WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Тыва-дыл тыва нациянын дылы болур. Ында тыва улустун торээн дылын сайзырадып келген байлак дуржулгазы, мерген угааны, угаан-бодалынын чедиишкиннери мооннеттинген. Ол-тыва ...»

Тыва дылды 5-11 класстарга ооредиринге тайылбыр бижик.

Пояснительная записка программы обучения тувинскому языку в 5-11 классах.

Тыва-дыл тыва нациянын дылы болур. Ында тыва улустун торээн дылын сайзырадып келген байлак дуржулгазы, мерген угааны, угаан-бодалынын чедиишкиннери мооннеттинген. Ол-тыва культуранын-улустун аас чогаалынын, литературанын, театр уран чуулунун болгаш уран чуулдун оске-даа янзыларынын, парлалганын, эртемнин, ажыл-херек чорудулгазынын, ооредилганин болгаш кижизидилгенин дылы апарган. Ынчангаш тыва дылды ооредиринин программазы ундезин (базовая) деннелге Тыва Республиканын Ооредилге яамызынын «5-11 класстарга Программалар. Тыва дыл. Харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы. Тыва аас чогаалы болгаш литература» деп номунга ундезилеп делгеренгей (развёрнутая) кылдыр тургустунган.

Тыва школаларга, ооредилге черлеринге торээн дылды ооредири уругларнын угаан-медерелин сайзырадырынга, оларны эки мозу-шынарга кижизидеринге хой таарымчалыг аргаларлыг. Торээн дылын шингээдип алыры-оореникчилерге оске эртемнерни билип албышаан, долгандыр турар амыдырал, бойдус билиглерин калбартып, улуг салгалдын дуржулгазын ажыглап билиринге чанчыктырар.

Тыва дылды ооредиринин сорулгалары, кылыр ажылдары.

Цели и задачи обучения тувинскому языку

Сорулгалары:

-оореникчилерге фонетика, лексика, сос чогаадылгазы, грамматика (морфология, синтаксис), стилистикага тодаргай билиглерни бээр, алган билиглерин практика кырынга ажыглап билиринин мергежилдерин,чанчылдарын хевирлээр;

-шын бижииринин, бижик демдектерин шын салырынын быжыг чанчылдарын бээр;

-алган теориялыг билиглеринге даянып, программа негелделеринге дууштур боттарынын бодалдарын аас, бижимел харылзаалыг чугаага илередири;

-литературлуг дылдын нормаларынга чанчыктырар, сос курлавырын байыдар, чугаазынын культуразын бедидер;

-ниитилел амыдыралынга тыва дылдын ужур-дузазын, хогжулдезин, оске дылдар аразында ээлеп турар туружун бодуун билиглер-биле таныштырар;

-торээн дылынга камныг, сонуургалдыг, хандыкшылдыг болурунга кижизидер;

-оореникчилерни номга, шын, медерелдиг, аянныг номчуурунга сундулуг болурунга кижизидер, боттары боданып оорениринге чанчыктырар;

-мозу-шынар, эстетика, куш-ажыл талазы-биле кижизидилгеге буруну-биле ажыглаар;

-харыысалгалыг болурунга, ооредилгенин, куш-ажылдын сагылга-чурумунга кижизидер.

Бо сорулгаларны чедип алырда башкынын ниити культурлуг деннелин бедидери, дыл эртеми, методика, ниити педагогика, ИКТ, чаартылгалар талазы-биле белеткелин ургулчу бедидери, бодунун хулээлгезин харыысалгалыг, чогаадыкчы ёзу-биле кууседири.

5-11 класстарга тыва дыл эртеминин утказы болгаш тургузуу.

Основное содержание и структура программы тувинского языка 5-11 классов.

Школага тыва дыл эртемин (курузун) ооредиринин программазында фонетика, лексика, сос чогаадылгазы, грамматика (морфология, синтаксис) дугайында билиглерни, шын бижииринин, бижик демдектерин шын салырынын чанчылдарын, аас, бижимел чугаанын чанчылдарын, стилистика элементилерин, дыл дугайында чамдык билиглерин киирген.

Торээн дылдын школа курузунда теориялыг билиглерин тыва дыл эртеминин база амгы уеде дыл эртеминин чедиишкиннерин барымдаалап тайылбырлаан.

Программа шуушкак принцип ёзугаар тургустунган. Чамдык берге, улуг темаларны (лексика, сос чогаадылгазын) ангы-ангы класстарга чадаланчак ооредири кордунген.

5-9 класстарга торээн дыл курузу 1-4 класстарга ооренген чуулдеринин дорт уланчызы, системажытканы болур.

5 класска дылдын ниитилел амыдыралга ужур-дузазын коргускеш, эге класстарга ооренген чуулдерин катаптаан соонда «Синтаксис, пунктуация болгаш чугаа культуразы», «Лексика болгаш чугаа культуразы», «Сос тургузуу, сос чогаадылгазы, орфография», «Морфология, орфография, чугаа культуразы» деп улуг болуктун «Чуве ады», «Демдеек ады», «Сан ады»деп кезектерин ооренир.

6 класска «Тыва дыл дугайында» деп эгени ооренгеш,5 класска ооренген чуулдерин катаптааш, «Лексика болгаш чугаа культуразы»,«Сос тургузуу, сос чогаадылгазы, орфография,Чугаа культуразы» деп эгелерни, анаа улай «Морфология, орфография, Чугаа культуразы» деп улуг болуктун «Ат орну», «Кылыг созу», «Наречие», «Эдеринчи болгаш дузалал аттар», «Артынчылар», «Аян состери» деп чугаа кезектерин ооренип доозар.

7 класска «Тыва дылды н оске дылдар-биле холбаазы» деп эгени ооренгеш, 6 класска ооренген чуулдерин катаптааш, анаа улай «Синтаксис болгаш пунктуация» деп улуг болуктун «Сос каттыжыышкыны болгаш домак», «Бодуун домак» деп эгелерни ооренир.

8 класска «Тыва бижикти чогаатканы» деп эгени эрткеш, 7 класска ооренген чуулдерин катаптааш, анаа улай «Тускайлаан кежигуннерлиг домактар», «Оске кижинин чугаазын дамчыдар аргалар», «Нарын домак» деп болуктун «Чагырышпаан нарын домак», «Чагырышкан нарын домак» деп эгелерин ооренир.

9 класска катаптаашкын кылгаш, « Синтаксис болгаш пунктуация » деп болуктун «Хой кезектерлиг нарын домак», «Дыл дугайында нити билиглер»деп эгени ооренир.

10 класска 9 класска ооренгенин катаптааш, «Тыва дыл-турк дылдарнын бирээзи», «Лексика болгаш фразеология», «Фонетика, графика, орфография», «Сос тургузуу болгаш сос чогаадылгазы», «Грамматика. Морфология» деп болуктерни ханыладыр ооренир.

11 класска 10 класска ооренгенин катаптааш, «Орфогрфия-шын бижилге», «Синтаксис болгаш пунктуация», «Созуглел» деп эгелерин ооренир

5-11 класстарга тыва дыл эртеминин утказы болгаш тургузуу ниити ооредилге программазынын негелделеринге дугжуп турар.

5-11 класстарга тыва дыл эртемин ооредиринин кол угланыышкыны, негелделери.

Основные требования к уровню подготовки учащихся 5-11 классов при обучении тувинскому языку.

Программанын кол угланыышкыны - школага тыва дыл эртемин (курузун) ооредиринин программазында фонетика, лексика,сос чогаадылгазы,грамматика(морфология,синтаксис) дугайында билиглер,шын бижииринин болгаш бижик демдектерин шын салырынын чанчылдарын,аас болгаш бижимел чугаанын чанчылдарын,стилистика элементилерин,дыл дугайында чамдык билиглерни киирген.

Торээн дылдын школа курузунда теориялыг билиглерни (медээлерни) тыва дыл эртеминин база амгы уеде дыл эртеминин чедиишкиннерин барымдаалап тургускан.

Торээн дыл башкыларынын ажылынын кол уг-шии оореникчилерни литературлуг дылдын нормаларынга чанчыктырар,оларнын чугаазын,боданыр аргаларын сайзырадыры болур. Программада ооредилге материалын быжыг шингээттирери-биле катаптаашкынче чугула кичээнгейни угландырган.Чылдын эгезинде болгаш тончузунде ону чорударынга тускай шактар кордунген турар ужурлуг.

Программанын кол негелдези– тыва дыл кичээлдеринге ооредилге болгаш кижизидилге ажылын чангыс аай харылзаалыг чорудары.

Дыл – кижилернин аразында харылзажырынын чугула чепсээ, торээн дылынын байлак сос курлавырлыын,оон амыдыралга ужур-дузалыын практика кырында коргузери

Оореникчилернин билиглерни быжыг, медерелдиг шингээдип алырын чедип алыры, торээн чугаазын сайзырадыры:чаа состерни, фразеологизмнерни, дылдын уран чечен аргаларын шингээттирери, состун утказын кожуруп ажыглаарынга мергежидери, сеткил-сагышты, бодалды, минниишкинни илередир дылды чедимчелиг ажыглаарынга чанчыктырары.

Практиктиг угланыышкынын куштелдирери-шын бижилгенин чанчылдарын чедип алыры, дурумнерни чижектер-биле бадыткап, ажыглап билири.

Сос-биле ажылче кичээнгейни салыры: состерни тема аайы-биле тускай лексиктиг болуктерге чарары, олар-биле сос каттыжыышкыннары, домактар тургузары, тывылган тоогузун сайгарары, янзы-буру словарьлар-биле ажылдаары.

Чараштыр бижилгеже, состернин,домактарнын грамматиктиг сайгарылгаларынче болгаш мозу-шынарынын кижизидилгезинче кичээнгей салыры.

5-11 класстарга тыва дыл ооредиринин

Программазын боттандырарынга ажыглаар чугула методтар, технологиялар.

Основные методы, технологии при обучении тувинскому языку и подготовки учащихся 5-11 классов.

Образовательная технология Ведущие целевые ориентации

По организационным формам

1. Классно-урочная система Формирование ЗУНов (знаний, умений, навыков)

2. Технология индивидуального обучения Качественное усвоение ЗУНов. Развитие интеллектуальной сферы в зоне ближайшего развития учащихся

3. Технология индивидуализации обучения Создание психолого-педагогических условий не только для развития всех учащихся, но и для развития каждого ребенка в отдельности

4. Технология группового обучения Развитие коммуникативных и организационных качеств личности: рефлексия

По преобладающему (доминирующему методу)

Технологии личностно-ориентированного обучения

5. Технология проблемного обучения Создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению

6. Технология развивающего обучения Всестороннее и интенсивное развитие личности как субъекта деятельности

7. Технология обучения в диалоге Формирование коммуникативной и дискуссионной культуры, развитие критического мышления, интеллектуальных умений

8. Игровые технологии Развитие гибкого и продуктивного мышления, социализация, развитие коммуникативной культуры, приобретение ЗУНов

9. Технология «Портфолио» Развитие рефлексивного мышления и самооценивания, самостоятельность в учебной деятельности

Мотивирующий фактор обучения

Демонстрация прогресса учения учащегося.

По типу управления познавательной деятельностью

10. Технология сотрудничества Реализация демократизма, равенства, партнерства в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка

11. Информационно-коммуникационные технологии Развитие информационной культуры. Создание условий для саморазвития с учетом индивидуальности ребенка

12. Исследовательская технология Развитие положительной мотивации учеников к процессу обучения.

Способствует сознательному усвоению материала.

Умение самостоятельно добывать знания и применять их в нужной ситуации.

Умение самостоятельно критически мыслить;

Быть коммуникабельным, контактным.

Развитие творческой активности детей.

Углубление и закрепление имеющихся знаний, умений, навыков.

13. Проектная технология

Приобретение учащимися новых знаний в тесной связи с реальной жизненной практикой, формирование у них специфических умений и навыков посредством системной организации проблемно- ориентированного учебного процесса

14. Здоровьесберегающие технологии Умение заботится о здоровье

Формирование элементарных санитарно-гигиенических навыков.

Воспитание сознательного отношения к своему здоровью.

15. Дистанционные технологии Развитие индивидуальной культуры.

Создание условий для самообразования с учётом индивидуальности ребёнка.

Тыва дыл кичээлдеринге чл-бр методиктиг аргаларны, кгзг материалдарын, техниктиг херекселдерни, аудио, видео, медиа, ИКТ-ни ажыглаары чугула. Орус, даштыкы, тыва чурукчуларнын сюжеттиг чуруктарын ажыглаары. Сос курлавырларын байыдар, аас болгаш бижимел чугаазын идепкейжидер, эстетиктиг кижизидилгезинче кичээнгейлиг болур. Методиктиг удуртулгалар, чаа дузаламчы, чаа технологиялар-биле ажылдаар. Чедиишкинниг ажылдын бир барымдаазы - оореникчинин кадыкшылын, культуразын камгалаары, амыдыралга боду чогаадыкчы туруштуг болурун назы-харын, хууда онзагай талаларын барымдаалап кижизидери шынарлыг болур. Школанын Уставынга болгаш Лицензиязынга, ада-иелернин кузел-негелдеринге, башкынын профессионал мергежилинге дууштур ооредилге-кижизидилге ажылы дараазында Ооредилге программаларынга даянган:

- ниити ооредилгенин эге ниити программазы (общеобразовательной программы начального общего образования (УМК «Школа России»));

-ниити билигнин программазы («Чаа школа», ФГОС) (общеобразовательной программы ( «Новая школа», ФГОС));

Бугу номнар вариантылыг ооредилгенин бот тускайлан идепкейлиг (личностно-деятельный), психологтуг, дидактиктиг, методиктиг чангыс аай негелдеге дууштур сайзырадырынга таарыштырган болгаш ТР-нын Ооредилге яамызынга деткээн. Ол номнарны ада-ие шилиир эргелиг.

5-ки классты доозуп тура бип алыр ужурлуг кол-кол мергежилдер болгаш чачылдар.

Ожидаемые результаты.

5 классты доозуп тура, реникчилер дараазында мергежилгелерни болгаш чачылдарны чедип алыр ужурлуг.

Сстерни лексиктиг, фонетиктиг, тургузуг талазы-биле чугаа кезектерини аайы-биле сайгарылгазын, ийи чугула кежигннг домактарны синтаксистиг сайгарылгазын кылып билир.

Чве ады, демдек ады, сан адн сзглелдерден тып, танып билир.

Чве аттарыны, демдек аттарыны, сан аттарыны грамматиктиг уткаларын, кол морфологтуг демдектерин, синтаксистиг ролюн тодарадып билир. Укталган чве аттарын, демдек аттарын тургузуп, чугаага шын ажыглап билир.

Орфографиядан. Сстерде 1-5 класстарга ренген шын бижилге дрмнери таваржып турар черлерни тып, тайылбырлап шыдаар.

Тодаргайлаарга мындыг:

Сс иштинге дакпырлаан ажык эвес ннерни (тт, сс, пп, кк, нн, мм) ийи жк-биле бижиир.

Географтыг аттарны, кудумчулар болгаш шлдер аттарын, тглг болуушкуннар, чонну байырлалдарыны аттарын улуг жктер-биле бижиир. Номнар, солуннар, журналдар, чуруктар, кинофильмнер, шиилер, литература болгаш музыка чогаалдарыны аттарын улуг жктер-биле эгелеп бижиир болгаш оларны кавычкалаар.

Пунктуациядан. Домактарда ренген дрмнеринге бижик демдектерин тыпкаш, оларны тайылбырлап билир.

Ол дээрге:

Адалгаларга бижик демдектерин салыр.

Болгаш, база, а, ынчалза-даа, деп эвилелдер-биле болгаш эвилелдер чокка холбашкан чагыс аймак кежигннерлиг домактарга бижик демдектерин салып билир. Тнекчи сстери соонга ийи сек салыр, мурнунга тире салыр.

Нарын домактарга ынчалза-даа, а, харын, деп удурланыштырар; чге дээрге, ынчангаш деп чагырыштырар эвилелдерни мурнунга биче секти салып билир.

Дорт чугааны кавычка-биле агылаар, авторну сстерини соонга ийи сек, мурнунга тире демдекти салып билир.

5-11 класстарга тыва дыл эртеминге хыналда ажылдарнын унелели.

Характеристика контрольно-измерительных материалов при обучении тувинскому языку и подготовки учащихся 5-11 классов.

Хыналда ажылдарнын созуглелдери амгы уенин негелделеринге, амыдыралчы дуржулгага барымдаалаан кижизидикчи уткалыг болуру чугула. Олар уругларнын назы-харынга, ооренген темаларынга, амыдыралчы чижектерге дуушкек болуру албан. Хевирлерин башкы ыяап-ла уругларнын билиинин, кадыкшылынын, ооренген темаларынын аайы-биле таарыштыр шилип алыр.5-ки класстын тыва дыл кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы.

ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ

Тургузукчузу: Алексендра Каскоевна Ойдан-оол, Шулуу Чыргал-оолович Сат, Н.Д.Сувандии

Ному: Тувинский язык: Учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений / М.Д.Биче-оол, К.А.Бичелдей. Тыва дыл. Кызыл 2002 г.. –4-е издание.

Ооредилге планы-биле шупту - 70 шак. Неделяда 2 катап кээр.

№ уро-

ка Кичээлдин темазы. Тема урока Кичээлдин чугула

билиглери

Основные понятия урока Кичээлге ажыл хевири

Виды деятельности на уроке УУД Тип урока

Онаалга

Дом.

задание Дата

Прове

дения

план факт

1 Ном-биле таныжылга. Тыва-дыл харылзажылганын чепсээ, сайзырап турар болуушкун. 1

Тыва дыл. Оске чоннарнын дылдары. Дылдын ниитилел амыдыралынга, кижиге ужур-дузазы Башкынын тайылбыры. Беседа. Ном-биле ажыл. Арыг шын чугаа. Киирилде кичээл Каллиграфтыг чазыг чок бижилге., Айт. харыы 2 1-4 класстарга ооренген чуулдерин катаптаары. Повторение изученного в начальных классах. Состун уткалыг кезектери.. Кыска, узун ажык уннер.1 Состун дазылы, чогаадылга, оскертилге кожумактарынын уткаларын шын тодарадыры., торел состер. Словарьлыг диктант Кыдырааштарга, ном-биле самбырага, ажылдар.Быжыглаашкын

кичээли П.1,2.Мерг.6,11 3 Чуве аттарынын саннарга, падежтерге оскерлири. 1

Чуве аттарынын хойнун санынын падеж кожумак-тары. Демдек адынын грамматиктиг демдектерин тып, шынзыдары Ном-биле ажыл.

Чогаадыкчы ажыл Быжыглаашкын

кичээли П.-5Мерг 24, 25 4 Демдек ады. 1 Шынарнын, хамаарылганын демдек аттары. Демдек аттарынын чадалары. Ном-биле ажыл, мергежилгелер кууселдези Быжыглаашкын

кичээли П-6 мерг. 23 5 Арыннын ат оруннары 1 Арыннын ат оруннарынын саны, арыны, словарь курлавыр-ларын байыдары Ном-биле ажыл, мергежилгелер кууселдези Быжыглаашкын

кичээли П.-7.Мерг.-34 6 Кылыг созунун арыннарга, саннарга,уелерге оскерлири.1 Кылыг созунун арын, сан, уелер кожумактарын, грамматиктиг демдектерин тып, шынзыдары Ном-биле ажыл меергежилгелер кууселдези Быжыглаашкын

кичээли П.-8.Мерг.37 7 Диктант «Хууректиг» 1 Орфографтыг дурумнер, билиглерин системчидип быжыглаары Орфографтыг, пунктуастыг дурумнер ёзугаар созуглелди бижиири Хыналда кичээл Кылыг состерин арыннарга уелерге оскертир. 8 Частырыглар-биле ажыл 1 Орфографтыг дурумнер, билиглерин системчидип быжыглаары Чогаадыкчы ажыл

Тайылбыр диктант Быжыглаашкын

кичээли Дурумнерге катаптаашкын. Синтаксис болгаш пунктуация

9 Сос каттыжыышкынында озек, чагырткан состер 1 Сос каттыжыышкынын тургузуу, дуруму Ном-биле ажыл

Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.-9 Мерг.-44, 43 10 Домак дугайында билиг. Медээ, айтырыг, кыйгырыг домактары 1 Домак тын дуруму, грамматик-тиг демдээ, утказы, хевирлери Ном-биле ажыл

Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

Ооредиринин кичээли П.-10,11.Мерг.-51, 52. 11 Алгы домактары. Пунктуация дугайында билиг. Домак кежигуннери. 1 Интонация дузазаы-биле алгы домаан ылгап билири, шын номчууру,бижиири Бижик демдектерин, Домак кежигуннерин ылгаары Ном-биле ажыл

Мергежилгелер кууселдези

Сзглел-биле ажыл Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.13,14.

Мерг.63

П.-12. Мерг. 55 12 Домактын чугула кежигуннери 1 Домактын чугула кежигуннери, озээн тывары Ном-биле ажыл

Мергежилгелер кууселдези Домак сайгарылгазы Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.-15. Мерг.-71.72. 13 Домактын ийиги черге кежигуннери. Немелде, тодарадылга,байдал 1 Домак кежигуннеринге шын сайгарылга. Немелдени ылгаары. Домактын кежигуннеринге шын сайгарылга, тодарадылга. тып билири. Домактын кежигуннеринге шын сайгарылга, байдалды тып билири Ном-биле ажыл

Мергежилгелер кууселдези

Домак сайгарылгазы

Перфокарталар-биле ажыл Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.-16,17 Мерг.83, 84

П.-18,19.Мерг.89,90

Мерг. – 97, 98 14 Делгеренгей болгаш делгеренгей эвес бодуун домактар.

Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар 1 Делгеренгей, делгеренгей эвес бодуун домактаны ылгаарыр.

Домактын чангыс аймак кежигуннерин тодарадыры Ном-биле ажыл

Мергежилгелер кууселдези Домак сайгарылгазы Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.-20 Мерг.103, 104

П.-21.Мерг.-110 15 Чогаадыг «Мээн клазым». 1 Домак кежигуннеринин домакка шын туружун шингээдип алганы. Чогаадыкчы ажыл. ЧСК Чечен чогаал номундан 5 чангыс амймак кежигуннерлиг домак тывар. 16 Частырыглар-биле ажыл.

Эвилелдер-биле холбашкан чангыс аймак кежигуннерлиг домактар 1 Частырыглары-биле ажыл.

Эвилелдерлиг чангыс аймак кежигуннер Башкынын тайылбыры.

Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли, ЧСК Домактар сайгарылгазы.

П.-22.Мерг.-121, 120 17 Чангыс аймак кежигуннерлиг домактарда туннекчи состер 1 туннекчи состер Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.-23.Мерг.128, 129 18 Адалгаларлыг домактар 1 Адалгаларлыг домактарга бижик демдектери Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.-24.Мерг.136 19 Бодуун болгаш нарын домактар 1 Бодуун болгаш нарын домактарнын тургузуу Ном-биле ажыл Домак сайгарылгазы Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.-25.Мерг.144,143 20 Хыналда ажыл. 1 Орфографтыг дурумнер Созуглелди Орфографтыг, пунктуастыг дурумнерге дууштур бижиири ЧСК 3 нарын домакка синтаксиситиг сайгарылга кылыр. 21 ЧСК. Частырыглар-биле ажыл.

Туннел кичээл-зачёт 1 Орфографтыг дурумнер

Ооренген темаларга катаптаашкын Шилилгелиг диктант

Созуглелдерден чогаадыкчы ажыл ЧСК П.-20-25.Чогаадыг «Куску дыштанылга» 22 Катаптаашкын. Дорт чугаа

Дорт чугаага быжыглаашкын. Диалог дугайында билиг 1 «Дорт чугаа», «авторнун чугаазы» деп билиглер, анаа бижик демдээ.

«Дорт чугаа», «диалог» деп билиглер, анаа бижик демдээ

Созуглелдерден чогаадыкчы ажыл,тайылбыр словарь

Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Ч СК

Чаа чуул

ооредиринин кичээли СК П.-26.Мерг.149,151

П.-27,28.Тускай темага диалог тургузар 23 Хыналда ажыл-зачет. Эдертиг 1 Созуглелди дес-дараалай шын тургузары Созуглелди дес-дараалай шын тургузары ЧСК Сос тургузуунга сайгарылга М-152 24 Катаптаашкын. Грамматиктиг сайгарылгалар. Частырыглар-биле ажыл 1 Созуглелди дес-дараалай шын тургузары Орфографтыг дурумнер. Орфографтыг дурумнер, янзы-буру грамматиктиг сайгарылгалар Созуглелди дес-дараалай шын тургузары.

Созуглелдерден алган домактарга грамматиктиг сайгарылгалар ЧСК А 57 айт.харыы

Грамматиктиг

сайгарылгалар Фонетика, Графика. Орфография.

25 Чугаа уннери. Ажык, ажык эвес уннер. Кыска болгаш узун ажык уннер. 1 Уннер, жктер хевирлери Ном-биле ажыл Мергежилгелер кселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли П 28-30,М-174,180, 181 26 Ок-биле адаар ажык уннер. Кадыг болгаш чымчак ажык уннер 1 Ажык ннер хевирлери Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли П 31,32.М-185,187,194 27 Куштуг, кошкак, эн кошкак ажык эвес уннер. Ыыткыр, дулей, аяар ажык эвес уннер. Ажык эвес ннерни жктерни бижиирини онзагайы 1 Ажык эвес ннер хевирлери Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли М-201, 205 28 Ажык эвес уннернин ужуктерин бижииринин онзагайы 1 Ажык эвес уннернин шын бижилгези Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли М-211 29 Хыналда диктант «Эки дузалакчы»

1 Орфографтыг, пунктуастыг дурумнер Билиглерин системчидер орфографтыг,пунктуастыг дурумнерлиг созуглел-биле ажыл ЧСК Тайылбыр словарьга белеткенир 30 Частырыглар-биле ажыл. ЧСК. Грамматиктиг чогаадыг 1 Орфографтыг пунктуастыг дурумнер Грамматиктиг чогаадыг ЧСК Чогаадыгны доозар Чугаа ннерин бижикке илередири.

31 Алфавит. Кадыг (ъ), чымчак (ь) демдектерни хереглээри 1 Бижикке уннерни шын ажыглаары.

Ъ.Ь состерни шын бижиири Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези

Карточка-биле ажыл. Чурук-биле ажыл Чаа чуул

ооредиринин кичээли Мерг.212-213

Кадыг болгаш чымчак демдек дугайында тоол бижиир. 32 Сос иштинге кошкак ажык эвес ыыткыр болгаш дулей хевирлеринин солчуру

Я,Е.Ё.Ю деп жктер болгаш оларны шын бижиири

1 кошкак ажык эвес, ыыткыр, дулей уннернин орфограммазы. Я,Е,Е,Ю деп ужуктернин уннеринин шын бижилгези Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.38.М-231

§39,М-239,240 п.39

33 Орус дылдан улегерлеп алган состерни шын бижиири 1 улегерлеп алган состерни шын бижиири Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли П 40,М-246,248 34 Диктант. 1 Орфографтыг, пунктуастыг

дурумнер Билиглеринин деннелин хынаар созуглелди бижиири Таарыштырган урок Мерг.250.Катаптаашкын 35 Частырыглар-биле ажыл Лексика. Лексика дугайында билиг. Сос болгаш оон утказы (Т-16а,18а) 1 Состун лексиктиг, грамматиктиг уткалары Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли П 42.Словарь-биле ажыл. Состер тайылбыры 36 Хой уткалыг состер

Омонимнер. Омографтар 1 Хой, чангыс уткалыг состер ажыглалы

Омонимнер. Омографтарнын ылгалы. Дуруму Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.43.М.260

П-44,45.М-268,269 37 Состернин дорт болгаш кожурген уткалары 1 дорт болгаш кожурген уткалар. Дурум Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.45.М. 274 38 ЧСК. Синонимнер Антонимнер 1 Синоним, антонимни дуруму, ылгалы Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези ЧСК П.46.М.277,281

П.47.288,289 39 Хыналда ажыл «Тыва дээрге» 1 Орфографтыг дурумнер Билиглеринин деннелин хынаар созуглелди бижиири ЧСК Синонимниг, антонимниг

Одуруглар тургузар 40 Частырыглар-биле ажыл 1 Орфографтыг дурумнер Сайгарылгалыг диктант ЧСК Лексиктиг сайгарылга Сс тургузуу. Сс чогаадылгазы. Орфография.

41 Торел состер. 1 Морфема, Сос тургузуу. Сос чогаадылгазынга сайгарылга Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чл ренирини кичээли П.48.М-298,299 42 Сстн чогаадылга кожумактары. Состун дозу болгаш оскертилге кожумактары 1 чогаадылга кожумактары, дурум

Дз болгаш скертилге кожумактары, дрм Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чл енирин кичээли П.50,М. 308

П.51. М.-315,316 43 Нарын состер болгаш оларны шын бижиири 1 Нарын состер Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Таарыштырган урок П.52.М.323,325 44 Сос иштинге дакпырлаан СС, ПП, ММ, НН, КК, ТТ деп ужуктерни шын бижиири 1 Дакпырлаан уннер Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.53. М. 330 45 Слог. Состу кожуреринин чуруму 1 Состу шын кожурери Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Таарыштырган урок П.54.М.333 46 Диктант 1 Дакпырлаан уннерге орфографтыг дурумнер Билиглеринин деннелин хынаар созуглелди бижиири Таарыштырган урок Дурумнерни катаптаар 47 Частырыглар-биле ажыл 1 Орфографтыг дурумнер Ном-биле ажыл, Билиглеринин деннелин хынаар созуглелдер ЧСК катаптаашкын Словарьлыг диктантыга белеткел Морфология. Орфография. Чугаа культуразы.

48 Чугаа кезектери. 1 Тускай болгаш дузалал чугаа кезектерин билири, ылгаары, Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Таблица-биле ажыл Чве ады

49 Чуве адынын утказы, грамматиктиг демдектери. Чуве аттарынын адалга болуру. 1 Чуве адынын утказы, грамматиктиг демдектери, адалга. Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.56-57.М.346, 349 50 Нарын чуве аттары. Чуве аттарынын чассыдар, бичеледир хевирлери 1 Нарын чуве аттары. Чуве аттарынын чассыдар, бичеледир кожумактары Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.П.58-59

М.356,357,360 51 Ниити болгаш хуу чуве аттары. Шилилге диктант. 1 Ниити болгаш хуу чуве аттарын ылгаары,дурум Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.60. М-364,365 52 Чуве аттарынын санын, кожумактарын шын бижиири

Чве аттарынын падежтерге скерлири. А.п. 1 Чуве аттарынын сан кожумактарын ылгаары, шын бижиири.

Чве аттарынын падежтерге оскерлири,шын бижиири Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.61. М.-369

П.62.,63

М.371 53 Хамаарыштырарыны, Бээрини, Онаарыны падежтери 1 Чве аттарыны падежтерге скерлири, шын бижиири Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чл

редиринин кичээли П.64-66

М375,377,381 54 Турарынын, Yнерини, Углаарынын падежтери 1 Чуве аттарынын падежтерге оскерлири, шын бижиири Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли П.67-69

М.383,385,388 55 Хыналда ажыл. Диктант 1 Чуве аттарынын падежтерге скерлири, шын бижиири Билиглерини денелин хынаар сзглел ЧСК Сстерни падежтерге скертир 56 Yлегерлеп алган чве аттарынын падеж, сан кожумактарын шын бижиири 1 Улегерлеп алган чуве аттарын ылгаары, шын бижиири Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Чаа чл

редиринин кичээли П.70.М.391 57 Чве аттарынын хамаарылга хевири, кожумактары. Оларны шын бижиири 1 Чве аттарынын хамаарылга хевири, кожумактарын шын бижиири Ном-биле ажыл Мергежилгелер кселдези Чаа чл

редиринин кичээли П.71.М.393 58 Yлегерлеп алган чве аттарыны хамаарылга кожумактарын шын бижиири Быжыглаашкынга мергежилгелер 1 Чуве аттарынын хамаарылга хевири, кожумактарын шын бижиири Ном-биле ажыл Мергежилгелер кселдези Чаа чл

редиринин кичээли П.72.М.397 59 ЧСК. Эдертиг (чурумал) 1 Чве аттарыны хамаарылга хевири, кожумактары шын бижиири Ном-биле ажыл ЧСК Катаптаашкын. Yлегерлеп алган чве аттарын падежтерге скертир 60 Кичээл-практикум. Чве адыны морфологтуг сайгарылгазы 1 Чуве адынын морфологтуг сайгарылгазы Билиглеринин деннелин хынаар созуглелдер Таарыштырган урок Морфологтуг сайгарылга Демдек ады

61 Демдек адынын утказы, грамматиктиг демдектери 1 Демдек адынын утказы, грамматиктиг демдектери Ном-биле ажыл Мергежилгелер кселдези Чаа чл

редиринин кичээли, кичээл-викторина П.74.М.404 62 Нарын демдек аттары 1 Нарын демдек аттарын ылгаары Ном-биле ажыл Мергежилгелер кселдези Чаа чл

редиринин кичээли П.75.М.407 63 Шынарынын, хамаарылганын демдек аттары

Демдек аттарынын чадалары 1 Шынарынын, хамаарылганын демдек аттарын ылгаары. Демдек аттарынын чадаларын тодарадыры Ном-биле ажыл Мергежилгелер кселдези Чаа чуул

редиринин кичээли П.76. М-413,415

П.77.М.418 64 Демдек адынын морфологтуг сайгарылгазы 1 Демдек адынын морфологтуг сайгарылгазы Билиглеринин денелин хынаар сзглелдер Чаа чуул

ооредиринин кичээли Морфологтуг сайгарылга 65 Диктант. Частырыглар-биле ажыл. 2 Орфографтыг дурумнерге алган билиглеринин хыналдазы Билиглерини денелин хынаар сзглел Таарыштырган урок Дурумнерни катаптаар Сан ады

66 Сан адынын ужур-утказы, болуктери. Чыырынын сан ады, чурагайлар-биле айыткан сан аттарынын кожумактарын шын бижиири. 1 Сан адыны ниити утказы, блктери Ном-биле ажыл Мергежилгелер кселдези Чаа чл

редиринин кичээли П.78.М.428,432 67 ЧСК. Чурук-биле ажыл. Тиилелге хуну. Чогаадыг 1 Орфографтыг дурумнерге алган билиглеринин хыналдазы Сюжеттиг чурук-биле ажыл ЧСК Чогаадыгны доозар 68 Сс тургузуунга сайгарылга 1 Сс тургузуунга сайгарылга Ном-биле ажыл Мергежилгелер кууселдези Кичээл-катаптаашкын Сс тургузуунга сайгарылга 69 Тнел кичээл. Чайгы онаалгалар. 1 Грамматиктиг сайгарылга-лар, сайг.табл.-биле ажыл Мергежилгелер кселдези Кичээл-катаптаашкын Сайгарылга табл. 7-ги класстын тыва дыл кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы.

ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ

Тургузукчузу: Александра Каскоевна Ойдан-оол,Шулуу Чыргал-оолович Сат, Н.Д.Сувандии,

Ному: 7 кл. ниити ооредилге черлеринге / Д.А.Монгуш,К.Б.Доржу.Тыва дыл. Кызыл 2001г.. –4-е издание.

Ооредилге планы-биле шупту- 105 шак. Неделяда -3 шак.

Киирилде кичээл-1 шак.

6 класска ооренген чуулдерни катаптаары-13 шак (оон иштинден 1ш хыналда ажыл,1шак-частырыглар-биле ажыл).

Сос каттыжыышкыныны -7 шак(1 хыналда ажыл, частырыглар-биле ажыл оон иштинден).

Домактын тургузуу болгаш грамматиктиг уткалары-2 шак.

Домактын чугула кежигуннери - 17(оон иштинден 1 хыналда ажыл).

Домактын ийиги черге кежигуннери. -5 (оон иштинден 1 хыналда ажыл).

Деннелгелиг болуглел, анаа биче сек салыры - 5 шак (оон иштинден 1 хыналда ажыл ).

Чангыс чугула кежигуннуг домактар дугайында ниити билиг -8 шак (оон иштинден 1 хыналда ажыл).

Долу болгаш долу эвес домактар дугайында билиг -2 шак.

Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар дугайында билиг - 7шак (оон иштинден 1 хыналда ажыл).

Чангыс аймак болгаш чангыс аймак эвес тодарадылгалар -2 шак.

Чангыс аймак кежигуннернин туннекчи состери – 5 шак ( оон иштинде 1 хыналда ажыл).

Адалгаларлыг, киирилде состерлиг болгаш киирилде домактарлыг домактар. Адалга-6 шак (оон иштинде 1 хыналда ажыл).

Чыл дургузунда ооренгенин катаптаары 24 шак. I-четверть-27 шак. (ХЧС-5 ш), II четверть-21 шак. (ХЧС-6 ш), III четверть-33(ХЧС-8 ш). IY четверть-24.(ХЧС-6 шак).

№ уро

ка Кичээлдин темазы. Тема урока шагы

Кичээлдин чугула

билиглери

Основные понятия урока Кичээлге ажыл хевири

Виды деятельности на уроке УУД Тип урока

Онаалга

Дом.

задание Дата

Прове

дения

план факт

1 I-ги улдун.Киирилде кичээл.Тыва дыл болгаш оске дылдар 1 Литературлуг тыва дыл, оон диалектилеринин дугайында билиглерин быжыглаар Башкынын тайылбыры. Беседа.Ном-биле ажыл Киирилде кичээл ЧСК Айтырыглар ар. 159 2-3 6 кл. ооренген чуулдерин катаптаар. Профессионал состери, терминнер, фразеологизмнер 2

Лексикага алган билиглерин

быжыглаары Ном-биле ажыл Катаптаашкын,

быжыглаашкын кичээли §2Мергежилге 7,12 4 Фразеологизмнерге практиктиг кичээл. 1 Фразеологизмнерге алган билиглерни быжыглаары. Хыналда ажыл. ЧСК Фразеологизм состер чыыр. 5 Частырыглар-биле ажыл. 1 Частырыгларын эдер. Частырыглар-биле ажыл. ЧСК Фразеологизм состер чыыр. 6 Сос чогаадылгазы. Состернин тыптыр аргалары 1 Состернин тыптыр аргаларын тодарадып билири, шын бижиири, чогаадылга, оскертилге кожумак-тарынын уткаларын шын тодарадыры Ном-биле ажыл Катаптаашкын,

быжыглаашкын кичээли Состернин морфемниг сайгарылгазы. 7 Хураангай состернн кожумактарын шын бижиири 1 Хураангай, нарын состернин шын бижилгези, шын адалгазы Ном-биле ажыл Катаптаашкын,

быжыглаашкын кичээли М-14. 8 Практиктиг ажыл. 1 Хураангай состерге алаган билиглерин хынаары. Хыналда ажыл. ЧСК Хураангай состерни тоогу номнарындан тывар. 9 Частырыглар-биле ажыл. 1 Частырыгларын эдер. Частырыглар-биле ажыл. ЧСК Чечен чогаал номнары-биле ажыл. 10 Морфология болгаш орфография. Ат орнунун болуктери. 1 Ат орну болуктери, ону чугаага шын ажыглаары Тайылбыр диктант Катаптаашкын,

быжыглаашкын кичээли Ат оруннарынга карточкалар кылыр 11-12-13 Кылыг созу. Кылыг созунун видтери. Кылыг сзунун залогтары. 3 Кылыг созунун оске чугаа кезектеринден ылгалы: залог, вид хевирлеринде кылыг состерин шын бижиири Мергежилгелер кууселдези Катаптаашкын,

быжыглаашкын кичээли М-15, 17, Чогаадыг «Мээн ачам» 14 Наречие. Наречиелерни шын бижиири 1 Наречиелернин болуктери, оларны шын бижиири. Синоним, антоним наречиелерни чугаага шын ажыглаары Удур-дедир хынажылга Катаптаашкын,

быжыглаашкын кичээли Наречиелерге карточкалар кылыр. 15 Чск. Практикитиг кичээл. 1 Созуглел кезектеринин харылзашкак аргаларын шингээдири Грамматиктиг сайгарылга. ЧСК Морфологтуг сайгарылга. 16 Частырыглар-биле ажыл. 1 Частырыгларын эдер. Частырыглар-биле ажыл. ЧСК Морфологтуг сайгарылга. 17-18 Эдеринчилер болгаш дузалал аттар. Оларнын утказы болгаш грамматиктиг демдектери. БИЛЕ, ДЕГ, ЫШКАШ, БИЛЕК деп эдеринчилерни шын бижиири, чугаага шын ажыглаары 2 Эдеринчилер - дузалал чугаа кезээ, оларнын утказы болгаш грамматик-тиг демдектери. БИЛЕ, ДЕГ, ЫШКАШ, БИЛЕК деп эдеринчилерни шын бижиири, чугаага шын ажыглаары Чогаадыкчы ажыл Катаптаашкын,

быжыглаашкын кичээли М-311, Созуглел-биле ажыл. 19 Практиктиг ажыл. 1 Харылзаалыг чугаазын сайзырадыры Чогаадыкчы ажыл ЧСК М-307 20 Частырыглар-биле ажыл. 1 Созуглел-биле ажыл. Чурумал аргазынын кол билиглери Чогаадыкчы ажыл ЧСК Созуглел-биле ажыл. 21-22 Эвилелдернин утказы болгаш грамматиктиг демдээ. Эвилелдернин болуктери. 2 Эдеринчилер - дузалал чугаа кезээ, оларнын утказы болгаш грамматик-тиг демдектери. Эвилелдернин болуктерин ылгап коору. Ном-биле ажыл Чаа тема тайылбыры. быжыглаашкын кичээли М-Чогаадыг «Келир уеде кым болур мен». 23 Чагырыштырар болгаш чагырыштырбас эвилелдерни домакка хереглээри. 1 Чагырыштырар болгаш чагырыштырбас эвилелдерни домакка хереглээри. Ном-биле ажыл. Чаа тема тайылбыры. М-318 24 Практиктиг ажыл. 1 Эвилелдерге, эдеричнилерге, дузалал аттарга алган билиглерин хынаары. Хыналда ажыл. ЧСК Созуглелдер-биле ажыл. 25 Частырыглар-биле ажыл. 1 Созуглел-биле ажыл. Чурумал аргазынын кол билиглери Чогаадыкчы ажыл ЧСК Морфологтуг сайгарылга кылыр. 26 Сос каттыжыышкынынын состен болгаш домактан ылгалы. 1 Сос каттыжыышкынынын состен болгаш домактан ылгалы.СК-да озек,чагырткан сос Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли §4 М-25 27 Сос каттыжыышкыннарынын тургузуу болгаш грамматиктиг уткалары 1 Сос каттыжыышкыннарынын тургузуу болгаш грамматиктиг уткалары Чогаадыкчы ажыл Чаа чуул

ооредиринин кичээли §5 М-31,32 28 Сос каттыжыышкыннарында болгаш домакта состернин холбаалары: каттыжылга, башкарылга, хамааржылга, тааржылга 1 Созуглел-биле ажыл, состернин холбааларын тодарадып билири Удур-дедир хынажылга Чаа чуул

ооредиринин кичээли §6 М-38,39 29 Хыналда ажыл 1 Алган билиглерин системчидери, хыналдазы, билиглернин четпестерин эдери Чогаадыкчы ажыл Комбинированн. §6 Дурумнерни катаптаар 30 Частырыглар-биле ажыл. Спорттун кандыг-бир хевиринин чурумалы. 1 Алган билиглерин системчи-дери, хыналдазы, билиглернин четпестерин эдери Тайылбыр диктант ЧСК §6 Чурумалды доозар 31 Домактын тургузуу болгаш грамматиктиг уткалары 1 Домак дугайында билиг, оон тургузуу Чогаадыкчы ажыл Чаа чуул

ооредиринин кичээли §7 М-49 32 Домактын чугула кежигуннери:кол биле соглекчи 1 Домактын чугула кежигуннеринин илереттинери Чогаадыкчы ажыл Чаа чуул

ооредиринин кичээли §8 Домактар сайгарылгазы 33 Кол сос биле соглекчинин аразында тааржылга. 1 Тааржылга холбаазын ылгап балари. Удур-дедир хынажылга Чаа чуул

ооредиринин кичээли §8 М-54 34 Кол состун илереттинери 1 Созуглел-биле ажыл. Кол состун илереттинер аргалары Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли §9 М-59 35 Кол состун илереттинери.Дыннаан чуулунун дугайында кыска чечен чугаа. 1 Алган билиглеринин

быжыглаары Чогаадыкчы ажыл ЧСК §9 М-61, Дыннаан чуулунун дугайында кыска чечен чугаа. 36 Кол состун коргузукчулери 1 Кол состун коргузукчулерин тодарадыры Удур-дедир хынажылга Чаа чуул

ооредиринин кичээли §10 М-64 доктаадыр 37 Соглекчинин илереттинери 1 Созуглел-биле ажыл. Соглекчинин илереттинер аргалары Чогаадыкчы ажыл Чаа чуул

ооредиринин кичээли §11 М-69 38 Соглекчинин илереттинери. Школанын куш-ажыл хоочунунга дуза дугайында дыннадыг «Демниг сааскан теве тудуп чиир». 1 Алган билиглеринин

быжыглаары Шилигелиг диктант Комбинированн.

ЧСК §11 Дыннадыгны доозар 39 Кылыг состуг бодуун болгаш составтыг соглекчилер 1 Кылыг состуг бодуун болгаш составтыг соглекчилер Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли §12 М-76 40 Кылыг состуг бодуун болгаш составтыг соглекчилер. Спорт дугайында ном унелели. Литературлуг маадырнын характеристиказы. 1 Кылыг состуг бодуун болгаш составтыг соглекчилерни ылгап билири Чогаадыкчы ажыл Комбинированн. §12 Чогаадыын доозар 41 Ат состуг составтыг соглекчилер 1 Созуглел-биле ажыл. Ат состуг составтыг соглекчилерни тодарадып билири Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли §13 М-80,81 42 Ат состуг составтыг соглекчилер. Публицистика дугайында ниити билиг. 1 Ат состуг составтыг соглекчи-лерни тодарадыры. Публицистика стилинде созуглелди сайгарып билири Удур-дедир хынажылга Комбинированн. §13 Публицистика стилинин дылынын онзагайы-презентация 43 Кол сос биле соглекчинин аразынга тире 1 Кол сос биле соглекчинин аразынга тире салыр дурум Тайылбыр диктант Чаа чуул

ооредиринин кичээли §14 М-86,87 44 Кол сос биле соглекчинин аразынга тире 1 Алган билиглеринин

быжыглаары Мергежилгелер кууселдези Комбинированн. §14 Созуглел-биле ажыл 45 Соглекчинин составында модальдыг состер 1 Соглекчинин составында модальдыг состерни ылгап билири Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли §15 М-90 46 Соглекчинин составында модальдыг состер. Дириг амытаннар дугайында номнун унелели. Литературлуг маадырнын характеристиказы. 1 Соглекчинин составында модальдыг состерни ылгап билири Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли §15 М-93 47 Кол сос, Соглекчиге катаптаашкын 1 Алган билиглерин системчидери, хыналдазы, билиглернин четпестерин эдери Чогаадыкчы ажыл Комбинированн. §8-15 Созуглел-биле ажыл 48 Хыналда ажыл 1 Алган билиглерин системчидери, хыналдазы, билиглернин четпестерин эдери Удур-дедир хынажылга Комбинированн. § 8-15 Дурумнерни катаптаар 49 Частырыглар-биле ажыл.К.Кудажынын «Сарыг-оолдун плантациязы» деп созуглелден оон даштыкы овур-хевирин номчууру,сайгарары. 1 Алган билиглеринин

быжыглаары Тайылбыр диктант ЧСК § 8-15. Ушта бижиир 50 Домактын ийиги черге кежигуннери. 1 Домактын ийиги черге кежигуннерин тодарадып, ылгап билири Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли § 16 М-95 сайгарар 51 Немелде 1 Домактын ийиги черге кежигуннерин тодарадып, ылгап билири Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул §17 М-100 52 Немелде. Хемчиктин чурумалын аас болгаш бижимел чугаа-биле дамчыдары. 1 Домактын ийиги черге кежигуннерин тодарадып, ылгап билири Мергежилгелер кууселдези ЧСК §17 Домактар сайгарар. М-103 53 Тодарадылга 1 Созуглел-биле ажыл. Домактын ийиги черге кежигуннерин тодарадып, ылгап билири Удур-дедир хынажылга Чаа чуул

ооредиринин кичээли §18 М-108,109 54 Тодарадылга 1 Созуглел-биле ажыл. Домактын ийиги черге кежигуну-тодарадыл-ганы тодарадып, ылгап билири Домак сайгарылгазы Быжыглаашкын §18.Домак сайгарылгазы 55 Капсырылга 1 Дурум-биле ажыл. Домактын ийиги черге кежигуннеринден капсырылганы тодарадып, ылгап билири Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли §19 М-113 56 Капсырылга. Шынчы чорук дугайында номнун унелели. Литературлуг маадырнын характеристиказы. 1 Дурум-биле ажыл. Домактын ийиги черге кежигуннеринден капсырылганы тодарадып, ылгап билири Мергежилгелер кууселдези ЧСК §19 Домак сайгарылгазы 57 Байдалдар. Оларнын утка аайы-биле болуктери: уенин, туруштун, чылдагааннын, сорулганын, кылдыныг аргазынын байдалдары 1 Созуглел-биле ажыл Домактын ийиги черге кежигуннеринден байдалдарнын илереттинери болгаш оларны тодарадып, ылгап билири Чогаадыкчы ажыл Чаа чуул

ооредиринин кичээли §20 М-117 58 Байдалдар. Оларнын утка аайы-биле болуктери: уенин, туруштун, чылдагааннын, сорулганын, кылдыныг аргазынын байдалдары. Башкынын куш-ажылынын чурумалы. 1 Созуглел-биле ажыл Домактын ийиги черге кежигуннеринден байдалдарнын илереттинери болгаш оларны тодарадып, ылгап билири Чогаадыкчы ажыл ЧСК §20 М-119,120 69 Деннелгелиг болуглел, анаа биче сек салыры. 1 Созуглел-биле ажыл. Деннелге-лиг болуглелдерни ылгап, тып, анаа биче сек салыры Шилигелиг диктант Чаа чуул

ооредиринин кичээли §21 М-125 60 Деннелгелиг болуглел, анаа биче сек салыры. Домактын ийиги черге кежигуннери 1 Алган билиглеринин

быжыглаары Проект с ИКТ Катаптаашкын

Комбинированн. §16-21 Домак сайгарылгазы 61 Хыналда ажыл 1 Алган билиглерин системчидери, хыналдазы, билиглернин четпестерин эдери Удур-дедир хынажылга Комбинированн. §16-21 Дурумнерни катаптаар 62 Частырыглар-биле ажыл. Чугаа этикединин дугайында дыннадыг-сайгарылга. 1 Алган билиглеринин

быжыглаары Тайылбыр диктант ЧСК §16-21 Дурумнерни катаптаар 63 Чангыс чугула кежигуннуг домактар дугайында ниити билиг. 1 Чангыс чугула кежигуннуг домактар дугайында билиг Чогаадыкчы ажыл Чаа чуул

ооредиринин кичээли §22 М-131 64 Чангыс чугула кежигуннуг домактар: тодаргай арынныг, тодаргай эвес арынныг домактар 1 Синтаксистиг синонимнер болур ИЧК, ЧЧК домактарны ажыглап, солуштуруп билири. Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли §23-24 М-135 65 Чангыс чугула кежигуннуг домактар: тодаргай арынныг, тодаргай эвес арынныг домактар 1 Синтаксистиг синонимнер болур ИЧК, ЧЧК домактарны ажыглап, солуштуруп билири. Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли §23-24 М-141,142 66 Арын чок домактар 1 Созуглел-биле ажыл. Синтаксистиг синонимнер болур ИЧК, ЧЧК домактарны ажыглап, солуштуруп билири. Шилилгелиг диктант Чаа чуул

ооредиринин кичээли §25 М-146,147 67 Ат домактары 1 Чувелернин, байдалдын, пейзажтын чурумалын коргузерде ат домактарын ажыглаары Чогаадыкчы ажыл Чаа чуул

ооредиринин кичээли §26 М- 152,153 доктаадыр 68 Хыналда ажыл 1 Алган билиглерин системчидери, хыналдазы, билиглернин четпестерин эдери Проект с ИКТ Комбинированн. §8-26 Дурумнерни катаптаар 69 Частырыглар-биле ажыл Кыска созуглелдин кол бодалын тып илередири, уткалыг кезектерге чарары, ат бээри. 1 Орфогрфтыг, пунктуастыг дурумнер Удур-дедир хынажылга ЧСК §8-26. Созуглел-биле ажыл 70 Долу болгаш долу эвес домактар дугайында билиг 1 Долу болгаш долу эвес домактарны диалогка, янзы-буру байдалдарга ажыглап билири Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли § 27 М-158,159 71 Долу болгаш долу эвес домактар дугайында билиг Долу болгаш долу эвес домактарны диалогка, янзы-буру байдалдарга ажыглап билири Мергежилгелер кууселдези Таарыштырган кичээл §27 Созуглел-биле ажыл 72 Домак состер. Бердинген созуглелге аттан берип, бодуун планын тургузар. 1 Домак состерни диалогка, янзы-буру байдалдарга ажыглап билири Тайылбыр диктант Чаа чуул

ооредиринин,

ЧСК §28 Созуглел-биле ажыл 73 Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар дугайында билиг 1 Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар дугайында ниити билиг Шилигелиг диктант Чаа чуул

ооредиринин кичээли §29 М-169 74 Каттыштырар аялга (интонация), дузазы-биле холбашкан чангыс аймак кежигуннер 1 Каттыштырар аялга дузазы-биле холбашкан ЧАК-ни домактан тодарадып, бижик демдектерин шын салыры Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли §30 М-173,174 75 Каттыштырар аялга (интонация), дузазы-биле холбашкан чангыс аймак кежигуннер 1 Каттыштырар аялга дузазы-биле холбашкан ЧАК-ни домактан тодарадып, бижик демдектерин шын салыры Мергежилгелер кууселдези Таарыштырган кичээл §30 М-178 76 Эвилелдер дузазы-биле холбашкан чангыс аймак кежигуннер 1 Эвилелдер дузазы-биле холбашкан чангыс аймак кежигуннерни домактан тып, шын тодарадыры Чогаадыкчы ажыл Чаа чуул

ооредиринин кичээли §31 М-183 77 Эвилелдер дузазы-биле холбашкан чангыс аймак кежигуннер. Бердинген созуглелди ун доктаашкыннарын кылып, логиктиг ударениелиг состерни ылгап, аянныг номчууру. 1 Эвилелдер дузазы-биле холбашкан чангыс аймак кежигуннерни домактан тып, шын тодарадыры Чогаадыкчы ажыл ЧСК §31 М-186 78 Хыналда ажыл 1 Алган билиглерин системчидери, хыналдазы, билиглернин четпестерин эдери ИКТ-лиг проект Хыналда кичээл §31 Дурумнерни катаптаар 79 Частырыглар-биле ажыл. Номчаан созуглелге коллективтиг план тургузары, утказын план ёзугаар дамчыдары. 1 Алган билиглеринин

быжыглаары Тайылбыр диктант ЧСК §31 созуглелдин утказын чугаалаар 80 Чангыс аймак болгаш чангыс аймак эвес тодарадылгалар 1 Чангыс аймак болгаш чангыс аймак эвес тодарадылгаларны тодарадыры, ылгап билири Удур-дедир хынажылга Чаа чуул

ооредиринин кичээли §32 М-191,192 81 Чангыс аймак болгаш чангыс аймак эвес тодарадылгалар 1 Чангыс аймак болгаш чангыс аймак эвес тодарадылгаларны тодарадыры, ылгап билири Удур-дедир хынажылга Таарыштырган кичээл(комбиниров.) §32 Домак сайгарылгазы 82 Чангыс аймак кежигуннернин туннекчи состери 1 ЧАК-де туннекчи состерде ийи сек болгаш тире салыры Чогаадыкчы ажыл Чаа чуул

ооредиринин кичээли §33 М-196 83 Чангыс аймак кежигуннернин туннекчи состери 1 ЧАК-де туннекчи состерде ийи сек болгаш тире салыры Чогаадыкчы ажыл Таарыштырган кичээл(комбиниров.) §33 М-200 84 Хыналда ажыл 1 Алган билиглерин системчидери, хыналдазы, билиглернин четпестерин эдери ИКТ-лиг проект Хыналда кичээл § 29-33 Дурумнерни катаптаар 85 Частырыглар-биле ажыл. Аянныг номчулга. 1 Алган билиглеринин

быжыглаары Тайылбыр диктант ЧСК §29-33.Аянныг номчулгага белетел 86 Адалгаларлыг, киирилде состерлиг болгаш киирилде домактарлыг домактар. Адалга 1 Адалгаларлыг, киирилде состерлиг болгаш киирилде домактарлыг домакта дугайында ниити билиг. Делгеренгей адалга, анаа бижик демдээ Шилигелиг диктант Чаа чуул

ооредиринин кичээли §34 М-203 87 Адалгаларлыг, киирилде состерлиг болгаш киирилде домактарлыг домактар. Студент акы-угбазынче чагаа бижиири. 1 Адалгаларлыг, киирилде состерлиг болгаш киирилде домактарлыг домакта дугайында ниити билиг. Делгеренгей адалга, анаа бижик демдээ Чагаа созуглелин негелде ёзугаар тургузуп бижиири. ЧСК. §34 Чагааны доозар Домак сайгарылгазы 88 Киирилде состер болгаш киирилде домактар 1 Киирилде состер болгаш киирилде домактар барда бижик демдек-тери Мергежилгелер кууселдези Чаа чуул

ооредиринин кичээли §35 М-208 89 Киирилде состер болгаш киирилде домактар 1 Киирилде состер болгаш киирилде домактар барда бижик демдек-тери Мергежилгелер кууселдези §35 М-211 90 Адалга. Киирилде состер болгаш киирилде домактар.. «Солун таварылга» деп темага улуг эвес хемчээлдиг харылзаалыг чугаа тургузар. 1 Чугаанын байдалынга дууштур адалга, киирилде состер болгаш киирилде домактарны ажыглап билири, оларнын тускайлаар аял-газын сагыыры, бижик демдек-терин салыры. Созуглел-биле ажыл ЧСК §34-35 Чогаадыгны доозар 91 Хыналда ажыл 1 Алган билиглерин системчидери, хыналдазы, билиглернин четпестерин эдери Проект с ИКТ Катаптаашкын §34-35 Дурумнерни катаптаар 92 Частырыглар-биле ажыл. Адалгаларлыг созуглелдин аянныг номчулгазы. 1 Алган билиглеринин

быжыглаары Шилигелиг диктант ЧСК §34-35. Аянныг номчулга 93 Чыл дургузунда ооренгенин катаптаары Сос каттыжыышкыны болгаш домак 1 Домактан сос каттыжыыш-кынын тып, сайгарып билири Мергежилгелер кууселдези Катаптаашкын § 7 СК сайгарылга 94 Чугаанын сорулгазынын аайы-биле домактарнын хевирлери 1 Чугаанын сорулгазынын аайы-биле бодуун домактарнын хевир-лерин ылгаары Шилигелиг диктант Быжыглаашкын §7 М-213,215 95 Домактын чугула кежигуннери 1 Кол сос, соглекчинин илереттинери Кол состун коргузукчулери. Сог-лекчинин составында модальдыг состерни тодарадыры Чогаадыкчы ажыл Быжыглаашкын §8-15 М-218,220 96 Домактын ийиги черге кежигуннери 1 Делгеренгей эвес домакты ийиги черге кежигуннер-биле делгередип билири. Удур-дедир хынажылга Быжыглаашкын §16-21 М-221 97 Хыналда ажыл 1 Алган билиглерин системчидери, хыналдазы, билиглернин четпестерин эдери Шилигелиг диктант Быжыглаашкын §16-21 Дурумнерни катаптаар 98 Частырыглар-биле ажыл. Улуг эвес хемчээлдиг шулуктун, созуглелдин орус дылче очулгазы. 1 Алган билиглеринин

быжыглаары Чогаадыкчы ажыл ЧСК §16-21 Очулга 99 Чангыс чугула кежигуннуг домактар 1 Синтаксистиг синонимнер болур ИЧК, ЧЧК домактарны ажыглап, солуштуруп билири. Мергежилгелер кууселдези Быжыглаашкын §22-26 М-224 100 Ийи чугула кежигуннуг домактар 1 Синтаксистиг синонимнер болур ИЧК, ЧЧК домактарны ажыглап, солуштуруп билири. Шилигелиг диктант §8-15 М-227,229 101 Чангыс аймак кежигуннерге бижик демдектери 1 ЧАК-ни домактан тодарадып, Туннекчи состер барда бижик демдектерин шын салыры Удур-дедир хынажылга Быжыглаашкын §29-33 М-230 102 Адалгалар болгаш киирилде состер, домактар 1 Чугаанын байдалынга дууштур адалга, киирилде состер болгаш киирилде домактарны ажыглап билири, оларнын тускайлаар аялгазын сагыыры, бижик демдек-терин салыры. Мергежилгелер кууселдези Комбинированн. §34-35М-235 103 Домак состер 1 Домак состерни диалогка, янзы-буру байдалдарга ажыглап билири Чогаадыкчы ажыл Комбинированн. § 28 М-237 104 ИЧК., ЧЧК., ЧАК-ге туннел-зачёт 1 Алган билиглеринин

быжыглаары Тайылбыр диктант Хыналда кичээл

Домак сайгарылгазы 105 Частырыглар-биле ажыл. Туннел кичээл. Башкынын салган солун айтырыгларынга долу,шын,чиге харыылар бээри. 1 Алган билиглеринин

быжыглаары Удур-дедир хынажылга ЧСК Чайгы онаалгалар. 10-гу класстын тыва дыл кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы.

ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ

Тургузукчузу: Александра Каскоевна Ойдан-оол, Ш.Ч.Сат, Н.Д.Сувандии

Ному: 10 кл. ниити ооредилге черлеринге /. А.К.. Ойдан-оол,Б.К.Ондар,К.Б.Доржу,Е.М.Куулар.Тыва дыл. Кызыл 2007г.. –1-е издание.

Ооредилге планы-биле шупту- 35 шак. Неделяда -1 шак

Дыл дугайында билиг-4 шак (оон иштинден 1 хыналда ажыл)

Лексика болгаш фразеология- 12 шак (оон иштинден 1 хыналда ажыл)

Фонетика,Графика,Орфография(шын адалга)-7 шак (оон иштинден 1 хыналда ажыл)

Сос тургузуу болгаш сос чогаадылгазы- 5 шак (оон иштинден 1 хыналда ажыл )Грамматика. Морфология- 7 шак (оон иштинден 1 хыналда ажыл)

I-четверть-10 шак. (ХЧС-1 ш) II четверть-6 шак.(ХЧС-2 ш) III четверть-11 шак(ХЧС-3 ш).IY четверть-8 шак.(ХЧС-2 шак)

№ уро-

ка Кичээлдин темазы.Тема урока шагы

Кичээлдин чугула билиглери

Основные понятия урока Кичээлге ажыл хевири

Виды деятельности на уроке Тип урока

Онаалга

Дом.

задание Дата Проведенплан факт

1. Тыва дыл – турк дылдарнын бирээзи. Оске турк дылдарнын аразында Тыва дылдын туружу. Тыва дылдын ниитилел хулээлгелери. 1 Дыл болгаш ниитилел Тыва дылдын туружу. ниитилел хулээлгелери. Ном-биле, Мергежилгелер –биле ажыл

Киирилде кичээл Конспект

А.7 айт.харыы 2. Тыва дылдын диалектилеринин болуктээшкини. 1 Амгы тыва дылдын ажыглалы. Тыва дылдын диалектилери Ном-биле, Мергежилгелер –биле ажыл

Чаа чуул

ооредиринин кичээли Конспект

3. Сос. Чангыс болгаш хой уткалыг состер. Состернин дорт болгаш доора утказы. 1 Билиглерин системчидер, дылдын кезектеринин аразынла харылзаазы Созуглелди хайгаараар. Чаа чуул

ооредиринин кичээли Конспект

М-20,22,23

4. Омонимнер, оон хевирлери. Синонимнер, оларнын янзылары. Антонимнер. 1 Дылдын практиктиг ажыглалы Созуглелди хайгаарап, омоним, синоним, антонимниг одуруглар тургузары Таарыштырган кичээл

(комбинирован) М-29,33,35 5. Ниити турк лексика. Улегерлээн лексика. Моол дылдан улегерлээн состер. 1 Лексиканы тывылган угунун аайы-биле болук-тээри: орус, моол дылдар-дан улегерлээшкин Ном-биле, Мергежилгелер –биле ажыл

Чаа чуул

ооредиринин кичээли М-38,40,44

Тест 6. Ховар ажыглалдын состери.

Эргижирээн состер. Неологизмнер. Кызыгаарлыг ажыглалдын состери. 1 Лексиканы ажыглалынын аайы-биле болуктээри: ховар, эргижирээн,чаа состер Ном-биле, Мергежилгелер –биле ажыл

Чаа чуул

ооредиринин кичээли М-48

Тест 7. Жаргонизмнер.

Диалектизмнер. Онзагай ажыглалдыг состер: табу, эвфемизмнер. 1 Билиглерин системчидер, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Ном-биле,

Мергежилгелер –биле ажыл

Чаа чуул

ооредиринин кичээли М-52,53,56

Тест 8. Тыва ономастика.

Фразеология. Тыва лексикография. 1 Билиглерин системчидер, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Мергежилгелер –биле ажыл тайылбыр диктант Чаа чуул

ооредиринин кичээли М-59,60,64

Тест 9. ЧСК.

Хыналда ажыл. 1 Билиглерин системчидер, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Ооренген чуулдерин катаптап,быжыглаары Хыналда кичээл Фразеологизм-нерге чурук чуруур 10. ЧСК. Частырыглар-биле ажыл. Фонетика, графика, орфоэпия (шын адалга). Ажык болгаш ажык эвес уннернин болуктээшкини 1 Билиглерин системчидер, хыналда, билиглернин четпестерин эдери Ооренген чуулдерин катаптап,быжыглаары Демнежилге кичээли М-73, 74, 82 11. Ажык уннернин аяннажылгазы (сингармо-низм). Уннернин каттыжар ниити дурумнери. Ажык эвес уннернин сос иштинге домейлежири (ассимиляция). Уннернин чидери болгаш оон туннелдери. 1 Уннернин адаттынар аяны, оларны шын бижиири, сингармонизм, ассимиляция аргалары Уннернин адаттынар аяны,оларны шын бижииринге практиктиг ажылдар Чаа чуул

ооредиринин кичээли М-100,106,109 12. Сос иштинге туружунун аайы-биле уннернин оскерли бээри. Протеза, эпентеза, эпитеза. Графика. Алфавит. 1 Фонетиктиг, орфоэптиг сайгарылга Фонетиктиг, орфоэптиг сайгарылга Чаа чуул

ооредиринин кичээли М-114,118,121 13. Кадыг (ъ), чымчак (ь) демдектерни хереглээри. Слог. Тыва дылда слогтун хевирлери. Ударение. 1 Фонетика–графиктиг,

Орфографтыг сайгарылга Фонетика–графиктиг,

Орфографтыг сайгарылга Чаа чуул

ооредиринин кичээли М-127, 128,129 14. ЧСК. Бот ажыл. 1 Созуглелди хайгаарап, кол бодалды ылгаары Ооренген чуулдерин катаптап, быжыглаары ЧСК «Шынчы сос»чогаадыг 15. ЧСК. Частырыглар-биле ажыл. Орфоэпия (шын адалга). Состу шын кожуреринин дуруму. 1 Шын адалга. Состу шын кожуреринин дуруму. Состу шын кожуреринге мергежилге ЧСК 132,136, 16. Кичээл-практикум. 1 Билиглерин системчидер, хыналда,-билиглернин четпестерин эдери Фонетика, графика, орфоэпия билиглеринге хыналда Катаптаашкын кичээл а75 айт. харыы.М-140, 141 17. Сос тургузуу болгаш сос чогаадылгазы. Состернин уткалыг кезектери (морфемалар). Кожумактарнын вариантлыг болуру 1 Состун уткалыг кезектерин (морфема) тодарадыры, ылгаары Сос тургузуунга сайгарылга. Ном-биле, Мергежилгелер–биле ажыл

Чаа чуул

ооредиринин кичээли М-146,148 18-19. Дос дугайында билиг. Хевир тургузар кожумактар. Оскертилге кожумактары 2 Дос. Хевир тургузар, оскертилге кожумактарын кандыг уткалыын билири Сос тургузуунга сайгарылга, Ном-биле, Мергежилгелер –биле ажыл

Чаа чуул

ооредиринин кичээли Тест

М-153,156, 159 20-21. ЧСК. Хыналда ажыл.

ЧСК. Частырыглар-биле ажыл. 2 Чогаадылга,оскертилге кожумактарынын шын бижилгези Сос тургузуунга катаптаашкын, быжыглаашкын ЧСК А 85 айт. харыы 22-23. Сос чогаадылгазы. Морфологтуг арга. Синтаксистиг арга. Хураангайлаашкын аргазы. 2 Сос чогаадылгазынын морфологтуг, Синтаксис-тиг, Хураангайлаашкын аргаларын билири Сос чогаадылгазынга сайгарылгаНом-биле, Мергежилгелер–биле ажыл

Чаа чуул ооредиринин кичээли. ЧСК М-161, 163, 167 24. Сос чогаадылгазынга катаптаашкын-зачёт 1 Словарь курлавыры, чаа состер, оларнын шын бижилгези Сос чогаадылгазынга тест, Кроссворд- биле ажыл Кичээл-практикум А.93 айт. харыы 25-26. ЧСК. Грамматиктиг сайгарылгалар. Грамматика. Морфология. Чугаа кезектери. Тускай чугаа кезектери. Чуве ады. Чуве адынын бичеледир, чассыдар хевири. Ч.А оскерлир хевирлери-сан, хамаарылга, пажеж 2 Билиглерин системчидер, хыналда, билиглернин четпестерин эдери Грамматиктиг сайгарылгалар ЧСК. Кичээл-практикум тест173,180, 186 ,189 ,193

а 106 хыналда айтырыглар 27-28. Демдек ады. Сан ады. Ат орну. 2 Тускай чугаа кезектерин ылгап билири Ном-биле, Мергежилгелер –биле ажыл

Таарыштырган кичээл

(комбинирован) а110 айт. харыы 206, 215,а.114 айт.

х арыы 29-30. Кылыг созу. Кылыг созунун залогтары, видтери. Причастиелер. Деепричастиелер. Наклонениелер. 2 Тускай чугаа кезектерин ылгап билири Ном-биле, Мергежилгелер –биле ажыл

Таарыштырган кичээл

(комбинирован) а120 айт. харыы М-228, 241. а125 а128,а131 айт.харыы 31 Тускай чугаа кезектери. ЧСК. Тест 2 Билиглерин системчидер, хыналда, билиглернин четпестерин эдери Орфографтыг, пунктуастыг

дурумнер-биле ажыл Хыналда кичээл М-221 а138, 150 айт. харыы 32-33. Частырыглар-биле ажыл.Наречие. Дузалал чугаа кезектери. Эдеринчилер. 2 Дузалал чугаа кезектерин ылгап билири, оларга бижик демдектери. Созуглел-биле ажыл, чогаадыкчы ажыл Таарыштырган кичээл(комбинир) М-335,341 34 ЧСК. Бот ажыл. Артынчылар. Эвилелдер, эвилелзиг состер. Билиглерин системчидер, хыналда, билиглернин четпестерин эдери Созуглел-биле ажыл, грамматиктиг диктант Хыналда кичээл М-348,352, 364а 174 айт.харыы 35. Аян (алгы) состери Ниити катаптаашкын. Чайгы онаалгалар 1 Билиглерин системчидер, хыналда, билиглернин четпестерин эдери Созуглел-биле ажыл, чогаа-дыкчы ажыл Таарыштырган кичээл

(комбинирован) М-370,3 72 а178 айт. харыы М-379 доктаадыр

Похожие работы:

«"УТВЕРЖДАЮ" Президент Лиги каратэ Сибири и Дальнего востока _Ю. Г. Дроздов " СОГЛАСОВАНО" Начальник Управления культуры спорта и молодежной политики _ И.Н. Сагайдак " СОГЛАСОВАНО" Президент Федерации каратэ г. Кемерово _ В.Б. Башкиров " У...»

«Согласовано Утверждаю Министр физической Президент РСОО шахматно – шашечная культуры и спорта КЧР федерации КЧР Р.А. Чотчаев _К.А. Акбаев ""_2016г. ""_2016г. Утверждаю Исполнительный директор Федерации шахмат СКФО _Р. М. Яндарбиев "_" 2016г. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении рапида Гран-При перв...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюсПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИРАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 ноября 2013 г. N 532-р Список изменяющих документов (в ред. Распоряжения Правительства Рязанской областиот 02.02.2015 N 30-р)Во исполнение распоряжения Правительства Росс...»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Бюро ЦК РСМ от 30 ноября 2016 года № 4/2ПОЛОЖЕНИЕ о федеральном проекте Российского Союза Молодежи "Мы вместе!" на 2016-2017 гг.1. Актуальность Проекта В настоящее время в противовес процессам глобализации, происходит актуализация этнических факторов, ведущая к усилению воздействия этничности на общ...»

«Управление образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Старооскольский институт развития образования" "Военно-патриотическое воспитание детей старшего...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬБЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ Кафедра культурологии Реферат дипломной работы Американский независимый кинематограф как феномен массовой культуры Денисова Елена Александровна Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцен...»

«РЕКОМЕНДАЦИИ КУРАТОРУСПЕЦИФИКА КУРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Важное место в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста занимает воспитательная деятельность, осуществляемая через институт кураторов. Наряду с овладением теоретических и практич...»

«ПЛАН основных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в Удмуртской Республике, в I квартале 2017 года Январь Мероприятия международного, федерального уровня Дата Наименование мероприятия Проводящая организация 03-13 Первенство ПФО по шахматам среди ветеранов (г.Ижевск, Муниципальный шахмат...»

«Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры Тверской области В целях реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями...»

«ДОГОВІР складського зберігання зерна № _/16-хб смт. Артемівка _ _ 2016 р. Філія "Хлібна база №88" ДП “Полтавський комбінат хлібопродуктів”, надалі “Зерновий склад”, в особі директора філії, Одарюка Олега Миколайовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та надалі "Поклажодавець", в особі, що діє на підставі, з другої сторони,...»

«Сенаторова Г.С.,Омельченко О.В.,Іщенко Т.Б. Харківський національний медичний університет Кафедра педіатрії №1 та неонатології ЛЮДИНА, ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Проблема особистості – одна з найважливіших у сучасній соціологі...»

«Заняття для старшої групи. Тема: Чарівна вишиванка. Мета: ознайомити дітей із цінною промисловою культурою – льон, як матеріалом для пошиття сорочок. Розкрити красу українських вишивок,...»

« ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 8 КЛАС Чи існує справжнє кохання сьогодні? (за твором Валентина Чемериса "Вітька + Галя, або Повість про перше кохання") (Слайд № 1-2) Тема. УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР Валентин ЧЕМЕРИС. "Вітька + Галя, або Повість про перше кохання" Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Ве...»

«АНАЛИЗ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МОУ ДО "ЦВР "ЮНОСТЬ" ЗА 2014-2015 ГОДСодержание: Общая характеристика учреждения.-6 Модель управления МОУ ДО "ЦВР "Юность"-8 Кадровый состав-10 Характеристика контингента воспитанников.-16 Особенности образоват...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.