WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Під краєзнавством розуміється всебічне вивчення місцевими силами певної території краю, здійснюване на науковій основі. Об'єкти для краєзнавчого вивчення ...»

Методичні рекомендації

щодо активізації роботи по використанню пошукового краєзнавчого матеріалу шкільного музею у навчально-виховному процесі

Під краєзнавством розуміється всебічне вивчення місцевими силами певної території краю, здійснюване на науковій основі. Об'єкти для краєзнавчого вивчення - природа, історія, населення, господарство, культура, мистецтво та інші сторони життя краю.

Виходячи із завдань і практичних інтересів, краєзнавство необхідно розрізняти за формами його організації. У процесі розвитку склалося державне, шкільне і громадське краєзнавство.

 

Краєзнавство

Державне

ШкільнеСуспільне

Краєзнавчі музеї

Дослідницькі установи

Школи

Позашкільні заклади

Музейне

Регіональне

Туризм

Самодіяльність

Дитячі екскурсійно-туристичні станції

Учбове (програмне). Задачі та зміст визначаються навчальною програмою

Позапрограмне

(позакласне). Задачі та зміст визначаються навчально-виховним планом школи.

Урочні

Позаурочні

Туристичні

походи

Експедиції

Краєзнавчий гурток

(схема «Організаційні форми краєзнавства та їх структура»)

У шкільному краєзнавстві головна роль у вивченні краю належить учням під керівництвом учителя. Система шкільного краєзнавства включає: екологічне, літературне, історичне, географічне, природознавче краєзнавство.

Шкільне краєзнавство

ЛітературнеІсторичне

ГеографічнеПриродознавче

Екологічне

(схема «Система шкільного краєзнавства»)

Сутність шкільного краєзнавства полягає у всебічному вивченні учнями в навчально-виховних цілях певної території свого краю за різними джерелами і, головним чином, на основі безпосереднього спостереження під керівництвом викладача. Роль вчителя дуже велика. Виходячи з програми, складу учнів класу та місцевих можливостей, він визначає об'єкти для дослідження, види та методи роботи, організовує на вивчення краю учнів і керує їх роботою. Тому успішні результати шкільного краєзнавства залежать від того, якою мірою вчитель сам краєзнавець і як він зуміє зацікавити своїх учнів. Учитель повинен добре знати край, систематично його вивчати і володіти знаннями краєзнавчої роботи зі школярами. Самому вчителю краєзнавство також приносить дуже велику користь. Займаючись краєзнавчою роботою з дітьми, він збагачується знаннями, поліпшується і його педагогічна майстерність. Краєзнавство для вчителя - вірний шлях до науково-дослідницької діяльності.

У процесі краєзнавчої роботи відбувається активне самостійне засвоєння учнями навчального матеріалу, і отримуються навички, необхідні в житті, йде підготовка до практичної діяльності й розширюються загальноосвітні знання. Краєзнавство створює умови для кращого сприйняття природних і суспільних явищ, дає можливість багато питань різних дисциплін зв'язати один з одним і використовувати їх для практичних цілей. Краєзнавство сприяє з'єднанню навчання і виховання в єдиний процес.

Велике значення шкільного краєзнавства в охороні природи. Займаючись краєзнавством, вчителі знайомлять учнів з конкретними прикладами перетворення природи краю, а учні, зазвичай, активно включаються в роботу з його охорони. У процесі краєзнавства можуть бути враховані всі місцеві цінні природні об'єкти, історичні пам'ятники, вогнища культури та відпочинку. А це, власне, перша умова для здійснення безпосередньої роботи з охорони природи і раціонального використання її багатств.

Отже, шкільне краєзнавство розширює кругозір і розвиває пізнавальні інтереси учнів, прилучає до творчої діяльності, формує практичні та інтелектуальні вміння.. Загальними принципами для організації краєзнавчої роботи є: принципи відповідності змісту і методів краєзнавчої роботи рівню розвитку та підготовки учнів, розвитку творчих здібностей учнів та прищеплення їм навичок дослідницької діяльності.

Аналіз методичної літератури дозволяє виділити основні принципи краєзнавства, які мають важливе значення організації уроків. Такими принципами, які безпосередньо лежать в основі визначення змісту, організаційних форм і методів проведення уроків з різних предметів є:

підпорядкування природознавчого, історичного краєзнавства змісту і завданням навчально-виховної роботи;

відповідність краєзнавчої роботи рівню розвитку і підготовленості учнів;

комплексний підхід в організації краєзнавчої роботи ;

систематичність і безперервність;

пошуково-дослідний характер краєзнавства,;

суспільно-корисна значущість, природоохоронна спрямованість.

Краєзнавча робота, заснована на цих принципах, є діючим педагогічним засобом активізації навчально-виховної роботи в школі.Навчальне і позакласне краєзнавство тісно пов'язані між собою. Єдині у них освітні та виховні завдання. Позакласна краєзнавча робота диктується дидактичною необхідністю здійснення краєзнавчого підходу в навчальному процесі. Крім того, позакласна краєзнавча робота заснована на вимогах навчальних програм з виховної роботи.

Принцип комплексного підходу в організації краєзнавчої роботи передбачає всебічне вивчення рідного краю - його історії, природи, господарства, етнографії, літератури, мистецтва та ін.

Краєзнавча робота дає ефективні результати в тому випадку, якщо в її організації дотримуються систематичності та безперервності.  Принцип систематичності та безперервності спрямований на послідовне розширення і поглиблення краєзнавчих знань і вмінь школярів. Він передбачає організацію краєзнавчої роботи у виразно плановій системі протягом усього навчального року, як на уроках, так і в позакласній роботі. Краєзнавчий матеріал, зібраний учнями в процесі позакласної роботи, збагачує навчальний процес, уроки стають цікавішими і змістовнішими.

Основне завдання вчителя в організації навчальної краєзнавчої роботи полягає в тому, щоб у кожному конкретному випадку визначити найбільш прийнятні методи і прийоми здійснення краєзнавчого підходу.

 Основними з них є:

Пояснювально-ілюстративний метод, що поєднує в собі словесні методи (розповідь, пояснення, робота з краєзнавчою літературою) з ілюстрацією різних за змістом краєзнавчих джерел (карт, схем, діаграм, натуральних об'єктів і т.д.)

Частково-пошуковий метод, заснований на використанні краєзнавчих знань, життєвого і пізнавального досвіду учнів. Конкретним проявом цього методу є бесіда, яка залежно від дидактичних цілей уроку може бути перевірочною, евристичною, повторювально-навчальною.

Робота з краєзнавчою літературою та джерелами краєзнавства передбачає роботу з: краєзнавчою бібліографією, друкованими джерелами, статистичними, картографічними, архівними, усними джерелами, пам'ятками історії та культури.

Краєзнавчі джерела, краєзнавча література (наукова і художня), як і ілюстративний матеріал з краєзнавчим змістом (карти, схеми, таблиці тощо), можуть бути використані при попередній підготовці учнів до навчальних занять, у процесі безпосередньої навчальної роботи на уроці і при виконанні ними домашніх завдань, при підготовці індивідуальних або групових завдань за описом характерних для рідного краю природних явищ, об'єктів і т. д.

Дослідницький метод як один з провідних способів організації пошукової діяльності учнів у навчальній краєзнавчій роботі, розвиває уміння і навички самостійної роботи. Він передбачає постановку перед учнями конкретного завдання і його планування.

Рекомендуємо:

Для розвитку в учнів креативного мислення і розуміння ролі наук в житті сучасної людини під час проведення занять та у позаурочній діяльності залучати учнів до активного пізнання навколишнього світу, використовуючи краєзнавчі матеріали.

Використовувати під час проведення уроків з краєзнавчим матеріалом як традиційні, так і інноваційні технології навчання: інтерактивні, розвитку критичного мислення, інформаційні, проблемного навчання та метод проектів, які сприятимуть кращому оволодінню навчальним матеріалом, розвитку мислення учнів, формуванню власної позиції.

Розглядати краєзнавство як аспект набуття додаткових знань, що передбачає врахування освітніх потреб та підвищує інтерес учнів до навчання.

Організацію краєзнавчої роботи слід проводити з урахуванням самореалізації та самоорганізації особистості учня.

Для вирішення питань самореалізації дитини в навчальному процесі застосовувати можливості краєзнавчого матеріалу з урахуванням програм з предметів різних циклів.

Вчити учнів встановлювати міжпредметні звязки, інтегрувати набуті знання, синхронізувати події історії краю з подіями історії України.

Оформлювати матеріали краєзнавчих досліджень у вигляді колекцій, макетів, схем, карт, графіків.

Популяризувати краєзнавчу роботу у формі епізодичних виставок і доповідей, і не лише у навчальному закладі, але й на рівні села, міста, району, області.

В навчальній роботі шкільного краєзнавчого музею передбачити вивчення краєзнавчих тем та розділів з природознавства, географії, історії, літератури, логопедії з використанням експонатів музею на уроках.

Посилити освітню функцію шкільного краєзнавчого музею. Активізувати роботу шкільних пошукових груп, оновити експозиції музеїв та кімнат бойової слави інтернатних закладів, оформити стенди «Герої Великої Вітчизняної війни – наші земляки», «Вони боролися за визволення нашого району (міста) від німецьких загарбників», «Моє місто (село) у роки війни», «Наш заклад у роки війни».

ЛІТЕРАТУРА

1. Бабарицька, В. Екскурсознавство і музеєзнавство / В. Бабарицька,

А. Короткова, О. Малиновська. – К.: Альтерпрес, 2007. – 464 с.

2. Дьякова, Р.А. Основы экскурсоведения / Р.А. Дьякова, Б.В. Емельянов,

П.С. Пасечный. – М.: Просвещение, 1985. – 255 с.

3. Екскурсійна діяльність в питаннях і відповідях // Новости турбизнеса.

2006. – №14 (64). – С. 10–11; №15 (65). – С. 4–5.

4. Емельянов, Б.В. Экскурсоведение / Б.В. Емельянов. – М: Советский

спорт, 2007. – 216 с. // [Электронный ресурс]: – Режим доступа:

http://tourlib.net/books_tourism/ekskurs.htm.

5. Історія екскурсійної діяльності в Україні / В.К. Федорченко,

О.М. Костюкова, Т.А. Дьорова, М.М. Олексійко. – К.: Кондор, 2004. – 166 с.

6. Каролоп, О.О. Організація екскурсійної діяльності / О.О. Каролоп. –

К.: Вид. центр КНЕУ, 2002. – 45 с.

7. Коцан, И.Я. Физиологическая характеристика влияния туристско-

краеведческой деятельности школьников на их организм / И.Я. Коцан. – О.,

1998. – 279 с.

8. Природничі екскурсії як форма організації навчального процесу //

[Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-13489-

1.html.

9. Про занесення пам'яток історії, монументального мистецтва та археології

національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1761.

10. Про затвердження Списку історичних населених місць України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. №878.

11. Про затвердження списку пам'ятників мистецтва, історії та археології

Української РСР: Постанова Ради Міністрів Української РСР від 21 липня 1965

р. №711. [Електронний ресурс]: – Режим доступу:

http://www.infocompass.org/geo_htm/chapter9/docs9/pro_za_spysku_pamyatnykiv_mystectva_istoriyi_ta_arxeologiyi.doc.

12. Чагайда, І.М. Екскурсознавство / І.М. Чагайда, С.В. Грибанова. – К.: Кондор,

2004. – 240 с.

Похожие работы:

«Сметанина Светлана Ивановна, доктор филологических наук, доцент Кафедра теории журналистики и массовых коммуникаций Журналистика, заочная форма, 6 курс 10-11 семестры 2014-2015 уч. г.АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ Курс по выбору Данный курс предназначен для студентов факультета журналистики СПбГУ, обучающихся по специаль...»

«НАВЧАЛЬНА (ПОЛЬОВА) ПРАКТИКА Навчальний процес, що реалізується в початковій школі, спирається на краєзнавчий матеріал, який вимагає від сучасного вчителя початкової школи глибоких знань про природу рідного краю, його історію, традиції. Саме дослідницько-практична діяльність формує активне ставлення до навколиш...»

«Декоративные лиственные культуры для Северо-Западного региона России Характеристика Северо-Западного региона России 62865141478000Большая часть Северо-Западного региона относится к 3...»

«Пояснительная запискаОбщая характеристика учебного предмета Программа по курсу "География" разработана к линии учебников под редакцией В.П. Дронова для учащихся 5–9 классов общеобразовательных учреждений. Содержание данного курса строится на...»

«Приложение к протоколу заседания Комиссии по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге от _ № _СОСТАВ Рабочей группы по вопросам организации межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг (исполнении государственных и муниципальных функций...»

«Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 369" г. Перми Проект "Вместе с мамой, вместе с папой с физкультурой дружим мы".Автор и руководитель проекта: Самоловских Наталья Игоревна инструктор по физической культуре первой квалификационной категории Пер...»

«Соціальна екологія (лекційний курс) ЗМІСТ TOC \o 1-3 \h \z \u КОРОТКИЙ СЛОВНИК ВИКОРИСТАНИХ ТЕРМІНІВ PAGEREF _Toc352591006 \h 5МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PAGEREF _Toc352591007 \h 6ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ PAGEREF _Toc352591008 \h 7Тема 1. Соціальна екологія...»

«ОТЧЕТ о работе министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области за 2013 годК основным достижениям 2013 года в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики относятся:1. Достойное выступление спортсменов Приангарья н...»

«АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Етикет і культура спілкування1. Етикет і культура спілкування — частина культури поведінки людини — сукупність форм її щоденної поведінки (у побуті, у спілкуванні з іншими людьми), у яких знаходять зовнішнє вираження моральні та естетичні норми такої поведінки. Культура пов...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.