WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Целта на ПБП е да се осигури пълно описание на оператора и неговите практики. Ако е възможно, попълнете ПБП на компютър и подпишете на последната ...»

План за биологично производство (ПБП) Животновъдство

в съответствие с Регламент 834/2007, 889/2008 и Наредба 1/ 2013 на МЗХ

Целта на ПБП е да се осигури пълно описание на оператора и неговите практики.

Ако е възможно, попълнете ПБП на компютър и подпишете на последната страница.

Секция А: Основна информация

1. Информация за оператора

Име на оператора: Договор № ЕГН

ЕИК УРН

Адрес за кореспонденция:

Физически адрес (ако е различен):

Телефон: email:

Отговорно лице за биологичното сертифициране:

Съществува ли друга дейност или част от продукцията, която няма да бъде сертифицирана като биологична?

(напр. конвенционално растениевъдство, преработка) Да FORMCHECKBOX Не FORMCHECKBOX

Ако „да“, опишете точно:

2. Превантивни действия в съответствие с чл. 63 на Регламент 889/ 2008 *2*

2.1. Опишете какви мерки са приложени в цялото стопанство, за да се осигури спазването на разпоредбите за биологично производство (напр. цялото стопанство е обект на контрол от МАКОМ и т.н.):

2.2. Опишете взетите предпазни мерки за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества (напр. използване само на разрешените методи и субстанции за борба с болести и т.н.):

2.3. Опишете мерките за почистване на използваните съоръжения, както и на местата за съхранение на продуктите (напр. препарати за почистване на използваната оборудване, обори и т.н.):

Секция В: Информация за животните и обектите, включени в договора за сертифициране

1. Вид: Порода: Възраст Брой в тази категория Регистрационен номер 2. Обща част Анекс:

Моля, опишете типа на помещението за отглеждане на животните, мястото, всеки детайл от капацитета

(начертайте на картата) Опишете как и в кои области нормално се съхранява оборския тор (план за съхранение)?

Местата, които се предоставят в рамките на сътрудничеството с други стопанства с био производство, за да съхраняват излишната тор се вземат под внимание! Хранене, ветеринарни лекарствени продукти, почистване, използвани дезинфектанти и средства за контрол на вредителите

Моля, опишете вида и мястото на склада, където се съхранява фуража, капацитет на съхранение (начертайте на картата): Как е документирано пристигането и напускането на животните в стопанството, както и загубите на животни с посочване на причините? Според кой признат стандарт, различен от тези в Регламент 889/2008 чл.1 (2) се отглеждат посочените животни?

3. Хранене Анекс::

Какви фуражи / фуражна дажба се използват за всяка група животни? Моля, посочете отделните компоненти на всяка фуражна дажба:

-посочете качеството(биологични, в период на преход, конвенционални, целогодишни фуражни култури или протеинови култури от първата година на преход) и тяхното количество в дажбата.

-Кои компоненти са произведени от оператора?

4. Помещения за отглеждане на животни и животновъдни практики

(1) Помещение / Отделение/ Клетка / Адрес (2) Опишете помещението за отглеждане на животни (3) Квадратура на помещението за отглеждане на животни m2 m2 m2

(4) Каква площ от пода на помещението е покрита с плочи m2 m2 m2

(5) Външно пространство m2 m2 m2

(6) Каква площ от земята е покрита с плочи m2 m2 m2

(7) Паша ha ha ha

(8) Групи животни (9) Достатъчно за животни животни животни

(10)Контролна бележка на Маком Сертифициране (1) Помещение / Отделение / Клетка / Адрес (2)Опишете помещението за отглеждане на животни (3)Квадратура на помещението за отглеждане на животни m2 m2 m2

(4) Каква площ от пода на помещението е покрита с плочи m2 m2 m2

(5)Външно пространство m2 m2 m2

(6) Каква площ от земята е покрита с плочи m2 m2 m2

(7) Паша (8)Групи животни (9)Достатъчно за животни животни животни

(10)Контролна бележка на Маком сертифициране ООД Как е документирано от оператора кога животните имат достъп на открито и / или са на паша?Легенда на Системата на помещението за отглеждане на животни:

(1) Адрес, където се намира помещението за отглеждане на животни (произволен номер), ако адреса на седалището е различен, това трябва да бъде посочено.

(2) Дълбока сламена постеля, двустайни помещения, инсталация за отвеждане на фекалиите, връзване на животните.

(3) Местата за почивка на животните трябва да са с достатъчни размери, да са покрити с постелъчен материал

(4)Трябва да се уточни размера/ височината на стената от тавана до пода!

(5) Външните площи за раздвижване на открито са достъпни за животните, с изключение на пасищата.

(6) Вид паша: паша в средата на лятото, зимна паша, целогодишна паша....

(7) Ако няма паша, а се отглеждат само тревопасни животни (индивидуални групи животни), да се уточни причината за това!

(8) Животните се разделят по Групи животни като тези, посочени в Анекс III на Регламент (EC) 889 / 2008:

Племенни бикове, крави, говеда до 100 кг, 200 кг, до 350 кг, около 350 кг живо тегло, овце и козиВодещи свине майки с до 40 -дневни прасенца, прасета за угояване от 50 кг до 85 и 110 кг, над 110 кг живо тегло,Прасенца над 40 дни и до 30 кг живо тегло, свине за разплод.

(9) Да съответства на максималния брой животни, като едновременно се запази минималната площ на помещението и площите за раздвижване на открито, в съответствие с Анекс III от Регламент ЕС 889 / 2008

(10) Трябва да бъде попълнено от Маком сертифициране

5. Допълнителна информация

Декларация на оператора

Този План за биологично производство (ПБП) Животновъдство е изготвен от оторизиран представител на оператора. Той отразява актуалното състояние точно и ясно. Операторът е съгласен да информира МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ за каквито и да било основни промени, които могат да се появят, и в такъв случай, той трябва да представи актуализиран (ПБП) в рамките на периода, обявен от МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ.

____________________ _________________________

Дата Подпис на оператора

Похожие работы:

«РЕФЕРАТ "Воздействие тяжелых металлов на природу и здоровье человека" Реферат подготовил ученик "_" класса школы №_ _ План Введение Тяжелые металлы Биологическая роль Загрязнение тяжелыми металлами Ртуть Свинец Кадмий и цинк Сурьма, мышьяк, кобальт Медь и марганец Загрязнение экосистем Водное пространство Почвенный покров Атм...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №26"РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ методическим объединением Заместитель директора Директор школы учителей естественнонаучного по УР Ситдикова Т.Г. Р.Р.Зар...»

«Аннотация к рабочей программе по биологии для 6– 9 классов1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. Учебный предмет "Биология" включен в предметную область " Естествознание" учебного плана школы. Рабочая программа по биологии для 5 -9 классов разработана в соответстви...»

«УДК 574.632СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВОД ПО ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ В РОССИИ Буйволов Ю.А.*, Быкова И.В., Лазарева Г.А., Потютко О.М., Уваров А.Г. Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Россия, 107258, г. Моск...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУИ АТОМНОМУ НАДЗОРУПРИКАЗ от 19 августа 2015 г. № 328ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙК ПРОВЕДЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО АТТЕСТАЦИИЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Список изменяю...»

«1866900457200-561975457200 Информационный листок №1: Водно-болотные системы очистки воды(Искусственные водно-болотные угодья) В девяти визит-центрах, принадлежащих Британскому тресту по водоплавающим птицам и водно-болотным угодьям (WWT), мы используем водно-болотные угодья для естественн...»

«азастан Республикасыны Білім жне ылым министерлігі Д.Серікбаев атындаы ШМТУ Министерство образования и науки Республики Казахстан ВКГТУ им. Д.Серикбаева УТВЕРЖДАЮ Декан факультета нау...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕПЫШМИНСКОГО муниципального образования Тюменского района тюменской областиПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 апреля 2017 г. № 24 Об организации сбора и определении места первичного сбора и размещения отрабо...»

«САБА ЖОСПАРЫ Пн аза дебиеті Малім Трали Трсынгл Мектеп, сынып Атырау облысы, ызылоа ауданы, Миялы ауылы, Х. Досмхамедлы орта мектебі, 8-сынып Саба таырыбы М. Маатаев “Аулар йытаанда” поэмасын талдау (2-сааты) Сабаты масаты1.Білімділік:а) Сезіммен ле рген жыр пыраы Маали поэзиясына талдау жасау, аын шыармасыны идеясын, масатын ынды...»

«ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ Доклад департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, подготовленный в соответствии с поручением по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11. 2010 года, оп...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.