WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Пн аза дебиеті Малім Трали Трсынгл Мектеп, сынып Атырау облысы, ызылоа ауданы, Миялы ауылы, Х. Досмхамедлы орта мектебі, 8-сынып Саба таырыбы М. Маатаев “Аулар йытаанда” поэмасын талдау ...»

САБА ЖОСПАРЫ

Пн аза дебиеті

Малім Трали Трсынгл Мектеп, сынып Атырау облысы, ызылоа ауданы, Миялы ауылы,

Х. Досмхамедлы орта мектебі, 8-сынып Саба таырыбы М. Маатаев “Аулар йытаанда” поэмасын талдау (2-сааты) Сабаты масаты

1.Білімділік:

а) Сезіммен ле рген жыр пыраы Маали поэзиясына талдау жасау, аын шыармасыны идеясын, масатын ындыру, поэманы таырыбы мен идеясы туралы теориялы білім беру.

) Поэманы негізгі кейіпкері ана бейнесі арылы кл еркесі ауа жасалан иянатты айылы оиаа рындыру себебін таныту, оршаан орта задылытарына арсы келмеу ажеттігін наты длелдермен тсіндіру.

б) Ауды баса стардан зіндік ерекшелігін, асиетін, киелі с екендігін суреттеудегі аынны шынайы сезімін таныту.

2. Дамытушылы:

а) Оушыларды пікірталасын йымдастыру, з ойын дрыс тжырымдап, длелмен жеткізе білуге, еркін сйлеуіне дадыландыру, ледерін наышына келтіріп жата оу, сйсіне білу сезімдерін ояту, талдаулар жасай білу, сын трысынан ойлау абілетін дамыту.

) http://bilimland.kz сайтыны ресурстары арылы оушыны сезіміне сер ету, аын шыармашылыына ызыушылыын арттыру;

3. Трбиелік: Аын тілімен салынан табиат суреті арылы эстетикалы талама, кркем шыарма арылы табиатты сырлы кріністерін тамашалап, слулыын сезініп, аморлыпен аялай білуге трбиелей отырып, экологиялы мдениетін алыптастыру.

Сабаты трі Дстрлі емес саба

Сабаты типі орытынды саба

Пнаралы байланыс Экология, бейнелеу нері, музыка

Саба крнекілігі Аын суреті, http://bilimland.kz, iKitap сайттарыны ресурстары, техникалы ралдар, интерактивті тата, мультипроектор, «асыр аыны» крмесі, таырыпты суреттер, сызба- кестелер, кітап крмесі.

Сабата олданылатын діс-тсілдер Тсіндіру, сра-жауап,. Бітібаева технологиясы, ой толау, ой шаыру, топтастыру, еркін сйлеу, пікірсайыс, теориялы талдау, мнерлеп оу, топтастыру.

Саба барысы

I.йымдастыру кезеі

А) Оушылармен амандасу.

) Оушыларды сабаа атысуын тексеру, тгендеу, дайындыын адаалау.

II.й тапсырмасын срау А) Поэманы мазмнымен танысу жне зінді жаттау

) Бл кімні сзі? ай кез?

...Бармаймын, бара алмаймын, алай барам?!

...Ей, кімсі?

Кеудеде жаны бар ма?!

...Ей, кімсі?

Кеудеде жаны бар ма?!

...Бармаймын, бара алмаймын, алай барам?!

...Трсашы, таяу алды та атуа,

Неткен жансы санасыз жаратылан?...

...Ауменен баланы аластадар!

...Ауменен баланы аластадар!

...Трсашы, таяу алды та атуа,

Неткен жансы санасыз жаратылан?...

...Ауменен баланы аластадар!

...Трсашы, таяу алды та атуа,

Неткен жансы санасыз жаратылан?...

...Трсашы, таяу алды та атуа,

Неткен жансы санасыз жаратылан?...

...Ауменен баланы аластадар!

...Ей, кімсі?

Кеудеде жаны бар ма?!

...Бармаймын, бара алмаймын, алай барам?!

...Бармаймын, бара алмаймын, алай барам?!

...Ей, кімсі?

Кеудеде жаны бар ма?!

...Бармаймын, бара алмаймын, алай барам?!

...Ей, кімсі?

Кеудеде жаны бар ма?!

...Ей, кімсі?

Кеудеде жаны бар ма?!

...Бармаймын, бара алмаймын, алай барам?!

...Трсашы, таяу алды та атуа,

Неткен жансы санасыз жаратылан?...

...Ауменен баланы аластадар!

...Ауменен баланы аластадар!

...Трсашы, таяу алды та атуа,

Неткен жансы санасыз жаратылан?...

...Ауменен баланы аластадар!

...Трсашы, таяу алды та атуа,

Неткен жансы санасыз жаратылан?...

...Трсашы, таяу алды та атуа,

Неткен жансы санасыз жаратылан?...

...Ауменен баланы аластадар!

...Ей, кімсі?

Кеудеде жаны бар ма?!

...Бармаймын, бара алмаймын, алай барам?!

...Бармаймын, бара алмаймын, алай барам?!

...Ей, кімсі?

Кеудеде жаны бар ма?!

ІІІ. Жаа саба

М. Маатаев “Аулар йытаанда” поэмасын талдау:

р аынны ле-нер болмысында бір асиеті згелерінен басымыра болады. Мысалы: Абайда - ой, Мажанда - махаббат, асымда - от, Маалида - тазалы (асиет деген ым) басымыра болады.

Алдымен, экрана назар салайы.

Білімланд сайтыны ресурсын пайдалану, http://bilimland.kz/kk/content/structure/1148-11_synyp#lesson=7955

И, табиат ананы бір блшегі болан Маали былай дейді.

Табиат

Жанымды алса,

Алшы мені,

Бір тйір жерге тскен, тамшы едім.

Маали жоалса айтер дейсі.

Артымда алсын жерім,

алсын елім.

Маали барлы леін бойындаы сезімні аынымен тасындата жазды. Бгін біз сз еткелі отыран шыарма “Аулар йытаанда» - ажап поэма. Бір тнде, бір деммен, табиат пен аын сезіміні ндесуінен туан дние.

Осы поэма жнінде Тманбай Молдаалиев аалары былай дейді (нтаспадан аынны естелігі оылады).

Cендерге де, маан да бл поэма м тарту етеді. Біра бір бастап оыаннан кейін тастай алмай соына дейін бір-а оисы. Бейне бір баса кй кешесі. Ккірегіде н ялап, жырмен тербелесі. Кз алдыа Жетімклді ерке ауы, баласы шін дниені тыныштыын, кереметін бзып, асиетке о атан ана бейнесі, е соында екі бірдей асылынан асиетінен айырылан сорлы, зарлы анна елестеп, сен де а расы.

(http://ikitap.kz/index.php/catalog/audio/5575-ajgul_ulkenbaeva_oryndauyndahy_kujler

А.лкенбаева «Ау» кйін тыдау, слайд крсетіледі).

ІV. Тапсырмалар орындау

1-тапсырма. Сйкестендіру

Сюжеті Оиалары

Оианы басталуы Ананы ауды киесі руы

Ауларды оралмай кетуі

Оианы байланысы Ананы аудыатуы

Оианы дамуы арт жылышыны гімесі

Оианы шиеленісуі Туіп шалды айтаны

Оианы шарытау шегі Жетімклді табиаты

Оианы шешімі Ананы клге келуі

2-тапсырма. Поэманы кркемдік ерекшелігіне талдау жасау

Тееу Эпитет Траты тіркес Кейіптеу Метафора

(Тееу - Жабырды тамшысындай;

Эпитет - атыгез, срай ой, см жрек, аша блт;

Траты тіркес - Оша асы, от басы:

Кейіптеу - Млдіреген «Жетімкл» ккке арап,

Млтілдеген кз жасын тыя алмай тр.

Метафора - А тсек – аппа айдын, ау – бала, мір – дария;).

3-тапсырма. Мтінмен жмыс

Оиа Эпизодтар Аынны суреттеуі

Ана айысы...Баласыны ана отыр кйін баып... Жетімклге аттанан ана...Балам лсе, баытты керегі не? Ауды атан ана...Жаралы ау секілді жатты ба,ана? Мтіннен зінділер Ой-тйін

...Асыысты оларда болмайтын,

омаай кктандар секілденіп,

Жалп беріп, жааа кеп онбайтын....Аласыз ауларды атпасын деп,

Жата да дастарханды жайдым трге....Кл бетінде,

Аулар йытап жатыр жер бетінде....Ойнасыншы, ойнасын ерке стар,

Тыныштыын оларды ашырмалы....Ию-ию кл маы, аста-кесте,

Жер айналып, тау лап, аспан кшкен......Ауа кезенерде ырым жасап,

Тым рыса саусаыды анатты ба?...Жасымнан естігенім бар-тын еді,

йтеуір, ау атан обайды деп....ліп жатан лына арасын да,

алсын ана «Жетімкл» жаасында,

лі менен тіріні арасында......Тек ана тыныштыта йытайды олар,

Шошыса, екінші рет оралмайды. Жалпы, аза халы ырым, наным-сенімге сенетін халы. Сол себепті аза ауды киелі санайды. Ауды ежелден астерлеп, баытты бастамасы, жасылыты жаршысы, пктікті, слулыты белгісі деп ады рі оан ешашан о атпаан. Ау турасында ел аузында аыз-гімелер кп, тіпті аын-жазушыларымыз, нші-сазгерлеріміз де арап алмаан. Мселен, С. Сейфуллинні «Ауды айырылуы», орыт баба, Ыылас Дкенлыны, Н. Тілендиевті «Ау» кйлері, Б. Аюхановты «Ау биі» - халымызды ауа деген сйіспеншілігі мен рметіні длелі. Мына бір аыза сйенсек: «Ертеде бір адам ауды киелі екенін білмей о атады. Сонда ауды сыары з осаынсыз мір сре алмайтынын длелдеп, зіні басын таса рып, зін-зі лтіреді. Ал о атан адам арада анша жыл тсе де, отбасын ра алмай, еш перзентсіз дниеден жалыз тіпті» дейді. «Ау - сты тресі, жалыз жатып оттамас» деген наыл сзден ау сыарынсыз мір сре алмайтынын креміз. Ауды тек аза халы емес, баса халытар да дріптеген. Мысалы: П.И. Чайковскийді «Ау клі» атты шыармасы, сол сияты Шекспирді «Венеция кпесі» атты пьесасында ау сылдап н салады. Тіпті аспан леміндегі шожлдыздарды бірі «Ау жлдызы» деп аталады. зімізді салт-дстрімізде «Ау мойын» деп аталатын рнек те бар. Ауды атан адам жамандыа шырайды, лген ау жаласпаан рпаты білдіреді.

Ал, ананы балаа деген махаббаты брінен де кштірек. Бл жырда паыр ана з баласы шін асиетке о атады. Ананы бан итермелеген - баласына деген асыл махаббаты. Туіпті сзіне сенген ана, аыр соында, перзентінен де айырылып, есі ауып кетеді. Енді, балалар, жырдаы ана рекетіні дрыс-брыстыын талыа салмапыз.

Ана неге ауды атпа болды? Бл шешімге келу анаа оайа тсті ме?

4-тапсырма. Пікірсайыс

Ана рекеті дрыс па?

а) И

б) Жо

5-тапсырма.

Ой толау

Шыармашылы жмыс.

А) “Ау –киелі с”.

) “Кейіпкерге хат”

V. Бекіту

244602018986500347472018986500 А) Топтастыру дісі

321945755650013525507556500

244602017780000135255017780000 Ана Ау

3474720952500381000952500

) 1. Поэмадаы негізгі мселе не?

2. Мен Маалидан не таптым?

VІ. Баалау, сабаты орытындылау

Балалар, адам – табиат перзенті. Дниеде екі ана бар. Бірі – тіршілікті анасы табиат анасы, екіншісі адам анасы. Екеуі де мейірімді. Осы екі анаа да аталды крсетуге, жанын жаралауа болмайды.

(Маали туралы слайд крсетіледі).

Тірлігінде шекпен кимей, шен алмай,

Ебегіні ызыын да кре алмай.

От боп жанып тіп кеткен аына,

Мгілік ып мір берген леді-ай, - деп

Айтаын аамыз жырлаандай, леімен рухани азы, кш жинап, ажетіне арай халына баыт сыйлаан аиы аынымыз бгінде «асыр аыны» атанды. з сезіміне зі ртенген Маали жыры бгінгі кні шартарапа жыр шуаы болып тгілуде:

арасаз, ара шалын леде стім,

Жыр жазсам, оан жртым еледесті.

лсе, лер Маали Маатаев,

лтіре алмас, алайда леді ешкім,- деп жырлаан Маали мрасы - мгілік асыл мрамыз.

VІІ. йге тапсырма

А) «Айдыннан шан ау-жыр»

Маали туралы мнжазба дайындау.

) Поэма мазмны бойынша сурет салу.

Похожие работы:

«Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" Факультет естественных...»

«Культурные растения полей, садов и огородов. Зорина Е.Г., учитель географии Предмет: "Живой мир" Класс: 5Цели и задачи урока: закрепить знания о классификации растений Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, картинки с изображением фруктов и...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" Факультет естественных наукУТВЕРЖДАЮ: 997585113665 1143000124460Декан ФЕН НГУ, профессор _ Резников В.А. "29"...»

«Тема : Что нас окружает. Живая и неживая природа, изделия человека. Цель: сформировать у учащихся понятия о живом и неживом в природе и о рукотворном мире ; формировать умения классифицировать предметы; формировать...»

«РЕФЕРАТ "Воздействие тяжелых металлов на природу и здоровье человека" Реферат подготовил ученик "_" класса школы №_ _ План Введение Тяжелые металлы Биологическая роль Загрязнение тяжелыми металлами Ртуть Свинец Кадмий и цинк Сурьма, мышьяк, кобальт Медь и марганец Загрязнение экосистем Водное пространство Почвенный покров Атмо...»

«Классный час на тему: "Мы – дети Земли"Подготовила: учитель начальных классовБелецкая Лариса АлимовнаКлассный час на тему: "Мы – дети Земли" Цели: 1. Формировать первоначальные представления уч...»

«ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Стоимость в руб. 228 Нет кода РАМН Мембранный потенциал метохондрий1 500,00 229 A09069EF Альфа-интерферон в сыворотке крови 400,00 230 A09069EF Гамма-интерферон в сыворотке крови 400...»

«Вопросы к экзамену по курсу "Урбоэкология" для студентов 4 курса дневной формы обучения Объект и предмет исследования, цели и задачи курса. Понятие и определения города. Основные функции города. Характеристика типологий городов. Понятие о городской среде. Составляющие городской среды и и...»

«Уважаемые родители! бережливо относитесь к энергоресурсам и воспитывайте бережливость у детей.Берегите землю, эти воды, каждую былиночку любя, берегите всех зверей внутри природы, убивайте лишь зверей внутри себя! К настоящему времени во всём мире произошло обострение экологической ситуации, во многом обусловленной...»

«Содержание Интегрированное занятие для детей подготовительной к школе группы по теме "Профессия – "инженер". Конспект НОД для детей старшей группы по теме: "Профессия – "военный". Конспект НОД для детей старшего дошкол...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.