WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«У сукупності духовних цінностей та загальнолюдських моральних якостей особистості особливе місце займають громадянськість та патріотизм. Відродження національної та ...»

РАЙОННА ПРОГРАМА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ НА 2009 – 2015 РОКИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У сукупності духовних цінностей та загальнолюдських моральних якостей особистості особливе місце займають громадянськість та патріотизм. Відродження національної та громадянської самосвідомості, виховання патріотизму вимагає побудови нової системи патріотичного виховання молоді Бобровиччини. Формування національної самосвідомості та патріотизму у школярів передбачає вирішення наступних завдань:

• розвиток духовно-моральної культури, заснованої на традиціях та сучасних цінностях українського народу;

• виховання особистісних рис громадянина України та національної самосвідомості;

• виховання любові до Батьківщини та готовності до її захисту.

Програма патріотичного виховання школярів (далі Програма) розроблена з метою проведення цілеспрямованої виховної роботи, визначеної Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дитячі та молодіжні громадські організації», Декларацією «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», Національною доктриною розвитку освіти, Програмою виховання учнів 1-12 класів, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007 року №1133, іншими законодавчими та нормативними актами щодо створення сприятливих умов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, розвитку молодіжних громадських об’єднань, рухів, сприяння їх роботі.

Програма визначає, що патріотичне виховання дітей та учнівської молоді – це комплексна, системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, школи, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави; виховання молодого покоління, здатного ефективно працювати і навчатися, зберігати й примножувати цінності нації та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, демократичну, правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.

ІІ. МЕТА Й ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою програми патріотичного виховання є формування в молоді почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей; виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції, законів України, державної символіки, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи; створення системи патріотичного виховання. Мета Програми реалізується через систему виховних завдань:

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, повага до культурного та історичного минулого України;

- визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства;

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

- сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства;

- формування етнічної та національної самосвідомості, толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій, любові до рідної землі, держави, родини, народу;

- культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії аморальності, правопорушенням, шовінізму, фашизму.

ІІІ. ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОГРАМИ

Програма патріотичного виховання здійснюється за такими принципами:

- державна спрямованість;

- національна спрямованість;

- гуманізація виховного процесу;

- соціальна відповідність;

- пріоритет гуманістичних і демократичних цінностей, повага до конституційних прав і свобод людини і громадянина;

- виховання молоді на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу;

- взаємозалежність та узгодженість змісту, форм і методів патріотичного виховання.

ІV. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

На виконання Програми в усіх навчальних закладах району створюються і впроваджуються шкільні програми, проекти з патріотичного виховання, здійснюється їх інформаційне і методичне забезпечення. Підґрунтям для розробки власних програм і проектів є: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дитячі та молодіжні громадські організації», Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», Національна доктрина розвитку освіти, Програма виховання учнів 1-12 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007 року №1133, Програма національного виховання, 2008 рік, районна програма патріотичного виховання школярів на 2009-2015 роки, інші законодавчі та нормативні акти.

V. ОСНОВНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

• здійснення системного моніторингу реальної практики виховання патріотизму дітей та учнівської молоді в школах району;

• включення проблематики патріотичного виховання до планів виховної роботи навчальних закладів з метою створення інноваційного комплексу технологій оптимізації виховного процесу;

• проведення конференцій, семінарів, нарад, педагогічних рад, засідань методичних об’єднань, створення творчих груп із актуальних проблем патріотичного виховання особистості, зокрема: «Патріотизм – нагальна потреба України й українців», «Національна ідея – важливий чинник становлення патріотизму підростаючої особистості», «Сутність і мотиваційні засади української національної ідеї в умовах розвитку демократичної державності», «Особливості патріотичного виховання підростаючого покоління в умовах становлення правової держави», «Особистісно орієнтовані технології виховання патріотизму молоді», «Взаємодія школи і громадських організацій у вихованні патріотизму підростаючого покоління», «Проблеми патріотичного виховання молоді в умовах розгортання світової інтеграції та взаємозближення націй», «Виховання патріотизму особистості засобами гуманістичної та християнської моралі»;

• розробка та видання методичних посібників, рекомендацій, матеріалів для практичної роботи з патріотичного виховання;

• створення на базі кращих навчальних закладів експериментальних майданчиків для опрацювання інновацій патріотичного виховання;

• організація і забезпечення психолого-педагогічного навчання батьків з метою підвищення рівня патріотичної вихованості дітей у родині;

• вивчення світового та вітчизняного педагогічного досвіду патріотичного виховання особистості, адаптація і поширення його в навчальних закладах району.

VІ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

1. Патріотичне виховання школярів вважати пріоритетним напрямком виховної роботи відділу освіти, позашкільного та загальноосвітніх навчальних закладів. Відділ освіти райдержадміністрації, Центр дитячої творчості, загальноосвітні навчальні заклади 2009-2015 роки.

2. Розробити шкільні програми, проекти патріотичного виховання школярів. Загальноосвітні навчальні заклади До 01 листопада 2009 року.

3. Організувати роботу патріотичних клубів, гуртків, експедиційних та пошукових загонів і об’єднань у позашкільному та навчально-виховних закладах за участю молодіжних туристично-екскурсійних структур і громадської організації ветеранів району. Забезпечити реалізацію заходів програми «Сприяння творчому розвитку дітей та молоді, організація їхнього змістовного дозвілля та відпочинку». Центр дитячої творчості, загальноосвітні навчальні заклади 2009-2015 роки.

4. Провести зустрічі та круглі столи з працівниками місцевого самоврядування, правоохоронних органів, бесіди, диспути на теми: «Я – громадянин України», «Історії живі сліди», «Ім’я в історії України» та ін. Загальноосвітні навчальні заклади 2009-2015 роки.

5. Впроваджувати проведення серед учнів заходів патріотичного та громадянського спрямування: - конкурс «Моя родина – це вся Україна»; - конкурс «Військової пісні»; - акція «Пам’ять без кордонів»; - акція «Вахта пам’яті». Центр дитячої творчості, загальноосвітні навчальні заклади 2009-2015 роки.

6. Сприяти залученню молоді до вивчення історії, культури українського народу та пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом проведення акцій, фестивалів, конкурсів тощо патріотичного спрямування. Відділ освіти райдержадміністрації, Центр дитячої творчості, загальноосвітні навчальні заклади 2009-2015 роки.

7. З метою сприяння соціальному становленню та розвитку учнівської молоді, виховання у них почуття патріотизму, поваги до національних, історичних і культурних цінностей узяти участь у Всеукраїнській молодіжній акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти». Відділ освіти райдержадміністрації, Центр дитячої творчості, загальноосвітні навчальні заклади 2009-2015 роки.

8. Провести районний етап Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської молоді «Шляхами подвигу і слави». Відділ освіти райдержадміністрації, Центр дитячої творчості, загальноосвітні навчальні заклади 2009-2010 роки.

9. З метою широкого залучення молоді до надбань національно-культурної спадщини України забезпечити підтримку краєзнавчого руху, сприяти розвитку інфраструктури молодіжного та дитячого туризму. Відновити роботу туристичних об’єднань у Центрі дитячої творчості. Відділ освіти райдержадміністрації, Центр дитячої творчості, загальноосвітні навчальні заклади 2009-2015 роки.

10. Щорічно проводити районне патріотичне свято для юних козачат Бобровиччини «Козацькими стежками». Відділ освіти райдержадміністрації, Центр дитячої творчості, загальноосвітні навчальні заклади 2009-2015 роки.

11. Започаткувати проведення для учнів 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів інтелектуальної гри «Ігри патріотів». Відділ освіти райдержадміністрації, Центр дитячої творчості, загальноосвітні навчальні заклади 2009-2015 роки.

12. Започаткувати проведення для учнів 9-11 класів тематичних заходів «Невмируща слава України». Відділ освіти райдержадміністрації, Центр дитячої творчості, загальноосвітні навчальні заклади 2009-2015 роки.

13. Сприяти залученню школярів, схильних до правопорушень, до фізкультурно-спортивних, туристсько-краєзнавчих та інших заходів. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом, гуртковою, клубною роботою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених і багатодітних сімей, підлітків, схильних до правопорушень. Відділ освіти райдержадміністрації, Центр дитячої творчості, загальноосвітні навчальні заклади Постійно.

14. Проводити просвітницько-профілактичну роботу серед учнівської молоді з метою профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі. Відділ освіти райдержадміністрації, Центр дитячої творчості, загальноосвітні навчальні заклади Постійно.

15. Привести до сучасних вимог музеї та кімнати бойової слави у загальноосвітніх навчальних закладах. Організувати тематичні виставки до знаменних дат у шкільних бібліотеках. Загальноосвітні навчальні заклади Постійно 16. Проводити огляди-конкурси музеїв та кімнат бойової слави при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України. Відділ освіти райдержадміністрації, Центр дитячої творчості, загальноосвітні навчальні заклади Раз у три роки.

17. Вивчати та пропагувати кращий досвід патріотичного виховання школярів, організації та проведення у навчальних закладах пошукової та краєзнавчої роботи. Відділ освіти райдержадміністрації, 2009-2015 роки.

18. Організувати оглядові та тематичні екскурсії для учнівської молоді в історичні та краєзнавчі музеї, музеї Великої Вітчизняної війни, кімнати бойової слави району, області, м. Києва. Центр дитячої творчості, загальноосвітні навчальні заклади 2009-2015 роки постійно.

19. Сприяти участі учнівської молоді у Всеукраїнських акціях щодо облаштування території Меморіального комплексу «Пам’яті Героїв Крут», Батуринського історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця», історико-археологічного заповідника «Любеч стародавній». Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади 2009-2015 роки.

20. Проводити тижні та місячники військово-патріотичного виховання, присвячені Дню Збройних Сил України, Дню Перемоги, Дню визволення Чернігівщини і України від німецько-фашистських загарбників. Загальноосвітні навчальні заклади 2009-2015 роки постійно.

21. Ввести в практику роботи з патріотичного виховання проведення уроків мужності, присвячених Дню визволення Чернігівщини від німецько-фашистських загарбників, Дню Перемоги на тему: «У житті є завжди місце подвигу». Загальноосвітні навчальні заклади за участю районної ради ветеранів Вересень, травень, щорічно.

22. Організувати проведення серед учнівських колективів навчальних закладів: - читацьких конференцій, конкурсів на кращий твір, вірш «Безсмертний подвиг українського народу», «Велика Вітчизняна війна очима дітей», «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього», присвячених 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років; - походів по місцях бойової слави Чернігівщини. Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади 2009-2010 роки.

23. Провести урочисті концерти, вечори, зустрічі, тематичні програми, спортивні змагання, присвячені 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Центр дитячої творчості, загальноосвітні навчальні заклади 2009-2010 роки, травень.

24. Провести конкурс на кращу дослідницьку роботу пошукових загонів з проблем Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Відділ освіти райдержадміністрації, Центр дитячої творчості, загальноосвітні навчальні заклади 2009-2010 роки.

25. Провести уроки мужності на тему «У житті є завжди місце подвигу» за участю ветеранів війни, воїнів Збройних Сил України, акції зі вшанування ветеранів війни «Подаруй квіти ветерану», покладання вінків до пам’ятників та меморіалів. Загальноосвітні навчальні заклади 2009-2015 роки, постійно.

26. Активізувати шефську роботу, провести благодійні акції «Милосердя», «Молодь – ветеранам» з метою надання посильної допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, солдатським вдовам, жінкам-учасницям Великої Вітчизняної війни. Сприяти подальшому розвитку волонтерського руху. Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади Квітень, травень щорічно.

27. Організувати діяльність по приведенню у належний стан пам’ятників, обелісків, меморіальних комплексів, місць поховання захисників Батьківщини. Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади Квітень, травень щорічно.

28. У дні святкування річниць визволення Чернігівщини, України, Збройних Сил України, закінчення війни в Афганістані, Днів Перемоги організувати покладання квітів до пам’ятників та обелісків, на могилах воїнів. Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади Щорічно.

29. Провести святкові концерти «Низький уклін Вам, ветерани», присвячені річницям Перемоги та звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Загальноосвітні навчальні заклади Травень, вересень 2009-2015 роки.

30. Організувати та провести у дитячих літніх оздоровчих таборах тематичні екскурсії, пішохідні походи з метою виховання дітей та молоді на кращих зразках героїчної історії держави, бойових та трудових традиціях старшого покоління. Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади 2009-2010 роки, червень – серпень

VIІ. МЕТОДИ, ЗАСОБИ І ФОРМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Ефективність патріотичного виховання залежить від спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації. Серед методів і форм патріотичного виховання пріоритетна роль належить активним, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів належать: соціально-проектна діяльність, ситуаційно-рольові ігри, соціодрама, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, «мозкові штурми», метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, ігри-драматизації, створення проблемних ситуацій, ситуацій успіху, аналіз конфліктів, моделей, стилів поведінки, прийняття рішень, демократичний діалог, педагогічне керівництво лідером і культивування його авторитету, використання засобів масової комунікації, методики колективних творчих справ, традицій, символіки, ритуалів, засобів народної педагогіки. Крім названих, можна застосовувати традиційні методи: бесіди, диспути, лекції, семінари, різні форми роботи з книжкою, періодичною пресою тощо. Орієнтовна тематика:

• бесіди – «Моя рідна Україна», «Знати і поважати герб своєї Вітчизни, її прапор і гімн», «Наша вітчизна – Україна», «Державна символіка Батьківщини», «Твої права і обов’язки», «Що таке воля», «Рід, родина, рідня», «Патріотизм – нагальна потреба України»;

• фото- та художні виставки: «Народна пам’ять про захисників Вітчизни», «Меморіал вічної слави», «Солдат Великої Вітчизняної війни», «Народу вірні сини»;

• огляди періодичної преси – «Що, де, коли?», «За текстами газет», «Цікаві хвилинки», «Пульс планети»;

• заходи, які виховують любов до української мови, - «Свято рідної мови», «Мужай, прекрасна наша мово», «Шевченківське слово», «Літературні вечорниці», «Тиждень української мови»; конкурси: на кращий мовний плакат, декламаторів, на кращу розповідь української народної казки, вечір українських загадок, прислів’їв, приказок, повір’їв, легенд, народних прикмет; зустрічі з письменниками, поетами; філологічні мікроекспедиції (записати назви окремих предметів давнини, зібрати прислів’я, приказки, загадки, поширені в цій місцевості, з подальшим обговоренням їх у класі або на засіданнях гуртка);

• форми роботи, пов’язані з вивченням історії рідного краю і народу, - історичне краєзнавство: відвідування місць історичних подій, вивчення літератури, збирання документів та матеріальних пам’яток, замальовування чи фотографування історично цінних об’єктів, виготовлення схем, макетів, щомісячного історичного календаря, влаштування виставок, заочна подорож «Україно ти моя прекрасна», складання історії свого роду, участь у роботі гуртків, етнографічного та фольклорного ансамблів, оформлення кімнат народознавства, святкування Дня Конституції, Дня Незалежності України;

• форми і методи військово-патріотичного виховання:патріотичні клуби, участь у роботі організацій «Козацька республіка», «Скаут», «Пласт»; фестивалі патріотичної пісні; святкування Дня Перемоги, Дня Збройних сил України, Дня захисника Вітчизни, Дня пам’яті героїв Крут; участь у військово-спортивних іграх «Патріот», фізкультурно-оздоровчому патріотичному комплексі «Козацький гарт»; інтелектуальні вікторини «Пишаємося подвигами предків»;

• краєзнавчо-пошукова робота, екскурсії до музеїв, зустрічі з ветеранами війни, родичами загиблих захисників Батьківщини, випуск плакатів буклетів, газет за матеріалами пошукової діяльності;

• участь у «Вахті пам’яті», акціях «Громадянин», «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», «Збережемо пам’ять про подвиг», «Низький уклін вам, ветерани», «Слава полеглим», «Ветеран живе поруч», «Милосердя», «Подаруй квіти ветерану», «Солдатські вдови»;

• вивчення факультативних курсів за вибором: «Історія української культури», «Видатні військові України», «Ми – громадяни», «Практичне право», «Людина і світ», «Людина і суспільство»;

• участь у Всеукраїнському конкурсі учнівських проектів «Служіння заради миру»; проведення семінарів, конференцій, круглих столів: «Партизанський рух в Україні у спогадах учасників, мовою документів», «Утверджувати ідеали культури миру – служити миру», «Діячі руху опору в Україні»;

• уроки пам’яті, уроки мужності: «Їх славні імена в літописі Великої Вітчизняної», «Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зветься», «Наша вулиця носить ім’я героя війни», «Діти, молодь у підпіллі в роки минулої війни», «Бойові нагороди воїнів, полководців, які визволяли Україну від нацистів», «Імена фронтовиків на обеліску братської могили у моєму населеному пункті»;

• форми і методи виховання правосвідомості – вивчення Конституції України, клуби юних правознавців, шкільні штаби порядку, зустріч з працівниками правоохоронних органів, дискусії: «Чи варто завжди дотримуватися букви закону?», «Що значить бути патріотом?», «Свобода чи вседозволеність?», теоретичні конференції: «Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава», «Суть громадянського суспільства», «Національна ідея як чинник консолідації нації», захист рефератів: «Найважливіші функції Української держави», «Проблеми та спрямованість нашої економіки», «Свобода та особиста недоторканість громадян»;

• виховання засобами праці – соціально-проектна діяльність, бізнес-клуби, табори праці і відпочинку, аукціони, ярмарки, індивідуальна трудова діяльність, розширення зеленої зони біля школи, впорядкування та догляд за подвір’ям, проведення операцій «Турбота», «Милосердя», «Біля мого будинку» тощо.

VIІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

- Виховання компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу, свідомого громадянина України;

- формування високого рівня гуманістичного світогляду школярів на основі розвинутого почуття патріотизму, національної самосвідомості, духовно-моральних, культурних, загальнолюдських цінностей;

- підвищення професійної компетентності педагогів щодо патріотичного виховання школярів;

- активізація творчого потенціалу педагогів у виборі методів, форм, засобів, технологій патріотичного виховання;

- сприяння створенню й розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій як осередків самореалізації особистості;

- позитивні зрушення проблеми зайнятості дітей та учнівської молоді;

- зниження рівня антисоціальних проявів в учнівському середовищі;

- поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, національно-культурної, просвітницької діяльності вчителів, батьків, учнів, органів місцевого самоврядування.

ІХ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування реалізації заходів програми передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету, спонсорів та меценатів. При проведенні ряду масштабних заходів передбачається кооперація коштів зацікавлених організацій, установ та громадян.

Похожие работы:

«Введение В современных условиях любые изменения в социуме оказываются не только безуспешными, но и бессмысленными, если они не находят опору в духовной жизни индивида, не подкрепляются адекватными изменениями в куль...»

«Проект "Кличе Зелена неділя" Для роботи з ліцеїстами ІІ курсу Керівник проекту: Катерина Феодосіївна Войтенко, класний керівник Учасники проекту: ліцеїсти, класний керівник. Тип проекту: ознайомлювально-інформаційний, середньотривалий. База реалізації: Комунальний заклад Київської обласної ради "Київський облас...»

«№ п/п№ урока Наименование тем и разделов Кол-во часов Дата по плану Дата по факту Требования к уровню подготовки учащихся Вид контроля Д/ЗИКТ ПримечаниеДолжен знать Должен уметь 1 1 Личная гигиена(6ч) Значение закаливания организма для общего...»

«-404495-116861900Здравствуйте! Это письмо является официальным приглашением И предполагает обязательный ответ в любой удобной для вас форме. Мы знаем вас как грамотных специалистов в области развития и возрождения танцевальной культуры, и нам будет очень приятно пригласи...»

«Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина Соответствие компетенций подготовки бакалавров по направлению Технологические машины и оборудование наименование нап...»

«"УТВЕРЖДАЮ" Исполнительный директор Автономной некоммерческой организации культуры "Центр хореографического искусства "Азбука танца" _О.Б.Калинова " "2017 г. 242697019850100 Международный фестиваль-конкурс хореографического, вокального и инструментального искусства "Азбука Искусств "ABC 2017"ДЕВИЗ ФЕСТИВАЛЯ "В ЕДИНСТ...»

«Культурный центр Вооруженных Сил Российской Федерации имени М.В. Фрунзе М е т о д и ч е с к и й о т д е л Наш Дом сегодня (О сотрудниках Культурного центра Вооруженных Сил Российской Федерации) Информационно-методическое пособие Москва 2016 г. Материа...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Данная рабочая программа изучения курса "Художественная культура мира 19-20вв.; Взгляд из России" для 11 класса разработана на основе Программы курса "Мировая художестве...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.