WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«за държавен изпит по инфекциозни болести и епидемиология Епидемичен процес – определение, съставки, епидемично огнище, форми. Извор на зараза: ...»

КАТЕДРА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

И ТРОПИЧЕСКА МЕДИЦИНА – МУ - ВАРНА

К О Н С П Е К Т

за държавен изпит по инфекциозни болести и епидемиология

Епидемичен процес – определение, съставки, епидемично огнище, форми.

Извор на зараза: човек-животно, болен-форми, контагиозен период, епидемиологично значение. Заразоносител – видове, трайност, значение.

Механизми на предаване на заразата – биологична обусловеност, видове, фази, фактори на предаването. Пътища на разпространение на заразата. Класификация на заразните болести.

Фактори на предаване на заразата – вода, хранителни продукти, предмети на обкръжаващата среда, почва, въздух; живи преносвачи; пряк контакт.

Възприемчивост на населението – неспецифични и специфични фактори. Имунопрофилактика. Видове ваксини. Начини на приложение. Постваксинални усложнения. Организация на имунизациите.

Социален и природен фактор – видове, начини на влияние и значение.

Видове епидемии – контактно-битови, капкови и кръвни инфекции, водни, млечни и хранителни.

Епидемиологично проучване – цел, етапи, начин на провеждане, епидемиологичен анализ.

Общи профилактични и основни противоепидемични мерки. Мерки в епидемичното огнище спрямо болния, съприкосновенците и обкръжаващата обстановка.

Вътреболнични инфекции.

Проблеми на ликвидацията на заразните болести.

Дезинфекция, стерилизация, дезинсекция и дератизация.

Епидемиологична класификация на ОЗБ.

Учение за природната огнищност. Медицинска география.

Инфекция, инфекциозен процес, инфекциозна болест.

Диагностика на инфекциозните заболявания, основни синдроми, клинико-лабораторни, микробиологични и вирусологични изследвания.

Патогенетично лечение при инфекциозните болести.

Етиологично лечение при инфекциозните болести.

Коремен тиф и други салмонелози.

Хранителни токсиинфекции, причинени от салмонели, условно патогенни чревни бактерии, стафилококи и др. Ботулизъм.

Бактериална дизентерия. ДД на колитен синдром.

Кампилобактерни ентероколити. ДД на ентероколитен синдром.

Колиентерити. ДД на диариен синдром.

Холера. ДД на ентеритен синдром.

БруцелозаЛептоспироза

Вирусни хепатити – етиология, патогенеза, клинични форми, лабораторна диагностика.

Вирусни хепатити – диагноза, ДД, изход, последици, лечение.

Ентеровирусни инфекции. Полиомиелит.

Грип и парагрип. ОРЗ.

Легионелоза. Орнитоза и пситакоза.

Скарлатина и други стрептококови инфекции.

Дифтерия. ДД на промените в гърлото при инфекциозни заболявания.

Заболявания с макуло-папулозен обрив – брусница, рубеола, инфекциозна еритема, внезапен екзантем и др.

Лещенка. ДД на заболявания с мехурчест екзантем.

Инфекциозна мононуклеоза, инфекциозна лимфоцитоза. ДД на лимфаденити при инфекциозните болести.

Коклюш и паракоклюш.

Заушка. ДД на серозни менингити.

Епидемичен менингит и др. форми на менингококова болест.

Йерсиниози. Чума и туларемия.

Рикетсиози. Петнист тиф /епидемичен и ендемичен/.

Рикетсиози – марсилска треска, Q-треска.

Борелиози. Лаймска болест.

Сезонни /арбовирусни/ енцефалити. ДД с други невроинфекции.

Вирусни хеморагични трески /Кримска и с бъбречен синдром/. ДД с други хеморагични трески.

Жълта треска, денга, папатациева треска.

Антракс. Бяс.

Тетанус.Серотерапия.

СПИН

Сепсис

Биотероризъм. Болести подлежащи на международна здравна регулация.

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

/доц. д-р М. Господинова, дм/

Конспект

за държавен изпит по Хигиена и екология 2014/2015 г.

за специалност Медицина

Замърсяване на атмосферния въздух. Източници, видове замърсители.

Здравни норми.

2. Хигиенно-екологични и здравни проблеми, произтичащи от замърсяването на

атмосферния въздух. Екологичен и биологичен мониторинг.

3. Физични фактори на атмосферата. Влияние върху организма.

4. Климат, микроклимат, време. Влияние на времето и климата върху здравето

на населението. Метеотропни реакции и заболявания. Аклиматизация.

5. Значение на водата. Хигиенни изисквания към качествата на питейната вода.

Методи за пречистване, обеззаразяване на водата и за коригиране на

качествата й.

6. Хигиенно-екологични и здравни проблеми, свързани със замърсяването на

водоприемниците и с водоснабдяването на населените места.

7. Значение на почвата за здравето на населението. Съвременни хигиенно-

екологични и здравни проблеми, произтичащи от замърсяването на почвата.

8. Основни хигиенни изисквания към планировката, устройството и

обзавеждането на лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ.

9. Хигиенни изисквания към специализираните лечебни заведения –

инфекциозни, акушеро-гинекологични, детски, болници за туберкулозно

болни, операционен блок.

10. Хигиена на труда и здравни проблеми на персонала в лечебните заведения.

Профилактика на вътреболничните инфекции.

11. Принципи на лъчезащита от външно и вътрешно облъчване с йонизиращи

лъчения. Радиационна защита на населението и персонала при медицински

прегледи.

12. Здравословен начин на живот. Профилактика на заболяванията,

произтичащи от нездравословния начин на живот.

13. Здравословно хранене – основни изисквания. Физиологични норми и

препоръки за хранене. Показатели и методи за оценка на нутритивното

състояние (хранителен статус).

14. Здравословно хранене на различните възрастови и професионални групи

(бременни, кърмачки, деца и ученици, стари хора, промишлени работници,

при умствен труд).

15. Хранителни вещества (белтъци, мазнини, въглехидрати, влакнини) – роля и

значение за храненето на човека.

16. Хранителни вещества (витамини, минерални вещества) – роля и значение за

храненето на човека.

17. Диетично (лечебно) хранене. Общи принципи на лечебното хранене.

Характеристика на основните диети.

18. Мляко, млечни продукти, яйца – хигиенни изисквания и оценка. Значение за

храненето на здравия и на болния човек.

19. Месо и месни продукти, риба, хранителни мазнини – значение за храненето.

Хигиенни изисквания и оценка.

20. Хляб, тестени изделия, плодове, зеленчуци, варива, ядки, безалкохолни,

алкохолни и тонизиращи напитки – значение в храненето на здравия и

болния човек.

21. Особености в храненето на съвременния човек. Заболявания, свързани с

неправилно хранене и дисбаланс на хранителни вещества. Алиментарни

рискови фактори за хронични неинфекциозни заболявания. Профилактика.

22. Хранителни заболявания от микробен произход (токсикоинфекции,

интоксикации, микотоксикози). Роля на общопрактикуващите лекари и

РЗИ в профилактиката и при взрив от хранително заболяване от

микробен произход.

23. Химически замърсители в хранителните продукти (примеси и добавки) –

видове, източници, влияние върху здравето. Профилактика.

24. Хигиенни изисквания към обектите за обществено хранене (база,

съхраняване на хранителните продукти и готовата храна).Изисквания към

персонала. Контрол и оценка на здравното състояние на персонала.

25. Съвременни форми на труд – хигиенна характеристика. Адаптация на

организма към условията на труд (физиологични промени в организма).

Проблеми на умствения труд.

26. Работоспособност, умора и преумора. Показатели и методи за оценка.

Профилактика на преумората.

27. Рискови фактори в трудовата среда. Професионални заболявания -

класификация. Задачи на лекаря за откриване, съобщаване и регистрация на

професионалните заболявания. Основни показатели за оценка на здравното

състояние на работниците.

28. Влияние на неблагоприятните физически фактори на производствената

среда върху организма. Производствен микроклимат, атмосферно налягане.

Профилактика.

29. Шум, ултра- и инфразвук, вибрации. Хигиенна характеристика, биологично

действие. Профилактика.

30. Ултравиолетова радиация, електромагнитни полета, лазерно лъчение – като

фактори на производствената среда. Хигиенна характеристика, биологично

действие. Профилактика.

31. Химически вещества в работната среда – източници, класификация,

фактори от които зависи токсичното им действие.

32. Токсикокинетика, токсикодинамика. Видове действие на химическите

вещества върху организма. Профилактика на професионалните отравяния.

33. Професионални отравяния с метали – олово, живак, манган, хром, кадмий.

Профилактика.

34. Професионални отравяния с “дразнещи” газове – хлор, нитрозни и серни

газове, амоняк, въглероден окис. Профилактика.

35. Професионални отравяния с органични разтворители, нитро- и

аминопроизводни на бензена. Профилактика.

36. Праховите аерозоли като фактор на производствената среда. Фактори, от

които зависи действието на праха върху организма, прахови заболявания –

профилактика.

37. Пестициди – класификация, биологично действие. Хигиена на труда при

работа с пестициди. Контрол върху здравното състояние на работещите с

пестициди.

38. Функции и задачи на службите по трудова медицина за осигуряване на

здравословни условия на труд.

39. Растеж и развитие – основни закономерности. Възрастова динамика на

основните морфологични показатели. Показатели и методи за оценка на

физическото развитие и здравното състояние на децата и учениците.

40. Анатомо-физиологични особености на различните възрастови периоди.

Акцелерация, биологична възраст. Характеристика на заболяемостта в

училищна възраст.

41. Хигиенни изисквания към детските и учебни заведения. Основни дейности

на общопрактикуващия лекар за опазване здравето на децата и учениците.

Изготвил:

Доц. д-р Т.

Димитрова, дмРъководител Катедра «Хигиена»:

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА

Здраве и болест. Развитие на концепцията за здраве. Детерминанти на здравето, механизми на влияние.

Индивидуално здраве. Клинико-социален подход към болния. Социална история на заболяването – методика.

Групово и обществено здраве – основни показатели. Значение в работата на лекаря и здравната политика. Статика и механично движение на населението: същност, здравни аспекти.

.

Раждаемост, плодовитост, възпроизводство – показатели и фактори на влияние. Тенденции в България. Международни сравнения.

Смъртността на населението в България. Показатели и фактори на влияние. Тенденции в България. Международни сравнения.

Детска смъртност – видове показатели, Тенденции в България. Международни сравнения.

Средна продължителност на предстоящия живот – същност, таблици за преживяемост. Показатели за качество на живот и преждевременна смътност.

Заболяемост – видове показатели, методи и източници на изучаване. Международна класификация на болестите (МКБ).

Трудово-лекарска експертиза. Заболяемост с временна и трайна нетрудоспособност - показатели и оценка.

Епидемиология – понятиен апарат; възможности за приложение в медицината и здравеопазването. Видове риск – измерване. Рискови групи, значение.

Епидемиологични проучвания в медицината и здравеопазването. Видове, предимства и ограничения; значение за клиничната практика и общественото здравеопазване.

Промоция на здравето. Развитие на концепцията. Подходи за промоция на здравето. Места за промоция на здравето.

Профилактика на болестите – нива. Скрининг – характеристики на скриниращите тестове.

Международни здравни организации. Международно здравно сътрудничество. Глобални и локални здравни стратегии.

Здравна политика – същност, нива, източници.

Основни типове здравеопазни системи – характеристика, финансиране.

Организация на първичната медицинска помощ. Видове общи практики. Лекар за продължителен контакт

Лекарят и пациентът в условията на извънболничната медицинска помощ. Функции на общопрактикуващия лекар, екипна работа и връзки с други специалисти.

Организация на специализираната извънболнична помощ. Видове извънболнични лечебни заведения. Спешна медицинска помощ – функции, организация, взаимодействие с други звена.

Заведения за болнична помощ.Видове болници, функции, структура и управление. Потребности и осигуреност с болнични легла. Основни тенденции на развитие.

Процес на хоспитализация. Пациентът в болнични условия. Лечебно-охранителен режим.

Оценка на дейността на болницата. Качество на болничната дейност.

Социално-медицински проблеми на жената и майчинството. Организация на здравните грижи за жената, бременната и родилката.

Социално-медицински проблеми на детството и юношеството. Организация на здравните грижи за деца и ученици.

Застаряване на населението. Социално-медицински проблеми на възрастните хора на индивидуално и популационно ниво. Организация на здравните грижи за възрастни.

Похожие работы:

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Факультет естественных наук УТВЕРЖДАЮ 75374540005 2306955106045Декан ФЕН НГУ, профессор _ Резников В.А. "_29_"_августа 2010 г. История России Учебно – методический комплекс кафедры “История Р...»

«Министерство обороны РФ Управление Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ ПроектРУКОВОДСТВО по специальной обработке Москва 20022. Порядок проведения частичной специальной обработки53. В зависимости от выполняемой боевой задачи, характера сражении, ст...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Факультет естественных наукУТВЕРЖДАЮ Декан ФЕН НГУ, профессор _Резников В.А. "29" августа 2014 г. Рабочая программа дисциплины Кариосиcтематика Направление подг...»

«ПОЛОЖЕНИЕ о природоохранном социально-образовательном проекте "Эколята – Дошколята" по формированию у детей дошкольного возраста экологической культуры и культуры природолюбия Общие положения1.1. Проект...»

«Доклад на педагогическом совете 31.08.2015 г.Тема доклада: "Повышение качества образования через проектнуюдеятельность на уроках биологии и химии" Не мыслям надобно учить, а мыслить. КАНТ Качество знаний учащихся остаётся проблемой номер один. Учитель – главная движущаяся сила качественного образования...»

«УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ ДО ДЮЦ Л.В. Табуркина"_"_ 2016 г.ПОЛОЖЕНИЕ Муниципального тура областного краеведческого Конкурса-форума "Мы – уральцы" "Коровинские Чтения"1. Общие положения1.1. Муниципальный тур...»

«Республиканское государственное казенное учреждение "Учебно – методический центр экологической безопасности и защиты населения" Методические рекомендации Безопасные весенние каникулы Йошкар-Ола 2015 № п/п Наименование учреждения телефон 1 Единая дежурно-диспетчерская служба 11...»

«САБА ЖОСПАРЫ ПнБиология МалімЗулкашева Айзада Мектеп, сыныпАтырау аласы, Облысты дарынды балалара арналан лтты гимназия, 10-сынып Саба таырыбыВирустар жне фагтар. ЖИТС-ті (жре пайда болан иммунды тапшылы синдромы) вирусы. Оны рылысы мен тіршіліктері. Вирусты ауруларды алдын алу Масаты Вирустар жне фа...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.