WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Ўитишнинг масад ва вазифалари Фанни ўитишдан масад: талабаларга турли даражадаги биотехнологияларни ўрганиш билан бирга, турли экологик муаммоларни ...»

Кириш

“Биотехнология ва экология муаммолари” асосан янги биотехнологик методлар орали атроф муитни зарарланишларидан имоя илиш муаммолари билан шуулланади. Мисол учун сувни биологик усулда тозалаш, атти чииндиларни, ишло хўжалиги ва токон саноати чииндиларини айта ишлаш, ўит ва пестицидлар олишда биотехнологик методларни ўллаш, улар жумласидандир. “Биотехнология ва экология муаммолари” курсида органик чииндиларни айта ишлаш усуллари ва бундаги биокимёвий жараёнлар, микроорганизмлар орали атроф муит ифлосланишига арши кураш усуллари ўрганилади. Талабалар бу курс орали биотехнология асослари ва экология муаммолари тўрисидаги кўп билимларни ўзлаштиришлари мумкин. Бундан ташари улар полифермент тизимларида ферментларни барарорлаш ва микроорганизмлар иммобилизацияси аида тассавурга эга бўлишади. Булар орали каталитик фаол хусусиятларга эга бўлган янги материаллар олиш, уларни атроф мухитни ифлосланишини назорат илишда, саноатда, кимёвий технологиялярда, озик-оват саноатида ва боша жабаларда ўллаш мумкин. Биотехнологияларни итисодий ва экологик баолашни амалга ошириш, экологик тоза технология яратишда трансген организмларни ўллаш, авзаларни тозалаш ва чииндиларни айта ишлашда ужайраларни иммобиллаш ва уларни ўллаш, биотехнологияларни экологик назорат илиш каби муаммолар ам бу курснинг ечилиши керак бўлган мўим муаммолари сифатида кўрсатилади.

Ўитишнинг масад ва вазифалари

Фанни ўитишдан масад: талабаларга турли даражадаги биотехнологияларни ўрганиш билан бирга, турли экологик муаммоларни анализ килиш, уларнинг келиб-чииши анилаш ва ечимларини топишдан иборат.

Хусусан, атроф мухитни мухофаза илиш, турли оава сувларни тозалаш ва органик чииндиларни айта ишлаш биотехнологик жараёнларини яратишга ва бошаришга баишланган. Магистрантларга микроорганизмлар ва ферментлар таъсири асосий онуниятларини, биотехнологик жараёнларни назорат илиш ва янги биотехнологиялар яратиш аспектларини ёритишдан иборат. Шунингдек, озирги замон чииндисиз биотехнологиялар яратишга йўналтирилган.

Фан бўйича талабаларнинг билимига, ўувига ва кўникмасига ўйиладиган талаблар

Биотехнология ва экология муаммолари фанини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган вазифалар (масалалар) доирасида магистрант:

Экологик муаммолар тўрисида, биотехнология мутахассислик соаси бўйича фан ютулари ва долзарб муаммолари, биотехнологияда ген мухандислигини ўрни аида, транскрипция ва трансляция аида, ферментлар мухандислиги йўналишининг ривожланиши ва унинг замонавий муаммолари ва усуллари тўрисида, осиллар ва ферментлар ёрдамида технологик жараёнларини такомиллаштириш ва уларнинг техник- итисодий кўрсатгичларини кўтариш хаида, биотехнологик жараёнларда ферментлар ва ужайраларни ўллаш тўрисида, ўув жараёнида мустаил таълимни шакллантириш усуллари, замонавий ахборот тизимлари аида, ахборот манбаларини идириб топишни, замонавий тажриба урилмаларини, замонавий ўлчов асбобларини, маълумотларни тўплаш, айта ишлаш ва талил илишни, ферментлар ва хужайралар иммобилизацияси ва уларни барарорлашни, гетероген системаларда ферментлар таъсир этиш онуниятларини билиши керак.

биологик махсулотлар олиш махсадда, конкрет биотехнологик жараённи ишлаб чиишда, биотехнологик усулларни ўллашда керакли микроорганизмлар ва ферментлар, мухит ва шарт-шароитларни топа билишда, ферментларни каталитик фаоллигини анилай билишда, турли иммобилланган микроорганизмлар ва фермент препаратларини тайёрлаш ва олишда, замонавий тажриба урилмалари ва ўлчов асбобларидан фойдаланишда, замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишда, фан бўйича тавсия этилаётган зарурий адабиётларни танлашда, виртуал электрон билим манбаларидан фойдаланишда, таълим техник воситаларидан фойдаланишда кўникмаларга эга бўлиши керак.

танланган мустаил иш мавзунинг долзарблиги ва аамиятини асослаш, лаборатория ишининг масади ва муайян вазифаларини шакллантириш, гипотезани таклиф этиш, методикаларни танлаш, муаммо ечимининг илмий аргументациясини таклиф илиш ва ривожлантириш, экспериментал урилма ва тадиот жараёнини баён илиши, альтернатив ечимларни танидий англаш, хулосалар ва олинган натижаларни баолаш шакллантириш ва ани таклифлар бериш малакаларга эга бўлиши керак.

ўув режасидаги боша фанлар билан ўзаро болилиги ва услубий жиатдан кетма-кетлиги

Биотехнология ва экология муаммолари фани махсус курс бўлиб иккинчи семестрда ўитилади. Фанни ўзлаштиришда магистрантлар биологиядан: экология, микробиология ва вирусология, молекуляр биология, биохимия, биофизика, физиология онунлари хаида тушунчага эга булишлари керак. Экологиядан: вужудга келган турли экологик муаммоални ва уларни хозирги вактда топган ечимларини; микробиологиядан: саноат микробиологияси жараёнлари, микроорганизмларни ўстириш ва кўпайтириш услублари, микробларни салаш ва уларнинг фаол хусуссиятларини йўотмаслик, микроблар ёрдамида ноёб ва керакли моддалар биосинтези; биохимиядан-ферментатив реакциялар механизмлари, уларнинг фаъол марказининг тузилиши, ишлаш жараёнлари, модификация усули ёрдамида барарорлигини ошириш; биофизикадан-мембраналар тузилиши, транспорт жараёнлари механизмлари, биоэнергетиканинг асосий онунлари; микроорганизмлар метаболизмлари жараёнларига оид реакциялар; ужайра биологиясидан ужайра тузилиши, ужайрада асосий процессларнинг кечиши, ужайраларнинг кўпайиши; молекулар биологиядан-ДНК ва РНК тузилиши, транскрипция, трансляция онунлари, рибосомалар тузилиши, генетик код структура элементлари ва хоказо. Кимёвий технологиядан: асосий технологик жараёнлар, реакторларнинг тузилиши ва ишлаш принциплари, биореакторларни амалиётда ўллаш усуллари хакида етарли билим ва кўникмаларга эга бўлишлик талаб этилади.

Фаннинг ишлаб чиаришдаги ўрни

Биотехнология ва экология муаммолари нафаат фан сифатида, балки ишлаб чикаришда янги технологиялар яратишда ва шу билан бирга мавжуд бўлган экологик муаммоларини тўри талил илишда ва ечишда ам алоида ўрин эгаллаб келмода. Замонавий биотехнологияда микроорганизмлар ёрдамида турли осил табиатли ва бошка моддалар олиш технологияларини яратишда ферментлар ёрдамида осил ва биологик фаол моддалар синтез илишга, уларни тўри ва ўринли ўллашга, биокатализ асосида бижиш жараёнларини назорат илишга, ген мухандислиги ёрдамида олинган организмларни ишлаб чиаришда ўллашга, турли чииндиларни айта ишлашга ва органик моддалар алмашинувининг биотехнологик жараёнларини яратишга йўналтирилган.

Фанни ўитишда замонавий ахборот ва педагогик технологиялар

Магистрантларнинг “Биотехнология ва экология муаммолари » фанини ўзлаштиришлари учун ўитишнинг илор ва замонавий усулларидан фойдаланиш, янги информацион-педагогик технологияларни тадби илиш муим аамиятга эгадир.

Фанни ўзлаштиришда дарслик, ўув ва услубий ўлланмалар, маъруза матнлари, таратма материаллар, электрон материаллар амда виртуал стендлардан фойдаланилади. Шунингдек атрофлича билим олишни таъминлаш масадида талабаларга мустаил иш мавзулари ам берилади. Фанни замонавий педагогик услублар – “Арра”, “Алий ужум”, “Кластер”, “Бумеранг”, “Дебатлар”, тарзида ўтиш ам кўзда тутилгандир. Биотехнологиянинг долзарб муаммоларига баишланган йўналишлари бўйича талабаларнинг хохишига араб курс ишлари берилади. Фанни ўитишда ўкув дастурлари, компьютер, ўкитишнинг техник воситалари, видеофильмлардан фойдаланилади.

АСОСИЙ ИСМ

Биотехнология ва экология муаммолари фани асосан янги биотехнологик методлар орали атроф муитни зарарланишларидан имоя илиш муаммолари билан шуулланади. Биотехнология ва экология муаммолари курсида органик чииндиларни айта ишлаш методлари ва бундаги биокимёвий жараёнлар, микроорганизмлар орали атроф муит ифлосланишига арши кураш методлари ўрганилади. Булар орали каталитик фаол хусусиятларга эга бўлган янги материаллар олиш, уларни атроф мухитни ифлосланишини назорат илишда, саноатда, кимёвий технологиялярда, озик-оват саноатида ва боша жабаларда ўллаш имкониятларини очади. Биотехнологияларни итисодий ва экологик баолашни амалга ошириш, экологик тоза технология яратишда трансген организмларни ўллаш, авзаларни тозалаш ва чииндиларни айта ишлашда ужайраларни иммобиллаш ва уларни ўллаш, биотехнологияларни экологик назорат илиш каби муаммолар ам бу курснинг ечилиши керак бўлган мўим муаммолари сифатида кўрсатилади.

Табиий ва саноат чииндиларини айта ишлаш. Чииндисиз технология ёрдамида ишлаб чиаришни йўлга уйиш ва режалаштириш. Ферментлар ва табиий ва трансген микроорганизмлар ёрдамида муаммолар ечимига ёндошиш. Пектин олиш технологияси. Биогаз ишлаб чиариш технологияси. Биодизель ишлаб чиариш технологияси. Муаммони ечишда микроорганизмлардан ва уларни ферментларидан фойдаланиш. Микроблар асоциацияларини яратиш. айвонлар учун осилга бойитилган комплекс ем тайёрлаш технологияси. Табиий органик бирикмалар биотрансформациясини амалга ошириш масадида турли биореакторлар типларини ишлаш принципларини ўзлаштириш ва шунингдек баъзи биотехнологик жараёнларни технологик ва итисодий жиатдан ўрганиш.

Атроф муитни ифлосланиши ва токсик бирикмаларни биодеграда-цияси. Атроф муитни ифлослантиришга олиб келадиган омиллар. Муаммолар ечимида микрорганизмлар ва ферментлар ўллаш. Микроорганизмлар ёрдамида токсик бирикмаларни биодеградацияси. Ген муандислиги ёрдамида яратилган токсик бирикмаларни биодеградациясининг метаболик йўллари. Плазмидалар ёрдамида ёд генларни ўтказиш, генларни ўзгартириш ва янги трансформацияга учраган масулотларнинг атроф муитга таъсирини ўрганиш.

Биомасса ва унинг айта ишлаш жараёнлари. Биомасса муаммоси. Микроорганизмлар ва ферментлар ёрдамида муаммога ёндошиш. Трансген микроорганизмлар яратиш. Бир неча бирикмаларни айта ишлай оладиган мультиплазмидалик микроорганизмлар яратиш. Фруктоза ва этанол ишлаб чиаришини самарадорлиги ошириш. Крахмал ва шакарли моддаларни айта ишлаш. Целлюлоза чииндиларини айта ишлаш. Лигноцеллюлоза компонентлари. Силос ишлаб чииш технологияси. Целлюлоза тутувчи хомашёларни биодеградацияси ва компостлаш жараёнлар. Целлюлаза генларини турли манбаалардан ажратиб олиш. Целлюлаза генлари ёрдамида лигно-целлюлоза чииндиларини айта ишлаш. Микроб ассоциацияларини яратиш.

Минерал хомашёларни бактериялар ёрдамида айта ишлаш. Минералларни айта ишлаш жараёнида атнашадиган микрорганизмлар. Бактериал оксидланиш кимёси. Бактериал оксидланишдан фойдаланиш. Минералларни айта ишлаш биотехнологиси. Жараённи назорат илиш. Жараёнга таъсир этадиган омиллар. Минералларни бактериялар ёрдамида in situ айта ишлаш. Минерал концентратларни айта ишлаш. Бактериялар хосил илган эритмалардан фойдаланиш.

Атроф мухит ифлосланишини назорат илиш. Ифлосланиш муаммоси. Ифлосланиш манбаалари. Кимёвий ва биологик ифлослантирадиган омиллар. Микроорганизмларни ва уларни ферментларини биосенсорлар яратишда ўллаш. Масс-сенситив биосенсорлар. Оптик биосенсорлар. Биосенсорлар яратишда турли ёндошиш усуллари. Биосенсорларни калибровка илиш. Биосенсорларни ози-оват саноатида ва таши мухитни мониторингида ўлланилиши. Биосенсорларни атроф мухитни кимёвий ва биологик ифлосланиш даражасини назорат илишда ишлатиш.

Бактериялар ёрдамида турли ион полисахаридлар олиш технологияси. Полисахаридлар кимёвий тузилиши ва бу билан боли бўлган физикавий, кимёвий ва техникавий хусусиятлари. Полисахаридларни саноатда кўллаш. Полисахаридлар синтез илиб берадиган микроорганизмлар. Микроорганизмларни ўстиришда оптимал мухитни ва оптимал биопроцессни танлаш аамияти. Биопроцессни назорат илиш усуллари. Олинган масулотни тозалаш усуллари.

Биопроцессларни назорат илиш йўллари. Бижиш жараёнлар. Узлукли жараён. Ярим узлуксиз жараён. Узлуксиз жараён. Турли саноат биореакторлари. Флокулярнанган биомасса ёрдамидаги бижиш жараён. Статик холатдаги биомасса ёрдамидаги бижиш жараён. Жараён мобайнида ферментларни фаоллигини назорат илиш мухимлиги. Ферментларни бижиш жараённинг турли фазаларидаги фаоллик кўрсаткичлари. Чекланган бижгиш жараёни. Ферментларни фаоллигини оширишда биотехнологик ёндошишлар. Биопроцессни назорат илиш. Турли биопроцессларни олинадиган масулотларга таъсири.

Турли махсулотларни биотехнологик усулда тозалаш. Биотехнологияда ёрдамида баъзи экологик муаммоларни ечиш. Сую ва атти чииндилар таркибидаги баъзи органик моддалар. Биологик методлар орали сувларни тозалаш. Хавзаларни саноат чииндиларини айта ишлаш. Кимёвий чииндилардан сув авзаларини тозалашда биотехнологик усуллар. Ферментлар. Баъзи микроорганизмларни ва ферментларни иммобилланган холатда биотехнологик айта ишлашда уллаш. Аэроб ва анаэроб жараёнлар. Сув авзаларидаги лигноцеллюлоза чииндилари. Ферментация. Реакторлар. атти чииндилар (саноат, коммунал ва ишло ўжалиги чииндилари). Минерал хомашъёни ишкорий ишлаш. Турли биотехнологик усуллар ёрдамида имматбахо масулотларни олиш.

Турли чииндиларни айта ишлашнинг биотехнологик усулларни ўллашни итисодий жихатдан афзалликлари. Чииндисиз технология яратишни режалаштириш. Чииндисиз технология яратишда ишлатиладиган турли объектларни хар жихатдан мос ва арзон турларини ўллаш. Технологик жараёнларини такомиллаштириш ва уларнинг техник- итисодий кўрсатгичларини кўтариш.

Лаборатория машулотлар мавзулари

Ферментларни фаоллаштириш ва барарорлаш.

Хужайраларни барарорлаш ва айта ишлашда ўллаш.

Лигно-целлюлоза чииндиларини тўли айта ишлаш.

Полисахаридлар олиш биотехнологияси.

Бактериал углеводородлар олиш биотехнологияси.

Изох: Ишчи ўув дастурни шакллантиришда ўув режадаги соатга мос холда ва амалиёт имконияти даражасида танлаб бажарилади.

Семинар машулотлар мавзулари

Биотехнологик ёпи цикллар.

Биотехнологик комплекс тизима «завод»-«ферма»-«дала».

Трансген ўсимликлар яратиш ва уларни экологияга таъсири.

Пестицидларни биологик транформацияси.

Биогаз ва биодизель олиш технологиялари.

Мустаил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Талаба мустаил ишни тайёрлашда фаннинг хусусиятларини исобга олган холда, уйидаги шакллардан фойдаланиш тавсия этилади:

лаборатория машулотларга тайёргарлик;

семинар машулотларга тайёргарлик;

дарслик ва ўув ўлланмалар бўйича фан боблари ва мавзуларни ўрганиш;

таратма материаллар бўйича маъруза исмини ўзлаштириш;

махсус адабиётлар бўйича фан бўлимларини ёки мавзулари устида ишлаш;

талабанинг ўув, илмийьадиот ишларини бажариш билан боли бўлган фан бўлимлари ва мавзуларни чуур ўрганиш.

Мустаил иш учун уйидаги топшириларни бажариш тавсия этилади:

Саноат оава сувларини аэроб ва анаэроб жараёнларда тозалашни биокимёвий, микробиологик ва технологик жихатларини ўрганиш.

Олтин кон комплексини биотехнологик жараёнларини ўрганиш.

Лигноцеллюлоза чииндиларини айта ишлашни технологик ва биокимёвий жихатларини ўрганиш.

Дастурнинг информацион-услубий таъминоти

Дастурдаги мавзуларни ўтишда мавзуларнинг мураккаб ва оддийлигига араб таълимнинг замонавий (хусусан интерфаол) усуллари, педагогик ва ахборот – коммуникация (медиатаълим, амалий дастур пакетлари, презентацион, электрон-дидактик) технологиялар ўлланилади. Таъминот вазифасини замонавий дарсликлар, ўув ўлланмалари ва боша ўув-услубий адабиётлар, диссертациялар, монографиялар, илмий маолалар, амалий кўрсатмалар, электрон адабиётлар, интернет ва боша маълумотлар бажаради.

Асосий адабиётлар:

А.М. Никаноров. Глобальная экология. Москва. 2001.

А.С. Степанов. Общая экология. Москва. 2001.

В.М. Константинов. Экологические основы природопользования. Москва. 2001.

Экологическая биотехнология. Под редакцией Форстера К.Ф. и Вейза Д.А.Дж. Ленинград: Химия. 1990.

ўшимча адабиётлар:

Дехканов Д.Б. Сравнение свойств растворимой и иммобилизованной инвертаз Saccharomyces cerevisiae в водно – органических средах. Номзодлик диссертация. Т. 2009.

Райдер Е.Ю. Совершенствование технологии приготовления бренди на основе применения иммобилизованной эстеразы. Номзодлик диссертация. Т. 2011.

Веб сайт

www.molbiol.ru

www.ziyo.net

Похожие работы:

«2514600-228600ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИПРИКАЗ от27.06.2017 №1315 г. Брянск Об итогах областного конкурса "Защити озоновый слой и климат Земли" В соответствии с планом областных массовых мероприятий на 2017 год и в целях определения лучших раб...»

«Утверждаю: Директор МБОУ "Устьинская СОШ" В.Ф.Абрамович Приказ № 17 от 17.07.2016 Образовательная программа Среднего общего образования МБОУ " Устьинская СОШ" МР " Сунтарский улус (район)" Республики Саха (Якути...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" Институт рыбного хозяйства биологии и природопользования Кафедра "Аквакультура и водные биоресурсы" Лабораторный практикум по ихтиологии для студентов направ...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Огневская средняя общеобразовательная школа"РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО на заседании Заместитель директора Приказ №58_ методического совета по учебной работе от 05.08. 2014 г. Протокол № 1 /С.В.Трубина/ Директор школы: от 05.08.2014 г. /Л.П.Берестова/ Рабо...»

«В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ О теплоснабжении, проверка готовности муниципальных образований к отопительному периоду осуществляется федеральным органом исполнительной...»

«Содержание и методика преподавания биологии Методика преподавания биологии 2013/2014 учебный год Задание {{1}} М 32 Осуществить множественный выбор Из предложенного перечня УУД, выберите метапредметные результаты обучения (три параметра) +Потребность в объективной оценке своей деятельност...»

«§ 21—22. Этнос: нации и народности. Межнациональные отношения А1. Наименьшая по численности кровнородственная группа, связанная единством происхождения, называется: 1)клан; 2) семья; 3) народность; 4) род. А2. Верны ли следующие суждения о свойствах этноса? А. Этнос сочетает в себе как биологические,...»

«Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 сентября 2009 г. N 14698МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯПРИКАЗ от 20 июля 2009 г. N 199ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖ...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.