WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«(студенттерге арналан жмыс бадарламасы) Кафедра: оамды денсаулы сатау кафедрасы жалпы гигиена жне экология курсымен “Биостатистика”- Bio 3214 – пні ...»

СИЛЛАБУС

(студенттерге арналан жмыс бадарламасы)

Кафедра: оамды денсаулы сатау кафедрасы жалпы гигиена жне экология курсымен

“Биостатистика”- Bio 3214 – пні бойынша

5В110400 - «Медициналы - профилактикалы іс» мамандыы шін

Оу сааттарыны клемі ( 2 кредит): 90 саат

Курс 3

Семестр 6 - «Медициналы - профилактикалы іс»

Алматы, 2015

ЖАЛПЫ МЛІМЕТТЕР

1. ЖОО аты: азастан –Ресей медицина университеті

1.2 Кафедра: оамды денсаулы сатау кафедрасы жалпы гигиена жне экология курсымен

1.3 Пн : “Биостатистика”- Bio 3214

1.4 Мамандыы: 5В110400-«Медициналы - профилактикалы іс»

1.5 Оу сааттарыны клемі ( 2 кредит): 90 саат

1.6 Оытуды курсы жне семестрі: – 3 курс

6 семестр

1.7 Оытушылар туралы мліметтер

№ Тегі, аты-жні ылыми дрежесі Атаратын ызметі ылыми ебектері Оитын курсы

1. Рыслова А.Р. м..к. Курс мегерушісі,

ассоц. проф. Гигиена жне экологияны зекті мселелері. Арал іріні оршаан орта экологиясы Биостатистика

2 Ахметова Р.Л. м..к. доцент оамды денсаулыты зерттеу, мед.статистика. медициналы- демографияны леуметтік аспектілері Биостатистика

3 Бигалиева Р.К. м..к. доцент Медицина тарихы жне оамды денсаулы жне денсаулы сатау саласыны маманы, 103 ылыми ебегі бар. Биостатистика

1.8 Байланыс апараттары: кафедраны орналасан жері Трекулова 71

1.9 Мамандыты саясаты:

студент кафедраны талаптарын орындау керек:

Сабаа кешікпеу керек:

сабаа жне дріске тек ана а халатпен жіберіледі;

себепсіз себептермен сабаа кіргізілмейді

жіберілген сабатарды оытушымен белгіленген белгілі уаытта тапсыру;

оу рдістерінде белесенді атысу;

машытану сабатарыны барлы тапсырмаларын талаптара сйкес кркемделіп жне орындалу керек;

СЖ бойынша тапсырмалар жеткілікті дрежеде орындалып жне оларды бекітілген мерзімде тапсыру;

Барлы аралы баылауды тапсырмаан студенттер емтихана жіберілмейді.

2. БАДАРЛАМА:

2.1 Кіріспе.

Жпалы ауруларды пайда болу себептерін анытау жне жою масатында ртрлі айматардаы эпидемиялы жадайларды зерттеу жне талдауды ылыми жне практикалы маызы зор. Эпидемиялы рдісті задылыын жне оны тудыратын факторларды біле отырып, бл рдісті рі карай даму барысы жнінде тжырым жасауа болады. Болжау нтижелерін практикада олдану трындарды жпалы аурулармен ауыруыны алдын-алу шараларын айматы ерекшеліктерін ескере отырып жоспарлау жне оларды басаруа ылыми трыдан араумен байланысты.

Эпидемиологияда талдауды статистикалы дістерін олдану ажеттілігі тіпті бір айматаы эпидемиялы рдістерді пайда болу крсеткіштері жылішілік жне жыларалы жадайда айтарлытай згеріп отыруымен байланысты. Статистикалы талдау эпидемиялы рдістерді пайда болуларыны згерулері жніндегі апаратты шынайылыын, кейбір шарттарды, оны ішінде антропогендік ластануды оан ыпалын баалауа, жне сол айма шін наты факторларды роліні маыздылыын длелдеуге ммкіндік береді. Сонымен, эпидемиологияны дамуыны азіргі замандаы кезеі ртрлі статистикалы дістерді, оларды эпидемиологиялы диагностикада олданылу шекараларын білуді талап етеді.

Статистика принциптерін білу денсаулы сатаудаы ртрлі жадайлар мен аымдарды баалауа арналан зерттеулерді жоспарлау, жргізу жне талдау, сонымен бірге медициналы биология, клиника жэне денсаулы сатау салаларындаы ылыми зерттеулерді жргізу шін, заманауи медициналы басылымдардаы хабарламаларды тсіну жне сыни кзбен баалау шін аса ажет.

Биостатистика - медицина, денсаулы сатау жэне эпидемиологиядаы ылыми зерттеулерде статистикалы дістерді олданылуымен байланысты ылыми сала. Практикаа длелді медицинаны принциптерін ендіру медициналы жоары оу орындарыны азіргі заманы тлектері шін биостатистиканы тсіну ажеттілігіні аншалыты маызды екендігін айындап отыр.

Биостатистика пні бойынша лгілік оу бадарламаа биологиялы статистика теориясыны негіздері, тандама тсіл, статистикалы жорамалдарды тексеру, стандарттау дісі, дисперсиялы, регрессиялы, корреляциялы талдаулар негіздері, зерттеулерді йымдастыру теориясы мен тжірибені жоспарлау негіздері енгізілді.

Теориялы зерттеулерде болсын, сол сияты гигиена жэне эпидемиология маманыны практикалы ызметінде болсын, медициналы жэне биологиялы деректерді статистикалы талдау мдениетін жоарылату ажеттілігіні туындауы, е алдымен, деректерді бейнелеу мен жйелеу мселелерін компьютерлік ралдармен іске асыруды заманауи жетістіктерімен тсіндіріледі.

Студентке SAS, SPSS статистикалы ксіптік, Statistica мбебап олданбалы бадарламалар пакеттерін олдана білу жне алынан нтижелерді наты тсіндіре білу ерекше маызды.

2.2 Пнді оытуды масаты: биологиялы статистиканы теориялы негіздерін оыту жне статистикалы деу дістерін гигиеналы жне эпидемиологиялы талдауда олдану дадыларын алыптастыру.

2.3 Пнді оытуды міндеттері:

- биологиялы жне медициналы деректерді деуді азіргі заманы статистикалы деу дістері жнінде білім негіздерін алыптастыру;

- биологиялы жне медициналы деректерді деу шін азіргі заманы статистикалы дістерді олдануды негізгі дадыларын алыптастыру.

2.4 Оытуды соы нтижелері

Студент білуі тиіс:

деректерді трлерін жне оларды бейнелеу тсілдерін;

лшеу шкалаларын;

тадама тсілді;

тадаманы репрезентативтілігін;

тадаманы санды сипаттамаларын;

бас жиынты параметрлерін;

сенім ытималдыы мен мнділік дегейін;

сенім аралыын;

орта мнні стандартты атесін;

критерий уаттылыын;

бірінші жне екінші текті ателіктерді;

алыпты таралу заыны асиеттерін;

Стьюдентті t-критерийлері;

жорамалдарды тексеруді параметрлік емес критерийлерін;

келісім критерийлерін;

бірфакторлы дисперсиялы талдауды;

регрессиялы талдауды;

корреляциялы туелділікті;

Пирсон корреляциясыны коэффициентін, Спирменні рангілік корреляция коэффициентін;

эпидемиологиялы талдауды негізгі критерийлерін, эпидемиологиялы крсеткіштерді;

медициналы – биологиялы эксперимент кезедерін, оны жоспарлауды;

компьютерлік статистикалы бадарламалар: олданбалы бадарламалар пакеті SPSS, Statistica, SAS.

Студент істей білу керек:

- деректерді деуді статистикалы дістерін олдануды;

- биостатистикадаы лшеулерді шынайылыын баалауды,

айырмашылытарды статистикалы мнділігін анытауды;

таралуды статистикалы атарларын анытау жэне оларды теориялы таралу задарына сйкестігін баалауды;

оларды длдігі мен сенімділігін баалауды;

статистикалы атарды санды сипаттамаларын есептеуді;

алыпты таралу заы шарттарыны орындалуын тексеруді;

деректерді графиктік трде кескіндеуді;

бас орта шін сенім аралыын табуды;

бірфакторлы дисперсиялы талдау дістерін колдануды;

сызыты регрессия тедеуін анытауды;

регрессия коэффициентіні мэнділігі жніндегі жорамалды тексеруді;

корреляцияны тадама коэффициентін есептеуді;

корреляция коэффициенті маыздылы жорамалын тексеруді;

SPSS, Statistica, SAS олданбалы бадарламалар пакетімен жмыс істеуді;

орытынды кесте дайярлауды: іс-рекет саны, орташа, стандартты ателіктер, орташа ателіктері;

алынан нэтижелеріне интерпретация беруді.

2.5 Алдыны реквизиттер: математиканы мектеп курсы, информатика, медициналы биофизика, медициналы биология, генетика, радиобиология.

2.5.Кейінгі реквизитттер: эпидемиология дезинфекциялы іс негіздерімен.

2.6 Пнні ысаша мазмны

Биостатистика - медицина, денсаулы сатау жэне эпидемиологиядаы ылыми зерттеулерде статистикалы дістерді олданылуымен байланысты ылыми сала. Практикаа длелді медицинаны принциптерін ендіру медициналы жоары оу орындарыны азіргі заманы тлектері шін биостатистиканы тсіну ажеттілігіні аншалыты маызды екендігін айындап отыр. Статистика принциптерін білу денсаулы сатаудаы ртрлі жадайлар мен аымдарды баалауа арналан зерттеулерді жоспарлау, жргізу жне талдау, сонымен бірге медициналы биология, клиника жэне денсаулы сатау салаларындаы ылыми зерттеулерді жргізу шін, заманауи медициналы басылымдардаы хабарламаларды тсіну жне сыни кзбен баалау шін аса ажет.

2.7.Сабаты таырыпты жоспары: дрістер, машытану (семинарлы), зертханалы сабатар жне СЖ бойынша тапсырмалары (таырыптар, ткізу трлері жне саат саны).

Пнні сааттарын блу

Барлы саатар саны Дрістер Практикалы сабатар СЖ СЖ

Семестр Баылау формасы

90 10 20 30 30 6 емтихан

2.7.1 Дрістік сабатарды таырыпты жоспары

№ Дріс таырыптары Саат саны

1 Кіріспе. Медицинадаы математикалы статистика. ысаша тарихы. Л.Кетле, Ф. Гальтон, К. Пирсон, В. Госсет (Стьюдент) биометриканы дамуындаы ролі. Статистикалы ылымны дамуына Р.Фишерді осан лесі. Медицина саласындаы математикалы статистиканы негізгі анытамалары. Статистика длелдемелі медицинаны негізгі ралы. 2

2 Тадама жиынты. Бас жиынты жне тадама. Бас жиынтыты зерттеуді тадама дісі. медико-биологиялы зерттеулерде олданылатын лшеу шкалаларыны негізгі типтері. Санды жне сапалы белгілері. алыпты таралу жне оны параметрлері. Стандартты ате. Жиынтыты бас параметрлерін баалаудаы тадама сипаттамалары. Жиынты параметрлеріні нктелік жне интервалды баалары. алыпты таралуды параметрлерін интервалды баалау. Статистикалы мліметтерді крсетуді графикалы дісі. 2

3 Статистикалы гипотезаларды тексеруді негізгі теориялары. Биомедициналы зерттеулерге атысты статистикалы гипотезалар тсінігі. таралуды алыптылыын тексеру бойынша негізгі гипотеза. Критериді сезімталдыы. Сенім интервалдары. Сенім интервалдары кмегімен гипотезаларды тексеру. Нлдік жне альтернативалы гипотеза. Гипотезаны тексеруді параметрлік жне параметрлік емес критерилері. 2

4 Дисперсиялы анализ негізі. Бірнеше топты салыстыру: дисперсиялы анализ. Дисперсиялы анализді негізгі тсініктері. Дисперсиялы анализ кмегімен текесерілетін статистикалы гипотезалар. Фишер критериі. Стьюдентті критериі: екі топты салыстыру. Критикалы мні t.

міршедікті талдау. міршедікті талдау дістеріні ерекшелігі. міршедік исыы. міршедікті стандартты атеся жне сенім аралытары. мір уаыты затыыны кестелері. Логрангілік критериі. Йетс тзетуі. 2

5 Корреляциялы-регрессиялы талдау. Корреляциялы талдауды негізгі ымдары мен міндеттері. Пирсонны корреляция коэффициенті жне оны асиеттері. Спирменні рангілік корреляциясыны коэффициенті. Регрессия жне корреляция арасындаы байланыс. Детерминация коэффициенті.Корреляцияны статистикалы маызы. Биомедициналы нысандарды зерттеудегі регрессиялы талдауды негізгі ымдары мен міндеттері. Регрессия тедеуі. Регрессия тедеуіні параметрлерін тадама бойынша баалау. Е кіші квадраттар дісі. Регрессия коэффициентіні мнделеге жніндегі жорамалды тексеру. 2

Барлыы: 10

2.7.2. Практикалы сабатарды таырыпты жоспары

№ Тжірибелік сабатарды таырыбы Саат саны

1 Тадама діс. Статистикалы жиынты, баылау бірлігі, есептік белгілері. Статистикалы зерттеуді кезедері. Репрезентативті мліметтер. Ситуациялы есептер шыару. 2

2 Бас жиынтыты параметрлеріні нктелік жне интервалды баалары. Мліметтерді топтастыру негіздері. Статистикалы кестелер. 2

3 Статистикалы кестелерді ру ережелері. Статистикалы крсеткіштерді графикалы бейнелеу. Графикалы бейнелеуді жасау арылы есептер шыару. 2

4 Таралуды статистикалы крсеткіштері. Таралу атарлары. Вариациялы атар. Дискретті статистикалы таралуды санды сипаттамасы. Салыстырмалы жиілік жне жиілікті гистограммасы. Таралу полигоны. 2

5 Салыстырмалы лшемдер. Статистикалы коэффициент. таралу орталыыны крсеткіштері. Орташа шамалар – орта арифметикалы, мода, медиана, орташа квадратты ауыту. Крсеткіштерді есептеу. Стьюдентті t-критериі. 2

6 Дисперсиялы талдау. Бірнеше орташаларды арасындаы айырмашылыты баалау. Жалпы, факторлы жне алды дисперсиялар. Бір факторлы дисперсиялы талдау. 2

7 Стандарттау дісі. Тікелей стандарттау дісі. Тікелей емес стандарттау дісі. Стандарттау кезедері 2

8 Эпидемиологиялы зерттеулердегі статистикалы дістер. Статистикалы талдау негіздерін олданып эпедимеиологиялы крсеткіштерді деуге арналан есептерді шыару. Эпидемиологиялы крсеткіштерді баалау. аурушылдыты ауіп-атер факторы бойынша талдау. 2

9 Корреляциялы-регрессиялы талдау. регрессиялы талдауды негізгі крсеткіштері – регрессия коэффициенті, регрессия тедеуі, регрессия сигмасы, регрессия шкаласы жне оларды практикалы олданылуы. Пирсонны корреляция коэффициенті жне оны асиеттері. Спирменні рангілік корреляциясыны коэффициенті. 2

10 Параметрлер арасындаы байланысты кші мен сипаты.Параметрлік жне параметрлік емес критерийлерді олдану. Екі дисперсияны айырмашылыын баалау шін Фишерді F критерий. Екі тадаманы салыстыру: манна-Уитни критерийі. 2

Барлыы: 20

2.7.3.Студентті маліммен бірге атаратын жмысыны таырыпты жоспары

№ ОСЖ таырыптары Саат саны

1 Интервалды статистикалы атар.

Стерджес формуласы. 2

2 Интервалды статистикалы атарды санды сипаттамалары. Жиіліктер жне салыстырмалы жиіліктер гистограммасы. 2

3 Жорамалдарды тексеруді параметрлік критерийлері.

Биомедициналы деректерді талдау шін Стьюдентті t – критерийі. 2

4 Жорамалдарды тексеруді параметрлік емес дістер.

2

5 Тжірибеге дейінгі жне одан кейінгі баылау: табалар критерийі SPSS, Statistica компьютерлік бадарламаларды олданып деректерді статистикалы деу. 2

6 Колмогоров – Смирнов келісім критерийі. 2

7 Бірфакторлы дисперсиялы талдауды дісі. 2

8 Рангтік корреляция дісі: Спирменні рангілік корреляциясыны коэффициенті. 2

Аралы баылау - I 9 Регрессия мен корреляция байланысы. 2

10 Корреляция коэффициентіні мнділігі. 2

11 Стандарттауды тікелей дісі жне оны олдану кезедері. 2

12 Стандарттауды тікелей жне тікелей емес дістері. 2

13 Спалы белгілерді талдау. Сапалы жне дискретті белгілері бойынша таралан популяцияларды біртектілігін тексеру. 2

14 Орайласты кестелері. Орайласты кестелерін Хи-квадрат критериі бойынша талдау. Фишерді наты критериі. 2

15 SAS, SPSS, Statistica олданбалы бадарламалар пакетін олданып, биомедициналы деректерге статистикалы талдаулар жасау 2

Барлыы 30

саат

2.7.4.Студентті зіндік жмысыны таырыпты жоспары

№ СЖ таырыптары Саат саны

1 Тадамалы жина шін баылау бірліктерін іріктеп алу тсілі. Зерттеудегі жйелі трде бролып тратын ателіктерді ммкіндік типтері. Белгілерді ртрлілігін лшеу. Вариация коэффициенті. 3

2 Кпфакторлы дисперсиялы анализ. Кпфакторлы анализді бірфакторлы анализден негізгі айырмашылыы. 3

3 Кп трлі салыстырулар. Екі топты салыстыру: Стьюдент критерийі 3

4 Денсаулы сатау саласындаы стандарттау тсілдері. 3

5 ауіптілік факторыны адама сер ету затыына баа беру. 3

6 Медициналы-биологиялы мліметтерге статистикалы анализ жасауда оданбалы BioStat бадарламалы пакетін пайдалану. (Статистикалы анализ жасауда жне алынан нтижені интерпретациялауа ажетті ажетті негізгі тсілдерді пайдалану масатындаы наты тапсырмалар). 3

7 Болжауды статистикалы дістері 3

8 Ауруларды ауіп – атер факторы бойынша талдау. 3

9 SAS бадарламасымен медициналы – биологиялы деректерге статистикалы талдау жргізу. 3

10 SPSS бадарламасымен медициналы – биологиялы деректерге статистикалы талдау жргізу. 3

Итого: 30

саат

2.8.Студенттерді зіндік жмыс тапсырмалары:

Студент алауынша СЖ реферат трінде, ситуациялы есептерді жне тесттерді, жаа апаратты алашы таныстыру трінде дайындалады, таырып бойынша реферат дайындау, ситуациялы есептер, сынылан дебиеттер бойынша биостатистика негіздерін, тандама тсілін, статистикалы жорамалдарды тексеру теориясыны негіздерін, параметрлік критерийлерін, параметрлік емес критерийлерін, медицинадаы жне оамды денсаулы сатаудаы дисперсиялы талдау негіздерін, регрессиялы талдауды, корреляциялы талдауды.

2.9. дебиеттер

аза тіліндегі

негізгі:

1. Ахметазиев А.А., Кельтенова Р.Т. Математикалы статистика, Алматы «Экономика», 2002. осымша:

1 Бектаев. Ытималдытар теориясы жне математикалы статистика. Алматы: «Рауан», 1991.

Орыс тіліндегі

негізгі:

І. Применение методов статистического анализа (для изучения общественного здоровья и здравоохранения). Под редакцией чл.-корр. РАМН, проф. В.З. Куче-ренко. Учебное пособие. - М., ГЭОТАР - Медиа, 2011.

2. В.И.Зайцев, В.Г.Лифляндский, В.И.Маринкин. Прикладная медицинская ста-тистика. Учебное пособие.- С-Петербург, Фолиант, 2006.

3. Жидкова О.И. Медицинская статистика (конспект лекций). - М. «Эксмо», 2007.

4. Савилов Е.Д., Мамонтова Л.М. и др. Применение статистических методов в эпидемиологическом анализе. - М. «МЕД пресс-информ», 2004.

5. Герасимов Л.Н. Медицинская статистика. М, МИА,2007.

осымша:

Жижин К.С. Медицинская статистика. - Высшая школа. Феникс. Ростов-на-Дону, 2007.

Банержи А. Медицинская статистика понятным языком. М., Практическая медицина, 2007.

Сергиенко В.И., Бондарева И.Б. «Математическая статистика в

2.10 Оу жне оыту дістері:

1. Дрістер: жалпы шолу, проблемалы.

2. Тжірибелік сабатар: ауызша срау, тестілеу, шаын топпен жмыс, дискуссиялар, презентациялар, медициналы дебиеттермен жмыс, интернеттен апараттар іздеу.

3. Оытушыны жетекшілігімен орындалатын студенттерді зіндік жмысы (ОСЖ): ткен практикалы сабатарды кейбір сратарын тередетіп оу, рефераттар мен презентацияа дайындалу, дискуссиялар мен аудитті жоспарын орау, жеке жне топпен бірге істелген жмыстарды орытындыларын талылау, барлы осы жмыстар туралы оытушыны кеесін алу, аралы баылауды йымдастыру.

4. Студенттерді зіндік жмысы (СЖ): студентті оулыпен жне осымша дебиеттермен жмысы, электронды тасымалдаушымен жмыс, тест тапсырмаларына дайындалу жне орындау, эпидемиологиялы терминдерді сздігін растыруы, медициналы статьяларды талдау, жеке немесе топпен дайындалу.

2.11 Студентті білімін баалау критерийлері мен ережелері

Аымды баылау:

Машытану сабатары - ауызша сра (дістемелік нсаулар бойынша студент саббаа дайын болу ажет)

- тестілеу жазбаша трде вариант бойынша жргізіледі

- ситуациялы есептерді жауаптарын тексеру жазбаша трде жргізіледі жне оытушыа тексеруге ткізідеді.

СЖ

Рефераттарды орау, баяндамалар, таырыптар бойынша пікірлер, презентацияларды крсету, экология бліміне сйкес келетін, оылып жатан таырыпа тестілік тапсырмаларды тексеру бір аптадан кеш емес.

Аралы баылау: кредит бойынша коллоквиум тестілеу жне ауызша сра ретінде жргізіледі.

орытынды баылау: аымды жне аралы баылау нтижесіні есебімен ауызша емтихан.

Білімдерін баалау критерийлері мен ережелері

2.11. 1 Оыту жетістіктерін баылау жйесі:

Аымды баылау

Тжірибелік сабатар :

ауызша срау (дістемелік нсау сратары бойынша студент сабаа дайын болуы міндетті);

вариант бойынша жазбаша немесе тест орталыында тестілеу;

зіндік жмыс бойынша тапсырмаларды орындалуын жазбаша немесе ауызша трде тексеру;

СЖ:

Рефераттарды, баяндамаларды орау, презентация крсету, жадайлы есептерді, тесттерді рыстырылуын баалау.

Рубеждік баылау: жабы тесттер бойынша электронды тестілеу + ашы тесттер бойынша жазбаша тестілеу трінде, немесе жабы тесттер бойынша электронды тестілеу + ауызша срау трінде коллоквиум.

ортынды баылау: аымды жне рубеждік баылау нтижелерін есепке ала отырып, электронды тестілеу жне ауызша емтихан тапсыру.

2.11. 2. Білім баылауды р трлі дегейлерінде студент білімін баалау

1. Аымды баылау кезінде білімін баалау (t1, t2) тжірибелік сабатарда, дрістерде, СЖ-ді орындаанда іске асырылады

t 1= (ТC о.ш. + СЖ о.ш.) / 2

t 2 =(ТС о.ш. + СЖ.ш.) / 2, бл жерде:

t 1 – 1-ші рубеждік баылауа дейін аымды баылау кезінде бааланан біліміні орташа баасы ( 1 кезе)

ТС о.ш. –дрістер мен тжірибелік сабатарда аымды баылау кезінде бааланан біліміні орташа балы

СЖ о.ш. – СЖ-ді орташа балы

t 2 – 1-ші рубеждік баылаудан 2-ші рубеждік баылауа дейін жргізілетін аымды баылау кезінде бааланан біліміні орташа баасы ( 2 кезе)

2. Аымды баылауды 1-ші жне 2-ші кезедеріндегі біліміні рейтінгі:

R1 = (t 1+ r1) / 2; R2 = (t 2 + r2) / 2,

бл жерде:

R1 – 1-ші кезені рейтингі, R2 – 2-ші кезені рейтингі.

r 1 – 1-ші рубеждік баылауда алынан баа, r 2 – 2-ші рубеждік баылауда алынан баа

t 1-, t 2-ні анытамасы жоарыда келтірілген

3. 3-ші кезеде емтихан тапсыруа жіберілу рейтингі (R жіб.) келесі формула бойынша есептеледі :

R жіб. = (R1 + R2) /2

Емтихан тапсыруа жіберілу рейтингі 50 балдан ( 50%) аз болмау керек.

4. 4 кезеде ауызша жне тестілеу трінде емтихан( Е) жргізіледі.

Тестілеу мен ауызша жауапа е кбі 50%-дан беріледі.

Е = (Тестілеу баасы • 0,5) + (ауызша жауапты баасы • 0,5)

орытынды баа - J - 5 кезеде келесі формула бойынша аныталады:

J = ( R жіб. • 0,6) + (Е •0,4)

орытынды бааны (J) максималды баллы 100-ге тен. R жіб.-ні максималды шамасы орытынды бааны 0,6 ( немесе 60 балл) райды, ал емтихан баасыны максималды шамасы – 0,4 ( немесе 40 балл) райды.

6. Білім баылауды р трлі дегейлеріндегі білімді баалауды критерийлері мен шкалалары.

Білім баылауны барлы трінде білімді 100 балды-100 %-ды жйе бойынша баалайды.

кесте

Аымды білім баылау жргізу кезіндегі білімді баалауды критерийлері мен шкалалары( тжірибелік сабатар,дрістер, СЖ) *.

Баалар

Орындалу критерий-лері те жасы

90-100 балл Жасы

75-89 балл

анааттанар-лы

50-74 балла

анаатанар-лысыз

0-49балл

1 Сабатара, дрістерге атысу Міндетті трде Міндетті трде Міндетті трде Міндетті трде

2 зіндік дайындалуа арналан сратара дайынды дегейі Бадарлама-лы материал толы меге-рілген, ешбір ателік жо,, зіндік ойлау абілетін крсеткен Бадарлама-лы материал-ды мегері-луі 75 % тмен емес, жауап беру барысында лкен ателік жо Бадарламалы материалды мегеріуі 50 % кем емес. Прин-ципиальды емес кемшіліктер немесе, студент оытушыны кмегімен т-зеткен, принци-пиальды ате-ліктер жіберілген Бадарламалы материалды жар-тысынан артыын игермеген, жауап берген кезде принципиалді ате жіберген.

3 Таырыпты талылауа атысу Белсенді Белсенді Сирек атысады атыспайды

4 Дрыс орын-далан зерт-теулерді, СЖ–гі

сратара, тесттерге жауаптар

ды жне т.б. саны 86- 100% 75-85% 60-74% менее 60%

5

Тапсырманы з бетімен орындалуы Тапсырмалар-ды 90-100 % з бетімен орындалуы Тапсырмалар-ды 75-89 % з бетімен орындалуы Тапсырмалар-ды 50-74 % з бетімен орындалуы Тапсырмаларды 50%-дан аз саны-ны з бетімен орындалуы

6 Тапсырманы орындау ба-рысындаы ателіктер мен кемші-ліктер сипаты Студентті зі тзеткен принципиал-ды емес кемшіліктер

Студентті зі тзеткен принципиал-ды емес кемшіліктер немесе принципиал-ды ателіктер Студентті ма-лім кмегімен тзетілген прин-ципиалды емес кемшіліктер немесе принци-пиалды ателіктер

рескел ателіктер

7 Таырып сратары бойынша з бетімен дайындалуы жне СЖ дайындау кезінде олданылан дебиеттер Оулытар, оу нсаулар, монография-лар, интернет-тен алынан

материалдар Биостатистика жне баса пндері жніндегі оулытар, интернеттен алынан мате-риалдар, мер-зімді басы-лымдар. Оытушы сынан Биостатистика пндері жніндегі оулытар Оытушы сынан Биостатистика пндері жніндегі оулытар

8 орытынды мен сыныс-тар растыру орытынды-ны барлы мліметтерді толы талдау негізнде з бетімен жасаан, аны длелдеген. орытынды-ны оытушы-ны кмегі-мен барлы мліметтерді толы талдау негізнде жаса-ан. Жеке с-ратары д-лелдеуді а-жет етеді. Материалды жйеге келтіруді иынсынды, малим кмегін ажет етті. Оытушы кмегінсіз материалды жйеге келтіре алмады

9 СЖ орындау барысы мен нтижелерін жазбаша дайындау Талапа сай Талапа сай Принципиалды емес кейбір кемшіліктері бар. Дайындауы толы емес, ателіктері бар.

10 Дріс конс-пектіні болуы мен баылау сратарына жауап беру Конспектіні болуы мен баылау сратарына толы жауап беру Конспектіні болуы мен баылау сратарына толы емес жауап беру Конспектіні болуы жне болмауы, баылау сратарына жауап бермеуі Конспектіні болмауы, баылау сратарына жауап бермеуі. Дрісте болмауы

Дрісте, сабата болмауы – 0 балл, СЖ болмауы – 0 балл, кешігу – минус 10 балл

*- баалау кезіндегі бірінші дрежелерге жататын критерийлер: № 2,4,5,6,8

- СЖ баалау шін 2, 4-9, 12 критерийлерді олдану керек

- дрістерді баалау шін 1, 10 критерийлерді олдану керек

2-кесте

Рубеждік жне орытынды білім баылау жргізу кезіндегі білімді баалауды критерийлері мен шкалалары.

Салтты жйе бойынша баа Ауызша срау барысындаы баалауды критерийлері Пайызды лемі

(балл)

5 Бадарламалы материалды мегеру толы, ешандай ате жіберілмеген, наты ойлауы крінеді. 86-100

4 Бадарламалы материалды мегерілуі

75 %, тмен емес, жауапта принципиальды емес ателіктер немесе принципальды трде жіберілген студентті зімен тзетілген ателер бар. 75-85

3 Бадарламалы материалды мегерілуі 50 %-дан тмен емес, жауапта принципиальды емес ателіктер немесе принципальды трде жіберілген, студентті зімен немесе оытушыны кмегімен тзетілген, ателер бар, сонымен бірге жауапты, сраты мні тсінбей, береді. 50-74

2 Материалды мегерілуі 50%-дан тмен, жауапта принципальды трде жіберілген ателер бар, жауапты, сраты мні тсінбей, береді. 50% аз

3-кесте

Пн бойынша ойылатын орытынды ріптік-балды- рейтингті баа

ріптік жйе бойынша баалау Балдарды цифрлы эквиваленті Пайызды клемі % Салтты жйе бойынша баалау

А 4,0 95-100 здік

А- 3,67 90-94 В+ 3,33 85-89 жасы

В 3,0 80-84 В- 2,67 75-79 С+ 2,33 70-74 анааттанарлы

С 2,0 65-69 С- 1,67 60-64 D+ 1,33 55-59 D 1,0 50-54 F 0 0-49 орытынды баа студентті R жіб. мен орытынды баылау бойынша баалары 50%-дан кем болмаан жадайда ана есептеледі.

Похожие работы:

«Вопросы к кандидатскому экзамену (по части 1): Предмет философии науки. Наука в культуре современной цивилизации. Наука в контексте техногенной цивилизации. Границы науки. Наука и философия. Наука и религия...»

«ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЗДЕЛОПути передачи внутрибольничной инфекции:ОТВЕТЫ: парентеральный контактный воздушно-капельныйфекально-оральныйбиологический химический Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплекса мероприятий: ОТВЕТЫ:по профила...»

«Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Факультет Мировой Экономики и Мировой Политики Кафедра энергетических и сырьевых рынковДИПЛОМНАЯ РАБОТА На тему "Анализ взаимодейств...»

«Тестовая проверка знаний по биологии в 11классе. В тестах может быть более одного верного ответа. Тема: "Основные направления эволюции" Подготовила: учитель биологии МКОУ "Аминевская СОШ" Уйского района Челябинской областиБатршина Зульфия Рафигатовна1. Мелкие эволюционные изменения, которые...»

«УТВЕРЖДЕН а производственном совещании от Руководитель МДОУ № 31 Юзбекова Д.А. Годовой план МДОУ № 31 на 2011–2012 учебный годСЕМИНАРЫ Тема Сроки Ответств. I. Формирование экологической культуры дошкольников. Цель: повышение уровня экологических знаний педагогов, необходимых для воспитания у дошкольников бережного отношения...»

«Certification File n° FORMTEXT Бланк заявки на сертификацию идентификационная карточка организации Application form / Company Identity Card1COMPANY DETAILS / РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИНазвание компании:Corporate Name: FORMTEXT Принадлежность к Группе:Affiliation to a Group: FO...»

«Биология 4. 02. 20015 Группа 41. Тема: Приспособление организмов к разным средам обитанияЗадания:1. Изучите теоретический материал по теме.2. Ответьте на вопросы после теоретического материала.3. Выполните лабораторную работу.1. Теоретический материал. Рассмотрите рисунки 158—163. В чем заключаются приспособления у изображ...»

«Минобрнауки РоссииФедеральное Государственное а образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Горный институт кафедра "Безопасность и экология горного производства" Ленинский проспект, до...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.