є невідкладною, оскільки понад 70% з них складають видання 60-80 років минулого століття, які втратили свою актуальність і взагалі не користуються попитом у користувачів.

Відсутність належного фінансування для поповнення книжкових фондів новими надходженням та досить тривале використання частини видань, що користуються підвищеним попитом, призвели до неефективного використання близько 52% фонду: частина фонду перебуває у стані зношеності, а близько 24% - ідеологічно та інформаційно застарілі різногалузеві видання.

Протягом останніх років, окрім фінансування видатків з міського бюджету, надходження нових видань до бібліотек здійснювалось за рахунок спонсорських внесків, подарунків від читачів, у рамках благодійних акцій: «Подаруй бібліотеці книгу», «Депутат, подаруй бібліотеці книгу» та із обмінно-резервного фонду Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. Тімірязєва.

Задля забезпечення бібліотек міста необхідним репертуаром видань, як української, так і зарубіжної друкованої продукції; розподілу інформаційних потоків шляхом комплектування фондів міських публічних бібліотек, відповідно до запитів користувачів, необхідно здійснити низку заходів:

№ з/п Зміст заходу Рік Мета заходу

1. Комплектування (поповнення) бібліотечних фондів новими виданнями книжкової продукції 2016-

2020 Забезпечення вільного доступу вінничан до актуальної інформації з різних джерел, сприяння створенню належних умов для розвитку інтелектуального потенціалу краю

2. Комплектування (поповнення) фондів бібліотек довідковою, науково-популярною, художньою літературою, музичними компакт-дисками, аудіо- книгами, у тому числі іноземними мовами 2016-

2020 3. Передплата періодичних, в тому числі електронних, видань 2016-

2020 4. Забезпечення бібліотек періодичними виданнями іноземними мовами 2016-

2020 5. Комплектування відео-фонотеки. 2016-

2020

5.3. Бібліотека – соціо-культурний центр

5.3.1. Соціальне партнерство як інструмент сучасної бібліотечної діяльності

Історично соціальне партнерство бібліотек ґрунтується на традиційній співпраці публічних бібліотек з іншими установами та організаціями у організації та проведенні спільних заходів: літературно-художніх зустрічей і вечорів, науково- практичних конференцій, семінарів тощо.

Задля підвищення ефективності роботи у даному напрямку необхідно:

провести вивчення соціокультурних потреб спільнот, зосереджених навколо бібліотек (наприклад, актуальною виявилася проблема налагодження співпраці між національними культурними товариствами міста, що сприяло створенню Центру міжкультурного діалогу при бібліотеці-філії №13). В якості методів вивчення потреб користувачів використовуватимуться соціологічні опитування, анкетування;

проаналізувати наявні власні ресурси (наприклад, продуктивність співпраці із конкретними організаціями залежить від наявності у бібліотечних фондах літератури відповідного напрямку);

вивчити проблеми, актуальні для конкретних організацій;

розробити орієнтовні плани співпраці із зацікавленими організаціями.

У рамках соціального партнерства планується залучати до співпраці:

органи влади та управління різного рівня;

навчальні заклади;

ЗМІ;

комерційні фірми, приватні підприємства;

культурно-просвітницькі та дозвільні установи;

громадські організації;

великі промислові підприємства;

бібліотеки інших систем та відомств;

установи додаткової освіти;

центри соціальної допомоги населенню.

5.3.2. Проектна діяльність

5.3.2.1. Проект «Бібліотеки і дисконтна система соціальних знижок»

Сьогодні бібліотека є осередком, де вирує соціальне та культурне життя краян. Для людей поважного віку вона служить зоною комфорту, психологічної підтримки, аптекою для душі, для молоді – місцем особистісного росту та вдосконалення, а для дітей – куточком для ігор і дозвілля, розвитку та отримання інформації. Саме тому першочерговою метою введення системи соціальних знижок є допомога та підтримка малозабезпечених, багатодітних родин, що дозволить суттєво зекономити їм на придбанні найнеобхідніших товарів та послуг. А міські бібліотеки, які впроваджуватимуть даний соціальний проект, отримають можливість налагодження співпраці з бізнесом. Отримати у подарунок дисконтну картку на знижки можна лише записавшись до бібліотеки - ініціатора інноваційного проекту.

Його реалізацію у місті Вінниці передбачено здійснити упродовж 2015 – 2017 років. Головним завданням проекту є впровадження системи дисконтних карток, які надаватимуть її власникам право користуватися знижками на промислові товари, продукти харчування, медичні послуги, організацію дозвілля, навчання дітей у центрах гармонійного розвитку тощо.

У ході реалізації проекту планується випустити 100 000 дисконтних карток, що дасть можливість привернути увагу до бібліотеки більшої кількості мешканців міста та надати допомогу у вигляді знижок багатьом співгромадянам.

Благодійна програма проходитиме у декілька етапів:

І етап - підписання угод упродовж вересня – листопада 2015 року про надання знижок на товари і послуги з представниками бізнесу. Благодійником може бути кожен.

ІІ етап - після підписання угод з підприємцями розпочнеться тиражування дисконтних карток та інформаційної продукції – червень – листопад 2016 року.

ІІІ етап – інформаційна компанія і розповсюдження дисконтних карток серед вінничан через мережу бібліотек ВМ ЦБС – 2016 – 2017 роки.

5.3.2.2. Проект «Бібліоняня»

Бібліотека, як міський соціально-культурний об’єкт, спроможна надавати додаткові послуги для мешканців міста. Такою інновацією є проект «Бібліоняня» - створення дитячих кімнат - спеціальних зон для навчання та відпочинку дітей різних вікових категорій при бібліотеках ВМ ЦБС.

№ з\п Назва закладу Рік Обґрунтування,

примітки

Центральна міська бібліотека

ім. І.В.Бевза 2016 З метою формування іміджу бібліотек, популяризації бібліотечних послуг та додаткового залучення користувачів

Центральна бібліотека для дітей та юнацтва 2016 Бібліотека-філія № 7 2017 Бібліотека-філія № 6 2017 5.3.2.3. Проект «Бібліотеки – відкривають таланти»

Клуби та об’єднання за інтересами – одна з найбільш вдалих форм диференційованої роботи з різними групами користувачів бібліотек щодо задоволення їх читацьких потреб.

Читацькі об’єднання сприяють становленню особистості, оскільки створюються для спілкування людей, що мають спільну мету, завдання, інтереси, для обміну думками, удосконалення знань в тій чи іншій галузі науки, літератури, людської діяльності.

Упродовж останніх років на базі бібліотечних закладів у літній період активно реалізовується загальноміський літній інтерактивний проект «Мистецькі вихідні». Щорічно з 19 грудня по 19 січня у бібліотеках для маленьких городян відкриті «Майстерні Діда Мороза».у 2015 році бібліотеки активно долучились до реалізації загальноміського літературно-мистецького прокту «Шевченківські вечори». Не залишаться поза увагою бібліотек відзначення загальнодержавних пам’ятних міських свят, ювілейних дат митців, письменників тощо.

№ з/п Назва заходу Рік Обґрунтування,

примітки

Організація та проведення культурно-просвітницьких заходів:

«Мистецькі вихідні»,

«Літо з книгою»,

«Читаючий бульвар»,

«Казка у нашому дворі»,

«Вінниця – територія читання»,

«Майстерні Діда Мороза» 2016-2020 З метою розширення форм і методів соціокультурної діяльності

5.3.4.Мобілізація бібліотечних послуг

5.3.4.1 Бібліотрамвай, бібліобус

Бібліотрамвай та бібліобус – це невеликі культурні центри на колесах, які надають бібліотечні послуги мешканцям віддалених мікрорайонів міста, зокрема:

інформацію про наявність у фондах міських бібліотек ;

видачу на тимчасове користування документів (книг, періодичних і

мультимедійних видань) із фондів ВМЦБС;

прийом замовлень і видача документів по міжбібліотечному абонементу;

презентацію відкритих передвижних переглядів і виставок із фондів

бібліотеки;

консультаційну допомогу у виборі джерел інформації;

забезпечення доступу до мережі Інтернет;

навчання бажаючих основам копм’ютерної грамотності;

майстер-класи, вікторини, конкурси, голосні читання книг, віршів тощо.

Бібліобус здатний протягом одного дня відвідувати школи, дитячі садки, лікарні, будинки для людей похилого віку, а також всіх тих, кому з тих або інших причин важко відлучатися надовго з будинку (наприклад, непрацюючих матерів, що виховують дітей). Внутрішнє його планування та оформлення можуть легко змінюватися відповідно до інтересів і запитів тієї або іншої соціальної групи, відвідування якої включено в маршрут пересувної бібліотеки.

№ з/п Назва заходу Рік Обґрунтування,

примітки

1. Придбання, оснащення та утримання пасажирсько-вантажного мікроавтобуса 2020 Максимальне забезпечення доступу мешканців до бібліотечних послуг

5.3.4.2. Bookcrossing – книгообіг у суспільстві

Буккроссинг (англ. Bookcrossing) —хобі та громадський рух, що діє за принципом соціальних мереж і близький до флешмобу.

Це процес, коли людина, прочитавши книгу, залишає («звільняє») її у громадському місці, для того, щоб інша, випадкова людина змогла цю книгу знайти та прочитати; та у свою чергу повинна повторити процес.

Спостереження за «подорожжю» книги здійснюється через спеціальні сайти в Інтернеті.

З українським буккросингом, що розвинений досить помірно, співпрацюють багато книгарень, кафе, клубів, бібліотек. Вони відкривають «безпечні полиці», або «зони буккросингу», тобто місця, де книги залишаються у відносній безпеці і знаходять свого користувача.

5.3.4.3. Проект «Корпоративна ідентифікація бібліотек»

Для залучення більш ширшого кола потенційних користувачів, формування новітнього іміджу бібліотек пропонується новий проект по зміні зовнішнього вигляду бібліотечних закладів із враховуванням спеціалізації комплектування бібліотечних фондів.

Дизайнерське оформлення фасадів міських книгозбірень сприятиме формуванню новітнього іміджу бібліотечної системи, надасть можливість збільшити кількість користувачів, сприятиме зростанню зацікавленості вінничан до бібліотечних ресурсів та послуг.

№ з/п Назва закладу Рік Обґрунтування,

примітки

Запровадження єдиного корпоративного дизайну: центральна міська бібліотека

ім. Бевза, бібліотеки – філії №№ 2,5,8, 12, 13, 16, 18 2016-2020 Насичення громадського простору креативними елементами

5.2. ПОЧАТКОВА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА

Значна роль у вихованні, розвитку, соціальному становленні особистості нині належить саме позашкільним навчальним закладам, діяльність яких охоплює вільний час дітей та молоді й заснована на добровільності, особистісно орієнтованому підході до інтересів і здібностей кожного вихованця, є різноспрямованою й поліваріативною. Саме останнє, надає їй відчутної відмінності від інших складових національної освітньої системи й водночас позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти України. Вона є ключовим елементом культурної політики держави та основою культурного формування і творчої реалізації людини впродовж життя.

У контексті основних положень діючих законодавчих актів позашкільні навчальні заклади виконують важливі соціальні функції, а саме: виховання моральної, культурної особистості, національно свідомого громадянина; сприяння соціальному становленню вихованців, їх самореалізації й професійному самовизначенню; створення умов для інтелектуального й культурного розвитку особистості, забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді, а також профілактики девіацій у молодіжному середовищі.

За визначенням ЮНЕСКО, сьогодні позашкільна освіта «…є відкритою неформальною паралельною освітою, спроможною швидко й мобільно реагувати на зміни в соціальному середовищі, на різноманітність потреб і мотивів соціуму, здібностей дітей».

Роль дитячих мистецьких шкіл, як першого етапу мистецької освіти, вимагає суттєвого поліпшення фінансування та матеріально-технічного забезпечення для виконання в повному обсязі типових навчальних планів, що визначають державний стандарт початкової спеціальної мистецької освіти. У наш час ринкових відносин, соціальних та економічних реформ, демократизації суспільства та гуманізації освіти підвищується попит батьків, молоді та інших вікових категорій населення на додаткові освітні послуги, які можуть бути задоволені в результаті використання соціально-педагогічних можливостей позашкільної освіти та виховання.

Враховуючи вимоги сучасного світу, мистецькі заклади повинні позиціонувати себе, як креативні сучасні мистецькі осередки міста Вінниці.

ОСНОВНОЮ МЕТОЮ програми є поетапна еволюційна модернізація шкіл, що відповідає сучасним європейським вимогам, забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, доступність мистецької освіти та інтегрування її в європейський освітній простір.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

збереження та розвиток мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;

проведення модернізації освіти мистецьких шкіл з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі, потреб жителів міста та матеріально-технічної бази закладів

забезпечення якісної мистецької підготовки учнів з метою здобуття їхньої конкурентоспроможності, самовизначення та профорієнтації;

відкриття нових відділів та груп з урахуванням зростаючого попиту населення;

створення умов для духовного розвитку креативної особистості та її творчої самореалізації;

формування Corporate Identity та просування бренду кожної школи за допомогою культурного продукту – створення культурно-освітніх проектів;

створення спільних мистецьких проектів у співпраці з іншими культурними установами міста та громадськими організаціями – встановлення діалогу з третім сектором;

розширення співпраці з міжнародними фондами та містами-побратимами щодо обміну досвідом та залучення додаткових грантових коштів і нових програм, спрямованих на розвиток закладів.

5.2.1. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА

5.2.1.1. Навчально-виховна робота

з/п Назва заходу Рік Обґрунтування

1. Виконання навчальних планів у повному обсязі 2016-2020 Стандарти навчального плану, затвердженого Міністерством культури України

2. Збільшення планового контингенту учнів шкіл естетичного виховання 2016-2020 Потужність закладів (відкриття нових приміщень), Закон України «Про позашкільну освіту»

3. Участь учнівських колективів та солістів в спільних концертах мистецьких шкіл міста 2016-2020 Підвищення виконавського рівня учнів, стимулювання педагогічних працівників школи

4. Проведення загальношкільних традиційних заходів та започаткування нових

2016-2020 Збереження традицій шкіл, залучення абітурієнтів, популяризація діяльності ПСМНЗ (шкіл естетичного виховання) міста

5. Співпраця з ДНЗ, ЗНЗ, ВНЗ, в/ч, іншими закладами, установами. Проведення лекцій, концертів, виставок тощо педагогічними та учнівськими колективами шкіл 2016-2020 Громадська робота, популяризація роботи ПСМНЗ (шкіл естетичного виховання) міста з метою залучення дітей до навчання, пропагування різних видів мистецтва

5.2.1.2. Методична робота

з/п Назва заходу Рік Обґрунтування, примітки

1. Забезпечення роботи методичного центру, створеного на базі ВДМШ№2, співпраця з методкабінетом ВУКіМ ім.М.Леонтовича 2016-2020 Підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, обмін досвідом

2. Проведення семінарів та майстер – класів на базі ПСМНЗ (шкіл естетичного виховання) міста для слухачів ВОНМЦГКМТ 2016-2020 Покращення загального рівня викладацької майстерності, обмін досвідом

3. Проведення майстер – класів викладачами мистецьких навчальних закладів з інших регіонів України та країн зарубіжжя 2016-2020 Покращення загального рівня викладацької майстерності та обмін досвідом

4. Видання методичних розробок, аранжувань, інструментовок викладачів школи 2016-

2020 Обмін досвідом

5. Створення:

електронного каталогу бібліотечних фондів;

електронної бази методичних робіт

демонстраційно-наочного матеріалу зі спец предметів 2016-2020 Удосконалення бази інформаційного ресурсу бібліотек шкіл,

поповнення фонду

методичним демонстраційним матеріалом для забезпечення якісного навчального процесу

6. Розробка та застосування адаптованих до сучасних вимог навчальних програм 2016-2020 Удосконалення форм та методів роботи з учнями

7. Встановлення гнучкої системи навчання учнів в групах, що працюють на засадах самоокупності 2016-2017 Нові форми роботи, розширення послуг для населення різних вікових категорій

5.2.2. ВІДКРИТТЯ ВІДДІЛЕНЬ (ВІДДІЛІВ), КЛАСІВ

з/п Назва закладу Назва заходу Рік Обґрунтування, примітки

1. ВДМШ№1 Відкриття класів:

- сольного співу;

- естрадного танцю;

- композиторської творчості;

- фаготу, гобою;

- цимбал 2016

2017 2018

2019

2020 Створення умов для творчого розвитку мешканців міста різних вікових категорій

2. ВДМШ№2 Відкриття класів:

композиції

хореографії «Зернятко»

комп’ютерного класу графічного дизайну на художньому відділі

альта

валторни

гобоя

контрабаса

туби

організація «Школи абітурієнта» 2016

2016

2017

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020 Забезпечення виконання навчальних планів, охоплення більшої кількості дітей мистецькою освітою

Створення симфонічного оркестру

Залучення обдарованих дітей до підготовки для вступу до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

3. ВДХШ Відкриття :

груп, що працюють на засадах самоокупності :

для дітей та дорослих:

«Об’ємна пластика»

- дошкільнят «Art-English» та «Арт-няня»

- 5-го та 6-го класів професійної орієнтації за обраними напрямками

художньої студії для дорослих зі спеціалізацією «Декоративно - прикладне мистецтво» 2016-2020

Розширення послуг відділення, що працює на засадах самоокупності

Розширення вікового діапазону учнів

Підготовка випускників до вступу у ВНЗ

Ознайомлення слухачів вечірньої художньої студії з видами сучасного декоративно-прикладного мистецтва

4. ВДШМ Відкриття:

класів:

- дикторської майстерності

- естрадного танцю

театрального відділення 2016-2020

Забезпечення потреб мешканців міста сучасними мистецькими напрямами, розширення освітніх послуг

5. ВДШМ «Вишенька» Відкриття груп, що працюють на засадах самоокупності 2016-2020 Розширення переліку надання культурно - освітніх послуг

5.2.3. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА

5.2.3.1. Організація та проведення відкритих та шкільних конкурсів, фестивалів, виставок

з/п Назва закладу Назва заходу Рік Обґрунтування,

примітка

1. ВДМШ№1 Відкритий міський конкурс з музичної літератури серед учнів старших класів ПСМНЗ (ШЕВ) «Музичний ерудит»

Фестиваль «Майстер – клас» за участю дитячих музичних колективів України та ПСМНЗ м. Вінниці

Фестиваль саксофонної музики

ім.А.Сакса

Фестиваль бандурного мистецтва «Заграй, бандуро, заспівай» за участі учнів ПСМНЗ (ШЕВ) міста 2016-

2020

2017

2019

2016-

2020

2016

2018

2020 Популяризація предмету «Музична література», заохочення учнів до вступу у ВНЗ І-ІІ р.а.

Обмін досвідом та підвищення виконавської майстерності

Популяризація духової музики

Популяризація народних інструментів та української музики

2. ВДМШ№2

Мистецького фестиваль, присвячений 40 - річчю від часу заснування школи

Загальношкільний конкурс учнів «Юний митець року»

Загальношкільний конкурс «Викладач року»

Відкритий загальношкільний фестиваль «Подільські візерунки»:

-на міському;

- на регіональному;

- на всеукраїнському рівнях.

Відкритий загальношкільний фестиваль-конкурс ансамблевої творчості «Концертино» 2016

2016-2020

2016

2018

2020

2017

2019 Популяризація закладу, підвищення фахового та виконавського рівня стимулювання учнів

3. ВДХШ Загальношкільний конкурс «Викладач року» 2016-2020 Моральний та матеріальний стимул в роботі викладачів

4. ВДШМ Фестиваль «Творча родина»

Відкритий фестиваль народної творчості «Писанковий дивосвіт»

2016

2017

2018

2016-2020 Залучення до творчої діяльності батьків учнів та громади міста.

Збереження та поширення українських народних традиція та обрядів

5. ВДШМ «Вишенька»

Всеукраїнський конкурс – фестиваль «Юний концертмейстер»

Міжнародний фестиваль «Мистецтво без кордонів»

Відкритий загальношкільний конкурс з образотворчого мистецтва (живопис) «Великі фантазії маленького серця»

Відкритий загальношкільний фестиваль «Різдвяні передзвони»

Загальноміський фестиваль – конкурс хореографічного мистецтва «Сузір’я талантів» 2016-

2020 Розвиток творчих здібностей юних талантів, навичок ансамблевої гри, вміння акомпанувати

Інтеграція у європейський та світовий культурний простір, обмін досвідом

Підвищення професійного рівня учнів художніх відділення

Вивчення та збереження народних традицій

Створення умов для творчого самовираження дітей, їх самореалізація засобами хореографічного мистецтва

5.2.3.2. Культурно-масова робота та мистецькі проекти

з/п Назва закладу Назва заходу Рік Обґрунтування

1.

ВДМШ№1 Музичний лекторій «Бравісімо» для вихованців ДНЗ та ЗНЗ міста

Мистецький проект

«Мовою музики говорить весь світ»

Інформаційно – мистецький проект «Майбутнє твориться сьогодні»

Мистецький проект «Творимо разом»

ВДМШ №1 та ВДХШ 2016-

2020 Пропагування музичного мистецтва, активізація роботи щодо залучення дітей до мистецької освіти

Обмін досвідом з музичною школою ім.Ф.Шопена І ступеня м.Криниці – Здруй (Польща)

Обмін досвідом із викладачами ВУКіМ ім.М.Леонтовича, профорієнтаційна робота з учнями школи

Поєднання музики та живопису, об’єднання проектів музичної та художньої школи

2. ВДМШ№2 Мистецький проект «Писанковий дивоцвіт»

Мистецький проект

«В країні Танцландія»

Культурно-розважальний захід «Діти-дітям» 2016-2020 Збереження національних українських традицій, обмін досвідом відомих майстрів з підростаючим поколінням, демонстрація художнього вміння у розписі писанок.

Популяризації закладу, підвищення фахового і виконавського рівня, розвиток творчих здібностей дітей

3 ВДХШ Соціально-мистецький проект «Розфарбуй буденність свого міста»

Проведення персональних та загальношкільних виставок у виставковій залі ВДХШ

Організація пересувної виставка «Нам 55» у загальноосвітніх школах міста

Проведення циклу майстер-класів викладачами ВДХШ у ЗНЗ міста

Організація виставок у холі міської ради, в рамках проекту «Арт-хол» 2016-2020

2016

2016-2017

2016-2020 Пропагування сучасної арт – культури, створення креативного міського середовища

Презентація творчих робіт обдарованих учнів

Популяризація закладу в рамках заходів присвячених 55-річчю від часу заснування ВДХШ

Популяризація закладу, залучення до творчої діяльності широкого кола дітей та підлітків

Популяризація мистецтва серед пересічних громадян міста

4. ВДШМ Проект «Мистецька веселка»

Відкриття виставок творчих робіт учнів відділення ОТМ у територіальному відділенні ЦАП «Прозорий офіс» (Старе місто)

Проведення музично-театралізованого дійства «Новорічний калейдо-скоп» для учнів молодших класів ЗНЗ м. Вінниці 2016-2020 Розвиток творчих здібностей учнів та популяризація школи

Презентація творчих робіт обдарованих учнів

Поєднання різних видів мистецтв, розвиток творчих здібностей учнів, виховання артистизму та сценічної витримки учнів

5. ВДШМ «Вишенька»

Мистецький форум «Вишенька» - культурний епіцентр міста»

Проект «Мистецька хвилинка»

Мистецький проект для ветеранів Другої світової війни, праці та ЗСУ «Славним прадідам великим – правнуки достойні»

Постановка дитячої казки «Попелюшка»

2016- 2020 Трансформація культурного простору міста

Вшанування пам’яті ветеранів Другої світової війни, патріотичне виховання підростаючого покоління

Залучення більшої кількості дітей до театрального мистецтва

5.2.4. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

5.2.4.1. Будівництво, реконструкція, капітальні ремонти, благоустрій територій

№ з/п Назва закладу Назва заходу Рік Примітка

1. ВДМШ№1

Отримання додаткового приміщення

Впровадження енергозберігаючих систем електроосвітлення на сходових клітинах загального користування.

Ремонт системи опалення 2016-

2020

2017

Забезпечення якісного навчального процесу та розширення послуг для населення (конкурс вступників до школи склав 5 осіб на одне місце)

Енергозбереження

2. ВДМШ№2 Капітальний ремонт даху (заміна покрівлі на шатрову)

Капітальний ремонт приміщень

Капітальний ремонт системи теплопостачання та каналізації

Виготовлення технічної документації 2016-2020

Створення належних умов для функціонування закладу. Виконання заходів по енергозбереженню.

3. ВДХШ Капітальний ремонт та утеплення даху

Заміна вікон на енергозберігаючі

Проведення реставраційних робіт, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, утеплення фасаду та зовнішніх стін будівлі 2016-2020 Збереження пам’ятки архітектури, запобігання аварійного руйнування споруди, створення умов для безпечного проведення навчального процесу

Виконання заходів по енергозбереженню

4. ВДШМ Отримання власного приміщення

Здійснення реконструкції та капітального ремонту нового приміщення 2016-2020 Створення належних умов для функціонування навчального закладу

5. ВДШМ «Вишенька» Встановлення пожежної сигналізації в приміщенні за адресою: пр.Космонавтів, 39 Дотримання правил техніки протипожежної безпеки

5.2.4.2. Поточні ремонти

з/п Назва заходу Рік Обґрунтування, примітки

1. Проведення:

поточних ремонтів приміщень закладів;

робіт з ремонту меблів, музичних інструментів, технічних засобів, обладнання тощо 2016-2020 Утримання в належному санітарному стані приміщень та прилеглої території, створення умов для забезпечення якісного навчального процесу, економія енергоресурсів закладу

5.2.4.3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

№ з/п Назва заходу Рік Примітка

1. Придбання меблів, музичних інструментів, оргтехніки, обладнання, відео та звукопідсилюючої апаратури, одягу сцени, технічних засобів та наочності, навчально-методичної літератури, концертних костюмів, танцювального взуття тощо 2016-2020 Створення умов для забезпечення якісного навчального процесу, вимоги часу, реалізації мистецьких проектів

КЛУБНА СПРАВА

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Діяльність клубних закладів міста спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань, організацію змістовного дозвілля населення, здобуття знань, умінь, навичок за інтересами, забезпечення потреби у творчій самореалізації вінничан.

Основною метою клубних закладів є залучення та інтеграція мешканців мікрорайонів у культурне середовище міста, сприяння їх творчому та духовному розвитку.

Основними завданнями для досягнення мети є:

Створення єдиної мережі клубних закладів, як осередків культури у віддалених мікрорайонах міста, з метою залучення більш широкого кола різних верств населення шляхом відкриття нових відділів.

Задоволення культурних потреб мешканців та організація їх змістовного дозвілля:

створення гуртків, клубів за інтересами, молодіжних культурних центрів;

розширення сфери культурних послуг (показ кінофільмів, проведення дитячих свят та днів народжень);

проведення новітніх інтерактивних проектів з метою залучення творчої молоді;

відзначення ювілейних дат та проведення творчих звітних концертів та виставок робіт художніх колективів клубних закладів;

проведення мистецьких конкурсів та фестивалів з метою підтримки талановитих дітей та молоді.

Створення сприятливих умов для творчої реалізації мешканців у мікрорайонах шляхом покращення якості надання культурних послуг, оновлення та модернізації матеріально-технічної бази:

проведення ремонтних робіт;

придбання обладнання для функціонування клубів;

підтримка творчих колективів, що діють на базі клубів (придбання необхідного обладнання, реквізитів та костюмів).

5.3.1.ЗК «МІСЬКИЙ ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ»

5.3.1.1.Капітальні та поточні ремонти

№ н/п Назва заходу Рік Обґрунтування

1. Капітальний ремонт та утеплення покрівлі:

- проектно-кошторисна документація, експертиза та супровід;

- перша черга – дах глядацької зали;

- друга черга – спортивна зала та інші 2016

2017

2018 З метою покращення матеріально-технічної бази закладу та створення комфортних умов для відвідувачів

2. Утеплення зовнішніх фасадів закладу:

- проектно-кошторисна документація, експертиза та супровід;

- перша черга;

- друга черга 2016-

2017 З метою покращення матеріально-технічної бази закладу та впровадження заходів з енергозбереження

3. Капітальний ремонт глядацької зали:

- проектно-кошторисна документація;

- експертиза та супровід 2017-

2019 З метою покращення матеріально-технічної бази закладу та створення комфортних умов для відвідувачів

4. Капітальний ремонт приміщень:

- проектно-кошторисна документація, експертиза та супровід;

- перший поверх;

- другий поверх;

- третій поверх 2016-2018 Підтримка належного стану приміщення, енергозбереження

5. Капітальний ремонт пожежного водогону:

проектно-кошторисна документація;

експертиза та супровід 2017 Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку», (п. 5, 9 пункту 10 «Положення про Державну пожежну охорону»)

6. Капітальний ремонт системи теплопостачання, проектно-кошторисна документація, експертиза та супровід 2016

2017

2018 Економія енергоресурсів шляхом впровадження заходів з енергозбереження

7. Встановлення протипожежної сигналізації:

- проектно-кошторисна документація;

- експертиза та супровід 2017 Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку», (п. 5, 9 пункту 10 Положення про Державну пожежну охорону)

5.3.1.2.Придбання обладнання предметів довгостроково користування

№ н/п Назва обладнання Рік Обґрунтування

1. Придбання:

- звукопідсилюючої апаратури;

- апаратури світлових ефектів;

- музичних інструментів;

- костюмів для творчих колективів;

- оргтехніки 2016 -

2020 Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів на належному рівні

2. - одягу сцени;

- крісел для глядацької зали

2016-2020 Створення належних комфортних умов для глядачів

5.3.1.3.Культурно – масова робота

№ Назва заходу Рік Обґрунтування

1. Зустрічі з вихованцями Прибузької школи-інтернату 2016 -

2020 Співпраця з громадськими організаціями, проведення спільних заходів для дітей з особливими потребами та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Сприяння естетичному вихованню дітей та підлітків

2. Робота Всеукраїнської школи Діда Мороза та Снігуроньки 2016 -

2020 Реалізація проектів, спрямованих на розвиток та реалізацію індивідуальних творчих здібностей дітей і підлітків

3. Організація та проведення тематичних концертних програм з нагоди відзначення загальнодержавних, загальноміських пам’ятних дат, подій та свят тощо 2016 -

2020 Сприяння національно-патріотичному та естетичному вихованню мешканців міста. Популяризація кращих зразків національного мистецтва

4. Фестиваль команд КВН «Святий Валентин на КВНі» 2016 -

2020 Сприяння інтелектуальному розвитку молоді. Популяризація здорового способу життя

5. Фінал міського конкурсу «Міс Вінниця» 2016 -

2020 Сприяння естетичному вихованню мешканців міста

6. Концерт української патріотичної пісні 2016 -

2020 Сприяння національно-патріотичному та духовному вихованню підростаючого покоління. Популяризація кращих зразків національного музичного мистецтва

7. Шоу-програма до Всесвітнього дня гумору 2016 -

2020 Впровадження та реалізація молодіжних проектів. Виявлення, підтримка та розвиток молодих талантів. Створення умов для формування у молоді сценічної культури

8. День народження

рок-н-ролу

«Рок-фестиваль» 2016 -

2020 Сприяння естетичному вихованню молоді шляхом популяризації сучасних напрямків національної і світової рок-музики

9. Рок-уроки для старшокласників міста 2016 -

2020 Сприяння естетичному вихованню підростаючого покоління шляхом популяризації сучасних напрямків української і світової рок-музики

10. Чемпіонат міста з «Брейн-рингу»;«Ерудит квартет» для школярів та молоді міста 2016 -

2020 Популяризація інтелектуальних ігор, як прогресивного та ефективного засобу виховання і навчання та інтелектуальних телевізійних ігор, як засобу організації змістовного дозвілля учнів, молоді

11. Концертно-розважальна програма «Привіт, літо веселе!», інтелектуальне шоу «П’ятнашки» для школярів, що відпочивають у пришкільних літніх таборах 2016 -

2020 Організація змістовного дозвілля школярів під час літньої оздоровчої кампанії. Створення сприятливих умов для інтелектуального та творчого розвитку дітей та підлітків

12. Міський конкурс-фестиваль сучасного танцю «Світ танцю» або «Сафіна» 2016 -

2020 Впровадження проектів, спрямованих на розвиток та самореалізацію дітей та юнацтва. Організація та проведення заходів, що пропагують здоровий спосіб життя молодої людини

13. ВІННИЦіЯнський фестиваль комедійного та пародійного кіно 2016 -

2020 Проведення заходів для громадян на відкритих майданчиках. Залучення широкого загалу мешканці міста до світу мистецтва і творчого процесу молоді регіону і країни. Популяризація кращих зразків аматорської та професійної молодіжної творчості у жанром комедійного та пародійного кіно. Встановлення дружніх та творчих стосунків з молоддю інших регіонів України та світу

14. Кубок міста з інтелектуальних ігор на призи міського голови 2016 -

2020 Популяризація інтелектуальних ігор, як прогресивного та ефективного засобу виховання, навчання та організації дозвілля учнів і молоді

15. Конкурс

«Диско Суперстар» 2016 -

2020 Створення сприятливих умов для творчого розвитку та реалізації індивідуальних здібностей дітей та підлітків

16. Фінал танцювального конкурсу «Стартінейджер» 2016 -

2020 Створення сприятливих умов для творчого розвитку та реалізації індивідуальних здібностей дітей та підлітків

17. Рок-фестиваль за участю рок-гуртів 2016 -

2020 Впровадження та реалізація молодіжних проектів. Сприяння естетичному вихованню молоді шляхом популяризації сучасних напрямків національної і світової рок-музики. Створення умов для формування у молоді сценічної культури

18. Фінал Кубку КВН на призи міського голови 2016 -

2020 Популяризація серед дітей та молоді інтелектуальних ігор, як прогресивного та ефективного засобу виховання і навчання та інтелектуальних телевізійних ігор, як засобу організації змістовного дозвілля

19. Фінал Чемпіонату КВН на призи міського голови 2016 -

2020 Популяризація серед дітей та молоді інтелектуальних ігор, як прогресивного та ефективного засобу виховання і навчання та інтелектуальних телевізійних ігор, як засобу організації змістовного дозвілля

20. Проведення дитячих Новорічних ранків, дискотек для школярів та молоді міста 2016 -

2020 Сприяння морально-духовному вихованню підростаючого покоління. Популяризація національних традицій і звичаїв

21. Проведення та участь у благодійних концертах 2016 -

2020 Проведення з громадськими організаціями спільних благодійних концертів, акцій. Сприяння формуванню у молоді морально-духовних цінностей

5.3.2. КЗ «ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛУБ»

5.3.2.1.Капітальні та поточні ремонти

н/п План заходів Рік Обґрунтування, примітки

1. Утеплення фасаду та даху приміщення Вінницького міського клубу 2017 З метою покращення матеріально-технічної бази закладу та впровадження заходів з енергозбереження

2. Поточний ремонт приміщень Вінницького міського клубу

2016-

2020 Підтримка належного стану приміщень закладу та створення комфортних умов для задоволення культурних потреб мешканців мікрорайонів Сабарів та Пирогово

5.3.2.2.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

н/п План заходів Рік Обґрунтування

1. Придбання:

- придбання звукового обладнання

(акустичної системи);

- звукопідсилюючого обладнання;

- обладнання для демонстрування кінофільмів;

- оргтехніки 2016- 2020 Забезпечення проведення на належному рівні культурно-мистецьких заходів

2. - сценічних костюмів та реквізитів 2017 Створення належних умов для організації роботи творчих гуртків та колективів

4. Встановлення систем :

- пожежної сигналізації;

- відеоспостереження 2016

2017 Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» (п. 5, 9 пункту 10 Положення про Державну пожежну охорону)

5.3.2.3.Культурно – масова робота

№ н/п План заходів Рік Обґрунтування, примітки

1. Конкурс гармонії та краси «Бал Попелюшки» 2016-

2020 Створення сприятливих умов для естетичного виховання та реалізації індивідуальних творчих здібностей дітей та підлітків

2. Фестиваль дитячої творчості «Планета дитинства» 2016-

2020 Підтримка та сприяння творчому розвитку дитячих художніх колективів, що діють на базі Вінницького міського клубу

3. Проведення звітних концертів творчих колективів та виставок творчих робіт вихованців Вінницького міського клубу 2016-

2020 Презентація діяльності творчих колективів та окремих вихованців Вінницького міського клубу у мікрорайонах Сабарів та Пирогово

4. Мистецький конкурс «Вінницькі зірочки» 2016-

2020 Створення сприятливих умов для естетичного виховання та реалізації індивідуальних творчих здібностей дітей та підлітків

5. Організація та проведення тематичних концертних програм з нагоди відзначення загальнодержавних, загальноміських пам’ятних дат, подій та свят тощо 2016-

2020 Сприяння національно-патріотичному та естетичному вихованню мешканців міста. Популяризація кращих зразків національного мистецтва

5.3.2.4.Діяльність клубних формувань

№ н/п План заходів Рік Обґрунтування, примітки

1. Відкриття гуртків:

хореографії;

фольклорного та естрадного співу;

декоративно-прикладного мистецтва;

живопису;

гри на музичних інструментах;

фотографії 2016- 2020 Надання широкого спектру культурних послуг для творчої реалізації мешканців мікрорайону Пирогово

5.3.2.5.Створення мережі клубних установ шляхом відкриття відділів

Створення мережі клубних закладів у різних мікрорайонах нашого міста є важливим для забезпечення рівних можливостей та умов творчого розвитку мешканців міста. У 2016-2020 рр. на базі інницького міського клубу планується:

№ Назва відділу Рік Обґрунтування, примітки

1. Відкриття відділу культурно-дозвіллєвої роботи Вінницького міського клубу у мікрорайоні Тяжилів 2019 Популяризація культурно-освітніх послуг закладу серед мешканців мікрорайону. Сприяння створенню належних умов для задоволення їх культурних потреб та умов для реалізації індивідуальних творчих здібностей

МУЗЕЙНА СПРАВА. ОХОРОНА І ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Музеї – багатофункціональні заклади соціальної інформації, спрямовані на збереження та популяризацію культурно-історичних, природничо-наукових цінностей, накопичення та поширення знань через вивчення і презентацію унікальних пам’яток матеріальної культури регіону та держави.

Вінницький літературно-меморіальний музей М.М.Коцюбинського – прогресивний заклад культури міста, який позиціонує себе, як креативний сучасний осередок міста Вінниці.

У наш час ринкових відносин, соціальних і економічних реформ та демократизації суспільства підвищується попит населення та туристів на отримання якісних послуг з максимальним використанням усіх зон закладу, збільшенням їх асортименту та впровадженням сучасних інновацій.

МЕТОЮ діяльності закладу є підвищення ролі музею у культурному просторі міста, розвиток інтерактивних форм роботи, як одного із засобів розвитку музейного закладу, створення мережі, що охоплює музеї різних типів і рівнів.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

забезпечення соціально-економічних, правових та наукових умов для ефективної діяльності літературно-меморіального музею М.М.Коцюбинського;

збереження та підтримка у належному стані усіх меморіальних будівель літературно-меморіального музею М.М.Коцюбинського - пам’ятки архітектури державного значення;

збір, дослідження, облік, збереження матеріалів, що популяризують життєвий і творчий шлях М.М.Коцюбинського, історії класичної і сучасної української літератури, пам’яток матеріальної та духовної культури України;

оснащення закладу сучасною охоронною, протипожежною сигналізацією, системами вентиляційною та клімат-контролю, оргтехнікою, вітринами та мультимедійними засобами;

підвищення престижу закладу та, як наслідок збільшення кількості відвідувачів та прибутковості закладу;

проведення усіх видів науково-дослідних робіт, пов’язаних як з колекціями закладу так і з матеріалами, які зберігаються в інших наукових закладах України з питань літературознавства;

комплектування фондової збірки, шляхом організації пошуково-збирацьких експедицій та відряджень;

підготовка та проведення тематичних екскурсій, літературно-мистецьких вечорів, культурно-мистецьких проектів, виставок;

організація, проведення та участь в наукових конференціях, симпозіумах, конкурсах, наукових читаннях;

надання якісних туристичних послуг та забезпечення максимальної комфортності для кожного відвідувача закладу

5.4.1.Покращення матеріально-технічної бази

№ з/п План заходів Рік Обґрунтування

1. Капітальний ремонт:

- адміністративної будівлі;

- хатки-музею 2016-2018 Збереження приміщень зкладу у належному санітарному стані Збереження пам’ятки культурної спадщини будинку

2. Встановлення регулятора теплової енергії 2016-2017 Економія споживання енергоресурсів та необхідність впровадження звходів з еергозбереження

3. Встановлення систем клімат-контролю та вентиляції 2016-2020 Необхідність дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог

4. Встановлення сонячного годинника 2017 Покращення благоустрою території з метою підвищення іміджу закладу та його туристичної привабливості

5. Встановлення кам’яних скульптур на території музею 2018 Покращення благоустрою території закладу з метою підвищення іміджу закладу та його туристичної привабливості

6. Придбання :

- звукопідсилювальної апаратури;

- меблів;

- мультимедійної та оргтехніки тощо 2016-2020 З метою підвищення якісного рівня проведення культурно-мистецьких проектів

5.4.2. Проектна, науково-дослідна та експозиційна робота музею

№ з/п План заходів Рік Обґрунтування

1. Проведення літературно-мистецьких заходів та свят з нагоди відзначення річниць з дня народження М.М.Коцюбинського 2016-2020 З метою популяризації літературної спадщини М.М.Коцюбинського та діяльності музею

2. Робота «Малої академії мистецтв» 2016-2020 Сприяння естетичному вихованню та розвитку творчих здібностей вінничан

3. Проведення Міжнародного фестивалю оповідання «Intermezzo» 2016-2020 З метою популяризації літературної спадщини М.М.Коцюбинського та діяльності музею, налагодження культурних зв’язків

4. Робота науковців музею над дослідженням життєвого та творчого шляху М.М.Коцюбинського 2016-2020 Дослідження життєвого та творчого шляху М.М.Коцюбинського

5. Видання матеріалів ІІІ-ї, IV-ї та V-ї Всеукраїнських наукових конференцій «Осінні читання» 2016-

2017 З метою популяризації літературної спадщини М.М.Коцюбинського та діяльності музею, налагодження культурних зв’язків

6. Проведення Всеукраїнської наукової конференції «Осінні читання» 2019 З метою популяризації літературної спадщини М.М.Коцюбинського та діяльності музею, налагодження культурних зв’язків

7. Відкриття літнього літературного кафе 2016 Впровадження інноваційних форм роботи

8. Створення віртуального музею, аудіо-екскурсії 2019- 2020 Впровадження інноваційних форм роботи

9. Виготовлення сувенірної продукції шляхом залучення до співпраці приватних підприємців, народних майстрів та художників 2016-2020 З метою популяризації літературної спадщини М.М.Коцюбинського та діяльності музею, налагодження культурних зв’язків

10. Створення власного сайту музею 2016-2017 Популяризація літературної спадщини М.М.Коцюбинського та діяльності музею, налагодження культурних зв’язків

5.4.3. Охорона, облік, збереження музейних фондів

№ з/п План заходів Рік

Обґрунтування, примітки

1. Поповнення новими предметами етнографічної експозиції в приміщення меморіальної комори (господарсько-побутові речі часів М.Коцюбинського) з розділами атрибутів бджільництва та виноробства 2016-2020 Впровадження інноваційних форм роботи, популяризація літературної спадщини М.М.Коцюбинського

2. Взяття на облік нових надходжень предметів до фондів музею. 2016-2020 Збереження та облік музейних предметів

3. Здійснення процесу дигіталізації музейних предметів- створення електронної бази музейних експонатів 2016-2020 Вирішення стратегічної мети закладу: Створення умов для проведення процесу дигіталізації музейних предметів

4. Впровадження нових музейних технологій у системи захисту та збереження садиби 2018 Покращення умов збереження музейних предметів та експонатів

ПОЛІПШЕННЯ КІНООБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ М. ВІННИЦІ ПО МКП «КІНОТЕАТР «РОДИНА»

МКП «Кінотеатр «Родина» - єдиний у місті соціальний заклад, який співпрацює з загальноосвітніми навчальними закладами, дошкільними та вищими навчальними закладами. В кінотеатрі проводиться виховна робота з дітьми на правові, культурно-історичні теми, зустрічі з ветеранами, з метою виховання глибоких почуттів любові до власної держави, поваги до старшого покоління. Особливе місце займають заходи з дітьми-інвалідами, постраждалими від Чорнобильської катастрофи, дітьми, які мають єдиний квиток на безкоштовний перегляд фільму, дітьми з малозабезпечених сімей, сиротами, напівсиротами, дітьми, позбавленими батьківського виховання.

Програмою передбачено здійснення комплексу заходів щодо збереження та розвитку кіномистецького закладу, забезпечення його сучасною матеріально-технічного базою, поліпшення умов діяльності.

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

Посилення впливу національного та світового кіномистецтва у соціальній та духовній сферах суспільства та розвиток естетичних цінностей у населення міста шляхом:

створення належних умов доступу глядачів до кращих зразків національного та світового кіномистецтва, особливо для дітей, учнівської та студентської молоді;

удосконалення методів роботи на базі впровадження нових технологій показу фільмів та новітніх методів обслуговування глядачів;

забезпечення фінансування з місцевого бюджету заходів з поліпшення кінообслуговування населення;

створення інформаційно-маркетингової бази обслуговування;

проведення кінозаходів, спрямованих на популяризацію вітчизняного кіномистецтва серед малозабезпечених верств населення;

активізація роботи з проведення кінофестивалів, кінолекторіїв, зустрічей з ветеранами, працівниками органів юстиції, міліції, автошляхової інспекції, тощо;

створення нових кіноклубів;

проведення просвітницьких заходів з представниками національних спільнот та громадських організацій.

Основним результатом поліпшення кінообслуговування населення має бути створення умов рівного доступу населення до кінопослуг в територіальному та соціальному аспектах, виховання дітей та юнацтва, проведення кінозаходів, спрямованих на популяризацію вітчизняного та світового кіномистецтва серед населення.

Відповідно до вимог часу, сучасне оснащення та модернізація залу, дасть змогу збільшити конкурентоспроможність з приватними кінотеатрами м.Вінниці.

Для забезпечення реалізації заходів Програми здійснювати:

Планування та фінансування з міського бюджету окремою стрічкою фінансової підтримки МКП «Кінотеатр «Родина» (дотації на: покриття збитків, на капітальний ремонт, на придбання обладнання тощо) в межах сум, передбачених бюджетом на відповідний рік;

Залучення коштів шляхом демонстрування кінофільмів, проведення кінофестивалів, спонсорських надходжень та інших джерел, передбачених чинним законодавством України.

Заходи реалізації щодо поліпшення кінообслуговування населення м. Вінниці

5.5.1.Просвітницька діяльність

з/п Назва заходу Рік Обгрунтування, примітки

1. Цикл творчих заходів з українськими кіномитцями, акторами, прем’єри кінофільмів українських студій, ретроспективні покази вітчизняних кінофільмів 2016-2020 Пропаганда українського кіно та творчості відомих українських кіномитців серед мешканців міста

2. Розробка тематичних кіно абонементів на допомогу шкільним програмам для віддалених мікрорайонів міста: «Сабарів», «Пирогово» «Тяжилів» 2017-2020 Покращення кінообслуговування учнівської молоді, профілактика нега-тивних явищ

3. Робота кіноклубів:

«Ніхто не забутий, ніщо не забуто»;

«Чарівний світ казки»;

«Підліток і закон»;

«Повір у себе» 2016-

2020 Співпраця з міською радою ветеранів та дитячими навчальними закладами.

4. Влаштування різноманітних тематичних виставок (художніх, народної творчості, родинних кіно- альбомів, книжково-іллюстративних, природо-охоронних, історико-архівних матеріалів тощо) з одночасною демонстрацією хронікально-документальних та науково-популярних кінофільмів 2016-

2020 Естетико-історична пропаганда, залучення широких верств населення до творчої діяльності та демонстрації своїх здобутків в межах кіносвіту

5.5.2. Соціальна діяльність

з/п Назва заходу Рік Обгрунтування, примітки

1. Проведення просвітницьких заходів:

«Твої громадянські права»;

Обережно !! ВІЛ/СНІД»;

«Палити чи ні…? Вибір за тобою»;

«Алкоголь – «ворота» до наркотиків»;

«Наркотик – зброя масового винищування молоді»;

«Любов + секс…+»;

«Фіолософія щасливого життя»

2016-2020 Для студентів старших курсів коледжів, технікумів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів

2. Благодійні сеанси для малозабезпечених верств населення 2016-2020 В рамках проведення загальноміських заходів

5.5.3. Проведення кінофестивалів «Великий всесвіт в маленькому кінотеатрі»

з/п Назва заходу Рік Обгрунтування,примітки

1. Фестиваль аргентинського, польського, іспанського, італійського, британського, бельгійського, ірландського,

французького,американського,манхетенського,

німецького кіно 2016-2020 Знайомство та популяризація культури інших країн, кращих надбань світового кіномистецтва

5.5.4. Формування кінопростору міста – проект «Музей кіно в кінотеатрі «Родина»

На даний час кінотеатр «Родина» має репертуар в обмеженому об’ємі через відсутність цифрового обладнання, питання формування глядацької культури та ідентифікації кінотеатру, як місця ексклюзивних кіноподій залишається не вирішеним. Виникає гостра потреба формування кіно- простору міста, трансформації кінотеатру в місце активного спілкування та комфортного, цікавого відпочинку з метою формування культури, сприйняття жанру кіно та розвитку вітчизняного кінематографу.

Одним із напрямків вирішення даної проблеми є створення музею кіно в кінотеатрі «Родина. Функціонування «Музею кіно» дозволить вирішити наступні завдання:

Створення простору для спілкування, розвитку кіноосвітніх програм.

Систематизація матеріалів по історії кіно, організація тематичних і персональних виставок, пов’язаних з кінематографом.

Формування власної «Золотої колекції кінематографу».

Презентація історії створення кінофікації в Україні, створення культурного бренду Вінниці.

Необхідні передумови для створення «Музею кіно»:

Оснащення кінотеатру «Родина» найсучаснішим кіно звукотехнічним обладнанням цифрового формату

Капітальний ремонт із модернізацією глядацького залу, фойє, добудовою другого поверху згідно розробленого проекту.

Оснащення пожежно-охоронними засобами.

5.5.5.Заходи щодо поліпшення матеріально-технічної бази та проведення капітального ремонту приміщення (будівлі) кінотеатру

з/п Назва заходу Рік Обгрунтування, примітки

1. Придбання цифрового кіно-обладнання, екрану 2016-2018 Оновлення технічного ресурсу кінотеатру в зв’язку з переходом дистриб’юторських компаній на тиражування та розповсюдження цифрових копій через супутниковий зв’язок.

2. Придбання автомобіля для кінопересувки 2018-2020 Забезпечення кінообслуговування населення у віддалених мікрорайонів міста.

3. Капітальний ремонт будівлі (приміщень) кінотеатру 2017 Для належного функціонування закладу відповідно до вимог часу

КП «ЦЕНТР КОНЦЕРТНИХ ТА ФЕСТИВАЛЬНИХ ПРОГРАМ»

Підприємство є осередком культурно-мистецького комплексу міста Вінниці, діяльність якого спрямовується на здійснення розвитку культурно-мистецького життя міста, репрезентації національної культурної спадщини і внутрішньої модернізації української культури та її інтеграції в європейський гуманітарний простір.

ОСНОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ:

організація базового культурно-мистецького центру, популяризація

українського національного музичного мистецтва, консолідування на своїх теренах потужного культурно-мистецького арсеналу для розвитку та просування творчого культурного продукту, самоорганізація культурного життя й підтримка творчих ініціатив громадян міста;

формування іміджу міста шляхом організації культурно-мистецьких заходів та презентацій творчих проектів на міжнародному рівні;

інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;

впорядкування концертно-естрадної діяльності у місті.

ЗАВДАННЯ:

організація та проведення загальноміських свят та заходів;

створення та просування власного культурного продукту;

створення умов щодо максимального самофінансування власного культурного продукту;

створення дитячих гуртків, студій, колективів на базі центру;

подальше вдосконалення формату проведення міських свят.

Створення умов для впорядкування концертно-гастрольної діяльності в місті:

- забезпечення ефективного функціонування будівлі ККЗ «Райдуга», яка б відповідала вимогам сучасності та діяльність якої впорядковувала б цінову концертну політику у місті з метою створення доступних умов щодо відвідування культурних заходів мешканцями міста;

- забезпечення підприємства необхідним обладнанням для організації культурно-мистецьких заходів.

МІСЬКИЙ ЕСТРАДНО-ДУХОВИЙ ОРКЕСТР «ВІНБЕНД»

Міський естрадно-духовий оркестр «ВінБенд» розпочав свою діяльність з 2008 року. У 2012 році оркестр був приєднаний до КП «Центр концертних та фестивальних програм». Колектив має високий професійний рівень виконання.

ОСНОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ:

популяризація музичного мистецтва, пропаганда кращих національних його зразків;

задоволення творчих потреб населення міста та його естетичне виховання;

впровадження спільних професійних та молодіжних мистецьких проектів;

представлення міста Вінниці на культурно-мистецьких проектах, фестивалях та конкурсах в Україні та за її межами.

ЗАВДАННЯ:

систематичне вдосконалення виконавської майстерності та підвищення професійного рівня;

створення тематичних музично-пізнавальних програм для учнів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та загальноосвітніх навчальних закладах міста;

створення нових концертних програм для забезпечення концертно - гастрольної діяльності у Вінницькій області та за її межами;

впровадження діяльності дитячих (підліткових) студій, джазової школи, організації діяльності нових творчих колективів на базі оркестру – так званих «малих» форм концертних програм за участю солістів-вокалістів, окремих інструментальних груп тощо;

створення нових фестивалів музичного мистецтва на базі колективу «ВінБенд запрошує нових друзів»;

реорганізація міського естрадно-духового оркестру в естрадно-симфонічний.

Для забезпечення реалізації заходів Програми здійснювати:

Планування та фінансування з міського бюджету окремою стрічкою фінансової підтримки КП «Центр концертних та фестивальних програм» (дотації на: покриття збитків, на капітальний ремонт, на придбання обладнання тощо) в межах сум, передбачених бюджетом на відповідний рік;

Залучення коштів шляхом проведення фестивалів, творчих проектів, інших культурно-масових заходів, спонсорських надходжень та інших джерел, передбачених чинним законодавством України.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Реалізація заходів Програми створить умови щодо проведення єдиної цілісної культурної політики в місті, проведення належним чином гастрольної діяльності, збалансує наповнення ринку культурно-мистецьким продуктом, враховуючи потреби населення та поліпшить матеріально-технічний стан комунального підприємства.

5.6.1. Капітальні придбання

№ з/п План заходів Рік Обгрунтування, примітки

1. Придбання звукопідсилюючої та світлової апаратури

2016-2020

Технічне забезпечення свят та міських мистецьких проектів

Забезпечення проведення концертно-гастрольної діяльності естрадно-духового оркестру «ВінБенд»

2. Встановлення та обслуговування пожежної та охоронної сигналізації приміщення 2016-2017 Дотримання правил техніки безпеки

3. Придбання та встановлення охоронного відеонагляду 2017-2020 Здійснення нагляду та забезпечення правопорядку на прилеглій території

4. Придбання комунікацій для світлової та звукової апаратури 2016-2018 Необхідність використання даного технічного обладнання для проведення масових заходів

5. Придбання та встановлення рекламних конструкцій 2016-2017 Впорядкування концертно-гастрольної діяльності в місті

6. Придбання комп’ютерної та оргтехніки 2016-2018 Підвищення ефективності діяльності

7. Придбання сцени для проведення святкових міських заходів 2017-2020 Відсутність необхідної сцени для проведення відкритих вуличних акцій

8. Придбання рідинно-кристалічного екрану 2016-2020 Необхідність використання технічного обладнання для проведення масових заходів

9. Придбання генераторної установки 2016-2017 10. Придбання вантажного

автотранспортного засобу 2017-2020 Перевезення апаратури та техперсоналу для організації загальноміських свят та заходів

11. Придбання автотранспортного засобу (автобус) 2017-2020 Перевезення міського естрадно-духового оркестру «ВінБенд»

12. Придбання музичних інструментів для міського естрадно-духовому оркестру «ВінБенд» 2017-2020

Якісне проведення загальноміських заходів та мистецьких проектів. Необхідність укомплектування міського естрадно духового оркестру «ВінБенд» музичними інструментами

5.6.2. Капітальні ремонти

з/п План заходів Рік Обгрунтування, примітки

1. Виготовлення проектної документації для проведення реконструкції 2016 Реконструкція ККЗ «Райдуга»

Створення масштабного і єдиного гастрольно - концертного центру як міста Вінниці так і регіону зокрема

2. Реконструкція ККЗ «Райдуга» 2016-2020 5.6.3. Впорядкування концертно-гастрольної діяльності

№ з/п План заходів Обґрунтування, примітки

1. Створення умов для розташування концертної реклами:

надання місць щодо розташування рекламних конструкцій; Впорядкування концертно-гастрольної діяльності в місті

Спільно з департаментом архітектури, містобудування та кадастру

2. Розробка єдиного концертно-гастрольного плану міста Координація насичення ринку за напрямами та жанрами

3. Видання щомісячного інформаційного довідника Інформування населення про культурно-мистецькі події у місті

4. Гастрольна діяльність міського естрадно-духового оркестру «ВінБенд» (відрядження колективу для участі у фестивалях та конкурсах різного рівня) Презентація м.Вінниці як джазової столиці України

5.7. ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ

«АКАДЕМІЧНИЙ МІСЬКИЙ КАМЕРНИЙ ХОР «ВІННИЦЯ»

Хоровий спів завжди був і є одним із основних шляхів, за яким йде розвиток музичної культури українського народу. В умовах глобальних політико-соціальних перетворень в країні, її складному євроінтеграційному процесі, основне завдання професійного хорового колективу – зберегти та донести до кожного слухача неповторну красу національної хорової культури.

Академічний міський камерний хор «Вінниця» - візитівка міста Вінниці- володар шести Гран-Прі, лауреат всеєвропейських та міжнародних конкурсів і фестивалів є одним із найкращих творчих хорових колективів нашої держави, професійний продовжувач славних співочих традицій Подільського краю – батьківщини класика хорового мистецтва України М.Д.Леонтовича.

ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ ТА ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ закладу є:

збереження та розвиток кращих зразків національного та світового хорового мистецтва,

підвищення культурного рівня та збагачення духовного потенціалу громадян;

створення нового кльтурного продукту, спрямованого на різновікову аудиторію;

зміцнення та покращення матеріально-технічної бази закладу;

активізація концертної та гастрольної діяльності;

розширення міжнаціональних та міжнародних зв’язків;

участь у національних та міжнародних конкурсах, фестивалях, мистецьких проектах, акціях тощо;

Для забезпечення реалізації заходів Програми здійснювати:

Планування та фінансування з міського бюджету окремою стрічкою фінансової підтримки ЗК «Академічний міський камерний хор «Вінниця» (дотації на покриття збитків, дотації на капітальний ремонт приміщень (будівлі), дотації на придбання обладнання, в т.ч. музичних інструментів, дотації на придбання меблів, концертних костюмів) в межах сум, передбачених кошторисною документацією на відповідний рік.

Залучення коштів шляхом організації концертів, гастрольної діяльності, реалізації творчих проектів, спонсорських надходжень та інших джерел, передбачених чинним законодавством України.

5.7.1.Організаційні заходи

№ з/п Назва заходу Рік Обгрунтування,

примітки

1. Проведення майстер-класів з хорового мистецтва та диригування 2016 2018

2020 Популяризація хорового мистецтва, обмін досвідом

2. Участь в конкурсах та фестивалях різного рівня, гастрольна діяльність колективу 2016-

2020

Презентація творчості колективу, підвищення виконавської майстерності. Творча співпраця з хоровими колективами Європи та світу

3. Співпраця з хоровими колективами України та країн зарубіжжя 2016-2020 Культурний обмін, розширення міжнародної співпраці

4. Поповнення нотного фонду закладу 2016-2020 Розширення репертуарної політики, якісне забезпечення концертної діяльності хорового колективу

5. Створення електронної хорової бібліотеки закладу

2016-2020 Впорядкування хорових партитур, обмін нотним матеріалом – поповнення репертуару камерного хору

6. Відновлення та забезпечення роботи сайту камерного хору «Вінниця» 2016-2020 Популяризація роботи закладу та концертної діяльності хорового колективу

7. Створенням буклету хорового колективу, випуск друкованої продукції, запис диску хорових творів камерного хору 2018-2019 35-ти річчя від часу заснування, популяризація діяльності хорового колективу

5.7.2. Матеріально-технічна база

№ з/п Назва заходу Рік Обґрунтування,

примітки

1. Придбання меблів 2016-2020 Поліпшення матеріально-технічного забезпечення, створення умов для ефективного функціонування закладу

2. Придбання комп’ютерної та оргтехніки 2018 3. Придбання концертних костюмів для жіночого складу хору 2018-2019 Оновлення концертних костюмів, естетичний вигляд хорового колективу

5.7.3. Мистецькі проекти та концертна діяльність

№ з/п Назва заходу Рік Обґрунтування,

примітки

1. Участь в мистецьких проектах, акціях, заходах загальнодержавного, обласного та міського рівнів, концертні виступи 2016-2020 Популяризація хорового мистецтва серед пересічних громадян

2. Презентація концертних програм та мистецьких проектів:

- В.А.Моцарт «Реквієм» спільно з Академічним камерним оркестром «Арката»;

- Іонафан Єлецьких «Чорнобильська Літургія»;

- Хорові твори сучасних світових композиторів;

- Хорові твори сучасних українських композиторів;

- «Мистецтво хору «Вінниця» в дарунок патріотам України»;

- Хорові обробки М.Д.Леонтовича;

- М.Леонтович «Літургія Святого Іоанна Златоуста»;

- П.І.Чайковський - концертне виконання сцен з опери «Евгений Онегин»;

- «Парад солістів та екс-солістів камерного хору»;

- Дж.Верді Фінал «Реквієм»;

- В.Зубицький Хоровий концерт «Гори мої»

- Л.Ревуцький кантата-поема «Хустина»

- «Співає хор «Вінниця» до 35-ти річного ювілею хорового колективу;

- Хорові обробки О.Кошиця;

- Д.Орбан «Стабат Матер» 2016

2016-2020

2017

2018

2019

2020

Пропагування творчості відомих українських та світових композиторів-класиків,

створення нового культурного продукту, спрямованого на різновікову цільову аудиторію,

підвищення культурного рівня та збагачення духовного світогляду громадян

5. 8. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ВІДЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ, ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ СВЯТ І ЗАХОДІВ, ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ, ЮВІЛЕЇВ, КОНКУРСІВ І ФЕСТИВАЛІВ

Культура – душа суспільства та соціальна пам'ять людства, що забезпечеує сталий еволюційний розвиток. Рівень розвитку культури є відзеркаленням суспільного життя, наявність професійних мистецьких проектів та фестивалів свідчать про соціально-економічну стабільність регіону.

Розвиток сучасного фестивального руху в країні є показником інтегрованості регіону до загальноєвропейських культурних проектів та є важливим чинником підвищення культурно-освітнього рівня населення.

Поряд із традиційними фестивалями, що зайняли гідне місце на культурній мапі регіону, значна увага приділена «культурній дипломатії» – проведенню проектів, направлених на формування іміджу міста як міста культури.

Фінансування даних заходів здійснюється за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік, за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, благодійних внесків, грантів та дарунків.

з/п План заходів Відповідальний виконавець Термін виконання

1. Мистецький проект «Всеукраїнська школа Дідів Морозів та Снігуроньок» Департамент культури, громадські організації (за згодою) 2016-2020

2. Інтерактивний проект «Battle City» на Кубок Діда Мороза Департамент культури 2016-2020

3. Фестиваль Снігуроньок Департамент культури, громадські організації (за згодою) 2016-2020

4. Всеукраїнський чемпіонат колядок Департамент культури, громадські організації (за згодою) 2016-2020

5. Фестиваль вогню Департамент культури 2016-2020

6. Фестиваль команд КВН «Святий Валентин на КВНі» Департамент культури 2016-2020

7. Форум молодої музики «Барви музики ХХІ сторіччя. Авангард.Класика.Джаз» Департамент культури 2016-2020

8. Фестиваль «Наш Тарас» до дня народження

Т.Г. Шевченка Департамент культури 2016-2020

9. Міжнародний фестиваль гумору Департамент культури 2016-2020

10. Вінницька гуморина Департамент культури 2016-2020

11. Фестиваль «Мистецький сад Коцюбинського» Департамент культури, департамент адміністративних послуг 2016-2020

12. Фестиваль «Вінницьких» фонтанів» Департамент культури 2018-2020

13. Рок-фестиваль до Дня народження рок-н-ролу Департамент культури 2016-2020

14. Чемпіонат міста з інтелектуальної гри «Ерудит-квартет» Департамент культури 2016-2020

15. Фестиваль духовної музики

«Спогади про Чорнобильську трагедію» Департамент культури 2016-2020

16. Всеукраїнський пісенний фестиваль-конкурсу

«Золотий птах»

для дітей та молоді з особливими потребами Департамент культури, громадські організації (за згодою) 2016-2020

17. Фестиваль імені

П.І. Чайковського та

Н.Ф. фон Мекк Департамент культури 2016-2020

18. Фестиваль «Арт-Олімп» Департамент культури 2016-2020

19. Фестиваль вуличних музикантів Департамент культури 2016-2020

20. Фестиваль вуличного мистецтва до Дня Європи Департамент культури, структурні підрозділи виконавчого комітету ВМР 2016-2020

21. Фестиваль історичної реконструкції «Орден Сонця» Департамент культури, громадські організації (за згодою) 2016-2020

22. Культурно-мистецький проект «Ніч у музеї» Департамент культури 2016-2020

23. Фестиваль «Подільська лялька» Департамент культури 2016-2020

24. Міжнародний фестиваль -оповідання «Intermezzo» Департамент культури, громадські організації (за згодою) 2016-2020

25. Дитячо-юнацький фестиваль «Зоряна мрія» Департамент культури 2016-2020

26. Фестиваль пам’яті Тараса Сича Департамент культури 2016-2020

27. Свято мильних бульбашок Департамент культури 2016-2020

28. Цикл мистецькі кінопроектів:

«Кінодворик», «Ніч в кіно», «Кінотеатр під відкритим небом» Департамент культури 2016-2020

29. Фестиваль «На Івана, на Купала» Департамент культури 2016-2020

30. Фестиваль сучасного українського мистецтва «Подільська пектораль» Департамент культури 2016-2020

31. Конкурс «Творча Битва районів» Департамент культури 2017, 2019

32. Літературно-мистецький фестиваль «Палімпсести» Департамент культури, громадські організації

(за згодою) 2016-2020

33. МіжНародний ВІННИЦіЯнський фестиваль комедійного та пародійного кіно Департамент культури 2016-2020

34. Живописний пленер до Дня міста Департамент культури 2016-2020

35. Проведення мистецького конкурсу «Таланти твої, Сабарів» Департамент культури 2016-2020

36. Всеукраїнський дитячий джазовий конкурс Департамент культури 2016-2020

37. Фестиваль «VINNYTSIA JAZZ FEST» Департамент культури 2016-2020

38. «ВІННИЦіАнський Book-ярмарок» Департамент культури 2016-2020

39. Фестиваль саксофонної музики ім.Адольфа Сакса «Vinnytsia Adоlphe Sax Festival» Департамент культури, громадські організації

(за згодою) 2016-2020

40. Чемпіонат та Кубок міста з інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг» Департамент культури 2016-2020

41. Ігри Кубку КВН на призи міського голови, Чемпіонат та шкільна Ліга КВН міста Департамент культури 2016-2020

42. Хорові асамблеї М.Леонтовича:

- Фестиваль

- Композиторський конкурс

хорових творів Департамент культури 2018, 2020

2017, 2019

43. Фестиваль «Різдвяна зірка» Департамент культури 2016-2020

44. Проведення інших заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів і фестивалів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій Департамент культури 2016-2020

45. Вшанування громадян і трудових колективів підприємств, установ, організацій та нагородження їх відзнаками міського рівня і преміювання за значний внесок у розвиток міста, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну діяльність Департамент культури, структурні підрозділи виконавчого комітету ВМР 2016-2020

5.9. ВІННИЦЯ – МІСТО ІНТЕРКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ.

Розвиток та підтримка культур національних спільнот

Розвиток Вінниці як міста інтеркультурного діалогу визначає місто як інтеркультурне, в центрі етносоціальної політики якого знаходиться людина та передбачає здійснення комплексу заходів протягом 2016 – 2020 років щодо збереження і розвитку культурного різноманіття згідно з чинним законодавством. Базується на Європейській конвенції з прав людини, Європейській культурній конвенції, Декларації Фаро про Стратегію ради Європи з розвитку міжкультурного діалогу, Конституції України, Указах Президента України, Законі України «Про культуру», Законі України «Про національні меншини», Рамковій конвенції про захист національних меншин, Наказах Міністерства культури і туризму України, рішеннях міської ради, виконкому, розпорядженнях міського голови, інших законодавчих та нормативних актах.

МЕТА І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ

Актуальність:

Міжкультурний діалог є вирішальною складовою в побудові нової соціальної і культурної моделі для Європи, що стрімко розвивається, яка б дозволила кожному жити в культурно-розмаїтому суспільстві і користуватись правами та основними свободами людини.

Головною метою є розвиток глибшого розуміння різних світоглядів і практик, розширення співробітництва та участі, сприяння розвитку і трансформації особистості, підтримка толерантності й поваги до інших, розвиток міжкультурного діалогу.

Бачення:

Вінниця – міжкультурне місто, де проживають і взаємодіють представники різних національностей, мов, релігій; місто рівних можливостей, де всі мешканці мають однакові права, обов’язки і відповідальність за якість. В партнерстві з бізнесом, громадським суспільством і владою, міжкультурне місто розвиває взаємодію різних груп населення на різних рівнях, забезпечуючи дотримання прав і свобод людини, принципів демократії. Високий рівень довіри і соціальної згуртованості робить міжкультурне місто привабливим як для мешканців, так і для інвесторів.

Принципи розвитку інтеркультурного міста: свобода вибору, свобода самовираження, рівність, толерантність, взаємоповага до людської гідності, міжнародного співробітництва, сталого розвитку, відкритості і збалансованості, інтеграції.

Стратегічні напрямки:

І. Демократичне управління культурним розмаїттям

Міжкультурний діалог вимагає нейтральної інституційної та правової структури на національному та місцевому рівнях, що гарантуватиме виконання стандартів Ради Європи в галузі прав людини, заснованої на принципах демократії та верховенства закону. Послуги, що надаються органами влади, мають відповідати законним вимогам та інтересам усіх частин суспільства. Місцева влада має надавати ефективну підтримку діяльності організацій громадянського суспільства, що представляють осіб, які належать до меншин.

Основні завдання:

1. Реалізація заходів, спрямованих на залучення громадян і зміцнення культури демократичної участі, активна взаємодія Координаційної ради з питань національно-культурних товариств з керівництвом міста.

2. Посилення демократичного громадянства шляхом участі у мережі інтеркультурних міст. Це передбачає порівняльні огляди та обмін кращими практиками в галузі управління, ЗМІ, культурної політики. Використання культурного розмаїття як ресурсу розвитку.

Реалізація даного напрямку передбачає ідентифікацію міста на рівні органів місцевого самоврядування як інтеркультурного. Успішні міста майбутнього будуть міжкультурними. Вони аналізуватимуть і управлятимуть потенціалом свого культурного розмаїття, стимулюватимуть креативність та інновації, сприяючи економічному розвитку, суспільній злагоді і якості життя.

ІІ. Формування відкритого культурного простору для діалогу

Успішне міжкультурне управління на будь-якому рівні є питанням створення просторів для міжкультурного діалогу. Це можуть бути як фізичні простори – вулиці, ДНЗ, ЗНЗ, позашкільні навчальні заклади, бібліотеки, клуби, робочі місця, так і віртуальні – ЗМІ, соціальні мережі. Нові простори для діалогу створюють творчі громадяни, залучені до культурної діяльності.

Основні завдання:

1. Створення просторів для міжкультурного діалогу передбачає таку організацію міського середовища, яка б розширила можливості для діалогу. Сквери, парки, залізничні станції спроектовані як «відкриті містечка» можуть сприяти появі спільного громадського відчуття місця і міжкультурного бачення. Важливим є інтеграція ЗНЗ, ДНЗ, закладів культури до міжкультурного діалогу та перетворення їх на центри міжкультурних комунікацій.

2. Використання ЗМІ як простору для культурного діалогу.

3. Реалізація культурно-мистецьких проектів.

Культурна спадщина, сучасні форми мистецтва, класична культурна діяльність природним чином перетинають кордони і поєднують різні культури. Мистецтво і культура, створюючи простір самовираження, діють як посередники, перетворюючи певну територію на спільний громадський простір.

4. Міжнародний характер міжкультурного діалогу.

В умовах глобалізації культурні само ідентифікації дедалі більше ускладнюються, накладаючись одна на одну. Міжкультурне місто на міжнародній арені – місто з культурною ідентичністю, відкрите для інновацій, інвестицій, творчості.

5.9.1 Культурно-мистецькі та освітні заходи національних спільнот

з/п Назва заходу Рік Обґрунтування, примітки

1.

2.

3.

4. Проведення культурно-мистецьких заходів за участю національних спільнот міста: Збереження національних традицій та обрядів, популяризація культури національних спільнот серед жителів міста

Всеукраїнський фестиваль молодіжної поезії «Підкова Пегаса»

(Вінницька обласна організація «Російсько-український культурно-просвітницький центр «Співвітчизники») 2017

2019 Заходи, присвячені Дню незалежності Республіки Білорусь та літературне свято Янки Купали та Якуба Коласа

(Земляцтво білорусів Вінницької області) 2016

2018

2020 Урочисті заходи до Дня єврейських знань

(Вінницьке обласне товариство єврейської мови та культури) 2016

2018

2020

Проведення фестивалю польської культури

(Вінницька міська культурно-просвітницька спілка поляків) 2016-

2020 Проведення міського фестивалю ромської культури

(Вінницька міська організація «Рома Поділля») 2016-

2020 Проведення фестивалю творчих колективів національно-культурних товариств та етнічних груп «Дружня родина» 2016-

2020 Проект «Заочний абонемент» Гете - Інституту в Україні 2016-

2020 Спільно з культурними інституціями

Участь творчих колективів у всеукраїнських та міжнародних фестивалях національних меншин 2016-

2020 Обмін досвідом з національними товариствами інших країн

5.9.2. Організаційна робота

з/п План заходів Рік Обґрунтування, примітки

1. Створення Чеського культурного центру 2016-

2020 Презентація чеської культури у місті Вінниці

2. Робота Центру інтеркультурного діалогу на базі бібліотеки – філії №13 2016-

2020 Забезпечення функціонування національно-культурних товариств, виконання Закону України «Про національні меншини в Україні»

3. Проведення конференції «Національні меншини і етнополітичні питання: Білорусія-Молдова-Україна» робочої групи «Участь меншин в громадському житті, включаючи взаємодію з державними органами» спільно з Європейським центром Східного Партнерства по питанням меншин 2016

2019 Проект Європейського центру Східного Партнерства по питанням меншин

4. Проведення навчального тренінгу для працівників міських бібліотек з навичок інтеркультурної компетенції (Біла книга з міжкультурного діалогу, Конвенція ЮНЕСКО про розмаїття форм самовираження) 2017 Підготовка тренерів з інтеркультурних компетенцій для поширення по Україні

5. Підтримка інформаційного ресурсу платформи інтеркультурних міст України 2016-

2020 Презентація інформації міста на двомовному тематичному сайті та інформаційний обмін з європейськими інтеркультурними містами партнерами

6. Підписання угод про співпрацю з містами – членами мережі інтеркультурних міст 2016-

2020 З метою проведення інтеркультурного діалогу на різних рівнях

7. Організація навчальних поїздок працівників культури до європейських інтеркультурних міст 2016-

2020 Ознайомлення з кращими практиками та розвиток партнерських зв’язків

8. Проведення засідань Координаційної ради з питань національно-культурних товариств, що функціонують у м. Вінниці при міському голові 2016-

2020 Сприяння щодо функціонування координаційної ради, збереження та розвиток діяльності національно-культурних товариств

9. Випуск інформаційного буклету «Національні спільноти Вінниці» 2016-

2020 Ознайомлення з історією та традиціями національно-культурних товариств міста

10. Поповнення бібліотечних фондів новими надходженнями іноземними мовами 2016-

2020 Популяризація літератури на іноземних мовах

5.9.3. Розвиток міжкультурного діалогу на міжнародному рівні

з/п План заходів Рік Обґрунтування, примітки

1. Розвиток міжкультурного діалогу між містами – членами мережі «Міжкультурні міста» 2016-2020 Презентація культурної ідентичності міста, розвиток інновацій, інвестицій, творчості

2. Розвиток міжкультурного діалогу між закладами культури і міжкультурними містами 2016-

2020 Налагодження міжнародного співробітництва, реалізація кращих європейських практик

3. Участь організацій громадянського суспільства та окремих інституцій у міжнародних культурно-мистецьких проектах 2016-

2020 Формування іміджу міста як європейського, інноваційного міста - міста культури

5.10. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ, ТВОРЧОЮ МОЛОДДЮ, ПРОФЕСІЙНИМИ МИТЦЯМИ, ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ, ФЕСТИВАЛІВ, ПЛЕНЕРІВ, ВИСТАВОК РІЗНОГО РІВНЯ

з/п Назва заходу Рік Обґрунтування,

примітка

1. Надання іменних стипендій та премій міської ради 2016-2020 Підтримка обдарованих учнів, талановитої молоді

2. Поїздки творчих колективів дітей, молоді та дорослих, окремих талановитих виконавців різних вікових категорій на конкурси і фестивалі, відправлення творчих робіт на виставки, конкурси та здійснення фінансування заходів щодо підготовки до фіналів конкурсів міжнародного значення, зокрема «Євробачення» тощо 2016-2020 Пропагування кращих творчих досягнень молодих вінницьких митців, обмін досвідом

3. Проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та олімпіад:

конкурс пейзажів «Мій рідний край»;

Всеукраїнський конкурс - фестиваль «Юний концертмейстер»;

загальноміський конкурс читців «Шевченко для усіх століть»;

загальноміський конкурс сатири і гумору «Вінницька гуморина» ім.А.П.Гарматюка

міський конкурс краси «Міс Вінниця»;

загальноміський конкурс юних виконавців «Кришталева нота»;

конкурс юних художників «Вінниця Новорічна»;

інші 2016-2020 Покращення загального виконавського рівня, стимулювання учнів.

Розвиток творчих здібностей юних талантів

5.11. СТИПЕНДІЇ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Стипендії міського голови направлені на підтримку ветеранів культури, які продовжують вести активну суспільну діяльність і кращим учням та студентам закладів культури та освіти міста в межах коштів, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік

з/п План заходів Рік Обґрунтування, примітки

1. Виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва 2016-

2020 Стипендія встановлюється рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради

2. Виплата стипендій кращим учням та студентам закладів культури та освіти міста 2016-

2020 Надання фінансової підтримки переможцям міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсів, фестивалів, виставок

5.12. РОБОТА З КАДРАМИ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

5.12.1. Затвердження штатної чисельності закладів культури

Дозволити департаменту культури формувати штатні розписи згідно із вимогами часу в рамках затвердженої граничної чисельності працівників.

Назва установи Гранична штатна

чисельність, чол. Гранична штатна

чисельність, чол. (відповідно до нагальної потреби)

Заклад культури «Вінницька міська централізована бібліотечна система 102,5 102,5

Заклад «Вінницький літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського 10,5 12,0

Заклад культури «Міський Палац мистецтв» 59,5 59,5

Клубний заклад «Вінницький міський клуб» 9 10

Заклад «Вінницька дитяча музична школа № 1» (без педагогічних працівників) 18,75 19,75

«Вінницька дитяча музична школа №2» (без педагогічних працівників) 27 30,5

Заклад «Вінницька дитяча школа мистецтв» (без педагогічних працівників) 21,5 21,5

Заклад «Вінницька дитяча школа мистецтв «Вишенька» (без педагогічних працівників) 25,5 27,5

Заклад «Вінницька дитяча художня школа» (без педагогічних працівників) 10 11

Централізована бухгалтерія – фінансовий сектор департаменту культури Вінницької міської ради 4 4

Заклад культури «Академічний міський камерний хор «Вінниця» 43 44

Комунальне підприємство «Центр концертних та фестивальних програм» 65 65/86

Міське комунальне підприємство «Кінотеатр «Родина» 13 13

Всього по галузі «Культура і мистецтво» 409,25 420,25/441,25

5.12.2.Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації працівників закладів культури, педагогічних працівників шляхом проведення різноманітних тренінгів, семінарів, круглих столів тощо.

з/п Зміст заходу Рік Обґрунтування, примітки

1. Організація та проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів, конференцій, круглих столів тощо

2016-

2020 Сприяння щодо використання інноваційних форм діяльності в роботі департаменту та закладів культури міста, впровадження яких сприятиме зменшенню залежності від бюджету

2. Всеукраїнська наукова конференція «Осінні читання» 2017

2019

Збереження та розвиток кращих надбань національної літератури та популяризація творчості М.Коцюбинського в контексті світової літератури

3. Участь наукових працівників музею ім.М.М.Коцюбинського у міжнародних, всеукраїнських семінарах, конференціях, круглих столах тощо 2016-

2020 Проведення науково-дослідницької роботи фахівцями музею

4. Участь працівників галузі культури у міжнародних, всеукраїнських семінарах, конференціях, круглих столах тощо 2016-

2020 Сприяння щодо використання інноваційних форм діяльності в роботі департаменту та закладів культури міста, впровадження яких сприятиме зменшенню залежності від бюджету

VI.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:

інтеграція  у  європейський і світовий культурні процеси, освоєння нових форм і напрямків культурної діяльності;

формування сучасного, якісно нового культурного середовища з комплексом інноваційних послуг для задоволення культурно-дозвіллєвих, освітніх, інформаційних потреб;

підвищення культурно-освітнього рівня громадянського суспільства та сприяння реалізації індивідуальних творчих здібностей кожного члена громади;

збереження мережі закладів культури міста та зміцнення матеріально-технічної бази закладів міста;

розробка нових творчих проектів для реалізації культурної політики у місті Вінниця;

розширення спектру надання культурно-освітніх послуг населенню, залучення вінничан до здобуття мистецької освіти;

забезпечення поступового збільшення контингенту учнів початкових мистецьких навчальних закладів, відвідувачів закладів культури та культурно-мистецьких заходів;

сприяння участі учнів шкіл та творчих колективів міста в престижних конкурсах, фестивалях, виставках, олімпіадах різного рівня;

створення умов для ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників закладів культури;

активізація участі ГО у культурному житті міста;

розширення географії міжкультурного діалогу з інтеркультурними містами, активізація міжнародної діяльності; підвищення ролі культури у формуванні позитивного іміджу міста   в  Україні і за її межами.

VII. ЗВ'ЯЗОК МІЖ ПРОГРАМОЮ І СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ «ВІННИЦЯ 2020»

Програма розвитку культури і мистецтва міста Вінниці на 2016-2020 роки відповідає одночасно декільком стратегічним пріоритетам Стратегії розвитку «Вінниця-2020», а саме:ПРІОРИТЕТ 1 «Формування сильної місцевої громади»:

Ціль 1: Вінниця як місто з розвинутим громадянським суспільством;

Ціль 4: Розширення зв’язків та співпраці на міжрегіональному та міжнародному рівнях.

ПРІОРИТЕТ 2 «Економічний розвиток, спрямований на високий та якісний рівень зайнятості»:

Ціль 3:Кваліфіковані та освічені кадри.

ПРІОРІТЕТ 3 «Сталий екологічний розвиток і покращення якості надання комунальних послуг»:

Ціль 2: Енергоефективність та захист навколишнього середовища;

ПРІОРІТЕТ 4 «Якість соціального життя»:

Ціль 1: Місто, дружнє до дитини;

Ціль 2: Місто молодих;

Ціль 4: Місто культури;

Ціль 5: Місто соціальної згуртованості;

ПРІОРІТЕТ 5 «Збалансований просторовий розвиток»:

Ціль 5: Формування креативного міського середовища.

Таким чином, запровадження даної Програми цілком відповідає стратегічним пріоритетам і цілям Стратегії розвитку «Вінниця-2020».

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ

Виконавці програми

Вінницька міська рада та виконавчий комітет Вінницької міської ради;

департамент культури Вінницької міської ради як координатор та розробник Програми;

заклади, підпорядковані департаменту культури міської ради;

ввиконавчі органи міської ради (департаменти та відділи), комунальні підприємства, установи, організації міста;

громадські організації.

Аналіз ефективності програми. Порядок внесення змін до програми. Показники моніторингу програми.

Узагальнення матеріалів щодо виконання Програми здійснює департамент культури міської ради. З метою забезпечення контролю за досягненням поставлених цілей визначено перелік показників моніторингу ефективності реалізації програми. Для визначення необхідності коригування документу щорічно проводитиметься аналіз ефективності дії програми, виходячи з фактичних показників індикаторів. Звіт про виконання програми щорічно виноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради з подальшим схваленням міською радою

Внесення змін до Програми здійснюватиметься за процедурою внесення змін до місцевих нормативних актів.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

Показники моніторингу реалізації Програми

Результативність виконання Програми визначається за допомогою наступних показників (ключових індикаторів):

кількість мешканців, яким надані різні види культурних послуг;

кількість проведених культурних заходів;

кількість культурних ініціатив, реалізованих спільно з громадськими організаціями;

обсяг залучених культурними інституціями грантових та спонсорських коштів;

обсяг інвестицій у галузь культури

з/п Найменування індикатора Змістіндикатора 2015 2016 2017 2018 2019 2020

план план план план план план

1. Кількість мешканців, яким надані різні види культурних послуг Кількість мешканців міста, які протягом звітного року охоплені культурно-масовими заходами, користуються послугами закладів культури 695000 700000 705000 710000 715000 720000

2. Кількість проведених культурних заходів Загальна кількість проведених у звітному році культурно-масових заходів 5520 5550 5600 5650 5700 5750

3. Кількість культурних ініціатив, реалізованих спільно з громадськими організаціями Кількість культурних заходів, проведена у звітному році в місті за ініціативи та участі ГО 125 130 135 140 145 150

4. Обсяг залучених культурними інституціями грантових та спонсорських коштів Загальний обсяг позабюджетних коштів, залучених у звітному році на розвиток галузі 220,000 тис. грн. 246,573 тис. грн. 266,545 тис. грн. 281,205 тис. грн. 296,671 тис. грн. 312,988 тис. грн.

5. Обсяг інвестицій у галузь культури Загальний обсяг фінансування, спрямованого у звітному році на розвиток галузі (всього, в т.ч. бюджетне та позабюджетне фінансування) Всього направлено на галузь -45552,

969 тис.грн., в тому числі кошти міського бюджету – 40283,

952 тис.грн., власні надходження бюджетних установ- 5269,017 тис.грн. Всього направлено на галузь -51100,

957 тис.грн., в тому числі кошти міського бюджету – 45149,

847 тис.грн., власні надходження бюджетних установ- 5951,110 тис.грн. Всього направлено на галузь - 55240,

135 тис.грн., в тому числі кошти міського бюджету -48806,

985 тис.грн., власні надходження бюджетних установ- 6433,150 тис.грн. Всього направлено на галузь – 58278,

342 тис.грн., в тому числі кошти міського бюджету – 51491,

369 тис.грн., власні надходження бюджетних установ- 6786,973 тис.грн. Всього направлено на галузь – 61520,

389 тис.грн., в тому числі кошти міського бюджету – 54323,

394 тис.грн., власні надходження бюджетних установ- 7196,995 тис.грн. Всього направлено на галузь -65227,

876 тис.грн., в тому числі кошти міського бюджету – 57311,

181 тис.грн., власні надходження бюджетних установ- 7916,695 тис.грн.

Похожие работы:

«ПРОГРАММА спортивно-досугового праздника, посвящённого Чемпионату мира по футболу 2018 года в России, "Год до гола!" Дата проведения: 14 июня 2017 года Время проведения мероприятия: 10.00 – 12.40 Формат мероприятия: тематический спортивно-досуговый праздник Место проведения: стадион "Балтика" (г.Калининград, Просп...»

«Культура: пшеница мягкая яровая Сорт: Алтайская жница Авторы: Коробейников Н.И., Пешкова Н.В., Валекжанин В.С., Борадулина В.А., Мусалитин Г.М. Оригинатор: Государственное научное учреждение Алтайский научно-исслндовательский институт се...»

«Тема "Технологии организации самостоятельной работы студентов" Вопросы Введение Сущность самостоятельной работы Способность к самоорганизации учебной деятельности Виды и структура самостоятельной раб...»

«Орієнтовні теми для проведенняПершого уроку у 2017/2018 навчальному році  1-4 класи"Україна на карті Європи" "Ми – діти європейської родини" "Ми – діти Європи" "Добре тому жити – хто вміє дружити" "Моя Укра...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюсПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРАСПОРЯЖЕНИЕ от 9 апреля 2016 г. N 637-р1. Утвердить прилагаемую Концепцию преподавания русского языка и литературы в Российской Федераци...»

«выученных танцевальных движений в новых, самостоятельно найденных сочетаниях; импровизации маленьких песен, попевок. Формировать самостоятельность, инициативу и стремление применять выученный репертуар в повседневной жизни, музицировать, петь и танцевать. знакомить детей с культурой и тради...»

«Уважаемые садоводы! Предлагаем Вам саженцы, выращенные в личном подсобном хозяйстве садоводами Долбня. Наш адрес пос. Гумарово, Кувандыкского р-на, (2 км от Кувандыка.). Тел: 8-(35361)-37-8-98....»

«Інформація щодо особливостей організації літніх мовних таборів у Вільнянському районі Запорізької області влітку 2015 року На виконання наказів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 03.04.2015 № 0193 "Про запровадженн...»

«УТВЕРЖДЕН Решением Общественного совета МР "Гунибский район" Протокол № 1 от 05.04.2017 г. Порядок проведения независимой оценки и качества работы учреждений культуры и образования муниципального района "Гунибский район"1.Настоящий Порядок разработан на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года...»

«Международные легкоатлетические соревнования "MEBELAIN MARATHON" (Могилевский Мебелаин марафон) (далее – мероприятие) организуются и проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь "О физической культуре и спорте" от 4 января 2014 г. № 125-3, Постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 19 сентября...»

«ПроектЗАКОН УКРАЇНИ "Про освіту" Освіта основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку особистості, суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості, здатної до ети...»

«ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫЦели научно-исследовательской работы: Целями освоения научно-исследовательской работы являются: формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций по...»

«РЭФЕРАТ Салаўёва Сяргея Пятровіча Тэма: Гісторыка-архітэктурная спадчына Барысаўскага раёна. Ключавыя словы: Барысаў, царква, касцёл, дойлідства, сядзіба-паркавы ансамбль, архітэктура. Актуальнасць: гістарычныя архітэктурныя помнікі маюць найвялікшую патрэбу ў абароне і захоўванні найперш ад уздзеяння прыродных у...»

«Аннотация рабочей программы дисциплины "Культурология" Одна из основных целей подготовки специалиста в данной области – повышение уровня его общекультурной компетенции, что предполагает прежде всего умение ориен...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Департамент образования и науки Кемеровской области Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Полысаевский индустриальный техникум"МОЯ ПРОФЕССИЯ ПРОД...»

«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1.Настоящее Положение об оказании платных услуг и осуществлении иной приносящей доход деятельности муниципальным бюджетным учреждением культуры "Орловский муниципальный драматический театр "Русский стиль" имени М.М....»

«Кумар Шив Деревня как национальная специфика в творчестве Валентина Распутина: Изучение произведений "Прощание с Матёрой" (1976) и "Пожар" (1985) Абстракт В русской литературе "Деревенская проза" глубоко отражает крестьянскую тему и являет соб...»

«ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ П’ята (позачергова) сесія сьомого скликання Р І Ш Е Н Н Я Про передачу у 2016 році з міського бюджету Обухівської міської ради до районного бюджету Обухівського району медичної субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту на здійснення...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИЧЕРКАСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. С.С.ГУЛАКА -АРТЕМОВСЬКОГО Н А К А З 28.07.2017 р. № 74 Про зарахування на 1 курс навчання Відповідно до рішення Приймальної комісії Черкаського музичного учили...»

«Декоративные лиственные культуры для Северо-Западного региона России Характеристика Северо-Западного региона России 62865141478000Большая часть Северо-Западного региона относится к 3-...»

«УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Председателя Городищенской городской контрольно-счетной комиссии № 41 от "04" декабря 2015 года ОТЧЕТ О результатах проведенного контрольного мероприятия...»

«Также мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, пройдут 21 и 22 июня еще в 8-ми московских парках. Днем 22 июня в Парке Победы на Поклонной горе состоится возложение цветов и венков, в Лианозовском парке пройдет торжественный митинг с присутствием ветеранов, а в парке Северное Тушино пройде...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.