WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 

«Ж. уанышева п.к., аа оытушы Адамны табиата шексіз сер ететін ылыми-практикалы прогресс эпохасында экологияны маызы еселеп артып отыр. азіргі кезде ...»

ЙІРМЕ ЖМЫСТАРЫ АРЫЛЫ МЕКТЕП ОУШЫЛАРЫНЫ ЭКОЛОГИЯЛЫ БІЛІМІН АЛЫПТАСТЫРУ ДІСТЕРІ

Ж.. уанышева п..к., аа оытушы

Адамны табиата шексіз сер ететін ылыми-практикалы прогресс эпохасында экологияны маызы еселеп артып отыр. азіргі кезде ркениетті негізгі міндеті мір сру ауіпсіздігімен амтамасыз етілуі мен траты дамуы шін адамзатты дрыс жол жне тура баытты тадауында.

Жасспірімдерге экологиялы білім мен трбие беру, оларды табиат пен адам міріні бірлігін тере сезінетін, табиатты аялап, оны орай алатын азаматты трбиелеу міндеттері мен масаттары з маыздылыын бгінгі тада жоймай, айта одан рі ккейтестілігімен сипатталуында /1/.

Жаратылыстану кешеніні ішінде химия оршаан ортаны орауда, планетадаы экологиялы апаттарды болдырмауда, адамзатты денсаулыын жасартуда, генофондты сатауда лкен рл атарады. Химияны оып білу табиатты заын тере тсінуге, материя озалысыны химиялы формасы туралы ойын алыптастыруда, заттарды рамы, рылысы жне оларды табиаттаы айналымы, элементтерді табиаттаы айналымындаы рдісті механизмін ашуда, оршаан ортадаы химиялы элементтерді рлі, экологиялы себепкер туралы білімді кеейту мен оны тередетуде, айнала оршаан ортадаы шекті былыстарды болдырмауа ммкіндік береді.

Сондытан экологиялы білім мен трбие берудегі бастапы курстарды бірі химия курсы болып саналады. Оушылара экологиялы білім мен трбие беру химияны оытуды маызды міндеттеріні бірі болуы тиіс. Сабатар мен сыныптан тыс жмыстар шін з лкесіні табиатын орау жнінде наты шаралар белгілеп, рбір таырыпты оытуда оушыларды экологиялы білімі мен трбиесін алыптастыру ажет /2,3/.

Экологиялы білім беруге, химияны оытуда экологиялы ымдарды алыптастыра байланысты біратар зерттеулер жргізілген. Оларда экологиялы білім беруді ажеттігі, масаты мен міндеттері, мазмны мен принцптері зерттелді, экологиялы ымдар жйесі аныталды А.Е. Хрупало, А.Н. Беккер, В.И. Колесников, В.М. Назаренко, А. Е. Сармурзина, С.К. Ерімбетова, Н.Н. Нрахметов,. О. Шайхеслямова т.б. ебектерінде арастырылады. Сонымен атар, химияны оытуда пнаралы байланыстарды пайдаланып, сыныптан тыс жмыстар арылы экологиялы трбие беру мселесімен айналысан зерттеушілерді: А.Д. Болтаев, Д.У. Жангельдина, О.Т. Танабаев, Г. Сабденалиева, К.Ж. Бзаубаова,. алыбаев т.б. ылыми ебектеріне шолу жасалды.

Оушыларды экологиялы білімін тередету жне оларды осы мселеге ызыушылыын тудыруды оу бадарламасы шеберінде тек саба барысында ана жзеге асыру ммкін емес. Бл мселе оушылармен ртрлі жмыстар жргізіп жне оларды сол жмыстара белсене атыстырып, экологиялы жадаяттарды оушыларды здеріне шештіре отырып, арастырыланда ана з нтижесін беретіндігі айын. Мндай жмыстар білім сапасын арттыруа септігін тигізіп, оушылара ксіптік бадар беріп, болашата оларды мамандыты еркін тадауына кмегін тигізеді.

Сыныптан тыс жмыстар негізінде химияда белгілі бір таырыпа мазмндалатын сабаты пнаралы байланысты олдана отырып, экологиялы мнін ашып, жйелік оралымын руа болады. Алдымен химия курсындаы экологияа байланысты таырыптарды бір жйеге келтіреді (1 кесте).

1 кесте - химия курсы бойынша экологиялы білім беретін негізгі таырыптар

№ Блім Табиатты орау баытына атысты сратар арастырылатын экологиялы тсініктер

1 2 3 4

1 Алашы химиялы тсініктер 8 сынып

оршаан ортаны бірлігі жне жйелігі Жай жне крделі заттар. Табии орта

1 2 3 4

2 Оттегі. Оксидтер, жану. Оттегіні айналымыны гео-химиясы жне оны табии ортаны бірлігін сатаудаы орны, табиаттаы заттарды тепе-тедік кйі. Зат айналымы. Биосфера, озоносфера. оршаан ортаны ластаушылар. Табиатты орау.

3 Сутегі. ышылдар. Тздар. оршаан ортадаы ышылдарды орны. ШШК (шегі рауалы концентрация).

4 Су. Негіз. Ерітінді. Су айналымы жне оны оршаан орта бірлігі мен жйелігін сатаудаы орны. Су оймаларына ластаушыларды тигізер сері. Жергілікті жер материалдарын олдану (су орларына байланысты). Зат айналымы. Су орларын ластаушылар. Табии орларды жйелі пайдалану.

5 Периодты за жне Д.И. Менделеевті периодты жйесі. 9 сынып

оршаан ортаны бірлігі мен жйелігі. Табиатты орауды саяси леуметтік жайы (ядролы аруды ауіптілігі). Семей асіреті. оршаан ортаны орау. Халыаралы келісімдер.

6 Галогендер Заттарды сапалы згерісіні санды згерісіне туелділігі Ластаушылар. ШШК (шегі рауалы концентрация).

7 Оттегі топшасы Органикалы жне бейорганикалы лемдегі ккірт осылыстарыны орны. Ластаушы ккірт осылыстары. оршаан ортаны ккірт осылыстарынан орауды жолдары. Ластаушы заттар. ышылды жабыр.

8 Химиялы реакциялар жылдамдыы, химия-лы тепе-тедік. оршаан ортаа ластаушы заттарды тпеуіні бірден-бір дісі каталитикалы рдістер. Катализ.

9 Ккірт ышылын ндіру Табиатты жне адамзатты ораудаы леуметтік-экономикалы аспекті. Ластаушылар. ндіріс алдытары.

10 Электролиттік диссоциациялану теориясыоршаан ортаны бірлігі мен жйелілігі. Табиаттаы зат айналымы (ышылдар, тздар, гидроксидтер) Ластаушылар. Айналамыздаы тіп жатан химиялы рдістер. (Металдарды жемірілуі т.б.)

1 2 3 4

11 Химиялы элементтерді периодты кестесіндегі 5- ші негізгі топша элементтері. Табиат тепе-тедігіндегі азотты айналымы, оны оршаан ортадаы орны. Табии ортаны азот осылыстарыны ластануынан орау. Зат айналымы. ышылды жабырларды тзілу механизмі.

12 Минералды тыайтыш-тар. Тыайтыштарды арты млшеріні суа, экожйеге сері. Макро- жне микро- элементтер. Табии циклдерді, заттарды айналымыны бзылуы.

13 Кміртегі жне кремний. Табиаттаы кміртегі айналымыны бзылуы. Силикат нерксібіні ылыми жетістіктері. оршаан ортаны орау. “Кшетханалы” эффект

14 Металдар. Металлургиялы ндірісті дамуы, оршаан ортаны ауыр металдармен ластануы. оршаан ортаны ауыр металдармен ластануынан орайтын шаралар.

Бейорганикалы химия курсындаы экологияа байланысты таырыптарды бір жйеге келтіргеннен кейін, соларды негізінде экологиялы таырыптардаы сабатарды оралымын руа болады. Оны мына тмендегі 2- кестеден круге болады.

2- кесте - экологиялы таырыптаы сабатар жиынтыы

Сабаты таырыбы Негізгі экологиялы білімткізу трі

1 2 3

1.Сырты оршаан ортаны химиялы ластану мселесі Сырты орта, оны сапасы, лшемдеріні згерісі (О2, СО2, NO2) химиялы ластануды трлері, оны тірі азаа сері, зат айналымы. Дріс. Баяндама.

2. Оттегі жне озон. Ауа рамындаы оттегіні азаюына сер ететін себепкерлер, оттегіні айналымы. Озонды абатты маызы, оны ерекшеліктері. Озон абатыны жаруы. Семинар, сараманды саба, ойын сабаы.

3. Ккірт жне оны осылыстары Ккіртті табиаттаы айналымы. ышылды жабыр. Оны табиата тигізетін кері сері. Семинар, сараманды саба.

4. Кміртегі осылыстарыны сырты ортаа сері. Атмосфераны табии рамы. Кміртегі оксидтеріні табиата сері. Семинар, сараманды саба

5. Тыайтыштар. Тыайтыштарды табиаттаы заттар айналымына сері. Оны сімдіктер леміне тигізетін пайдасы мен зияны. Семинар, танымжоры.

6. Табиат – з йіміз. Экология ылымыны маызы. Табиатты химиялы ластанудан орауды стратегиясы. оршаан ортаны орау туралы задармен таныстыруПікір талас. Пікір алысу.

7. Экология жне балалар. азастан Республикасыны территориясындаы экологиялы мселелері. Конференция.

Оушыларды экологиялы білімі мен біліктілігін алыптастыруа байланысты йымдастырылатын сыныптан тыс жмыстарды формалары да онда олданылатын дістер де сан-алуан. Оларды формаларына: табиата танымжоры, экологиялы йірме, факультативтік сабатар КВН, дгелек стел, пікірсайыс жне т.б. сыныптан тыс жмыстар трлері жатады. Соны ішінде оушылара экологиялы білім мен біліктілікті алыптастыруда – йірме жмысын йымдастыруа те лкен мн бердік. йірме жмысы оушыларды экологиялы білімдерін тередетіп, біліктіліктерін яни алан білімдерін іс жзінде олдана білу дадыларын алыптастыруа жадай жасайды /4,5/.

Оушыларды экологиялы білімі мен біліктілігін алыптастыруды дрыс жола ою масатын жзеге асыру шін “Жас химик-эколог” атты йірмені жмыс бадарламасы жасалды.

йірме бадарламасыны мазмны мектептегі химия пніні мазмнына сйкестене отырып, пнаралы байланысты кшейтуге баытталды. йірмені жмысы кезінде оушылар экологиялы мселелермен атар агрохимиялы мселелермен де танысады. Осыларды бір-бірімен байланыстыра арастыру оушыларды табии ортаа антропогенді факторларды сер ету себептерін, оны клемін, табиата тигізетін серді тиімді-тиімсіз тстарын, экологиялы жадаяттарды шешу жолдарын, экологиялы мселелерді шешуді ылыми баыттарын талдап таныстырады [6, 7].

3 кесте – “Жас химик-эколог ” атты йірмені таырыпты жоспары

№ Таырып Жмысты формалары мен дістері

1 Химия жне экология Дріс, семинар, сауалнама, баылау

2 оршаан орта жне оны ластаушыларДріс, семинар, баылау, сауалнама

3 оршаан ортадаы металдар Дріс, зертханалы, крнекілік тжірибелер, сараманды жмыстар

4 оршаан ортадаы металл еместер жне оны осылыстары Дріс, семинар, зертханалы, крнекілік тжірибелер, сараманды жмыс, химиялы кеш

5 Энергетика жне химиялы экология Дріс, семинар, дгелек стел

6 Ауылшаруашылыы жне химиялы экология Дріс, зертханалы, крнекілік тжірибелер, сараманды жмыстар, танымжоры

7 Ауа жне оны орау Дріс, сараманды жмыстар, мониторинг, танымжоры

8 Су жне оны орау

Дріс, зертханалы, крнекілік тжірибе, танымжоры, экологиялы турнир

9 Оушыларды з беттерімен орындайтын жмыстары Сызбалар жасау, компьютерді пайдаланып білімдерін тжырымдау, орытынды жасау

Педагогикалы трыдан дрыс йымдастырылан йірме экологиялы білім беруге байланысты алдына ойан кптеген масаттары мен міндеттерін ойдаыдай шешуіне кмектеседі.

Сонымен зерттеу жмысымызды міндетіні орындалуы шін тмендегідей сыныстар жасаймыз:

Экологиялы білім мен біліктілікті алыптастыруда жергілікті жер, туан лкені экологиялы мселелерін ескеру. Оушыларды экологиялы білім мен біліктілігін алыптастыру жмыстарыны формасы мен дістерін одан рі жетілдіру;

Химия пні оулытарыны мазмнын азіргі мселелерге сай жаа экологиялы материалдармен толытыру;

Химияны оытуда р таырыпты экологияландыру арылы пнаралы кіріктіруді жзеге асыру.

олданылан дебиеттер:

Экология, охрана природы, экологическая безопасность: учеб. пособие / под общ. ред. А.Т. Никитина, С.А. Степанова. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2000.

Келлер. Медицинская экология. – М., 2000.

Кумачев А.И. Глобальная экология и химия. – Минск, 1991

Мырзабаев А., Турбекова Н. Химиядан кластан тыс жмыстар жне танымды ойындар. – Алматы: Рауан, 1993.

Зверев И.Д., Захлебный А.М. Экологические знания: на уроках и после уроков // Народное образование. – 1985. – № 2.

Программа средней общеобразовательной школы. Химия / сост. Н.Е. Нурахметов, К.Жексембина, А. Темирболатова – Алматы: Мектеп, 2003.

Мукушева Г.К. Методика проведения химических экспериментов экологической направленности на лабораторно-практических занятиях в средней школе: автореф. … канд. пед. наук. – Алматы, 1999.

Тйіндеме

Бл маалада орта мектеп оушыларына сыныптан тыс жмыстар кмегімен экологиялы білім мен білікті алыптастыру жне йірме жмыстарын йымдастыру шін жергілікті материалдарды теориялы дайындау дістері арастырылан.

Кілт сздер: химия, йірме, таырыпты жоспар, экология, оршаан орта

Резюме

В данной статье рассматриваются методы формирования экологических знаний и навыков школьников средних школ с помощью проведения внеклассных работ по химии, а также подготовка теоретических основ для организации кружковых работ при использовании местных материалов.

Ключевые слова: химия, кружок, тематический план, экология, окружающая среда

SummaryIn this article methods of formation of ecological knowledge and skills of school students of high schools by means of carrying out out-of-class works on chemistry, and also preparation of theoretical bases for the organization the kruzhkovykh of works when using local materials are considered.

Keywords: chemistry, circle, thematic plan, ecology, environment

Похожие работы:

«Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) Утверждаю Ректор НГУ профессор _М.П. ФедорукОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ...»

«В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ О теплоснабжении, проверка готовности муниципальных образований к отопительному периоду осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осущес...»

«Информация о проведении "Недели биологии" в рамках плана МО естественно-математических наук С 23.11 по 30.11.2016г. в нашей школе проходила "Неделя биологии". Учителем – предметником является Хоконова Фатима Мухабовна. Учитель с большим стажем (38 лет)...»

«УТВЕРЖДЕНО Приказ Министра образования Республики Беларусь от 28.10.2016 № 847 Программа вступительных испытаний по учебному предмету "Биология" для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего образования І ступени или среднего специального образования, 2017 годТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ АБИТУРИЕНТ...»

«Анализ результатов диагностической работы по биологии в 9 классах. Диагностическая работа по биологии проведена 27.11.2014 года. В мониторинге участвовало 15 школ № №: 2,9,12,15,16,17,18,19,21,24,27,29,35,586,700. Всего 100 учеников. Цель проведения работы: выявить пробелы в освоении программы, определить формы деятельности, направленные на...»

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №34 Г. МОГИЛЕВА"СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЯ ОНЛАЙН" 196215-635Автор и координатор проекта: Глазкова Ольга Николаевна, учащаяся 9 "Б" класса, лидер пионерской дружины им. П.М. МашероваМОГИЛЕВ 2014СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ..3 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА.. 5 1.1....»

«Анализ работы методического объединения учителей географии, биологии, химии, истории МБОУ СОШ № 76 в 2013-2014 учебном году Руководитель МО: Анчукова С.Е. В 2013-2014 учебном году перед учителями методического объединения была поставлена цель: совершенствовать методическое и профессиональное мастерство, орга...»

«Пояснительная записка к уроку – практикуму по общей биологии в 10-м классе Тема: Лабораторная работа №2 "Сравнение строения растительной и животной клеток" "Учение о клетке" имеет исключительное значение в курсе общей биологии в 10-м классе, так как без знания морфологии, физиологии клетки и процессов метаболизма, происходящих в не...»

 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.