WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Кафедра документальних комунікацій «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з навчальної роботи _ Я.Б. Петрівський «_» 2014 року ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОЇ ...»

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра документальних комунікацій

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

___________ Я.Б. Петрівський

«___» ____________ 2014 року

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ

для студентів спеціальності 7.02010501

«Документознавство та інформаційна діяльність»

галузі знань 0201 «Культура»

Розглянуто на засіданні кафедри

документальних комунікацій

(протокол № __ від ___ 2014 року)

Рівне – 2014

Програма комплексної практики з фаху : метод. рекомендації для студ. спеціальності 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» / упоряд. : Г. В. Сілкова, О. Ю. Бучковська, М. С. Костенко. – Рівне : РДГУ, 2014. – 20 с.

Укладачі:

Бабенко Ж.В.викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Бережняк О.В.викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Бучковська О.Ю.викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Карпюк Д.В.викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Костенко М.С.викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Крет О.В.канд. політол. наук, доцент кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Крет Р.М.канд. політол. наук, доцент кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Кукушкін О.М.викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Попчук О.В.викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Сілкова Г.В.канд. пед. наук, доцент кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Ясьмо В.Д.канд. пед. наук, професор кафедри документальних комунікацій РДГУ

Рецензенти:

Тихомирова Є.Б.доктор політичних наук, професор, завідувач

кафедри міжнародної інформації Волинського

національного університету ім. Лесі Українки;

Жук В.М.кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

бібліотекознавства та бібліографії РДГУ

Відповідальний за випуск:

Сілкова Г.В.кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач

кафедри документальних комунікацій РДГУ

Ухвалено кафедрою документальних комунікацій РДГУ (протокол № __ від ___________ 2014 р.)

Рівненський державний гуманітарний університет, 2014

Зміст

Вступ 4

1. Мета та завдання комплексної практики з фаху 6

2. Зміст завдань комплексної практики з фаху

для студентів 5-го курсу 7

Змістовий модуль 1 7

Змістовий модуль 2 13

3. Бази практики 14

4. Обов’язки навчального закладу 17

5. Контроль за проходженням практики 18

6. Оформлення пакету документів 18

7. Оцінювання результатів практики 20

8. Підведення підсумків виробничої практики 22

9. Список рекомендованої літератури 24

Додатки 35

ВСТУП

У Рівненському державному гуманітарному університеті практика студентів розглядається як невід’ємна складова процесу підготовки спеціалістів і проводиться на основі розробленої вузом наскрізної програми практик, яка базується на «Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., № 93, згідно наказу № 440с/а «Про норми часу для проведення практики студентів» і «Положення про організацію навчального процесу вищих навчальних закладів», затвердженого Міністерством освіти України від 02.06.1993 р.

Згідно з навчальним планом студенти, що здобувають освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» з галузі 0201 «Культура» за спеціальністю 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність», проходять комплексну практику з фаху.

Комплексна практика з фаху студентів 5-го курсу спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття та удосконалення практичних навичок і умінь з відповідної спеціальності.

Комплексна практика з фаху є завершальним етапом підготовки фахівця з документознавства та інформаційної діяльності і проводиться з метою оволодіння випускником первинним професійним досвідом, перевірки професійної готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності і збору матеріалів для виконання дипломної роботи. На цьому етапі завершується формування кваліфікованого фахівця, здатного вирішувати складні виробничі завдання.

Згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліст повинен мати високий рівень професійної підготовки, вміти на практиці впроваджувати в установах принципи наукової організації праці, володіти сучасними методами інформаційної роботи, бути підготовленим до виконання практичної роботи за фахом.

Професійна компетенція спеціаліста з інформаційної діяльності на первинних посадах полягає у реалізації загальних функцій, що забезпечують координацію внутрішньої управлінської діяльності між керівником та організацією; прийнятті оперативних рішень в межах своєї компетенції; функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень; добору та опрацюванні інформації для керівника, підготовці спеціальної документації; аналітико-синтетичній обробці документів; виробництві та розповсюдженні інформації за допомогою автоматизованих документно-інформаційних систем.

Компетенція спеціаліста з документознавства та інформаційної діяльності дозволяє обіймати такі посади:

керівник прес-служби (центральні органи державної влади, органи місцевого самоврядування);

аналітик з комп’ютерних систем, аналітик комп’ютерного банку даних;

референт з основної діяльності;

організатор діловодства (державні установи);

фахівець з інтелектуальної власності;

документознавець.

Компетенція спеціаліста за напрямами діяльності – інформаційно-аналітична, науково-дослідна, організаційно-розпорядча дозволяє за умов набуття відповідного досвіду адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: управлінська, кадрова, науково-контрольна.

Проходження практики в поєднанні з отриманими у вузі знаннями, уміннями та навичками забезпечує оволодіння студентами сучасними методами і формами роботи в реальних виробничих умовах.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ

Метою практики є формування і розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах професійної діяльності; закріплення навичок і вмінь щодо виконання аналітичних та дослідницьких розробок; розширення наукового світогляду.

Комплексна практика з фаху проводиться в умовах, максимально наближених до умов професійної діяльності.

Завданням практики є поглиблення знань з питань організації діяльності інформаційних служб; поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань про інформаційні та документно-інформаційні системи, сучасні інформаційні технології в управлінні; закріплення вмінь збору та опрацювання фактичного матеріалу для виконання наукового дослідження.

З метою систематизації отриманих теоретичних знань і підвищення ефективності практичної діяльності, в процесі підготовки до проходження комплексної практики з фаху студенту необхідно ознайомитися з відповідною законодавчою базою, нормативними документами, що регулюють процес документообігу та інформаційної діяльності, зокрема у вибраній структурі.

з/п Найменування

практики Семестр,

в якому передба-

чена практика Трива-

лість практики (у тиж

нях) Інформа-ція

про наяв-

ність програм практик («+» або

«-») Наймену-

вання бази для проходження практики Інформація про наявність угод про проходження практик

(№, дата,

строк дії)

2.3. Комплексна практика з фаху 10 4 + ЦНТЕІ, місцеві органи державної влади та місцевого самоврядування, організації та підприємства різної форми власності Угода на період проходження практики

2. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ:

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Завдання практики для спеціалізацій «Інформаційні системи підтримки державних органів управління» (ІСПДОУ) та «Документно-інформаційні системи» (ДІС):

«Організація роботи установи – бази практики»

Вивчити та схематично зобразити організаційну структуру управління в установі – базі практики.

Вивчити установчі документи установи – бази практики.

Вивчити та охарактеризувати систему планування та звітності в установі.

Проаналізувати план роботи установи за два роки, провести розрахунки показників динаміки основних виробничих показників роботи установи.

Вивчити нормативно-правове забезпечення управлінської діяльності установи, охарактеризувати законодавчі та нормативні акти з організації діяльності установи, організації техніко-технологічних процесів та організації управління процесами роботи.

«Концепції сучасного документознавства»

Виявити публікації вітчизняних авторів з питань документознавства, представлені в мережі Інтернет.

Здійснити редагування бібліографічних описів виявлених публікацій.

Скласти бібліографічний список публікацій з питань документознавства вітчизняних авторів.

Скласти словник основних документознавчих термінів, обсягом 10-15 термінів (крім терміна «документ»), що застосовуються різними авторами (кожному студенту 1–3 автора) за формою: Термін (подавати в основній формі (без інверсії) –Визначення терміну – Джерело (з якого взято термін і термін і визначення, із зазначенням автора).

Зробити висновки:

а) якими термінами позначається одне й те саме поняття;

б) чи пов’язані одне з одним різні терміни, що застосовуються в межах концепції одного автора;

в) чи пов’язані одне з одним різні терміни, що застосовуються в межах концепцій двох-трьох авторів.

«Методика інформаційного реферування»

На основі аналізу первиннодокументного фонду установи – бази практики (чи інших інформаційних установ) або ресурсів мережі Інтернет виявити наукову статтю за профілем діяльності бази практики та підготувати інформативний реферат-екстракт даної публікації, дотримуючись етапів реферування. Представити складений реферат у додатках до звіту про проходження практики.

На основі аналізу первиннодокументного фонду установи – бази практики (чи інших інформаційних установ) або ресурсів мережі Інтернет виявити наукову статтю, змістовно пов’язану з профілем діяльності бази практики, та підготувати індикативний реферат даної публікації, дотримуючись етапів реферування.

Використовуючи первиннодокументні ресурси установи – бази практики (чи інших інформаційних установ) або ресурси мережі Інтернет, виявити іншомовний документ (наукову статтю російською мовою), який за змістом пов’язаний з профілем діяльності бази практики та підготувати інтерпретований реферат даної публікації, дотримуючись етапів реферування.

На основі вивчення планово-звітної документації установи визначити напрямки її діяльності, в яких застосовуються методи інформаційного реферування. В разі відсутності таких процесів, визначити можливі аспекти впровадження методів підготовки реферативної інформації та обґрунтувати їх доцільність у діяльності установи – бази практики.

На основі аналізу масиву інформації, який за змістом пов’язаний із профілем діяльності установи – бази практики, розробити словник маркерів з метою формалізації підготовки реферативних документів установами вищеозначеного спрямування.

«Основи мережевих технологій»

Визначити тип підключення до мережі Інтернет в установі – базі практики.

Визначити швидкість підключення до мережі Інтернет.

Визначити тип IP-адреси, що надається установі.

Незалежно від типу IP-адреси визначити її на момент проходження практики із зазначенням дати та часу визначення.

Вирахувати приблизний середньомісячний обсяг трафіку, що використовується в установі.

Визначити провайдера з надання доступу до мережі Інтернет.

Визначити додаткові послуги, що надаються провайдером. Які з цих послуг організація використовує, а які – ні.

На основі попередніх питань проаналізувати недоліки, які мають місце в роботі з мережею Інтернет в установі, та надати рекомендації стосовно покращення існуючої ситуації.

За умови існування в установі локальної мережі – визначити тип мережі, зручність її використання саме в даній установі.

Визначити недоліки та варіанти вдосконалення локальної мережі чи особливостей роботи з нею.

Модуль 1.1

Завдання практики для спеціалізації «Інформаційні системи підтримки державних органів управління» (ІСПДОУ)

«Методика підготовки документів»

Визначити документи, що регламентують порядок документообігу в установі та представити їх копії (інструкція з діловодства установи, регламент роботи установи, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції).

Проаналізувати порядок підготовки розпорядчих документів, правильність оформлення та розташування реквізитів цих документів відповідно ДСТУ 4163-2003. Зазначити форми реєстрації таких документів. Навести приклади розпорядчих документів та включити їхні копії у додатки.

Визначити порядок опрацювання та надсилання вихідних документів в установі. Підготувати службовий лист-відповідь від імені керівника установи – бази практики на лист, що надійшов з іншої установи (підприємства, організації, закладу, фірми). Зазначені документи (або їх копії) включити у додатки.

Навести приклад протоколу засідання (зборів, наради) і прокоментувати особливості його підготовки й оформлення, враховуючи положення «Типової інструкції з діловодства в центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 30 листопада 2011 р.

Ознайомитись із технологією надання відряджень працівникам установи та підготувати пакет всіх необхідних документів для надання відрядження працівнику установи.

Виявити умови збереження й порядок оформлення особових справ працівників установи.

Визначити вид трудового договору, який оформлюється при прийомі на роботу до установи. Бланк-зразок долучити до додатків матеріалів практики.

Здійснити аналіз звернень громадян до установи за останнє півріччя (або рік, квартал, місяць). Навести зразки скарг громадян (1–2), що надійшли до установи та підготовлених відповідей на них. Зазначити форми реєстрації звернень, які використовуються в установі.

Виявити наявність документів, що містять комерційну таємницю в установі та назвати заходи, які передбачають захист конфіденційної інформації.

«Організація та апаратне забезпечення робочого місця»

Охарактеризувати засоби організаційної техніки, що використовуються установою – базою практики.

Класифікувати засоби організаційної техніки.

Проаналізувати методологію організації автоматизованих робочих місць.

Визначити відповідність характеристик існуючих автоматизованих робочих місць ергономічним показникам.

Розробити рекомендації щодо оптимізації структури автоматизованих робочих місць бази практики.

«Організація представницьких заходів»

Розробити сценарій проведення представницького заходу для установи – бази практики.

Підготувати інформаційний лист для установи.

Створити факт-лист для установи.

«Іміджелогія»

Проаналізувати привабливість корпоративного бренду установи – бази практики.

Визначити позитивні і негативні сторони іміджу установи.

Підготувати анкету для вивчення громадської думки стосовно іміджевої діяльності установи.

Модуль 1.2

Завдання практики для спеціалізації

«Документно-інформаційні системи» (ДІС):

«Автоматизація інформаційних служб»

Встановивши наявність на базі практики служби інформації, визначити її структуру та ступінь автоматизації.

Охарактеризувати апаратне та програмне забезпечення служби інформації.

Дослідити канали отримання і розповсюдження інформації, визначити характер інформації, що підлягає автоматизації.

Встановивши наявність веб-сайту установи, проаналізувати його контент і пошукові можливості.

Визначити недоліки в роботі служби інформації, запропонувати рекомендації щодо покращення діяльності служби інформації.

«Ергономіка»

Охарактеризувати чисельність та склад персоналу установи – бази практики.

Виявити та назвати спеціальні стандарти, що розкривають ергономічні вимоги.

Охарактеризувати ергономічні властивості за сукупністю характеристик системи «людина – машина – середовище».

«Автоматизовані інформаційно-пошукові системи»

Знайти інформацію про керівника практикою від установи (біографічні дані, номер телефону, домашню адресу і т.д.). Вказати тип пошукових системи, де було знайдено потрібні дані. Виокремити усі шляхи пошукової стратегії, завдяки яким було досягнуто позитивного результату.

Знайти інформацію про керівника установи (біографічні дані, номер телефону, домашню адресу і т.д.). Вказати тип пошукових систем, де було знайдено потрібні дані. Виокремити усі шляхи пошукової стратегії, завдяки яким було досягнуто позитивного результату.

Використовуючи відомі студенту-практиканту пошукові сервери, знайти інформацію про установу – базу практики. Вказати запит, завдяки якому було досягнуто найкращих результатів.

Використовуючи відомі студенту-практиканту тематичні каталоги або спеціалізовані пошукові служби, знайти інформацію про установу – базу практики. Порівняти результати з тими, що були отримані в попередньому завданні.

У випадку існування сайту установи, проаналізувати сайт та можливості локального пошуку на ньому.

«Сучасні комунікаційні технології»

Описати аспекти організації комп’ютерної мережі в установі – базі практики.

Охарактеризувати засоби комп’ютерної техніки, що використовуються в організації мережі.

Визначити відповідність функціональних можливостей комп’ютерної мережі потребам установи.

Проаналізувати методологію організації безпеки комп’ютерної мережі.

Розробити проект оптимізації структури та функціональних особливостей комп’ютерної мережі в установі.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Завдання практики для спеціалізацій «Інформаційні системи підтримки державних органів управління» (ІСПДОУ) та «Документно-інформаційні системи» (ДІС):

«Апробація дослідження з теми дипломної роботи»

Дипломна робота є кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента, науковим дослідженням, яке підводить підсумки опанування дисциплін, що передбачені навчальним планом підготовки спеціаліста, та проходження всіх видів практик.

У процесі виконання дипломної роботи студент повинен виконати завдання:

визначити ступінь розробленості теми дипломної роботи у вітчизняній та іноземній літературі;

відібрати, систематизувати та опрацювати теоретичні джерела з теми дипломної роботи у відповідності до цілей та завдань дослідження;

узагальнити фактичний матеріал щодо можливостей практичного застосування розроблених рекомендацій з проблематики дипломної роботи;

здійснити редагування та оформлення дипломної роботи;

підготувати інформаційний реферат дипломної роботи;

здійснити апробацію основних теоретичних та практичних рекомендацій дипломної роботи на наукових конференціях.

Дипломна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;

містити самостійні дослідження, розрахунки;

містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення роботи на досліджуваному об’єкті;

мати належне оформлення;

мати необхідні супровідні документи;

бути виконаною і поданою на випускову кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, або не містить результатів проведеного дослідження, обґрунтованих пропозицій, до захисту не допускається.

3. БАЗИ ПРАКТИКИ

3.1. Вимоги до установ – баз практики

Проходження практики студентами спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» передбачає відповідність потенційних баз практики наступним вимогам:

наявність відповідного рівня організації діяльності та культури праці;

можливість застосування новітніх технологій;

можливість збору матеріалу для наукових досліджень (виконання курсових, наукових та дипломних робіт);

забезпечення проходження практики групами студентів (2–4 особи);

розміщення баз практики в межах області;

наявність науково-технічних, творчих зв’язків із вузом.

Кафедра може дозволити самостійний вибір студентами місць проходження практики.

3.2. Примірний перелік установ – баз практики

Обласна державна адміністрація, управління інформаційного та аналітичного забезпечення;

Обласна державна адміністрація, обласний центр соціальних служб для молоді;

Обласна державна адміністрація, обласне управління юстиції;

Міська рада, виконавчий комітет;

Обласна рада, виконавчий комітет;

Районні райдержадміністрації;

Районні, сільські та селищні ради;

Обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України;

Філія ВАТ «Укртелеком», центр інформаційних технологій та технічного забезпечення;

Обласний, міський та районні центри зайнятості;

УМВС України в Рівненській області, відділ інформаційних технологій;

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека;

Державний архів Рівненської області;

Центр науково-технічної та економічної інформації;

Підприємства та фірми державної та приватної форми власності;

РДГУ, структурні підрозділи.

Практика студентів проводиться в установах та організаціях, які можуть забезпечити виконання завдань програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Визначення баз практики здійснюється керівництвом навчального закладу на основі прямих договорів з підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

Студенти заочної форми навчання, які працюють за фахом, можуть проходити практику за місцем роботи.

Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом випускової кафедри, підбирати для себе базу практики.

При наявності державних, регіональних замовлень на підготовку бакалаврів та перепідготовку спеціалістів перелік баз практик надають органи, які формували замовлення.

На установи – бази практики покладаються такі завдання:

надання студенту робочого місця, яке забезпечує належне виконання завдань практики;

дотримання погодженого з вузом календарного графіка проходження практики;

створення умов для закріплення отриманих під час навчання вмінь та навичок;

надання студентам-практикантам можливості опрацювання необхідних для виконання завдань практики документів;

сприяння у виявленні матеріалів, необхідних для написання курсових, наукових та дипломних робіт;

здійснювати контроль за дотриманням студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку.

Безпосереднє керівництво практикою здійснює призначений наказом керівника установи кваліфікований спеціаліст підрозділу, в якому студент проходить практику.

3.3. Обов’язки керівників практики від установи

Керівник практики від установи:

забезпечує організацію проходження практики студентів у тісному контакті з вузівським керівником;

ознайомлює студентів з організацією роботи установи;

здійснює контроль за роботою студентів, допомагає їм у виконанні завдань практики, надає консультації;

контролює ведення студентом щоденника, підготовку звітів про проходження практики та складає на кожного студента виробничу характеристику-відгук керівника практики від установи.

У відгуку характеризується підготовленість студента до професійної діяльності, відзначається його здатність до творчого мислення, ініціативність та дисциплінованість. Відгук повинен відображати ділові та моральні якості, що проявив студентом під час проходження практики, а також виявлені недоліки та проблеми у фаховій підготовці. Керівником виставляється підсумкова оцінка за виконання завдань практики. Відгук керівника від бази практики записується у щоденнику практики.

Оцінка, виставлена керівником від бази практики, враховується комісією при оцінюванні захисту студента.

4. ОБОВ’ЯЗКИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

4.1. Обов’язки випускової кафедри, відповідальної за проведення практики

Випускова кафедра, яка відповідає за проведення практики:

призначає керівників практики;

забезпечує розподіл студентів по базах практики;

готує пакет вихідної документації для проходження практики;

готує наказ по практиці;

забезпечує програмами практики студентів та бази практики;

проводить виробничу нараду з викладачами – керівниками практики;

проводить перед початком практики настановчі збори зі студентами з метою роз’яснення цілей, змісту і порядку проходження практики;

здійснює поточний контроль за виконанням студентами завдань програми практики.

4.2. Обов’язки керівника практики від випускової кафедри

Керівник практики:

вивчає відповідність баз практики завданням програми практики;

забезпечує студентів-практикантів програмами практики, направленнями на практику та планово-звітною документацією;

проводить інструктаж з охорони праці;

інформує студентів про терміни та вимоги до захисту матеріалів практики;

здійснює контроль за умовами праці студентів;

контролює виконання студентами-практикантами графіку проходження практики, ведення щоденника;

приймає звіти з практики;

подає завідувачу кафедри письмовий звіт.

4.3. Обов’язки студентів-практикантів

Студент-практикант зобов’язаний:

виконувати всі завдання програми практики в передбачені календарним планом терміни;

дотримуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку правил охорони праці, техніки безпеки, що діють в установі;

систематично вести щоденник практики;

своєчасно складати звіт про проходження практики;

подати у визначені терміни керівнику практики оформлені відповідно до вимог матеріали;

повернути керівнику один екземпляр завіреної в установі угоди.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОДЖЕННЯМ ПРАКТИКИ

Метою контролю за проходженням практики є надання практичної допомоги студентам у виконанні програми практики, виявлення й усунення недоліків у організації проходження практики.

Контроль здійснюється керівниками практики від кафедри.

6. ОФОРМЛЕННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ

6.1. Вимоги до звіту студента про проходження практики

Звіт про проходження практики повинен включати:

титульну сторінку, завірену печаткою (форма титульної сторінки наведена в Додатку 1);

зміст звіту практики;

вступ, що містить коротку характеристику установи – бази практики і завдання, що стоять перед установою.

основну частину, що містить: характеристику діяльності, завдань та організаційної структури установи, а також тих відділів, в яких студент проходив практику;

аналіз всіх видів виконаних робіт: їх змісту, методики, посилання на документи чи нормативно-інструктивні акти і т.д. у відповідності з програмою практики;

характеристику всіх видів завдань, виконаних в порядку доручення працівників установи – бази практики;

критичні зауваження з питань проходження практики в установі;

індивідуальні завдання;

список використаної літератури, в тому числі нормативні акти, методичні вказівки, державні або інші стандарти тощо.

Вимоги до обсягу звіту комплексної практики з фаху – 15–20 сторінок (без врахування обсягу додатків).

Звіт про виробничу практику друкується на одному боці аркушу паперу формату А4 (297мм х 210 мм), 14 шрифтом, з інтервалом 1,5. З лівої сторони повинно бути залишено поле – 25 мм, з правої – 15, зверху – 25 і знизу 20 мм. Для оформлення звіту з практики студенту виділяються із загального терміну 2–3 дні наприкінці практики.

Додатки (представляється документація: форми, накази, протоколи, довідки, інструкції тощо; накреслені схеми, графіки, таблиці і т.п.) слід оформити окремим пакетом. На кожному додатку в правому верхньому куті потрібно написати слово «Додаток» і позначити його порядковий номер, наприклад «Додаток 1». Обсяг додатків не лімітується. Основна частина звіту має містити посилання на додатки.

Разом зі звітом про проходження практики студент здає оформлений належним чином щоденник практики, з підписами та печатками установи – бази практики.

Оформлені матеріали практики подаються на рецензування керівнику практики від кафедри.

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

Письмовий звіт з іншими документами (щоденник, додатки, підписаний екземпляр угоди) представляється керівнику практики від кафедри.

Висновок керівника практики від кафедри (записується у щоденнику практики) має відображати рівень засвоєних студентом теоретичних знань та вміння застосовувати їх на практиці; включати відомості про виконання студентом усіх завдань практики, про дотримання вимог до оформлення звітної документації; містити висновки і пропозиції щодо оцінки практики.

Звіт захищається студентом перед комісією, до складу якої входять завідувач кафедри (або його заступник), керівник практики від випускової кафедри, викладачі – керівники практики.

Оскільки частиною змісту програми практики є спостереження під час проходження практики, при захисті оцінюється глибина спостережень та висновки студента за результатами спостереження.

Під час захисту студент має охарактеризувати виконану роботу обґрунтувати висновки та пропозиції.

Комісія приймає диференційований залік у студентів до найближчої сесії або до попереднього захисту кваліфікаційних робіт.

Результат захисту практики вноситься у щоденник практики, заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку (індивідуальний навчальний план) студента за підписом керівника практики від навчального закладу.

Диференційований залік оцінюється за національною чотирибальною системою та в балах за кредитно-модульною системою (ECTS).

Підсумкова оцінка за результатами практики формується з суми балів, отриманих студентом-практикантом за кожен модуль, за шкалою КМСОНП відповідно до вимог ECTS, а також – за традиційною шкалою.

Розподіл балів за практику

Виконання завдань та підготовка матеріалів

(к-сть балів) Захист матеріалів практики

(к-сть балів) Сума

(к-сть балів)

60 40 100

Шкала відповідності балів національній системі оцінювання:

90–100 балів – відмінно (А)

82–89 балів – добре (В)

75–81 балів – добре (С)

67–74 балів – задовільно (D)

60–66 балів – задовільно (Е)

35–59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FХ)

1–34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F)

Шкала оцінювання проходження практики

для спеціалізацій «Інформаційні системи підтримки державних органів управління» (ІСПДОУ) та «Документно-інформаційні системи» (ДІС):

Види та форми виконаної роботи Кількість балів

Виконання завдань

комплексної практики з фаху

Модуль 1 60

Змістовий модуль 1 (для спеціалізацій ІСПДОУ та ДІС):

«Організація роботи установи – бази практики»;

«Концепції сучасного документознавства»;

«Методика інформаційного реферування»;

«Основи мережевих технологій» 20

Модуль 1.1 (для спеціалізації ІСПДОУ):

«Методика підготовки документів»;

«Організація та апаратне забезпечення робочого місця»;

«Організація представницьких заходів»;

«Іміджелогія» 20

Модуль 1.2 (для спеціалізації ДІС):

«Автоматизація інформаційних служб»;

«Ергономіка»;

«Автоматизовані інформаційно-пошукові системи»;

«Сучасні комунікаційні технології» 20

Змістовий модуль 2 (для спеціалізацій ІСПДОУ та ДІС):

«Апробація дослідження з теми дипломної роботи» 20

Модуль 2 40

Захист практики 40

Усього 100

Змістовно-діяльнісна структура програми практики включає в себе 2 модулі. Перший модуль включає виконання завдань програми практики. Кількість балів, яку максимально може набрати студент за кожен навчальний елемент і відповідно за перший модуль становить 60 балів. Завершує практику другий модуль-контроль (захист практики), максимальна кількість балів за модуль-контроль – 40. Загальна кількість балів за практику – 100.

Критерії оцінювання результатів проходження та захисту звіту практики:

40–31 балів – студент дав обґрунтовані, глибоко продумані відповіді на запитання; виклав матеріал у логічній послідовності; зробив узагальнення і висновки; брав участь у заходах установи, виконав завдання НДРС.

30–20 балів – студент володіє знанням та навичками на рівні попереднього пункту, але викладений ним матеріал має деякі вади, пов’язані з повнотою та глибиною висвітлення питань, є незначні недоліки в оформленні звіту, оформлення матеріалу згідно вимог.

19–10 балів – студент виклав матеріали практичного завдання поверхово, при захисті показує слабкі знання матеріалу або дає неправильні відповіді, представлені студентом до захисту матеріали частково не відповідають вимогам.

9–0 балів – представлені студентом матеріали не відповідають вимогам за змістовним наповненням та оформленням матеріалу, при захисті студент демонструє поверхове знання матеріалу відображеного в документах практики.

8. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Керівник приймає та оцінює захист у студентів впродовж перших десяти днів після закінчення терміну проходження практики (обов’язково до дати першого екзамену). Оцінка за практику проставляється у заліково-екзаменаційну відомість та залікову книжку студента за підписами керівника практик.

Якщо студент не проходив практику, або за результатами оцінювання практики набрав 59 і менше балів, у разі продовження навчання у вузі, зобов’язаний пройти практику повторно і захистити звіт на позитивну оцінку.

Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на вчених радах факультету протягом навчального року.

9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Інформаційне законодавство України. – К., 2005. – С. 9–28.

Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 черв. 1993 р. № 3322-ХП // Відомості Верх. Ради України. – 1993. – № 33. – С. 843–851.

Про державну таємницю : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – С. 345–346.

Про інформаційні агентства : Закон України від 28 лют. 1995 p. № 74/95 // Відомості Верх. Ради України. – 1995. – № 13. – С. 281–291.

Про звернення громадян : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – С. 256.

Про концепцію Національної програми інформатизації : Закон України від 4 лют. 1998 p. № 7598 ВР // Відомості Верх. Ради України. – 1998. –№ 27–28. С. 494–509.

Про Національну програму інформатизації : Закон України від 4 лют. 1998 p. № 7498-ВР // Голос України. – 1998. – 7 квіт. – С. 5–6.

Про інформацію : Закон України від 16 берез. 2000 p. № 1561-ІИ // Відомості Верх. Ради України. – 1995. – № 13. – С. 281–291.

Про електронні документи та електронний документообіг [Електронний ресурс] : Закон України від 22 трав. 2003 р. № 851. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/pro_elektronni_dokumenti_ta_elektronnij_dokumentoobig/download.htm. – Заголовок з екрану.

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки [Електронний ресурс] : Закон України від 09 січня 2007 р. № 53716. – Режим доступу : http : //zakon.nau.ua. – Заголовок з екрану.

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – С. 314.

Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» [Електронний ресурс] : Закон України від 13.01.2011 № 2938-17 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 313. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2938-17. – Заголовок з екрану.

Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 94. – С. 172.

Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547. – Режим доступу: http : //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 547/2011. – Заголовок з екрану.

Про удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади : указ Президента України від 14 лип. 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – 18 липня.

Концепція формування системи національних електронних інформаційних ресурсів : затв. розпорядженням Каб. Міністрів України від 5 трав. 2003 р. № 259-р // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 18. – С. 864.

Адилова Л. Ф. Политико-коммуникативные механизмы проектирования имиджа страны во внешней cреде / Л. Ф. Адилова // Политэкс. – 2011. – № 5. – С. 23–25.

Алешина И. В. Паблик Рилейшнз для менеджера: учеб. / И. В. Алешина. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002г. – 480 с.

Ашманов И. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах / И. Ашманов, А. Иванов. – СПб. : Питер, 2008. – 400 с.

Бажин И. И. Информационные системы менеджмента / И. И. Бажин. – М. : ГУ-ВШЭ, 2000. – 688 с.

Байков В. Д. Интернет: поиск информации и продвижение сайтов / В. Д. Байков. – СПб.: БХВ- Санкт-Петербург, 2000. – 288с. : ил.

Балюк С. В. PR-технології як комунікативний механізм формування міжнародного іміджу країни / С. В. Балюк // Паблік рилейшинз. – 2008. – Вип. 2. – С. 17–24.

Баркова О. В. Електронні ресурси як об’єкти універсальної бібліотеки / О. В. Баркова // Бібліотекознавсво. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 1. – С. 75–79.

Башук А. І. Зв’язки з громадськістю : підходи до розуміння терміна / А. І. Башук // Реклама та зв’язки з громадськістю. – 2009. – № 1. – С. 153–158.

Береза А. Н. Основи створення інформаційних систем / А. Н. Береза : навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : КНЕУ, 2001. – 214 с.

Беспянська Г. Інструкція з діловодства / Г. Беспянська // Секретарь-референт. – 2007. – № 6. – С. 9–13.

Блюменау Д. И. Развитие индикаторного метода компьютерного свертывания текстов / Д. И. Блюменау, Л. Н. Афанасова // НТИ. Сер.2. – 2002. – № 5. – С. 29–36.

Богданова Е. Информационный маркетинг : учеб. пособие / Е. Богданова. – СПб. : Альфа, 2000. – 174 с.

Брежнева В. В. Информационное обслуживание : сервисный подход / В. В. Брежнева // Библиотековедение. – 2004. – № 4. – С. 27–31.

Брежнева В. В. От библиотечно-библиографического обслуживания к информационному сервису / В. В. Брежнева // НТИ. Сер. 1. Орг. и методика информационной работы. – 2003. – № 6. – С. 18–23.

Брежнева В. В. Сервисный подход как стратегия развития библиотеки, ориентированная на клиента / В. В. Брежнева // НТИ. Сер. 1. Орг. и методика информационной работы. – 2006. – № 9. – С. 6–12.

Брежнева В. В. Условие конкурентоспособности информационной продукции / В. В. Брежнева // Библиотековедение. – 2005.– № 5. – С. 44–48.

Буров Є. Комп’ютерні мережі / Є. Буров. – Львів : БАК, 1999. – 468 с.

Васильев Д. Делопроизводство на компьютере. Практические рекомендации / Д. Васильев. – М. : Приор, 1997. – 336 с.

Воронов А. В. Про використання відкритого програмного забезпечення в органах державної влади та місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / А. В. Воронов. – Режим доступу : http : //www.epravda.com.ua. – Заголовок з екрану.

Власова Г. В. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч. посіб. / Г. В. Власова, В. І. Лутовинова, Л. І. Титова. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 291 с.

Вардеванян В. А. Типізація іміджу за функціональним підходом / В. А. Вардеванян // Управління підприємствами. – 2007. – № 2. – С. 5–9.

Галіцин В. К. Багатокористувацькі обчислювальні системи та мережі / В. К. Галіцин, В. А. Шевченко : навч. посіб. – К. : КНЕУ, 1998. – 360 с.

Галузинський Г. П. Сучасні технологічні засоби обробки інформації / Г. П. Галузинський, І. В. Гордієнко : навч. посіб. – К. : КНЕУ, 1998. – 224 с.

Гаффин А. Путеводитель по глобальной компьютерной сети Internet / А. Гаффин. – М. : Артос, 1996. – 274 с.

Гольдгамер Г. И. Вторичная информация различной степени свернутости / Г. И. Гольдгамер // НТИ. Сер.1. – 1996. – № 12. – С. 47–51.

Гончаренко А. П. Шляхи розвитку системи науково-технічної інформації / A. П. Гончаренко, М. С. Яворський, Л. Х. Коретнікова // НТІ. – 2004. – № 1. – С. 6–8.

Гречихин А. А. Жанры информационной литературы: Обзор. Реферат / А. А. Гречихин, И. Г. Здоров, В. И. Соловьев. – М. : Книга, 1983. – 320 с.

Гринберг А. С. Информационный менеджмент : учеб. пособие для вузов/ А. С. Гринберг, И. А. Король. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 451 с.

Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах / В. М. Гужва : навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2001. – 400 с.

Гук М. Аппаратные средства IBM PC : энциклопедия. – 2-е изд. / М. Гук. – С.Пб. : Питер, 2003. – 923 с.

Джей Э. Эффективная презентация / Э. Джей ; пер. с англ. Т. А. Севаковой. – Минск : Амалфея, 1996. – 208 с.

Дзядевич Ю. В. Шляхи і засоби формування іміджу особистості професіонала / Ю. В. Дзядевич // Грані. – 2007. – № 11. – С. 15–18.

Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. / А. Н. Діденко.– К., 1998. – 384 с.

Ділові папери та документи підприємницької діяльності / упоряд. В. Л. Кулініченко. – К., 1996. – 144с. – (Б-чка підприємства).

Дидрик В. Е. Современные тенденции информатизации процессов организационного управления / В. Е. Дидрик // НТИ. – 2002. – № 10. – С. 5.

Документне забезпечення управлінської діяльності організацій : навч.-метод. посіб. / уклад. О. В. Попчук ; Рівнен. державний гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2012. – 116 с.

ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – 22 с.

Дьяконов В. П. Интернет. Настольная книга пользователя. – 4-е изд., перераб. и доп. / В. П. Дьяконов. – М. : СОЛОН-Р, 2002. – 656 с.

Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг : навч. посіб. / Л. Ф. Єжова. – К. : КНЕУ, 2002. – 560 с.

Еляков А. Д. Информационный фактор развития общества / А. Д. Еляков // НТИ. – 2008. – № 2. – С. 1–10.

Ефременкова В. М. Информационный мониторинг в области наукоемких технологий. Оптимизация поиска информации / В. М. Ефременкова, Н. В. Круковская // НТИ. – № 1. – 2009. – С. 23–34.

Зернецька О. PR – маніпуляційний вплив. Комунікативна теорія і практика / О. Зернецька, П. Зернецький // Політичний менеджмент. – 2003. – № 3. – С. 101–105.

Качинська Н. О. Політичний імідж держави: структура і комунікаційні компоненти / Н. О. Качинська // Віче. – 2009. – № 22. – С. 10–13.

Клюев В. К. Потребности как объект библиотечного маркетинга / В. К. Клюев// Библиотечное дело – 2001 : Российские б-ки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве. Ч. 2. – М., 2001. – С. 226–227.

Коломієць В. Ф. Міжнародні інформаційні системи: підручник / В. Ф. Коломієць ; за ред. В. П. Гондюла. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2001. – 458 с.

Компьютеры, сети, Интернет : энциклопедия / Ю. Новиков, Д. Новиков, В. Чуркин, А. Черепанов. – СПб. : Питер, 2003. – 928 с.

Кондрашева С. С. Інформаційні технології в управлінні / С. С. Кондрашева : навч. посіб. – К. : МАУП, 1998. – 136 с.

Королько В. Паблік Рілейшнз : підручник / В. Королько. – К., 2001. – 235 с.

Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. В. Сілкова, Г. М. Швецова-Водка, Л. О. Черепуха та ін. – К. : Кн. палата України, 1998. – 116 с.

Костров А. В. Основы информационного менеджмента : учеб. пособие / А. В. Косторов. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 336с.

Кочетов А. Н. Влияние Интернета на развитие общества / А. Н. Кочетов // Информационное общество. – 1999. – № 5. – С.43–48.

Кривошеїн В. Імідж як категорія системології політичного світосприйняття / В. Кривошеїн // Політичний менеджмент. – 2005. – № 3. – С. 115–119.

Кулешов С. Г. Документознавство : Історія. Теоретичні основи / С. Г. Кулешов ; УДНДІАСД ; ДАКККіМ. – К., 2000. – 161 с.

Курушин В. Д. Компьютерные преступления и информационная безопасность / В. Д. Крушин, А. А. Минаев. – М. : Новый Юрист, 1998. – 256 с.

Кухарчук С. Система комунікативних зв’язків підприємства та шляхи її вдосконалення / С. Кухарчук, В. Борсук // Наукові записки. – 2006. – № 15. – С. 36–39.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. / Н. Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Знання, 2000. – 459 с.

Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів: підруч. / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – К. : Вікар, 2003. – 328 с. – (Вища освіта XXI століття).

Кушнаренко Н. М. Спеціальне документознавство : навч. посіб. для дистанц. навчання / Н. М. Кушнаренко, Ю. В. Трач. – К. : Ун-т «Україна», 2010. – 281 с.

Леонов В. П. Реферирование научно-технической литературы : учеб. пособие / В. П. Леонов. – М., 1982. – 67 с.

Лопата О. Практика використання електронних інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібліотеки / О. Лопата // Вісн. Кн. палати. – № 5. – С. 35–39.

Лукьянов Г. В. Особенности технологий локальных сетей Token Ring и Ethernet / Г. В. Лукьянов // НТИ. Сер.1 – 2000. – № 12. – С.1–18.

Матвієнко О. В. Основи організації електронного документообігу : навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 112 с.

Мельник А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Професіонал, 2008. – 464 с.

Минкина В. А. Информационный менеджмент : учеб. пособие / В. А. Минкина, Э. Е. Рокицкая ; СПбГУКИ. – СПб., 2001. – 163 с.

Настольная книга секретаря-референта : контракты, деловая корреспонденция, документация на англ. и рус. языках. – М., 1998. – 138 с.

Нещерет М. Виртуальная справочная служба Российской государственной библиотеки: к разработке концепции новой формы обслуживания / М. Нещерет // Наук. пр. Нац. б-ки України ім.. В. І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. С. 385–396.

Нещерет М. Ответы на запросы пользователей и их учет в контексте современного справочно-библиографического обслуживания (на основе опыта Российской государственной библиотеки) / М. Нещерет // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського.– К., 2007. – Вип. 18. – С.77–88.

Нещерет М. Ю. Услуги в системе справочно-библиографического обслуживания Российской государственной библиотеки / М. Ю. Нещерет // Библ. дело – ХХI век. – 2006. – № 1 (11). – С. 113–121.

Осовська Г. В. Основи менеджменту : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2006. – 290 с.

Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління / Ю. І. Палеха. – К. : Міжрегіональна Академія управління персоналом, 1997. – 344 с.

Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посібн. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 359 с.

Палеха Ю. І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К.: Ліра-К, 2009. – 476 с.

Палеха Ю. І. Організація сучасного діловодства : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Кондор, 2007. – 194 с.

Палеха Ю. І. Управлінське документування / Ю. І. Палеха. – К., 2003. – 557 с.

Пашукова Т. Імідж України і Росії в умовах політичних змін / Т. Пашукова // Соціальна психологія. – 2005. – № 5. – С. 3–15.

Петрова Л. Г. Бібліотечно-інформаційні послуги в контексті ринкових перетворень / Л. Г. Петрова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2003. – Вип.9. – С. 98–105.

Погребна Л. Діловодство, яким воно повинно бути / Л. Погребна. – Х. : Фактор, 2008. – 416 с.

Порхун О. Систематизація і структуризація первинної інформації як засіб забезпечення ефективного управління інформаційними потоками / О. Порхун // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 18. – С.119–124.

Потіха А. Преса як джерело підготовки інформаційно-аналітичного продукту / А. Потіха // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. –. Вип. 18. – С. 125–129.

Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов ; отв. ред. С. А. Удовик. – М. : Ваклер, 1997. – 140 с.

Присяжна Л. Наукова складова процесу підготовки інформаційно-аналітичного продукту / Л. Присяжна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 18. – С.130–135.

Сельченкова С. Ведемо діловодство за зверненнями громадян / С. Сельченкова // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2009. – № 3. – С. 10.

Сидоренко О. І. Зв’язки з громадськістю : Як їх встановлювати і підтримувати? : навч.-метод. посіб. / О. І. Сидоренко, Н. М. Сидоренко. – 2-ге вид. – К. : Центр інновацій та розвитку, 1998. – 100 с.

Ситник В. Ф. Основи інформаційних систем : навч. посіб. / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва ; за ред. В. Ф. Ситника.. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 420 с.

Ситник Й. С. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Й. С. Ситник . – Львів ; К. : Тріада плюс – Алерта, 2008. – 456 с.

Сілкова Г. В. Інформаційно-аналітична діяльність як складовий елемент знань фахівців інформаційної сфери / Г. В. Сілкова // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть. – Харків, 1999. – С. 122–125.

Сілкова Г. В. Основи інформаційно-аналітичних досліджень : навч. посіб. для студ. вузів / Г. В. Сілкова. – Рівне : РІС КСУ, 1998. – 50 с.

Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій : навч. посіб. для студ. вузів. / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський. – К. : МАУП, 2007. – 488 с.

Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации : учеб. пособие. / А. В. Соколов. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 460 с.

Соколова І. Роль вторинного інформаційного продукту в підвищенні ефективності використання інформації / І. Соколова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 18. – С. 145–48.

Соловяненко Д. Статистика використання Інтернет-технологій у бібліотеках України / Д. Соловяненко // Бібл. вісн. – 2007. – № 1. – С. 5–18.

Соловяненко Д. Стратегія забезпечення онлайнового бібліотечного сервісу / Д. Соловяненко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2004. – Вип. 12. – С. 113–130.

Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової літератури / М. Б. Сорока ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2002. – 209 с.

Степанов В. К. Библиографическое обслуживание в эпоху цифровых коммуникаций / В. К. Степанов // Библиогр. – 2007. – № 2. – С. 22–41.

Степанов В. К. Тенденции развития библиографических сервисов библиотек в эпоху цифровых коммуникаций / В. К. Степанов // Науч. и техн. б-ки. – 2006. № 3. – С. 13–20.

Столяров Ю. Н. Документный ресурс : учеб. пособие / Ю. Н. Столяров. – М. : Либерия, 2001. – 152 с.

Сущук О. А. Міжнародні інформаційні системи : навч. посіб. / О. А. Сущук. – К. : ІЗИН, 1999. – 224с.

Теория практика референтской деятельности : учеб. пособие / под ред. О. Л. Гойхмана. – М. : ИНФА-М, 1999. – 270 с.

Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура : діловий етикет : навч. посіб. / Н. Л. Тимошенко.– К. : Знання, 2006. – 391 с.

Тихомирова Є. Б. Зв’язки з громадськістю : навч. посіб. / Є. Б. Тихомирова.– К. : НМЦВО, 2001. – 560 с.

Тихомирова Є. Б. PR – формування відкритого суспільства : моногр. / Є. Б. Тихомирова. – К. : Наша культура і наука, 2008. – 489 с.

Толковый словарь по основам информационной деятельности. – К. : Укр ИНТЭИ, 1995. – 252 с.

Туровська Л. Електронні документи як чинник оперативного обслуговування / Л. Туровська // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 5. – С. 33–34.

Формування іміджу органів місцевого самоврядування та громадських організацій за допомогою засобів масової інформації : матеріали тренінгу. – К. : Центр соціально-психологічної реабілітації «ГЕШТАЛЬТ» ; Центр інновацій та розвитку, 1998. – 94 с.

Ханжин А. Г. О рефератах, обеспечивающих высокую полноту отбора ключевых слов / А. Г. Ханжин // НТИ. Сер. 1. – 1990. – № 6. – С. 24.

Ханжин А. Г. Формирование знания о рефератах и методах реферирования / А. Г. Ханжин, А. А. Кожокару // НТИ. Сер. 1. – 2011. – № 8. – С. 1–9.

Чуприна Л. Інформаційні ресурси НБУВ як джерело підготовки інформаційно-аналітичної продукції / Л. Чуприна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 18. – С. 188–197.

Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій : моногр. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2001. – 437 с. : ілюстр.

Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с.

Шишкіна В. Автоматизовані технології прес-моніторингу соціально-політичних процесів за матеріалами газетної періодики / В. Шишкіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 18. – С. 149–155.

Яцишина Л. Аналіз ефективності виставкової діяльності. / Л. Яцишина, О. Лабурцева // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 6. – С. 43.

Яцко В. А. Некоторые проблемы разработки современных систем автоматического реферирования текста / В. А. Яцко, Т. Н. Вишняков // НТИ. Сер. 2. – 2007. – № 9. – С. 7–13.

Яцко В. А. Симметричное реферирование : теоретическая основа и методика / В. А. Яцко // НТИ. Сер. 2. – 2002. – № 5. – С. 29–36.

Додатки

Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра документальних комунікацій

З В І Т

про проходження практики

(назва практики)

____________________________________________

(назва установи)

Виконав: студент _________________

(назва факультету,

______________________

спеціальності, курсу, групи,

_______________________

прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник: ________________________

(вчена ступінь, звання, посада,

________________________

прізвище та ініціали)

Керівник практики від установи _____

(підпис

___________________________

посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Печатка установи

Рівне – 20

Методичне видання

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ

Методичні рекомендації

для студентів спеціальності 7.02010501

«Документознавство та інформаційна діяльність»

Укладачі:

Бабенко Ж.В., Бережняк О.В., Бучковська О.Ю.,

Карпюк Д.В., Костенко М.С., Крет О.В., Крет Р.М.,

Кукушкін О.М., Попчук О.В., Сілкова Г.В., Ясьмо В.Д.

Відповідальний за випуск:

Сілкова Г.В.

Комп’ютерний макет та верстка:

Федорук Л.М.

Підписано до друку

Формат 60х84 1/16.

Ум. др. арк. 1,3.

Тираж 50 прим. Зам. № 419/2.

Редакційно-видавничий відділ

Рівненського державного гуманітарного університету

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12

Похожие работы:

«Безпека руху пішоходів. Види світлофорів. Сигнали регулювальника дорожнього руху. УРОК -ГРАПідготувала: вчитель початкових класів Цесля Ірина Степанівна 2013 Мета: Закріпити правила переходу проїжджої частини дороги у місцях, де наявні світлофори і за їх відсутності. Ознайомити з роботою регулювальника, вивчити мову жестів регулювал...»

«Приложение № 2 Теоретический раздел дисциплины "Физическая культура" Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности, умения их ад...»

«Санкт-Петербургский государственный университет Филологический факультет Кафедра английской филологии и лингвокультурологииВыпускная квалификационная работа Магистранта Насоновой Анны Евгеньевны на тему: "Риторика научно-популярного дискурса (на материале русских и английских журналов)" Научный руководитель: д.ф.н., про...»

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕОсновная литература: Введенская, Л.А. Культура и искусство речи. Современная риторика: Для высш. и сред. учеб. заведений / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – 576 с. Ивакина, Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов): Учеб...»

«Министерство культуры Ростовской области Областной дом народного творчества Методическое пособие "Деятельность муниципальных учреждений культуры по профилактике асоциальных явлений" г. Ростов-на-Дону 2013 год Содержание Введение 3 Методические рекомендации при организации профилактики асоциал...»

«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1.Настоящее Положение об оказании платных услуг и осуществлении иной приносящей доход деятельности муниципальным бюджетным учреждением культуры "Орловский муниципальный драматический театр "Русский стиль" имени М.М. Бахтина" (далее-Положение) определяет...»

«ПРОЕКТ Положение о книжных памятниках Ярославской области Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия народов Ро...»

«I. Общий алгоритм проектирования программ высшего образования при реализации ФГОС ВО (ФГОС 3+) с учетом требований профессиональных стандартов и с применением европейских методологически...»

«Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі (до підручника : Л. Г. Кондратова "Мистецтво". 8 клас. – Тернопіль : Богдан, 2016. – 288 с.) Тема року: "Мистецтво в культурі минулого" № уроку Дата Тема уроку Новий матеріал для засвоєння Практичні завдання Твори для вивчення Домашнє завдання І розділ. Тема: "Стилі та на...»

«1 Название специализированного модуля по выбору студента Религиоведение 2 Курс обучения 5 3 Семестр обучения 9 4 Количество кредитов 2 5 Ф.И.О. лектора Ст. преподаватель кафедры ГНФиП...»

«Иркутск (Михаил Яковлевич). Можно я просто расскажу, как я понял этот фильм. На мой взгляд, это такая социальная реконструкция, в которую вложен очень сильный заряд просветительства. И я еще увидел памфлет, это жанр памфлета. То, что...»

«"УТВЕРЖДАЮ" Председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации городского округа г.Уфа _С.А.Степанов ""2016г. "УТВЕРЖДАЮ" Председатель МОО "Федерация спортивного туризма" г.Уфы Култаев А.А. ""_...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.