WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«(для студентів художнього відділення Інституту мистецтв ): підручники і посібники Жирним шрифтом виділені основні та найновіші підручники з української мови ...»

Література з української мови

за професійним спрямуванням

(для студентів художнього відділення

Інституту мистецтв ):

підручники і посібники

Жирним шрифтом виділені основні та найновіші підручники з української мови (за проф. спрямуванням), звичайним – додаткові посібники, курсивом – книги для додаткового читання і загального розвитку.

Азарова Л. Є. Тести з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” (навчальний посібник для студентів-нефілологів) / Л. Є. Азарова, О. В. Ковтун. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 209 с.

Антисуржик / за ред. О. Сербенської. — Львів: Світ, 1994. – 149 с.

Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. 5-е вид., перероб. і доп. – К.: Книга, 2010. – 252 с.

Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

Баранська Л.Б., Прокопович Л.С. Практикум з української мови за професійним спрямуванням. Навчально-методичний посібник. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Дрогобич: Швидкодрук, 2014. – 135 с.

Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 476 с.

Ботвина Н.В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі): Навчальний посібник. 3-є вид., доп. та перероб. – К.: “АртЕк”, 2001. – 280 с.

Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. та перероблене. – К.: АртЕк, 2002. – 208 с.

Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. Фахова українська мова: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

Василенко В. Українська мова (за професійним спрямуванням). Професійна комунікація. Навчальний посібник. – Суми : ФОП Наталуха А.С., 2014. – 200 с.

Волкотруб Г.Й., Венцковський А.М. Українська ділова мова. – К.: МАУП, 2003. – 156 с.

Галузинська Л.І., Науменко Н.В., Колосюк В.О. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. / Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко, В.О. Колосюк. – К.: Знання, 2008. – 430 с.

Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К. 2002. – 398 с.

Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.

Гуцал К.А. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напрямів підготовки “Математика”, “Прикладна математика”. – Запоріжжя : Лайн. – 2013. – 81 с.

Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник. – К.: Міжнародна агенція “BeeZone”, 2004. – 336 с.

Ділова українська мова: Навч. посібник / О.Д.Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; За ред. О.Д. Горбула. – 6-те вид., випр. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2007. – 222 с.

Діловий етикет. Етика ділового спілкування. К.: “Альтерпрес”, 2003. – 368 с.

Дзюбак Н.М. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч.-метод. посіб. : для студ. напрямів підготов. 6.040201 “Математика”, 6.040203 “Фізика”, 6.040302 “Інформатика” / Дзюбак Н. М., Беркещук І. С. ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, каф. укр. мови. – Кам’янець-Подільський : Зволейко, 2014. – 203 с.

Жайворонок В.В. та ін. Українська мова в професійній діяльності: Навч. посібник / В.В. Жайворонок, В.М. Бріцин, О.О. Тараненко. – К.: Вища школа, 2006. – 431 с.

Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк. ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 480 с.

Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсінг, 2002.

Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування. Навч. посібник, 2-е вид, перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич, 2004 р.

Караванський С. До зір крізь терня, або хочу бути редактором. Львів: БаК, 2008. – 120 с. (про культуру мовлення, вибір слова і редагування)

Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей. – К., 1996.

Кисіль Г.Г. Культура сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: Міленіум, 2005.

Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навч. посібник. – 3-тє вид., стереотипне. – Суми: Університетська книга, 2005.

Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 496 с.

Коваль А. Культура ділового спілкування: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.

Корніяка О. Мистецтво ґречності: Чи вміємо себе поводити? – К.: Либідь, 1995. – 94 с.

Культура української мови: Довідник / С.Я. Єрмоленко, Н.Я. ДзюбишинаМельник, К.В. Ленець та ін.; За ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

Линчак І.М. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ напряму підгот. “Туризм” / І. М. Линчак, Г. В. Матвєєва. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 329 с.

Личук М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посібник / М. І. Личук, С. В. Харченко, В. Д. Шинкарук. — К. : НАКККіМ, 2014. — 252 с.

Мамрак А.В., Шаров О.І. Українська ділова мова: комп’ютерна версія: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 232 с.

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. Навч. посібник. 2-е вид. К.: Каравела, 2005. – 352 с.

Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посібник. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 360 с.

Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-тє, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.

Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Харків: Акта, 1997. – 192 с.

Паламар Л., Кацавець Г. Мова ділових паперів. Практичний посібник. – К., 2000.

Палеха Ю.І. Ділова етика: Навчальний посібник. – 4-е вид. – К: Вид-во Європейського ун-ту, 2002. – 180 с.

Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с.

Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє видання. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 256 с.

Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.

Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. посібник. – 4-те вид., випр. – К.: МАУП, 2001. – 256 с.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 291 с.

Росінська О.А. Культура сучасної української мови. Довідник для всіх. – Донецьк: ТОВ “ВКФ “БАО”, 2009. – 448 с.

Сагач Г., Мартиненко В. Мистецтво ділового спілкування. – К., 1991.

Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. / За ред. канд. філол. наук Г.Л. Вознюка. – К.: Знання, 2010. – 211 с.

Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділових людей / Уклад. Н.Г. Горголюк, І.А. Казімірова: За ред. В.М. Бріцина. – К.: Довіра, 2007. – 687 с.

Томаш Іржі. Мистецтво говорити. – К., 1989.

Томаш Іржі. Як удосконалювати самого себе. – К., 1984.

Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень / М.Д. Гінзбург, І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М. Корніловська; За ред. М.Д. Гінзбурга. – 2-ге вид., виправлене і доповнене. – К.: Фірма “ІНКОС”, Центр навчальної літератури, 2007. – 627с.

Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум: навч. посібник / Т.В. Симоненко, Г.В. Чорновол, Н.П. Руденко. – К. : ВЦ “Академія”, 2009. – 272 с.

Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 184с.

Українська мова за професійним спрямуванням [Електроний ресурс] : навч. посібник / уклад.: Н. М. Півень, С. В. Артюх, Г. Ю. Шелест ; ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”. – Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2014. – 280 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2979

Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб.-практикум / [Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин та ін.] ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 307 с.

Українська мова. Мова фаху, мова науки, мова спілкування. Тестово-комунікативне навчання [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Ткаченко, О. В. Любашенко, С. Є. Мельник [та ін.] ; за ред. О. В. Любашенко. – Київ : Компас, 2014. – 255 с.

Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації / Т. М. Антонюк [та ін.]. – Чернівці : Друк Арт, 2015. – 525 с.

Українська мова у ХХ столітті: історія лінгвоциду / За ред. Л.Масенко. – К., 2005.

Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – стереотип. вид. – К.: Наук. думка, 2004. – 240 с.

Хміль Ф.І. Ділове спілкування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2004. – 280 с.

Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Вікар, 2003. – 224 с.

Шаповаленко Н.М., Кондратенко Н.В. Українська мова за професійним спрямуванням: юридичний дискурс [Текст] : навч. посіб. / Н.М. Шаповаленко, Н.В. Кондратенко. – Одеса: ОДУВС, 2014. – 144 с.

Шевчук С. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – 6-те вид., випр. і допов. – К. : Алерта, 2008. – 301 с.

Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2005.

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Підручник. За програмою МОНУ. 4-те видання. – К : Алерта, 2014. – 696 с.

Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. – Вид. 2е. – Київ: Лібра, 2003. – 416 с.

Словники загальні

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Перун, 2003. – 1440 с. + CD

Новий тлумачний словник української мови: В 4-х томах / Укл. В.В. Яременко, О. Сліпушко. – В 3-х т. – К.: Аконіт, 2004.

Полюга Л.М. Словник українських синонімів і антонімів / НАН України; Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. — К. : Довіра, 2007. — 575 с.

Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. – Львів :Фенікс,1996. – 224с.

Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. — К. : Освіта, 2008. — 320 с.

Фразеологічний словник української мови / Укл. В.М. Білоноженко, В.О. Винник, І.С. Гнатюк та ін. – К.: Наук, думка, 1999. – Т.І. – 528 с.; Т. ІІ. – 984 с.

Нові слова та значення: словник / Ін-т укр. мови НАН України; уклали: Л.В. Туровська, Л.М. Василькова. – К.: Довіра, 2009. – 271 с.

Українсько-російський словник наукової термінології: Близько 100 000 термінів і термінів-словосполучень / НАН України; Інститут української мови. Комітет наукової термінології / Л.О. Симоненко (заг.ред.), М.П. Годована (уклад.). — К. ; Ірпінь : Перун, 2004. — 403 с.

Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 слів і словосполучень / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, О.І. Хом’як, А.А. Дем’янюк; За ред. Л.І.Шевченко – К.: Арій, 2008. – 672 с.

Карачун В.Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: понад 300000 слів. – К.: Криниця, 1999. – 524 с.

Лозова Н.Є. Дзвона чи дзвону? або –а (-я) чи –у (-ю) в родовому відмінку: Словник-довідник / Н.Є. Лозова, В.Б. Фридрак. – К.: Наук. думка, 2007. – 168 с.

Орфоепічний словник української мови: В 2 т. / Уклад.: М.М. Пещак, В.М. Русанівський, Н.М. Сологуб, В.В. Чумак, Г.М. Ярун. – К.: Довіра, 2001.

Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – 3 тє вид., випр. – К.: Знання, 2006. – 367 с.

Полюга Л.М. Словник українських морфем: понад 45 000. / Л.М.Полюга. – Вид. 3є, допов. і випр. – К.: Довіра, 2009. – 554 с.

Лучик А.А. Російсько-український та українсько-російський словник еквівалентів слова. – К.: Довіра, 2004. – 495 с.

Словники з української мови за професійним спрямуванням

Дубічинський В.В., Кримець О.М., Чернявська С.М. Словник-мінімум термінів ділової української мови / Національний технічний ун-т “Харківський політехнічний ін-т”. — Х.: НТУ “ХПІ”, 2002. — 60 с.

Євтушенко Л.І., Гнатюк І.М., Міхненко Н.Ф., Шевченко Н.О., Шпак Н.А. Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики = Англо-украинско-русский тематический словарь деловой лексики: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Людмила Іванівна Євтушенко (заг. ред.). — 2 вид., доп. — К. : Фірма “ІНКОС”, 2009. — 392 с.

Олійник О.Б. Словник ділової людини (Російсько-український) / Академія наук вищої школи України. — К. : Слов’янський клуб, 1996. — 448 с.

Російсько-український словник ділової мови / Уклад. О. Мокровольський, О. Шокало. – 3тє вид., випр. і доп. – К.: Редакція журналу “Український світ”, 1992. – 302 с.

Російсько-український словник-довідник “Порадник ділової людини” / Уклад. О.М.Коренга та ін. – К.: Основи, 1995. – 320 с.

Складні випадки перекладу: Словник-довідник для студентів, які вивчають курс “Ділове українське мовлення” / Державна академія легкої промисловості України / О.Ф. Пінчук (упоряд.), І.Я. Дзира (упоряд.). — К., 1996. — 32 с.

Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини: Короткий словник бізнесмена. — К.: Криниця, 1999. — 199 с.

Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К.: Знання, 2004. – 367 с.

Словник професійної термінології з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Г. М. Ковальова, Л. К. Лисак, І. М. Медведєва; Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 2007. — 68 c.

Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник (сфера ділового спілкування) = Русско-украинский словарь (сфера делового общения) / А.А.Тараненко, В.М.Брицын / Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України. 2 вид., випр. і доп. — К. : Основа, 1999. — 398 с.

Термінологічний словник за професійним спрямуванням / З. О. Сергійчук, М. М. Цілина, В. І. Луценко, Л. І. Луценко, В. Р. Мельниченко ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини “Україна”. — К., 2006. — 274 с.

Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини: 15 000 слів. / Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу / П.Г. Зеленський (уклад.), О.П. Зеленська (уклад.). — 1 вид. — К., 1998. — 560 с.

Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи / С.В.Шевчук. — 2-ге вид., переробл. і доп. — К.: Вища школа, 2008. — 487 с.

Термінологічні мистецтвознавчі словники

Антонович Є. А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури : для використ. у навч. процесі студ. вищ. навч. закл. / Є. А. Антонович, Я. В. Василишин, В. А. Шпільчак. — Л. : Світ, 2001. — 240 c.

Безклубенко С. Д. Мистецтво : терміни та поняття : енциклопедичне видання : у 2-х т. / Сергій Данилович Безклубенко ; Ін-т культурології Академії мистецтв України. — К., 2008.

Ванін В. В. Російсько-український словник з нарисної та прикладної геометрії, загального машинобудування, комп’ютерної графіки [Текст] / В. В. Ванін, В. А. Герасимчук. — К. : Либідь, 1994. — 216 с.

Вовк А. Англійсько-український словник назв кольорів і кольорознавства = English-Ukrainian dictionary of color names and color science / А. Вовк, Б. Струмінський. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто : UKRAPRINT, 1986. — 94 с.

Герасимчук Л. ArtLex. Англійсько-український мистецтвознавчий словник [Текст] : понад 5 000 слів і понять / Л. Герасимчук. — К. : Криниця, 2004. — 96 с.

Глушко В. П. Словник іншомовних соціокультурних термінів / В. П. Глушко. — Суми : Сум ДУ. — 2004. — 38 с.

Гурко О. В. Словник термінів графічного дизайну / О. В. Гурко, І. С. Попова. — Д. : Пороги, 2009. — 157 с.

Декоративно-ужиткове мистецтво : словник в 2-х томах. Т. 1 / Я. П. Запаско, І. В. Голод, В. І. Білик. — Львів : Афіша, 2000. — 364 с.

Декоративно-ужиткове мистецтво : словник в 2-х томах. Т. 2 / Я. П. Запаско, І. В. Голод, В. І. Білик. — Львів : Афіша, 2000. — 400 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок. — К. : Довіра, 2006. — 703 с.

Клименюк Т. Ілюстрований словник архітектурних термінів / Т. Клименюк, В. Проскуряков та ін. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 180 с.

Климишин О. С. Природнича музейна термінологія [Текст] : словник-довід. / О. С. Климишин ; відп. ред. Ю. М. Чорнобай ; НАН України, Держ. природознав. музей. — Л. : [б.в.], 2003. — 244 с.

Короткий словник понять і термінів образотворчого мистецтва / укл. Л. О. Орел. — К. : ДАКККіМ, 2004. — 46 с.

Матейко К. Український народний одяг : етнографічний словник / К. Матейко. — К. : Наукова думка, 1996. — 195 с.

Мистецтво України [Текст] : біогр. довідник / упоряд. : А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. — К. : УЕ ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с.

Мистецтво України : енциклопедія : в 5-ти т. / відп. ред. А. В. Кудрицький. — К. : Українська енциклопедія, 1995.

Митці України [Текст] : енцикл. довідник / упоряд. : М. Г. Лабінський, В. С. Мурза ; за ред. А. В. Кудрицького. — К. : УЕ ім. М. П. Бажана, 1992. — 848 с.

Нелюба А. М. Словник образотворчого мистецтва [Текст] / А. М. Нелюба. — Х. : [б.в.], 1996. — 167 с.

Ничкало С. А. Мистецтвознавство [Текст] : короткий тлумачний словник / С. А. Ничкало. — К. : Либідь, 1999. — 207 с.

Образотворче мистецтво : енциклопедичний ілюстрований словник-довідник / упорядник Анатолій Пасічний. — К. : Факт, 2007. – 680 с.

Попов П. Матеріали до словника українських граверів [Текст] / П. Попов. — К. : Укр. наук. ін–т книгознавства, 1926. — 140 с.

Попов П. Матеріали до словника українських граверів [Текст] Додаток 1 / П. Попов. — К. : Укр. наук. ін–т книгознавства, 1927. — 34 c.

Пошивайло О. М. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України : (Гетьманщина) [Текст] / О. М. Пошивайло. — Опішне : “Українське Народознавство”, 1993. — 235 с.

Російсько-український практичний словник реставратора [Текст] / Національний науково-дослідний реставраційний центр України ; ред. Н. Є. Лозова. — К. : УАІД “Рада”, 2004. — 264 с.

Реклама : Словник термінів / Упорядник Р. Г. Іванченко — К. : Фонд сприяння розвитку книговидання та преси, 1998. — 208 с.

Словник-довідник термінології музейництва [Текст] / Р. Б. Микульчик [та ін.] ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології. — Л. : Львів. політехніка, 2012. — 126 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM).

Словник українського сакрального мистецтва [Текст] / М. Станкевич [та ін.] ; наук. ред. М. Станкевич ; Інститут народознавства НАН України. — Л. : [б.в.], 2006. — 288 с.

Словник художників України [Текст] / редкол. М. П. Бажан (відп. ред.) [та ін.] ; АН УРСР. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1973. — 291 с.

Тимофієнко В. І. Архітектура і монументальне мистецтво : терміни та поняття / В. І. Тимофієнко. — К. : Вид-во “Головкиївархітектура”, 2002. — 472 с.

Українські радянські художники [Текст] : довідник / [упоряд. Р. О. Даскалова та ін.]. — К. : Мистецтво, 1972. — 564 с.

Художники України : енцикл. довід. / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський ; Академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. — К. : Інтертехнологія, 2006. — 640 с.

Шкаруба Л. М. Російсько-український словник художніх термінів [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. М. Шкаруба, Л. С. Спанатій ; М-во освіти і науки України. — Київ : Каравела, 2012. — 320 с.

Шевченко Є. І. Народна деревообробка в Україні [Текст] : словник народної термінології / Є. І. Шевченко. — К. : Артанія, 1997. — 262 с.

Похожие работы:

«ПОЛОЖЕНИЕО XVII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ "ОРЕНБУРГ ФОРПОСТ РОССИИ" I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Согласно плану мероприятий Государственного Российского Дома народного творчества, Министерства культуры и внешних связей Оренб...»

«7 4.264.5 Методика викладання біологічних наук 74.265.1 Методика викладання фізики 74.265.5 Методика викладання астрономії 74.265.7 Методика викладання хімії 74.266 Методика викладання мистецтва 74.267 Методика викладання фізичної культури 74.268...»

«ПЛАН-КОНСПЕКТ Т Е М А № 2: "Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и действия по ним работников организации".Учебные цели: Изучить со слушателями предназначение и способы доведения до населения и сотруд...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по изобразительному искусству для 8 класса составлена с учётом нормативных документов : Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДА...»

«Сценарій виховного заходу на тему:Підготувала: Лихтей Тетяна Василівна Тема. День зимуючих птахів.Мета: спираючись на знання учнів, продовжувати формувати поняття "птахи" дати уявлення про зимуючих птахів і їх життя взимку, встановити взаємозв’язок між змінами в неж...»

«Трудові справи під час краєзнавчо-трудової діяльності Освітня лінія Базового компонента дошкільної освіти "Дитина у світі культури" націлює на досягнення дитиною предметно-практичної компетенції як результату освітньої роботи, яка передбачає сформован...»

«Информация по общежитиям для поступающих в ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России Общежития ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава РоссииДля иногородних студентов РФ: Общежитие, расположенное по адресу: СПб, пр. Просвещения, д. 45 Общежитие, расположенное по адресу: СПб, С...»

«СОДЕРЖАНИЕ1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ"2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ"3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ"4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ...»

«ПРЕСС-РЕЛИЗ Обновленные методические рекомендации по организации выполнения испытаний ГТО Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков утвердил новые методические рекомендации по организации и выполнению нормативов испыт...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.