WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«контролю знань на уроках «Художньої культури» Розробила: викладач предмета «Художня культура» О.В. Журавель Автор: Журавель О.В., викладач предмета «Художня ...»

ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»

Cистематичне і всебічне використання різних форм

контролю знань на уроках «Художньої культури»

Розробила:

викладач предмета

«Художня культура»

О.В. Журавель

Автор: Журавель О.В., викладач предмета «Художня культура»

Рецензент: Сокол К.М., заступник директора Черкаського обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти

Методичний посібник містить матеріали з впровадження творчих та інноваційних підходів з контролю знань на уроках предмета «Художня культура»

Пропонується працівникам ПТНЗ: викладачам предмету «Художня культура» з метою використання в навчальному процесі.

Підготовлено до друку методичною частиною

ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей».

Черкаси, вул. Онопрієнка, 4

Зміст

Вступ

І. Теоретична частина «Систематизація накопичених відомостей з питання контролю знань, умінь і навичок на уроках «Художня культура».

1. Значення контролю знань, умінь і навичок на уроках художньої культури.

2. Види, типи і методи контролю.

ІІ. Практична частина «Методика проведення контролю знань, умінь і навичок на уроках Художньої культури».

3. «Специфіка контролю на уроках художньої культури». Турнір знавців (конкурси «Жива газета», «Кросворд», «Ребус», «Перевірочні картки»)

4. Висновок

5. Література

6. Додаток № 1, № 2, №3, №4

Вступ

Естетична освіта починає грати все більшу роль в процесі переходу від педагогіки знань, умінь і навичок до педагогіки розвитку та виховання на основі знань, умінь і навичок. В умовах ідеологічного вакууму саме через мистецтво відбувається в основному передача духовного досвіду людства, що сприяє відновленню зв'язків між поколіннями. Зростає інтуїтивне розуміння того, що мистецтво найбільш ефективно допомагає дитині побудувати цілісну картину світу, що дозволяє приймати рішення в будь-яких життєвих ситуаціях. Тому курс художньої культури включений в число базових загальноосвітніх предметів у практиці вітчизняної освіти.

Потреба в методичних нововведеннях і залученні учнів до сучасних теоретичним знанням у галузі художньої культури дуже насущна в силу ряду причин. У першу чергу це актуально в світлі змін, які відбулися в останнє десятиріччя в нашій країні. По-друге, змінилися і самі реалії сучасної культури. Останнім часом життєва оточення не меншою мірою, ніж художній твір стає формою існування мистецтва. У результаті поняття «художня культура» розширюється, в нього включаються не тільки феномени високої культури, а й факти культури повсякденності, з якою тісно переплетені проблеми мас-культури.

У цих умовах завдання викладача художньої культури значно ускладнюються. Пріоритетними стають завдання: дати необхідні теоретичні знання і практичні навички «входження» у культуру, які будуть сприяти трансформації освітнього процесу в процес засвоєння історико-культурної спадщини, виховання «людини культури»; навчити учнів орієнтуватися у воістину безмежному океані художньої культури для подальшої адаптації в реаліях сучасного життя і вироблення власного вектора розвитку.

У результаті адекватної реалізації програми курсу створюються ефективні умови для досягнення таких результатів:

- Формується загальнокультурна компетентність учня;

- Формується комунікативна компетентність учня;

- Формується інформаційна компетентність учня;

- Формується соціальна компетентність учня.

Вирішення цих завдань потребує від учителя художньої культури багатогранної підготовки в різних областях знань, володіння теоретичними та методичними аспектами художньо-естетичної освіти. Учитель художньої культури повинен вміти:

- Самостійно і кваліфіковано будувати урок на основі принципів проблематизації змісту художньої культури, художньо-педагогічної драматургії.

- Виявляти широкі крос-культурні зв'язки єдності високої культури та культури повсякденної.

- Використовувати діяльні методи у викладанні предмета з метою зміни життєвих установок сучасних підлітків, їх переорієнтації на самостійне та критичне осягнення навколишнього життя.

- Розробляти контрольні заходи за курсом Художня культура, що є важливою ланкою навчального процесу, від правильної постановки якого багато в чому залежить успіх навчання.

Метою даної роботи є: дослідження системи контролю знань, умінь, навичок учнів на уроці художньої культури.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:

1) з'ясувати, які цілі проведення контролю знань і вмінь учнів на уроках художньої культури;

2) систематизування накопичених відомостей по проблемі контролю знань учнів;

3) розробка методики застосування різних форм контролю на уроці художньої культури.

Об'єкт дослідження: процес навчання в закладі профтехосвіти.

Предмет дослідження: Різні форми контролю знань учнів з художньої культури.

Без добре налагодженої перевірки і своєчасної оцінки результатів не можна говорити про ефективність навчання та ступеня формування загальнокультурної, комунікативної та соціальної компетентності учня.

У ході дослідження висунута гіпотеза:

«Cистематичне і всебічне використання різних форм контролю знань і умінь призводить до підвищення зацікавленості учнів у вивченні предмета, внаслідок якої буде підвищуватися ступінь засвоєння необхідних теоретичних знань і практичних навичок «входження» у культуру, які будуть сприяти трансформації освітнього процесу в процес засвоєння історико-культурної спадщини, виховання «людини культури».

Новизна роботи полягає в тому, що пропонуються конкретні види діяльності учнів, наводяться приклади контролю знань, умінь і навичок учнів при вивченні розділу. Також наводиться аналіз методичної літератури та досвіду практикуючих вчителів.

Практичне застосування. Дана тема може бути розглянута в курсі шкільної програми на уроках світової художньої культури, а також при викладанні дисциплін культурологічного циклу у середніх професійних закладах (культурологія, історія культур і цивілізацій, теорія культури).

Теоретична частина «Систематизація накопичених відомостей з питання контролю знань, умінь і навичок на уроках «Художньої культури».

1.Значення контролю знань, умінь і навичок на уроках художньої культури

Проблема контролю за навчальною діяльністю учнів не нова, і педагогічний досвід, накопичений у цій області багатий і різнобічний.

Контроль знань учнів є складовою частиною процесу навчання. За визначенням контроль - це співвідношення досягнутих результатів із запланованими цілями навчання. Деякі вчителі традиційно підходять до організації контролю, використовують його в основному заради показників досягнутого. Перевірка знань учнів повинна давати відомості не тільки про правильність чи неправильності кінцевого результату виконаної діяльності, але і про неї саму: чи відповідає форма дій даному етапу засвоєння. Правильно поставлений контроль навчальної діяльності учнів дозволяє вчителю оцінювати одержувані ними знання, уміння, навички, вчасно надати необхідну допомогу і добиватися поставлених цілей навчання, є так званою "зворотним зв'язком" між вчителем і учнем, тим етапом навчального процесу, коли вчитель отримує інформацію про ефективність навчання предмета. Все це в сукупності створює сприятливі умови для розвитку пізнавальних здібностей учнів і активізації їхньої самостійної роботи на уроках художньої культури. Так само добре поставлений контроль дозволяє вчителю побачити свої власні удачі і промахи.

Відповідно до вище сказаного, основна мета контролю знань і умінь полягає у виявленні досягнень, успіхів учнів; у вказівці шляхів вдосконалення, поглиблення знань, умінь, з тим, щоб створювалися умови для подальшого включення школярів в активну творчу діяльність. Виділяють такі цілі контролю знань і вмінь учнів:

-Діагностування та коригування знань, умінь і навичок учнів, передбачених програмою з художньої культури;

-Облік результативності окремого етапу процесу навчання;

-Визначення підсумкових результатів навчання на різному рівні.

- Виховання в учнів таких якостей особистості, як відповідальність за виконану роботу, прояв ініціативи. Конкретизація основної мети контролю пов'язана з навчанням школярів прийомів взаємоконтролю і самоконтролю, формуванням потреби в самоконтролю і взаємоконтролю.

Однак головною дійовою особою в процесі навчання будь-якого предмету є учень, сам процес навчання - це придбання знань і умінь учнями, отже, все, що відбувається на уроках, зокрема й контрольні заходи, має відповідати цілям самого учня, має бути для нього особистісно важливим. Контроль повинен сприйматися учнями не як щось, потрібне лише вчителеві, а як етап, на якому учень може зорієнтуватися щодо наявних у нього знань, переконатися, що його знання і вміння відповідають пропонованим вимогам. Дотримуючись специфіці предмета художньої культури, що вчиться в результаті контролю визначає:

- Рівень набутих знань в області основних видів і жанрів мистецтва, напрямів і стилів художньої культури, особливостей мови різних видів мистецтв;

- Рівень отриманих навичок, а саме: знання вивчених творів і співвіднесення їх з певним стилем, епохою, напрямком; установка стильових і сюжетних зв'язків між творами різних видів мистецтв;

- Вміння: користуватися різними джерелами інформації про художню культуру, виконувати навчальні та творчі завдання, використовувати набуті знання у практичній діяльності та повсякденному житті для: вибору шляхів свого культурного розвитку, вираження власного судження про твори класики та сучасного мистецтва, самостійної художньої творчості.

Може здатися, що зміна цілей контролю знань і умінь учнів - чисто теоретичне питання і нічого не міняє на практиці. Однак це не так. Якщо вчитель буде ставитися до контролю як до діяльності, важливої для учнів, сама форма проведення його, обговорення результатів, перевірки може бути іншою. Так, наприклад, перевірка результатів та проставлення відміток може здійснюватися самими учнями. При такій формі перевірки вони відчувають значущість контролю, з'ясовують свої помилки, при проставленні позначок розвиваються самокритичність і відповідальність. Такий вид роботи ніколи б не з'явився, проте, якби вчитель розглядав мети контролю знань і умінь учнів лише як діагностування та обліку знань.

1.2 Функції контролю знань і вмінь учнів

Знання і розуміння функцій контролю допоможе вчителю грамотно, з меншою витратою часу і сил планувати і проводити контрольні заходи, досягати належного ефекту. Вчені-педагоги і методисти виділяють такі функції перевірки: контролююча, навчальна, виховна.

Контролююча функція вважається однією з основних функцій контролю. Її суть полягає у виявленні стану знань, умінь і навичок учнів, передбачених програмою, на даному етапі навчання. За допомогою контролю визначається базовий рівень для подальшого оволодіння знаннями, вміннями і навичками, вивчається глибина і обсяг їх засвоєння. Порівнюється плановане з дійсними результатами, встановлюється ефективність використовуваних вчителем методів, форм і засобів навчання.

Сутність навчальною, функції контролю полягає у вдосконаленні знань і вмінь, їх систематизації. У процесі перевірки учні повторюють і закріплюють вивчений матеріал. Вони не тільки відтворюють раніше вивчене, але і застосовують знання і вміння в нову ситуацію. Перевірка допомагає школярам виділити головне, основне в досліджуваному матеріалі, зробити перевіряються знання та вміння більш ясними і точними. Контроль сприяє також узагальнення та систематизації знань. Вважається, що уроки, на яких учні застосовують знання і вміння в нову ситуацію, сприяють розвитку мовлення та мислення, уваги і пам'яті учнів.

Сутність виховної функції контролю - в отриманні інформації про ступінь досягнення цілі навчання окремим учнем і класом в цілому - наскільки засвоєний і як глибоко вивчений навчальний матеріал. Контроль орієнтує учнів у їх труднощі і досягнення. Розкриваючи прогалини, помилки і недоліки учнів, він вказує їм напрями докладання сил щодо вдосконалення знань і умінь. Контроль допомагає учню краще пізнати самого себе, оцінити свої знання і можливості.

Діагностична функція необхідна для отримання інформації про помилки, недоліки і прогалини в знаннях і уміннях учнів і породжують їх причини труднощів учнів в оволодінні навчальним матеріалом, про кількість, характер помилок. Результати діагностичних перевірок допомагають вибрати найбільш інтенсивну методику навчання, а також уточнити напрямок подальшого вдосконалення змісту методів і засобів навчання.

Прогностична функція перевірки є отримання випереджаючої інформації про навчально-виховному процесі. У результаті перевірки отримують підстави для прогнозу про хід певного відрізка навчального процесу: чи достатньо сформовані конкретні знання, вміння та навички для засвоєння наступної порції навчального матеріалу (розділу, теми). Результати прогнозу використовують для створення моделі подальшої поведінки учня, допускає сьогодні помилки даного типу або має певні прогалини в системі прийомів пізнавальної діяльності. Прогноз допомагає отримати вірні висновки для подальшого планування та здійснення навчального процесу.

Розвиваюча функція контролю полягає у стимулюванні пізнавальної активності учнів, у розвитку їх творчих здібностей. Контроль володіє винятковими можливостями у розвитку учнів. У процесі контролю розвиваються мова, пам'ять, увагу, уяву, воля і мислення школярів. Контроль має великий вплив на розвиток і прояв таких якостей особистості, як здібності, нахили, інтереси, потреби.

Виховна функція полягає у вихованні в учнів відповідального ставлення до навчання, дисципліни, акуратності, чесності. Недарма В. О. Сухомлинський вважав, що найважливіше завдання перевірки і оцінки знань, умінь і навичок учнів - зміцнення у учнів оптимістичного сприйняття життя, праці, в першу чергу - навчального.

Перевірка спонукає учнів більш серйозно і регулярно контролювати себе при виконанні завдань. Вона є умовою виховання твердої волі, наполегливості, звички до регулярного праці. Функції контрольного етапу, на мою думку, повинні відповідати сформульованим завданням контролю. Визначивши завдання як тільки лише діагностування знань і вмінь учнів, отриманих ними протягом вивчення даної теми (циклу знань), я вважаю, що функціями контролю повинні бути контролює і орієнтує. Сюди можна додати ще й виховує функцію, тому що будь-який вид діяльності впливає тим чи іншим чином на наш характер, а контроль, дійсно, привчає нас до кращого організації своєї діяльності, до дисципліни і відповідальності.

Виділення функції контролю підкреслює його роль і значення в процесі навчання. У навчальному процесі самі функції проявляються в різному ступені і різних поєднаннях. Реалізація виділених функцій на практиці робить контроль більш ефективним, а також ефективніше стає і сам навчальний процес.

1.3. Принципи контролю.

Контроль повинен бути:

а) цілеспрямованим,

б) об'єктивним,

в) всебічним;

г) регулярним

д) індивідуальним.

Розкриємо ці принципи контролю докладніше:

а) Цілеспрямованість передбачає чітке визначення мети кожної перевірки. Постановка мети визначає всю подальшу роботу з обгрунтування використовуваних форм, методів і засобів контролю. Цілі контролю припускають відповіді на наступні питання: що повинно перевірятися, хто повинен опитуватися, які висновки можна буде зробити на основі результатів перевірки, який очікується ефект від проведення перевірки. При конкретизації цілей контролю виходять з цілей виховання, розвитку і навчання учнів, які реалізуються на даному етапі навчання.

б) Об'єктивність контролю попереджає випадки суб'єктивних і помилкових суджень, які спотворюють дійсну успішність учнів і знижують виховне значення контролю. Об'єктивність контролю залежить від багатьох факторів. Серед них виділяють наступні: чітке виділення загальних і конкретних цілей навчання, обгрунтованість виділення та відбору об'єктів та змісту контролю, забезпеченість методами обробки, аналізу та оцінювання результатів контролю, організованість проведення контролю. Від вирішення цих питань багато в чому залежить об'єктивність і якість контролю.

в) Під всесторонностью контролю розуміється охоплення великої за змістом перевіряється матеріалу. Цей принцип включає в себе засвоєння основних ідей даного курсу, і засвоєння навчального матеріалу з певних змістовним, стрижневим лініях курсу, і знання учнями окремих і істотних фактів, понять, закономірностей, теорем, способів дій і способів діяльності. При такій великій кількості перевіряється матеріалу ускладнюється методика складання завдань, тобто пред'являються підвищені вимоги до методики виділення та збору об'єктів перевірки.

г) Під регулярністю мається на увазі систематичний контроль, який поєднується з самим навчальним процесом.

д). Індивідуальність контролю вимагає оцінки знань, умінь, навичок кожного учня.

2. ВИДИ, ТИПИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

2.1 Види контролю

На різних етапах навчання використовуються різні види контролю:

1. Попередній.

2. Поточний.

3. Періодичний (тематичний, рубіжний).

4. Підсумковий.

Підставою для виділення цих видів контролю є специфіка дидактичних завдань на різних етапах навчання: поточний контроль проводять в процесі засвоєння нового навчального матеріалу, рубіжний застосовують для перевірки засвоєння значного обсягу вивченого матеріалу (теми, розділу); за допомогою підсумкового контролю виявляють ступінь оволодіння навчальним матеріалом з предмету, ряду дисциплін. Таким чином, всі ці види в якійсь мірі повторюють логіку навчального процесу.

Попередній контроль спрямований на виявлення знань, умінь і навичок учнів на уроках, який буде вивчатися.

Щоб спланувати свою роботу, викладач повинен знати, хто що може і знає. Це допоможе йому визначити, на чому слід більше затримувати увагу учнів, які питання потребують більше часу, допоможе визначити індивідуальний підхід до кожного учня. Попереднім контролем фіксується (робиться зріз) вихідний рівень навченості. Порівняння вихідного початкового рівня навченості з кінцевим (досягнутим) дозволяє виміряти «приріст» знань, ступінь сформованості умінь і навичок. Попередній контроль є необхідною передумовою для успішного планування і керівництва навчальний процесом. Він дозволяє визначити готівковий (вихідний) рівень знань і умінь учнів, щоб використовувати його як фундамент, орієнтуватися на допустиму складність навчального матеріалу. На підставі даних попереднього контролю, що здійснюється на початку року, викладач вносить корективи в календарно-тематичний план, визначає, яким розділам навчальної програми слід приділити більше уваги на заняттях з конкретною групою, намічає шляхи усунення виявлених проблем у знаннях учнів.

Поточний контроль здійснюється в повсякденній роботі з метою перевірки засвоєння попереднього матеріалу і виявлення прогалин у знаннях учнів. Поточний контроль є одним з основних видів перевірки знань, умінь і навичок учнів. Провідна завдання поточного контролю - регулярне управління навчальною діяльністю учнів та її коригування. Він дозволяє отримати неперервну інформацію про хід та якість засвоєння навчального матеріалу і на основі цього оперативно вносити зміни в навчальний процес. Іншими важливими завданнями поточного контролю є стимуляція регулярної, напруженої діяльності; визначення рівня оволодіння учнями вміннями самостійної роботи, створення умов для їх формування. Проведення поточного контролю - це продовження навчальної діяльності викладача. Поточний контроль є органічною частиною всього навчального процесу, він тісно пов'язаний з викладом, закріпленням, повторенням і застосуванням навчального матеріалу. Поточний контроль здійснюється у всіх організаційних формах навчання. При цьому він може бути особливим структурним елементом організаційної форми навчання і може поєднуватися з самим викладом, закріпленням, повторенням навчального матеріалу. Цей контроль може бути індивідуальним і груповим. При організації поточного контролю необхідно домогтися свідомого, а не формального, механічного засвоєння учнями навчального матеріалу. Поточний контроль повинен займати невелику частину навчального заняття, щоб не приводити до поспіху при викладенні нового матеріалу і закріплення отриманої інформації. Не можна допускати великих інтервалів у контролі кожного учня. У цьому випадку учні перестають регулярно готується до занять, а отже, і систематично закріплювати пройдений матеріал. Головна функція поточної перевірки - навчальна. Так, після вивчення нової теми проводиться контрольно-перевірочна робота. У роботу включені основні поняття, терміни, що вивчалися на попередніх етапах навчання. Періодичний (рубіжний) контроль здійснюється періодично в міру проходження нової теми, розділу і має на меті систематизацію знань учнів. Дозволяє визначити якість вивчення учнями навчального матеріалу за розділами, темами предмета. Такий контроль проводять зазвичай кілька разів на семестр. Прикладом рубіжного контролю можуть служити контрольні роботи, контрольно-облікові та обліково-узагальнюючі уроки, заліки. Періодичний контроль дозволяє перевірити міцність засвоєння отриманих знань і набутих умінь, так як він проводиться через тривалий період часу і не по окремих доз навчального матеріалу. Як вже було сказано, при цьому виді контролю охоплюються значні за обсягом розділи курсу і від учнів потрібно велика самостійна конструктивна діяльність. За допомогою періодичного (рубіжного) контролю узагальнюється і засвоюється цілий розділ (тема), виявляються логічні взаємозв'язки з іншими розділами, іншими предметами. Рубіжний контроль охоплює учнів всієї групи і проводиться у вигляді усного опитування, невеликих письмових, практичних рабіт. Проведення його зазвичай передбачається в календарно-тематичних планах роботи викладачів.

Підсумковий контроль здійснюється під час заключного повторення в кінці кожного семестру і навчального року, а також у процесі іспиту (заліку). Саме на цьому етапі процесу систематизується і узагальнюється навчальний матеріал. Підсумковий контроль спрямований на перевірку конкретних результатів навчання, виявлення ступеня оволодіння учнями системою знань, умінь і навичок, отриманих в процесі вивчення світової художньої культури. Підсумковий контроль - це контроль інтегруючий, саме він дозволяє судити про загальні досягнення учнів. При підготовці до нього відбувається більш поглиблене узагальнення та систематизація засвоєного матеріалу, що дозволяє знання та вміння підняти на новий рівень. При систематизації та узагальненні знань і вмінь учнів виявляється більшою мірою і розвиваючий ефект навчання, оскільки на цьому етапі особливо інтенсивно формуються інтелектуальні уміння і навички. Підсумковий контроль здійснюється на перекладних, семестрових та кваліфікаційних іспитах, державних іспитах, захист дипломного проекту. З розвитком інформаційних технологій навчання все ширше використовується машинний контроль, який може використовуватися для будь-якого виду контролю. Найбільшого поширення набули різні види програмованого контролю, коли учням пропонується з декількох варіантів можливих відповідей вибрати правильний.

2.2 Типи контролю

Контроль буває різних видів і форм, а також може здійснюватися за допомогою різноманітних методів. У залежності від того, хто здійснює контроль за результатами діяльності учнів, виділяють наступні три типи контролю:

а) Зовнішній (здійснюється вчителем над діяльністю учня).

б) Взаємний (здійснюється учнем над діяльністю товариша).

в) Самоконтроль (здійснюється учнем над власною діяльністю).

Зовнішній контроль. У процесі контролю вчителем знань і умінь учнів виділяють такі компоненти:

1. Уточнення цілей вивчення даного відрізку навчального матеріалу і встановлення конкретного змісту контролю.

2. Різні способи вираження результатів контролю: оцінка і відмітка.

3. Вибір видів, форм, способів і засобів контролю, що відповідають поставленим цілям.

4. Зміст контролю. Встановлення змісту контролю залежить від цілей вивчення даного відрізку навчального матеріалу. Існують різні підходи до опису цілей і змісту, щоб вони служили основою для розробки засобів для контролю знань і вмінь учнів.

Розглянемо 2 з них:

Перший підхід пов'язаний із зазначенням тих якостей, які повинні бути притаманні сформованим в результаті навчання знань і вмінь учнів: повноті, глибині, узагальненості, усвідомленості.

Другий підхід пов'язаний із зазначенням рівнів засвоєння знань і відповідним їм видам діяльності. Виділяють такі рівні засвоєння матеріалу: впізнавання, запам'ятовування, відтворення. Процес контролю знань і вмінь учнів пов'язаний з оцінкою і оцінкою. Слід розрізняти ці поняття. Оцінка - це процес, дія (діяльність) оцінювання, яке здійснюється людиною. Оцінка також перш за все відноситься до способу дій, тобто до міри виконання навчального завдання. Функція оцінки у навчальній діяльності полягає в тому, щоб визначити, освоїв чи учень, заданий спосіб дій і просунувся чи на сходинку вище саме в цьому відношенні. Оцінка - останній елемент контролю. Відмітка виступає як результат цього процесу (результат дії), як його умовно формальне вираження. Існують різні способи оцінювання в залежності від того, з чим проводиться порівняння дій учня при оцінці. Якщо порівнюються дії, вироблені учнем у сьогоденні, з аналогічними діями, зробленими цим же учнем в минулому, то ми маємо особистісний спосіб оцінювання. Якщо порівняння відбувається з встановленою нормою (зразком) виконання дій, то звертаємося до нормативного способу. У разі порівняльного способу оцінювання відбувається порівняння дій учня з аналогічними діями інших учнів. У поточній навчальній роботі вчитель, як правило, використовує особистісний спосіб оцінювання; при підведенні підсумків вивчення теми, підсумків чверті і т.д. - Нормативний. Оцінка і відмітка визначаються знаннями і вміннями учня, які він показав у процесі контролю. Одним з показників, за яким вчитель має можливість судити про ці знаннях, уміннях, служать похибки, допущені учнями при роботі із засобами контролю, запропонованими учителем. Похибки ділять на помилки і недоліки. Помилка - це похибка, яка свідчить про те, що учень не оволодів тими знаннями й уміннями (пов'язаними з контрольованим розділом, темою), які визначені програмою з художньої культури для середньої школи. Недоліком вважають похибка, що вказує або на недостатньо повне, міцне засвоєння основних знань і вмінь, або на відсутність знань, які програмою не відносяться до основних.

2.3 Форми контролю

Відповідно до форм навчання на практиці виділяють 5 форм контролю:

1. Індивідуальний

2. Груповий

3. Фронтальний контроль

4. Взаємний контроль

5. Самоконтроль

1. Індивідуальний контроль. При індивідуальному контролі кожен учень отримує своє завдання, яке він повинен виконати без сторонньої допомоги. Така форма контролю доцільна у випадку, якщо потрібно з'ясувати індивідуальні знання, здібності і можливості окремих учащіхся.Такая форма контролю завжди планується: вчитель намічає, коли, кого, з якою метою запитати і які для цього використовувати кошти.

2. Груповий контроль. При проведенні такого контролю група тимчасово ділиться на кілька груп (від 2 до 10 учнів) і кожній групі дається перевірочне завдання. Залежно від мети контролю групам пропонують однакові або різні завдання. Групову форму контролю застосовують:

а) При повторенні з метою узагальнення та систематизації навчального матеріалу.

б) При виділенні прийомів і методів розв'язання задач

в) При виявленні найбільш раціонального вирішення завдань чи доведення теорем. Іноді груповий контроль проводять у вигляді ущільненого опитування.

3. Фронтальний контроль. При фронтальному контролі завдання пропонуються всьому класу. У процесі цього контролю вивчається правильність сприйняття і розуміння навчального матеріалу, розкриваються слабкі сторони в знаннях учнів, виявляються недоліки, прогалини, помилки в роботах і відповідях учнів. Це дозволяє вчителю вчасно намітити заходи щодо їх подолання та усунення.

4. Взаємний контроль. Роль взаємного контролю якості та ефективності навчальної діяльності школярів важко переоцінити. Він сприяє виробленню таких якостей особистості, як чесність і справедливість, колективізм. Взаємний контроль допомагає також вчителю здійснювати перевірку знань учнів. У масовій школі порівняно часто використовується взаємна перевірка організаційної готовності до уроку (констатуючій взаємоконтроль виконання домашнього завдання) і часткова, епізодична взаємоперевірка знань учнів (рецензування відповідей на уроці, рецензування письмових робіт). Систематична ж взаємна перевірка знань, умінь, навичок застосовується досить рідко. Зупинимося на методиці проведення цієї перевірки. Кожен учень отримує картку з питанням, відповідь на який він повинен знати добре; на звороті картки записані прізвища кількох учнів і дати, коли вони будуть опитані з цього питання. У кожний із зазначених днів власник картки задає своє запитання одному з учнів, в той же час він і сам повинен відповісти на питання, поміщений в картці цього учня. За день до перевірки учні попереджають один одного, на які питання їм доведеться відповідати. Взаємоперевірка проводиться звичайно в останні три хвилини кожного уроку. За правильну відповідь проти прізвища (на звороті картки) учень ставить знак плюс, за невірну відповідь або відмова відповідати - мінус.

Учитель періодично переглядає картки взаємоперевірки. У тих випадках, коли виявлялося багато мінусів, проводилася додаткова взаємоперевірка цих учнів у позаурочний час. Наприкінці чверті проводиться контрольний опитування всіх учнів, який дозволяє з'ясувати не тільки загальний рівень їх знань, а й наскільки справедливо і строго кожен з них питав своїх однокласників. Взаємоперевірка знань значно активізує діяльність учнів, підвищує інтерес до знань і навіть подобається їм. У ході взаємного контролю розкриваються індивідуальні особливості дітей, їх взаємини з товаришами.

5. Самоконтроль. На хорошому уроці завжди є своя надзавдання, яка зводиться до формування цих навичок і змінюється в залежності від теми уроку. В одному випадку вона полягає в навчанні прийомам аналізу, вмінню бачити закономірності, ставити питання, робити висновки. В іншому - у формуванні критичного ставлення учнів до результатів своєї роботи, вимогливості до себе. Постійної уваги вчителя потребує і проблема виховання в учнів віри у свої здібності. Відомо, що багато учнів бояться приступати до вирішення завдань, алгоритм розв'язання яких їм невідомий. Іноді виявляється страх перед труднощами, невміння долати їх самостійно. Вихід тут тільки один - прищеплювати учням уміння і навички самоконтролю. Це важливо з виховної, психолого-педагогічної точки зору. Адже при цьому учні фактично беруть участь в управлінні своєю власною навчальною діяльністю. Це породжує у них задоволеність своїми заняттями, своєю роботою, дозволяє їм повірити в себе, у свої пізнавальні здібності, відкриває простір для творчої ініціативи та самостійності. Хочеться відзначити два прийоми роботи вчителя у формуванні потреби в самоконтролі на уроці художньої культури:

1. давати визначення іноді має сенс не в остаточному вигляді. Більш змістовні бесіди з класом виходять тоді, коли учні пропонують свій варіант визначення, який потім уточнюється;

2. якщо учень відповів з помилкою, то в інших випадках не треба поспішати з виставленням оцінки. Якщо є можливість дати йому час на знаходження власної помилки, то її потрібно використовувати. Якщо помилка буде знайдена, то оцінку знижувати не варто.

2.4 Методи контролю

Серед методів контролю виділяють:

Усна перевірка.

Перевірка письмових робіт.

Перевірка практичних робіт.

Усна перевірка організується по-різному, в залежності від її мети та від змісту перевіряється матеріалу. Серед цільових установок перевірки можна виділити наступні: перевірити виконання домашнього завдання, виявити підготовленість учнів до вивчення нового матеріалу, перевірити ступінь розуміння і засвоєння нових знань. У залежності від змісту вона проводиться по матеріалі попереднього уроку або по окремих розділах і темах курсу. Методика усної перевірки містить у собі дві основні частини: а) складання перевірочних питань і їх задавание б) відповідь учнів на поставлені питання. Складання перевірочних питань і завдань - важливий елемент усної перевірки. Якість питань визначається їхнім змістом, характером виконуваних учнями при відповіді на питання, а також словесної формулюванням. При складанні питань завжди виходять з того, що перевіряти слід ті знання, які є основними в даному курсі або відносно важко засвоюються учнями або які необхідні для успішного засвоєння подальших розділів і тем курсу. На підбір питань впливає вид перевірки: для уточнення змісту питань для поточної перевірки необхідний аналіз зв'язків досліджуваного матеріалу з раніше пройденим, а для тематичної і підсумкової перевірки - виділення провідних знань і способів оперування ними. Причому усну перевірку вважають ефективною, якщо вона спрямована на виявлення свідомості сприйняття знань і усвідомленості їхнього використання, якщо вона стимулює самостійність і творчу активність учнів. Якість питань визначається характером розумових дій, які виконують учні при відповіді на запитання. Тому серед перевірочних завдань на уроках художньої культури виділяють питання, що активізують пам'ять (на відтворення вивченого), мислення (на порівняння, доказ, узагальнення), творчий аналіз, мова. Велике значення мають проблемні питання, які змушують застосовувати отримані знання у практичній діяльності. Якість усної перевірки залежить від підбора, послідовності і постановки питань, які пропонуються. По-перше кожне питання повинно бути цілеспрямованим і логічно завершеним, а по-друге повинен бути гранично стиснутим, лаконічним і точним. Другою складовою частиною усної перевірки є відповідь учня на питання.

У дидактичній літературі виділяються дві умови якісного виявлення знань учня:

1) Учню ніхто не заважає (вчитель і клас коментують відповідь потім).

2) Створюється обстановка, яка забезпечує найкращу роботу його інтелектуальних сил.

Переривати учня можна тільки в тому випадку, якщо він не відповідає на питання, а ухиляється вбік. При оцінці відповіді учня звертають увагу на правильність і повноту відповіді, послідовність викладу, якість мови. Прийоми усної перевірки використовуються на різних етапах уроку. Вибір тих чи інших прийомів багато в чому зумовлюється метою і логікою урок

Перевірка письмових робіт. Другим широко застосовуваним методом контролю є перевірка письмових робіт. Цей метод має свої якісні особливості: велика об'єктивність у порівнянні з усною перевіркою, охоплення потрібного числа що перевіряються, економія часу. Застосування письмових робіт використовується для:

1) Перевірки знання теоретичного матеріалу.

2) Уміння застосовувати його до рішення тестів.

3) Контролю сформованих навичок.

У методиці письмових робіт виділяють чотири основних етапи, яким треба приділяти увагу, це підготовка, організація, проведення, аналіз результатів. При підготовці потрібно: вичленувати мета перевірки, відібрати зміст об'єктів перевірки, скласти перевірочні завдання. Велику допомогу при цьому надають навчально-методичні посібники "Книга для вчителя", "Дидактичні матеріали". При організації перевірочної роботи учням повідомляється - в яких зошитах її виконувати, які завдання їм призначені, як озаглавити роботу, як відповісти на запитання, час виконання роботи. При цьому стежити за самостійністю виконання роботи кожним учнем. Аналізування відповідей учнів ефективно тоді, коли воно проводиться за визначеними схемами (схемами поелементного аналізу). Ретельно проведений аналіз дозволяє глибоко вивчити прогалини і досягнення окремих учнів, виділити типові помилки й основні труднощі учнів, вивчити причини їхньої появи і намітити шляхи їх усунення.

Перевірка практичних робіт. Особливою формою письмового контролю є графічні роботи. До них відносяться малюнки, діаграми, схеми, креслення та ін Такі роботи можуть використовуватися на уроках з кожного предмету. Їх мета - перевірка вміння учнів використовувати знання в нестандартній ситуації, користуватися методом моделювання, працювати в просторовій перспективі, коротко резюмувати і узагальнювати знання.

За допомогою цього методу одержують дані про уміння учнів застосовувати отримані знання. Вчитель одержує звіт учня, у якому наводиться тільки результат чи схематично описані план практичної роботи та її результати.

Висновок

Контроль як навчальний дію здійснюється не як перевірка якості засвоєння за кінцевим результатом навчальної діяльності, а таким, що по її ходу і виконується самим учням дію активного простежування безпомилковості їх розумових операцій, їх відповідності суті і змісту (принципам, законам, правилам) досліджуваної норми, що служить орієнтовною основою для правильного вирішення навчального завдання.

Контроль - це також спосіб отримання інформації про якісний стан навчального процесу. Контроль педагога спрямований як на діяльність учня, так і на контроль взаємодії учнів і педагогів.

Механізм контролю в навчальному процесі відіграє значну роль у пізнавальній діяльності учнів. Система перевірки їх знань і умінь - органічна частина навчального процесу, і її функції виходять далеко за межі власне контролю. Поряд з контролюючою, контроль виконує навчальну, діагностичну, виховує, розвиває, прогностичну і ориентирующую функції.

Метою контролю є встановлення зворотного зв'язку учень - викладач і внутрішньої: учень-учень, а також облік результатів контролю. Навчальний контроль проводиться з профілактично-попереджувальної метою та з метою управління процесом навчання, формування навичок і вмінь, їх корегування та вдосконалення, систематизації знань.

Контроль полягає у вдосконаленні знань і вмінь, їх систематизації. У процесі перевірки учні повторюють і закріплюють вивчений матеріал. Вони не тільки відтворюють раніше вивчене, але і застосовують знання і вміння в нову ситуацію.

Перевірка допомагає школярам виділити головне, основне в досліджуваному матеріалі, зробити перевіряються знання та вміння більш ясними і точними. Контроль сприяє також узагальнення та систематизації знань.

Таким чином, у розділі 1 я розглянула склалося на сьогоднішній день розуміння контролю, а також сформулювала деякі свої зауваження з цієї проблеми. Тим самим, в цьому розділі я виконала перші два завдання, поставлені переді мною при написанні цієї роботи, а саме:

1) визначено мету проведення контролю знань і вмінь учнів на уроках художньої культури;

2) систематизовано накопичені відомості по проблемі контролю знань учнів;

Результати моєї роботи у розділі1 можна коротко викласти в наступній таблиці:

Цілі контролю

знань і вмінь

учнів -Діагностування вання та коригування знань, умінь і навичок учнів, передбачених програмою з художньої культури, а саме: визначення рівня набутих знань в області основних видів і жанрів мистецтва, напрямів і стилів художньої культури, особливостей мови різних видів мистецтв;

а так само уровеня отриманих навичок (знання вивчених творів і співвіднесення їх з певним стилем, епохою, напрямком; установка стильових і сюжетних зв'язків між творами різних видів мистецтв).

-Облік результативності окремого етапу процесу навчання;

-Визначення підсумкових результатів навчання на різному рівні Е;

-Навчання учнів прийомів взаємоконтролю і самоконтролю, формування потреби в самоконтролю і взаємоконтролю.

Методи контролю на уроці художньої культури - Усна перевірка. - Перевірка письмових робіт. - Перевірка практичних робіт.

Види контролю та їх призначення Попередній контроль (порівняння вихідного початкового рівня навченості з кінцевим (досягнутим) дозволяє виміряти «приріст» знань, визначення ступеня сформованості умінь і навичок;

Поточний контроль (регулярне управління навчальною діяльністю учнів та її коригування);

Періодичний контроль (дозволяє визначити якість вивчення учнями навчального матеріалу за розділами, темами предмета);

Підсумковий контроль (направлений на перевірку конкретних результатів навчання, виявлення ступеня оволодіння учнями системою знань, умінь і навичок, отриманих в процесі вивчення художньої культури).

Вивчення предмета художня культура в ліцеї допомагає естетичному та моральному вихованню учнів, розвиває їх творчі здібності. Учні долучаються не лише до вітчизняних, а й світових цінностей, вчаться цінувати і розуміти мистецтво, бути толерантними. У сучасному світі не можна забувати історію і культуру минулого. Це досвід наших предків, то, що ми повинні знати і вивчати.

Перевантаженість інформацією на уроках не викликає позитивної реакції ні в учнів, ні в самого педагога. Тому необхідно враховувати вік та психологічні особливості учнів. Щоб учням дати широке уявлення про розвиток світової культури у всьому її різноманітті, потрібно звертатися до того матеріалу, який вони вивчають на уроках суспільно-гуманітарного циклу, до знань і вмінь, отриманим на заняттях з історії, літератури.

У процесі навчання вчитель використовує різні види діяльності учнів. Важливо постійно розвивати все багатство видів діяльності, що забезпечують всебічний розвиток особистості. Знання видів діяльності, характерних для певного вікового періоду, дозволяє педагогам більш активно використовувати їх у навчанні та вихованні.

Практична частина «Методика проведення контролю знань, умінь і навичок на уроках Художньої культури».

3.1 «Специфіка контролю на уроках художньої культури»

При розгляді даного питання, я постараюся дати оцінку доцільності використання певних форм контрольних заходів на уроках художньої культури і визначити, яка саме діяльність ховається за тим чи іншим назвою форми контролю знань, умінь і навичок учнів. Слід зазначити, що здійснення поточного та підсумкового контролю на уроках художньої культури тісно пов'язано зі специфікою предмета, творчим характером його освоєння, що передбачає доповнення традиційних форм і способів контролю специфічними.

Предмет «Художня культура» є частиною області мистецтва. Контроль на уроках художньої культури пов'язаний як з оцінкою фактологічного матеріалу, так і з творчою діяльністю учня. Засвоєння пропонованого матеріалу для дитини неможливо без емоційного та чуттєвого сприйняття. Тільки те, що зворушило душу і серце, стає важливим, підвищує мотивацію і інтерес до предмету. У зв'язку з цим виникає суперечність: вчитель прагне викликати емоційний відгук в учнів, але йому необхідно в той же час оцінити їх знання. Методи опитування учнів різноманітні, але в методичній літературі зустрічаються в основному матеріали щодо конкретного наповнення тестів або запитальників. Інтерес представляє не наповнення перевірочної роботи, а її форма, причому з урахуванням психологічних можливостей учнів.

Предмет художньої культури є комплексним, інтеграційним, тому система перевірки знань ввібрала в себе різні методи контролю і самоконтролю, які зустрічаються в практиці навчання. Розглянемо їх.

Тестові завдання дозволяють діагностувати рівень засвоєння знань і ступінь їх усвідомленості. Крім цього тести сприяють накопиченню нової інформації, формують інтелектуальні вміння та систематизують знання. Тут учням пропонується кілька, зазвичай 2-3, варіанти відповідей на питання, з яких треба вибрати правильний. Ця форма контролю теж має свої переваги, невипадково це одна з найбільш поширених форм контролю у всій системі освіти. Учні не втрачають часу на формулювання відповідей та їх запис, що дозволяє охопити більшу кількість матеріалу за той же час. Незважаючи на всі очевидні переваги, тестові завдання мають ряд недоліків. Головний із них - це труднощі формулювання варіантів відповідей на питання при їх складанні. Якщо відповіді підібрані вчителем без достатнього логічного обгрунтування, більшість учнів дуже легко обирають потрібний відповідь, виходячи не з наявних у них знань, а тільки лише з найпростіших логічних умовиводів і життєвого досвіду. Тому вчителю буває важко або навіть неможливо скласти вдалий тест без теоретичної підготовки. Проте, існують тестові завдання, що відрізняються від звичної схеми їх побудови, наприклад: скласти текст з фрагментів, розсудити спір на уроці художньої культури. Останнє завдання мені здалося найбільш цікавим, тому що учень, простежуючи доводи різних учнів у спорі і намагаючись з'ясувати, хто правий, а хто помиляється, сам проводить схожі міркування. Складність полягає в тому, що аргументи обох сторін достатньо правдоподібні: тут теж простежується загальна ідея складання тестів, отже знайти помилку в міркуваннях часом буває дуже нелегко.

Завдання з вибором відповіді доцільно застосовувати в тих випадках, коли ця форма контролю знань має переваги перед іншими, наприклад, вони особливо зручні з застосуванням різного типу контролюючих машин і комп'ютерів. Автори тестових розробок сходяться на думці, що тести не можуть замінити інших форм контролю, проте що вони відкривають багато нових можливостей перед вчителем, який проводить у групі контрольний урок, тому що знімають труднощі, характерні для усних і письмових відповідей учнів на поставлене питання. Відзначається один з основних недоліків цього методу: тестовий контроль не перевіряє вміння учнів будувати відповідь, грамотно і логічно висловлювати свої думки, міркувати й обгрунтовувати свої судження, проявляти творчий підхід. У зв'язку з цим багато авторів пропонують після проведення тестового контролю перевіряти, наскільки правильно учні можуть усно обгрунтувати відповіді, які вони дали в тестових завданнях, причому на це повинен відводитися ще один контрольний урок. Я не згодна з таким рішенням проблеми, тому що при цьому втрачається основна перевага такої форми контролю: можливість перевірити великий обсяг знань за невеликий проміжок часу. По-моєму, вирішення цієї проблеми може бути тільки одне: поєднання тестових завдань з іншими формами контролю, які зможуть перевірити області, недоступні тестам, не дублюючи їх результати.

При всій заданості форми тестів їх складання передбачає врахування специфіки предмета: не рекомендується давати тести на репродуктивне відтворення інформації, слід обмежити тести, спрямовані на перерахування дат життя, імен творців мистецтва, назви творів.

Залік - одна з форм узагальнюючого підсумкового повторення. Мета - систематизувати пройдений матеріал, створити в учнів цілісне уявлення про будь-які розділи досліджуваного матеріалу. Це одна з основних форм контролю в старших класах. Його перевага полягає в тому, що він передбачає комплексну перевірку всіх знань і вмінь учнів, показує реальний потенціал учнів, сприяє самоперевірці знань, привчає до самостійної роботи, підвищує відповідальність учнів за процес навчання. Усна бесіда з учителем, що дозволяє проконтролювати сформованість світогляду, прогалини в знаннях, розглянути незрозумілі місця в курсі, відрізняє залік від інших форм контролю. Це найбільш індивідуалізована форма. Підготовка до заліку прищеплює досвід самостійної дослідницької роботи як з різноманітними джерелами інформації, так і з реальними об'єктами культурної спадщини. Порядок проведення заліку може бути різний. В основному це пояснюється прагненням вчителів укластися у відведений для контролю урок або два. Залік-це єдина форма контролю, де відбувається безпосередня перевірка знань і вмінь учнів учителем, йде об'єктивне оцінювання результатів у поєднанні з індивідуальним підходом до кожного учня. Тому, на мою думку, залік треба проводити в його традиційній формі, як бесіда вчителя і учня, але для художньої культури найбільш прийнятні ті, які використовують елемент гри. У методичній літературі склалися деякі принципи підготовки та проведення заліку по темі:

1.На залік відводиться не більше 2 уроків;

2. Підготовка до заліку ведеться завчасно, вчитель вже на початку вивчення теми повідомляє дату проведення заліку та перелік теоретичних питань, які увійдуть до білетів;

3. Теоретичних питань має бути не більше 20;

Співбесіда (індивідуальна та групова). Дає можливість індивідуальної роботи з учнями, сприяє виявленню ступеня їх особистісного росту і розвитку.

Семінар дає можливість, спираючись на наявні в учнів знання, розширити і поглибити їх, формує вміння доводити, переконувати, відстоювати свою думку. У ході семінарського заняття відбувається узагальнення наявних знань і їх закріплення. Семінарські заняття передбачають вступне слово і висновок вчителя і колективне обговорення.

Реферат - найбільш складна форма письмової роботи, що поєднує в собі план і конспект. Вибір такої форми свідчить про знання літератури за конкретною темою, про власній думці учня, про навички аналізу та узагальнення вивченого матеріалу, вмінні правильно оформити роботу. Реферат може бути присвячений вузькій темі або оформлятися як залікова робота по всьому курсу художньої культури - на розсуд вчителя.

Портфоліо творчих робіт учня. Діяльність із створення портфоліо можна умовно розділити на три етапи. На першому головною метою стає освоєння різноманітних способів дії, що дозволяють проаналізувати та оцінити твори мистецтва з різних боків, з різних точок зору. На другому - учні намагаються самостійно знайти спосіб вирішення проблеми, показати своє бачення проблеми чи явища, розкрити свій внутрішній світ. До третього етапу вони вже готові самостійно формулювати проблеми і шукати їх рішення.

Олімпіада дозволяє вчителю не тільки перевірити якість знань учнів, але й підвищити інтерес до предмета, виявити здібних учнів, які мають прагненням до творчості. Останнім часом активно розробляється форма комп'ютерної олімпіади для учнів.

Підсумковий іспит. Враховуючи різні програми, за якими ведеться викладання, організація іспиту та розробка його змісту вимагають узгодження загальних підходів.

У рамках сучасного уроку художньої культури часто застосовуються діагностичні матеріали з використанням можливостей медіа-засобів (тести, контрольні запитання та завдання, що включають в себе репродукції творів мистецтва, фрагменти музичних творів). З метою контролю знань учнів, рівня засвоєння ними тем програми з'явилася можливість використовувати на підсумкових уроках по темі програмні системи контролю знань.

Презентації - діагностики служать для повторення, закріплення тем і контролю знань учнів, дозволяючи регулярно і оперативно контролювати знання по кожній з досліджуваних тем, використовувати можливості комп'ютерної техніки при перевірці тестів.

Реальним результатом використання даних електронних посібників є досить високий рівень знань учнів з художньої культури. Багато учнів випускних груп обирають для здачі іспиту художньої культури і успішно здають його у формі захисту реферату. При цьому вони самостійно створюють і свою презентацію для захисту, використовуючи досвід, отриманий під час уроків.

Далі хочеться зупинитися на спеціальних методах контролю знань, наведених у посібниках з проведення сучасного уроку художньої культури.

Серед найбільш часто зустрічаються форм опитування (або завдань) - цифровий диктант, розшифровка прізвищ, логічні пари, завдання, ребуси, загадки, логічні завдання на відповідність і «вибір зайвого», теоретичні та логічні питання, а також творчі самостійні завдання.

Найпростішою і швидкою формою опитування є цифровий диктант. Спираючись на двійковий код (відповіді «1» або «0», відповідно «згоден» або «не згоден»), вчитель готує низку тверджень, частина яких свідомо неправильна. За зовнішнім оформленням завдання очевидний зв'язок з інформатикою. Необхідно відразу регламентувати, за яку кількість неправильних відповідей яку оцінку отримує учень. Таку роботу можна провести дуже швидко і так само швидко її перевірити. При включенні цифрового диктанту у велику перевірочну роботу можна виставити за нього окрему позначку. Тут же хотілося б зауважити, що іноді неправильні твердження, пропоновані вчителем, можуть викликати посмішку або сміх дітей, що теж корисно і для встановлення контакту з учнями, і для створення сприятливого клімату на уроках, і для засвоєння пройденого матеріалу. При такій реакції на твердження можна точно сказати, що тема (або хоча б це питання) засвоєна.

Такі завдання досить універсальні і можуть бути використані вчителями різних предметів.

Завдання. Учні повинні скласти алгебраїчний вираз, вирішити його і зрозуміти, як отримане число пов'язане з відповіддю на поставлене запитання. Цей блок питань безпосередньо використовує математичний апарат.

Числа в алгебраїчному вираженні мають безпосереднє відношення до творів мистецтва чи їх авторів. При вирішенні завдання виходить нове число, яке має наштовхнути учня на головне питання завдання. Наведемо приклади таких завдань.

• Визначити, яка знаменна подія відбулася на Русі в століття, яке можна розрахувати так: від століття, коли творив автор знаменитої «Трійці», відняти кількість куполів у храмі, символізують Ісуса Христа і євангелістів.

• Від століття, коли був придуманий іконостас, відняти кількість літер у слові, що позначає шматочки скла для мозаїки, потім відняти число нефів Софійського собору в Києві (число бань, що символізує Ісуса Христа і євангелістів). Назвіть, в яку геометричну фігуру вписана композиція ікони А. Рубльова, число персонажів якої відповідає отриманому числу.

При складанні ребусів і загадок у вчителя великі можливості для творчості, при цьому можна спиратися також на знання, отримані на інших уроках. Наступна форма завдання - логічні пари. Хлопцям пропонується алгоритм рішення. Це дозволяє перевірити фактичні знання учнів, активізує їх розумові здібності, вибудовує внутрішні зв'язки і таким чином активізує процеси пам'яті. Дуже багато питань можна об'єднати в велику групу «Відповідності». Вони можуть принципово відрізнятися один від одного, але завжди засновані як на знаннях, так і на логічному мисленні. Найчастіше це співвідношення картин, авторів, характеристик, напрямів і т.д. (Так само широко використовуються при вивченні інших учбових предметів, наприклад іноземної мови.) Іноді учням пропонується не подвійне, а потрійне відповідність, причому це завдання може як включати, так і не включати візуальний ряд. Цікаво при цьому використовувати короткі характеристики картин чи творчості художників.

Ще один великий блок питань (універсальних з точки зору предмета) має загальну назву «вибрати зайвого». Вчитель може сам задати критерій, за яким слід вибирати, а може запропонувати учням самостійно вибрати цей критерій, пояснити логіку своїх міркувань. Це дозволяє стимулювати не дуже успішних школярів висловлювати власні судження.

Творчі роботи. Такий вид діяльності учнів складніше оцінити, але він дозволяє показати ті знання і вміння, які були придбані в курсі художньої культури, а також інших суміжних дисциплін. Творчі завдання найбільше відповідають завданням предмета художньої культури і придумуються (складаються) вчителем в рамках саме цієї навчальної дисципліни.

Робота може бути заснована на пошуку якихось ознак чи деталей на одній картині. Так, наприклад, по темі, пов'язаній з творчістю П.П. Рубенса, хлопцям можна запропонувати пояснити, чому видана ним робота належить до стилю бароко. У темі «Модерн» можна також кожному учневі дати фотографію будівлі і отримати відповідь на аналогічне запитання (чому модерн); в мистецтві XVII століття (класицизм) важливо навчитися по картині знаходити ознаки цього стилю. На перший погляд, така робота - це ще одна форма контролю знань учня, але, якщо учень виконує його не формально, намагається знайти деталі, які можуть бути не відразу видно, можна сказати, що дитина стає активним глядачем, і знання, отримані на попередніх уроках, дають йому можливість аналізувати картину і робити правильні висновки. Тут завдання вчителя зводиться до підбору репродукцій або фотографій. Значно цікавіше з точки зору методичної розробки опитування підібрати пари, які можна порівнювати.

Зовсім не обов'язково порівняння, наприклад, з тільки що пройденим імпресіонізмом. Є пари, складені з картин цілком різних періодів. Приклад: «Пейзаж з оливами» Ван Гога і «Оливи на кладовищі в Альбано» А. Іванова; «П'єро і Арлекін» П. Сезанна і «Жиль» А. Ватто і інші. Перераховані вище завдання виконуються індивідуально або малими групами (залежить від кількості учнів та заготовленого роздаткового матеріалу).

Однак можна запропонувати кожному учневі в класі відповісти на одне і те ж питання самостійно письмово. Зразкові завдання: «Показати реформу живопису раннього Відродження на прикладі порівняльного аналізу двох картин «Поклоніння волхвів» Джотто і Боттічеллі» або «У чому різниця між реалізмом критичним і просвітницьким на прикладі картин «Пралі» Ж. Б. Шардена та О. Дом'є».

Зрозуміло, що важливим процесом є моделювання тематичних завдань, які з різних блоків, що дозволяє стимулювати розумові процеси. Скажімо, в одному з блоків великий перевірочної роботи може зустрітися відповідь або підказка до питань іншого блоку. Це дозволяє асоціативно згадати відповідь і дає хороші результати в засвоєнні матеріалу.

Крім того, дуже важливо, щоб питання і завдання не були однотипними, що виключить автоматизм при їх виконанні. Зміна ритму і постійне очікування нового дозволяють вчителю зберігати інтерес у сильних учнів навіть при виконанні нескладних завдань.

3.2 Ігрові прийоми контролю знань з художньої культури як педагогічний механізм

Виходячи з досвіду педагогів-практиків, слід зауважити, що перш ніж проводити поточний або підсумковий контроль, кожен вчитель повинен відповісти на питання: які саме знання та вміння учнів доцільно перевірити на даному етапі. Відповідь очевидна: необхідно перевіряти тільки ті знання і вміння учнів, які вивчалися ними у цій темі або протягом конкретного циклу засвоєння знань і які, отже, були сформульовані з метою вивчення теми або цього циклу знань. До такого висновку приходять всі вчителі та методисти, а, отже, є необхідність сформулювати цілі вивчення теми, що вказують ті знання і вміння учнів, якими вони повинні оволодіти на даному етапі навчання. Зазначені в цілях знання та вміння учнів мають, у свою чергу, відповідати встановленій освітній програмі по досліджуваному предмету.

Вивчаючи методичну літературу, вчителі-практики приходять до висновку, що перевірка знань учнів на уроках художньої культури вимагає нестандартних форм. І я з ними в цьому погоджуся, по-перше, тому, що вивчення художньої культури передбачає звернень до всього світу художньої культури: до її морфології, тобто видам мистецтва (живопис, архітектура, художня фотографія, музика, література, танець, театр, кіномистецтво, естрадно-циркове мистецтво); до змістовному змісту художніх цінностей в їхньому минулому побутування і як частини сучасної культури; до елементу системи ціннісних орієнтирів особистості школяра. І таке різноманіття досліджуваних питань вимагає нестандартних форм перевірки знань учнів.

По-друге, предмет художня культура, на відміну від інших, носить ігровий характер, а це значить, що через гру в предметі учні отримують знання по ньому. За допомогою інтерпретації відповідних знаків і символів, елементів умовності і метафоричності створюється ігровий характер художньої культури, який дозволяє урізноманітнити форми контролю знань учнів.

По-третє, тому що художнья культура оперує умовностями і символами досліджуваного матеріалу, інтерпретацією, то без асоціативного сприйняття тут не обійтися. Гра допоможе вчителю створити в учнів уявлення про те, що вони ніколи не бачили, викликати асоціації та зрозуміти навчальний матеріал. По-четверте, гра сприяє пробудженню інтересу учнів до світу художньої культури. Учні при вивченні художньої культури стають не тільки об'єктом, але і суб'єктом навчального пізнавального процесу. К. Д. Ушинський зазначав: "успішно можна вчитися, тільки якщо вчитися весело".

Гра як метод викладання художньої культури дозволяє вирішувати наступні дидактичні завдання:

мотиваційні - до навчання в цілому і предмету зокрема,

пізнавальні - на основі ігрової інтриги,

розумові - розвиток інтелекту і уяви,

розвиваючі - на основі схильності дітей до гри взагалі,

виховні - змістом предмета і правила

Все це дозволяє інтегрувати емоційні і когнітивні аспекти як самого навчального матеріалу, так і навчального процесу навколо предмета. Ігрові форми перевірки знань цінні ще й тим, що стимулюють пізнавальний інтерес. Вони підтримують інтерес до предмета і сприяють активності учнів у його вивченні. Ігрові форми перевірки знань дозволяють учням розкрити свої здібності, можливості і таланти.

У цій частині моєї роботи язупинюся на розгляді реальних практичних розробок для контролю знань учнів, які цікаві їм по формі, являють собою повторення пройденого матеріалу і дають можливість його творчо переосмислити.

Перш хотілося б відзначити, що художня культура є предметом області «Мистецтво», тому необхідно оперувати в першу чергу образами, а не поняттями або словами. У зв'язку з цим учні повинні мати перед очима образ (картинку) навіть під час проведення контролю знань.

Кожен розділ програми "Художня культура" завершується повторювально-узагальнюючим уроком. Ігрова форма його проведення дозволяє забезпечити максимальну активність учнів. На думку педагогів-практиків значною мірою представляє інтерес аукціон знань. Це одна з форм узагальнюючого повторення. Його можна використовувати як повторення однієї теми, але краще, якщо повторюється декілька тем. Перед початком аукціону учасники повинні ознайомитися з правилами його проведення.

Правила проведення аукціону не нові. "Банкір" - вчитель дає кожній дитині кредит, який необхідно повернути і перебільшити в ході гри.

Це звичайно 500 умовних одиниць. Предметом торгу є питання. Прикладом такого аукціону може послужити гра, присвячена італійському Відродженню.

I тур. "Один з трьох".

У цьому турі пропонуються нескладні запитання з трьома варіантами відповідей. Перш ніж поставити питання вчитель влаштовує торг. Найбільша ціна-100 умовних одиниць. Слід зауважити, що спочатку гри хлопці часто обережні і не такі активні як хотілося б.

1. Відродження - -Культурно-історична епоха, яка змінила середньовіччя, головною ознакою якої є розквіт культури, переворот в культурі, відновлення античності.

-Епоха в історії Західної Європи між стародавнім світом і новим часом більше 1000 років: від падіння Римської імперії до відкриття Америки Колумбом.

-Це епоха існування і розвитку культури Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

2. Гуманізм - -Людське суспільство, культура людини.

-Світогляд, засноване на принципах рівності, справедливості, людяності відносин між людьми, перейнятий любов'ю до людей, повагою до людської гідності, турботою про благо людей.

-Вид музичного мистецтва, призначений для виконання в невеликих приміщеннях або для домашнього музикування (для невеликої аудиторії, де між музикантами та слухачами встановлюється дуже тісна взаємодія).

3. Композиція - -Спосіб побудови художнього твору (музичного, літературного, живописного).

-Великий світлий зал, який був місцем багатолюдних зборів князя з дружиною і пишних бенкетів.

-Культова споруда в католицькому зодчестві, призначена для молитов однієї родини.

4. Палаццо - -Споруди, складені з декількох вертикальних кам'яних блоків, перекритих кам'яними плитами.

-Зображення, висічене, вибите або продряпане на камені.

-Міський світський палац - особняк в Італії; як новий тип будинку склався в епоху Відродження з зростанням міської буржуазії.

5. Сфумато - -Гіпсова штукатурка, оброблювана іноді у вигляді різьблення або штучного мармуру.

-Мальовничий прийом, головною особливістю якого є гра світла і тіні, яка народжує живі, природні обриси предметів і фігур, а не домінування лінії, жорстко відмежовує одну фігуру від іншої.

-Мальовничий прийом, головною особливістю якого є накладення тонких прозорих шарів фарби на просохлі або загрунтовані, для того, щоб змінити барвисті тони картини.

За правильну відповідь вчитель додатково дає названу ціну, за неправильну - учень виплачує її в банк.

II тур. "Титани Відродження"

1.В якому місті народився Леонардо да Вінчі? (Г.Вінчі).

2.Про якого з титанів Відродження Д. Вазарі писав: "Адже й сам живопис міг спокійно померти після смерті настільки шляхетного художника, бо як тільки він закрив очі, живопис негайно ж, як би осліп". (Рафаель).

3. "Хоча він багато більше зробив на словах, ніж на ділі, всі ці галузі його діяльності, в яких він настільки божественно себе проявив, ніколи не дадуть згаснути ні імені його, ні славі". А про кого ці слова? (Леонардо).

4.Зображення Давида здійснене цим творцем було зустрінуте флорентійцями як гордовитий символ їхньої громади і встановлене на головній площі міста. (Мікеланджело).

5.Його фреска "Афінська школа" прославляє не тільки античну філософію, але і всю творчу силу людського розуму. (Рафаель).

III тур. "Хто швидше".

100 умовниходиниць отримує учень, який першим підняв руку і правильно назвав твір представлений вчителем на репродукціях або слайдах.

Рафаель "Афінська школа".

Леонардо "Моно Ліза".

Мікеланджело "Страшний суд".

Рафаель "Сікстинська Мадонна".

Леонардо "Таємна вечеря".

Леонардо "Автопортрет".

Рафаель "Мадонна".

Мікеланджело. «П'єта».

Мікеланджело. «Давид».

Леонардо. «Мадонна з квіткою».

IV тур. "Остання спроба".

У останньому турі хлопці можуть заробити по 100 умовних одиниць, визначивши твір або художника по цитаті.

1.Про кого з титанів Відродження ці рядки: "Недарма з молоком годувальниці всмоктав ти різець і молоток; недарма від батька, від почестей, тобі зобов'язаних, біг ти, зваблений примарою чарівного різця". (Мікеланджело)

2.За словами О. Дюма, якби безсмертний дух Мікеланджело ще раз відвідав землю, він знайшов би собі гідне житло саме в цій споруді. (Собор Святого Петра).

3. «Від напруги виліз зоб на шиї, а підборіддя вклинилося в утробу.

Груди - як у гарпій; череп, мені на злість, поліз до горба; і дибки борода; а з кисті на обличчя тече бурда...» Про яку зі своїх робіт Мікеланджело написав ці рядки? (Розпис стелі Сикстинської капели).

4. "Дивне враження простору... особливо, коли усвідомлюєш, що на фресці зображено понад п'ятдесят великих діючих фігур. Чи не більша частина чарівності... припадає на частку легенів і грандіозних арок, що йдуть в нескінченність над головами Сократа і Аристотеля "(П. П. Муратов). Про яку фреску йде мова? (Рафаель "Афінська школа")

5. "Написав він також у Мілані... Пишна і чудова річ, надавши головам апостолів стільки величі і краси, що голову Христа залишив незакінченою, вважаючи, що йому не вдасться виразити в ній ту небесну божественність, якої вимагає образ Христа" (Д. Вазарі). Дізнайтеся твір та його автора? (Леонардо "Таємна вечеря")

Наприкінці аукціону підбиваються підсумки. Учні, які набрали більшу кількість умовниходиниць одержують високі оцінки.

Порада: не слід шкодувати часу на виготовлення атрибутів: трибуни, молотка, купюр умовних одиниць, таблички "Банк". Вони неодмінно створять атмосферу, сприятимуть активності, вихованню конкурентоспроможності та виникненню бажання до наступного аукціону підготуватися краще.

Турнір знавців.

Цілі уроку:

Діагностика рівня засвоєння попередніх тем і коригування їх.

Діагностика сформованості практичних навичок: порівняння, виявлення спеціальних рис об'єкта; встановлення причинно - наслідкових зв'язків.

Формування вміння учнів самостійно застосовувати знання на різних за формою етапах уроку.

Уміння аналізувати художні твори і виробляти власну естетичну оцінку.

Розвиток уміння вести діалог з творами мистецтва.

Завдання уроку:

Освітні:

забезпечити повторення наступних тем: Антична культура, теоретичні основи культури.

продовжити формування навичок читати, говорити, писати в швидкому темпі.

Розвиваючі:

розвивати мислення школярів, вміння виділити головне, логічно викладати свої думки, розвивати самостійність, емоції учнів

Виховні:

сприяти естетичному вихованню школярів

сприяти формуванню основних світоглядних ідей.

сприяти вихованню моральних якостей: чесність, милосердя, порядність, патріотизм, гуманізм, доброта.

Обладнання:

пісочний годинник на дві хвилини,

комп'ютер,

проектор,

презентація Power Point "Щасливий випадок"

Хід уроку

Сьогодні ми зібралися, для того щоб кожен з Вас міг проявити свої пізнання, і допомогти своїй команді стати лідером у змаганні.

1 етап - "Представлення команд". Час - 3 хвилини.

Конкурс включає в себе оголошення назви команди, девізу, подання емблеми.

(Оцінюється наявність назви, девізу, емблеми; відповідність зовнішнього вигляду команди темі конкурсу, артистизм - 5 балів)

2етап - "Велика гра". Розминка.- 10 хвилин. (Додаток 1), (Додаток 2)

За обмежений час (пісочний годинник 2 хвилини) кожна команда повинна відповісти на більшу кількість запитань ведучого. Питання вимагають коротких і точних відповідей.

(Оцінюється кількість правильних відповідей, 1 бал за правильну відповідь)

3 етап - "Гра навпаки". Питання кожному члену команди - 10 хвилин, надати вибір по розділах. (Додаток 1), (Додаток 2)

Команда отримує запитання команди суперників з 2-го етапу. Але якщо в другому етапі швидко відповідала вся команда (хто знає), то в етапі "Гра навпаки" член команди сам відповідає на питання (команда не допомагає), але може вибрати питання: музичний або з історії мистецтв

(Оцінюється правильність, 1 бал за кожну правильну відповідь)

4 етап - «Ти мені, я тобі».

(Питання задають команди один одному) 2 хвилини. Готують питання на уроці.

(Оцінюється цікаве, правильно задане питання - 1 бал і 1 бал за правильну відповідь)

5етап - "фішки з... комп'ютера"-10хвилин.

На впізнавання творів мистецтв. (Додаток № 5 Слайд № 2,3,4,5,6,7,8,9)

(Оцінюється кількість правильних відповідей, 1 бал за правильну відповідь)

6 етап – «Мозаїка».

Зібрати розрізані на шматочки репродукції і назвати автора й назва - 3 хвилини. (Додаток № 5 Слайд № 10,11)

(Оцінюється кількість правильних відповідей, 1 бал за правильну відповідь)

"Жива газета".

Ця форма використовується як ігровий момент на уроці, але із заздалегідь підготовленими завданнями - повідомленнями на кшталт "одним рядком". Учні знаходять цікаві факти по темі, що вивчається, використовуючи додаткову літературу, але з умовою, щоб факти не повторювалися. Самий цікавий і маловідомий факт усіма оцінюється, а автор отримує нагороду. Така форма сприяє розвитку навичок самостійної роботи, активізує вивчення учнями предмета, підвищує до нього інтерес. (Додаток № 4)

Кросворд.

"Гра - шлях дітей до пізнання світу", - писав О. М. Горький. Гра збагачує знання, сприяє прояву здібностей і нахилів, удосконалює їх. Дидактичні ігри, до яких відноситься і кросворд, передбачають певну заздалегідь мету. Ці ігри допомагають легше засвоювати навчальний матеріал, поглиблювати знання з різних питань, перевіряти пройдений матеріал. Кросворд розширює кругозір учнів, розвиває пізнавальний інтерес, змушує учня мобілізувати свої знання, сприяє формуванню інтелекту, розвитку пам'яті та уваги. Для повторення та перевірки знань, учнів кросворд одна з самих зручних ігрових форм. Його можна використовувати на різних етапах уроку. З нього можна почати урок, щоб логічно перейти до нового матеріалу. Його можна використовувати як засіб для закріплення нового матеріалу, як домашнє завдання і для повторення.

Серед кросвордів можна виділити такі різновиди як: 1) кросворд - загадка, 2) чайнворд або лабіринт, 3) кросворд - "драбинка", 4) кросворд - піраміда, 5) кросворд - "заховане назву" або головоломка, 6) кросворд - " куточок ". (Додаток № 3)

Ребус

Один з ігрових способів поточної перевірки знань. У порівнянні з кросвордом ребус більш складний варіант гри. Щоб в учнів не зник інтерес до гри, необхідно поступово ускладнювати ігровий матеріал. Ребус має кілька ступенів складності. При розгадуванні і складанні ребусів необхідно знати декілька правил:

Назви предметів читаються лише в називному відмінку,

Кома в ребусі - це знак виключення літер в залежності від того, де він стоїть,

Закреслена буква означає, що її треба виключити, іноді її прирівнюють до іншої букві,

Якщо малюнок ребуса перевернути "догори ногами", то його треба прочитати на оборот,

Якщо біля малюнка ряд цифр, то букви треба розставити в тому порядку, як розставлені цифри,

Якщо букви, склади, малюнки розташовані один в іншому, над іншим, то треба додати відповідний привід.

Ребус активізує розумову діяльність учнів, розвиває увагу, логічне мислення, кмітливість. Використовується на різних етапах уроку.

Перевірочні картки.

Щоб зробити процес контролю і закріплення знань більш ефективним і полегшити роботу вчителя, можна використовувати перевірочні роздавальні картки. В основі карток - принцип поступового ускладнення матеріалу. Картки дозволяють використовувати їх здібності і можливості, різний рівень підготовленості. З перевірочними картками можна працювати на будь-якій стадії уроку. Картки дозволяють економити час на уроці і охопити опитуванням велику кількість учнів. Перевірочні картки можуть бути різними за видом і формою і змістом. Залежно від критерії перевірки знань перевірочні картки можуть бути:

Репродуктивні (відтворюючі), тобто від учнів потрібно дізнатися і відтворити навчальний матеріал: описати, розповісти, зробити за зразком,

Порівняльні - спрямовані на відпрацювання навичок порівняння фактів, подій, об'єктів. Учні розвивають логічне мислення, перевіряється якість знань,

Логічно-пошукові - ці завдання дозволяють дати аналіз фактів, подій, понять навчального матеріалу, шляхом міркувань та роздумів дати правильну відповідь,

Асоціативно-порівняльні - припускають активну самостійну розумову діяльність учнів, розвивають уяву, ініціативу, закріплюють вміння оперувати отриманими знаннями, формують оціночні судження,

Узагальнюючі - передбачають вміння виявляти причинно-наслідкові зв'язки між подіями, вміння робити висновки, узагальнення на основі фактичного матеріалу. Ці завдання розвивають логічне мислення, і підвищує пізнавальну активність учнів.

Учитель сам складає необхідні йому картки в залежності від теми, цілей і завдань уроку.

Висновок

Другий розділ даної роботи містить характеристику різних форм контролю знань на уроках художньої культури, так само були розглянуті ігрові види контролю знань учнів. В основу роботи покладено принцип систематизації форм і видів контролю знань за змістом. Це дозволяє полегшити вибір форм контролю знань, щоб якісно оцінити знання учнів, від цього буде залежати чіткість і змістовність опитування, а значить, добре буде видний і реальний результат роботи вчителя. Успіх навчання художньої культури, якість залежать від безлічі умов: від індивідуального підходу до кожного учня, від форми подачі матеріали, ТЗН і контролю знань. Важливість контролю знань учнів визначається і тим, що на цю роботу витрачається до 30-50% навчального часу.

Ми з'ясували, що завданнями перевірки знань є:

поглиблення та закріплення знань,

розширення знань і розвиток мовлення учнів,

навчання самостійності,

активізація творчого мислення.

Цілковитій реалізації цих завдань сприяють ігрові форми контролю знань учнів.

І так: усі види і форми перевірки знань направлені: 1) на розвиток самостійної когнітивної діяльності учнів (залік та семінар з ігровими елементами, реферат), 2) на розвиток уваги (ребус), пам'яті (перевірочні картки, кросворд, тест, вікторина) ; 3) на розвиток уяви (аукціон), 4) на розвиток аналітичних здібностей (кросворд, тест, ребус), 5) на розвиток мовлення учнів (культурологічна гра, залік та семінар з ігровими елементами); 6) на перевірку знань фактичного матеріалу ( залік, олімпіада, тест, вікторина, перевірочний картки); 7) на перевірку умінь оперувати фактичним матеріалом (вікторина, тест, кросворд, реферат).

І так, ми прийшли до висновку, що ігрові форми контролю знань учнів на уроках художньої культури тісно пов'язані з дидактичним значенням гри - коли вона сприяє придбанню та формуванню певних умінь і навичок, сприяє пізнанню дитиною навколишнього світу, самого себе, розвиває його розумові здібності. "Гра створює зону найближчого розвитку дитини. «У грі дитина... як би на голову вище самого себе», - зазначав Л.Вигодський. Таким чином, гра сприяє розвитку дитини: розумовому, фізичному, психічному. Ігрові форми перевірки знань учнів так само спрямовані на розвиток дитини, на формування в учня певних знань, умінь і навичок

Ігрові форми перевірки знань цінні ще й тим, що стимулюють пізнавальний інтерес. Вони підтримують інтерес до предмета і сприяють активності учнів у його вивченні. Ігрові форми перевірки знань дозволяють учням розкрити свої здібності, можливості і таланти.

Висновок

Підводячи підсумки, слід врахувати, що систематичний контроль знань і умінь учнів - одна з основних умов підвищення якості навчання. Вчитель у своїй роботі повинен використовувати не тільки загальноприйняті форми контролю (самостійна і контрольна роботи, усне опитування біля дошки і т.д.), але і систематично винаходити, упроваджувати свої засоби контролю. Уміле володіння вчителем різними формами контролю знань і умінь сприяє підвищенню зацікавленості учнів у вивченні предмета, попереджає відставання, забезпечує активну роботу кожного учня. Контроль для учнів повинен бути навчальним.

У результаті проведення нетрадиційних форм контролю знань і умінь розкриваються індивідуальні особливості дітей, підвищується рівень підготовки до уроку, що дозволяє своєчасно усувати недоліки і прогалини в знаннях учнів.

У своїй роботі я виконала поставлені цілі, а саме: досліджуючи методичну літературу, встановила цілі проведення контрольних заходів за курсом художня культура; розглянула проблему контролю знань, умінь і навичок; з'ясувала види, типи, форми, методи і місце проведення контрольних заходів; а також внесла деякі свої зауваження. Також я представила систему контрольних заходів по предмету художньої культури, роблячи акцент на ігрові форми контролю знань, умінь і навичок учнів.

Висунута в ході дослідження гіпотеза, підтверджується:

«Cистематичне і всебічне використання різних форм контролю знань і умінь призводить до підвищення зацікавленості учнів у вивченні предмета, внаслідок якої буде підвищуватися ступінь засвоєння необхідних теоретичних знань і практичних навичок

« входження» у культуру, які будуть сприяти трансформації освітнього процесу в процес засвоєння історико -культурної спадщини, виховання «людини культури».

Література

1.Абрамовіч Р., Рубінштейн Р. Інсценізації на історичні теми.- М.: Просвещение. - 1974.

2.Алексеева Н. Ігри на уроках. / / Викладання історії в школах.- 1991.- № 3.

3.Амонашвілі Ш. А. Виховна та освітня функція оцінки навчання школярів. - М., 1984

4.Берлянд І. Гра як феномен створення.- Кемерово. - 1992.

6.Васілевская Л., Дівненко О., Зарецька Д., Смирнова В. Світова художня культура.-М., А3, 1996.

7.Ванюшкіна, Л. Методи і прийоми контролю / Л. Ванюшкіна, Н. Шейко / Сучасний урок МХК. - М.: Чисті ставки, 2007.

8.Вигодскій Л. Психологія мистецтва.-М., 1968.

9.Годер Г. Завдання та завдання з історії стародавнього міра.-М., 1996.

10.Гончарова Т. Історичні вечора в школе.-М., 1992.

11.Джівелегов А.К. Творці Італійського Відродження. -М.- 1998.

12.Дмітріева М. Коротка історія мистецтва.-М.- 1986.

13.Іванова А. Нетрадиційні форми роботи на уроках / / Піш.- 1994.- № 8.

14.Ігри - навчання, тренінг, дозвілля... / п / р Петрусінского В.-М. - 1994.

15.Кулагіна Г. 100 ігор з історії.- М.: Просвещеніе.-1967.

16.Кучерук І. Навчальні ігри на уроках історії / / Пішю-1989. - № 4

17.Лебедева І. Організація і проведення олімпіад у 6-9 класах. М.: Просвещение.- 1990.

18.Неміровскій А. Книга для читання з історії стародавнього світу.- М.: Просвещеніе.-1987.

19.Онопріенко О.В. Перевірка знань, умінь і навичок учнів з фізики в середній школі: книга для вчителя. - М.: Просвещение.- 1988.

20.Пеннер Д.І., Худайберди А. Фізика. Програмовані завдання для 6-7 класів. Посібник для вчителів. - М.: Просвещение.- 1973.

21.Пілюгіна С.А. Питання, завдання, завдання з ХК.- Саратов, 1999.

22.Постніков А.В. Перевірка знань учнів з фізики: 6-7 клас. Дидактичний матеріал. Посібник для вчителя. - М.: Просвещение, 1986.

23.Пуришева Н.С. Перевірка та оцінка знань, умінь і навичок учнів у навчальному процесі / / Методика викладання шкільного курсу фізики, М., МГПИ ім.В.І. Леніна, 1979.

24.Рапацкая Л. Художня культура Київської Русі.-М., Російське педагогічне агенство.- 1975.

25.Рябцев Ю. Подорож до Стародавньої Русь.-М.: Владос.- 1985.

26.Соколов А. Подивися, подумай і ответь.-М., 1991.

27.Солодовніков ЮА. Людина в МХК. -М., 2001.

28.Стам С.М. Корифеї Відродження. -Саратов., 2006.

29.Трембовольскій Я., Чекалов І. Ваше слово, ерудіти.-М.: Освіта, 1990.

30.Трескіна О. Контрольні тести. / / Піш.- 1995. - № 7

31.Хейзінга І. Людина іграющій.-М., 1992.

32.Хімік І. Як викладати МХК.-М.: Просвітництво.- 1994.

33.Шмаков С. Ігри учнів - феномен культури.-М.: Нова школа.- 1994.

34.Ельконін Д. Психологія гри.- М., 1978.

Додаток № 1

Команда № 1

Розминка

Що первинне Природа чи Суспільство? (Природа)

Звід правил, який визначає норми поведінки людей, правила чемності і поводження, що прийняті в будь-якому суспільстві (етикет)

Живопис з кольорового скла і природних каменів (мозаїка)

Фреска - це (розпис, написана темперними фарбами по сирій штукатурці)

Темпера - це (мінеральні та рослинні фарби на яєчному жовтку)

Набір фарб художника і дошка, на якій змішують фарби (палітра)

Скульптура, в якій фігури і предмети виступають над площиною більше ніж на половину свого об'єму (горельєф)

Гравюра на дереві (ксилографія)

Естамп друкування з плоскої поверхні каменю (літографія)

Зовнішній бік споруди (екстер'єр)

Міста поліси в Стародавній Греції (міста держави)

Статуї дівчат у Греції (кори)

Колони у формі фігур дівчат (каріатиди)

Форум у Римі (ринкова площа)

Амфітеатр в Римі (Колізей)

Ренесанс (відродження)

Грецький ордер (співвідношення несучих і несених частин будівлі)

Храм-ротонда в плані має форму (кола)

Законсервований місто в Древньому Римі (Помпеї)

Музика

Музичний спектакль, в якому артисти не говорять, а співають. (Опера)

Знак, що відкриває нотну рядок. (Ключ)

Відомий російський бас, що носить ім'я Федір. (Шаляпін)

Як називається пісня стародавніх казок - баянів. (Билини)

Музика американських негрів. (Джаз)

Опера Михайла Глінки, присвячену подвигу простого російського селянина. («Іван Сусанін»)

Пісня про кохання іспанського походження. (Романс)

Сумний, темний лад в музиці. (Мінор)

Відомий новорічний балет Чайковського. («Лускунчик»)

Танець, який отримав назву від німецького слова «вальцев». (Вальс)

Скільки частин у симфонії? (Чотири)

Відомий польський композитор, похований у Франції, а серце своє заповів Польщі. (Фредерік Шопен)

Історичне обличчя, яке, згідно з маленької трагедії О. Пушкіна та опері М. Мусоргського, звинувачували в кривавому сходженні на престол. (Борис Годунов)

Музей, якого відомого співака знаходиться в селі Князєва Тверській губернії? (Сергій Лемешев)

Німецький композитор, якого не зламала навіть глухота. (Бетховен).

Додаток № 2

Команда № 2

Розминка

Досвід суспільства, що передається з покоління в покоління (культура)

Одна з найдавніших галузей філософії, наука про мораль (етика)

Шматочки непрозорого кольорового скла (смальта)

Дерев'яний верстат, на якому художник створює свої шедеври (мольберт)

Зодчество - (архітектура)

Скульптура, в якому всі фігури виступають над площиною не більше ніж на половину свого об'єму (барельєф)

Гравюра на металі (офорт)

Гравюра на лінолеумі (ліногравюра)

Внутрішня сторона споруди (інтер'єр)

Статуя юнаки в стародавній Греції (курас)

Римський Аквідук (водопровід)

Римські лазні (терми Каракали)

Пантеон (храм усіх богів)

Гуманізм (людяний)

Сфумато Леонардо (світлотінь, Гра світла, виражає обсяг)

Хто заснував за легендою місто Рим (брати Ромул і Рем)

Яка скульптура є символом міста Риму (капітолійська вовчиця)

Що спільного між Москвою і Римом (на семи пагорбах)

Які релігійні вчення Ви знаєте? (Православ'я, іслам, буддизм, католицизм)

Музика

Музичний спектакль, в якому артисти розмовляють мовою танцю. (Балет)

Музичний інструмент, названий ім'ям його творця Адольфа Сакса. (Саксофон)

Знак, що відображає музичний звук на папері. (Нота)

Старовинний клавішно-духовий інструмент, що звучить на католицьких богослужіннях. (Орган)

Жанр французької естрадної пісні. (Шансон)

Балет Сергія Прокоф'єва на сюжет знаменитої трагедії Шекспіра про юних закоханих. («Ромео і Джульєтта»)

Як називається пісня без слів? (Вокаліз)

Радісний, світлий лад в музиці. (Мажор)

«Петя і вовк» Сергія Прокоф'єва - це опера, балет або симфонічна казка? (Симфонічна казка)

Назвіть батьківщину танцю сіртакі. (Греція)

Скільки балетів у Петра Ілліча Чайковського? (Три)

Відомий російський композитор, піаніст - віртуоз, похований в Америці. (Сергій Рахманінов)

В якому місті була відкрита перша в Росії консерваторія? (Петербург)

Наш земляк, творець першого оркестру російських народних інструментів. (Василь Андрєєв)

З ім'ям, якого композитора пов'язаний місто Клин? (Чайковський Петро Ілліч).

Додаток № 3

1. Кросворд - загадка "з'єднані слова". Для їх вирішення необхідне визначити, які два слова "сховалися" в одному рядку. Останні букви першого слова є початком другого. (Кулагин Г. 100 ігор з історії) Наприклад,

Р А а) досягнення людей в матеріальній і духовного життя (культура),

б) великий герой Індії, принц, який переміг ракмаса Равану (Рама).

2.Чайнворд або "лабіринт" Основне правило при його заповненні - остання літера слова є першою літерою наступного за ним слова

У перекладі з латинської, оброблення, обробіток (культура)

Святе єгипетське тварина (Апіс)

Місто, де знаходилися усипальниці священних биків (Саккара)

Покровитель померлих (Анубіс)

Велетенська статуя з головою царя і тулубом лева, що охороняє піраміди (сфінкс)

Труни фараонів, що повторюють форму людського тіла (саркофаг)

Місце, де знаходяться три найбільших піраміди Єгипту (Гіза)

Цар богів в епоху Нового царства в Стародавньому Єгипті (Амон)

Сестра Ісіди (Нефтида)

3. Кросворд - "драбинка" Всі слова в цьому кросворді або починаються з однієї літери, або закінчуються однаково. Наприклад,

Бог сонця в Єгипті (Ра)

Фарба для нігтів, волосся, долонь у Єгипті (хна)

Місце, де побудована піраміда Хеопса (Гіза)

Богиня магії та чаклунства (Ісіда)

Континент, де розташований Єгипет (Африка)

Перші прямокутні гробниці фараонів (мастаба)

Місце поховання фараонів, що охороняється сфінксом (піраміда)

4. Кросворд - піраміда. Розгадавши всі слова, дійшовши до вершини, дізнаєтеся ім'я бога воскресає і вмираючої природи.

Він названий на честь македонського царя і полководця, дата його народження - 331 р. до н. е. місце народження - Середземноморське узбережжя. Що це? (Олександрія)

Ім'я фараона з династії епохи стародавнього Єгипту, при якому з'явилися "тексти пірамід". (Неферіркара)

Друге ж ім'я Нефернефруатон, її чоловік - Ехнатон, відродив культ бога Сонця і побудував для нього не храм, а ціле місто - Ахетатон (Нефертіті)

Матеріал для письма в Стародавньому Єгипті (папірус)

Їх робили з глини, в них зберігали вино, зерно (посудину).

Бог мудрості в Єгипті (Той).

5. Кросворд "заховане назву" або головоломка. Вписати слова в клітини по горизонталі або по вертикалі, щоб вийшло ключове слово.

Священний монумент на честь бога сонця (обеліск).

Знаки єгипетського листа (ієрогліф).

Зліва від нього знаходиться "країна мертвих" (Ніл).

Місце в храмі, де проходили релігійні процесії (гипостиль).

Майстерня, де відбувалося бальзамування (уабет).

Бог пустель, бур і негод (Сет).

6. Кросворд - "куточок"

По горизонталі:

Душа, що залишається в тілі й після смерті (Ка).

Бог мудрості (Тот).

Богиня справедливості та правди (Маат).

Похоронна одяг на мумії епохи Нового Єгипту (саван).

Країна пірамід (Єгипет).

По вертикалі:

Бог Сонця (Ра).

Богиня неба (Нут).

Богиня - мати, що уособлює променисту енергію сонця (Баст).

Богінеобразние брами храму (Пілони).

Священний предмет, що захищає від біди (амулет).

Щоб дізнатися тему сьогоднішнього уроку, Ви повинні відгадати цей кросворд.

Місце, де слов'яни здійснювали релігійні вірування (капище).

Знаменита робота Рубльова (Трійця).

Образ, найчастіше зображуваний на іконах (Христос).

Древнє надання, сказання (міф).

Символ християнства (хрест).

Релігія слов'ян (язичництво).

Відомий на Русі живописець, який приїхав із Візантії (Грек).

Люди із зображеними над головами німбами (святий).

Живописець монастиря (Рубльов).

Бог землеробства і благополуччя у слов'ян (Рід).

"Книга для неграмотних" (ікона).

Додаток № 4

Жива газета. "Єгипетський калейдоскоп"

Чи знаєте Ви, що...

Єгипетські ієрогліфи вперше були прочитані в 1822 році Франсуа Шампольоном.

У давньоєгипетському листі було більше 750 ієрогліфів.

Піраміда фараона Хуфу (Хеопса) найвища, її висота = 146 метрів.

Єгиптяни вважали, що у кожної людини є 3 душі: ка, ба, ах.

Єгиптяни любили настільні ігри, шахи, сенет, гру "собаки і шакали".

Єгипетські лікарі вміли робити хірургічні операції, лікувати зуби.

Єдиною жінкою - фараоном у Стародавньому Єгипті була цариця Хатмепсут.

Загальна вага знайдених золотих речей при розкопках гробниці Тутанхамона близько тонни і лише 3 залізних предмета.

Всі величезні храми в Давньому Єгипті побудовані без застосування техніки, тільки насип і канати.

Перед храмом встановлювали невелику стелу із зображенням пари вух.

Єгиптяни добре тлумачили сни і зверталися за цим до оракулів.

Єгиптяни поклонялися священною твариною: птахам, зміям, жукам, кішки, собаки, бикам.

Єгипетський тиждень = 10-денний, а рік - 365 днів.

Єгиптяни ввели ділення доби на 24 години - 12 годин дня, 12 годин ніч.

Час визначали по водних годинниках, вода витікала з певною швидкістю, а на посудині були мітки.

Царем, який поставив в історії рекорд правління - 94 роки, був Пепі II.

Похожие работы:

«Відділ культури і туризму Чернігівської районної державної адміністрації Централізована бібліотечна система Відділ обслуговування ЦРБ Василь Михайлович ЕлланськийБлакитний Бібліографічний покажчик М.-Коцюбинське, 2014 ББК 91.9.83 Е 52 Василь Михайлович Елланський – Блакитний : бібліографічний покажчик /...»

«Бергман И. Исповедальные беседы / Перев. со швед. и комм. А. А. Афиногеновой. М.: РИК "Культура", 2000. 432 с. Латерна магика5ЧитатьДети воскресенья253ЧитатьИсповедальные беседы338ЧитатьБеседа первая (июль 1925 года)338ЧитатьБеседа вторая (август 1925 года)357ЧитатьБ...»

«Культурный центр Вооруженных Сил Российской Федерации Методический отдел Есть такая профессия. (в помощь организатору культурно-досуговых мероприятий) Информационно-методическое пособие Москва, 2016 г. Ответственный за выпуск начальник методического отдела з...»

«МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Красноярский государственный художественный институт "УТВЕРЖДАЮ": Прорект...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский Государственный Университет Путей Сообщения (МИИТ) Курсовая работа по дисциплине "Лингвокультурология" Тема: "Взаимодействие языка и культ...»

«МКОУ " Чинарская средняя общеобразовательная школа №1" Внеклассное мероприятие, посвященное "Году культуры" "Традиции нашего села" с. Чинар 2014 г Мероприятие по КТНД. "Традиции нашего села"Директор школы открывает мероприятие: Дорогие гости, коллектив Чинарской СОШ №1 рад пр...»

«Утверждаю министр культуры Новосибирской области И.Н. Решетников_ План основных мероприятий на 2017 год Дата, сроки проведения Название мероприятия Место проведения Организаторы (учреждение), контактный телефон Ответственный координатор (от министерства культуры НСО), контактный телефон в течение года Юбилейный сезон Новосибир...»

«Государственное учреждение культуры "Библиотечная сеть Кричевского района" Библиотечный вестник Информационно-аналитический ежеквартальник1 квартал 2015 года Кричев 2015 Библиотечный вестник: информационно-аналитическ...»

«Левківська Ганна Степанівна, вихователь ДНЗ №16 "Веселка", Центру реабілітації дітей, м.Новоград-Волинський Засоби організації спостережень в природі та формування екологічної культури дітей дошкільного віку Природа здатна створити стандуховної готовності дитини до сприймання того, що...»

«Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова" Информационный сборник Профессиональные штудии(Серия "В помощь специалисту публичной библиотеки") Выпуск 6ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА В ПРОСТАНСТВЕ МЕГАПОЛИСА Москв...»

«Российский и мировой рынок зерновых и масличных культурЗЕРНОВЫЕ Текущая ситуация на рынке зерна Объем биржевых торгов при закупке зерна в интервенционный фонд за период (с 30 сентября 2014 г. по 3 июня 2015 г.) составил 1 036,8 тыс. тонн на общую сумму 8 858,2 млн. руб. На прошедшей неделе с 1 по 7 июня 2015 года на росс...»

«Календарно-тематическое планирование. № тема Содержание Дата проведения Древние цивилизации (6 ч) По плану фактически 1 Первые художники Земли. Понятие о МХК. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Живопись Альтамиры. Символика геометрического орнамента в произвед...»

«Модернізація вітчизняної освітньонаукової галузі в умовах сучасних викликів. Сьогодні ми констатуємо перехід світової цивілізації від індустріального до інформаційного суспільства, су спільства знань. Відтак особливе значення в цих умовах починає відігравати освіта і наука. Ряд відомих дослід ників зазначають, що інфор...»

«Практические задания и упражнения К теме 1 "Язык. Речь. Речевая деятельность" Приведите примеры искусственных знаковых систем.Определите, какие функции языка реализуются в следующих высказываниях:а) Боровая (выве...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюс Введен в действие Постановлением Государственногокомитета СССР по стандартам от 4 марта 1985 г. N 454МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТСЕМЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУРПРАВИЛА...»

«"Дней Александровых прекрасное начало". Внутренняя политика 1801-1812 гг. Внешняя политика Александра 1 1801-1812гг Отечественная война 1812г Европа под сенью Священного союза 1815-1825гг Второй период правления Александра. 1815-1825. Внутренняя политика Движение декабристов в России: причины, развитие,события 1825-18...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области расположено в центральной части Смоленской области. Граничит с Демидовским, Духовщинским, Кардымовским, Починковским, Монастырщинским,...»

«Додаток 1 до рішення обласної ради від 02.12.2016 р. № 115-7/VIІ ЗВІТ про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік Згідно з рішенням обласної ради від 19 лютого 2016 року № 14-2/VІІ „Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік” робота структу...»

«АННОТАЦИЯ к дипломной работе Гендерные особенности речевого поведения в японской и русской лингвокультурах (доминирование и солидарность) студента 4 курса факультета иностранных языков Новосибирского государственного университета...»

«Лекция Начало европеизации русской культуры (XVII в.). Феномен старообрядчества На предыдущих занятиях шла речь о церковном характере русской культуры. Все составляющие культуры были религиозными по своему характеру. Если живопись, то...»

«2193290-374650Хаб АВИА 00Хаб АВИАМИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТАХАБАРОВСКОГО КРАЯКРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХАБАРОВСКИЕ АВИАЛИНИИ" "УТВЕРЖДАЮ" ПОЛИТИКА И ЦЕЛИКГУП "Х...»

«Комунальний дошкільний навчальний заклад №15 "Горобинка" "Сіємо Добре і Вічне.-в душі найменших." (заняття для дітей старшого дошкільного віку)Вихователь-методист : Кисільова З.С. м.Вознесенськ 2013 р.Мета : Систематизувати та пог...»

«Оглавление ЛЕКЦИЯ 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ1.1. Физическая культура и спорт как социальные феномены1.2. Физическая культура студента1.3. Физическая культура и спорт в высшем учебном заведенииЛЕКЦИЯ 2. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА...»

«Сценарій виховного заходу на тему:Підготувала: Лихтей Тетяна Василівна Тема. День зимуючих птахів.Мета: спираючись на знання учнів, продовжувати формувати поняття "птахи" дати уявлення про зимуючих птахів і їх життя взимку, встановити взаємозв’язок між змінами в неживій природі і житті птахів; ознайомити...»

«Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Иркутска Централизованная библиотечная система Организационно-методический отдел по работе с детьми и юношеством Организационно-методический отдел по библиотечному обслуживанию Великой победе посвящается К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (Методическо...»

«Утверждаю Председатель ИОСОО "Рассвет" С.В. Коломыцев" _02_ " апреля 2017 года Положение О проведении соревнований "Кубок Богатыря" (первого этапа проекта "Летняя Лига ГТО") Цели и задачи Соревнования посвящены 72 -ой годовщине Нашей победы в Ве...»

«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТЗАЦВЯРДЖАЮ Рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта С.У. Абламейка ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА ПА ДЫСЦПЛІНЕ “БЛАГАСФЕРА ЯК КАМУНІКАТЫЎНЫ ФЕНОМЕНСУЧАСНАЙ МЕДЫЯПРАСТОРЫ” спецыяльнасці перападрыхтоўкі: 1-23 01 74 Літаратурна-мастацкая...»

«АННОТАЦИЯ к выпускной квалификационной работе Архетип и лингвокультурный типаж "Золушка": трансформации в современной массовой культуре Андреевой Марины Сергеевны Основной целью исследования является анализ архетипа "Золушка" с точки зрения лингвокультурологии и сравнительный анализ...»

« ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 8 КЛАС Чи існує справжнє кохання сьогодні? (за твором Валентина Чемериса "Вітька + Галя, або Повість про перше кохання") (Слайд № 1-2) Тема. УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР Валентин ЧЕМЕРИС. "Вітька + Галя, або Повість про перше кохання" Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Велик...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.