WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Шахрисабз* Андижон* Тошкент Фаргона Хива Узбекистон алока коммуникация сохасида кандай ташкилотлар билан хамкорлик килади ДЭУ* Моторола* Сименс* Шеннон ...»

1.Амир Темур ордени билан такдирланган шахарларни курсатинг:

Самарканд*

Шахрисабз*

Андижон*

Тошкент

Фаргона

Хива

Узбекистон алока коммуникация сохасида кандай ташкилотлар билан хамкорлик килади

ДЭУ*

Моторола*

Сименс*

Шеннон

Женерал Моторс

АэроАБДА

Узбекистонга солинаетган тахдидлардан 4 тасини курсатинг

минтакавий можаролар*

коррупция ва жиноятчилик*

экологик муаммолар*

диний экстремизм*

иктисодий

партиялар харакати

худудий булиниш

инвестициянинг усиши

Узбекистон республикаси парламенти кандай кисмлардан иборат

Сенат*

конунчилик палатаси*

дума

сайлов маркази

Узбекистонннинг ЮНЕСКО билан хамкорликда амалга оширган асосий тадбирлари

Амир Темур юбилейи*

Мирзо Улугбек юбилейи*

имом ал Бухорий юбилейи*

тадбиркорлар конгресси

минтакавий хавфсизлик кенгаши

техникавий хамкорлик

"Авесто"да номлари келтирилган ва улар тугрисида маълумотлар берилган 5та

давлатни курсатинг

Марказий Осиё*

Эрон*

Хитой*

Хиндистон*

Арабистон*

чадимги Рим

Турк хоконлиги

Юнонистон

Эфталитлар давлати

Афгонистон

"Авесто"да берилган тиббиётга оид маълумотларнинг 5 турини курсатинг

Ташрих ва мижоз физиологияси*

беморликни олдини олиш йуллари*

касалликлар хакида маълумотлар*

беморни даволаш йуллари*

табибларнинг ахлоки ва табобатга оид коидалар*

пульс диагностикаси

пластик операциялар

эмлаш

лапаратомия

"Авесто"да тилга олинган Марказий Осиёдаги кадимги 6та давлатни белгиланг

Довон*

Бахди*

Канха

Кушон

Моуру*

Поурата*

Хувайрезм*

Турк хоконлиги

Согдиёна*

Зардушт яшаган даврда Марказий Осиё ахолиси яшаш тарзининг 3 хил

куринишини айтинг

савдогарлик

утрок хаётга утилган*

овчилик

термачилик

дехкончилик ва хунармандчиликка утила бошлаган*

кучманчи чорвачиликка эътибор кучайган*

"Авесто"да курсатилган Марказий Осиё ахолисининг 4 та тоифасини курсатинг

Кохинлар*

Чорвадорлар*

савдогарлар

хунармандлар*

дарвишлар

зиёлилар

дехконлар*

"Авесто"да шахснинг ахлокий хислатларини улугловчи 3та хусусиятни айтинг

адолатпарварлик

хайрли фикр*

ширин сузлилик

хайрли суз*

фозил ахлок

хайрли иш*

''Авесто''да келтирилган маълумотларнинг йуналишларини курсатинг.

кадимги географик тушунчалар*

меъморчиликка оид маълумотлар

санъатга оид маълумотлар

худудий этник кабилалар ва вилоят номлари*

ижтимоий ва иктисодий муносабатлар*

хукукий маълумотлар

диний насихатлар*

тиббиётга оид маълумотлар*

дунё тарихининг ривожланиши хакида маълумотлар*

''Авесто'' китобининг бугунгача сакланиб колган кисмларин айтинг

Мохабхорат

Ромаяна

Ясна*

Яшт*

Алпомиш

Виспарат*

Видевдат*

Кадимги тош даврининг боскичларини курсатинг:

илк палеолит*

мезолит

урта палеолит*

неолит

сунгги палеолит*

Илк палеолит даврига оид маконларни курсатинг:

Калтаминор

Мачой

Сельунгур*

Обирахмат

Учтут*

Коратог*

Сунгги палеолитдаги кашфиётлар :

ук-ёйнинг пайдо булиши

олов кашф килинди*

кайиксозлик пайдо булди

илк диний тасавурларнинг пайдо булиши*

турар жойларнинг курилиши*

Неолит даврига хос маданиятларни курсатинг:

Чуст маданияти

Жойтун*

Амиробод

Калтаминор*

Тозабогёб

Хисор*

Неолит даврида одамларнинг асосий машгулотлари :

Дехкончилик*

овчилик

хунармандчилик

чорвачилик*

баликчилик*

термачилик

Неолит давридаги узгаришларни курсатинг:

дехкончилик

кулолчиликнинг пайдо булиши*

сувда сузиш ва кайиксозликнинг кашф этилиниши*

темирчилик

тукимачиликнинг вужудга келиши*

Мезолит даври ёдгорликлари маконларини курсатинг:

Мачой гори*

Обирахмат

Сельунгур

Обишир*

Соразм

Кушилиш*

Марказий Осиёда куйидаги маданий-тарихий жараёнларнинг кайсилари энеолит

даври билан боглик

тош куроллари билан бирга мис +уролларининг пайдо булиши*

темир куролларнинг пайдо булиши

пахса ва хом гиштдан уйларнинг пайдо булиши*

илк диний тасаввурларнинг пайдо булиши

турли хайвонларнинг лойдан ясалган ва она уруги тузумига хос хайкалчалар*

Энеолит даври манзилгохларининг бир нечтасини курсатинг:

Анов*

Замонбобо

Намозгох*

Хисор

Саразм*

Бронза даврига оид манзилгохларни курсатинг

Обишир

Сополлитепа*

Тозабо?ёб*

Калтаминор

Замонбобо*

Бронза давридаги буюк узгаришлардан кайсиларини биласиз

зироатчиликдан чорвачиликнинг ажралиб чикиши*

она уругчилик тузумига утиш

кушимча махсулотнинг пайдо булиши*

илк давлат тузилмаларининг пайдо булиши

патриархат муносабатларига утилиши*

Узбекистондаги кайси манзилгохлардан коятош суратлари топилган

Тешиктош

Зараутсой*

Селунгур

Соймолитош*

Э. ав. I минг йиллик бошларидаги Марказий Осиё ахолисининг 4та гурухини

курсатинг:

дехконлар

зодагонлар*

харбийлар*

савдогарлар

зироатчилар*

хунармандлар*

узбек халкининг келиб чикиш тарихининг 3 даврини курсатинг

мил.ав.У1-У асрлар

мил. ав. III-II асрлар*

ХVIII - XIX асрлар

IХ-ХII асрлар*

XV-XVI асрлар*

узбекларга хос антропологик киёфа даставвал шаклланган Урта Осиёнинг 5та

худудини курсатинг

Сирдарёнинг урта хавзали туманларида*

Жиззах вилоятида

Тошкент вилоятида*

Фаргона водийсида*

Бухоро вилоятида*

Хоразмда

Кашкадарё вохасида

Еттисув минта+аси

Марказий Осиё минта+асида яшаган +адимги элатларнинг турмуш тарзининг 3

хил куринишини айтинг

Утрок*

ярим кучманчи

баликчилик

кучманчи*

ярим утрок*

Марказий Осиё халклари кадимги ёзувларининг 4та турини курсатинг

Урхун-Энасой*

Эрон ёзуви

Оромий*

Араб ёзуви

Сугд*

Турк ёзуви

Хорасмий*

Сак кабилалари яшаш жойларига кура кандай гурухга булинган

скифлар

сака-хаумаварка*

массагетлар

хорасмийлар

сак-тиграхауда*

сак-тиай-тара-дарайя*

кайси худудлар Бактрия давлати таркибига кирган

Довон

Маргиёна*

Канха

Сугдиёна*

Бактрия давлати иктисодиёти асосининг 4 хил куриниши нималардан борат

сугорилардиган дехкончилик*

бали+чилик

савдо*

термачилик

чорвачилик*

богдорчилик

?унармандчилик*

Эр. ав. I асрда Парфия кайси 4 та мамлакат билан алока килган

Турк хо+онлиги

Хоразм*

Бактрия*

Кадимги Миср

Хитой*

Юнонистон

Хиндистон*

кайси давлатлар билан Кушон подшолари савдо ва маданий алокалар

урнатганлар

Рим*

Эфталитлар

Турк хоконлиги

Миср*

Хитой

Месопатамия*

Греция

Хиндистон*

Кушон империясининг асосий ёзуви

Араб

Сугд

Кушон ёзуви*

Оромий ёзуви*

Кушон империясининг 4 та маданият марказларини санаб беринг

Омон+утон

Фаёзтепа*

Айритом*

Намозгох

Халчаён*

Еркургон

Далварзинтепа*

Буюк ипак йулининг кадимги номини айтинг

Шох йул*

Рим йули

Лазурит йули*

Хитой йули

арбий меридионал йул*

Сибирь йули

Буюк ипак йули боглаган худудларни курсатинг

Жанубий Африка

Хитой*

Америка

Европа*

Мугулистон

Марказий Осиё*

Буюк ипак йулида жойлашган Узбекистоннинг учта йирик шахарларини

курсатинг

Марв

Самарканд*

Балх

Андижон

Тошкент*

Бухоро*

Буюк ипак йулини назорат килиб турган кадимги давлатларни айтинг

Канг

Сугд*

Хоразм*

Парфия

Хитой*

Паркана

Кушон*

Буюк ипак йулининг кайси иккита тармоги Марказий Осиёдан утган

Шаркий

Жанубий*

Гарбий

Шимолий*

Шаркда IX-XII асрларда мавжуд булган илм ва маърифат марказларини

курсатинг.

Улугбек мактаби

"Байтул Хикма"*

Марв академияси

Маъмун академияси*

IX-XII асрларда Марказий Осиёнинг ижтимоий-сиёсий ва маданий тараккиётида

юксак муваффакиятларга эришишида хиссаси катта булган хукмдорни айтинг

Амир Темур

Исмоил Сомоний*

Алп Тегин

Ануштегин

Махмуд Газнавий*

Шох Маъмун*

IX-XII асрларда Шаркдаги илм-фан ва маданияти марказига айланган

шахарлардан 5тасини айтинг

Хирот

Бухоро*

Шахрисабз

Самарканд*

Багдод*

Кукон

Марв*

Урганч*

Ал-Хоразмийнинг яратган энг йирик асарлари курсатинг

Ал-жабр Вал мукобала*

Сайдана

Хисоб ал-Хинд*

Хиндистон

Китоб ат-тарих*

Турт улус тарихи

Китоб суръат ал-арз*

Китоб ал-амал бил устурлобат*

Ибн Синонинг табобат илми бобида колдирган буюк асарлари...

Донишнома*

Тиб конунлари*

Мантик илми

Китоб аш-Шифо

Берунийнинг энг йирик асарларини 4 тасини санаб беринг

Утмиш халкларидан колган ёдгорликлар*

Ал-адаб ал-муфрат

Ал-жабр ва ал-му+обала

Хиндистон*

Китоб ат-тарих

Астрономия калити*

Хоразмнинг ажойиб кишилари*

IX-XII асрларда бадиий адабиёт ривожига жиддий улуш кушган шоир ва

ёзувчиларни курсатинг

Лутфий

Фирдавсий

А.Кошгарий*

А.Югнакий*

Юсуф Хос Хожиб*

IX-XII асрларда яшаб ижод килган тарихчилардан курсатинг

Мирхонд

Ибн Арабшох

Абу Бакр Наршахий*

Абу Наср ал-Утбий*

Хондамир

Абул Хасан Байхакий*

Амир Темурнинг пирлари

Шамсиддин Кулол*

Саййид Барака*

Тойбодий

Кубро

Жалолиддин Мангуберди

Амир Темурнинг буюк салтанат барпо этишдаги харакати даврлари:

1370-1388*

1388-1405*

1365-1370

1365-1388

Амир Темурнинг Хоразмга юриш саналари

1372*

1373*

1388*

1398

1365

1370

<Уч йиллик уруш> ларида Амир Темур каерларга юриш килди:

Озарбайжон*

Арманистон*

Мозандарон*

Сурия

Хитой

Туркия

<Беш йиллик> урушларда каерлар эгалланди:

Эрон*

Кавказорти ерлари*

Туркия

Хиндистон

<Етти йиллик> урушда забт этилган ерлар:

Дамашк*

Анкара*

Хиндистон*

Озарбайжон

Эрон

Хитой

Амир Темур салтанатидаги учта давлат бош муассасаси:

Олий ижроия органи*

Молия ишлари бошкармаси*

Харбий ишлар бошкармаси*

Ташки ишлар бошкармаси

Ер-сув ишлари бошкармаси

Жазолаш органлари

Амир Темур давлатида ер эгалигининг турлари:

давлат ерлари

суюргол ерлар*

вакф ерлари*

жамоа ерлари*

ахоли ерлари

вазирлар ерлари

подшохлар ерлари

урта асрларнинг кайси даврларидан бошлаб маънавий кадриятларимиз тиклана

бошлади

ХШ асрдан

XIV асрнинг охирлари*

ХУ1 асрнинг бошлари

XV асрнинг бошлари*

А. Темур томонидан курилган 4 та меъморчилик обидаларини айтинг

Ок сарой*

Шердор

Тиллакори

Бибихоним масжиди*

Шохи Зинда*

Тошховли сарой

Гури Амир*

Исмоил Сомоний макбараси

Улугбек курдирган 3 та меъморчилик обидаларини курсатинг

Шердор

Улугбек мадрасаси (Бухоро)*

Гур Амир

Улугбек мадрасаси (Гиждувон)*

Шохи зинда

Расадхона*

Темурийлар давридаги ерга эгалик килишнинг 3та турини курсатинг

мулки султония

мулки девоний*

тархон

мулки вакф*

хирож

мулк ерлари-хусусий ерлар*

"Суюргол" ерлари кимларга берилган

дехконларга

хукмрон сулола авлодларига*

савдогарларга

харбий саркардаларга*

иктадорларга

давлатнинг мансабдор шахсларига*

Темурийлар даврида Мовароуннахр ва Хуросонда купрок ривожланган 4та

сохани курсатинг

Хунармандчилик*

тукимачилик

кайиксозлик

савдо-сотик*

меъморчилик*

санъат

илм фан*

Темурийлар давридаги йирик савдо ва маданият марказларини курсатинг

Тошкент

Самарканд*

Хуросон

Хирот*

Бухоро*

Фаргона

Марв*

Темурийлар даврида кайси мамлакаталар билан савдо алокалари ривожланди

Хитой

Испания*

Рим*

Эрон*

Хиндисто*

Миср*

Гуржистон

Франция

АКШ

Темурийлар даврида Марказий Осиёдан чет элга нималар чикарилган

буз, духоба*

кулолчилик ва мисгарлик буюмлари

когоз, курук мевалар*

темир

чинни буюмлар*

ипак матолар

Темурийлар даврида кандай солик турлари булган ?

Хирож*

Закот*

Бегар*

ушр

икта

суюргол

XVIII аср охирларида ва XIX асрнинг бошларида Урта Осиё худудида вужудга келган

мустакил феодал давлатларни курсатинг:

Бухоро амирлиги*

Кукон хонлиги*

Хива хонлиги*

Туркистон вилояти

Шайбонийлар давлати

Бухоро хонлиги

Бухоро амирлиги таркибига каерлар кирган

Кашкадарё вохаси*

Сурхандарё ерлари*

Самарканд*

Тошкент

Фаргона водийси

Хоразм ерлари

Кукон хонлиги таркибига кирган шахарлар

Жиззах*

Уратепа*

Хужанд*

Тошкент*

Самарканд

Китоб

Шахрисабз

Бухоро амирлиги аколи таркибини кимлар ташкил этган ?

Узбеклар*

Тожиклар*

Араблар*

Эронликлар*

Жухудлар*

Арманилар*

хитойликлар

турклар

хиндлар

фаранглар

Хонликлардаги а?олининг этник таркибини ташкил этган сулолаларни

курсатинг

Мангитлар*

Минглар*

Кунгиротлар*

найманлар

кипчоклар

барлослар

Хонликларда мавжуд булган солик турларини курсатинг

Хирож*

Жузья*

Закот*

Салгут*

суюр?ол

тархон

вакф

бегар

Кукон хонлигида аколининг этник таркибини кимлар ташкил этган?

Узбеклар*

Киргизлар*

Тожиклар*

Жухудлар*

Мангитлар

Кунгиротлар

Руслар

Турклар

Хива хонлигида кандай курилишлар барпо этилган ?

Пахлавон Махмуд мавзолейи*

Кутлуг Инога мадрасаси*

Тош Ховли саройи*

Абдуллахон мадрасаси

Кукалдош мадрасаси

Лаби- ховуз ансамбли

Хонликлардаги Россия элчилари кандай вазифаларни бажарган

Элчилик*

савдо сотик*

жосуслик*

олимлик

илм тар+атувчи

сайёхлик

Россиянинг Урта Осиёни босиб олиш сабаблари

Россияда капитализмнинг ривожланиши*

Янги хом ашё базаларининг вужудга келтириш*

Россиянинг Англия билан ракобати*

Россиянинг Крим урушида енгилганлиги сабаблари*

2-чи жахон урушининг бошланиши

Урта Осиёда капитализмнинг бошланиши

Хонликлар уртасидаги низолар

Урта Осиёликларнинг Россияга хайрихохлик билдириши

Россиянинг Урта Осиёга кизикиш натижасида Пётр I кандай тадбир ларни амалга

оширди

Бекович-Черкасский экспедицияси*

Иван Бухгольц экспедицияси*

Черняев экспедицияси

Веревкин экспедицияси

Чор Россияси Урта Осиёда кандай мудофаа кургонларини курди

Раим*

Верный*

Сибирь

Сирдарё

кандай холатлар Россия боскинини тезлаштирди

Николай I хукуматининг козоклар билан муносабати*

Россиянинг чрим урушидаги инкирози*

АчШдаги гражданлар уруши*

Англиянинг Урта Осиёга якинлашуви*

Урта Осиё хонликларидаги узаро урушлар

Истиклолчилар харакати

Жадидчилар харакати

Революцион узгаришлар

Урта Осиёни босиб олишда катнашган Чор Россияси генералларини курсатинг.

Перовский*

Черняев*

Скобелев*

Кауфман*

Веревкин*

Ворошилов

Фрунзе

Бекович-Черкасский

Лапин

Колесов

Чоризмнинг Урта Осиёга келиши натижасида нима булди

мустакиллик йукотилди*

капитализм элементлари пайдо була бошлади*

пахта монокультураси пайдо булди*

миллий озодлик харакатлари бошланди*

озодлик кулга киритилди

халкнинг ахволи хар томонлама яхшиланди

феодалистик муносабатлар кучайди

милий маданият ривожланди

Мустамлакачилик даврида руслаштириш сиёсатининг куринишлари...

рус тузем мактабларининг очилиши*

газеталарнинг чоп этилиши*

маданий-маърифий марказларнинг ташкил этилиши*

узбек тили ривожланди

миллий маданият гуллаб-яшнади

камбагалларнинг болалари укитила бошланди

XIX асрнинг охири XX аср бошларида Урта Осиёда миллий озодлик харакатлари

бошланганлигини кандай фактлар тасдиклайди

Тошкентдаги вабо исёни*

1916 йилги кузголон*

1898 йилги Андижон кузголони*

жадидчилик харакати

Октябрь инкилоби

Февраль буржуа инкилоби

Жадидлар нима сабабдан маданий ислохотдан сиёсий каршиликка утганлар

Амирлар, хонлар ва дин пешволарининг жадидлар матбуотига карши олиб борган кураши туфайли*

Жадидлар рузномаларини чоп килмаганлиги сабабли*

"Маърифат" номли дукон ёпиб куйилганлиги учун*

оарчиликнинг бошланиши туфайли

хокимият руслар кулида булганлиги учун

ахоли табакаларга булинганлиги учун

Жадидларнинг максади нималарадан иборат эди

Ижтимоий онгни устириш*

Маънавиятни юксалтириш*

Туркистоннинг Марказий Осиёдаги бошка жамиятлардан фаркини курсатиш

?аммани тенг хукукли килиш эди*

У+увчиларни хориждаги диншунослар хаёти билан таништириш

?окимиятни диндорлар кулига утказиш

Жадидлар рузномасида нималар ёритилган:

ижтимоий ва хукукий бирликни*

тарихий, жугрофий, диний мавзуларда маколалар ёзганлар*

Туркистон халкларининг миллий ва диний бирлигихакида*

бойларниннг рахмсизлигини

факат диний онгни кучайтириш

Туркистоннинг иктисодий хаёти

Жадидчилик намояндалари кимлар

Бехбудий*

М.кори Абдурашидхонов*

Фитрат*

Чулпон*

Тавалло*

Баёний

Н.Кудратилла

Собир Абдулла

М.Шайхзода

Шукрулло

Жадидчилик харакати юзага келган шахарларни курсатинг.

Андижон*

Самарканд*

Бухоро*

Фаргона*

Жиззах

Кукон

Карши

Урганч

Жадидчилик +андай ижтимоий табака уртасида вужудга келган

миллий буржуазия уртасида*

зиёлилар уртасида*

талабалар уртасида

хунармандлар уртасида

Янги усул мактабларида кандай фанлар укитиларди

арабий ва туркий имло, арифметика, ислом таълимоти тарихи*

макаддас анъаналар, араб грамматикаси, бутун жакон географияси*

биология,генетика

тиббиёт

Туркистон жадидларнинг кандай газеталарини биласиз

Садои Туркистон*

Самарканд*

Садои Фаргона*

Таржимон

Кизил Узбекистон

Мухбир

Жадидлар нималарда айбландилар

Миллатчиликда*

Пантуркизмда*

гурухбозликда

оппозициячиликда

Улка мухториятини тузиш зарурлиги нималардан иборат эди:

Туркистон ижтимоий сиёсий хаётида мухим зарурат эди*

Улкадаги демократик кучларнинг асосий масаласи булди*

Туркистонни харбийлаштириш

Мактаблар сонини купайтириш

Халк Комиссарлари Совети (1917 йил 15-22 ноябрда) тузилиши окибатида нима булди

Улкада Европалик ахолининг хукмронлиги мустахкамланди*

"Шурои Ислом" ва "Шурои Уламо" ташкилотлари таркатиб юборилди*

<Туркистон мухторияти> ни тузиш учун замин яратилди*

?окимиятга махаллий ахоли вакиллари киритилди

Маънавиятни юксалтиришга кенг йул очилди

Сиёсий эркинлик кулга киритилди

1917 йил 26-28 ноябрдаги Кукон шахридаги Туркистон улка мусулмонларининг

фавкулодда IV курултойида нима масала курилди

Туркиснонни бошкариш масаласи*

Туркистонни Россия таркибидаги мухтор республика деб эълон килиш*

Туркистонни мустакил давлат деб эълон килиш

Туркистонда совет хокимиятини тан олиш

"Туркистон мухторияти"кандай кутиб олинди:

демократик кучлар томонидан куллаб-кувватланди*

ахоли яхши кутиб олди*

халк карши чикди

Совет хокимияти томонидан куллаб-+увватланди

Нима учун Туркистон мухторияти узок яшай олмади

большевиклар хукумати учун хавф деб каралди*

уларнинг аъзоларига ва фаолиятига конундан ташкари деб каралди*

хокимиятни махаллий ахоли бошкаргани учун

улкада миллий озодлиу харакати бощлангани учун

Туркистон мухторияти инкирози натижасида нима булди

Улкада истилочилар каракати бошланиб кетди*

Кукон ва унинг атрофидиги аколи таланди*

Советлар билан махаллий хокимият бирлашди

Фавкулотда харбий ишлар кучайтирилди

Истиклолчилардан кимларни биласиз

Шермухаммадбек*

Катта Эргаш ва Кичик Эргаш*

Мадаминбек*

Холхужа*

Тавалло

Элбек

Фитрат

И.Гаспрали

Истиклолчилар харакатини харакатлантирувчи кучлар

Дехконлар*

Чорикорлар*

Мардикорлар*

Хунармандлар*

зиёлилар

савдогарлар

дипломатлар

сиёсатчилар

Фаргона водийсида 1919 йил Истиклолчилар харакати энг юкори чуккисига

етганда кандай ишларни амалга оширди ва кандай узгаришлар булди

Мадаминбек кушинларига рус крестьянлари кушилди*

Уш камокхонасидаги махбуслар озод килинди*

Мадаминбек чет эл армиялари билан хамкорлик кила бошлади

Истиклолчилар уз газеталарини чоп эттирдилар

1920 йилларда ТАСРдан бошка яна кандай республикалар тузилди

Хоразм Халк Республикаси*

Бухоро Халк Республикаси*

Коракалпогистон Мухтор Республикаси

Тожикистон Совет Республикаси

Кандай килиб 20-30 йилларда Узбекистонда маъмурий буйрукбозлик тизими

пайдо булди

Хамма жараён факат марказ оркали амалга ошириладиган булди*

Ижтимоий-сиёсий каёт факат коммунистик мафкура остида утарди*

Коммунистик партия мафкура даражасига кутарилди*

Узбекистон сиёсий рахбарларининг билимсизлиги туфайли

Узбекистонда Компартия таргиботи кучсиз эди

Узбекистон миллий истиклол гояси кам ривожланганлиги

30-йилларда Узбекистоннинг ижтимоий-сиёсий каёти кандай кечди

Советлар тартиботи янада мустахкамланди*

Сталин бош диктатор булганлигидан шахсга сигиниш даври бошланди*

Партияда бюрократлар аппарати тобора кучайиб борди*

Иктисодиёт куп томонлама ривожланди

Марказ учун Узбекистоннинг бюджет масаласи 1 чи уринга кутарилди

Купрок маънавиятга эътибор берилди

30-йилларда партия узининг рахбарлик ролини кучайтириш учун кандай чора

тадбирларни курди

касаба уюшмалари тузди*

комсомол ва бошка оммавий ташкилотлар тузилди*

кишлок ва район ижроия комитетларида муддатдан олдин сайловлар*

ёшлар купрок чет элга жунатилди

иш хаки оширилди

чет эл билан хамкорлик йулга куйилди

20-30 йилларда катагонлик сиёсати Узбекистонда кай тарзда вужудга келди

партия билан келишмасдан туриб бирор бир муким карор кабул килинмасди

касаба уюшмалари пассив ижрочилар булиб колдилар

Узбекистон сиёсий ракбарлари халкнинг турмушини яхшиларга уринди

сиёсий рахбарлар партия ишларини тулик бажармадилар

сайловларда махалли партиялар асосий уринни эгаллади

20-30 йилларда катагонликка учраган сиёсий ракбарларга кандай

айблар куйилди

Миллатчилик*

Гурухбозлик*

порахурлик

мухолифатчилик

20-30 йилларда катагон килинган кандай гурукларни биласиз?

Иногомовчилар*

Косимовчилар*

18лар гуруки*

истиклолчилар

жадидлар

реформистлар

20-30 йилларда катагон килинган кандай сиёсий ракбарларни биласиз

Т.Рискулов*

Ф.Хужаев*

А.Икромов*

А.Рахимбоев*

И.Хидиралиев*

Й.Охунбобоев

Ш.Рашидов

Н.Мухитдинов

30-йилларда синфий кураш ва хотин-кизлар озодлиги мавзусида ижод +илган

шоир ва ёзувчилар

К.Яшин "Уртоклар","Тор-мор"*

Ойбек "Кутлуг кон","Дилбар - давр кизи"*

А.Кодирий "Обид Кетмон"*

Г.Гулом "Кукан"*

Мирмухсин <Меъмор>

Х.улом <Бинафша атри>

Шухрат <Шинелли йиллар>

Уйгун <Ватан>

50-йилларда катагон килинган зиёлилардан кимларни биласиз

С.Ахмад*

Шукурулло*

Т.Тула*

Хабибий*

Кори-Ниёзий

Я.уломов

И.Муминов

О.Содиков

1929 йил Янги иктисодий сиёсат батамом тугатилиши кандай окибатларга олиб

келди

эски савдо, хусусий тадбиркорликка чек куйилди*

кишлок хужалиги махсулотларининг нархи тушди*

озик-овкат муаммоси келиб чикди*

дехконлар кашшоклашди*

четдан истеъмол товарлари келиши тухтатилди

техник махсулотларга имконият яратилди

галла озукаси купайди

дехконлар бойиди

Индустирлаштириш дастлаб Узбекистонда кандай кечди

Узбекистон учун огир келди: саноати колок, кадрлар йук эди*

марказ Узбекистоннинг бойликларидан ва арзон ишчи кучидан фойдаланиб купфойда ола бошлади*

арзон ишчи кучи декконлар хисобига булди*

саноатда техникага купрок эътибор берилди

ишчилар орасида мусобакалар уюштирилди

махаллий ишчи куплиги учун осон кечди

Индустирлаштиришнинг дастлабки йилларида кандай завод ва корхоналар

курилди

Фаргона ва Тошкент тукимачилик комбинатлари*

Маргилон ва Самарканд ипакчилик фабрикалари*

Чирчик химия саноати*

Тошкент чинни заводи

Самарканд ичимликлар заводи

Наманган ип йигирув фабрикаси

Узбекистонда жамоалаштириш кандай амалга оширилди

дехкон ерлари тортиб олинди*

от-улов ва мекнат куроллари кам мажбуран тортиб олинди*

сугориладиган ерларга эътибор берилди

дехконлар иш билан таъминланди

Жамоалаштириш ва кулоклаштиришнинг окибатида нима булди

деккон ер эгалигини йукотди*

декконлар кашшоклашиб шакарга иш кидириб кела бошлади*

бозорларда нарклар ошиб, истеъмол товар танкислиги руй берди*

дехкон бозорда савдо килиш хукукидан махрум булди

дехконлар ер олишни марказдан талб кила бошлади

Жамоалаштириш сиёсатини амалга ошириш учун Советлар кандай чора

тадбирлар куллади

узига тукрок хужаликларни биринчи навбатда йукотди*

тукрок хужаликларнинг мулк ва иморатларини мусодара килинди*

кулок кужаликлари тугатилди*

купрок чорваси куп ахоли йук килинди

дехконларнинг факат ерлари мусодара килинди

Уруш йилларида кандай корхона ва заводлар ишга тушди

Бекобод металлургия заводи*

Фарход ГЭС*

Шаргун, Ангрен кумир конлари*

Гулистон тикувчилик корхонаси

Тошкент автомобиль заводи

Бухоро мой-буёк заводи

Уруш йилларида ижод килган ёзувчи ва шоирлар

Г.Гулом*

Х.Олимжон*

Зулфия*

Шухрат*

Э.Вохидов

А.Орипов

Тогай Мурод

Элбек

Узбекистон кандай давлат

Сиёсий жихатдан - укукий демократик*

бошкарув шакли – президент*

тузилиши – федератив*

сиёсий жихатдан мустакил

бошкарув шакли - парламент

тузуми татлар системаси

Давлатларнинг мустакил булиши учун керак булган омиллар

Худуд*

миллий валюта*

давлат рамзлари*

армия*

миллий тил*

конституция*

иктисодий салохияти

чет эл билан хамкорлиги

банки

су?уртаси

Мустакилликка куйилган илк кадамлар...

1989 йилдаги "Давлат тили тугрисида"ги конун*

1990 йилда Узбекистонда президентлик лавозимининг таъсис этилиши

биринчи булиб кайта куриш сиёсатига утди*

1990 йил жахон банкига аъзо булди

Узбекистонда мавжуд булган партиялар

Халк Демократик партияси*

Миллий тикланиш*

Адолат*

УзЛиДеп*

Ватан тараккиёти

Камолот

Бирлик

Давлат рамзлари нималардан иборат

Мадхия*

Герб*

Байрок*

Конституция

миллий валюта

Узбекистон Республикаси конституцияси какида маълумот беринг.

1992 йил 8 декабрда кабул килинган*

6 булим, 26 боб, 128 моддадан иборат*

Олий Кенгашнинг XII чакирик XI сесси8ясида кабул килинган*

1992 йил 10 декабрь

6 булим, 28 та боб, 126 та модда

Олий мажлиснинг 2 сессиясида кабул килинган

Мадхия качон кабул килинган ва унинг муаллифлари

1992 йил 10 декабрда*

А.Орипов*

М.Бурхонов*

1991 йил 18 ноябрь

А.Расулов

Э.Вохидов

Узбекистондаги давлат кокимияти органлари...

Конун чикарувчи*

Ижро этувчи*

Суд хокимияти*

Оммавий ахборот воситалари*

Махалла

Камолот

<Устоз> жам?армаси

Бозор иктисодиёти нима

товар-пул муносабатларига асосланган тизим*

социал мулжалга эга булган бошкарилиб турувчи иктисодиёт*

товардардан фойда олувчи тузилма

факат пулга асосланган тизим

Бозор инфратузилмасини нималар ташкил этади

Молия*

Банк*

Капитал*

Сугурта*

Тадбиркорлик*

фукаролик

демократия

тенг хукуклилик

хамкорлик

Бугунги кунда ишлаб турган кандай кушма корхоналарни биласиз

СамКочАвто – Туркия*

УзДЭУавто - Жанубий Корея*

КабулТекСтайлз - Жанубий Корея*

Тошкент тукимачилик акциядорлик жамияти

Кибрай ичимликлар акциядорлик жамияти

Тошкен авиация заводи

Узбекистонда мулкдорлар синфини шакллантириш кандай йуллар

билан амалга оширилади

мулкни давлат тасарруфидан чикариш*

кичик ва ура бизнесни ривожлантириш*

ахолининг пул маблагларини банкларга жалб килиш*

мулк конуний мусодара килинди

банкларни купрок куриш йули билан

пахта салохиятига эътибор бериш йули билан

Бугунга келиб бозор муносабатларига боскичма-боскич утишни амалга оширишда

нималарга эришилди ?

мулкни давлат тасарруфидан чикарилди*

хусусийлаштирилди*

бозор инфратузилмаси яратилди*

мулк давлат руйхатида кайд килинди

капитал ва су?урта етакчи уринни эгаллади

техник бозорларга кенг йул очилди

Кучли ижтимоий химоялашни амалга оширишни янада кучайтириш учун

нималар килиниши керак

ишлаб чикариш баркарорлаштирилиши*

аколининг мухтож катламларини давлат томонидан куллаб-кувватланиши*

жамоа ташкилотлари ва жамгармалар маблагларини кенг жалб килиш*

кичик бизнесни ривожлантириш керак

маънавият устун булиши керак

жахон банкида Узбекистон маблаги булиши шарт

Узбекистон жаконнинг кайси ташкилотлари билан алока килади

БМТ*

ЮНЕСКО*

ЕХХТ*

Европа иттифоки*

Бизнесфонд

<Мадад> сугурта агентлиги

АКШ миллий конгресси

Узбекистон таълим сокасида кандай ташкилотлар билан алока килади

АКСЕЛС (АКШ)*

ДААД (Германия)*

Британия Кенгаши*

Осиё реанта(Ирланда)*

Айлин(Туркия)

ДЭУ (Жан.Корея)

Узбекистон ва АКШ узаро муносабатлари нималардан иборат

Сиёсий*

Иктисодий*

харбий техника*

маданий

спорт

матбаа ишлари

Узбекистон иктисодий борада кандай ташкилотлар билан камкорлик килади

Халкаро валюта фонди*

Халкаро молия корпорацияси*

Европа тикланиш ва тараккиёт банки*

Жахон банки*

ЮНЕСКО

Юнисеф

САРЕ (АКШ)

Узбекистон Осиёнинг асосан кайси давлатлари билан камкорлик килади

Хитой*

Хиндистон*

Жанубий Корея*

Япония*

Покистон

Таиланд

Вьетнам

Лаос

Узбекистон НАТОнинг "Тинчлик йулидаги камкорлик" дастурига кушилишидан

максад

мустакилликни мустахкамлаш*

харбий техникавий ютуклардан бахраманд б°лиш*

харбий кадрлар тайёрлаш имкониятларини яратиш*

суд тизимини ислох килиш

ахборот воситаларини йулга куйиш

таълимни кучайтириш

9-12 асрларда Марк.Осиёдаги араб халифалигидан ажралиб чиккан мустакил давлатлар:

Сомонийлар*

Корахонийлар*

Газнавийлар*

Бухоро амирлиги

Турк хоконлиги

Амир Темур давлати

Сомонийлар даврида курилган меъморий обидаларни курсатинг:

Исмоил Сомоний макбараси*

Мирсаид Бахром макбараси*

Тошховли сарой

Шердор мадрасаси

Тарих фанини урганишда ёрдамчи фанлар:

Гениология*

Антропология*

Этнография*

Археология*

генетика

тиббиёт

психология

диншунослик

Илк палеолит даври одамларини аниланг:

А. Зинжантроп*

Б. Австралопитек*

В. Питекантроп*

Г. Ниандертал

Д. Краманьон

2. Мустье даврига оид менат ва ов уроллари айсилар?

А.тош пичолар*

Б.иричлар*

В. кескичлар*

Г.чопич

Д. тўнаич

3. Неолит даври одамлари тошга ишлов беришнинг андай усулларини ўрганишган?

А.силлилаш*

Б. иртишлаш*

В. бурилаш*

Г.майдалаш

Д. юпалаш

4. Неолит даври одамлари балини нималар ёрдамида тутишган?

А. тўр*

Б.гарпун*

В. тош пайконлар*

Г. камон

Д. тўнаич

5. 1 ва 2 менат тасимоти айси даврларда пайдо бўлди?

А. бронза*

Б. темир*

В.неолит

Г. энеалит

6. Замонбобо манзаилгоидаги эркаклар абристонидан андай топилмалар топилган?

А.сопол идишлар*

Б. ў учлар найза пайконлар*

В. маржонлар

Г. мис кўзгулар

7. Замонбобо манзилгоидаги аёллар абристонидан андай буюмлар топилган?

А.сопол идишлар

Б. ў учлар ва найза пайконлар

Г. мунчо ва маржонлар*

Д. мис кўзгулар*

8. Бронза даври одамлари нималарни кашф илди?

А. илдирак*

Б. чархпалак*

В. ўл тегирмон*

Г. ў – ёй

Д. темир буюм

Е. Сопол идиш

9. Бронза даври аёлларининг асосий машулотларини аниланг.

А. бўйра тўиш*

Б. дон туйиш*

В. болаларни тарбиялаш*

Г. ов илиш

Д. мол боиш

10. Бронза даврида андай йирик айвонлар ўлга ўргатилди ва хонакилаштирилди?

А. орамол*

Б. ёввойи от*

В. туя*

Г. каркидон

Д. буу

11. Сўнгги бронза ва темир асрига ўтиш даври манзилголарини аниланг:

А. якка Порсон*

Б.Тагискен мабараси*

В. Амиробод*

Г. ўшилиш

Д. Мочай

Е. Обишир

12. Сурхондарё водийсига кирувчи адимги ёдгорликларни сананг:

А. Кучуктепа*

Б. Бандихон*

В. изилтепа*

Г. Афросиёб

Д. Ерўрон

Е. Замонбобо

13. ашадарё воасига тегишли ёдгорликларни сананг:

А. Сангиртепа*

Б. Янгитепа*

В. Ерўрон*

Г. Бандихон

Д. изилтепа

Е. Замонбобо

14. Чуст маданиятига кирувчи адимги манзилголар айсилар?

А. Ашкалтепа*

Б. Чимбой*

В. Кўзалиир

Г. Бандихон

15. Марказий Осиёда энг адимги темир буюмлар айси манзилголардан топилган?

А. Дарварзин*

Б. Анов*

В. Даратепа*

Г. Жойтун

Д. Калтаминор

Е. Жонбос-4

16. адимги даврларга хос бўлган арбий демократияни кимлар бошарган?

А. арбий бошлилар*

Б. абила бошлилари*

В. патриархат оила

Г. Уру жамоалари

17. “Авесто”да жамият асосини ташкил этувчи андай атамалар мавжуд?

А. Нмана*

Б. Вис*

В. Занту*

Г. Кенотаф

Д. Петроглиф

Е. Менат тасимоти

18. Авесто жамият бошарувининг андай тузилмалари аида маълумот беради:

А. осооллар кенгаши*

Б. хал йиини*

В. айрим вилоят ва туман укмдорлари*

Г. сенаторлар

Д. губернаторлар

Е.генерал штатлар

19. Миллодан аввалги VII – VI асрларда Ўзбекистон удудида андай элатлар яшаганлар?

А. сўдийлар*

Б. бактрияликлар*

В. хоразмликлар*

Г. сак ва массагетлар

Д. македонияликлар

Е. Эронликлар

Ж. Покистонликлар

20. Этник жамоа айси жиатдан уюшган кишилар гуруи исобланади?

А. тили*

Б. урф – одати*

В. диний эътиоди*

Г. янгиликлар кашф этиш жиати

Д. фаат деончилик фаолияти

Е. Хорижий тилларни билиш жиати

21. адимги Батрия таркибига айси удудлар кирган?

А. Мариёна*

Б. Сўдиёна*

В. Довон

Г. Парфия

22. Зардуштийликнинг энг муаддас илоалари.....

А. Аурамазда*

Б. Митра*

В. Анахита*

Г. Гермес

Д. Будда

Е. Кришна

23. Зардуштийлик динига кўра дунё...... иборат.

А. яхшиликдан*

Б. ёмонликдан*

В. курашдан

Г. бойликдан

24. Милоддан аввалги 545 – 540 йилларда эрон шои Кир II эгаллаган удудни кўрсатинг.

А. Парфия*

Б.Мариёна*

В. Батрия*

Г. Греция

Д. Довон

Е. Хоразм

25. 1877 йилда топилган Амударё хазинасининг 180 тага яини...... бўлган.

А. заргарлик буюмлари*

Б. кўплаб тангалар*

В. китоблар

Г. сопол идишлар

26. Археологлар шаар ва ўронлар атрофидаги анор ва ари изларини........ топишган.

А. Бандихон*

Б. Даратепа*

В. Хоразм*

Г. Якка Порсон

Д. Амиробод

Е. Шўра башат

27. Милоддан аввалги VII – IV асрларда Марказий Осиё жангчилари нима билан уролланган эдилар?

А. ханжар ва илич*

Б. ойболта ва найза*

В. милти ва ханжар

Г. фаат илич

28. А. Македонский даврида ўз мустаиллигини салаб олган удудларни аниланг.

А. Хоразм*

Б. Тошкент воаси*

В. Фарона*

Г. Батрия

Д. Сўдиёна

Е. Мариёна

29. А. Македонский Марказий Осиёда урдирган шаарлар номини кўрсатинг.

А. Оксдаги Александрия*

Б. Александрия эсхата*

В. Мариёна Александрияси*

Г. Сўд Александрияси

Д. Буюк Македония

Е. Улкан Александрия

30. Миллоддан аввалги IV асрда Хоразмда айси соалар юксак даражада ривож топди?

А. шаар урилиши*

Б. уролсозлик*

В. заргарлик*

Г. мисгарлик

Д. зардўзлик

Е. каштачилик

31. Милоддан аввалги III – II асрларга хос бўлган Хоразмдаги манзилголарни кўрсатинг.

А. Жонбосалъа*

Б.ўйирилганалъа*

В. Тагискен

Г. Якка Порсон

32. Милоддан аввалги I асрда ва милоднинг дастлабки асрларда Хоразмда андай тангалар зарб илинган?

А. кумуш*

Б. мис*

В. олтин

Г. ўрошин

33. Довон давлатининг шаар марказларини аниланг.

А. Шўрабашат*

Б. Учўрон*

В. андез

Г. Паркана

34. Кушон давлатининг маданий ёдгорликларини (Халчаён, Далварзинтепа, Айритом ва.к.) ўрганиш жараёнида андай буюмлар топилган?

А. шамдон*

Б. ойна*

В. Билакузук ва сира*

Г. тавим

Д. абр олдилари

35. Далварзинтепа ёдгорликларидан кушонлар даврига хос андай иморат олдилари топилган?

А. хизматкорлар хонаси*

Б. хўжалик хоналари*

В. аммом*

Г. отхона

Д. урувчилар хонаси

Е. Бекатлар

36. Кушонлар даврида урилишга безак беришнинг андай турлари ривож топди?

А. аккоклик* (металлга наш тушириш)

Б. суяк ва ёоч ўймакорлиги*

В. яккасинч

Г. ўшсинч

37. Буюк ипак йўлида мавжуд бўлган “Кумуш йўл” айси удудларни бир – бири билан болаган?

А. Хазар оонлиги*

Б. Булор давлати*

В. Киев руси*

Г. Гуржистон

Д. Табриз

Е. Машад

38. Буюк ипак йўли ривожланган адимги даврда Хитойда Сўдиёнанинг андай масулотларига талаб катта бўлган?

А. гиламлари*

Б.жун газламалар*

В. унармандчилик буюмлари

Г. Шиша бумлар

Д. уру мевалар

39. Беистун оясидаги ёзувларда Марказий Осиёдаги айси давлатлар тилга олинади?

А. Хоразм*

Б. Сўдиёна*

В. Батрия*

Г. Довон

Д. Парфия

Е. ан

40. Беистун оясидаги ёзувлар айси тилларда ёзилган?

А. адимги форс*

Б. элам*

В. бобил*

Г. оссур

Д. аккад

Е. Шумер

41. Ўзбекистон тарихига оид илк ўрта асрлар феодал муносабатларига хос атамаларни аниланг.

А. кашоварз*

Б. кадивар*

В. оин

Г. арбий демократия

42. Турк хоонлиги андай исмларга бўлиниб кетди? (603 йилда)

А. арбий *

Б. Шарий*

В. Жанубий

Г. Шимолий

43. Илк ўрта асрларда вужудга келган давлатларни кўрсатинг.

А. кидарийлар*

Б. хионийлар *

В. эфталитлар*

Г. кушонлар

Д. сомонийлар

Е. азнавийлар

44. А. Темур армиясидаги ўнг ва сўл анотлар андай номланган?

А. Бувонар*

Б. Жувонар *

В. изофа

Г. канбул.

45. Сўд ёзуви асосида андай ёзув турлари шаклланди?

А. уйур ёзуви*

Б. туркийлар ёзуви*

В. кушон ёзуви

Г. крилл ёзуви

46. Муулларга арши курашишда арамонлик кўрсатган асосий саркардаларни кўрсатинг.

А. Мангуберди*

Б. Темур Малик*

В. Широ

Г. Муанна

47. XIV асрнинг 40 йилларида Чиатой улуси андай исмларга бўлиниб кетди?

А. Маварауннар амирлигига*

Б. Дулат амирлигига*

В. Туркистон амирлигига

Г. Еттисув амирлигига

48. орахонийлар даврида айси шаарларда пул ишлаб чиарадиган зарбхоналар бўлган?

А. Баласаунда*

Б. Самарандда*

В. Тошкентда*

Г. Фаронада

Д. ашарда

Е. Хоразмда

49. Маварауннар ва Хурсонда XII асрда андай тангалар муомалада бўлган?

А. орахонийларнинг олтин ва кумуш тангалари*

Б. хоразмшолар тангалари*

В. Самонийларнинг чаа тангалари

Г.орахитойларнинг ооз пуллари

50. “Байтул – хикма”да фаолият юритган буюк олимларни аниланг:

А. Мусо ал – хоразмий*

Б. Абу Район Беруний*

В. Мотрудий

Г. Мариноний

Чоризм истилоси арафасида Ўрта Осиё хонликлари нима сабабдан арбий иттифоа бирлаша олмадилар:

*Учала хонлик ўзаро душманлик кайфиятида эди*

*Бухоро амири ўзини ўон ва Хива хонларидан юори ўйиб уларни заифлаштиришга интиларди*

Хонликларда итисодий алоаларнинг заифлиги

арбий иттифо тузишга бўлган интилишнинг кучсизлиги

Россия билан арбий иттифо тузишга интилиш

Бухоро амирлигида Шохмурод тахтга ўтиргач амалга оширилган маьмурий соадаги янгиликлар:

*хунармандларга солинадиган солини бекор илиш*

*савдогарларни соликлардан озод илиш*

Ислом динини кенг ёйиш

сув иншоотларини таъмирлаш

Амалдорларни ўрнидан алмаштириш

ХIХ асрнинг ўрталарида келиб ўзбек хонликларидаги таназзулнинг сабаблари.

*хонликлар ўртасидаги зиддиятлар*

*хонликлардаги ички зиддиятларнинг кучайиши, окимият учун курашлар *

Россия империясининг таъсири

Итисодий авол

1873 йил Хива хонлигини босиб олиш учун 4 йўналишда ужум бошланди.

*Жиззах*

Тошўрон

*Оренбург*

*Манишло*

*Казалинск*

Тошкент

Урганч

Верний

1886 йилда император Александр II тасдилаган “Туркистон ўлкасини бошариш” аидаги низомда Туркистон генерал-губернаторлиги 5 та вилоятга бўлинди.

*Сирдарё*

*Фарона*

*Самаранд*

*Еттисув*

*Каспий орти*

Зарафшон

Тошкент

Жиззах

адимги Батрия давлати бугунги айси удудларни ўз ичига олган

*Ўзбекистон *

* Тожикистон*

* Шимолий Афонистон*

иризистон

Эрон

Шимолий индистон

Окс дарёси – бу:

*Амударё*

* Жайун*

Сайун

Сирдарё

Сурхон

Тузуклар сўзининг маъноси – бу:

Карвон ўтадиган жой

*онун оидалар*

*Сиёсий ва ижтимоий масалалар бўйича укмлар*

Фаат харбий тартиб оидалар

Шариатдаги фарзлар

Буюк географик кашфиётлар Ўрта Осиёга андай таъсир кўрсатди.

Буюк ипак йўлида савдо соти кучайди.

Хитой билан ижтимоий алоалар кучайди

Таши савдо ривожланди

*Буюк ипак йўли ўз аамиятини йўотди*

*Ўрта Осиёда савдо - соти ишлари бир мунча пасайди*

Сўдиёна айси дарёлар воасини эгаллаган

*ашадарё*

Амударё

*Зарафшон*

Сурхондарё

Сирдарё

Амур Темур даврида „туман“ тушунчаси нимани англатган

арбий исмдаги машур уру

арбий кийим

*10 минг аскардан иборат арбий кисм*

шаар, вилоят

*10 минг аскар етказиб беришга одир бўлган вилоят*

Амур Темурнинг бўлинма бошлилари – амирлари айси урулардан сайлаб олинган

*Барлос*

*Жалойир*

арлу

Ямо

Сулдуз

Аоли пунктларининг айси бирлари ўзбек урулари номи билан боли.

*Манит шари*

ирот шари

Ўтрор шари

*Нукус шари*

*ўнирот шари*

Шайбонийхон айси соаларда ислоотлар ўтказган

*ер-сув ислооти*

*таълим ислооти*

*пул ислооти*

арбий соасида

бошарув тизимида

Шайбонийлар давлатидаги ички зиддиятлар нималарда намоён бўлди.

*укмрон табаа билан оддий хал ўртасидаги келишмовчиликларда*

*марказий окимият билан махаллий окимият ўртасидаги зиддиятда.*

Савдогарлар ва унармандлар ўртасидаги зиддиятлар

Деонлар ва унармандлар ўртасидаги зиддиятлар

ХVIII аср Хива хонлиги сиёсий аётидаги энг характерли хусусиятларни аниланг.

*марказий окимиятнинг сусайиши.*

*абила бошлилари таъсирининг кучайиши*

Яхши ўшничиликка асосланиш

Капиталитик муносабатларнинг ривожланиши

Подшо Россиясининг “кўчириш” сиёсати натижасида Туркистон генерал губернаторлигининг уйидаги вилоятларида рус посёлкалари вужудга келди.

*Фарона вилояти*

*Самаранд вилояти*

*Сирдарё вилояти*

Еттисув вилояти

Каспийорти вилояти

Рус ўшинлари Ўрта Осиёга 2 йўналишда аракат бошладилар.

*Сибир йўналиши*

Олмота йўналиши

*Сирдарё йўналиши*

Казалинск йўналиши

Оренбург йўналиши

Ўзбекистон Республикаси Президенти И. Каримов давлатимиз таши сиёсатининг бош йўналишларини белгилаб берган йиинлар.

*БМТ бош ассамблеясининг 48 (1993-йил) сессияси*

* БМТ бош ассамблеясининг 50 (1995-йил) сессияси*

НАТО нинг Европа кенгаши мажлисида

МД давлат рабарларининг Алма-ата учрашувида

БМТ бош ассамблеясининг 49 (1994-йил) сессияси

1982 йили нима учун бир гуру адабиётчи олимларга коммунистик партия томонидан айбнома ўйилди.

Халлар дўстлигини тараннум илмагани учун

*жадидчилик мафкурасини ўрганишга интилгани учун *

Партиянинг улулигини кўрсатгани учун

*Фитрат ва Чўлпонни олашга саъй –аракат илганлари учун*

Истилолнинг мазмун моияти айси жавобда тўри кўрсатилган.

* Эркин дунёараш, эркин тафаккурга суяниб яшаш салоияти*

* ўзаро тан олиш, бир – бирини адрлаш асосидаги фуароларнинг ўзаро муносабати *

* онгли муносабатни арор топтириш мезони *

партиялар буйруини бажариш

Фаат сиёсий окимиятни ўллаб - увватлаш

Тадбиркорликка кўпро эътибор бериш

адимги даврларни ўрганишда тарих фанининг айси соалари ёрдам беради.

*археология*

*антропология*

*этнография *

*генеология*

ўрта аср тарихи

янги даврлар тарихи

Осиё тарихи

Жаон тарихи

Тарих фани айси фанлар билан боли:

*фалсафа*

*социология*

*маданиятшунослик*

физика

кимё

табиатшунослик

Тарихий манбалар неча турга бўлинади:

*моддий *

*маънавий*

итисодий

Табиий манбалар

«Тарих» сўзи андай маънони англатади (арабча)

*Тади илиш*

*Текшириш *

*Воеалар аида хикоя килиш*

Экспедиция

Тарибот

Манба

Ўзбекистон тарихи фани предмети нимани ўрганади:

*Халимизнинг тарихий ўтмишидан то озирги кунгача бўлган даврини *

*Ижтимоий – сиёсий, маънавий, маданий жараёнларни*

фаат ибтидоий даврни

Миллий истилол ояси

Тарихий воеаларни ўрганишда андай асосларга таяниш мумкин:

*Илмий, назарий*

*методологик*

социологик

фалсафий

Ўзбекистон тарихининг тарихий тараиёт даврларини кўрсатинг:

*Ибтидоий даври*

Араблар даври

*Ўрта асрлар даври*

Мўуллар даври

*Чор Россияси мустамлакачилиги даври*

Шайбонийлар даври

*Советлар истибдоди даври*

Манитлар даври

*Миллий истилол даври*

Аштархонийлар даври

Ватанимиз тарихини ўрганишда Юнон ва Рим тарихчиларидан айсиларининг манбаларига таянамиз:

*Геродот*

*Страбон*

*Арриан*

Демокрит

Эпикур

Гегел

Демократияни тариб илувчи демократик институтлар айсилар:

*Оммавий ахборот воситалари*

*Сиёсий партиялар*

*Ўз – ўзини бошариш ташкилотлари (мааллалар)*

Тадбиркорлар палатаси

Фаат таълим муассасалари

Тижорат марказлари

Ўзбекистон тарихи фанидан инкор этувчи тестлар

1.Туркистон генерал-губернатори фон Кауфман дастлабки ватларда андай вазифаларни бажармаган.

А.Подшо ноиби

Б.Бош прокурор

В.Тижорат ишлари директори*

Г.Таьлим вазири*

2.Чор Россияси андай масадларда Ўрта Осиёга темир йўллар урмаган?

А.арбий масадда

Б.Туркистон хом ашёсини ташиш учун

В.Мактабларга ўув уролларини келтириш учун*

Г.Фаат ипак масулотларини ташиш учун*

3.Чор Россияси мустамлакачилиги даврида судлар уйидаги кўринишда бўлмаган?

А.Мустамлакачилик шаклидаги-судлари

Б.Шариат асосида иш юритувчи-алк судлари

В.арбий-ууий судлар*

Г.Конституциявий суд*

4.1882 йилда уйидаги айси удудларда Чор Россияси маъмурларига арши норозилик аракатлари бўлмаган эди?

А.Наманганда

Б.Ўшда

В.Термизда*

Г.Чимкентда*

5.Европа меъморчилигига хос айрим услублар уйидаги иншоатларда кўлланилмаган?

А.Ситораи Мои Хоса (Бухоро)

Б.Нуриллабой саройи (Хива)

В.Осарой (Шахрисабз)*

Г.Улубек мадрасаси (Самаранд)*

6.Манитлар сулоласига хос бўлмаган амирларни аниланг?

А.Амир Музаффархон

Б.Амир Абдулаадхон

В.Амир Олимхон

Г.Амир Умархон*

Д.Субхонулихон*

Е.Убайдуллахон II*

7.1918 йил Туркистон автоном совет республикаси тузилгач андай комиссарликлар ташкил илинмади?

А.Ички ишлар

Б.Вилоят бошаруви*

В.Ер ишлари

Г.Динлар бошаруви*

Д.Маориф

Е.Чорва моллари бошаруви*

8.Ўзбекистонда 60-70 йилларда фаннинг айси тармоларига эътибор кучаймади?

А.Физика, математика, электроника

Б.Тиббиёт, генетика, селекция, гуманитар фанлар

В.Биология, астрономия, геология*

Г.Ботаника, зоология, геодезия*

9.Ўзбекистон Республикаси Олий мажлиси палаталари эмас?

А.Сенат

Б.онунчилик палатаси

В.Партиялар буюроси*

Г.Департамент*

10.Жадидлар фаолиятининг 3та асосий йўналишларини эмас...

А.Маорифчилик

Б.Матбуотчилик*

В.Мухториятчилик

Г.Партиявийлик*

Д.Мустабид тузум даври,

Е.сиёсатчилик*

11.Жадидлар даврида кандай пьесалар намойиш этилди?

А.М. Бебудийнинг “Падаркуш” драмаси

Б.амзанинг “Заарли аёт” пьесаси

В.А.одирийнинг “Бахтсиз куёв”

Г.Гамлет “ Отелло “ си*

Д.Гамлет “Кирол Лир” *

Е.К.Яшиннинг “ Нурхон “ драмаси*

12.50-80 йилларда ўри ва бўз ерларни ўзлаштиришдан андай янги туман ва шаарлар бунёд этилмаган?

А.Мирзачўл

Б.Зарбдор

В.Зафаробод

Г.Денов *

Д.Бойсун*

Е.Шарисабз*

13.50-80 кўри ва бўз ерларни ўзлаштиришдан андай экологик муаммолар туилмади?

А.Орол фожеаси келиб чиди

Б.Пахтага юборилган минерал ўит ва дорилардан аолии саломатлиги сусайди

В.Амударё ўзани бузилди*

Г.Тиббий хизматчиларнинг камлиги*

14.Чор Россияси босинидан сўнг Ўрта Осиёдаги янгиликлар уйидагилар кирмайди?

А.Темир йўллар урилиши

Б.Саноатлашиш

В.Кинематография, газета

Г.Банк ва биржалар

Д.Миршаблик бошкаруви*

Е.Бозор итисодиёти*

Ж.Тадбиркорлик*

З.Парламентнинг жорий этилиши*

15.Чоризм сиёсатига арши андай хал аракатлари бўлмади?

А.Дукчи Эшон ўзолони (1898)

Б.Тошкентдаги вабо исёни (1892)

В.Пўлатхон ўзолони (1874-76)

Г.Иккинчи жаон уруши*

Д.Муанна ўзолони*

Е.Юз йиллик уруш*

16.XIX-асрнинг II ярми давридаги адабиёт намояндалари … эмас

А.Завий

Б.Муимий

В.Фурат

Г.Аваз Ўтар

Д.К. Яшин*

Е.Зулфия*

Ж.. улом*

З.Махмур*

17.Чор Россиясининг Туркистонни бошаришдаги маъмурий тизими эмас

А.Вилоятлар

Б.Губерниялар

В.Волостлар

Г.Уездлар

Д.Участкалар

Е.Ноибликлар*

Ж.Сатрапликлар*

З.Мааллалар*

К.Республикалар*

18.Нима учун Фаргона истилолчилари аракати инкирозга юз тутганлигини сабаблари уйидагилар эмас

А.Ани дастури бўлмаганлиги учун

Б.арбий жиатдан кучсиз эди

В.Улар орасида ўзаро зиддиятлар мавжуд эди

Г.арбий денгиз флоти йўлиги*

Д.Партияси бўлмаганлиги учун*

Е.Чор маъмурларига сотилганлиги учун*

19.Туркистон жадидларининг газеталари уйидагилар эмас ?

А.Садои Туркистон

Б.Садои Фарона

В.Хуршид

Г.Муштум*

Д.Ойина *

Е.туркистон ведамости*

20.Жадидлар фаолиятининг 3та асосий даврини эмас

А.Маорифчилик

Б.Мухториятчилик

В.Мустабид тузум даври

Г.Тадбиркорлик*

Д.Истилолчилик*

Е.Демократлар*

21.Жадидлар фаолиятининг I-босичи давомида андай тадбирларни кўзламаган эди?

А.Янги жадид мактаблари очиш

Б.Итидорли болаларни чет элларга ўишга юбориш

Г.Газета ва журналларни чоп эттириш ва партиялар тузиш

Д.Кўпро заводлар уриш*

Е.ўри ва бўз ерларни ўзлаштириш*

Ж.Фаат партиялар тузиш*

22.Бухоро амирлигида ерга эгалик илиш турларини уйидагилар эмас

А.Амлок

Б.Мулк

В.Ваф

Г.Тархон*

Д.Кооператив ер*

Е.Савдо ерлари*

23.Самарандда Ялангтушбий Баходирхон томонидан курдирилган меъморий обидалар... эмас

А.Шердор мадрасаси

Б.Тиллакори мадрасаси

В.Гўри амир*

Г.Шои зинда*

24.ўон хонлигига кирмаган ерлар

А.Жиззах

Б.Ўратепа

В.Тошкент

Г.Хўжанд

Д.Шеробод*

Е.Янги Хива*

Ж.Хўжайли*

З.Конимех*

25.Бухоро амирлигида сарой лавозимлари... эмас

А.Амир, озикалон

Б.ушбеги

Г.Девонбеги

Д.Муфтийлар ва х.к

Е.Генераллар*

Ж.Бийлар *

З.Инолар*

К.Айлбоши*

26.Охирги ўзбек хонлари уйидагилар эмас

А.Саид Абдулла

Б.Амир Олимхон

В.Худоёрхон

Г.Шомурод*

Д.Мухаммад Рахимхон 1*

Е.Амир Умархон *

27.Хонликларнинг маъмурий тизими эмас

А.Вилоят

Б.Туман

В.Бекликлар

Г.Волостлар*

Д.Губерниялар*

Е.Уездлар*

28.Ўрта Осиё хонликларида давлат ишлари асосан айси тилларда олиб борилмаган?

А.Бухорода - форс, тожик

Б.ўонда - форс, ўзбек

В.Хивада - соф ўзбек

Г.Бухорода –ўзбек*

Д.ўонда – ўзбек, рус*

Е.Хивада – форс, тожик*

29.Махаллий сулола вакилларидан ташкил топган хонликлар санаси эмас

А.1758 йил – Бухоро амирлиги

Б.1710 йил – ўон хонлиги

В.1770 йил – Хива хонлиги, расман 1804 йил

Г.1714 – Бухоро амирлиги *

Д.1804 – ўон хонлиги *

Е.1919 – Хива хонлиги*

30.Мааллий сулола вакилларидан кимлар хонлик окимиятини олишда бош бўлмаган?

Шорубий

А.акимбий

Б.Мухаммад Ино

В.Дониёлбий отали*

Г.Норбутабий *

Д.Мухаммад Рахимхон II*

31.Авестода номлари келтирилган ва улар тўрисида маълумот берилган 3та давлат уйидагилар эмас

А.Марказий Осиё

Б.Эрон

В.индистон

Г.Малайзия*

Д.Сингапур*

Е.Тибет*

32.Авестода кандай билимлар тўрисида маълумот мавжуд эмас

А.Зироат*

Б.География*

В.Фалакиёт*

Г.Табобат*

Д.Кибернетика*

Е.Иктисодиётнинг замонавий йўналиши*

Ж.Замонавий Космонавтика*

З.Фаат тиббиёт*

33.Авестода кўрсатилган андай маросим ва байрамлар бугунги кунгача саланиб олмаган

А.Наврўз байрами

Б.айит ва урбонлик илиш

В.Аёллар байрами*

Г.Мураббийлар куни*

34.Ўзбекистонда ЮНЕСКО ташаббуси билан ўтказилган тантаналарни уйидаги эмас

А. А.Темур юбилейи Парижда

Б.М.Улубек юбилейи Парижда

В.Шар тароналари фестивали

Г.Мотуридий таваллуди Англия*

Д.Ибн Сино таваллуди Щвецария*

Е.Умид нихоллари – Туркия*

35.Сомонийлар давлатида марказий бошарув андай окимият турлари орали амалга оширилмаган:

А.Дарго (сарой)

Б.Девон (макама)

В.Кушбеги (бош вазир)*

Г.Тўпчи боши (мудофаа ишлари)*

36.орахонийлар давлатининг пойтахти ва диний маркази эмас

А.Болосоун

Б.ашар

В.Ёзги ўтрор*

Г.ишги ан*

37.орахонийлар давлатининг ташкил топишида муим рол ўйнаган туркий авмларини эмас

А.арлулар

Б.Чигиллар

В.Ямоллар

Г.Жалойирлар*

Д.Мўуллар*

Е.Сўфийлар*

38.орахонийлар давлати айси удудларни ўз ичига олмайди

А.Шаркий Туркистон

Б.Еттисув

В.Фаргона

Г.Жанубий Хиндистон *

Д.арбий Месопатамия*

Е.ирот*

39.орахонийлар давлатидаги ерга егалик илиш турларини уйидаги эмас

А.Ито

Б.Султон ерлари

В.Ваф ерлари

Г.аровсиз ерлар*

Д.ўри ва бўз ерлар*

Е.адя ерлари *

40.орахонийлар даврида шаарлар урилишини 3 исми эмас

А.Арк

Б.Шаристон

В.Работ

Г.Ичаналъа*

Д.Душаналъа*

Е.Масжид*

41.Хоразимшолар давлати таркибидаги укмдорлардан уйидагилар эмас

А.Отсиз

Б.Такаш

В.Султон Муаммад

Г.Исмоил Сомоний*

Д.Темур Малик*

Е.Султон Санжар*

42.Буюк Ипак йулининг уйидаги кайси 2та тармои Марказий Осиёдан ўтмаган

А.Жанубий

Б.Шимолий

В.Сибир йўли*

Г.Жанубий-шаркий*

43.Буюк Ипак йўли орали давлатлар ўртасида андай алоалар ривожланмади

А.Сиёсий*

Б.Маданий*

В.Итисодий*

Г.Айочилик*

Д.Замонавий Алоа коммуникациялари*

Е.Диагностика Тиббиет илми алокалари*

44.Буюк Ипак йўли орали савдогарлар уйидаги вазифани бажаришмаган

А.Савдо-соти

Б.Айочилик

В.Маданият таратувчи

Г.Элчилик

Д.Фаат матбуот таратиш*

Е.Бозорлар уриш*

Ж.Бошарувчанлик*

З.Фаат ташкилотчилик*

45.Нима учун XVI асрга келиб Буюк Ипак йўлининг мавеи пасайиб кетганлиги уйидагилар эмас

А.Сув йўлларининг очилиши

Б.Бож мидори ошиб кетди

В.Савдо изин бўлмаганлиги учун*

Г.Товарлар мидори камлиги учун*

46.Демократияни тариб илувчи демократик институтлар уйидагилар эмас

А.Оммавий ахборот воситалари*

Б.Сиёсий партиялар*

В.Ўз –ўзини бошариш ташкилотлари(мааллалар)*

Г.Болалар бочалари*

Д.Фирмалар*

Е.Бастакорлар уюшмаси*

47.адимги Хоразим тарихига oид маданий ёдгорликлар аерлардан топилмаган

А.Жонбосалъа

Б.Тупроалъа

В.ўйирилган алъа

Г.Ерўрон*

Д.Афросиёб*

Е.Замонбобо*

48.Кушон давлати ташкил топишида рол ўйнаган асосий окимликни уйидагилар эмас

А.Гуйшуан

Б.Шуанми

В.Хиси

Г.Хуанми

Д.Дюми

Е.Грек Батрия*

Ж.Суд хокимлиги*

З.Фарона окимлиги*

К.Африийлар*

М.Аршакийлар*

49.Кушон давлатида мавжуд бўлмаган динлар…

А.Зардуштийлик

Б.Буддизм

В.Иудаизм*

Г.Ибтидоий динлар*

50.Парфия айси укмдорлар даврида кучаймаган

А.Аршак

Б.Митридат I ва II

В.Гелиокл

Г.Канишка*

Д.Афри*

Е.Куджулла Кадфиз I*

Эрамиздан аввалги I асрда Парфия айси давлатлар билан алоа ўрнатди

51

8

4

5

1

2

3

4

Хоразм

Батрия

Хитой

индистон

Миср

Малайзия

Тибет

Гуржистон

Кушон империясидаги асосий ёзув

52

4

2

2

1

2

Кушон ёзув

Оромий ёзуви

Бактрия ёзуви

Лотин ёзуви

Кушонлар давлатида айси подшолар томонидан пул ислоати ўтказилди

53

6

2

3

1

2

3

Кадфиз I

Кадфиз II

Канишка

Хувишка

Митридат I

Гелиокл

Парфиянинг ижтимоий структурасининг 4та турини кўрсатинг

54

8

2

4

1

2

3

4

уллар

Амалдорлар

Деонлар

Енгил уролланган отлилар

Тадбиркорлар

Табиблар

Зиёлилар

Эшик оалари

Кушон империяси даврига оид ёдгорликлар аердан топилган

55

8

2

4

1

2

3

4

Фаёзтепа

Айритом

Холчаён

Далварзинтепа

Афросиёб

изилтепа

Кузалиир

Калтаминор

Довон давлатининг адимги номларини айтинг

56

6

2

3

1

2

3

Довон

Полона

Бохон

Бахди

Хитой

Тибет

Довон давлатининг ишло хўжалигини нималар ташкил этган

57

6

2

3

1

2

3

Деончилик

Узумчилик

Йиличилик

Йирик чорвачилик

Баличилик

Фаат сабзавотлар экиш

Довон давлати нималари билан машур бўлган

58

4

2

2

1

2

Мусалласи

Арумок отлари

Полиз экинлари

Пахтаси

ан давлатининг удудини кўрсатинг

59

4

2

2

1

2

Сирдарёнинг ўрта оимидаги ерлар

адимги суд ерлари

Батрия ерлари

Зарафшон юори оимидаги ерлар

ан давлатининг шуулланган асосий машулоти....

60

6

2

3

1

2

3

Бодорчилик

Деончилик

унармандчилик

тадбиркорлик

косиблик

фаат кулолчилик

ан укмдорларининг асосий шаарларининг айтинг

61

4

2

2

1

2

Ёзги ўтрор

ишки ан

Далварзинтепа

Пешовар

анг сўзининг маьносини айтинг

62

4

2

2

1

2

Сув, дарё

Арава ёки аравага ортилган юк

Водийлик

Кўчманчи

адимги туркийзабон аоли асосан аерларда яшаган (VII –VIII асрлар)

63

8

2

4

1

2

3

4

Еттисув

Шош

Фарона

Зарафшон ва ашадарё воаси

Муулистон

Хитой

арбий тибет ерлари

озирги Арманистон ерлари

Илк одамларнинг номланиши андай бўлган

64

6

2

3

1

2

3

Синантроплар

Зинжантроплар

Питекантроп

омо сапиенс

омо абилис

Скифлар

Ўзбек халининг этник асосини ташкил этган 7та абилани кўрсатинг

65

10

2

5

1

2

3

4

5

Саклар

Массагетлар

Ямолар

арлулар

ипчолар

Эронликлар

ашарлар

Тожиклар

Араблар

индлар

Марказий Осиёда яшаган халларнинг адимда шуулланган 4 хил машулот турларини кўрсатинг

66

8

2

4

1

2

3

4

Овчилик, баличилик

Чорвачилик

Деончилик

унармандчилик

Тадбиркорлик

Сайёлик

Элчилик

Денгизчилик

Ўзбекларнинг адимги аждодлари яшаган (милоддан аввалги 2-1 минг йиллик) 2та удудни айтинг

67

4

2

2

1

2

Амударё бўйларида

Сирдарё бўйларида

Каспий бўйларида

Урал то этакларида

Ўрта Осиё удудида яшаган адимги халларнинг 2 хил абиласининг номини айтинг

68

4

2

2

1

2

Саклар

Массагетлар

Аамонийлар

Сосонийлар

Сак абилалари яшаган жойларига кўра кандай гуруларга бўлинган

69

6

2

3

1

2

3

Сака – хаумаварка

Сака –тиграхауда

Сака – тиай – тара – дарайя

Сака – туронда

Скифлар

Сака – малаййа

Марказий Осиё халлари адимги ёзувларининг 3 хил турини кўрсатинг

70

6

2

3

1

2

3

Урхун – Энасой

Оромий

Суд

инд – Эрон

Тибет

Араб

Ўрта Осиё удудида яшаган кадимги халлар тўрисида маьлумот берувчи 2 хил манбани кўрсатинг

71

4

2

2

1

2

Авесто китоби

Беустун оясидаги ёзувлар

Арастунинг “метафизика” си

Алтомир оридаги ёзувлар

Ўрта Осиё удудида халлари адимги тарихи тўрисида маьлумотлар берувчи адимги юнон ва рим тарихчиларини айтинг

72

6

2

3

1

2

3

Геродот

Курций Руф

Страбон

Арасту

Ж. Бруно

Сима Цзян

Ўзбек алкининг этник шаклланишига таьсир кўрсатган истилоларни айтинг

73

8

2

4

1

2

3

4

Македонский истилоси

Араблар истилоси

Мууллар истилоси

Дашти ипчок ўзбекларнинг келиши

Муанна ўзолони

орахитойлар истилоси

ашарлар ужуми

Аштархонийларнинг келиши

Илк Темир асрига ўтишда жамият бошарувида мавжуд бўлган тизим

74

6

2

3

1

2

3

абилалар арбий иттифои

Жамият бошлилари – оксооллар

арбий демократия

Зодагонлар йиини

Оила йиини

Деонлар уюшмаси

Авестода бошарув тизимининг андай структураси кўрсатилган

75

6

2

3

1

2

3

Осооллар кенгаши

Хал йиини

Айрим вилоят ва туман укмдорлари

Донишмандлар уйи

Аскарлар тузилмаси

Ноиблик бошаруви

Одамларнинг энг адимги машулоти нима деб номланган

76

4

2

2

1

2

Термачилик

Ов ўзлаштирувчи хўжалик

Фаат кулолчилик

Йиличилик

адимги одамларда диннинг андай илк тасаввурлари пайдо бўлган (милоддан аввалги 100-40 минг йилликлар)

77

4

2

2

1

2

Анимизм

Муоналик (афсун-магия)

Зардўштийлик

Христианлик

Неолит давридаги ўзгаришларни кўрсатинг

78

6

2

3

1

2

3

Кулолчиликнинг пайдо бўлиши

Сувда сузиш ва айисозликнинг кашф илиниши

Тўимачиликнинг вужудга келиши

Илк диний тасаввурлар

Нутнинг пайдо бўлиши

Илк менат тасимоти

Ибтидоий даврнинг маьнавий асослари…

79

6

2

3

1

2

3

Диний тасаввурлар

Тасвирий санъат

Ибтидоий байрамлар

Деончилик маданияти

Темирчилик

Савдо

Палеолит даври номланишини келтиринг

80

6

2

3

1

2

3

Ашел

Мусьте

Мадлен

Кроманъон

неандертал

Замонбобо

Олимлар адимги одамларни обилиятига кўра андай номлашган

81

4

2

2

1

2

Хомо абилис

Хомо сапиенс

Тадбиркор одам

Зиёли одам

Ишлаб чиарувчи хўжалик нима (неолит даври)

82

4

2

2

1

2

Термачиликдан дехкончилик вужудга келди

Овчиликдан чорвачилик келиб чикди

Илк мехнат тасимоти

унармандчилик

Энеолит даври манзилголарини айтинг

83

6

2

3

1

2

3

Анов

Намозгох

Олтинтепа

Замонбобо

Сополлитепа

Жарўтон

IX – XII асрларнинг Машур шоирларидан кимларни биласиз

84

6

2

3

1

2

3

Рўдакий

Фирдавсий

Даиий

Махмур

Фароий

Умар Хайём

IX – XII асрлардаги андай туркий адабиёт вакилларини биласиз

85

6

2

3

1

2

3

М. ошарий

Ю.Хос ожиб

А. Югнакий

Рўдакий

А. Жомий

А. Навоий

Шарда IX – XII асрларда мавжуд бўлган илм ва маьрифат марказларини кўрсатинг

86

4

2

2

1

2

Байтул-икма (Бодод VIII асрнинг охири)

Маьмун академияси (X аср Урганч)

Расадхона

Шердор мадрасаси

Урганчдаги Донишмандлар уйида жаонга машхур айси улу аллома ва мутафаккирлар тасил кўришган

87

6

2

3

1

2

3

Ибн Сино

Беруний

Ибн – Хаммор

Юсуф Хос Хожиб

Фирдавсий

Замахшарий

Ал – Хоразмийнинг энг йирик асарларини кўрсатинг

88

6

2

3

1

2

3

Ал Жабр вал муобала

исоб ал-инд

Китоб ат-тарих

Тиб онунлари

Донишнома

Ал-кашшоф

IX-XII Асрларда Марказий Осиёнинг ижтимоий итисодий ва маданий тараиётида юксак мувафаиятга эришишда айси укмдорларнинг иссаси катта

89

6

2

3

1

2

3

И. Сомоний

М. азнавий

Шох Маъмун

Малик шох

Сатук Абдулкаримхон

Туркон Хотун

IX-XII асрларда Шаркдаги илм – фан ва маданият марказига айланган 5 та шаарни айтинг

90

10

2

5

1

2

3

4

5

Бухоро

Самаранд

Бадод

Марв

Урганч

азна

Хуросон

Миср

ирот

Балх

Ибн Синонинг табобат илми бобида олдирган буюк асарларини айтинг

91

4

2

2

1

2

Тиб конунлари

Китоб аз Шифо

Донишнома

Сайдана

А. Р. Беруний фаннинг кайси йўналиши буйича кашфиётлар яратган

92

6

2

3

1

2

3

География, астрономия, тарих

Тарих, менералогия

Фармакология

Физика, химия

Биология, экология

Факат тиббиёт

А. Р. Берунийнинг йирик асарларини санаб беринг

93

8

2

4

1

2

3

4

Ўтмиш халларидан олган ёдгорликлар

индистон

Хоразмнинг ажойиб кишилари

Сайдана (Фармакология)

Ал кашшоф

Китоб ат тарих

Тиб онунлари

исобал инд

IX-XII асрларда яшаб, ижод илган тарихчиларни санаб беринг

94

6

2

3

1

2

3

Абу Бакр Наршахий

Абу Наср Утбий

Абул Хасан Байаий

Мирхонд

Хондамир

Абдураззо Самарандий

Марказий Осиё удудида ислом маданиятининг таркиб топишида ва адислар тўплашда номлари машур бўлган адисшунос олимларни айтиб беринг

95

8

2

4

1

2

3

4

Ал-Бухорий

Ат-Термизий

Мотурудий

Имом ал-Насоний

Умар айём

Рўдакий

Ахмад Югнакий

Абу Наср Утбий

Имом ал Бухорий ёзиб олдирган бой меросий асарларини кўрсатинг

96

4

2

2

1

2

Ал адаб ал-муфрат

Ал жомеъ ас - саи

идоя

Аш-шамойил ан-набавия

Ибн Сино фаолиятининг 2 йўналишини айтинг

97

4

2

2

1

2

Фалсафа

Тиббиёт

Астрономия

Кимё

IX-XII асрларда яшаган созанда ва бастакорлардан кимларни биласиз

98

8

2

4

1

2

3

4

Абу Бакр Рубобий

Чангчи Лўкарий

Буамир

Бунаср

Кул Мухаммад

Устод Шодий

Шох ули - ижжакий

Мир али Табризий

IX-XII асрларда бунёд этилган андай обидаларни биласиз

99

6

2

3

1

2

3

Минораи Калон

И. Сомоний мабараси

Араб ота мабараси

Сиротаи Мои Хоса

Оллоулихон мадрасаси

Шердор мадрасаси

Темур тузуклари да кўрсатилган давлатнинг асосини ташкил этган 12 та ижтимоий табаани 4 тасини кўрсатинг

100

8

2

4

1

2

3

4

Саййидлар

Вазирлар

Сўфилар

Савдогар ва саёхлар

Дарвешлар

Толиблар

Денгизчилар

Косиблар

А. Темур давлатини идора илган вазирликларни кўрсатинг

101

8

2

4

1

2

3

4

Бош вазир

арбий ишлар вазири

Чегараларни назорат илувчи вазир

Молия ишлари вазири

ишло хўжалиги вазирлиги

Соиби аш-шурат

Бекатларни назорат илувчи вазир

Савдо дўконларини назорат илувчи вазир

Темур тузукларида А. Темур вазир 4та сифатга эга бўлишлигини кўрсатинг. Булар..

102

8

2

4

1

2

3

4

Асллик

Ал-фаросатлилик

Сипоий раиятдан хабардорлик

Сабр-чидам

Тиббиётдан хабардорлик

исоб – китобни билиш

Жангда катнашиш

Кимё фанини яхши билиш

А. Темур арбий ўшинларининг таркиби кимлардан иборат бўлган

103

4

2

2

1

2

Пиёдалар

Отлилар

Заирадагилар

арбий денгиз флоти

А. Темур давлатини шакллантиришда салтанатни 4та асосий устунига таянган. Булар..

104

8

2

4

1

2

3

4

Ислом ва шариат акидаларига

онун устуворлиги

Хазина

Менаткаш хал

Савдо-сотиа

Давлат ерларининг кўпайишига

Фаат аскарларга

урилишга

Улубекнинг авлодларига олдирган илмий мерос асарларидан айсиларини биласиз

105

6

2

3

1

2

3

Зижи Кўрагоний

Рисолаи Улубек

Тарихи Арба улус

Китоб ат-тарих

Саёхатнома

Девонлар тўплами

Улубек академиясининг кўзга кўринган намояндаларидан кимларни биласиз

106

6

2

3

1

2

3

Гиёсиддин Жамшид

озизода Рўмий

Али ушчи

Абдураззо Самарандий

Делавий

Н. Шомий

XV асрда яшаб, ижод этган тарихчиларни айтинг…

107

6

2

3

1

2

3

Мирхонд

Хондамир

Али Яздий

Утбий

Наршахий

Байакий

Темурийлар давридаги адабиёт намояндалардан кимларни биласиз

108

6

2

3

1

2

3

Атоий

Лутфий

Бобур

Навоий

А. Югнакий

Ю. Х. Хожиб

М. ошарий

Навоийнинг 5та йирик асарларини кўрсатинг

109

10

2

5

1

2

3

4

5

Хамса

Мезонул-авзон

Хазоинул Маоний

Мабуб-ул-улуб

Тарихи мулки ажам

Юсуф ва Зулайо

Тарихи арба улус

Китоб ат-тарих

Донишнома

Бухоро тарихи

XIV-XV асрлардаги тасвирий санъат вакилларини кўрсатинг…

110

8

2

4

1

2

3

4

К. Безод

Мирак Наош

Масуд Музакиб

осим али

Султон Али Машади

илалам

Мир Али Табризий

Устод Шодий

XIV-XV асрлардаги нафис китоб ва хаттотлик санъати намояндаларини кўрсатинг

111

6

2

3

1

2

3

Мирали Табризий

Султонали Машадий

илалам

Мирак Наош

Масуд Музакиб

осим Али

Темурийлар давридаги андай соз турларини биласиз

112

8

2

4

1

2

3

4

Танбур

ижжак

ўбуз

Рубоб

Барабан

ўшнай

Сурнай

Карнай

Темурийлар даврида яшаб ижод этган андай созанда ва бастакорларни биласиз

113

8

2

4

1

2

3

4

Шох ули ижжакий

Наий

Устод Шодий

улмухаммад

Чангчи Лўарий

Абу Бакр Рубобий

Буамир

Бунаср

Темурийлар даврида яратилган мусиаларни айтинг…

114

8

2

4

1

2

3

4

Дуго

Сего

Чорго

Иро

Наво

Баста

Ушшо

Рост

А. Темур бунёт эттирган бо номларини сананг

115

10

2

5

1

2

3

4

5

Бои Дилкушо

Бои Баланд

Бои Шамол

Бои Эрам

Бои Беишт

Бои гўзал

Бои санам

Бои Барно

Бои иро

Бои Шом

1937-1938 йилларда ужум фаолларидан кимлар амоа олинган

116

4

2

2

1

2

Тожихон Шодиева

Собира Холдарова

Хосият Тиллахонова

Ойдин Собирова

адимда буюк ипак йўли Шох йўли деган номдан боша яна кандай номлар билан аталган

117

4

2

2

1

2

Ложувард йўлдан

арбий меридионал йўл

Сибир йўли

Ахамонийлар йўли

Ўзбекистон мустаиллигининг дастлабки кунларида андай вазифаларни ал этишга киришилди

118

6

2

3

1

2

3

Ўтмиш маданияти ва адриятларини тиклашга

Миллий онгни ўстиришга

Дин ва диний ташкилотларга кенг йўл очишга

Кўплаб автомобил сотиб олишга

андолат цехларини кўпайтиришга

Чинни буюмлар ишлаб чиаришни кучайтиришга

Мустаил Ўзбекистонда давлат ва жамиятнинг энг муим вазифаларидан бири

119

6

2

3

1

2

3

Халнинг маънавий руини мустакамлаш

Бутун жамият бирлигини мустакам кафолатлаш

Бозор итисодиётини ривожлантириш

Кўплаб маданий марказларни таъмирлаш

Пахтанинг янги навларини яратиш

Шиша буюмларини кўплаб экспорт илиш

уйидагилардан айсилари Ўзбекистонда давлат суверенитетини амалга оширувчи тузилмалар исобланади

120

6

2

3

1

3

5

Таши ва ички ишлар вазирликлари

Молия вазирлиги

Фан ва техника давлат ўмитаси

Маданият ва спорт ишлари вазирлиги

Олий аттестация комиссияси

Ёзувчилар уюшмаси

Бронза даврига хос манзилголарини аниланг

121

4

2

2

1

2

Замонбобо

Сополлитепа

Ерўрон

Афросиёб

Ўрта Осиё удудидаги илк шаарлар номларини келтиринг

122

6

2

3

1

2

3

Афросиёб

Ерўрон

Кўзалиир

жонбос – 4

калтаминор

жойтун

Мезолит даврининг буюк ўзгаришларини кўрсатинг

123

4

2

2

Туркистон генерал-губернатори фон Кауфман дастлабки вактларда кандай вазифаларни бажарган?

1

4

2

2

1

2

Подшо ноибиo

Бош прокурор

Тижоррат ишлари директори

Талим вазири

Чор Рассияси кандай максадларда Урта Осиега темир темир йоллар курди?

2

4

2

2

1

2

Харбий максадда

Туркистон хом ашйосини ташиш учун

Мактабларга укув куролларини келтириш учун

Факат ипак махсулотларини ташиш учун

Чор Рассияси мустамлакачилиги даврида судлар неча куринишда булган?

3

4

2

2

1

2

Мустамлакачилик шаклидаги-судлари

Шариат асосида иш юритувчи-халк судлари

Харбий-хукукий судлар

Канституциявий суд

1882 йилда куйидаги кайси худудларда Чор Рассияси маъмурларига карши норозилик харакатлари булган еди?

4

4

2

2

1

2

Наманганда

Ушда

Термезда

Чимкентда

Европа меъморчилигига хос айрим услублар куйидаги иншоатларда колланилган?

5

4

2

2

1

2

Ситораи Мохи Хоса (бухоро)

Нуриллабой саройи (Хива)

Оксарой (Шахрисабз)

Улугбек мадрасаси (Самарканд)

Мангитлар сулоласига хос булган амирларни аникланг?

6

6

2

3

1

2

3

Амир Музаффархон

Амир Абдулахадхон

Амир Олимхон

Амир Умархон

Субхонкулихон

Убайдуллахон 11

1918 йил Туркистон автоном савет республикаси тузилгач кандай камиссарликлар ташкил килинди?

7

6

2

3

1

3

5

Ички ишлар

Вилоят бошкаруви

Ер ишлари

Динлар бошкаруви

Маориф

Чорва моллри бошкаруви

Узбекистонда 60-70 йилларда фаннинг кайси тармокларига етибор кучайди?

8

4

2

2

1

2

Физика, матеьатика, емктропика

Тиббиет, генетика, селекция, гуманитар фанлар

Биалогия, астраномия, геология

Батаника, зоология, геодезия

Узбекистон Республикаси Олий мажлиси палаталари?

9

4

2

2

1

2

Сенат

Конунчилик палатаси

партиялар буюроси

Департамент

Худудлар фаолиятининг 3та асосий йоналишларини курсатинг?

10

6

2

3

1

3

5

Маорифчилик

Матбуотчилик

Мухториятчилик

партиявтйлик

Жадидлар даврида кандай пьесалар намойиш етилди?

11

6

2

3

1

2

3

М,Бехбудийнинг “Падаркуш” драмаси

Хамсанинг “Захарли хает” пьесаси

А,Кодирийнинг “Бахтсиз киев”

Гамлет “ Отелло “ си

Гамлет “Кирол Лир”

К,Яшингнинг “ Нурхон “ драмаси

50-80 йилларда к,у’рик, ва бу’з ерларини узлаштиришдан кандай янги туман ва шахарлар бунет етилган?

12

6

2

3

1

2

3

Мирза чул

Зарбдор

Зафаробод

Девон

Бойсун

Шахрисабз

50-80 к,у‘рик, ва бу’з ерларни узлаштиришдан к,андай екологик муоммолар тугилди?

13

4

2

2

1

2

Орол фожеаси келиб чик,ди

Пахтага юборилган минерал o’g’it ва дорилардан ахолии саломатлиги сусайди

Амударе узани бузилди

Тиббий хизматчиларнинг камлиги

Чор Рассияси боск,инидан сунг Урта Осиедаги янгиликлар ?

14

8

2

4

1

2

3

4

Темир йуллар к,урилиши

Саноатлашиш

Кинематография, газетаПохожие работы:

«УТВЕРЖДЕНО Приказ отдела образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района г. Могилева 29.02.2016 № 73ЗАДАНИЯ общерайонного школьного этапа олимпиады по учебному предмету "Биология" (2015/2016 учебный год) 7 класс Максимальное количество баллов за задания – 45 Уважаемые участники олимпиады! Вам п...»

«12700-5842000ПОЛОЖЕНИЕ О ГИМНАЗИЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЕ Гимназическая викторина посвящена Году экологии в России и проводится в целях привлечения внимания учащихся к проблеме экологии и поддержки талантливых...»

«Тема Урок 1 Наука о растениях – ботаника. Общие сведения о многообразии растений на Земле. Основные применения ботанических знаний. Значение растений в природе и жизни человека. Распространённые растения в Казахстане Цел...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюс Зарегистрировано в Минюсте России 26 января 2012 г. N 23030МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 8 д...»

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №34 Г. МОГИЛЕВА"СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЯ ОНЛАЙН" 196215-635Автор и координатор проекта: Глазкова Ольга Николаевна, учащаяся 9 "Б" класса, лидер пионерской дружины им....»

«Конспект урока биологии в 5 классе на тему "Грибы и их многообразие" Урок биологии в 5 классе по теме: "Грибы. Многообразие грибов" Автор: Смирнова Светлана Павловна, учитель биологии МБОУ СОШ №20 г. Краснодар Данная разработка урока по теме "Грибы. Многообразие грибов"  составлена...»

«Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования"СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Институт фундаментальной биологии и биотехнологии Базовая кафедра биотехнологииРЕФЕРАТ Методы...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА 468439546990СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №57 Педагогическая разработка урока по биологии с использованием электронных образовательных ресурсов издательства "Дрофа" по теме: "Влияние факторов среды на строение листа. Видоизменение листье...»

«Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники" Кафедра экологии И. И. Кирвель, М. М. Бражников, Е. Н. ЗацепинЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОЦЕССАХ ТЕПЛООБМЕНА Методическое пособие для практических занятий по дисциплине "Основы экологии и энерго...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР)СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ Информационное письмо №1Г-16 03 февраля 2016г.г. Краснодар О приёмке в эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления В последнее время, на территор...»

«HYPERLINK http://dsc.nw.ru/pages/infprirodpol.htm http://dsc.nw.ru/pages/infprirodpol.htm Информация отдела администрирования платежей и разрешительной деятельности   администрирование платежей     В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 23.0...»

«Занятие №1 Тема: ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ. Влияние окружающей среды, наследственности, образа жизни на здоровье человека Цели: 1. Ознакомить с целями и задачами предмета, проблемами взаимоотношений человека и природной среды, причинами топл...»

«АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ ДЕНСАУЛЫ САТАУ МИНИСТРЛІГІ Отстік азастан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы Биохимия, биология жне микробиология кафедрасы Реферат Таырыбы: РН, ДН вирустары тудыран инфекцияларды микробиологиялы диагноз ою, алдын алу жне емдем аида...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕПЫШМИНСКОГО муниципального образования Тюменского района тюменской областиПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 апреля 2017 г. № 24 Об организации сбора и определении места первичного сбора и размещения отраб...»

«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. АЛЬ-ФАРАБИ Утверждено на заседании научнометодического совета КазНУ им. аль-Фараби Протокол №6 от "07" июля 2017 г. Проректор по учебной работе А.К. ХикметовПРОГРАММАВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ДОКТОР...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Факультет естественных наук "УТВЕРЖДАЮ" Декан ФЕН НГУ, профессор _Резников В.А. "29" августа 2014 г. Рабочая программа дисциплины Биоинформатика и функци...»

«ДРІС 3Ттенше жадайлар 1.3.1 Ттенше жадайларды жіктелуіТтенше жадайлар негізгі ш белгісі бойынша жіктеледі: Шыу тегі бойынша. Салалы;. Таралу масштабы бойынша.Шыу тегі бойынша:-техногенді-табии сипат...»

«олимпиада школьников "Шаг в будущее" Научно-образовательное соревнование "Шаг в будущее, Москва" Регистрационный номер: ШМ0358 Энергетика и экология Промышленная экология Системы активного гашения шума машин Авт...»

«7-р ангийн биологийн хичээлийн дасгал,даалгавар1.1 Биологийн шинжлэх ухааны судлах зйлАнгид хийх даалгавар: Даалгавар 1 Дараах асуултанд хариулна уу?1. Байгалийг хэд ангилдаг вэ?2. Амьд ба амьгй байгалийг юу гэдэг вэ?3. Байг...»

«3. ТИПИЗАЦИЯ УГЛЕСОДЕРЖАЩИХ ТЕРРИКОНОВ3.1. Анализ, систематизация и обобщение материалов предыдущих исследований По породным отвалам накоплен значительный объем разнообразных материалов. В на...»

«Демоверсия заданий итогового контроля знаний по биологии 10 класс1. Заслуга К. Линнея состоит в том, что он1) создал иерархичную систему живой природы2) является основателем эволюционного учения3) сформулировал принцип градации4) выявил движущие силы эволюции2. Что из перечисленного являе...»

«Вопросы к вступительному экзамену в 8 естественнонаучный класс по интегрированному курсу "Естествознание" (биология, химия, физика).Экзамен состоит из 2-х частей: письменная – тест (по темам, представленным в списке...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Огневская средняя общеобразовательная школа"РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО на заседании Заместитель директора Приказ №58_ методического совета по учебной работе от 05.08. 20...»

«CОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Зав.кафедрой "Экологии и Декан учетно-финансового оценки" факультета, д.х.н. профессор д.э.н. профессор Байкенова Г.Г._ Накипова Г.Е. _ Протокол № _ Протокол № _ от "_" 2014г. от "_" 2014г. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 5В 090800 специальности "Оценка" на 2014-20...»

«Классный час Мы белоречане (5 класс)Цели мероприятия: обобщить знания детей о родном крае; развивать чувство гордости за свой “богатый” край; воспитывать чувство любви к своей родине. воспитание коммуникативной культуры учащихся. Форма: классный час.Ход урока: Организационный момент Учитель: Здр...»

«Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2015/2016 учебный год Задания с ключами и критериями оценивания для 7 класса Задание № 11. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте краткий ответ.1) Ощущения, чувства,...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.