WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«WIEDZA OGLNA Podrczniki w jzyku ukraiskim lub rosyjskim:Польща – нарис історії (Polska – zarys dziejw), red. Wodzimierz Mdrzecki, Jerzy Bracisiewicz, tum. Iwan Swarnyk, Instytut ...»

TEMATY I LITERATURA

WIEDZA OGLNA

Podrczniki w jzyku ukraiskim lub rosyjskim:Польща – нарис історії (Polska – zarys dziejw), red. Wodzimierz Mdrzecki, Jerzy Bracisiewicz, tum. Iwan Swarnyk, Instytut Pamici Narodowej 2015, s. 368.ukasz Kamiski, Maciej Korku, Przewodnik po historii Polski 966–2016, Instytut Pamici Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016, 118 s. = Путівник з Історії Польщі 1050 років. 966–2016, pdf, http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/16251,Przewodnik-po-historii-Polski-9662016.html

А. Андpеев и др., История Польши, Монолит-Евролинц-Традиция, 2002Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі, Київ 2008.

Дьяков В.А. (отв. ред.), Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней, М.: Наука, 1993.

Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г., Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів,  Львів 2002.

Камінський Сулима А., Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505-1795. Громадяни, їх держава, суспільство, культура, К. 2011.

Inna literatura:http://www.twirpx.com/files/historic/europe_america/poland/

ZAGADNIENIA i LITERATURA SZCZEGOWA

I. REDNIOWIECZE

1. Chrzest Polski w 966 r. i jego konsekwencje dla Polakw.

2. Stosunki polsko-ruskie za panowania Bolesawa Chrobrego.

3. Wojny polsko-niemieckie w XI i XII w.

4. Bolesaw Krzywousty i pocztek procesu rozbicia dzielnicowego Polski.

5. Krl Przemys I oraz prby zjednoczenia Polski pod koniec XIII w. i w pocztkach XIV w

6. Najazdy Tatarw na Polsk i Ru w XIII w.

7. Wadysaw okietek i jego droga do korony krlewskiej.

8. „Zasta Polsk drewnian a zostawi murowan” - reformy Kazimierza Wielkiego.

9. Unie Polski z Litw w XIV i XV w.

10. Wadysaw Jagieo wobec Krzyakw. Wielka wojna z zakonem krzyackim.

11. Polityka dynastyczna Jagiellonw w XV w. - pocztkach XVI w.

12. Gospodarka na ziemiach polskich w okresie redniowiecza

LITERATURA

Podrczniki:

J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. -1370), Wielka Historia Polski, t.2, Krakw 1999.

K. Baczkowski, Dzieje Polski pnoredniowiecznej (1370-1506), Wielka Historia Polski, t. 3, Krakw 1999.

S. Szczur, Historia Polski. redniowiecze, Krakw 2002.

Opracowania:

Pocztki Pastwa Polskiego: ksiga tysiclecia, wyd. K. Labuda, t. 1-2, Pozna 2002.

K. Kolinger, Polityka wschodnia Bolesawa Chrobrego w latach 992-1015, Wrocaw 2015.

A. Pleszczyski, Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963-1024). Narodziny stereotypu, Lublin 2008.

J. Strzelczyk, Mieszko Pierwszy, Pozna 1992.

G. Labuda, wity Stanisaw, Pozna 2000.

M. Dworsatschek, Wadysaw II Wygnaniec, Wrocaw 1998.

B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1997.

M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczastwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocaw 1986.

Piastowie w dziejach Polski. Zbir artykuw z okazji trzechsetnej rocznicy wyganicia dynastii Piastw, pod red. R. Hecka, Wrocaw 1975.

Polska dzielnicowa i zjednoczona. Pastwo. Spoeczestwo. Kultura, pod red. A. Gieysztora, Warszawa 1972.

B. Nowacki, Przemys II. Odnowiciel Korony Polskiej (1257-1296), Krakw 2013.

J. Wyrozumski,  Kazimierz Wielki, Wrocaw 2004, s. 94-130.

J. Wyrozumski, Wgry i sprawa Rusi halicko-wodzimierskiej za Kazimierza Wielkiego; Europa rodkowa i Wschodnia w polityce Piastw, Toru 1996.

F. Kiryk, Wielki krl i jego nastpca, Krakw 1992.

J. Krzyaniakowa, J.Ochmaski, Wadysaw Jagieo, Wrocaw-Warszawa-Krakw-Gdask 1990.

W. Morawski, Dzieje gospodarcze Polski, Warszawa 2011.

A. Jezierski, C. Leszczyska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001.

II. NOWOYTNO

1. Pastwo polsko-litewskie w czasach panowania Zygmunta Starego.

2. Unia lubelska 1569 roku – przyczyny i konsekwencje dla pastwa polsko-litewskiego.

3. Sejm Rzeczypospolitej – rola polityczna i ustrojowa.

4. Bezkrlewia i elekcje w dawnej Rzeczypospolitej – procedura, przebieg, konsekwencje „wolnego” wyboru krla.

5. Polityka wschodnia Stefana Batorego.

6. Wojny ze Szwecj w czasach panowania Zygmunta III Wazy.

7. Powstanie Bohdana Chmielnickiego 1648-1654 – konsekwencje dla Rzeczypospolitej i ziem ukraiskich.

8. Wojny Rzeczypospolitej ze Szwecj i Moskw w XVII wieku – przyczyny i konsekwencje dla funkcjonowania pastwa.

9. Ugoda hadziacka 1658 roku – Rzeczypospolita Trojga Narodw.

10. Polityka zagraniczna Jana III Sobieskiego.

11. Rozbiory Rzeczypospolitej – przyczyny.

12. Prby ratowania pastwa – Sejm Wielki i Konstytucja 3-go Maja.

LITERATURA

Podrczniki:

U. Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008.

M. Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Krakw 2004.

Historia Polski, pod red. T. Manteuffla, t. I, cz. II:  od poowy XV wieku do roku 1764 wieku, Warszawa 1960.

W. Konopczyski, Dzieje Polski Nowoytnej, t. 1-2, Warszawa 1986 i nastpne wydania.

Opracowania:

A. Wyczaski, Zygmunt Stary, Warszawa 1985.

A. Wyczaski, Polska Rzecz Pospolit Szlacheck, t. 1, Warszawa 1991.

A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August, krl polski i wielki ksi litewski 1520-1562, Warszawa 1996.

S. Cynarski, Zygmunt August, Wrocaw 1988.

K. Olejnik, Stefan Batory, Warszawa 1998.

Krlowie elekcyjni - leksykon biograficzny, red. I. Kaniewska, Krakw 2006.

H. Wisner, Zygmunt III Waza, Wrocaw 1991.

W. A. Serczyk, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje kozaczyzny do 1648 roku, Krakw 1984 i 1986; H. Wisner, Wadysaw IV Waza, Wrocaw 1995.

T. Wasilewski, Ostatni Waza na tronie polskim, Katowice 1984.

A. Kersten, Stefan Czarniecki 1599-1665, Warszawa 1963.

Z. Wjcik, Jan Kazimierz Waza, Wrocaw 1997, 2004.

Z. Wjcik, Wojny kozackie w dawnej Polsce, Krakw 1989.

J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, Wrocaw 2007.

W. Kriegseisen, Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku), Warszawa 1995.

W. Kriegseisen, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991

M. Borucki, Sejmy i sejmiki szlacheckie, Warszawa 1972.

Dzieje sejmu polskiego, pod red. J. Bardacha, Warszawa 1993.

E. Opaliski, Sejm srebrnego wieku 1587-1652, Warszawa 2001.

Z. Wjcik, Jan Sobieski, Warszawa 1994.

T. Cegielski,. Kdziela, Rozbiory Polski 1772-1793-1795, Warszawa 1990.

E. Rostworowski, Ostatni krl Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja, Warszawa 1966.

K. Zienkowska, Stanisaw August Poniatowski, Wrocaw 1998.

W. Morawski, Dzieje gospodarcze Polski, Warszawa 2011.

A. Jezierski, C. Leszczyska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001.

J. Topolski, Gospodarka polska a europejska w XVI-XVIII wieku, Pozna 1977.

III. WIEK XIX

1. Ksistwo Warszawskie - okolicznoci powstania, ustrj, funkcjonowanie

2. Powstanie listopadowe – ze szczeglnym uwzgldnieniem dziaa na Litwie i Ukrainie.

3. Znaczenie emigracji w XIX-wiecznych dziejach narodu polskiego.

4. Zesania Polakw na Syberi – od konfederacji barskiej do 1914 r.

5. Charakter dziaa zbrojnych w okresie powstania styczniowego.

6. Rola Kocioa katolickiego w utrzymaniu polskoci – epoka rozbiorowa.

7. Gwne nurty polityczne polskich partii politycznych (przywdcy, programy) na przeomie XIX/XX w.

8. Autonomia Galicji w II poowie XIX w.

9. Najwybitniejsi Polacy doby niewoli narodowej – propozycje postaci i uzasadnienie wyboru.

10. Polacy, ktrzy rozsawili Polsk w wiecie – XIX w. (kultura, nauka, polityka).

11. Rola modziey w dziejach Polski (od Filaretw po Orlta Lwowskie).

12. Gospodarka ziem polskich na pocztku XX w. - zrnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego ziem pozostajcych pod panowaniem Romanowych, Hohenzollernw i Habsburgw.

LITERATURA

Podrczniki:

A. Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Krakw 2000.

K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 1987.

S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1987.

J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007.

Opracowania:

M. Banaszak, Historia Kocioa katolickiego, t. III: czasy nowoytne 1758-1914, Warszawa 1991.

J. Dybiec, Nie tylko szabl. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tosamoci narodowej 1795-1918, Krakw 2004.

Dzieje Kresw, red. M. Karolczuk-Kdzierska, Krakw 2006.

B. Grochulska, Ksistwo Warszawskie, Warszawa 1991.

L. Hass, Inteligencji polskiej dole i niedole (XIX i XX wiek), owicz 1999.

Z. Fras, Galicja, Wrocaw 1999.

I. Ihnatowicz, Spoeczestwo polskie X-XX wiek, Warszawa 1995;

S. Kalembka, Wielka Emigracja. Polskie wychodstwo polityczne w latach 1831-1862, Warszawa 1971.

F. Koneczny, Dzieje Polski opowiedziane modziey, Lublin 2010;

A. Kuczyski, Syberia 400 lat polskiej diaspory, Krzeszowice 2007.

D. Olszewski, Kultura i ycie religijne spoeczestwa polskiego w XIX wieku, Lublin 2014;

W. liwowska, Zesacy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej poowie XIX wieku, Warszawa 1998.

R. Wapiski, Historia polskiej myli politycznej XIX i XX wieku, Gdask 1997.

A. Witkowska, Wielkie stulecie Polakw, Warszawa 1987.

J. Wojtasik, Idea walki zbrojnej o niepodlego Polski 1864-1907, Warszawa 1987

A. Zahorski, Zajewski W., Kieniewicz S., Trzy powstania narodowe, Warszawa 1997.

A. Jezierski, C. Leszczyska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1997.

I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1978.

IV. WIEK XX DO 1945

1. Polacy na frontach I wojny wiatowej oraz polityczne zabiegi na rzecz odbudowy pastwa (1914-1918).

2. Nowy powojenny ad – traktat wersalski a Polska.

3. Walka o granice (1918-1922).

4. Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1918-1939.

5. Polityka zagraniczna i miejsce Polski w Europie midzywojennej.

6. Odbudowa gospodarcza Polski po I wojnie wiatowej i proces unifikacji terenw z trzech rozbiorw.

7. Pakt Ribbentrop-Mootow i jego realizacja.

8. Dwie okupacje – porwnanie polityki III Rzeszy i ZSRS wobec Polski i Polakw.

9. Polacy na frontach II wojny wiatowej.

10. Polskie Pastwo Podziemne i rzd na obczynie.

11. Powstanie Warszawskie.

12. Skutki gospodarcze i spoeczne II wojny wiatowej na ziemiach polskich.

V. DZIEJE PASTWA I NARODU POLSKIE PO II WOJNIE WIATOWEJ

1. Sytuacj polityczna Polski po zakoczeniu II wojny wiatowej

2. Geneza, przebieg i konsekwencje Akcji „Wisa”

3. Etapy przejmowania wadzy przez komunistw w Polsce, z uwzgldnieniem dziaa opozycji legalnej i podziemia antykomunistycznego

4.Procesy stalinizacji pastwa polskiego, a inne pastwa Europy rodkowo-Wschodniej

5. System polityczny i spoeczno-gospodarczy Polski w okresie stalinowskim, z uwzgldnieniem Konstytucji z 1952 r.

6. Przeom polityczny w Polsce w 1956 roku

7. Przyczyny i przebieg wydarze marcowych 1968 roku w Polsce

8. Polityka wewntrzn i zagraniczna Wadysawa Gomuki i Edwarda Gierka

9. Dziaalno opozycji w PRL-u;

10. Scharakteryzuje relacje pastwo-Koci i oce rol Kocioa w yciu spoecznym

11. Solidarno i jej wpyw na przemiany spoeczno-polityczne w Polsce;

12. Gospodarka PRL

LITERATURA (DLA TEMATW IV oraz V)

Podrczniki:

C. Brzoza, A.L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Krakw 2006.

R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.

W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1918-1980, Londyn 1980 (oraz nastpne wydania krajowe)

Opracowania:

Ciechanowski J., Powstanie warszawskie, Warszawa 1984.

Ciesielski S., Guag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918-1953, Warszawa 2010.

Duraczyski E., Rzd polski na wychodstwie 1939-1944, Warszawa 1993.

Eisler J., Szwarc A., Wieczorkiewicz P., Polska - dzieje polityczne ostatnich dwustu lat, Warszawa 1997.

Eisler J., Marzec 1968, Warszawa 1991.

Eisler J., Grudzie 1970, Warszawa 1995.

Friszke A., O ksztat niepodlegej, Warszawa 1989.

Kawalec K., Roman Dmowski 1864-1939, Wrocaw 2002.

Karski J., Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945, Warszawa 1992.

uczak C., Polska i Polacy w II wojnie wiatowej, Pozna 1993.

Materski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939, Warszawa 1994.

Pajewski J., Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Pozna 2007.

Suleja W., Jzef Pisudski, Wrocaw 1995.

Woos M., O Pisudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec polski w okresie kryzysu politycznego 1925-1926, Krakw 2013.

A. Jezierski, C. Leszczyska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1997.

I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1978.

W. Morawski, Dzieje gospodarcze Polski, Warszawa 2011.

J. Kaliski, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012.

VI. DZIEJE POLAKW NA WSCHODZIE

1. Zamek, paac, dwr - od obiektu obronnego do rezydencji magnacko-szlacheckiej na terenach dzisiejszej Ukrainy.

2. Szlachta polska na terenach dzisiejszej Ukrainy w XIX w.

3. ycie codzienne w dziewitnastowiecznym ziemiaskim dworze na Ukrainie.

4. Polski dwr na Kresach Poudniowo-Wschodnich w polskiej literaturze piknej – wybrane przykady.

5. Losy rezydencji na terenach dzisiejszej Ukrainy w XX w.

6. Rodem z Kresw – polscy generaowie i ich rola w czasie II wojny wiatowej (na wybranych przykadach).

7. Rozwj owiaty polskiej w XIX wieku – Gimnazjum i Liceum w Krzemiecu.

8. Polscy naukowcy na uniwersytetach w Charkowie, Kijowie i Odessie w XIX i pocztkach XX wieku.

9. Rodem z Kresw – polscy artyci i ich twrczo na wybranych przykadach.

10. Sawni Polacy i ich zwizki z Ukrain – wybierz i uzasadnij.

11. Losy Polakw w ZSRR w latach 20. XX w. - czasy Nowej Polityki Ekonomicznej.

12. Losy Polakw w ZSRR w latach 30. XX w. Operacja polska w latach 1937-1938.

LITERATURA

R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, t. I-XI, Wrocaw 1991-1997.

D. Antoniuk, 155 polskich zamkw i rezydencji na Ukrainie, Kijw 2011

D. Antoniuk, 315 polskich zamkw i rezydencji na Ukrainie, Kijw 2012.

D. Beavouis, Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Woyniu, Podolu i Kijowszczynie, prze. Ewa i Krzysztof Rutkowscy, Pary 1987.

D. Beavouis, Walka o ziemi. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzenej pomidzy caratem a ludem ukraiskim 1863-1914, prze. Krzysztof Rutkowski, Sejny 1996.

D. Beavouis, Trjkt ukraiski. Szlachta, carat i lud na Woyniu, Podolu i Kijowszczynie 1793-1914, prze. Krzysztof Rutkowski, Lublin 2005 i 2011.

Д. Бовуа, Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831-1863), Київ 1996.

Д. Бову, Битва за землю в Україні 1863-1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктахД. Бовуа, Російська влада і польська шляхта в Україні 1793-1830 рр., Львів 2007.

K. Bockenheim, Dworek, kontusz, karabela, Wrocaw 2003 (seria A to Polska Wanie).

Dzieje architektury w Polsce, praca zbiorowa, Krakw 1996.

M. Iwanow, Pierwszy nard ukarany. Polacy w Zwizku Radzieckim 1921-1939, Warszawa–Wrocaw 1991.

M. Iwanow, Zapomniane ludobjstwo. Polacy w pastwie Stalina. „Operacja Polska" 1937-1938, Krakw 2014.

J. Kolbuszewski, Kresy, Wrocaw 2006 (seria A to Polska Wanie).

Z. Kossak-Szczucka, Pooga. Wspomnienia z Woynia 1917-1919, Warszawa 1996.

J. Kupczak, Polacy na Ukrainie w latach 1921-1939, Wrocaw 1994.

W. Lizak, Rozstrzelana Polonia. Polacy w ZSRR 1917-1939, Szczecin 1990.

Z. ukawski, Ludno polska w Rosji 1863-1914, Warszawa 1978.

T. Polak, Zamki na kresach: Biaoru, Litwa, Ukraina, Warszawa 1997.

Polacy na Ukrainie. Zbir dokumentw, Cz. 1: lata 1917-1939, t. I, pod red. Stanisawa Stpnia, Przemyl 1998; t. II, Przemyl 1999; t. III, Przemyl 2001; t. IV, pod red. Stanisawa Stpnia i Oeksandra Rublowa, Przemyl 2004; t. V, Przemyl 2005.

Polki na pivdni Ukrani - Polacy na poudniowej Ukrainie, pod red. T.Ciesielskiego i V.Kusznira, Odessa-Opole-Olsztyn 2006.

Polacy na poudniowej Ukrainie XVII-XX wiek - Polki na pivdni Ukrani XVII-XX v., pod red. T.Ciesielskiego, E.Czapiewskiego, A.Korytki, V.Kusznira i H.Stroskiego, Olsztyn-Opole-Wrocaw-Odessa 2007.

Polki na pivdni Ukrani ta v Krimu - Polacy na poudniowej Ukrainie i Krymie, pod red. T.Ciesielskiego, E.Czapiewskiego i V.Kusznira, Odessa-Opole-Wrocaw-Olsztyn 2007.

H. Stroski, Represje stalinizmu wobec ludnoci polskiej na Ukrainie w latach 1929-1939, Warszawa 1998.

Костюшко И.И., Польское национальное меньшинство в СССР: 1920-е годы, Москва 2001.

Стронський Г., Злет і падіння. Польський національний район в Україні у 20-30-ті pоки, Тернопіль 1992.

VII. DZIEJE KULTURY POLSKIEJ

1. Znaczenie dla kultury polskiej pieni „Bogurodzica”?

2. Rola kocioa i religii w tworzeniu i upowszechnianiu kultury w redniowieczu.

3. Dlaczego epok renesansu nazwano w Polsce odrodzeniem?

4. Problemy spoeczne i polityczne w swojej twrczoci Jana Kochanowskiego

5. Polskie elity intelektualnej w dobie nowoytnej i ich dorobek.

6. Cele i zaoenia kultury polskiej doby owiecenia.

7.  Jak literatura „ku pokrzepieniu serc” budowaa etos patrioty - twrczo nie tylko Henryka  Sienkiewicza.

8. Kultura polska pod zaborami.

9. Kultura I Rzeczpospolitej jako dorobek wieloetnicznej spoecznoci pastwa.

10. Wkad kultury polskiej XX wieku do dziedzictwa kultury wiatowej.

11. Jakie motywy charakterystyczne dla kultury Ukrainy wystpuj w literaturze polskiej? Odwoaj si do wybranego przez siebie pisarza polskiego.

12. Wska elementy wsplne dla kultury Polski i Ukrainy w historii Kamieca Podolskiego i Podola.

LITERATURA

Podrczniki:

M. Bogucka, Kultura, nard, trwanie: dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 r., Warszawa 2008.

B. Suchodolski, Dzieje kultury polskiej, Warszawa 1986.

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Wrocaw 1991.

Historia sztuki polskiej w zarysie, red. T. Dobrowolski, t. 1-3, Warszawa 1965.

Opracowania:

M. Gbarowicz, Studia nad dziejami kultury artystycznej pnego renesansu w Polsce, Toru 1962.

C. Hernas, Barok, Warszawa 1973 i wyd. nast.

A. Hutnikiewicz, Moda Polska, Warszawa 1994 i nast. wyd.

M. Klimowicz, Owiecenie, Warszawa 1979 i nast. wyd.

Kultura Polski redniowiecznej XV-XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997.

T. Lubelski, Historia kina polskiego 1895-2014, Krakw 2008.

H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1978 i nast. wyd.

T. Michaowska, redniowiecze, Warszawa 1995 i nast. wyd.

Polska dzielnicowa i zjednoczona. Pastwo-Spoeczestwo-Kultura, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972.

Polska w epoce Odrodzenia. Pastwo-Spoeczestwo-Kultura, red. A. Wyczaski, Warszawa 1972.

Polska XVII wieku, Pastwo-Spoeczestwo-Kultura, red. J. Tazbir, Warszawa 1974.

Polska w epoce Owiecenia, Pastwo-Spoeczestwo-Kultura, red. B. Lenodorski, Warszawa 1974.

Polska na tle procesw rozwojowych Europy w XX wieku, red. S. Sierpowski, Pozna 2002

H.G. Pott, Krtka historia kultury europejskiej, Warszawa 2008.

S. Wasylewski, ycie polskie w XIX wieku, Warszawa 2008.

Obyczaje w Polsce. Od redniowiecza do czasw wspczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2004.

B. Orowski, Historia techniki polskiej, Radom 2006.

J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce, Pozna 1998.

J. Tazbir, Studia nad kultur staropolsk, Krakw 2001.

J. Tazbir, Szlaki kultury polskiej, Warszawa 1986.

T. Witczak, Literatura redniowiecza, Warszawa 1990 i nast. wyd.

A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1999.

A. Zamojski, Wasn drog. Osobliwe dzieje Polakw i ich kultury, Warszawa 2002.

J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1973 i nast. wyd.

KONIEC

Komitet Gwny OlimpiadyПохожие работы:

«" Дню Республики посвящается"Цели:– воспитание любви к своей родине,– воспитание уважения к национально-культурным традициям народов Башкортостана, развитие и сохранение их обычаев и традиций,– развитие познав...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Катайская средняя общеобразовательная школа № 1" 1594485310515Историко – краеведческий музей имени Б.Ф.Мартюшева 42373558820150 454215583940658027670345567080276703455670-3455670503999580276703455670 Лекции п...»

«Проект по патриотическому воспитанию в старшей группе "Русская народная тряпичная кукла" Февральмарт 2017 год Составили воспитатель Назарова Лариса Федоровна МДОУ № 59 город Электросталь Если вы хотите узнать душу народа, Приглядитесь, как и во...»

«Конспект урока по литературе в 9 классе. Тема: "Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Цель: знакомство с историей создания, жанром, системой образов романа в стихах "Евгений Онегин".Задачи: знакомство с романом А.С. Пушкина "Евгений Онегин", научными концепциями, закрепление навыков лекционной работы, восп...»

«Управление образования администрации г.КрасноперекопскаМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым "СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по ВР Директор МБОУ "СОШ № 4" МБОУ "СОШ № 4" г.Красн...»

«Понимающих людей в России много, а вот готовых бороться, действительно, мало, поскольку в России слишком велик процент психически больных людей. Что делать: Главное привлечь на нашу сторону умных людей, получить...»

«Тема: Происхождение человека. Цель: изучить проблемы происхождения человека;-рассмотреть виды человека, расселение древних людей, условия жизни, родовую общину;ХОД УРОКА: Организационный момент.приветствие-подготовка рабочего места-сообщение темы и целей урока II. Проверка знаний полученных ранее.фронтальный опроссочи...»

«Этапы: Установка Получение и ввод лицензионного ключа Настройка пути сохранения истории рук в покерруме и настройка запуска покеррума. Настройка пути поиска и сохранения конвертированных рукНастройка менеджера статистики: Настройка HoldemManager1 Настройка HoldemMan...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.