WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 

«      Техникалы реттеу туралы азастан Республикасыны 2004 жылы 9 арашадаы Заын іске асыру масатында азастан Республикасыны кіметі АУЛЫ ЕТЕДІ:       1. ...»

"Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттар ауіпсіздігіне ойылатын талаптар" техникалы регламентін бекіту туралы

азастан Республикасы кіметіні 2008 жылы 23 суірдегі N 380 аулысы

      "Техникалы реттеу туралы" азастан Республикасыны 2004 жылы 9 арашадаы Заын іске асыру масатында азастан Республикасыны кіметі АУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. оса беріліп отыран "Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттар ауіпсіздігіне ойылатын талаптар" техникалы регламенті бекітілсін.

      2. Осы аулы алаш рет ресми жарияланан кнінен бастап алты ай ткен со олданыса енгізіледі.

      азастан Республикасыны       Премьер-Министрі                                    К. Мсімов

азастан Республикасы кіметіні      2008 жылы 23 суірдегі N 380 аулысымен  бекітілген     

"Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттар ауіпсіздігіне ойылатын талаптар" техникалы регламенті 1. олданылу саласы

      1. Осы "Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттар ауіпсіздігіне ойылатын талаптар" техникалы регламенті (бдан рі - Техникалы регламент) "Техникалы реттеу туралы" азастан Республикасыны 2004 жылы 9 арашадаы Заына сйкес зірленді.

      2. Осы Техникалы регламент барлы ндірілетін (дайындалатын) жне келінетін (импортталатын) осы Техникалы регламентті 1-осымшасында крсетілген азастан Республикасыны Сырты экономикалы ызметіні тауарлы номенклатурасыны (бдан рі - СЭ ТН) жіктеуіші бойынша кодтармен ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттара олданылады.

      Техникалы регламентті ережелері йымды-ыты нысанына арамастан, ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттар ндірушілер мен сатушылара олданылады.

      3. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттар ндіріске жне олдануа мемлекеттік тіркеуден ткеннен кейін ана жіберіледі.

      Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды айналымы оны ндіруді, келуді (импорттауды), тасымалдауды, сатуды, олдануды, (пайдалануды), жоюды оса аланда, міндетті трде ветеринариялы адаалауа жатады.

      4. Осы Техникалы регламент ветеринарияда пайдаланылатын, мемлекеттік тіркеу жргізуге келінетін дрілік заттар мен биологиялы препараттарды тжірибелік лгілеріне, сондай-а генетикалы трлендірілген сімдік немесе баса шикізаттан дайындалан препараттара олданылмайды.

2. Терминдер мен анытамалар

      5. Осы Техникалы регламентте мынадай терминдер олданылады:

      биологиялы препараттар - инфекциялы, паразитарлы аурулар мен аллергиялы жадайларды емдеуге, арнайы алдын алуа арналан, сондай-а микроорганизмдер штамдары мен эукариот жасушаларын сіру, жануарлар мен сімдіктер (аллергендер) биологиялы тіндерінен заттарды алу, рекомбинантты дезоксибо нуклеин ышылы технологиясын, гибридомды технологияны енгізу, эмбриондардаы тірі агенттерді немесе жануарларды репродукциялау арылы алынатын дрілік препараттар. Олара аллергендер, антигендер, вакциналар (анатоксиндер), цитокиндер, бактериялы шыу тегі бар иммуномодуляторлар жне органдар мен талшытар негізінде жасаландар, ан мен плазмадан алынан препараттар, сарысулар, иммуноглобулиндер, пробиотиктер, интерферондар жатады;

      бастапы орам - жануарлара арналан дрілік заттармен тікелей атынаста болатын орам;

      гомеопатикалы дрілік заттар - сімдіктен, жануарлардан, минералдан алынатын заттарды те аз млшерін амтитын, дстрлі емес емдеу дістері кезінде гомеопатикалы ережелер бойынша олданылатын, арнайы технология бойынша дайындалан немесе шыарылан бір немесе кп компонентті дрілік заттар;

      диагностикум - жануарлар ауруларын немесе физиологиялы жай-кйін диагностикалауа, сондай-а микроорганизмдерді, оларды тіршілік ету німдерін жне баса да биологиялы объектілерді индикациялау мен бірдейлендіруге арналан биологиялы немесе синтетикалы тектес ралдар;

      дрілік препарат - белгілі бір дрілік нысандаы дрілік зат;

      балк - дрілік зат німі - тпкі ораудан баса, дрілік препаратты дайындауды технологиялы процесіні барлы сатыларынан ткен млшерленген дрілік зат;

      дрілік заттарды, биологиялы препараттарды, оларды шыару жне пайдалану процестеріні ауіпсіздігі - жануарлар міріне, адам денсаулыына жне оршаан ортаа зиян келтіру ммкіндігіне байланысты жол берілмейтін туекелді болмауы;

      айталама орау - бастапы орам салынатын орам;

      дрілік заттар - ауруларды алдын алуа, диагностикалауа жне емдеуге, сондай-а азаны жай-кйі мен функцияларын згертуге арналан фармакологиялы белсенді заттарды амтитын ралдар: дрілік зат, дрілік субстанция, табии тектес дрілік шикізат, дрілік ангро - балк німдері, дрілік препараттар, иммунобиологиялы препараттар. Оны ішінде дератизациялы, паразитке арсы, дезинфекциялы репелленттер жне ауруларды диагностикалау, алдын алу, емдеу масатында пайдаланылатын баса да ветеринарлы заттар;

      дрілік заттар мен биологиялы препараттарды жою - олдануа жне (немесе) одан рі айта деуге жарамсыз дрілік заттара оны пайдаланылуы мен оан адам мен жануарларды жаындауын болдырмайтындай сер ету;

      дрілік заттарды, биологиялы препараттарды айналымы - ауіпсіз, тиімді жне сапалы дрілік заттарды, биологиялы препараттарды зірлеушіден жне (немесе) ндірушіден ттынушыа жеткізу процесінде жзеге асырылатын ызмет;

      тіркеу деректері - жануарлара арналан дрілік затты, биологиялы препаратты тіркеуді орындылыы (орынсыздыы) туралы шешім абылдауа ажетті белгіленген рылым мен мазмндаы жаттар мен материалдарды кешені;

      айта шыарылан дрілік зат (генерик) - рамы мен сапа крсеткіштері, ауіпсіздігі мен тиімділігі бойынша тпнсалы дрілік зата сас жне тпнсалы дрілік зата арналан орау жаттарыны олданылу мерзімі біткеннен кейін айналыма келіп тскен дрілік зат;

      контаминация - жануарлардан алынан німдерді ауіпсіздігі мен сапасына сер ететін биологиялы, химиялы агенттермен немесе бгде заттармен ластануы;

      жануарлара арналан дрілік заттарды, биологиялы препараттарды тіркеу - Тіркеу кулігін берумен жне жануарлара арналан дрілік затты, биологиялы препаратты Жануарлара арналан ветеринариялы препараттарды мемлекеттік тізіліміне енгізумен аяталатын, жануарлара арналан дрілік заттарды тіркеу деректерінде амтылан оны ауіпсіздігі мен тиімділігі туралы, сондай-а оны ндіру жне сапасын баылау шарттары туралы деректерді баалау мен ресми бекіту жолымен айналыма жіберу рсімі;

      жалан дрілік зат - рамы, асиеттері жне баса да сипаттамалары бойынша дайындаушыны тпнсасына немесе айта шыарылан дрілік зата (генерикке) сйкес келмейтін, жасанды заттабамен асаана жараталан дрілік зат;

      штамм - трді баса кілдерінен ерекшеленетін жне за сатау мерзімі бойы з сипаттамасын сатайтын белгілі бір кзден блінген микроорганизмні таза даылы.

3. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды шыару кезінде ндірістік й-жайлар мен жабдытарды ауіпсіздігіне ойылатын талаптар

      6. ндірістік й-жайларды ауіпсіздігі масатына арай ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды шыаруа арналан имараттарды, рылыстарды, рылымдарды жобалауа, салуа жне пайдалануа ойылатын арнайы талаптармен аныталуа тиіс.

      ндірістік й-жайлар мен жабдытарды олар здеріне арналан процестерге сйкес келетін етіп орналастыру, жобалау, растыру, орнату, олдану жне пайдалану керек.

      ндіріс объектісінде санитарлы-ораныш аймаы болуа тиіс. Санитарлы-ораныш аймаыны млшері денсаулы сатау саласындаы укілетті орган бекіткен нормативтік ыты актілерге сйкес аныталады.

      Жануарлар шін шыарылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды ауіпсіздігі шін ыстала болып табылатын ндірістік операциялара арналан й-жайлар мен жабдытарды шыарылатын німні ауіпсіздігін баылау мен амтамасыз етуді жзеге асыратын блімше тиісті трде растауа тиіс. рбір технологиялы учаске шін ндіріс регламентіне сйкес тиісті тазалы сыныбы белгіленуі тиіс.

      Жануарлара арналан дрілік заттарды, биологиялы препараттарды шыару кезінде й-жайлардан шыатын бкіл ауаны тиісті трде делуін жне жпалы агенттерді болмауын амтамасыз ету ажет. Микроорганизмдерден жмыс баса й-жайлардан блек блмелерде жргізілуге тиіс. Микроорганизмдермен жмыс жргізілетін й-жайлар дайынды операциялары жргізілетін й-жайлара атысты келесіз ысымы болуа тиіс. Стерильді жмыса арналан й-жайларды нерлым жоары ысым дегейі болуы тиіс.

      німді юа арналан й-жайларды німні стерильді йылуын амтамасыз ететіндей жадайы болуы тиіс.

      оймаа ою айматары материалдар мен німні (бастапы шикізатты жне орау материалдарыны); аралы, лшеп оралмаан жне дайын німні; карантиндегі німні, шыаруа рсат етілген, кейінге алдырылан, айтарылан немесе кері айтарып алынан німні) р трлі санаттарын тиісінше сатауды амтамасыз ету шін жеткілікті сыйымдылыы болуы тиіс.

      німмен жанасатын технологиялы жабдыты бліктері онымен реакцияа тспеуі, препаратты белсенділігіне ингибирлеуші сер ететін заттарды бліп шыармауы немесе абсорбцияламауы, німні ауіпсіздігіне ауіп тндіретіндей дрежеде сер етпеуі тиіс. Жаармай заттары мен салындатыш сйытытар німмен жанаспауы тиіс.

      7. Дрілік заттар мен биологиялы препараттарды шыару жне оларды сапасын баылау шін пайдаланылатын жабды оны жмыса, пайдалануа жне ызмет крсетуге дайындауды барынша жеілдететіндей болып растырылуы жне орналастырылуы тиіс. Жабды оны дайын нім сапасыны нашарлауын жне ластануын болдырмау шін пайдалану шін олданылатын материалдармен ластанбауы тиіс. Жабды шыыс шикізатыны, материалдарды аындарын отайландыратындай жне персоналды ауысуын барынша азайтатындай етіп орналастырылуы тиіс.

      Жабдыты жмыса дайындау сапасы, сондай-а алдын ала тексерулер жне аымдаы жндеу жргізу нтижелері арнайы журналда тіркелуі тиіс.

      8. лшеуіш, тіркеуші, баылаушы аспаптар мен жабды олар пайдаланылатын ндірістік жне баылау операцияларына сйкес келуі тиіс. Оларды калибрлеу (салыстырып тексеру) кезеі белгіленуі, жатталуы жне жоспарлы тртіппен жргізілуі тиіс.

      Бзылан жабды шыарылатын німді баылау мен ауіпсіздігін амтамасыз етуді жзеге асыратын ндіріс аймаынан жне блімшеден алынуа немесе тиісті трде белгіленуі тиіс.

      Микробиологиялы жне биотехнологиялы німдерді шыаратын рбір ксіпорында амтамасыз ету жйелерін, технологиялы процестерді, барлы технологиялы жабдытарды, процестерді жне баылау дістерін азіргі заманы салыстырып тексеру жргізілуі тиіс.

4. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды шыаруда (дайындауда) пайдаланылатын шикізатты ауіпсіздігіне ойылатын талаптар

      9. Химиялы, фармакологиялы ралдар, дрілік сімдіктер, минералдан алынан шикізат, крделі субстанциялар, биологиялы тіндер, ферменттер, жануарлар, жануарлар мен сімдіктерден алынан, микробиологиялы синтез німдері жне баса да осылыстар дрілік заттар мен биологиялы препараттарды дайындауа арналан шикізат болып табылады, олара ойылатын талаптар Техникалы регламенттер мен нормативтік жаттарда аныталан.

      Дрілік фитошикізатты дайындау сатысында міндетті радиациялы баылау жргізіледі. Дрілік сімдіктерді срыптау, технологиясында кзделген оларды деу жне зертханалы баылау езденуді, улы сімдіктерді жне оларды заымданан бліктеріні (аракйе, шала, жоралайтын а мия, трлі-тсті вязель, ырыжапыраты софора жне басалар) болуына жол бермейді.

      Ст - шикізат, ст сарысуы, казеин, ет, бауыр, паренхиматозды органдар, ан, эндокринді шикізат жне шикізат ретінде биологиялы препараттар алуа арналан жануарларды баса да тіндері мен органдары дені сау жануарлардан алынуы тиіс.

      Дрожь, ашытылар, ферменттер (пепсин, панкреатин, трипсин жне басалары), пробиотикалы дндер ауіпсіздігін оларды дайындаушылар амтамасыз етеді, ал олардан дайындалан ндірістік ашытылар, стерильді ерітінділер, микроорганизмдерді сіруге арналан оректік орталар ауіпсіздігін - дайындау жне баылау й-жайларына, жабдытарына, технологиялы процестеріне ойылатын техникалы талаптар кешенімен жне арнайы санитарлы-эпидемиологиялы ережелер мен нормаларды, гигиеналы нормативтерді сатаумен амтамасыз етіледі.

      Дрілік заттар мен биопрепараттарды шыару кезінде пайдаланылатын олданбалы ингредиенттерге (желатин, сахароза, глюкоза, ст сарысуы, тз, лимон ышылды натрий, натрий бензоаты) ойылатын талаптар рамында уытты элементтерді, антибиотиктерді, микотоксиндерді, пестицидтерді алды клеміні, радионуклидтерді жне микробиологиялы крсеткіштерді болуы бойынша республикада олданылатын санитарлы-эпидемиологиялы ережелермен жне гигиеналы нормалармен аныталады.

      Жануарлара арналан дрілік заттар мен битопрепараттарды шыару кезінде пайдаланылатын барлы заттар, орау материалдарыны сйкестік сертификаттары болуы тиіс.

5. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды шыару (дайындау) ауіпсіздігіне ойылатын талаптар

      10. Дрілік заттар мен биологиялы препараттарды шыару (дайындау) азастан Республикасыны ветеринария саласындаы занамасына сйкес укілетті орган зірлейтін жне келісілетін нормативтік-техникалы жаттамаа сйкес жзеге асырылады.

      11. Осы Техникалы регламентті олданылу аясына жататын дрілік заттарды шыару процесі Техникалы регламентте белгіленген ауіпсіздік талаптарына сйкес келуі тиіс.

      12. Дрілік заттарды, биологиялы препараттарды шыару зіне шикізат, кмекші, орайтын жне табалайтын материалдарды сатып алудан бастап тпкі німді дайындауа, оны табалауды жне орауа дейінгі бкіл технологиялы процесті амтиды.

      13. Жануарлара арналан дрілік заттарды, биологиялы препараттарды ндірушілер оларды ндірісін оны ауіпсіздігін ндірістік й-жайларды ішінде жне одан тыс амтамасыз ететіндей етіп йымдастыруы жне ытимал ауіпті заттарды, микроорганизмдерді (токсиндерді), оларды генетикалы трлендірілген нсаларын, сондай-а ндірісте пайдаланылатын материалдар мен заттарды оршаан ортаа шыарылуына жол бермеу шін алдын алатын іс-имылдарды кздеуі тиіс.

      Тірі микроорганизмдермен немесе оларды генетикалы трлендірілген нсаларымен жмыс істеу кезінде оларды жануарлар популяциясында айналыста болу абілеті, патогендік асиеттерді реверсиясыны ытималдыы жне патогендік микроорганизмдермен генетикалы апарат алмасу ммкіндігі ескерілуі тиіс.

      14. Микроорганизмдер, оны ішінде шетелден алынандары, жануарлара арналан иммунологиялы дрілік заттарды шыару мен оларды сапасын баылауа арналандар Ветеринарияда пайдаланылатын микроорганизмдер штамдарыны коллекциясына депозитке алынуы тиіс.

      15. ндіру сатысында ластануды алдын алу жніндегі шараларды кздеу керек. Баса дрілік заттарды шыару шін пайдаланылатын айматарда микробиологиялы тектес дрілік заттарды, биологиялы препараттарды дайындауа жол берілмейді. оректік ортаны тадау кезінде ортаны селекциялыы, ашытыы жне зарарсыздандыруа жарамдылыы ескерілуі керек. Онда уытты жне аллергенді асиеттері бар заттар болмауы тиіс.

      ндірісте пайдаланылатын технологиялы процестер, сондай-а шикізатпен, материалдармен, реактивтермен, субстраттармен, жабдытармен, микроорганизмдерді ндірістік штамдарымен, орау материалдарымен айла-амалдар персонал мен оршаан орта шін ауіпсіздікті амтамасыз етуі тиіс.

6. Ветеринариялы дріханаларда дрілік заттарды дайындау ауіпсіздігіне ойылатын талаптар

      16. Жануарлара арналан дрілік заттарды дайындау азастан Республикасында тіркелген дрілік заттар негізінде жекелеген жануарлар шін ветеринариялы дрігерлерді рецептері бойынша ветеринариялы дріханада жзеге асырылады.

      Ветеринариялы дріханада жануарлара арналан дрілік заттарды дайындау кезінде есірткі заттары, психотропты, кші сер ететін жне улы заттар пайдаланылмайды.

      Ветеринариялы дріханаларда биологиялы препараттарды дайындауа жол берілмейді.

      Ветеринариялы дріханада осы Техникалы регламентті талаптарына сйкес жануарлара арналан дрілік заттарды дайындауды амтамасыз ететін ажетті й-жайлар, жабдытар жне мкммал болуы тиіс.

      17. Жануарлара арналан дрілік заттарды шыару кезінде пайдаланылатын лшеуіш аспаптар мен жабдытарда бкіл пайдалану уаыты ішінде саталатын техникалы паспорттары болуы тиіс. Оларды калибрлеу (салыстырып тексеру) кезеі белгіленуі, жатталуы жне жоспарлы тртіппен жргізілуі тиіс.

      18. Жануарлара арналан дрілік заттарды дайындауды барлы процестері наты регламенттелуі жне нормативтік жаттарды, нсаулытарды талаптарына сйкес жргізілуі тиіс.

      Жануарлара арналан дрілік заттарды ауіпсіздігін баылау нтижелері журналдарда тіркеледі. Барлы журналдар тігілуі, ондаы беттер нмірленуі, басшыны олымен жне дріхананы мрімен куландырылуы тиіс.

7. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды орау, табалау жне лшеп орау ауіпсіздігіне ойылатын талаптар

      19. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды орау жне табалау "Орауа, табалауа, заттабалауа жне оларды дрыс басуа ойылатын талаптар" техникалы регламентіні талаптарына сйкес жргізіледі.

      Кзге арналан тамшылар трінде ішке абылдауа арналан препараттарды ампулалармен шыаруа тыйым салынады.

      20. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттара арналан міндетті апарата осымша мыналарды:

      1) мемлекеттік тіркеу нмірін;

      2) "ветеринариялы масаттар шін" деген жазуды;

      3) дрілік зат талаптарына сйкес келетін нормативтік жатты атауы мен нмірін крсетеді.

      21. Гомеопатикалы ретінде тіркелген дрілік заттарда "Гомеопатикалы" деген жазуы болады.

      сімдік шикізатынан алынан дрілік заттарда "нім радиациялы баылаудан ткен" деген жазуы болады.

      Стерильді дрілік заттарды "Стерильді" деген жазуы болады. Инъекциялы дрілік заттар мен биологиялы препараттар шін егу тсілін крсету керек: "ан тамырдан", "блшы етке", "тері астына". Егер инъекциялы дрілік зат барлы тсілмен салына алатын болса, онда "инъекция шін" деп крсетіледі.

      22. "Балк-нім" дрілік заттарын лшеп орау кезінде орамда осымша ндіруші йымны атауын жне оны мекен-жайын жне лшеп орауды жзеге асыратын ндіруші йымны атауын, оны мекен-жайын жне "лшеп оралан" деген жазуды крсетеді. лшеп оралан дрілік зат сериясыны нмірін лшеп орауды жзеге асыран ксіпорын береді. Дайындау кні мен жарамдылы мерзімі "балк-німді" дайындау кнінен бастап есептеледі.

      23. Егер адам ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды орауды ана жзеге асыратын болса, орамда осымша ндіріс объектісіні атауын, оны мекен-жайын жне орауды жзеге асыратын зады немесе жеке тланы атауын, оны мекен-жайын жне "Оралан" деген жазуды крсетеді.

      1 миллилитрге дейін (лылар) жне 5 миллилитрге дейінгі (ампула) райтын бастапы орамдара дрілік затты атауын, сериясыны нмірін жне жарамдылы мерзімін ана крсетуге жол беріледі. Осындай бастапы орамда міндетті трде айталама орама салынуы тиіс.

8. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды сатау жне тасымалдау ауіпсіздігіне ойылатын талаптар

      24. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттар оларды ауіпсіздігі мен сапалы крсеткіштеріні саталуын амтамасыз ететін Техникалы регламенттерде кзделген жадайларда мамандандырылан оймалы й-жайларда саталуы тиіс.

      Жануарлара арналан дрілік заттарды, биологиялы препараттарды сатау, босату (ткізу) жне тасымалдау физикалы-химиялы, биологиялы, фармакологиялы, токсикологиялы асиеттерін ескере отырып, сондай-а клікті осы трінде олданылатын талаптарды ескере отырып, оларды саталуын амтамасыз етуі тиіс, жануарлара арналан дрілік заттарды белгіленген жарамдылы мерзімі ішінде препарата арналан нормативтік жаттаманы талаптарына сйкес орындалуы тиіс.

      25. Дрілік заттарды, биологиялы препараттарды шыаруды жзеге асыратын ксіпорындарда жануарлара арналан дрілік заттарды, биологиялы препараттарды сатау мен босату кезінде оларды ауіпсіздігі мен асиеттеріні саталуын амтамасыз ететін й-жайлар, жабдытар жне мкммал болуы тиіс.

      26. Мыналар:

      1) дрілік заттарды сатауды температуралы режимдеріні саталмауы;

      2) німні тріні бзылуы;

      3) тасымалдау кезінде німні заымдануы;

      4) препараттарды олдануда дайындау, таайындау ережелеріні бзылуы;

      5) дрілік заттарды жою кезіндегі ауіпсіздікке ойылатын талаптарды бзылуы дрілік заттарды олданан жануарлар, адамдар жне оршаан орта шін ауіпті туындау ммкіндігін анытайтын негізгі факторлар болуы ммкін.

      27. Дрілік заттарды, биологиялы препараттарды шыаруды жзеге асыратын ксіпорындарды имараттарында туекел факторларын болдырмау шін бір рылыса біріктірілген немесе белгіленген талаптар мен нормалара жауап беретін бірнеше имаратта орналасан оймалы, сауда жне кімшілік-трмысты й-жайлар кзделуі тиіс.       оймалы й-жайлар мынадай учаскелерге:

      1) німді абылдау жне босату аймаына;

      2) жануарлара арналан дрілік заттарды, биологиялы препараттарды негізгі сатауа арналан аймаа;

      3) ерекше сатау шарттарын талап ететін жануарлара арналан дрілік заттар, биологиялы препараттар аймаына; карантиндік аймаа блінуі тиіс.

      Есірткі ралдарын, психотропты жне кші сер ететін заттарды сатау азастан Республикасыны занамасында белгіленген тртіппен жзеге асырылады.

      Жарылыс аупі бар жне тез ттанатын заттар белгіленген ртке арсы ауіпсіздік талаптарына сйкес жеке й-жайда саталуы тиіс.

      Жануарлара арналан дрілік заттарды, биологиялы препараттарды абылдауа, срыптауа, сатауа, жинатауа, босатуа жне тиеп тсіруге арналан й-жайлара бгде адамдарды кіру ммкіндігі болмауы тиіс.

      Жануарлара арналан дрілік заттар, биологиялы препараттар саталатын оймалы й-жайларда термометрлер, гигрометрлер немесе псирометрлер болуы тиіс, оларды й-жайды ішкі абырасыны ортасына, жылытатын аспаптар мен есіктерден алыс орналастырады. Осы аспаптарды крсеткіштерін кн сайын жауапты адам арнайы журналда тіркеп отыруы тиіс. Баылаушы аспаптар белгіленген тртіппен сертификатталуы жне калибрленуі тиіс.

      Жануарлара арналан дрілік заттар дрілік препаратты атауын, сериясын, мерзімін крсете отырып, стеллаждарда, табандытарда, серелерде, ыстырылан стеллажды картасы бар шкафтарда саталуы тиіс.

      Жануарлара арналан дрілік заттарды, биологиялы препараттарды ауіпсіздігін амтамасыз ету шін немі ксіпорын ызметіні осы Техникалы регламентті талаптарына сйкестігіне ішкі тексерулер жргізілуі тиіс.

      Тексерулер жргізу кезінде ксіпорында й-жайлар мен жабдытара тиісті жаттарды, ызметкерлерді лауазымды нсаулытарыны, стандарттарды жне зге де ажетті жаттарды болуына назар аудару керек.

      Персонал арнайы киімді жне жеке орану ралдарын пайдалануды оса аланда, жеке гигиена ережелерін сатауы тиіс.

      Ауру белгілері, ашы жарааттары бар, денсаулы жадайы зірге жануарлара арналан дрілік заттар контаминациясыны бастапы туекелі болуы ммкін адамдар жмыса жіберілмейді.

      28. Жануарлара арналан дрілік заттарды, биологиялы препараттарды оймада барлы кшіру жатты трде тіркеледі.

      Жануарлара арналан дрілік заттарды, биологиялы препараттарды бірінші кезекте жануарлара арналан дрілік затты жарамдылы мерзімі аз сериясы босатылуы шін жарамдылы мерзімі бойынша есепке алу жргізілуі тиіс.

      Жарамдылы мерзімі ткен, сапасына ойылатын талаптара сйкес келмейтін жне оларды сапасын куландыратын жаттары жо жануарлара арналан дрілік заттар, биологиялы препараттар жне баса да тауарлар абылдауа жатпайды.

      29. Ерекше сатау шарттарын талап ететін жануарлара арналан дрілік заттарды (мселен, есірткі ралдары, психотропты, кшті сер ететін жне улы заттары бар, сатау шін ерекше температуралы шарттар ажет дрілік препараттарды) белгіленген тртіппен сатау ажет.

9. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттармен жмыс істеу ауіпсіздігіне ойылатын талаптар

      30. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды республиканы нарыында орналастыруды жне сатуды жзеге асыратын адамдарда осы ызмет тріне лицензиясы, тиісті й-жайлары жне німні наты трлеріне арналан нормативтік жаттара сйкес німді сатау ммкіндігін амтамасыз ететін жадайлары болуы тиіс.

      31. Сату мерзімін дайындаушы ксіпорындар ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды наты трлеріне арналан нормативтік жаттара сйкес белгілейді.

      Сату мерзімін сатушы белгілей алмайды жне німні саталу немесе жарамдылы мерзімінен аспайды.

      32. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттар, егер:

      1) саталу немесе жарамдылы мерзімі бітсе;

      2) блінуіні аны белгілері болса;

      3) оларды шыан жерін растайтын ндірушіні жаттары жо жне олара атысты апараты жо болса;

      4) сынылан апарата сйкес келмейтін жне оларды шыан жерін растайтын жаттарды жасандылыына негізді кмн бар болса;

      5) Техникалы регламенттерде кзделген мліметтері бар табалануы жо не олара атысты мндай апараты жо болса;

      6) бзылан жне герметикалы емес орамда болса, сатуа жіберілмейді.

      33. Айналымдаы жануарлара арналан дрілік заттар мен биологиялы препараттар, сондай-а оларды шыару (дайындау), сату, олдану, сатау, тасымалдау, азастан Республикасына/нан келу/кету осы Техникалы регламентте белгіленген талаптара сйкес болуы тиіс.

      34. рамында есірткі ралдары, психотропты жне кші сер ететін заттары бар дрілік заттарды айналымы азастан Республикасыны есірткі ралдары мен психотропты заттарды айналымы саласындаы олданыстаы занамасымен реттеледі.

      35. Жануарлара арналан дрілік заттарды ауіпсіздігін баалау мынадай туекелдерді кздеуі тиіс:

      1) жануарлара арналан дрілік зат рамыны, жекелеген рамдастарыны жне (немесе) зге де ингредиенттеріні сйкес келмеуі;

      2) жануарлара арналан дрілік затты олдану жніндегі нсаулыта крсетілген оны пайдалану ережесіні саталмауы;

      3) жануарлара арналан дрілік затты сынылатын млшерде таайындауы бойынша пайдалануа арамастан, асынулар мен жанама серлерді пайда болуы;

      4) жануарлар, сондай-а жануарлармен байланыста болан адамдар шін токсикологиялы ауіпті туындауы;

      5) иммунологиялы дрілік заттарды пайдалану кезінде жануарлар шін биологиялы ауіпті туындауы;

      6) жануарлар азасында дрілік заттар мен биологиялы препараттар рамыны алдытары нормаларыны асып кетуі.

      36. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттар жануарлардан жне мал шаруашылыы німдерінен жеке саталуы тиіс. Дрілік заттарды абылдау мен босатуды есебі жргізілуі тиіс.

10. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды пайдалану кезінде туындайтын туекелдер

      37. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттар, сондай-а шыару жне пайдалану (олдану) процесіндегі шикізатты жануарларды, ветеринариялы кмек крсететін немесе мал шаруашылыы німдерін олданатын адамдарды денсаулыы мен міріне зиян келтіру туекелі болады, олар мынадай туекелдерді амтиды:

      1) дрілік заттар мен биологиялы препараттар конструкциясыны жетілмеуіне байланысты;

      2) дрілік заттар мен биологиялы препараттарды ауіпсіздігін амтамасыз ететін технологиялы процестерді, сапа крсеткіштерін баылау жйелеріні жетілмеуіне байланысты;

      3) олданылатын шикізата, рамдастара, химиялы заттара, субстанциялара байланысты дрілік заттар ауіпсіздігіні туекелі;

      4) дайындау сатысында бгде осылулармен, микроорганизмдермен німні ластануына, контаминациясына байланысты;

      5) оршаан ортаны ластануына жне жануарлар мен адамдарды шыару кезінде, дрілік заттар мен биологиялы препараттарды кдеге жарату мен жою процесінде ндірістік алдытарды шыарындыларын ытимал жтыруына байланысты;

      6) дрілік заттар мен биологиялы препараттарды арнайы білімі, жмыс тжірибесі жо, асептика мен антисептика нормаларын сатамайтын адамдарды пайдалану туекелі;

      7) дрілік заттарды олдануда (кзге, оршаан ортаа шашу, тсу) абайсыз болу туекелі;

      8) сатау процесінде згерген асиеттері бар дрілік заттарды олдану туекелі (температуралы режимдерді сатамау, физикалы, химиялы факторларды сер етуі);

      9) биологиялы препараттар салынан жануарларда инфекцияны латенттік ршу нысаны боланда асыну жне ауыр салдарлар тудыратын;

      10) табии жне климатты факторлара шыраан жануарлара биологиялы препараттарды олдананнан кейін туындайтын;

      11) тасымалдауды бзылуы кезінде дрілік заттар асиеттеріні згеруіне байланысты;

      12) жасанды жне химиялы жне биологиялы рамдастарды сапасына сйкес келмейтін дрілік заттарды пайдаланумен байланысты;

      13) рамында дрілік заттар мен биологиялы препараттарды алды млшері бар мал шаруашылыы німдерін тамаа олданатын адамдарды мірі мен денсаулыына зиян келтіру туекелі.

      38. Жоарыда санамаланан туекелдерді е тмен дегейге дейін тмендету жне оларды алдын алу былайша жзеге асырылуы тиіс:

      1) препараттарды зіне тн асиеттері мен тратылыын жасартуа ммкіндік беретін препараттарды конструктивті ерекшеліктерін, жетілдіру арылы зірлеу мен шыару сатысында;

      2) шыару шарттарына жне техникалы ралдарына олданылатын німні сапасын баылауды белгіленген дістерін, німні ауіпсіздігі мен сапасын арттыруа ммкіндік беретін німні сапасын зерттеу мен баылауды технологиялы, санитарлы-гигиеналы, микробиологиялы, биохимиялы дістерін, сатау жне жааларын зірлеу жолымен;

      3) німні тратылыымен жне ауіпсіздігімен, сапа крсеткіштері бойынша ауіпсіз жне сертификатталан шикізатты, рамдастарды, химиялы заттарды олдану есебінен алып тастауа болатын рама жне олданылатын ралдара байланысты туекелдерді болдырмау;

      4) санитарлы-эпидемиологиялы ережелер мен нормаларды, технологиялы дістерді, алдын алу шараларын жне німді орау ралдарын сатау бгде осындылармен німні контаминациясын болдырмауа жне оны ауіпсіздігін арттыруа ммкіндік береді;

      5) ндірістік процесс есебінен, оны ндірістік й-жайларды ішінде жне олардан тысары жерде оны ауіпсіздігін амтамасыз ететіндей трде йымдастыру жне оршаан ортаа ытимал ауіпті микроорганизмдерді (уларды) шыарылуына жол бермеу шін алдын алатын іс-рекеттерді, оларды генетикалы трлендірілген нсаларын, сондай-а німдерді шыаруда жне жою кезінде пайдаланылатын материалдар мен заттарды кздеу ажет;

      6) арнайы білімі жо адамдарды дрілік заттар мен биологиялы препараттарды олдананнан кейін ытимал салдарларын болдырмау шін кшті сер ететін дрілік заттар мен биопрепараттарды сату дрігерді рецепті бойынша жзеге асырылады. олдану жніндегі нсаулы талаптарды сатау дрілік заттар мен биопрепараттарды пайдалану тсілдері мен дістеріне байланысты ытимал туекелдерді болдырмайды;

      7) дрілік заттар мен биологиялы препараттарды сатау шарттарын сатау препараттарды тиімділігі мен зиянсыздыын тмендетуге байланысты ытимал туекелдерді тмендетуге ммкіндік береді;

      8) клиникалы жне зертханалы мият зерттеулерден кейін дрілік заттар мен биологиялы препараттарды таайындау жасырын инфекцияны болуы аясындаы асынуа байланысты ытимал туекелдерді тмендетуге ммкіндік береді;

      9) жануарларды азасына сер ететін ытимал факторларды ескере отырып, дрілік заттарды жне биологиялы препараттарды олдану жніндегі нсаулы талаптарды сатау азаны ысып кетуі, салындауы, денеге салма тсуі нтижесінде туындайтын асынулар туекелдерін тмендетеді;

      10) тиісті ережелерді, температуралы нормаларды жне клікке жне олданылатын німге ойылатын талаптарды сатаумен тасымалдау сатысындаы туекелдерді болдырмауа болады;

      11) жасанды дрілік заттарды уатылы табумен, бл дрілік заттарды реактогендік жне тиімсіздік туекелдерін тмендетуге ммкіндік береді.

11. Жануарлара арналан дрілік заттар мен биологиялы препараттарды олдану ауіпсіздігіне ойылатын талаптар

      39. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды олдану кезінде мынадай туекелдерге байланысты негізгі ауіпсіздік талаптарын назара алу ажет:

      1) жануарларды ырылуына кеп сотыратын асынуларды туындауы;

      2) дрілік заттарды сапасына немесе дрыс таайындалмауына (диагнозына) байланысты тиімсіздігі.

      40. Дрілік заттарды, биологиялы препараттарды олдананнан кейін жануарларда, сондай-а байланыста болатын жануарларда, мал шаруашылыы німін олданан адамдарда жне оршаан ортада асынуларды болуын анытайтын негізгі факторлар: жануарлара арналан дрілік заттарды, биологиялы препараттарды ауіпсіздігі мен олданылу тиімділігі оларды тымды таайындаумен амтамасыз етіледі. Таайындау кезінде ауруды диагнозын, жануарды трі мен жасын, олда бар дрілік нысандарды, млшерлемені, олдану ретін жне емдеу курсыны затыын, жаа реакцияларды дамуын болдырмау жніндегі ытимал шараларды жне жануарлара арналан баса да дрілік заттармен зара рекеттесуін ескеру керек.

      41. Дрілік затты олдану жніндегі нсамада крсетілген талаптара сйкес дрілік затты, биологиялы препаратты олдананнан кейін жануарларды сою алдында стау жне мал шаруашылыы німін пайдалану мерзімін сатау керек.

      42. Жануарлара арналан дрілік затты, биологиялы препаратты кез келген олдану жануарлара арналан дрілік затты атауын (заттабада жазылан), серия нмірін, млшерін, салу жолын; жануарлара арналан дрілік затты абылдаан жануарды (ларды) сйкестендіруді; дрілік затты, биологиялы препаратты таайындау себептерін жне дрілік затты, биологиялы препаратты таайындаан жне олданан адамны (дарды) олдарын, сондай-а ауыл шаруашылыы жануарлары шін сою алдында стау жне (немесе) мал шаруашылыы німін пайдалану мерзімін крсете отырып, жатталуы тиіс.

      абылданан жне босатылан жануарлара арналан дрілік заттарды, биологиялы препараттарды жатты трде есепке алу жргізілуі тиіс.

12. Ветеринариялы препараттарды жою ауіпсіздігіне ойылатын талаптар

      43. Жарамдылы мерзімі ткен жне жасанды, зертханалы зерттеулерді нтижелері бойынша жануарлар шін ауіпті деп танылан ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттар жойылуа тиіс.

      Одан рі пайдалану туралы шешім абылдаана дейін дрілік заттар мен биологиялы препараттар уаытша айналымнан алынады жне олар ол жетпейтін орындарда саталады.

      Жануарлара арналан дрілік заттарды, биологиялы препараттарды жою нормативтік-техникалы жаттамаа сйкес жзеге асырылады.

      44. Жануарлара арналан дрілік заттар мен биологиялы препараттарды жоюды тиісті рсаты бар ксіпорындар арнайы жабдыталан алаайларда, полигондар мен й-жайларда осы Техникалы регламентті талаптарына жне азастан Республикасыны занамасында кзделген зге де талаптара сйкес жргізеді.

      45. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды жою рсімі адамдарды, жануарларды ауіпсіздігіне сер етпеуі жне оршаан ортаны ластамауы тиіс.

      Жануарлар мен адамны денсаулыына ауіп тудыратын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды міндетті трде залалсыздандыру (зарарсыздандыру) жніндегі іс-шаралар тиісті ауматы мемлекеттік ветеринарлы инспекторыны міндетті трде атысуымен жргізіледі.

13. Сйкестік презумпциясы

      46. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттар жне оларды рауыштары, егер рбір сипаттаманы жне конструктивті асиеттерді, сондай-а оны рбір рамдасыны ауіпсіздік талаптарына сйкестігі аныталса, олара атысты осы талаптар осы Техникалы регламентте белгіленген, ветеринариялы препараттар серияларыны (партияларыны) нормативтер талаптарына сйкестігін анытау стандарттарымен жне ережелерімен йлестірілген болса, ауіпсіздік талаптарына сйкес келеді деп саналады.

      Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды айналыма шыару осы Техникалы регламентте белгіленген барлы талаптара олар сйкес келген жадайда жзеге асырылады.

      німні партиясын (сериясын) дайындауды аятау кні айналыма шыару кні болып саналады.

14. Сйкестікті растау

      47. Сйкестікті растау - осы Техникалы регламентте белгіленген талаптара німні сйкестігін растау жзеге асырылатын рсім.

      Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттар міндетті трде сертификаттауа сйкестігін растауа жне мемлекеттік тіркеуге жатады.

      48. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды тіркеу жне сйкестігін анытау тртібін ветеринария саласындаы укілетті мемлекеттік орган белгілейді.

      49. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды осы Техникалы регламентті талаптарына сйкестігіне міндетті трде сертификаттауды тініш берушімен жасалан шартты негізінде сйкестікті растау жніндегі аккредиттелген орган жзеге асырады.

      50. Ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттарды Техникалы регламентті талаптарына сйкестігі тініш берушіге сйкестікті растау жніндегі орган берген сйкестік сертификатымен расталады. Сйкестік сертификатыны олданылу мерзімі 3 жылдан аспайды.

      51. Сйкестігі Техникалы регламентті талаптарымен расталан ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттар тауарлы белгілермен немесе сйкестік белгілерімен табаланады. Тауарлы белгімен (егер болса) табалауды тініш беруші зіне ыайлы кез келген тсілмен дербес жзеге асырады.

      52. Сйкестікті міндетті трде растау жніндегі тізбеге тспеген ветеринарияда пайдаланылатын дрілік заттар мен биологиялы препараттар тініш берушіні алауы бойынша ерікті трде сертификаттауа жіберілуі ммкін.

      Шет мемлекет берген сйкестікті растау саласындаы жаттар азастан Республикасыны техникалы реттеу туралы занамасына сйкес техникалы реттеуді мемлекеттік жйесінде олар танылан жадайда азастан Республикасында жарамды болып саналады.

15. олданыса енгізу тртібі мен мерзімі

      53. Осы Техникалы регламент ресми жарияланан кнінен бастап алты ай ткен со олданыса енгізіледі.

      Осы Техникалы регламент олданыса енгізілгеннен кейін азастан Республикасында олданылатын, оны айталайтын немесе оан сйкес келмейтін нормативтік жаттар жойылуа тиіс.

                                   "Ветеринарияда пайдаланылатын                                    дрілік заттар мен биологиялы                                 препараттар ауіпсіздігіне ойылатын                                   талаптар" техникалы регламентіне                                                 осымша

СЭ ТН коды Позицияны атауы

3001 Органотерапияа арналан, кептірілген, нта болып саталан немесе саталмаан бездер мен зге органдар; органотерапияа арналан бездерді немесе зге органдарды немесе оларды секреттеріні сыындылары; гепарин жне оны тздары; баса жерде аталмаан немесе енгізілмеген терапевтикалы немесе алдын алу масаттарына арналан адамнан немесе жануарлардан алынан зге заттар

3001 20 бездерді немесе зге органдарды немесе оларды секреттеріні сыындылары

3001 90 910 0 гепарин жне оны тздары

3002 терапевтикалы, алдын алу немесе диагностикалы масаттарда пайдалану шін дайындалан жануарлар аны; иммунды сарысулар жне анны зге фракциялары жне трлендірілген иммунологиялы німдер, оны ішінде биотехнология дістерімен алынан німдер; вакциналар, токсиндер, микроорганизмдер себінділері (ашытылардан баса) жне сас німдер

3002 10 иммунды сарысулар жне анны зге фракциялары жне трлендірілген иммунологиялы німдер, оны ішінде биотехнология дістерімен алынан німдер

3002 10 100 иммунды сарысулар

3002 10 100 1 жылан уына арсы

3002 10 910 0 гемоглобин, ан глобулиндері жне сарысу глобулиндері

3002 10 950 1 ан юыны факторлары

3002 30 000 0 ветеринариялы вакциналар

3002 90 300 0 терапевтикалы, алдын алу немесе диагностикалы масаттарда пайдалану шін дайындалан жануарлар аны

3002 90 500 0 микроорганизм себінділері

3003 терапевтикалы немесе алдын алу масаттарына пайдалануа арналан, біра млшерленген дрілік нысандар трінде немесе блшек саудада сату шін алыптар мен орамдара лшеп оралмаан екі немесе одан кп рамдас бліктерден ралан дрілік заттар (3002, 3005 немесе 3006 тауар позицияларынан баса)

3003 10 000 пенициллан ышылыны рылымынан тратын, рамында пенициллиндер немесе оларды туындылары бар немесе стрептомицин немесе оларды туындылары бар

3003 10 000 1 рамында негізгі рекет жасаушы зат ретінде тек: ампициллин натрий тзы немесе ампициллин тригидраты, немесе бензилпенициллин тздары мен осылыстары, немесе феноксиметилпенициллин, немесе оксациллин бар

3003 20 000 рамында баса антибиотиктер бар

3003 20 000 1 рамында негізгі рекет жасаушы зат ретінде тек: эритромицин негізі немесе канамицин сульфаты, немесе стрептомицин сульфаты бар

3003 20 000 9 2937 тауар позициясыны рамында гормондар немесе зге осылыстары бар, біра антибиотиктер жо

3003 40 000 0 рамында алколоидтер немесе оларды туындылары бар, біра рамында 2937 тауар позициясыны гормондары немесе зге осылыстары немесе антибиотиктер жо

3003 90 100 0 рамында йод немесе йод осылыстары бар

3003 90 900 1 рамында негізгі рекет жасаушы зат ретінде кальций глюконаты немесе ацетилсалицил ышылы, немесе парацетамол бар

3004 Терапевтикалы немесе алдын алу масаттарында пайдалануа арналан, араласан немесе араласпаан німдерден тратын, млшерленген дрілік нысандар трінде лшеп оралан (трансдермальды жйелер нысанындаы дрілік заттарды оса аланда) немесе блшек саудада сатуа арналан дрілік заттар (3002, 3005 немесе 3006 тауар позициясыны тауарларынан баса)

3004 10 рамында пенициллан ышылыны рылымы, немесе стрептомицин немесе оларды туындылары бар пенициллиндер немесе оларды туындылары

3004 10 100 рамында белсенді заттар ретінде тек пенициллан ышылыны рылымы бар пенициллиндер немесе оларды туындылары бар

3004 10 100 1 рамында негізгі рекет жасаушы зат ретінде тек: ампициллин тригидраты немесе ампициллин натрий тзы, немесе тз бензилпенициллині мен осылыстары, немесе карбенициллин, немесе оксациллин, немесе сулациллин (сультамициллин) немесе феноксиметилпенициллин бар

3004 10 100 2 млшерленген дрілік нысандар трінде лшеп оралан немесе сынылан, біра блшек саудада сату шін оралмаан

3004 10 900 1 рамында негізгі рекет жасаушы зат ретінде тек стрептомицин сульфаты бар

3004 20 рамында антибиотиктер бар

3004 20 100 блшек саудада сату шін алыптара немесе орамдара лшеп оралан

3004 20 100 1 рамында негізгі рекет жасаушы зат ретінде амикацин немесе гентамицин, немесе гризеофульвин, немесе доксициллин, немесе доксорубицин, немесе канамицин, немесе фузидий ышылы жне оны натрий тзы, немесе левомицетин (хлорамфеникол) жне оны тздары, немесе линкомицин, немесе метациклин, немесе нистатин, немесе рифампицин, немесе цефазолин, немесе цефалексин, немесе цефалотин, немесе эритромицинні негізі бар

3004 20 900 1 рамында негізгі рекет жасаушы зат ретінде эритромицинні негізі немесе канамицин сульфаты бар

3004 31 100 0 блшек саудада сату шін алыптара немесе орамдара лшеп оралан

3004 32 рамында кортикостероидты гормондар, оларды туындылары мен рылымды аналогтары бар

3004 32 100 блшек саудада сату шін алыптара немесе орамдара лшеніп оралан

3004 32 100 1 рамында негізгі рекет жасаушы зат ретінде тек флуоцинолон бар

3004 39 100 0 блшек саудада сату шін алыптара немесе орамдара лшем оралан

3004 40 рамында алколоидтер немесе оларды туындылары бар, біра 2937 тауар позициясыны гормондары немесе баса осылыстары немесе антибиотиктері жо

3004 40 100 блшек саудада сату шін алыптара немесе орамдара лшеп оралан

3004 40 100 1 рамында негізгі рекет жасаушы зат ретінде натрийді кофеин-бензоаты немесе ксантинол никотинаты, немесе папаверин, немесе пилокарпин, немесе теобромин, немесе теофиллин бар

3004 50 рамында витаминдері немесе 2936 тауар позициясыны баса осылыстары бар зге де дрілік заттар

3004 50 100 блшек саудада сату шін алыптара немесе орамдара лшеп оралан

3004 50 100 1 рамында негізгі рекет жасаушы зат ретінде аскорбин ышылы (С витамині) немесе никотин ышылы, немесе кокарбоксилаза, немесе никотинамид, немесе пиридоксин, немесе тиамин жне оны тздары (В1 витамині), цианокобаламин (В12 витамині) бар

3004 50 900 1 рамында негізгі рекет жасаушы зат ретінде альфа-токоферол ацетаты (Е витамині) бар

3004 50 900 2 рамында негізгі рекет жасаушы зат ретінде кокарбоксилаза немесе аскорбин ышылы (С витамині), немесе цианокобаламинд (В 12 витамині) бар

3004 90 110 0 рамында йод немесе йод осылыстары бар

3004 90 190 1 рамында негізгі рекет жасаушы зат ретінде аденозинтрифосфор ышылыны натрий тзы (АТФ) немесе ацетилсалицил ышылы (рекет жасаушы зат ретінде ацетилсалицил ышылы бар, энтеросолюбиль абышасымен жабылан таблеткалар тріндегі дрілік заттардан баса) немесе бензокаин, немесе бискалцитрат (висмутты коллоидты субцитраты), немесе верапамил немесе гамма-аминомай ышылы, немесе дибазол, немесе натрий диклофенак, немесе димедрол, немесе ибупрофен, немесе корвалол, валидол немесе, изосорбид динитраты, немесе инозин (рибоксин) немесе каптоприл немесе кетамин, немесе кетотифен, немесе клозапин, немесе кломифен цитраты, немесе лидокаин, немесе липое ышылы, немесе литий карбонаты, немесе метазид, немесе метамизол (анальгин) немесе метенамин немесе метилгурацил, немесе метионин, немесе метронидазол, немесе натрий хлориді, немесе нафазолин, немесе нитроксолин, немесе нифедипин (жартылай ткізгіш мембраналы лазер перфорациясы бар, полимер абатымен жне рекет жасаушы белсенді затты абатымен жабдыталан осабатты таблеткалар тріндегі дрілік зат - осмотикалы жадайдаы нифедипинд оспаанда), немесе ницетамидт, немесе панкреатин, немесе парацетамол, немесе пентаэритритил тетранитраты, немесе пиперазин, немесе пирацетам, немесе пиреноксин, немесе пирикарбат, немесе пироксикам, немесе полиамин, немесе поливинилпирролидон, немесе примидон, немесе пробукол, немесе прокаин (новокаин), немесе пропранолол, немесе ранитидин, немесе сальбутамол, немесе суксаметоний, немесе сульфадиметоксин, немесе сульфален, немесе таурин, немесе фенобарбитал, немесе фталилсульфат тиазолы, немесе фуросемид, немесе хлорхинальдол, немесе церебролизат, немесе циннаризин, немесе ципрофлоксацин (рекет жасаушы зат ретінде ципрофлоксацині бар кк тамыра юа арналан инфузионды еріткі тріндегі дрілік заттардан баса), немесе цитрапард, П-цитрамон немесе этамзилат

3004 90 910 0 рамында йод немесе йод осылыстары бар

3004 90 990 1 рамында негізгі рекет жасаушы зат ретінде ацетилсалицил ышылы немесе парацетамол, немесе рибоксин (инозин), немесе поливинилпирролидон бар

3005 ветеринарияда пайдалануа арналан, фармацевтикалы заттар сіірілген немесе апталан, блшек саудада сату шін алыптара немесе орамдара лшеп оралан мата, дке, бинттер жне сас бйымдар (мысалы, тану материалы, лейкопластырьлер, припаркалар)

3005 10 000 0 адгезивтік тау материалы жне жабыса абатты зге материалдар

3005 90 100 0 мата жне матадан жасалан бйымдар

3005 90 310 0 дке жне дкеден жасалан бйымдар

3005 90 510 0 маталы емес материалдардан жасалан бйымдар

3006 10 хирургиялы стерильдік кетгут, тігуге арналан сас стерильдік материалдар (стерильдік сорыш хирургиялы немесе стоматологиялы жіптерді оса аланда) жне жараларды хирургиялы жабуа арналан стерильдік адгезивтік маталар; стерильдік ламинария жне ламинариядан жасалан стерильдік тыын; хирургиялы немесе стоматологиялы ан тотататын стерильдік сорыш ралдар (гемостатиктер); стерильдік хирургиялы немесе стоматологиялы адгезионды кедергілер, сіетін немесе сібейтін

3006 10 100 0 хирургиялы стерильдік кетгут

3006 30 000 0 рентгенографикалы зерттеулерге арналан контрасты препараттар; аурулара салуа арналан диагностикалы реагенттер

3006 70 000 0 ветеринарияда пайдалануа арналан хирургиялы операциялар немесе физикалы зерттеулер кезінде дене бліктері шін майлаыш ретінде немесе дене мен медициналы ралдар арасындаы байланыстырыш агент ретінде пайдалануа арналан гель тріндегі препараттар

"ділет" АЖ ресми жарияланым дереккзі болып табылмайды.© 2012. азастан Республикасы ділет министрлігіні "Республикалы ыты апарат орталыы" ШЖ РМК

Похожие работы:

«НАРЕДБА № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земед...»

«проектРЕЗОЛЮЦИЯII СЪЕЗДА ЭКОЛОГОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В рамках мероприятий Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий Российской Федерации 5-7 апреля 2017 года в городе Якутске состоялся II съезд экологов Республики Саха (Якутия).Основные цели съе...»

«Тема : Что нас окружает. Живая и неживая природа, изделия человека. Цель: сформировать у учащихся понятия о живом и неживом в природе и о рукотворном мире ; формировать умения классифицировать предметы; формировать навык соотнесения реального объекта и его условного обозначени...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюс Зарегистрировано в Минюсте России 26 января 2012 г. N 23030МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 8 декабря 2011 г. N 948ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОХОТНИЧЬИМ...»

«ЗАНЯТИЕ № 10. Тема: Энергия, ее виды, способы преобразования, транспортировки. Цели: 1. Сформировать знания об энергии, ее видах, способах преобразования и транспортировки.2. Развивать память, умение логически мыслить, находить причинно-сл...»

«Приложение К Пояснительной записке к проекту Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в Луганской Народной Республике Порядок и результаты согласования Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в Луганской Народной Республике № п/п Исполнительный орган г...»

«Ознакомьтесь с информацией об экологической ситуации в России.1. Составьте список экологических проблем Среднего Поволжья.2. Коротко (3-5 предложений) опишите признаки экологического неблагополучия ситуации в г.Самаре. Проиллюстрируйте описание количествен...»

«МКС 13.060.10 Изменение № 1 ТКП 17.13-04-2011 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование Аналитический контроль и мониторингПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ПО ГИДРОХИМИЧЕСКИМ И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакары...»

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского совместно с Межрегиональной экологической общественной организацией "ГРИНЛАЙФ", ОАО "ТВЭЛ", АО "Техснабэкспорт", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", Общественным движением "Мусора. Больше. Нет.", Российской экологи...»

«ОГОБУСПО "Государственный медицинский колледж г. Братска"МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ для специальности Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) ОП.05. Гигиена и экология человека Тема 2.2. Гигиеническое и экологическое значение воды. Роль водного фактора в формировании здоровья населен...»

«УТВЕРЖДАЮ: Т.И. Крикунова Директор МБОУ Хомутовской СОШ № 12 Расписание уроков 2014 2015 учебный год 1 смена День недели № урока Звонки 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 9 класс 11 класс Понедельник 1 8.00 – 8.4...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕПЫШМИНСКОГО муниципального образования Тюменского района тюменской областиПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 апреля 2017 г. № 24 Об организации сбора и определении места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп на...»

 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.