WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«фанининг ЎУВ ДАСТУРИ Барча бакалавр таълим йўналишлари учун Тошкент 2012 Фаннинг ўув дастури Олий ва ўрта махсус, касб-унар таълими ўув-методик ...»

ЭКОЛОГИЯ

фанининг

ЎУВ ДАСТУРИ

Барча бакалавр таълим йўналишлари учун

Тошкент 2012

Фаннинг ўув дастури Олий ва ўрта махсус, касб-унар таълими ўув-методик бирлашмалари фаолиятини мувофилаштирувчи кенгашнинг 2012 йил 6 мартдаги 1-сон мажлис баёни билан маъулланган.

Фаннинг ўув дастури Мирзо Улубек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида ишлаб чиилди.

Тузувчилар:

Рахимова Т.У. – Мирзо Улубек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Биология–тупрошунослик факультети Ботаника, ўсимликларфизиологияси ва экология кафедраси профессори, б.ф.д.

Рахимова Ш.Д. – Мирзо Улубек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Биология – тупрошунослик факультети Ботаника, ўсимликларфизиологияси ва экология кафедраси ўитувчиси.

Таризчилар:

..аршибоев – ГулДУ профессори, б.ф.д.

М.Н.Мусаев – Тошкент давлат техника университети, Атроф-муитни муофаза илиш кафедраси доценти, т.ф.н.

Фаннинг ўув дастури Мирзо Улубек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Илмий-методик кенгашида тавсия илинган (2011 йил 25 октябрдаги 2 – сонли баённома).

Кириш

Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муофаза илиш тўрисида”ги онунининг 4-моддасига миллий таълим тизимида экологик ўувнинг мажбурийлик принципи киритилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Макамасининг “2008-2012 йилларда Ўзбекистон Республикасининг атроф-муитни муофаза илиш ишлари дастури тўрисида”ги 212-сонли арорида эса узлуксиз экологик таълим тизимини ривожлантириш масаласи ўйилган.

Шуларга биноан 2010 йилнинг декабрь ойида абул илинган Олий ва ўрта махсус таълим амда Хал таълими вазирликлари томонидан БМТнинг Барарор ривожланиш учун таълим дастурига биноан 2011-2012 ўув йилида олий таълим муассасаларида тегишли бакалавриат йўналишлари бўйича экология, табиатдан фойдаланиш ва табиатни муофаза илиш соасига оид ўув-услубий мажмуаларни такомиллаштириш ва амалга жорий этиш вазифаси киритилган.

Ўув фанининг масади ва вазифалари

Фанни ўитишдан масад – талабаларнинг экологик онг ва маданиятини юксалтириш учун экологиянинг илмий-назарий асосларини таълим йўналишига мос равишда уларга билим, кўникма ва малакаларни бериш. Ушбу масаддан келиб чиан тарзда мазкур ўув фанига уйидаги вазифалар юклатилади:

— табиат-инсон-жамият муносабатларини уйунлаштириш заруратини тушунтириш;

— экологик муаммолар ва уларнинг ечимини топишда ёшларнинг ўрнини анилаштириш;

— фаннинг масади, вазифалари, объекти, предмети, концепциялари ва принципларини очиб бериш;

— организмлар ва уларнинг атроф-муити ўртасидаги болиликни очиб бериш;

— экологияни барча фанлар, жумладан биология каби турдош фанлар ўртасида тутган ўрнини анилаштириш;

— экологик фанлар тизими, фанлараро алоадорлик ва узвийлик тамоилларини очиб бериш;

— экотизимлар ва уларни таснифланиши амда уларга таъсир этувчи омиллар аида замонавий дунёарашларни умумлаштириш;

— экологик муаммолар, экологик хавфсизлик ва барарор ривожланишнинг экологик жиатларини ёритиш;

— табаит онуниятлари ва онунларининг мазмунини очиб бериш;

— экология методологияси ва замонавий тадиот методлари билан таништириш;

— экологик баолаш, хавф, башоратлаш йўлларини тушунтириш;

—атроф-муитни муофаза илиш, табиий ресурслардан оилона фойдаланиш ва бузилган табиат мажмуаларини айта тиклаш бўйича тизимли ва мажмуали ёндошув оидаларини тушунтириш;

— экологик таълим-тарбия узлуксизлиги ва узвийлигини очиб бериш;

— умумбашарий фундаментал ва миллий экологик адриятлар аида тушунчалар бериш ва.к.

Фан бўйича талабаларнинг билим, кўникма ва малакасига ўйиладиган талаблар

“Экология” ўув фанини ўзлаштириш жараёнида бакалавр:

— табиат-инсон-жамият муносабатларини уйунлаштириш зарурати, экология фанининг илмий-назарий асосларини, ривожланиш босичларини, экологияни фанлар ўртасида тутган ўрни, экологик фанлар тизими, фанлараро алоадорлик ва узвийлик тамомилларини очиб беришни, экотизимлар ва уларни таснифланишини, экологик муаммолар, экологик хавфсизлик ва барарор ривожланишнинг экологик жиатларини, экология методологияси ва замонавий тадиот методаларини, давлатнинг экологик бошарув, экологик баолаш, хавф, башоратлаш йўлларини, атроф-муитни муофаза илиш, табиий ресурслардан оилона фойдаланиш ва бузилган табиий мажмуаларни айта тиклаш тизимли ва мажмуали ёндошув оидаларини, экологик таълим-тарбия оидаларини, умумбашарий фундаментал ва миллий экологик адриятларни билиши керак;

— атроф табиий муитга нисбатан этиёткорона ва маъсулиятли ёндашув, эгаллаган таянч билимларини экологик билимлар билан интеграциялаш, турдош фанлардан олинган билимларни экологик билимлар билан мувофилаштириш, кундалик фаолият жараёнида экологик билимларни ўллай билиши, табиатга нисбатан тизимли ва комплекс ёндашув кўникмаларига эга бўлиши керак.

— атроф-муитни муофаза илиш, табиий ресурслардан оилона фойдаланиш ва бузилган табиат мажмуаларини айта тиклашга оид мустаил арор абул илиш, жамоа ўртасида экологик билим ва кўникмаларини етказа билиш, экологик маънавият ва маърифат борасида етакчилик илиш, атроф муитни муофазасига оид илор ояларни тўри тарибот ва ташвиот илиш малакаларига эга бўлиш керак.

Фаннинг ишлаб чиаришдаги ўрни

Миллий экологик хавфсизликнининг ажралмас бир бўлаги бўлган экологик хавфсизлик давлат сиёсатининг энг устивор вазифаларидан бири исобланади. Экологик хавфсизликни таъминлаш эса итисодиётнинг барча тармоларида экологиялаштирилган ишлаб чиариш жараёнларинини кенг жорий илиш ва уларга юори малакалали кадрларни етказиб бериш билан бевосита болидир. Шунинг учун ам турли соа йўналишидаги талабаларнинг экологик онги ва маданиятини шакллантириш мажбурий таълим тизими талабларига киритилган.

Фанни ўитишда замонавий ахборот ва педагогик технологиялар

Талабаларнинг “Экология” фанини ўзлаштиришлари учун ўитишнинг илор ва замонавий усулларидан фойдаланиш, янги информацион-педагогик технологияларни татби илиш лозим. Фанни ўзлаштиришда дарслик, ўув ва услубий ўлланмалар, маъруза матнлари, таратма материаллар, электрон материаллар ва вертуал стендлардан фойдаланилади.

Фаннинг ўитиш турлари дастурда кўрсатилган мавзулари маъруза ва амалий машулотлар шаклида олиб борилади. Мавзуларни ёритишда комплекс ва тизимли ёндашувдан кенг фойдаланилади. Шунингдек, чуур ва атрофлича билим олишни таъминлаш масадида талабаларга мустаил иш мавзулари ам берилади. Фанни замонавий педагогик методлар – “Алий ужум”, “Кластер”, “Бумеранг”, “Мунозара”. “Лойиа тузиш”, “Моделлаштириш”, “Ролли ўйин”, “Жараёнга йўналтириш”, “Тадиот”, “Тадимот ўтказиш” тарзида ўтиш кўзда тутилади. Маърузалар кўргазмали ўув уроллари, мультимедиа амда масофавий таълим ёрдамида ташкил этилади. Маъруза ва амалий машулот дарсларига мос равишда илор педагогик технологиялар танланади.

АСОСИЙ ИСМ

Кириш

Экологик хавфсизлик миллий хавфсизликнинг ажралмас бир бўлаги эканлиги. Атроф-муит муофазаси ва табиатдан оилона фойдаланишга оид давлат сиёсати, дастурлари ва режалари. Халаро амжамиятнинг умумэътироф этилган уу нормалари орали экологик маънавиятли ёшларни тарбиялаш замонамизнинг долзарб муаммоларидан бири эканлиги.

Экологиянинг назарий-илмий асослари

Табиат-инсон-жамият муносабатлари ва унинг даврий ривожланишининг оддий, итисодий ва экологик муносабат шакллари. Табиат-инсон-жамият муносабатларини уйунлаштириш зарурати. Экология фанининг келиб чииши, тушунчаси, ривожланиш босичлари, масади ва вазифалари методи. Экологиянинг фанлар ўртасида тутган ўрни, экологик фанлар тизими. Экологияни фанлараро алоадорлиги ва узвийлик оидалари. Экологик концепциялар ва принциплар. Экологик хавфсизликни таъминлаш зарурати. Республикамизда экологик хавфсизликни таъминлаш муаммолари. Глобаллашув жараёни, унинг республикамиз учун ижобий ва салбий таъсири.

Экологик омиллар

Экологик омиллар тушунчаси. Абиотик, биотик ва антропоген омиллар. Абиотик омиллар тавсифи. Биотик омиллар тавсифи. Антропоген омиллар ва уларнинг турлари, миёси ва таснифланиши. Экологик валентлик. Чекловчи омиллар. Турли экологик омилларнинг комплекс таъсири. Экологик “ниша” (ўрни) тушунчаси.

Популяция ва жамоалар аида таълимот

Экология ва генетикада «популяция» тушунчасининг аниламаси. Популяциянинг иерархик тузилиши; организмларнинг жойлашиши ва популяциялар орасидаги боланишлар. Популяция-турнинг система ва экосистема элементи сифатида.

Биоценозлар (жамоа), уларнинг таксономик ва функционал таркиби. Жамоанинг функционал тузилиш структураси. Организмлар орасидаги муносабат типлари; симбиоз, мутуализм, конкуренция, биотрофия (йиртичлик кенг маънода ишлатилади)

Экотизим ва уларнинг таснифланиши

Экотизим–экологиянинг объекти эканлиги. Экотизимларнинг таснифланиши. Биосфера–глобал экотизим. Ноосфера –“тафаккур обии”. Экотизимларнинг хилма-хиллиги ва уларнинг тузилиши. Продуцентлар, консументлар, редуцентлар – экотизимларнинг функционал бирликлари.

Экотизимларда фотосинтез жараёни ва биологик масулдорлик. Экотизимларда биокимёвий циклларнинг тузилиши. Экотизимларнинг ривожланиши. Экотизимлар ўзгарувчанлигига организмларнинг мослашуви. Модданинг айланма аракати ва энергия оими. Экотизимлар барарорлиги ва динамикаси. Экотизимни белгиловчи кўрсатгичлар. Табиий ва сунъий экотизимлар. Марказий Осиё, жумладан Ўзбекистонда таралган экотизимлар.

Атмосфера авосининг экологик функцияси

Атмосферанинг тузилиши ва унинг асосий хусусиятлари. Атмосферада газ баланси. Атмосфера авосининг табиий ва сунъий ифлосланиши. Асосий ифлословчи модда ва бирикмалар. Атмосфера ифлосланишининг инсон, ўсимлик ва айвонларга таъсири. Озон туйнуклари, кислотали ёмирлар, смог. Атмосфера авоси ифлосланишининг ижтимоий-итисодий оибатлари, унинг олдини олиш ва камайтириш чора-тадбирлари. Атмосфера авоси мониторинги ва меъёрлаштириш. Ўзбекистонда атмосфера экологиясининг муаммолари.

Гидросферанинг экологик функцияси

Гидросфера аида тушунча. Сувнинг инсон аётидаги аамияти. Ер юзида сувнингетишмаслиги ва ифлосланиш муаммолари. Сувнинг ифлосланиш манбалари ва асосий ифлослантирувчи бирикмалар. Сувни муофаза илиш ва сув ресурсларидан оилона фойдаланиш муаммолари. Дунё океани ва денгизларнинг ифлосланиши ва уларни муофаза илиш муаммолари. Марказий Осиё, жумладан Ўзбекистоннинг сув ресурслари ва улардан оилона фойдаланиш масалалари. Орол ва Оролбўйи муаммолари.

Литосферанинг экологик функцияси

Литосфера ва унинг экотизимларни шаклланиши ва ривожланишида тутган ўрни. Тупро атлами ва унинг инсон аётида тутган ўрни. Тупронинг экологик функцияси. Кишилик жамияти ва тупро. Тупро эрозияси ва техноген бузилиши. Тупроларни шўрланиш, ботоланиш, ифлосланиш ва чўлланишдан салаш. Ўзбекистон тупролари ва улардан фойдаланишнинг экологик жиатлари.

Биологик ресурсларнинг экологик функцияси

Ўсимлик ва айвонларнинг биосферадаги роли ва аамияти. Кишиларнинг ўсимлик ва айвонот дунёсига таъсири уларни муофаза илиш масалалари. ўрихоналар ва уларнинг роли. “изил китоб” ва унинг экологик аамияти. Ўзбекистоннинг биологик ресурслари ва улардан фойдаланишнинг эколгик муаммолари.

Барарор ривожланиш ва унинг экологик жиатлари

Барарор ривожланиш тушунчаси ва моияти. “Рим клуби” ва унинг “Бизнинг умумий ўйимиз” маърузаси. Барарор ривожланиш концепцияси: итисодиёт–жамият–табиат тизими. Барарор ривожланиш мавзулари, тамойиллари ва экологик, итисодий ва ижтимоий мезонлари. Истеъмолчилик. “Экологик из” Концепцияси. XXI аср кун тартиби. Барарор ривожланиш бўйича Йоханесбург анжумани. БМТнинг Мингйиллик ривожланиши масадлари. Ўзбекистоннинг илгари сурган экологик ташаббуслари. Ўзбекистоннинг барарор ривожланиш концепцияси. Барарор ривожланишни таълим тизимига интеграциялаш.

Экологик таълим ва тарбия

. Экологик таълим ва тарбия тушунчаси. Ўзбекистон Республикасининг Таълим тўрисидаги онуни ва Кадрлар тайёрлашнинг миллий дастуридаги экологик талаблар. Барарор ривожланиш таълимининг экологик жиатлари. Миллий экологик таълим-тарбиянинг узлуксизлиги ва узвийлиги. Экологик тарбия – маънавий тарбиянинг узвий исми. Экологик дунёараш. Маданий хилма-хиллик. Ёшларни табиатга нисбатан урмат руида тарбиялаш амда эътиёткорона, масъулиятли ёндашиш этикасини шакллантириш. Экологик саводсизликни олдини олиш. Экологик онг ва маданият. Юксак маънавиятли шахс модели.

Амалий машулотларни ташкил этиш бўйича

кўрсатма ва тавсиялар

Амалий машулотлар касбий тайёргарликнинг муим босичи ва шунинг учун ам уни замон талабига мос равишда ўтказиш зарур. Амалий машулот талабадан экология бўйича олган назарий билимларини амалий тарзда мустакамлаши, чуурлаштириши ва умумлаштириши амда талабанинг мустаил фикрлаш, воеликни экологик жиатдан талил ила олишталаб илинади, амда уйидаги мавзулар атавсия этилади

-Табиат-инсон–жамият муносабатларини англаш, экологик хавфсизликка тахдид солувчи муаммоларни ёритиш;

- Экологик омилларни таснифлаш;

-Популяция турнинг система ва экосистема элементи сифатида кўрсатиш;

-Экотизим, продуцент, консумент, редуцент функциялари мохятини схематик равишда кўрсатиш;

-Атмосфера функциялари ва бугунги кундаги муаммоларни ёритиш ва олдини олишга талаблар;

-Гидросфера функциялари ва бугунги кундаги муаммоларни ёритиш ва олдини олишга талаблар;

-Литосфера функциялари ва бугунги кундаги муаммоларни ёритиш ва олдини олишга талаблар;

-Ўсимлик ва хайвонларни биосферадаги роли, Ўзбекистонда биохилма-хиллигини салашда мухофаза этиладиган худудларни харитаси билан ишлаш;

-Барарор ривожланишнинг экологик жиатлари ёритиш.

-Таълим тўрисидаги онуни ва Кадрлар тайёрлашнинг миллий дастуридаги экологик талаблар

Мустаил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Мустаил иш учун белгиланган мавзуларни талабалар мустаил равишда кўрсатилган адабиётлар ёрдамида ўзлаштириб жорий, орали назорат шаклида ёки дарсликлардан ташари ватда реферат ёки мулоат тарзида топширадилар.

Талаба мустаил ишни тайёрлашда фаннинг хусусиятларини исобга олган олда, уйидаги шакллардан фойдаланиш тавсия этилади:

Амалий машулотларга тайёргарлик;

Дарслик ва ўув ўлланмалар бўйича фан боблари ва мавзуларини ўрганиш;

Таратма материаллар бўйича маъруза исмини ўзлаштириш;

Махсус адабиётлар бўйича фан бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;

Талабанинг ўув, илмий-тадиот ишларини бажариш билан боли бўлган фан бўлимлари ва мавзуларни чуур ўрганиш;

Фаол ва муаммоли ўитиш услубидан фойдаланиладиган ўув машулотлари;

-Табиий ресурслар таснифи;

-Глобал, минтаавий ва маалий миёсдаги экологик муаммолар

-“изил китоб” ва унинг атроф-муитни муофаза илишдаги аамияти;

-Алтернатив энергиянинг зарурияти.

-Орол денгизини уриши оибатида келиб чиаётган экологик муаммолар;

-Тупроларни пестицидлар билан ифлосланиши ва уларни олдини олиш

Информацион-методик таъминот

Дарсни ўтишда мавзуларнинг мураккаб ва оддийлигига араб таълимнинг замонавий (хусусан интерфаол) усуллари, педагогик ва ахборот–коммуникация (медиатаълим, амалий дастур пакетлари, презентацион, электрон-дидактик) технологиялар ўлланилади. Таъминот вазифасини замонавий дарсликлар, ўув ўлланмалар ва боша ўув-услубий адабиётлар, диссертациялар, монографиялар, илмий маолалар, амалий кўрсатмалар, электрон адабиётлар, интернет ва боша маълумотлар бажаради. Амалий машулотларида кичик гурулар мусобаалари, алий хужум, гурули фикрлаш педагогик технологияларидан, гурули фикрлаш педагогик технологияларини ўллаш назарда тутилади.

Тавсия этиладиган адабиётлар рўйхати

Асосий адабиётлар

Турсунов Х.Т., Раимова Т.У. Экология.- Т.: “Chinor ENK”, 2006.

Эргашев А. Умумий экология.- Т.: “Ўзбекистон”, 2003

Чернова Н.М., Былова А.М. Экология просвещение М. 1988.

Одум.Ю. Экология в 2 томах М. Мир 1986.

Отабоев Ш.М., Набиев М. «Инсон ва биосфера». Тошкент, «Ўитувчи» 1995.

Nigmatov A.N. O’zbekiston Respublikasining ekologiya huquqi. –Toshkent.: “Gofur Gulom”, 2003.

ўшимча адабиётлар

Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология.- М.: “ЮНИТИ”, 1998.

2.Бекназов Р. У., Новиков Ю. В. Охрана природы.- Т.: “Ўитувчи”, 1995.

3.Валуконис Г.Ю., Мурадов Ш.О. Основы экологии том I. Общая экология книга I.- Т.:

“Менат”, 2001.

4.Дажо Р. Основы экологии.- М.: “Прогресс”, 1975.

5.Национальный доклад. //О состоянии окружающей природной среды и использовании

природных ресурсов в Республике Узбекистан.-Т.: “Ўитувчи”, 2002.

6.Национальный доклад «О состоянии окружающей природной среды и использовании

природных ресурсов Республики Узбекистан». -Т.: “Chinor ENK”, 2009.

7.Популярная экологическая энциклопедия Республики Узбекистан.- Т.:

“Chinor ENK”, 2008-2009

8.Реймерс Н.Ф. Природопользование / Словарь-справочник. -М.: “Мысль”, 1990.

9.Реймерс Н. Ф. Надежды на выживание человечества: Концептуальная экология. -

М.: “Россия молодая”, 1992.

10.Ўзбекистон Республикаси изил китоби / Красная книга Республики Узбекистан, в

2-томах.-Т.: “Chinor ENK”, 2009.

11.Ergashev A., Ergashev T. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish.- T., 2005.

12.Эргашев А.Э., Шералиев А.Ш., Сувонов Х.А., Эргашев Т.А. Экология ва табиатни муофаза илиш. Тошкент “Фан”. 2009.

13.Nigmatov A., Turabaev A.H. Ekologiya faniban amaliy mashgulotlar. Toshkent, “Mumtoz soz”, 2012.

14.Nigmatov A., Turabaev A.H. Ekologiya huquqi faniban amaliy mashg’ulotlar. – Toshkent, “Mumtoz soz”, 2012.

Интернет сайтлари

www.ziyonet.uzwww.uznature.uzwww.есо.uz

www.un.org/esa/sustdev/

www.unesco.orgwww.unep.org

www.undp.org

www.unесе.org/env/esd/

www.worldresources.org

www.unfra.org

www.who.org

Похожие работы:

«Тема Урок 1 Общая биология в системе естественно научных дисциплин, её цель и задачи. Общая биология – дисциплина, изучающая биологические закономерности, многообразие живого мира, уровни организации живой материи. Значение предме...»

«Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Пошехонье Ярославской области Рассмотренана заседании МО Протокол № от "_" _ 20 г. Утверждена приказом директора образовательного учреждения №_ от "_" _ 20 г. Биология 8 класс. "Челове...»

«Государственное управление на основе открытых данных: перспективы развития Е.М. СтыринАннотация В работе рассматриваются перспективы использования открытых данных для стимулирования вовлеченности граждан в решение общественных проблем. На примере лучших мировых практик демонстриру...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВПО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ)" Факультет Естественных НаукУТВЕРЖДАЮ _ 20 г. Рабочая программа дисциплины (модуля) Компьютерная геномикаНаправление по...»

«\s Экотеатр в детском саду. Автор: Назарова Ольга Витальевна, воспитатель МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 города Екатеринбурга Театр! Как много он значит для детского сердца, с какой радостью ждут...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"КУРС ЛЕКЦИЙ по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 "Мелиоративное почвоведение" Код и направление подготовки 06.06.01 – Биологические н...»

«-610870-393065-542925-297180МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждениевысшего профессионального образования"СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"УТВЕРЖДАЮ Директор ИФБиБТ /В. А....»

«Информация об объектах государственной экологической экспертизы федерального уровня (по состоянию на 03.05.2017) № п/п Наименование объекта ГЭЭ Заказчик Номер приказа об организации ГЭЭ (с указанием срока работы комиссии...»

«ДОГОВОР № _ на приобретение санаторно-курортных путевок Ивановская обл., Кинешемский район, п/о Решма-1 " _ " _ 2015 г.Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Медицинский центр "Решма" Федерального медико-биологического агент...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.