WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Філія «Хлібна база №88» ДП “Полтавський комбінат хлібопродуктів”, надалі “Зерновий склад”, в особі директора філії, Одарюка Олега Миколайовича, що діє на ...»

ДОГОВІР складського зберігання зерна № _____/16-хб

смт. Артемівка __ _______ _________ 2016 р.

Філія «Хлібна база №88» ДП “Полтавський комбінат хлібопродуктів”, надалі “Зерновий склад”, в особі директора філії, Одарюка Олега Миколайовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ______________________________________________________________________________________________ надалі «Поклажодавець», в особі ____________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________, з другої сторони, уклали даний договір про нижченаведене

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ЗЕРНА.

1.1. Поклажодавець, за власний рахунок, поставляє на Зерновий склад зерно культур, що вказані у даному договорі, а Зерновий склад зобов'язується надати послугу пов’язану з його діяльністю, а саме: прийняти, розташувати по сховищам у відповідності з якістю, при необхідності доводити до потрібних кондицій, зберігати і відвантажувати зерно на протязі терміну дії цього договору.

Поклажодавець передає, а Зерновий склад приймає та розміщує на Скороходівській та Кочубеївській дільницях:

Назва культури Тонн Назва культури Тонн

Пшениця Соняшник Ячмінь Кукурудза Жито Ріпак Зерно Поклажодавця зберігається знеособлено відповідно до показників якості.

1.2. Зерно, що надходить до Зернового складу, повинно відповідати показникам державних стандартів з якості. Зерновий склад видає посвідчення про відповідність якості зерна державним стандартам.

Зерновий склад приймає від Поклажодавця на зберігання зерно, яке відповідає показникам державних стандартів з якості та за умови відсутності в ньому шкідників хлібних запасів та насіння карантинних об’єктів.

У разі виявлення в зерні насіння карантинних об’єктів та (або) шкідників хлібних запасів, зерновий склад, за рахунок Поклажодавця, здійснює доробку зерна, якщо вона є можливою.

В результаті додаткового очищення насіння соняшнику та сої базисні показники якості будуть змінені та становитимуть :

У разі вмісту насіння амброзії до 300 шт. на 1 кг – базисна смітна домішка становитиме 1,5 %;

У разі вмісту насіння амброзії більше 300 шт. на 1 кг – базисна смітна домішка становитиме 1,0 %.

В результаті очищення зерна кукурудзи від насіння амброзії базисна смітна домішка становитиме 1,0% та будуть утворені відходи першої категорії.

Якість зерна визначається лабораторією Зернового складу. У раз виникнення спорів щодо якості зерна Поклажодавецьмає право провести незалежну перевірку його якості.

Поклажодавець або Зерновий склад має право при відвантаженні зерна вимагати проведення перевірки його якості. Витрати, пов'язані з проведенням перевірок якості зерна, несе сторона, що його зажадала.

1.3. У разі невідповідності якості показників зерна вимогам державних стандартів Зерновий склад за рахунок Поклажодавця при можливості доводить зерно до наступних показників: для пшениці 2,3,4 класів - вологість – 13,5 %, сміттєва домішка – 1,0 %;для пшениці 5,6 класів - вологість – 13,5 %, сміттєва домішка – 2,0 %; для ячменю - вологість – 13,5 %, сміттєва домішка – 2,0; для жита - вологість – 13,5 %, сміттєва домішка – 1,0; для овесу - вологість – 13,5 %, сміттєва домішка – 2,0; для гороху - вологість – 14,0 %, сміттєва домішка – 2,0; для соняшника - вологість – 7,0 %, сміттєва домішка – 3,0; для сої –вологість -12%, сміттєва домішка – 2,0, для проса- вологість до 13,5 % сміттєва домішка для кормових потреб – 8%, сміттєва домішка для продовольчих- 3,5% ; для кукурудзи - вологість – 13,5 %, сміттєва домішка –2,0 %, для гречки – вологість – 14,5 %, сміттєва домішка для 1 кл. – 2,0%, для 2 кл. - 2,5%, для 3 кл. – 3,0%.

При доведенні Зерновим складом зерна Поклажодавця до базисних кондицій, проводиться активне вентилювання при наступних показниках якості по вологості : зернові культури – з 14,5% до 13,5%, насіння соняшнику – з 8% до 7%, зерно кукурудзи – з 14,5% до 13,5 %. Сушіння зерна застосовується починаючи з таких показників вологості: зернові культури –14,6%, насіння соняшнику –8,1%, зерно кукурудзи – 14,6 %.

1.4. Згідно Інструкції, затвердженої Наказом Мінагрополітики № 661 від 13.10.2008 р. одержані при очищенні зерна побічні продукти і відходи І та ІІ категорій списуються з рахунку основної культури і оприбутковуються за місцем зберігання. Відходи ІІІ категорії знищуються.

Відходи першої категорії, одержані Зерновим складом при роботі з зерном Поклажодавця, враховані в калькуляції, переходять у власність Зернового складу.

1.5. При прийманні зерна кукурудзи з вологістю більше 20%, кінцевий вміст зернової і смітної домішки кукурудзи визначається лабораторією Зернового складу після проведення сушіння. Остаточний розрахунок проводиться на підставі середньо складських показників якості згідно кінцевого(вих) акту(ів) розрахунку(ів).

1.6. При прийманні соняшника для його розміщення Поклажодавець повинен надати Зерновому складу сертифікат (протокол) про вміст масової частки та кислотного числа олії, виданого відповідно атестованою лабораторією.

При надходженні соняшника із вмістом пошкодженого і зіпсованого насіння більше 1,0 % Поклажодавець зобов’язаний надати документ мікологічної експертизи про відсутність його токсичності.

Насіння соняшнику, яке надходить з олійною домішкою більше 7,0% доводиться до базисних кондицій лише в разі, якщо це можливо.

При надходженні насіння соняшнику із вмістом крупноплідного, сторони погоджують, що крупноплідне насіння вважається смітною домішкою.

1.7. При прийманні на збереження насіння ріпаку, лабораторія Зернового складу визначає якісні показники згідно вимог ДСТУ 4966:2008, окрім визначення вмісту ерукової кислоти та глюкозинолатів.

Поклажодавець при здачі насіння ріпаку на збереження забезпечує наявність сортових посвідчень на кожну партію та надає докумети про проведення у відповідно акредитованій лабораторії аналізу на вміст ерукової кислоти та глюкозинолатів.

При вологості більше 15 % визначення класу проводиться Зерновим складом після сушки ріпаку по показникам вмісту ерукової кислоти та глюкозинолатів.

1.8. При приймання сої лабораторія Зернового складу визначає якісні показники згідно вимог ДСТУ 4965:2008, окрім визначення масової частки білка і масової частки олії. Кінцева якість сої проставляється в складських квитанціях після визначення масової частки білка і масової частки олії у відповідно акредитованій лабораторії за рахунок Поклажодавця.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. Зерновий склад зобов'язаний:

2.1.1. Здійснити на підставі накладних приймання зерна фактичної якості з видачею Поклажодавцю реєстру за кожну добу надходження із зазначенням фізичної ваги та фактичної якості, але не вище обмежувальних кондицій.

Приймання зерна здійснюється з участю повноважного представника Поклажодавця з подальшим оформленням відповідних документів (накладних, актів приймання продукції), складська квитанція видається не пізніше наступного робочого дня з моменту приймання зерна.

2.1.2. Забезпечити збереження, сушіння, очищення та інші технологічні заходи в терміни, які забезпечать належний кількісно-якісний стан та облік прийнятого зерна відповідно до «Инструкции по очистке и выделению мелкой фракции зерна, эксплуатации зерноочистительных машин на элеваторах и хлебоприемных предприятиях», затвердженої наказом Міністерства хлібопродуктів СРСР від 14.04.82 №109, «Инструкции по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы» №9-7-88, затвердженої наказом Міністерства хлібопродуктів СРСР від 24.06.88 №185та Інструкції по сушінню продовольчого, кормового зерна, насіння олійних культур та експлуатації зерносушарок, затвердженої наказом ДАК „Хліб України” від 27.03.97 №27, шляхом зниження сміттєвої домішки та зменшення вологості до показників, що забезпечують зберігання зерна відповідно до вищезазначених інструкцій.

2.1.3. Довести за рахунок Поклажодавця якість прийнятого зерна до показників встановлених в пункті 1.3. договору

2.1.4. Зберігати конфіденційність відносно даних про зберігання зерна Поклажодавця, крім випадків, передбачених законодавством.

2.1.5. У разі видачі простого або подвійного складського свідоцтва Зерновий склад за рахунок Поклажодавця здійснює страхування зерна від ризиків випадкової загибелі, знищення, нестачі, пошкодження та втрат.

2.1.6. Зберігати зерно протягом строку, визначеного в договорі. За розпорядженням Поклажодавця здійснювати переоформлення та відвантаження зерна.

2.1.7. При видачі зерна зі зберігання (чи його переоформленні) видати Поклажодавцю акт – розрахунок, а також при частковому переоформленні або видачі зерна, на залишок виписується складська квитанція за рахунок Поклажодавця.

2.1.8. Надає Поклажодавцю додаткові послуги із зберігання зерна для уникнення псування і втрати його якості. Для забезпечення довгострокового зберігання зерна, Зерновий склад самостійно проводить необхідні заходи по оздоровленню їх, без отримання згоди Поклажодавця, в результаті чого поліпшується якість по сміттєвій домішці та вологості. По закінченню оздоровчих робіт із зерном, Зерновий склад надає Поклажодавцю Акт приймання-передачі виконаних робіт.

2.1.9. Забезпечити доступ Поклажодавця до зерна для проведення огляду протягом строку його зберігання.

2.1.10. Відвантажити зерно в порядку черговості отриманих заявок від інших Поклажодавців відповідно поданої заявки. Наряд на відвантаження зерна державного резерву виконується позачергово.

2.1.11. У разі неможливості задіяти при навантажувально-розвантажувальних роботах тепловоз Зернового складу (технічні неполадки), про це відразу повідомляється Поклажодавець, якщо він подав заявку на ці роботи відповідно до умов даного договору. У цьому випадку Поклажодавець самостійно організовує подачу-прибирання вагонів з участю маневрового тепловозу залізниці.

2.2. Зерновий склад має право:

2.2.1. Змінити вартість наданих послуг у визначених пунктом 4.7. цього договору.

2.2.2. Вимагати від Поклажодавця відшкодування витрат, пов’язаних з достроковим припиненням зобов’язань, відповідно до законодавства.

2.2.3. Вимагати від Поклажодавця забрати зерно у разі закінчення строку його зберігання та виникнення виробничої необхідності.

2.2.4. Відмовитись від приймання зерна, якісні показники якого значно перевищують допустимі межі, при умові, якщо технічна можливість довести це зерно до якісних показників, що забезпечать його належне збереження, відсутня.

2.2.5. Призупинити та перенести терміни відвантаження або приймання зерна Поклажодавця у разі приймання, відвантаження або підробки зерна державного резерву.

2.2.6. Зерновий склад у разі порушення Поклажодавцем термінів оплати вартості наданих послуг, встановлених даним договором, має право покрити наявну заборгованість за рахунок зерна (його частини) переданого на збереження.

2.2.7. Зерновий склад керується правами визначеними ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні».

2. 3. Поклажодавець зобов'язаний:

2.3.1. Доставити зерно транспортом за власний рахунок по узгодженому сторонами графіку. Зерно має бути відповідної кондиції, без побічних запахів і незаражені шкідниками та хворобами

При поставці зерна на зберігання обов'язково на кожну партію зерна надавати (крім товаровиробників) свідоцтво про вміст пестицидів, токсичних елементів, мікотоксинів та радіонуклідів, по соняшнику – протоколу на вміст масової частки та кислотного числа олії, по сої – протоколу на вміст масової частки білка маси, по ріпаку – протоколу на вміст ерукової кислоти та глюкозинолатів а також копію договору на зберігання, карантинний сертифікат, якщо зерно з іншої області. Окрім того має надати сертифікат про випробування зерна на вміст генно-модифікованих організмів.

За наявності на це підстав та наданих обґрунтованих доказів, Зерновий склад за рахунок Поклажодавця і при наявності даних свідоцтв та протоколів може зажадати та здійснити перевірку кожної партії зерна.

У разі ненадання Поклажодавцем вище вказаних свідоцтв та протоколів, Зерновий склад самостійно проводить у атестованої лабораторії необхідні дослідження за рахунок Поклажодавця.

2.3.2. Направити свого уповноваженого представника для прийняття участі в прийманні зерна та оформленні відповідних документів, що підтверджують прийняття зерна за якістю та кількістю.

2.3.3. Своєчасно розраховуватися за надані йому послуги згідно виставлених рахунків.

2.3.4. Відшкодувати Зерновому складу витрати, пов'язані з достроковим припиненням зобов'язань, відповідно до законодавства.

2.3.5. Після закінчення строку зберігання зерна, встановленого цим договором, витребувати зерно у Зернового складу.

2.3.6. Перед відвантаженням зерна, яке знаходилось на зберіганні, Поклажодавець повинен надати контрактні умови щодо його якісних показників, після відвантаження зерна, надає копії залізничних накладних.

2.3.7. Визнає природні втрати зернових культур при зберіганні у Зернового складу, а також нестачі понад природні втрати, спричинені покращенням якості зерна на підставі затверджених актів-розрахунків, та зменшення кількості зерна на ці втрати та недостачі.

2.3.8. Своєчасно, за 10 днів, подає Зерновому складу заявку на відвантаження зернових культур, які знаходяться на зберіганні.

2.3.9. Під навантаження зерна подавати технічно справні вагони. У випадку вибракування поданих вагонів, їх подача та прибирання здійснюється за рахунок Поклажодавця.

2.3.10. У разі якщо при прийомці або відвантаженні зерна приймають участь працівники або представники Поклажодавця, то Зерновий склад створює безпечні умови праці, а вони дотримуються вимог законодавства з охорони праці та у разі їх порушення – несуть відповідальність.

У разі необхідності проведення робіт підвищеної небезпеки (зварювальні роботи) працівниками Поклажодавця або сторонніми організаціями, що здійснюватимуть ці роботи за його дорученням, ці роботи повинні виконуватися відповідно до діючого на Зерновому складі «порядку безпечного проведення ремонтних робіт із залученням сторонніх ремонтних організацій».

Поклажодавець має право:

2.4.1. Запитувати інформацію про умови зберігання і якість зерна.

2.4.2. Переоформити право власності на зерно відповідно до законодавства та самостійно вирішує всі питання стосовно реалізації власного зерна

2.4.3. Замовляти додаткові послуги.

2.4.4. Проводити огляд зерна протягом строку його зберігання.

2.4.5. Встановити строк зберігання зерна з урахуванням умов цього договору і мети своєї діяльності.

2.4.6. Поклажодавець самостійно вирішує всі питання стосовно реалізації власного зерна, Зерновий склад не має права втручатися у відносини Поклажодавця з покупцями при відчуженні зерна та виконує свої зобов’язання згідно з даним договором.

2.4.7. Поклажодавець має право в будь-який час, у передбаченому договором порядку, до закінчення строку зберігання, переоформити здане зерно на інше підприємство або одержати його (за винятком періоду зупинки елеватора для проведення ремонтних робіт з 20 травня по 01 липня), попередньо розрахувавшись із Зерновим складом за зберігання і надані послуги (всі послуги надаються в робочі дні ).

3. ПОРЯДОК ВІДПУСКУ ПРОДУКЦІЇ.

3.1. Зерновий склад відпускає (переоформляє) зерно Поклажодавцю або уповноваженій особі Поклажодавця після отримання:

- письмової заяви Поклажодавця, підписаної керівником Поклажодавця (або його представником) та скріпленої його печаткою;

- довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей;

та одного з таких документів:

- оригіналу складської квитанції,

- оригіналу простого або нерозділеного подвійного складського свідоцтва;

-одночасно представлені оригінали розділених частин подвійного складського свідоцтва;

-складське свідоцтво (частина А) подвійного складського свідоцтва і оригінал документа про сплату всієї суми кредиту і відсотків за ним, отриманого за заставним свідоцтвом (частина Б)

-акту приймання-передачі простого складського свідоцтва (у разі передачі простого складського свідоцтва новому власнику) або трьохстороннього акта-передачі при переоформленні.

Поклажодавець, володілець складського документу чи уповноважена особа Поклажодавця чи володільця складського документу при отриманні/переоформленні зерна, яке знаходиться на зберіганні, зобов’язаний пред’явити Зерновому складу документи, що посвідчують особу та його повноваження.

3.2. Відпуск зерна Зерновим складом та приймання її Поклажодавцем за кількістю та якістю здійснюється на складі Зернового складу та за участю уповноваженого представника Поклажодавця з обов’язковим складанням відповідних актів. Вирішення спірних питань за наявності розбіжностей при визначенні якості зерна проводиться на підставі Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах,затвердженого наказом № 661 від 13.10.2008 року Міністерством Аграрної політики України.

3.3. При відвантаженні зерна залізничним транспортом Поклажодавець повинен не пізніше, ніж за 10 діб до проведення запланованого відвантаження, письмово попередити про це Зерновий склад. В разі не дотримання цієї вимоги Поклажодавець відшкодовує сплачені Зерновим складом штрафи за понаднормативне використання вагонів, а Зерновий склад не несе відповідальності за порушення строків відвантаження.

3.4. Відпуск зерна Поклажодавцю здійснюється після 100% оплати ним всіх наданих Зерновим складом послуг по складському зберіганню зерна..

3.5. Після навантаження, простій вагонів на території Зернового складу більше однієї доби, оплачується Поклажодавцем, відповідно до вартості послуг залізниці.

3.6.У період збирання зернових культур надає послуги щоденно, у період з 01.12 по 20.05 всі послуги надаються лише у робочі дні, але в разі необхідності, за домовленістю сторін, допускається надання послуг у вихідні дні.

3.7. У зв’язку з тим, що Зерновий склад відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 відноситься до підприємств вибухо-, пожежо-небезпечних та для нього є обов’язковим проводити щотижня санітарний день по прибиранню та очищенню території, технологічного обладнання та виробничих приміщень. Таким днем на підприємстві є п’ятниця. Через проведення вищевказаних дій, роботи по відвантаженню в цей день можуть бути призупинені.

3.8. Навантаження зерна в автомобільний транспорт проводиться в присутності представника Поклажодавця і якщо автотранспорт немає можливості опломбувати, Зерновий склад не несе відповідальності за кількісний та якісний склад зерна після виїзду автомобіля за межі його території.

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ.

4.1. Розмір плати (тариф) за надання послуг Зерновим складом по прийомці зерна, очистці, сушці, зберіганню, відвантаженню зерна, доведенню зерна до відповідних кондицій, згідно ДСТУ, ГОСТ, параметрів, державних стандартів встановлюється за домовленістю сторін і відображається в додатку до даного договору, який є його невід’ємною частиною.

Оплата за надані послуги здійснюється на підставі виставлених рахунків у грошовій формі (в гривнях) з урахуванням податку на додану вартість, безготівково, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Зернового складу, а в окремих випадках, за домовленістю сторін, - готівкою у касу Зернового складу.

4.2. В разі проведення страхування заставного зерна Поклажодавець відшкодовує Зерновому складу фактичну суму витрат.

4.3. Оплата послуг Зернового складу по прийманню, сушінню та очищенню зерна здійснюється Поклажодавцем після їх надання протягом 5-ти календарних днів після виписки Зерновим складом відповідного рахунку.

4.4. Оплата послуг по збереженню зерна здійснюється Поклажодавцем щомісячно в 5-денний термін з моменту одержання виписаного Зерновим складом рахунку. Розрахунок вартості послуги за зберігання проводиться з першого дня завезення зерна.

4.5. Оплата послуг Зернового складу по відвантаженню зерна здійснюється шляхом 100% попередньої оплати.

4.6. Переоформлення зерна на нового власника здійснюється тільки після повної оплати Поклажодавцем всіх послуг Зернового складу.

4.7. Зерновий склад залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати вартість наданих послуг у разі зміни цін на енергетичні, матеріальні та інші ресурси. У такому разі Зерновий склад повідомляє Поклажодавця про зміни не пізніше ніж за 10 календарних днів до підвищення тарифів. Вказане повідомлення є невід’ємною частиною договору. У разі незгоди Поклажодавця зі зміною вартості послуг (підвищення або зменшення), останній зобов’язаний протягом 10 календарних днів з часу отримання повідомлення про зміну вартості послуг письмово повідомити про це та вивезти своє зерно із Зернового складу (послуги по зберіганню та відвантаженню зерна у ці дні надаються за розцінками, що діяли до їх зміни).

Повідомлення про зміну вартості послуг Зернового складу направляється засобами поштового зв`язку Поклажодавцю за адресою вказаною в договорі в порядку визначеному п. 7.9. та п. 7.10Договору. Оголошення про так зміни і публікуються в газеті «Урядовий кур’єр» та на сайті Зернового складу).

Якщо Поклажодавець не вивіз зерно із зернового складу протягом вказаного вище терміну, нова вартість вважається погодженою сторонами цього договору та Поклажодавець зобов’язаний сплачувати нову вартість послуг Зернового складу з моменту введення тарифів в дію.

Зміна вартості послуг із зберігання зерна, придбаного за кошти державного бюджету, здійснюється відповідно до законодавства.

4.8. Зерновий склад не має права розпоряджатися зерном Поклажодавця.

4.9. У випадку, якщо Поклажодавець протягом 30-ти днів з дня закінчення термінів оплати виставленого рахунку за надані послуги складського зберігання, визначеного в п.4.3. та 4.4. Договору, не оплатить Зерновому складу надані йому послуги, Зерновий склад має право покрити наявну заборгованість за рахунок зерна (його частини) переданого на зберігання.

Вартість зерна для покриття заборгованості визначається на підставі оцінки, проведеної спеціалізованою або експертною установою. Затрати на проведення оцінки включаються до загальної суми заборгованості Поклажодавця.

4.10.. Про початок процедури зарахування заборгованості Зерновий склад повинен повідомити Поклажодавця в порядку визначеному п. 7.10. Договору. У разі ненадходження від Поклажодавця оплати за надані послуги в 30-ти денний термін з моменту направлення повідомлення, право власності на зерно ( його частину ) переходить до Зернового складу та зараховується в рахунок погашення боргу.

4.11. Витрати, які сторони не могли передбачити при укладенні договору складського зберігання зерна (надзвичайні витрати), відшкодовуються понад плату, яка належить зерновому складу, якщо інше не передбачено договором складського зберігання зерна.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України. Зерновий склад несе відповідальність за здане на зберігання зерно в об’ємі вимог, передбачених Цивільним кодексом України та ст. 34 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

5.2. Зерновий склад, що видав зерно володільцеві складського свідоцтва без заставного свідоцтва та не вніс суму заборгованості за ним, несе відповідальність перед володільцем заставного свідоцтва за внесення всієї суми заборгованості згідно із свідоцтвом.

5.3. Зерновий склад звільняється від відповідальності за пошкодження, порчу чи втрату зерна, якщо це сталося внаслідок стихійного лиха чи непереборної сили.

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо воно виникло внаслідок збігу обставин непереборної сили (форс-мажор).

У разі виникнення аварій, що можуть призвести до травмування людей, стихійних лих та погодних умов, таких як ожеледиця, снігові замети, заливні дощі, підтоплення грантовими водами тощо, що можуть вплинути на якість продукціїї, що відвантажується або приймається, а також, які перешкоджають здійснювати навантаження або прийомку, зерновий склад не несе відповідальності за невиконання або неякісне виконання робіт, а надання послуг припиняється до припинення таких погодних умов та\або усунення наслідків дії стихії, про що поклажодавцеві повідомляють письмово або по телефону.

5.5. Зерновий склад також не несе відповідальності за неможливість відпустити зерно у разі, якщо управління залізниці закриває свої під”їздні колії, які не є власністю або не знаходяться на утриманні Зернового складу. У цьому разі спірні питання вирішуються Поклажодавцевцем з управлінням залізниці.

5.6. Зерновий склад звільняється від відповідальності за несвоєчасний відпуск зерна у разі наявності заборгованості Поклажодавця або у випадку, коли Зерновий склад надає послуги по прийманню, відпуску, підробці зерна державного резерву.

У випадку несплати Поклажодавцем вартості послуг Зернового складу в термін, вказаний в договорі, Зерновий склад має право на при тримання зерна до повної сплати вартості наданих Зерновим складом послуг. Вимоги Зернового складу, який притримує продукцію у себе, можуть задовольнятися з її вартості, отриманої з продажу вказаного зерна на публічних торгах.

6. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ.

6.1. Термін зберігання зерна становить до 30 травня 2017 року, крім ріпаку.

Термін зберігання ріпаку - 2 місяці з послідуючим складанням додаткової угоди терміном на 1 місяць в залежності від показників якості. Без додаткової угоди договір вважати не дійсним.

6.2. Зберігання зерна понад термін, встановлений цим договором, можливе тільки за взаємною домовленістю сторін шляхом укладення додаткової угоди.

6.3. Зерновий склад зобов'язаний письмово не пізніше ніж за сім днів до закінчення строку зберігання зерна попередити Поклажодавця і визначити строк його витребування, або укласти угоду про продовження терміну зберігання.

6.4. У разі коли Поклажодавець у запропонований цим договором строк не витребував зерно, Зерновий склад має право продати його на конкурентних засадах за ринковою ціною.

Кошти, одержані від продажу зерна, передаються Поклажодавцю, крім сум, що належать Зерновому складу.

6.5. Зерновий склад зобов'язаний зберігати зерно, придбане за кошти державного бюджету, до пред'явлення Поклажодавцем вимоги про його повернення.

7. ІНШІ УМОВИ.

7.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань у повному обсязі.

Договір вважається укладеним, якщо він підписаний з обох сторін повноважними представниками та скріплений печатками (в порядку ст.207 Цивільного кодексу України )

7.2. Умови, не передбачені цим договором, регламентуються законодавством.

7.3. Договір може містити інші умови, що не суперечать законодавству.

7.4. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

7.5. Зміни до договору вносяться лише за згодою сторін. Усі додатки до цього договору, підписані обома сторонами, є його невід'ємною складовою. Дія договору припиняється згідно із законодавством

7.6. Зерновий склад є платником ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах.

7.7.Поклажодавець є платником________________________________________________________

7.8. Поклажодавець надає Зерновому складу завірені копії наступних документів: виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, розширеного витягу з ЄДР (отриманого не більше ніж за 10 календарних днів до дати звернення для укладання договору), довідку або витяг з ЄДРПОУ(статистики), свідоцтво платника ПДВ або витяг з реєстру платників ПДВ (витяг з реєстру платників єдиного податку), копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру директора Поклажодавця, завірених власноручно та наказ на його призначення.

7.9. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну на протязі 5-ти робочих днів про зміни банківських реквізитів, поштової або юридичної адреси.

7.10. Сторони домовились, що взаємне листування, повідомлення та інший обмін інформацією здійснюється за адресами вказаними в договорі з урахуванням повідомлень здійснених в порядку п. 7.9. Договору.

У разі якщо повідомлення, інформація, листи були надіслані за вказаною стороною адресою, і не повернуто підприємством зв`язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, та вважається, що Поклажодавець належним чином повідомлений про зміст направленої інформації.

8. ДОДАТКОВI УМОВИ.

8.1. При поставці зерна залізничним транспортом (Зерновий склад виступає вантажоотримувачем, Поклажодавець зобов’язується на протязі 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити Зерновий склад про поставку вагонів та надати Зерновому складу лист з проханням подати залізниці телеграму на станцію відправника на згоду прийняття вагонів.

8.2. Всі витрати з послуг залізниці несе Поклажодавець. Оплата витрат по транспортуванню вагонів та послуг залізниці проводиться Поклажодавцем шляхом попередньої оплати на підставі виставленого Зерновим складом рахунку – фактури на протязі 1 (одного) банківського дня. При невиконанні вищезазначених умов, Зерновий склад звільняється від відповідальності за простій вагонів.8.3. Відповідальність за належне та своєчасне оформлення документів на митниці покладається на Поклажодавця.

8.4. Приймання вантажу проводиться виключно в присутності представника Поклажодавця.

8.5. При умові переплати Поклажодавцем коштів за послуги залізниці, різниця зараховується в якості оплати послуг Зернового складу.

8.6. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI кожна зі сторін шляхом підписання цього договору дає згоду на збір, обробку, використання її персональних даних (ПІБ, посада, назва суб’єкту господарювання, адреса, телефон, електронна адреса в базі персональних даних «фізичні особи, персональні дані яких обробляються в ході господарської діяльності» іншої сторони договору з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин у сфері бухгалтерського обліку та підтверджує, що проінформована про свої права і про мету збору персональних даних.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.

ЗЕРНОВИЙ СКЛАД ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ

Юридична адреса: ДП „Полтавський КХП”36022 м. Полтава, вул. Леніна, 69

Фактична адреса:

Філія «Хлібна база № 88» ДП «Полтавський КХП» 38813, смт. Артемівка, Чутівський р-н, Полтавська обл., Код ЄДРПОУ 36066129 Юридична адреса:

_____________________________________

_____________________________________

Фактична адреса:

Р\р___________________ в _____________:

Р\р 26005500050393 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614 _____________________________________

МФО _________ Код ЄДРПОУ ____________

Індивідуальний № 009521616336 Індивідуальний № ____________________

Тел.- факс 0 ( 5347) 9-12-41, 9-90-22

Тел. _______________________________

Директор філії

______________ О.М.Одарюк_________________________

___________________________

Похожие работы:

«Приложение к распоряжению Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. N 615-р Основные направления развития туризма в Республике Коми до 2020 года Основные направления развития туризма в Республике Коми до 2020 года TOC \o 1-3 Введен...»

«Приложение1УТВЕРЖДЕНА: приказом директора МБУК "Алексеевский краеведческий музей" от "02" сентября 2014 г. № 61АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА МБУК "Алексеевский краеведческий музей"  Антикоррупционная политика мун...»

«2193290-374650Хаб АВИА 00Хаб АВИАМИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТАХАБАРОВСКОГО КРАЯКРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХАБАРОВСКИЕ АВИАЛИНИИ" "УТВЕРЖДАЮ" ПОЛИТИКА И ЦЕЛИКГУП "ХАБАРОВСКИЕ АВИАЛИНИИ" В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 1.ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ.Безопасност...»

«УТВЕРЖДАЮ директор МУК "МСКО" (наименование должности) Г.М.Кравцова (Ф.И.О.) _ ""_год Отчёт культурно-досуговых учреждений _муниципального района "Акшинский район" за I полугодие 2017 г. I. Состояние сети у...»

«Е. А. ГОЛОВАНОВА. КЛАСС: 4. ТЕМА УРОКА: Русская народная плясовая песня. ЦЕЛЬ: расширять представления детей о русской народной музыкальной традиции.ЗАДАЧИ:Предметные: осваивать понятия "вариант" и "вариации" в разных...»

«Лев Гудков (Левада-Центр)ПАРАДОКСЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В РОССИИ Социальная стратификация постсоветской России остается одной из самых спорных предметных сфер в отечественной социологии, несмотря на появление в последнее десятилетие зн...»

«МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Красноярский государственный художественный институт "УТВЕРЖДАЮ": Проректор по учебной – методической и воспитательной работ...»

«Підсумкова контрольна за ІІ семестр Всесвітня історія І.1.На які стани поділялося французьке суспільство?2. Викресліть зайве: абсолютизм, Просвітительство, енциклопедисти, гуманізм, ідеологія,монополія, синдикат, трест....»

«УДК811.111 Английский язык Лукьянченко Екатерина Александровна "Метафора в англоязычной молодёжной коммуникации на примере номинализаций с инкорпорированным объектом" Аннотация. В статье рассматрива...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.