WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«(резюме) Ивайло КОСТОВ, адвокат от Софийска адвокатска колегия, асистент по граждански процес в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ До приемането на ГПК ...»

ПРЕКЛУЗИИ НА ПРАВА ОТНОСНО ФАКТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА

(резюме)

Ивайло КОСТОВ, адвокат от Софийска адвокатска колегия, асистент по граждански процес в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

До приемането на ГПК през 2007 г. общият исков процес никога не е бил конструиран по начин, при който попълването на делото с факти да бъде концентрирано на ранен етап от първоинстанционното производство, без възможност за ответника да сочи факти, на които основава възраженията си по същество срещу основателността на предявения иск след стадия на предварителната подготовка по делото. В исторически план в България, когато процесуалната уредба е предвиждала предварителна писмена подготовка на делото преди внасянето му за разглеждане в открито съдебно заседание, след която по отношение на страните се налагат едни или други ограничения за въвеждане на правоизключващи, правоунищожаващи или правопогасяващи факти (1907 г. - 1922 г., 1930 г. - 1948 г.), пред въззивната инстанция се е уреждала принципната допустимост на нови защитни средства, независимо от причината, поради която те не са посочени в първоинстанционното производство. В сравнителноправен аспект възприетият модел особено на първоинстанционното производство не намира аналог в големите европейски процесуални системи.

Систематичното разглеждане на относимите процесуални разпоредби, свързани с правомощията на участниците в производството, поставя съществени въпроси в светлината на принципите на гражданския процес – равенство на страните, установяване на истината, сътрудничество между съда и страните, разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

Особено сериозен проблем предизвиква редакцията на разпоредбата на чл. 133 ГПК. Позицията на ответника в общия исков процес е сериозно компрометирана в случай на допуснато от него неизвинително процесуално бездействие в стадия на предварителната подготовка на делото. Разглеждана във връзка с всички разпоредби, които уреждат процесуалните действия на страните за посочването на фактите в първата инстанция, санкционната норма на чл. 133 ГПК в частта, в която след изтичането на срока на отговор се преклудира правото на ответника да посочи възраженията си по същество, противоречи на чл. 121, ал. 2 и на чл. 56 от Конституцията. Чрез нея се прегражда възможността за ответника да попълни делото с относими за решаването му факти, посочването на които би довело до отхвърлянето на предявения срещу него иск. Преклузията на процесуални права, така както е уредена в чл. 133 ГПК, противоречи на принципа за установяване на истината.

Този извод се основава на разбирането ми, че при формулирането на конкретните норми, които трябва да бъдат пряко проявление на този принцип, законодателят не е отчел конституционния императив производството да бъде изградено по такъв начин, че при постановяването на съдебното решение съдът да приложи точната материалноправна норма към фактите, които в действителност са се случили в определен минал момент. Действащата уредба създава пречки пред съда да изпълни задължението си да проведе установяването на истината по конкретното дело. Това задължение произтича от присъщата цел за всяко двустранно съдебно производство – да бъде постановен съдебен акт, който в максимална степен да отговаря на действителното фактическо положение.

Преклузията настъпва на етап от производството, в който съдът не е упражнявал каквито и да било правомощия във връзка с изясняването на делото от фактическа страна.

По силата на чл. 145 ГПК съдът има задължение да укаже на страните в откритото заседание какво е значението на фактите за процеса, а това негово правомощие няма как да бъде упражнено по отношение на ответника, тъй като в откритото заседание той не може да прави възражения по същество, освен възражения, които се основават на факти, които са новооткрити, нововъзникнали или са допустими по силата на специални норми. При подобно законодателно разрешение преценката на съда доколко фактите, които ответникът би желал да въведе в процеса след изтичането на срока за отговор чрез възражение, са относими и от значение за правилното решаване на спора, е изключена.

Няма да бъде пресилено обобщението, че на практика уредбата на първоинстанционното производство представлява механично възпроизвеждане на уредбата на ЗГС 1930 по отношение на предварителната подготовка на делото в първоинстанционното производство (с единична вместо с двойна размяна на книжата между страните) и, наред с това, неудачно преформулирани разпоредби от ГПК 1952 във връзка с установяването и изясняването на фактите в откритото заседание по делото и почти идентично пренасяне на правилата, които са свързани с отклоненията във връзка с иска. Съчетаването на концептуално различни процесуални конструкции в отделните стадии на първоинстанционното производство от своя страна поставя сериозни проблеми във връзка с равенството на страните.

Процедурата е изградена по такъв начин, че, поне като принципна постановка, всякакви забавяния са изключени. Няма как да бъде направен друг извод при условие, че производството е изключително формално, без каквато и да било възможност за преценка от съда доколкото процесуалните действия, които страните, и особено ответникът, биха желали да предприемат за допълване и изясняване на позициите си в откритото заседание пред първата инстанция, в голяма степен са ограничени от настъпилата преклузия в подготвителния стадий на процеса.

Постановяването на справедливо решение и бързината в процеса не са ценности от еднакъв порядък. Процесуалната уредба дава предимство на бързината, която, сама по себе си, не представлява основно начало, върху което да се гради гражданският процес. Резултатът от липсата на баланс ясно личи при изследването на конкретните процесуални норми в първоинстанционното производство, които, поне по определение, трябва да са конкретно отражение на принципите на процеса, на първо място според конституционното им съдържание, и едва след това, с оглед на позитивното им определяне в глава втора на ГПК.

Промените в първоинстанционното производство, които смятам за наложителни, изхождат от разбирането, че бъдещата промяна в процесуалната уредба по отношение на попълването на делото с факти и доказателства не трябва да размества функциите, които имат отделните инстанции. Втората инстанция не трябва да служи за преодоляване на последиците от неизвинителното процесуално бездействие на страните в първоинстанционното производство. Пред нея страните трябва да могат да сочат единствено новооткрити и нововъзникнали факти, които са от значение за делото, и да представят доказателства за тях.

Моментът, в който се преклудира правото на страните да сочат нови факти, трябва да бъде съобразен с доклада по делото. Това ще позволи на съда да докладва делото, след като то е попълнено с относимите факти, на които страните основават исканията и възраженията си. Това ще позволи на страните да допълнят и изяснят фактическите си твърдения с оглед на поставените въпроси за изясняване на фактите, които са от значение за делото, и указанията на съда за конкретизиране на твърденията им. От друга страна, обсъждането на фактите по делото между съда и страните би дало възможност за поправяне на пропуски, които са допуснати в стадия на предварителната подготовка на делото.

При тази конструкция предварителната подготовка на делото запазва значението си на основен стадий в процеса за попълване на делото с факти и за упражняване на нападателните и защитни средства на страните. Пропуските ще могат да бъдат поправени в откритото заседание до доклада, като евентуалното забавяне на производството може да бъде санкционирано чрез налагането на глоба или понасянето на всички разноски за производството без значение от крайния изход на делото, но това няма да се отрази на защитата на спорното материално право по начина, по който това може да се случи при действащата уредба. След доклада по делото до приключването на съдебното дирене в първата инстанция страните ще бъдат ограничени от разпоредбата на чл. 147 ГПК при посочването на нови факти и доказателства.

Съобразяването на момента на преклузията по отношение на фактите с доклада по делото при разглеждането му на първа инстанция отговаря в най-пълна степен на процесуалната конструкция, която предвижда предварителна писмена подготовка на делото, съчетана с открито заседание, в което страните получават указания от съда във връзка с правилното установяване на фактите по делото и изясняването на спора от фактическа страна. Изграждането на производството по този начин би удовлетворило изискванията на чл. 121, ал. 2 и на чл. 56 от Конституцията на Република България.Похожие работы:

«УДК 378.147 М. П. КонцевойОбразовательный хакатон в подготовке специалистаБрестский государственный университет имени А.С. ПушкинаВ статье рассматривается феномен хакатона как формат для совместной учебы и работы. Предлагается использоват...»

«Где родился, там и пригодился Когда знаешь человека всю свою жизнь, не особо интересуешься его прошлым. Ведь, кажется, что ты его знаешь так же как и самого человека. А зря! Иногда из простых воспоминаний такого знакомого черпаешь столько нового. И эта новая история с другой стороны освещает людей, меняет...»

«ОглавлениеВВЕДЕНИЕ: Глава 1.1.1.Что я узнала об истории села?1.2.Какие люди с замечательной судьбой жили в моём селе? Глава 2. Достопримечательности нашего села2.1.Храм Покрова Пресвятой Богородицы.2.2.Обелиск героям ВОВ2.3. ДК "Кристалл"2.4. Самый старый дом села2.5. ТОО им.Майлина.2.6Результаты опроса...»

«Департамент образования администрация города Южно-Сахалинска Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №30 г. Южно-Сахалинска 693021, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск,пл. р-н Луговое, ул. Дружбы, 71 ИНН: 6501103223; КПП: 65010100...»

«Тема урока: "Письменность и знания древних египтян"Цели урока:познакомить с особенностями египетской письменности, с развитием научных знаний в Древнем Египте; показать, что древние египтяне были "учителями учителей" многих последующих цивилизаций; дать...»

«Тема исследовательской работы мой край родной – Ижма. Данная работа направлена на изучение истории ижемского района, его промыслов, в частности оленеводства, так как данная тема тесно связана с историей моей семьи.Цели: изучить промыслы Ижемского района; оценить роль оленеводства в прошлом и будущем на примере моей семьи; ра...»

«Бинарный урок "Космос – это мы", посвящённый 55-летию со дня полёта в космос Ю. А. Гагарина Преподаватели Пакалова Л. В, Капитова Т. С. Предметы – история, литература, русский язык. Тип урока: урок-экскурсия;Цели урока: сформировать знания учащихся о периоде НТР в ист...»

«Тема урока: Природно-климатические изменения в эпоху мезолита История Казахстана 6 класс Тема урока: Природно-климатические изменения в эпоху мезолита Школа:КГУ " СОШ №52 имени Е.А.Букетова" Дата. ФИО уч...»

«СОГБПОУ "Ярцевский индустриальный техникум" Проект Тема: "А.С. Пушкин. Поэт и художник" Ярцево 2015Выполнили: Студенты группы ТО-1Руководитель: Московцева Н.П.1. Введение2. Основная часть сбор и анализ информации по теме проекта создание презентации участие в конкурсе3. Заключение.1.Введение Пушкин — великий русски...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.