WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Н.І.Грищенко Старший викладач кафедри соціології та політології Національного авіаційного університету Феномен молодіжної субкультури вперше був досліджений ...»

Секція соціологія

ТИПОЛОГІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Н.І.Грищенко

Старший викладач кафедри

соціології та політології Національного

авіаційного університету

Феномен молодіжної субкультури вперше був досліджений західною наукою і тому розроблення сутнісних характеристик та моделей динаміки молодіжної субкультури якнайповніше відображені у працях зарубіжних авторів таких, якДж.Хілл, Дж.Шелтон, Ф.Коен, М.Брейк, С.Куель, Міллер, Д.Хебдідж, С.Фрітт [1, с. 52].

Актуальність дослідження теми типології молодіжних субкультур полягає в тому, що молодь як найбільш динамічна та прогресивна частина сучасного суспільства досить часто проявляє себе та спрямовує свою діяльність в рамках тих чи інших субкультурних утворень.

Метою статті є розкриття типологій сучасних субкультур них утворень молоді.

Найпоширенішим способом вивчення молодіжних субкультур вважається їх типологізація, яка, в свою чергу, допомагає виявити сутнісні характеристики досліджуваного явища. Але тут є певна складність, оскільки феномен молодіжної субкультури зазвичай проявляється через різні форми, які хоч і допомагають виявляти нові молодіжні субкультурні утворення, але можуть і бути прихованими, якщо зважати тільки на одну типологію. Тому можна припустити, що розглядаючи та порівнюючи різні типології субкультур, знайдемо ті критерії, які допоможуть якнайглибше дослідити сам феномен молодіжної субкультури.

Ще у 1988 році О.Толстих у своїй праці «Взрослые и дети: парадоксы общения» пропонує типологізувати молодіжні субкультури за напрямками діяльності:

суспільно-політичні групи, які базуються на пропаганді окремих суспільно-політичних поглядів;

радикали, яких очолюють переважно представники старшого покоління;

еколого-етичні групи, до яких автор відносить неформальні молодіжні утворення такі, як панки та хіпі;

нетрадиційно-релігійні групи такі, як сатаніти;

групи за інтересами, до яких відносить спортивних та музичних фанатів [3].

Звичайно, на той час дана типологія якнайкраще могла пояснити прагнення молоді до прихильності тієї чи іншої субкультури. Одначе насьогодні дана типологія в неповній мірі охоплює всі різновиди та форми молодіжних субкультур них утворень.

Вчений М. Брейк розглядає молодіжні субкультури з точки зору девіантності та виділяє чотири їх типи:

нормальна (молодіжна група, яка не потребує спеціальної субкультури для вирішення своїх соціальних проблем);

делінквентна (група, що об'єднує тих, хто потенційно здатний вчинити протиправні дії);

культурні бунтарі (вихідці із середнього класу, які мають вищу освіту і є шанувальниками мистецтва);

політично активна молодь (група, що включає широкий спектр політичних уподобань, від екологічних рухів до прямих політичних актів) [4, с. 23].

Ця типологія базується на психологічних характеристиках особистості, які теж не можна вважати вичерпними і такими, що в повній мірі пояснюють виникнення та існування субкультур них утворень.

У сучасній науці домінує традиція дослідження молодіжної субкультури в контексті ціннісної та світоглядної диференціації у молодіжному середовищі (Ф.Коен, М.Брейк, С.Куель).

Оскільки молодіжні субкультурні утворення є настільки динамічними, що всі типології є правомірними для конкретного історичного часу та соціуму.

С.І. Левікова при типологізації врахувала частку участі молоді в тій чи іншій субкультурі та запропонувала виділити:

1) чисті молодіжні субкультури, які є закритими для представників інших поколінь і є самоціллю для будь-якої молодої людини;

2) змішані, які є доповненням, а не самоціллю.

На основі даної типології російська вчена С.С. Карпіленя створює свою типологію та розширює її ступенем «відкритості» молодіжних субкультур для інших молодих людей [2, с. 29].

Часто молодіжні субкультури виникають як реакція на ті чи інші соціальні явища та процеси, коли молоді люди, перебуваючи у періоді особистісного становлення, через неформальні об'єднання висловлюють протест проти бідності, безробіття, неможливості здобути освіту, жорстко стратифікованої соціальної системи. У той же час, формування субкультурних течій асоціальної спрямованості сигналізують про існуючі або назріваючі у суспільстві проблеми, вивчення яких сприяє їх більш ефективному вирішенню.

Основними тенденціями субкультурного розвитку у сучасній Україні є:

формування субкультур, цінності яких будуть відповідати соціокультурній реальності іншого типу суспільного розвитку (постіндустріального суспільства), у основі якого лежить усвідомлення цінності кожної людини, толерантності до інших норм, моделей поведінки; розвиток субкультур, які пропагують перехід від цінностей споживання до цінностей творення;

вихід більшості субкультур у віртуальну сферу, яка сприяє розсовуванню кордонів сприйняття світу;

формування єдиного субкультурного простору, у рамках якого представники різних субкультурних течій сприймають світ у контексті «ми - представники глобального суспільства, що мають різні погляди на життя і поважають один одного» [1, с. 52-53].

Аналізуючи різні типи молодіжних субкультур можна зробити висновок, що дане явище динамічне і постійно розвивається. Молодь в пошуках своєї ідентичності може певний час належати до кількох молодіжних субкультур. Тому величезне різноманіття типологій молодіжних субкультурних утворень не можна охарактеризувати з позицій якоїсь однієї із типологій.

Література:

Грищенко Н.І. Сучасні субкультурні утворення молоді як транслятори цінностей постіндустріального суспільства// Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства». 2014. – С. 51-54.

Карпиленя С.С. Молодежная субкультура как способ социализации молодежи в условиях модернизации российского общества: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет» / С.С. Карпиленя. – Ростов-н/Д., 2009. – 34с.

Толстых А.В. Взрослые и дети: парадоксы общения / А.В. Толстых. – М.: Педагогика, 1988. –128с.

Brake M. The Sociology of Youth Cultures and Youth Subcultures in America, Britain and London / M. Brake. RouledgeandKeganPaul, 1995. P.23.

Похожие работы:

«Календарно-тематическое планирование. № тема Содержание Дата проведения Древние цивилизации (6 ч) По плану фактически 1 Первые художники Земли. Понятие о МХК. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Живопись Альтамиры. Символика геометрического орнамента в произведениях изобразительного ис...»

«2193290-374650Хаб АВИА 00Хаб АВИАМИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТАХАБАРОВСКОГО КРАЯКРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХАБАРОВСКИЕ АВИАЛИНИИ" "УТВЕРЖДАЮ" ПОЛИТИКА И ЦЕЛИКГУП "ХАБАРОВСКИЕ АВИАЛИНИИ" В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 1.З...»

«Утверждаю министр культуры Новосибирской области И.Н. Решетников_ План основных мероприятий на 2017 год Дата, сроки проведения Название мероприятия Место проведения Организаторы (учреждение), контактный телефон Ответственный координ...»

«АННОТАЦИЯ к дипломной работе Гендерные особенности речевого поведения в японской и русской лингвокультурах (доминирование и солидарность) студента 4 курса факультета иностранных языков Новосибирского государственного университета Гапонов Михаила Константиновича Настоящая рабо...»

«Культурный центр Вооруженных Сил Российской Федерации Методический отдел Информационно-методический выпускНА СТРАЖЕ РОДИНЫ ЛЮБИМОЙ (репертуарный сборник, посвященныйДню ракетных войск и артиллерии) Москва 2016 г. Репертуарным сборником "На страже Родины...»

«Комунальний заклад Запорізька обласна бібліотека для дітей Юний читач Запорізької обласної ради 92075075565 В її віршах – історія народу Інформаційно-методичний матеріал (до 85-річчя від дня народження Ліни Костенко) Запоріжжя, 2015 В її віршах – історія народу: інформаційно-м...»

«Лев Гудков (Левада-Центр)ПАРАДОКСЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В РОССИИ Социальная стратификация постсоветской России остается одной из самых спорных предметных сфер в отечественной социологии, несмотря на появление в последнее десятилетие значите...»

«Вікторина знавців ПДР Вікторина знавців правил дорожнього руху "Мій друг – дорожній рух" Мета: закріпити і актуалізувати знання учнів про дорожній рух і правила безпечної поведінки на вулицях; розвивати уяву, увагу, сп...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.