WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 

«Зміст робочої програми курсу визначається не сам по собі, а в системі, якою є будь-яка навчальна тема дисципліни. Він дає змогу здійснити гнучкий підхід до ...»

Методика складання робочих програм і навчально-методичної карти дисципліни.

Одним з важливих моментів у процесі формування інформації у виборі новітніх технологій навчання є розробка робочих програм курсів.

Зміст робочої програми курсу визначається не сам по собі, а в системі, якою є будь-яка навчальна тема дисципліни. Він дає змогу здійснити гнучкий підхід до виділення необхідної для передачі студенту інформації.

У досягненні цієї мети неабияку роль відіграють кваліфікаційні характеристики майбутніх фахівців, вимоги виробництва до спеціалістів, конкретні завдання, що стоять перед вузом з підготовки того чи іншого фахівця.

Робоча програма курсу - це основна для забезпечення загальноосвітньої, загальнокультурної, професійної та наукової підготовки фахівця. Вона має чітко формуватися на принципах фундаменталізації знань, інтеграції у світову систему освіти, забезпечувати безперервність і спадкоємність системи професійної підготовки.

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми дисциплін та навчального плану вищим навчальним закладом складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є його нормативним документом.

Виходячи з того, що методичне забезпечення - один з важливих шляхів інтенсифікації навчального процесу, ефективного переходу до нових технологій, завданням реалізації концепції методичного забезпечення є розробка змісту робочих програм нових курсів.Розроблюючи робочу програму, слід враховувати такі моменти:

Діюча теорія навчання.

Індивідуалізація навчання, суттєве збільшення часу самостійної роботи студента, відхід від простої репродукції знань і перехід до глибокого їх засвоєння та осмислення.

Підвищення інформаційної місткості академічної години.

Використання технічних засобів навчання, автоматизованих навчальних систем

Зміст робочої програми має бути погодженим зі змістом профілюючих дисциплін для кожної спеціальності. Необхідно визначити тему, розділи теоретичного змісту для практичного та самостійного вивчення, розробити інформаційно-довідкову базу дисципліни, розробити банк завдань з дисципліни, методичні вказівки до змісту дисциплін. Зумовлено це перш за все тим, що від змістовної робочої програми багато в чому залежить ефективність сприйняття студентами курсу в цілому. Крім того, зміст програми обумовлюється і кількістю годин за навчальним планом, і тими обов'язковими для вивчення дисциплінами, що вивчаються як факультативи та спецкурси за вибором; і нарешті тим, на яких методах навчання буде ґрунтуватися викладення курсового матеріалу.

Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни (в планах лекції та семінарських занять), послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного та підсумкового контролю. Робоча програма складається в розрізі спеціальностей (при різній кількості навчальних годин) або як єдина для декількох спеціальностей.

Структурні складові робочої навчальної програми дисципліни:

Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі.

Тематичний план дисципліни:

а) розподіл навчального часу, що відводиться на дисципліну:

Кількість годин

Тема курсу Всього годин із них

лекціїлекції практичні та семінарні заняття лабораторні заняття самостійна

робота консультації форми контролю

1. 2. 3. б) зміст тем курсу. Наводяться плани лекцій та список літератури за такою схемою:

Тема 1

План лекцій:

1.

2.

3.

Рекомендована література до вивчення теми:

1.

2.

в) плани семінарських і практичних занять.

Якщо вони видані окремою брошурою, то додаються до робочої програми.

Самостійна робота студентів, консультації.

Вказуються форми та теми, з яких проводиться ця робота.

Форми та методи контролю: контрольні роботи, тестування, заліки, іспити.

5.Список літератури: підручники, навчальні посібники, законодавчі та інструктивні акти, наукова література.

Коли в робочі програми закладаються плани семінарських та практичних занять, викладач має, формулюючи питання, виходити з того, що кожній навчальній дисципліні слід виділити свої, характерні для неї елементи змісту, що мають методологічну цінність і професійну значущість. Постановка питань та методика їх обговорення мають виключити можливість успішно працювати з групою лише на репродуктивному рівні, а навпаки стимулювати атмосферу творчості, пошуку, діалогу.

Не менш важливе значення в структурі робочої програми мають такі елементи, як планування індивідуальної і самостійної роботи студентів. Добре продумані форми і методи індивідуальної роботи з студентами, виважено визначені теми та питання самостійної роботи над курсом ефективно доповнюють зміст роботи студента з конкретних дисциплін і забезпечують результативність знань. Це створює сприятливі умови для співробітництва викладача і студента; для педагогічного стимулювання навчання, посилення ролі самооцінки, ділових взаємовідносин викладача і студента, що значно наближає нас до сучасного рівня організації навчання.

Інновації технології навчання, що відповідають вимогам підготовки випускника університету, передбачають реалізацію гнучких високо змістовних робочих програм курсів.

Повний перелік підручників, навчальних посібників, законодавчих та інструктивних документів, наукової літератури націлює студента на серйозну роботу над курсом, привертає його увагу до актуальності цієї проблеми, стимулює до самостійного пошуку відповідей на запитання семінарських і практичних занять.

Така побудова робочої програми курсу та якісне методичне забезпечення всіх видів і форм роботи надають можливість викладачеві активно керувати і контролювати як аудиторною, так і позааудиторною роботою студентів, уніфікуючи завдання та вимоги; формувати знання майбутніх фахівців і певною мірою впливати на якість їх навчання в університеті.

Важливою умовою плідності роботи викладача над робочою програмою курсу є розуміння методичної значущості цього документа, його доцільності і необхідності.

Похожие работы:

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТОсновная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 040100 "Социология"ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТАМЕДИАИСКУССТВО В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА Выполнил(а): Студент(ка) IV курса II группыНаправления "Общая социология" Равина Любовь ИвановнаНаучный руководи...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский Государственный Университет Путей Сообщения (МИИТ) Курсовая работа по дисциплине "Лингвокультурология" Тема: "Взаимодействие языка и культуры" Выполнила: студентка группы ЭЛМ -311 Садретдинова Хамида Проверила к.ф.н.,...»

«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТЗАЦВЯРДЖАЮ Рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта С.У. Абламейка ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА ПА ДЫСЦПЛІНЕ “БЛАГАСФЕРА ЯК КАМУНІКАТЫЎНЫ ФЕНОМЕНСУЧАСНАЙ МЕДЫЯПРАСТОРЫ” спецыяльнасці перападрыхтоўк...»

«Ассоциация Адвокатов России за Права Человека-57150072961500 QUOTE [Врезка1]КОРРУПЦИЯ И ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: НЕЗАВИСИМЫЙ ДОКЛАД ВСЕРОССИЙСКОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ЧИСТЫЕ РУКИ 12 марта 2015Москва СОДЕРЖАНИЕ: Введение..3 Об...»

«Российский и мировой рынок зерновых и масличных культурЗЕРНОВЫЕ Текущая ситуация на рынке зерна Объем биржевых торгов при закупке зерна в интервенционный фонд за период (с 30 сентября 2014 г. по 3 июня 2015 г.) составил 1 036,8 тыс. тонн...»

«АННОТАЦИЯ к выпускной квалификационной работе Языковые средства реализации коммуникативных стратегий вежливости в немецкой и русской лингвокультуре (на материале частной переписки Ф. Шиллера и Г. Кёрнера, А. С. Пушкина и П. А. Вяземского) студентки 4 курса отде...»

«Зміст Особливості культури ділового мовлення.2 Орфоепічна правильність українського професійного мовлення.8 Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови.11 Словотвірні норми та культура професійного мовлення.14 Лексикологічні норми. Синоніми...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури 2015 Бакалавр культурології Антонова Вікторія Віталіївна Багінська Ольга-Анна Юріївна Бедь Іванна Юріївна Бойчук Степан Іванович Бондар Крістіна Павлівна Винницька Дарія...»

«Сценарій виховного заходу на тему:Підготувала: Лихтей Тетяна Василівна Тема. День зимуючих птахів.Мета: спираючись на знання учнів, продовжувати формувати поняття "птахи" дати уявлення про зимуючих птахів і їх життя взимку, встановити взаємозв’язок між змінами в неживій природі і жит...»
 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.