WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Экологик бошарув миллий бошарув тизимида ўз ўрни ва салоиятига эга бўлган уу соаси исобланади. У тартибга солаётган ижтимоий муносабатларнинг ...»

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов 2010 йил Олий Мажлиснинг Сенати ва онунчилик палатасининг ўшма йиилишида “атроф-муитни муофаза илиш соасига оид онунчиликни янада ривожлантириш,...инсонни ва мамлакат аолисини экологиянинг хавфли ва тажовузкор ўзгаришларидан имоя илиш” бугунги кунда республикамиз учун энг долзарб масалалардан бири эканлиги, шунинг учун ам экологик аракат вакилларига онунчилик палатасидан 15 та жой ажратилганлиги аида таъкидлаган эди.

Экологик бошарув миллий бошарув тизимида ўз ўрни ва салоиятига эга бўлган уу соаси исобланади. У тартибга солаётган ижтимоий муносабатларнинг кенглиги, мураккаблиги, хилма-хиллиги ва ўзига хос хусусиятлари билан боша уу соаларидан ажралиб туради. Экологик бошарув–табиат билан жамият ўртасидаги ижтимоий муносабатларни ууий томондан тартибга солишни ўрганувчи фандир. Унинг асосий функцияси атроф-муитни муофаза илиш, табиий ресурслардан оилона фойдаланиш ва бузилган табиат мажмуаларини айта тиклаш жараёнида юзага келадиган ижтимоий муносабатларни ууий томондан тартибга солишдан иборатдир.

Экологик бошарув ўув дастурида унинг масади, вазифалари амда фан, техника, технологиянинг сўнгги ютулари, олий таълим ривожланишининг жаон тенденцияси исобга олиниб, республикада жорий этилган узлуксиз таълим тизимининг таълим турлари ўртасидаги узвийлик ва узлуксизликни инобатга олган олда ишлаб чиилган.

Фаннинг масади ва вазифалари

Фанни ўитишдан масад–магистрларда ижтимоий аётда юзага келадиган экологик бошарувни ууий тартибга солишнинг назарий асослари билиш ва амалий кўникмаларни шакллантириш.

Фаннинг вазифаси–магистрларга демократик давлат уриш ва фуаролик жамиятини ўрнатишда экологик бошарувни тартибга солиш заруратини тушинтириш; экологик бошарувнинг назарий-илмий асосларини очиб бериш; бошарув тизимини талин илиш ва мазмунини юридик жиатдан очиб бериш; талабаларда экологик-ууий дунёараш ва маданиятни шакллантириш; экологик бошарувни амалиётда ўллаш механизмини тушунтириш.

Фанни ўзлаштириш бўйича талабаларнинг билимига, кўникма ва малакасига ўйиладиган талаблар

Экологик бошарув ўув фанини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида магистр:

- “Экологик бошарув” фанининг тарихи, назарий ва амалий жиатлари, муаммолари ва ривожланиш истиболлари аида тасаввурга эга бўлиши;

- экологик бошарув тушунчаси, масади ва вазифалари, ууий муносабатлар, Ўзбекистон республикасида давлат бошарув тизими шакллари,, табиат объектларига нисбатан мулкчилик масалалари, давлат окимиятининг экологик функциялари, табиий ресурслардан оилона фойдаланиш ва атроф табиий муитни муофаза илишнинг экологик-ууий олати ва боша шу каби масалалар аида назарий билимларга эга бўлиши керак;

-экологик-ууий нормаларни талил илиш; атроф табиий муитни муофаза илиш соасидаги муаммолар ва уларни ал этишга аратилган чора-тадбирларни амалда ўллай олиш малакаларига эга бўлиши керак;

-касбий фаолиятнинг мос равишда экологик-ууий нормаларни шакллантиришда аамиятга эга бўлган меъёрий ва фактларга асосланган маълумотларни тўплаш; касбий фаолият объектлари бўлган экологик бошарув ва ууий муносабатларни талил этиш; экологик муаммоларни ўз нутаи назаридан асослаб бериш каби кўникмаларига эга бўлиши керак;

Фаннинг ўув режадаги боша фанлар билан ўзаро болилиги ва услубий жиатдан узвий кетма-кетлиги

Экологик бошарув фани ам табиий, ам ижтимоий-гуманитар фанлар билан узвий боланган ва эколог мутахассислар дунёарашини шакллантиришда муим рол ўйнайди.

Ушбу курсни муваффаиятли ўзлаштириш учун талабалар бир атор табиий ва гуманитар фанларнинг асосий оида, онун ва тамойилларини билишлари лозим.

Фаннинг ишлаб чиаришдаги ўрни

Экологик бошарув фанидан назарий ва амалий билмларни ўзлаштириш магистрларнинг амалий фаолиятлари давомида юзага келадиган экологик муносабатларни тартибга солиш оидалари, меъёрлари ва йўлларини илмий, назарий, амалий жиатларини ўрганади. Шунинг учун ам магистрларнинг экологик билим, малака ва кўникмаларини шакллантириш мажбурий таълим тизими талабларига киритилган.

Фанни ўитишда замонавий ахборот ва

педагогик технологиялар

Магистрларнинг “Экологик бошарув” фанини ўзлаштиришлари учун ўитишнинг илор ва замонавий усулларидан фойдаланиш, янги информацион-педагогик технологияларни татби илиш лозим. Фанни ўзлаштиришда дарслик, ўув ва услубий ўлланмалар, маъруза матнлари, таратма материаллар, электрон материаллар ва вертуал стендлардан фойдаланилади.

Фаннинг ўитиш турлари дастурда кўрсатилган мавзулар маъруза, амалий ва семинар машулотлар шаклида олиб борилади. Мавзуларни ёритишда комплекс ва тизимли ёндашувдан кенг фойдаланилади. Шунингдек, чуур ва атрофлича билим олишни таъминлаш масадида талабаларга мустаил иш мавзулари ам берилади. Фанни замонавий педагогик методлар – “Конференция”, “Алий ужум”, “Кластер”, “Бумеранг”, “Мунозара”, “Ролли ўйин”, “Тадимот ўтказиш” тарзида ўтиш кўзда тутилади. Маърузалар кўргазмали ўув уроллари, мультимедиа амда масофавий таълим ёрдамида ташкил этилади. Маъруза ва семинар машулот дарсларига мос равишда илор педагогик технологиялар танланади.

Фаннинг ўув режадаги боша фанлар билан ўзаро болилиги ва услубий жиатдан узвий кетма-кетлиги

Экологик бошарув фани умумкасбий фанлар тоифасига кириб, у 1-семестрда ўитилади. Дастурни амалга оширишда талаба ўув режасидаги гуманитар, ижтимоий-итисодий, табиий-илмий амда умумкасбий – давлат ва уу, биосфера аидаги таълимотлар каби фанлардан етарлича билим ва кўникмаларга эга бўлишлик талаб этилади.

Асосий исм (маърузалар)

Маъруза машулотлар мавзулари мазмуни

1 Экологик бошарув тушунчаси, масади ва вазифалари. Давлат бошаруви тарихидан. Экологик бошарув фанининг предмети, ўзига хос хусусиятлари ва принциплари. Ўзбекистоннинг экологик сиёсати. Атроф табиий муитни ууий муофаза илиш зарурати.

2 Ўзбекистон Республикасида давлат бошаруви шакллари, маомлари ва тизимлари. Ўзини ўзи бошариш органлари (фуоралар йиини)нинг экологик функциялари.

3 Бошарув жараёнида ўлланиладиган методлар ва принциплар. Ўзбекистоннинг экологик сиёсати. Экологик муносабатларнинг масади ва моияти. Ўзбекистон Республикаси конституцияси – Экологик бошарувнинг асосий манбаи.

4 Экологик норматив ужжатларни амалга тадби этиш йўллари. Давлат окимиятининг (Олий мажлис, Вазирлар Макамаси ва Суд идоралари) экологик функциялари. онунлар – экологик бошарувнинг манбаи сифатида. онун ости норматив ужжатларининг экологик муносабатларни тартибга солишдаги роли.

5 Табиатни муофза илиш давлат ўмитаси, Ер ресурслари, геодезия, кадастр ва картография давлат ўмитаси каби давлат органларининг экологик ваколатлари. онун ости норматив ужжатларнинг экологик муносабатларни тартибга солишдаги аамияти.

6 Экологик бошарувда дунё тажрибасини ўллаш имкониятлари. Россия Федерацияси, АШ, Япония ва Канада давлатларида экология ууи. Халаро экологик ташкилотлар, жамармалар ва анжуманлар. Халаро экологик жавобгарлик.

7 Экологик баолаш ва кадастрлашниг аамияти. Ерларни экологик-ууий муофаза илиш. Ер муаммолари ва уларни ечиш йўллари. Ерларни экологик-ууий муофаза илишнинг умумий оидалари. Ер муофазаси ва фойдаланиш устидан назорат. Экологик кадастр Давлат кадастрлари ягона тизимининг таркибий исми.

8 Экологик мониторинг ва назорат масади, вазифалари, объектлари. Экологик мониторинг – экологик бошарув механизмининг ажралмас бир исми сифатида. Экологик назоратни олиб боришнинг итисодий, ижтимоий, табиий, ууий асослари.

9 Экологик экспертиза тушунчаси, мазмуни ва моияти. Экологик экспертиза тўрисидаги онуннинг асосий масади ва вазифалари. Давлат экологик экспертизаси. Жамоат экспертизаси. «Экологик оибат аризаси».

10 Экологик аудит ва унинг амалий аамияти. Экологик аудит турлари: ишлаб чиариш экологик экспертиза; удудий экологик экспертиза; экологик консалтинг. Экологик аудитга русат бериш ва ўтказиш тартиби.

Семинар ва амалий машулотларни ташкил этиш бўйича кўрсатма ва тавсиялар

Семинар ва амалий машулотларда магистрлар маъруза давомида, мустаил таълим асосида олинган назарий билимларини мустакамлайди ва ўшимча маълумотларга эга бўлади.

Семинар ва амалий машулотларни ташкил этиш бўйича кафедра профессор-ўитувчилари томонидан кўрсатма ва тавсиялар ишлаб чиилади. Унда магистрлар асосий маъруза мавзулари бўйича олган билим ва кўникмаларини амалий масалалар ечиш орали янада бойитадилар. Шунингдек дарслик ва ўув ўлланмалар асосида магистрлар билимларини мустакамлашга эришиш, таратма материаллардан фойдаланиш, илмий маолалар ва тезисларни чоп этиш орали магистрлар билимини ошириш, масалалар ечиш, мавзулар бўйича кўргазмали уроллар тайёрлаш ва бошалар тавсия этилади.

Семинар ва амалий машулотлар–ўитувчи рабарлигида ўтказиладиган ўув дарси исобланиб, унда фан дастури мавзуларида назарда тутилган масалалар магистрлар томонидан маъруза дарсларида олган таянч билимлари, мустаил изланишларига асосланиб атрофлича ўрганилади. Семинар ва амалий машулотлар мазкур ўув курсига оид маъруза, дарслик ва ўув ўлланмаларида баён этилган материаллар амда ўитувчи томонидан тавсия этилган адабиётларни ўзлаштириш асосида магистрларнинг фанга таалули ўз фикр-мулоазаларини мустаил юритиши исобланади. Семинар ўитувчининг машулот масадини белгиловчи ва унинг асосий муаммоларини тавсифловчи кириш сўзи билан бошланади. Амалий машулотларни олиб бориш усулини ўитувчи мустаил танлаши мумкин. Бунда магистрларни машулотларда фаол иштирокини таминлаш масаласига алоида эътибор берилиши шарт. Экологик бошарувнинг назарий масалаларига доир семинар ва амалий машулотларда магистрлар ўз ихтиёрлари билан мавзу бўйича маъруза материалларини тайёрлашлари мумкин. Дарс давомида маърузанинг муокамаси мавзуда айд этилган масалаларни кўриб чииш билан бирга олиб борилади. Машулотнинг охирида ўитувчи семинар мавзусида белгиланган масалалар бўйича бўлиб ўтган муокама якунларини умумлаштиради, машулотга атнашган магистрларни иштироки хусусидаги ўз фикрини ва кейинги машулотнинг мавзусини эълон илади. Магистрларнинг тайёргарлигини назорат илиш амда уларда ўз фикрларини иса ва ани баён илиш кўникмаларини шакллантириш масадида амалий машулот давомида ўитувчи мавзу бўйича назорат иши (ёзма ёки озаки шаклда) ўтказиши мумкин. Семинар ва амалий машулотларда магистрлар билан мавзу бўйича индивидуал тарзда субат ўтказилиши ам мумкин. Ўитувчи магистрларнинг ишлари устидан шахсий назоратни амалга ошириши ва тегиши тавсиялар бериши шарт. Семинарга тайёргарлик кўриш жараёнида магистрлар ўитувчининг маслаатларидан фойдаланиши мумкин. Семинар дарслари ўув конференциялари тарзида ам ўтказилиши мумкин. Ўув конференциясида магистрлар "Экологик бошарув" фанининг айрим мавзулари бўйича тайёрлаган маърузалари билан атнашишлари мумкин. Маърузаларнинг асосини магистрлар томонидан тайёрланган рефератларнинг мазмуни ташкил этади. ўитувчи рейтинг журналида магистрларнинг жорий балларини мунтазам равишда ўйиб боради. Магистр фан бўйича ўзига ўйилган баолар билан танишишга али.

Семинар машулотлари мавзулари

1. Ўзбекистонда экологик бошарув органлари, уларнинг функцияси. Атроф табиий муитни ууий муофаза илиш зарурати.

2. Нодавлат нотижорат органларининг экологик бошаруви. Мааллаларнинг бошарувдаги роли.

3. Экологик аракат тўрисида. Экологик онунлар – бошарув манбаи сифатида.

4. онунлар – экологик бошарувнинг манбаи сифатида. онун ости норматив ужжатларининг экологик муносабатларни тартибга солишдаги аамияти.

5. Давлат органларининг экологик бошарувдаги аамияти.

6. Жаон экологик бошарув тажрибалари, умумий жиатлари ва ўзига хослиги

7. Экологик бошарувда экологик экспертиза ва кадастрнинг аамияти.

8. Экологик мониторинг ва назорат олиб бориш.

9. Экологик бошарувни олиб боришнинг ижтимоий-итисодий жиатлари

10. Экологик аудитнинг масади, уни ўтказувчи ташкилотлар.

Амалий машулотлар мавзулари

1. Табиатни муофаза илиш онунлари билан танишиш ва муокама илиш

2. Давлат экологик бошарув шакллари схемасини тузиш

3. Ўзбекистон Республикаси ва МД давлатлари экологик кадастрларини солиштириш

4. Экологик бошарувнинг табиий ресурслардан рационал фойдаланишдаги аамияти

Мустаил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Магистр мустаил ишни тайёрлашда амалий экологиянинг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган олда уйидаги таълим шаклларидан фойдаланиши тавсия этилади: ўув адабиётлари ва таратма материаллар орали маъруза мавзуларига чуурро кириб бориш; семинар машулотларида мустаил таълим мавзуларининг асосий принципиал ояларига тўхталиб ўтиш; ихтисослаштирилган адабиётлар ва уйида келтирилган Интернет веб-сайтлари орали мустаил таълим мавзулари устида ишлаш; республика оммавий ахборот воситаларида кенг ёритилиб келинаётган амалий экология ва табиатни муофаза илишга оид маола, кўрсатув ва эшиттиришларига диомо эътиборда бўлиш ва уларни ўзлаштириб бориш.

Мустаил иш натижаларини магистрлар реферат ёки ёзма мулоот кўринишда намоён иладилар, улар магистрнинг жорий амда орали назорат баоланиши учун мезон кўрсатгичларидан бири бўлиб олиши ам мумкин.

Магистр мустаил ишни тайёрлашда экологик бошарув фанининг хусусиятларини исобга олган олда уйидаги шакллардан фойдаланиш тавсия этилади:

- дарслик ва ўув ўлланмалар бўйича фан боблари ва мавзуларини ўрганиш;

- таратма материаллар бўйича маърузалар исмини ўзлаштириш;

- махсус адабиётлар бўйича фанлар бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;

- магистрнинг ўув-илмий тадиот ишларини бажариш билан боли бўлган фанлар бўлимлари ва мавзуларини чуур ўрганиш;

- фаол ва муаммоли ўитиш услубидан фойдаланиладиган ўув машулотлари.

Мустаил иш реферат шаклида амалга оширилади. Реферат лойиал ари уйидаги тузилишдан иборат бўлади: титул вараи; кириш; асосий исм; хулосалар; фойдаланилган адабиётлар рўйхати; иловалар. Рефератнинг ажми фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан

Мустаил таълим мавзулари

Талабалар факультет ва университет кутубхоналари амда интернет маълумотларидан фойдаланиб ўтган мавзуларни чуурро ўрганишади, алоида танланган мавзулар бўйича рефератлар ёзиб ўитувчига топширади.

1. Мааллада экологик бошарув.

2. Оила аъзоларининг экологик-ууий билими ва онгини ўстириш масалалари

3. Нодавлат нотижорат ташкилотларнинг атроф-муитни муофаза илишдаги ўрни ва уларга берилган ваколатлар.

4. Экологик бошарув зарурати

5. Экологик онунлар ва уларни атроф табиий муитни муофаза илишдаги аамияти.

Информацион-методик таъминот

Дарсни ўтишда мавзуларнинг мураккаб ва оддийлигига араб таълимнинг замонавий (хусусан интерфаол) методлари, педагогик ва ахборот–коммуникация (медиатаълим, амалий дастур пакетлари, презентацион, электрон-дидактик) технологиялари ўлланилади. Таъминот вазифасини замонавий дарсликлар, ўув ўлланмалар ва боша ўув-услубий адабиётлар, диссертациялар, монографиялар, илмий маолалар, амалий кўрсатмалар, электрон адабиётлар, Интернет ва боша маълумотлар ўтайди. Амалий машулотларда алий хужум, гурули фикрлаш педагогик технологияларини ўллаш назарда тутилади.

Фанни ўитиш жараёнини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар

Экологик бошарув фани маъруза, амалий ва семинар машулотлари шаклида олиб борилади.

Мазкур фанни ўитиш жараёнида таълимнинг замонавий методлари, ахборот-коммуникация технологиялари ўлланилиши назарда тутилган:

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидактик, кадоскоп технологияларидан;

- ўтказиладиган семинар машулотларда компьютер техник воситалардан, экспресс-сўровлар, тест сўровлари, алий ужум, гурули фикрлаш, коллоквиум ўтказиш ва боша интерактив таълим усулларини (ечимлар дарахти, ишбилармон ўйини, дебатлар ва.к.) ўллаш назарда тутилади.

Асосий адабиётлар

1.Каримов И. Танланган асарлар.-Т.: “Ўзбекистон ”, 1996-2011. Каримов И. А. Ўзбекистон: миллий истилол, итисод, сиёсат, мафкура. - Т.. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 364 б.

2.Каримов И. А. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмо керак. - Т. 10. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002. – 432 б.

3.Ўзбекистон Ресмпубликаси Коснтитуцияси, 1992 йил 8 декабрда абул илинган. — Т.: «Адолат», 1999.

4.Нигматов А. Ўзбекистон Республикасининг Экология ууи. Дарслик. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2004. - 320 б.

5.Ekologiya huquqi. Darslik. / Mas`ul muharrir M.B. Usmonov. – T.: TDYI, 2006. - 361 b.

6.Холмўминов Ж.Т. Экология ва онун. – Т.: “Адолат”, 2000. - 352 б.

ўшимча адабиётлар

1. Атроф табиий муитни муофаза илиш. онунлар ва норматив ужжатлар. — Т.: «Адолат», 2002.

2.Турсунов Х. Т, Рахимова Т.У. Т. “Экология”. “Chinor ENK” 2006.

3. Николас А. Р. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США. — М.: Прогресс, 1990.

4.Ўзбекистон Республикасида атроф табиий муит муофазаси ва табиий ресурслардан фойдаланишнинг олати тўрисида Миллий маъруза– Т.: Сhinor ENK, 2002-2008 йй. 131 б.

5. Петров В. В. Экологическое право России. — М.: Бек, 1997.

6. Состояние окружающей природной среды и экологические проблемы Республики Узбекистан. — Т.: МИД РУз, Госкомприрода РУз, 1996.

7. Экология. Юридический энциклопедический словарь. — М.: «Норма», 2001.

Интернет сайтлари

www.uznature.uz – Ўзбекистон Республикаси табиатни муофаза илиш давлат ўмитаси сайти.

www.есо.uz – Ўзбекистон экологик аракати сайти.

www.ziyonet.uz - Ўзбекистон Республикаси Олий таълим вазирлиги сайти.

www.un.org/esa/sustdev/ – Бирлашган миллатлар ташкилоти(БМТ)нинг барарор ривожланиш комиссияси сайти.

www.unesco.org – БМТнинг маориф, фан ва маданият масалалари бўйича ташкилоти сайти.

www.unep.org – БМТнинг атроф-муит бўйича дастури сайти.

www.unесе.org/env/esd/ – БМТнинг итисодиёт комиссияси сайти

www.worldresources.org – Жаон табиий ресурслар сайти.

www.unfra.org – БМТнинг аолишунослик дастури сайти.

www.who.org – Бутунжаон солини салаш ташкилотининг сайти.

www.biodiv.org – Биологик хилма-хиллик бўйича сайт.

www.carec.kz – Марказий Осиё минтаавий марказ сайти.

Похожие работы:

«Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 августа 2011 г. N 21674ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУИ АТОМНОМУ НАДЗОРУПРИКАЗ от 5 июля 2011 г. N 356ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВИ...»

«Средняя общеобразовательная школа № 40ПРОГРАММАКРУЖКА "Я и мое здоровье" 1-4 класс Подготовила учитель биологии Журавлева О.В. Тверь 2012 Пояснительная записка. Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и...»

«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. АЛЬ-ФАРАБИ Утверждено на заседании научнометодического совета КазНУ им. аль-Фараби Протокол №6 от "07" июля 2017 г. Проректор по учебной работе А.К. ХикметовПРОГРАММАВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ...»

«Перечень аккредитованных испытательных лабораторий (центров) и органов по подтверждению соответствия продукции и услуг по Северо-Казахстанской области Всего субъектов: 19 № Наименование Аттестат Реквизиты 1 ИЛ (комплексная лаборатория мониторинга загрязнения природной среды) филиала РГП на ПХВ "Казгидромет" МООС РК...»

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОСТЮМИРОВАННОГО ШЕСТВИЯ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА ИРКУТСКА. 3 ИЮНЯ 2017 г. Цели проведения костюмированного шествияорганизация досуга населения;формирование привлекательного имиджа города;объединение иркутян, общественных организаций...»

«17.12.2013 группа 1к2м/сТема урока " Закономерности наследования признаков. Законы Грегора Менделя" Вид урока: обобщающий урок.Цели:Образовательные: Обобщить и закрепить знания основных генетических законов, понятий, теори...»

«МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральная служба по надзору в сфере природопользованияУПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО XXXXX ОБЛАСТИОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И НОРМИРОВАНИЯ 000000, г. XXX, ул....»

«Промежуточная аттестация 2 семестр 2016-17 уч.годГруппа Квалификационный экзамен Зачеты Экзамены 1 курс 19.02.10 Т-16,Т-26 Т-36, 316326 1. Иностранный язык – диф. зачет2. История – диф. зачет3. Физическая культура – диф.зачет4. ОБЖ – диф. зачет5. Физика – диф. зачет6. Обществознание ( включая экономику и...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.