WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 

«НА БЛІЗКАРОДНАСНЫХ МОВАХ (на прыкладзе фірмонімаў Беларусі)С.А. Шацёр-Шалюта (Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі)Існуюць два асноўныя ...»

СПОСАБЫ ПЕРАДАЧЫ НАЗВАЎ

НА БЛІЗКАРОДНАСНЫХ МОВАХ

(на прыкладзе фірмонімаў Беларусі)С.А. Шацёр-Шалюта

(Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі)Існуюць два асноўныя спосабы перадачы ўласных імёнаў: гэта графічны перанос (трансплантацыя) – дакладны перанос графічнай абалонкі слова з захаваннем усіх асаблівасцей мовы-донара і запазычанне (разнавіднасці: транскрыпцыя – узнаўленне гукавай абалонкі слова; транслітарацыя – узнаўленне літарнай формы пры дапамозе графікі мовы-акцэптара).

У навуковай літаратуры згадваюцца яшчэ транспазіцыя (субстытуцыя) – эквівалентная сэнсавая перадача імя ў нацыянальным варыянце; замена, мадыфікацыя і адаптацыя імя ў перакладных тэкстах [3]. В.Ц. Галенка настойвае на адназначнай перадачы ўласных імёнаў шляхам аўтаматычнай канверсіі [1;2].

Пры аналізе фірмонімаў Беларусі намі былі зафіксаваны наступныя варыянты падачы назваў на беларускай мове, якія карэлююцца са спосабамі перадачы назваў на іншую мову:

1. Трансплантацыя: «Прод Аккорд» – «Прод Аккорд», «Печурка» – «Печурка», «Стройсам» – «Стройсам», «Лоск-торг» – «Лоск-торг», «НеоОктан» – «НеоОктан». Засведчаныя намі прыклады ў большасці выпадкаў трансплантуюцца з рускай мовы на беларускую.

Адзначым, што трансплантуецца толькі анамастычным маркёр фірмоніма (частка, заключаная ў двукоссе), тэрмін прававога статусу заўсёды перакладаецца: частное производственно-строительное УП «Макстроймонтаж» – прыватнае вытворча-будаўнічае ўнітарнае прадпрыемства «Макстроймонтаж», частное строительное УП «Шлях-К» – прыватнае будаўнічае ўнітарнае прадпрыемства «Шлях-К». У фірмоніме «Шлях-К» капіруецца беларускамоўны варыянт прапрыяльнай часткі, але выпадкі прыярытэту беларускай мовы адзінкавыя («Пралеска» – «Пралеска», «Зорны верасень» – «Зорны верасень»).2. Транслітарацыя: «Медиа шторм» – «Медіа шторм» (бел. «Медыя шторм»), «Владини» – «Владіні» (бел. «Уладзiнi»), «Стилист» – «Стіліст» (бел. «Стылiст»), «ПрадоРест компани» – «ПрадоРест компані», «Арбузик» – «Арбузік». У гэтым выпадку за асноўны прыняты таксама рускамоўны варыянт.

3. Транскрыпцыя: «Творец» – «Тварэц» (бел. «Творца»), «Чистый источник» – «Чысты істочнік» («Чыстая крынiца»), «Улыбка Фортуны» – «Улыбка Фартуны» (бел. «Усмешка Фартуны»), «Белая ромашка» – «Белая рамашка» (бел. «Белы рамонак»), «Стройплощадка» – «Стройплашчадка», «Стройпоставка» – «Стройпастаўка», «ИДЕА ЛЮКС» – «ІДЗЕА ЛЮКС», «Перекрёсток Консалтинг» – «Перакростак Кансалтынг».Мовай-донарам у прыведзеных прыкладах выступае руская (беларускамоўны прыклад адзінкавы: “Цікава” – «Тикава»).

4. Пераклад: «Стройкраска» – «Будфарба», «Тысячелетие» – «Тысячагоддзе», «Октябрь-Павлово» – «Кастрычнік-Паўлава», «Дорога в жизнь» – «Шлях у жыццё», «Славянский Дом» – «Славянская Хата», «Стекольная компания» – «Шкляная кампанія», «ТоргБумИзделие» – «ГандальПапВыраб», «Уютная квартира» – «Утульная кватэра».

У выпадку перакладных варыянтаў складана вызначыць, якая з моў пры найменні была першапачатковай (донарам), а на якую ажыццяўляўся пераклад. Дапускаюцца выпадкі, калі назва сапраўды давалася на дзвюх мовах адразу.

Звернем увагу на назву кансалтынгавага прыватнага ўнітарнага прадпрыемства «Правастатут», якая на рускай мове падаецца як консалтинговое частное УП «Правостатус»: словы статут і статус не з’яўляюцца эквівалентнымі, бо яны абазначаюць розныя паняцці (дакумент і становішча). У гэтым прыкладзе мы назіраем ці тэхнічную памылку спецыяліста-рэгістратара назвы, якая набыла статус афіцыйнай, ці змешванне намінатарам слоў-паронімаў. Паранімія тлумачыцца няцвёрдым веданнем значэння слова, некампетэнтнасцю намінатара ў той сферы дзейнасці, да якой адносіцца слова, а таксама дрэнным валоданнем адной з моў.

5. Змешаны спосаб: «ДвинСтройТорг» – «ДвінБудГандаль», «Дипстрой» – «Діпбуд», «Строительная компания Титан» – «Будаўнічая кампанія Тітан» (транслітарацыя+пераклад); «Октябрь-торг» – «Акцябр-гандаль» (бел. «Кастрычнік») (транскрыпцыя+пераклад).

У некаторых прыкладах кшталту «Мир уюта» – «Мір уюта» спосаб перадачы назвы кваліфікуецца як запазычанне, але немагчыма адназначна выявіць яго разнавіднасць (транскрыпцыя ці транслітарацыя)

Закон аб мовах прадпісвае мову назваў дзяржаўных органаў i iншых арганiзацый, мову тапонімаў і картаграфічных выданняў, а таксама мову асабовых імёнаў і прозвішчаў, якія павінны падавацца на беларускай і (або) рускай мовах. Адносна назваў прадпрыемстваў рэкамендацый няма. Таму фірмонімы афіцыйна рэгіструюцца адначасова на рускай і беларускай мовах. Прыярытэтная мова не вычляняецца, як, напрыклад, у выпадку з назвамі вуліц, якія павінны транслітаравацца з беларускай. У выніку адсутнасці заканадаўча зацверджанай прыярытэтнай мовы актуалізіруецца некалькі палажэнняў: з аднаго боку, раўнапраўе моў, валоданне носьбітам абедзвюма мовамі; з другога – на практыцы прыярытэтнай мовай становіцца любая па выбары намінатара. Беларускай мовай валодае абмежаваная колькасць асоб, у асноўным пасіўна. Таму бачым, што наспела патрэба ў стварэнні інструкцыі па перадачы назваў кірылічных фірмонімаў (і больш шырока – эргонімаў).

Улічваючы моўныя і заканадаўчыя нормы, псіхалінгвістычныя асаблівасці ўспрымання блізкароднасных моў, транслітарацыя, транскрыпцыя фірмонімаў з рускай мовы на беларускую, а таксама змешаны спосаб перадачы з’яўляюцца непрымальнымі. Для аднастайнасці функцыянавання розных разрадаў онімнай лексікі лагічна было б пры называнні фірмы зыходнай мовай лічыць беларускую, як гэта адбываецца ў тапаніміі і антрапаніміі. Але на міжнародным рынку сітуацыя складваецца так, што назвы камерцыйным прадпрыемствам прысвойваюцца на розных мовах, не арыентуючыся на нацыянальную мову, бо рыначныя адносіны не замыкаюцца ў рамках адной краіны. Таму прыярытэтнай можа стаць любая мова. Пры гэтым беларускамоўныя варыянты пажадана транслітараваць на мовы, якія карыстаюцца лацінскай графікай, выкарыстоўваючы беларускую лацінку (ААТ “Бялынічывадгас” – ААТ “Bialyniyvadgas”). На кірылічныя мовы (на рускую ў прыватнасці) перадаваць, захоўваючы арыгінальную графічную абалонку слова (транспазіцыяніраваць, ці, інакш кажучы – капіраваць): ААТ “Пралеска-Слонім” – ООО “Пралеска-Слонім”, ПУП “Агееў і К” – ЧУП “Агееў і К” (а не “Агеев и К”), ТДА “Цікава” – ОДО «Цікава» (а не “Тикава”). У выпадку наяўнасці асаблівых графем ці гукаў беларускай мовы (і, апостраф, ў) капіраванне дазволіць зняць эфект памылковасці пры адрозненнях правапісу ў мовах, а таксама пазбегнуць цяжкасцей у выбары замены гука, які адсутнічае ў рускай мове.

У выпадку сугучнасці назвы на абедзвюх мовах трэба выкарыстоўваць правапіс мовы-акцэптара («Дабро» з бел. – «Добро» рус.; “Травник” з рус. – “Траўнік” бел., а не “Травнік”), рускамоўныя ж часткі фірмонімаў неабходна перакладаць на беларускую мову, як перакладаецца тэрмін прававога статусу: общество с дополнительной ответственностью "Торговый Дом Новэль" - таварыства з дадатковай адказнасцю "Гандлёвы Дом Навэль".

1. Галенко, В.Т. Конверсия графических систем письма – http://zhurnal.lib.ru/g/galenko_w_t/galenko.shtml – Галенко В.Т. Многоязычная коммуникация кириллических языков // Библиотековедение. – 2007. – № 2. – С. 60-63.

2. Галенко, В.Т. Культура многоязычной коммуникации в информационном пространстве // НТИ Серия 1. – 2006. – № 11.

3. Козылева, М.В. К вопросу о передаче антропонимов при переводе. – http://libr.msu.mogilev.by/bitstream/123456789/1448/1/ – Раманаўскія чытанні, Магілёў, 2011 г. – С. 31–37.

Похожие работы:

«Конспект урока физической культуры 8 класс "Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов" В. И. Ляха, А. А. Зданевича. Просвещение. Раздел программы – Лёгкая атлетика Тип урока – урок образователь...»

«Классный час – 6 класс Тема: Одежда делового стиля – это модно" Форма проведения: час общения Цели классного часа: воспитание вкуса в одежде и умение правильно одеваться. Оборудование: компьютер, презентационный материал. Ход классного часаI. Вступительное слово: Слово  мода – (франц. mode – от...»

«Е. А. ГОЛОВАНОВА. КЛАСС: 4. ТЕМА УРОКА: Русская народная плясовая песня. ЦЕЛЬ: расширять представления детей о русской народной музыкальной традиции.ЗАДАЧИ:Предметные: осваивать понятия "вариант" и "вариации" в разных видах музыкальной деятельности учащихся; самостоят...»

«Ірина Струк (Київ, Україна) ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (Актуальні проблеми перекладу)ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОЇ ПОБУДОВИ АНГЛІЙСЬКИХ ПОГОДНИХ ПРИКМЕТ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ Народна прикмета – важлива складова части...»

«Бесплатное высшее образование в России Продолжается онлайн регистрация кандидатов для поступления в 2017/18 учебном году в российские высшие учебные заведения за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. В конкурсе могут принимать участие граждане Мо...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е _18.11.2014_ № _1593Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Комплектование и сохранение библиотечных фон...»

«Удмурт Элькунысь "Сьолта ёрос" муниципал кылдытэтлэнАдминистрациезлэндышетонъякивалтонниез Управление образования Администрации муниципального образования "Селтинский район" Удмуртской Республики Юбилейная ул.,д.3, с. Селты, 427270, Тел/факс (...»

«5473701042035 Пояснительная записка Рабочая программа предмета по мировой художественной культуре на ступень среднего общего образования разработана на основе Федерального компонента государственного станда...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по изобразительному искусству для 8 класса составлена с учётом нормативных документов : Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (утвержден приказом М...»

«Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее СПО) 51.02.02 "Социально-культурная деятельность" (по видам) Организаци...»
 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.