WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Бір дрыс жауапты тадауа арналан тест тапсырмалары 1. Кбеюге ажетті жыныс мшелері бар, бтатанбайтын, трі згерген, ысаран ркен: A) Саба B) Буын C) Гл D) ...»

Биология

Тапсырмаларды орындауа арналан дістемелік нсаулар

Бір дрыс жауапты тадауа арналан тест тапсырмалары

1. Кбеюге ажетті жыныс мшелері бар, бтатанбайтын, трі згерген, ысаран ркен:

A) Саба

B) Буын

C) Гл

D) Жапыра

E) Тамыр

Дрыс жауабы – С, себебі, гл дегеніміз - кбеюге ажетті жыныс мшелері бар, бтатанбайтын, трі згерген, ысаран ркен. Гл тек глді сімдіктерге тн, одан жеміс пен тым дамиды.

Оулы: Р.лімлова,. метов, Ж. ожантаева,.айым,.Жмалова. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 6-сыныбына арналан оулы.

– Алматы: Атамра, 2015. – 71 б.

2. Жапыра сааына саан глді жіішкерген жері

A) Гл табаны

B) Аналы

C) Тостаанша

D) Гл сааы

E) Клте жапыраша

Дрыс жауабы – D себебі, гл сааы - жапыра сааына саан глді жіішкерген жері. Гл сааы – гл блімдеріні бірі.

Оулы: Р. лімлова,. метов, Ж. ожантаева,. айым,.Жмалова. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 6-сыныбына арналан оулы. – Алматы: Атамра, 2015. – 71 б.

3. Гл серігі

A) Тостаанша жапыраша мен гл сааы

B) Клте жапыраша мен гл табаны

C) Клте жапыраша мен гл сааы

D) Тостаанша жапыраша мен клте жапыраша

E) Аталы пен аналы

Дрыс жауабы – D себебі, тостаанша жапыраша мен клте жапырашаны гл серігі дейді.

Оулы: Р.лімлова,. метов, Ж. ожантаева,.айым,.Жмалова. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 6-сыныбына арналан оулы.

– Алматы: Атамра, 2015. – 72 б.

4. Бір глде аталы пен аналы болса, ол

A) Аналы гл

B) Дара жынысты

C) Бір йлі

D) ос жынысты

E) Екі йлі

Дрыс жауабы – D себебі, бір глде аталы пен аналы болса - осжынысты, ал аталы немесе аналы ана болса – даражынысты деп аталады.

Оулы: Р.лімлова,. метов, Ж. ожантаева,. айым,.Жмалова. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 6-сыныбына арналан оулы.

– Алматы: Атамра, 2015. – 77 б.

5. Фотосинтез былысы жретін бактериялар

A) Тйнек бактериялары

B) Сальмонеллалар

C) Цианобактериялар

D) Сзек бактериялары

E) Бактериофагтар

Дрыс жауабы – C себебі, бактериялар прокариоттара жатады. Прокариоттарды фотосинтез жретін кк-жасыл тсті кілдерін цианобактериялар деп атайды.

Оулы: Р.лімлова,. метов, Ж. ожантаева,.айым,.Жмалова. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 6-сыныбына арналан оулы.

– Алматы: Атамра, 2015. – 184 б.

6. Тіршілік етуге барынша олайлы фактор

А) Минимум

B) Максимум

C) Оптимум

D) Шектеуші

E) Резус

Дрыс жауабы – C себебі, рбір тр шін экологиялы факторды отайлы зонасы немесе оптимум деп аталатын кез келген факторды отайлы сер ету арындылыы болады. Организм шін едуір олайлы экологиялы фактор арындылыы оптимум немесе отайлы деп аталады.

Оулы: Р.Стімбеков, Р.лімлова, Ж.Шілдебаев.

Биология. Жалпы білім беретін мектепті жаратылыстану – математика баытындаы 11-сыныбына арналан оулы. – Алматы: Мектеп, 2015. – 284-286 бб.

7. Бір глді з аталы тозаыны сол глді аналыыны аузына тсуі

A) рытану

B) здігінен тозадану

C) Бунаденелілер арылы тозадану

D) Жел арылы тозадану

E) Айас тозадану

Дрыс жауабы – B себебі, тозадану-аталы тозаны аналыты аузына тсуі. Тозадану здігінен жне айас тозадану деп екіге блінеді. здігінен тозадану- бір глді з аталы тозаыны сол глді аналыыны аузына тсуі.

Оулы: Р.лімлова,. метов, Ж. ожантаева,.айым,.Жмалова. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 6-сыныбына арналан оулы.

– Алматы: Атамра, 2015. – 79 б.

8. Сабаы те кп буын жне буын аралытарынан тратын сімдік

A) Мк

B) Плаун

C) Балдыр

D) ырыбуын

E) ырыжапыра

Дрыс жауабы – D себебі, сабаы те кп буын жне буын аралытарынан тратын сімдік –ырыбуын деп аталады.

Оулы: Р.лімлова,. метов, Ж. ожантаева,.айым,.Жмалова. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 6-сыныбына арналан оулы.

– Алматы: Атамра, 2015. – 123 б.

9. ааз жасауа ажетті негізгі шикізат

A) Шымтезек мгі

B) Далалы ырыбуын

C) Шопарбас плаун

D) Усасыр ырыжапыраы

E) араай срегі

Дрыс жауабы –E себебі, балараай, араай сректері – ааз жасауа ажетті негізгі шикізаттар. Оларды срегінен жоары сапалы ааз ндіріледі.

Оулы: Р.лімлова,. метов, Ж. ожантаева,.айым,.Жмалова. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 6-сыныбына арналан оулы.

– Алматы: Атамра, 2015. – 135 б.

10. сімдікті сырты ортаны олайсыз жадайларынан, кеуіп кетуден сатайтын лпа

А) ткізгіш

В) Негізгі

С) Жабын

D) Тзуші

Е) Тірек

Дрыс жауабы – C себебі, жабын лпа – сімдік мшелеріні сыртын аптап, кеуіп кетуден, сырты ортаны олайсыз жадайларынан сатайды.

Оулы: Р.лімлова,. метов, Ж. ожантаева,.айым,.Жмалова. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 6-сыныбына арналан оулы.

– Алматы: Атамра, 2015. – 32 б.

11. Ауыратын сиырды сті арылы таралатын ауру

А) Дизентерия

В) Туберкулез

С) Гоммоз

D) Сальмонелла

Е) Сарып (бруцеллез)

Дрыс жауабы – E себебі, ауру сиырды сті арылы сарып (бруцеллез) ауруы таралады.

Оулы: Р.лімлова,. метов, Ж. ожантаева,.айым,.Жмалова. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 6-сыныбына арналан оулы.

– Алматы: Атамра, 2015. – 181 б.

12. Тірі жйелерді сырты жне ішкі серге жауап айтара алу асиеті

А) озышты

В) зін-зі реттеу

С) Кбею

D) озалыс

Е) Тітіркенгіштік

Дрыс жауабы – E себебі, кез келген организмге сырты ортаны р трлі факторлары сер етеді. Ол серге организмні жауап айтару асиеті тітіркенгіштік деп аталады.

Оулы: Ж.Шілдебаев, Ж. ожантаева, Л.Аманжолова. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 9-сыныбына арналан оулы. – Алматы: Мектеп, 2013. – 5 б.

13. Тамырлар шыу тегіне арай блінеді

А) Саба, жанама тамырлары

В) Негізгі, жанама, осалы тамырлар

С) Жанама, осалы тамырлар

D) Тек негізгі тамырлар

Е) Тек осалы тамырлар

Дрыс жауабы – B себебі, тамырлар шыу тегіне арай негізгі, жанама, осалы деп блінеді.

Оулы: Р.лімлова,. метов, Ж. ожантаева,.айым,.Жмалова. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 6-сыныбына арналан оулы.

– Алматы: Атамра, 2015. – 45 б.

14. Даражарнаты сімдік

А) Лалагл

В) Кнбаыс

С) ауын

D) Асаба

Е) ияр

Дрыс жауабы – A себебі, тымында бір тымжарнаы бар сімдіктерді даражарнатылар деп атайды. Даражарнаты сімдікке лалагл жатады.

Оулы: Р.лімлова,. метов, Ж. ожантаева,.айым,.Жмалова. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 6-сыныбына арналан оулы.

– Алматы: Атамра, 2015. – 41 б.

15. Пиязды жемісі

А) Днек

B) Тым

C) Бршаап

D) Бршаын

E) ауаша

Дрыс жауабы – E себебі, пияз даражарнаты сімдік. Жемісі-ауаша.

Оулы: Р.лімлова,. метов, Ж. ожантаева,.айым,.Жмалова. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 6-сыныбына арналан оулы.

– Алматы: Атамра, 2015. – 156 б.

16. Тынысалу мшелеріні ауруы

А) Ревматизм

B) Туберкулез

C) Кретинизм

D) Артроз

E) Гипертония

Дрыс жауабы – B себебі, тынысалу мшелеріні аурулары олара ауру тудыратын микроорганизмдер енгенде жне зиянды заттарды олдананда пайда болады. Туберкулез - бактериялар туызатын тынысалу мшесіні ауруы.

Оулы: Р.Очкур, Л. Аманжолова, Р.Жмабаева. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 8-сыныбына арналан оулы. – Алматы: Мектеп, 2016. – 165 б.

17. Бунаденелілерді сырты жабыны

А) Тері

B) абырша

C) Мантия

D) Жасны

E) Хитин

Дрыс жауабы – E себебі, бунаденелілер буынаятылар типіне жатады. Оларды денесіні сырты тыыз хитинмен апталан.

Оулы:.айым, Р.Стімбеков, К. Жнісызы, А. Соловьева. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 7-сыныбына арналан оулы. – Алматы: Атамра, 2016. – 119 б.

18. арын сліні рамындаы фермент

А) Холестирин

B) Билирубин

С) Мальтаза

D) Пепсин

E) Амилаза

Дрыс жауабы – D себебі, арын сліні негізгі ферменті-пепсин. Ол нруыз молекулаларын аминышылдарына дейін ыдыратады.

Оулы: Р.Очкур, Л. Аманжолова, Р.Жмабаева. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 8-сыныбына арналан оулы. – Алматы: Мектеп, 2016.

– 186 б.

19. Жасушаны "ас орыту мшесі"

А) Гольджи жиынтыы

B) Центросома

C) Лизосома

D) Гольджи аппарат

E) Митохондрия

Дрыс жауабы – C себебі, лизосоманы «ас орыту мшесі» деп те атайды. Себебі: оны рамында 60-а жуы гидролиздеуші нуклеаза, липаза, дизексирибонуклеаза, рибонуклеаза сияты жне т.б ферменттер бар. Ол ферменттер тірі материяны рамдас бліктерін ыдыратады.

Оулы: Т.асымбаева, К. Мхамбетжанов.. Биология. Жалпы білім беретін мектепті жаратылыстану-математика баытындаы 10-сыныбына арналан оулы. – Алматы: Мектеп, 2016. – 88-89 бб.

20. Адамны аланша безіні жмысын жасарту шін тамаа осатын балдыр

А) Саргассум

B) Ламинария

C) Кладофора

D) Диатом балдыры

E) Порфира

Дрыс жауабы – B себебі, ламинария балдырын теіз орамжапыраы деген атпен адамны аланша безіні жмысын жасарту, жемсау ауруынан сатандыру шін тамаа осады. Ламинария - оыр балдыр кілі.

Оулы: Р.лімлова,. метов, Ж. ожантаева,.айым,.Жмалова. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 6-сыныбына арналан оулы. – Алматы: Атамра, 2015. – 113 б.

Бір немесе бірнеше дрыс жауапты тадауа арналан тест тапсырмалары

1. сімдікті жер асты ркендері

A) саба

B) гл

C) пиязшы

D) буын

E) тамырсаба

F) жапыра

G) тамыр

H) тйнек

Дрыс жауап - C,E,H, себебі пиязшы, тамырсаба, тйнекте ркенге тн бршіктер немесе жапыратар болады.

Оулы: Р.лімлова,. метов, Ж. ожантаева,.айым,.Жмалова. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 6-сыныбына арналан оулы.

– Алматы: Атамра, 2015.

2. Бір жасушалы саыраулатар

A) айыла

B) терекла

C) а саыраула

D) еменла

E) мукор

F) діла

G) тлкіжем

H) ашыты саыраулаы

Дрыс жауап - E,H, себебі мукор мен ашыты саыраулаыны рылысы арапайым жне бір жасушадан ана трады

Оулы:.айым, Р.Стімбеков, К. Жнісызы, А. Соловьева. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 7-сыныбына арналан оулы. – Алматы: Атамра,

3. Жасыл балдырлар

A) хлорелла

B) ламинария

C) кладофора

D) хондрус

E) порфира

F) плюмария

G) саргассум

H) турбинария

Дрыс жауап - A,C, себебі хлорелла жне кладофора жасыл балдырлар

Оулы:.айым, Р.Стімбеков, К. Жнісызы, А. Соловьева. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 7-сыныбына арналан оулы. – Алматы: Атамра,

4. Жылыанды омырталылар

A) дгелекауыздылар

B) андауырша

C) шеміршекті балытар

D) стар

E) сйекті балытар

F) осмекенділер

G) жоралаушылар

H) сторектілер

Дрыс жауап - D,H, себебі стар мен сторектілерді дене температурасы траты жне жылыанды омырталылар

Оулы:.айым, Р.Стімбеков, К. Жнісызы, А. Соловьева. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 7-сыныбына арналан оулы. – Алматы: Атамра

5. Кпармалауышты маржандар класына жататын жндіктер

A) медуза

B) актиния

C) теіз ауырсыны

D) ызыл маржан

E) обелия

F) гидра

G) амеба

H) вольвокс

Дрыс жауап - B,C,D себебі актиния, теіз ауырсыны жне ызыл маржандар кпармалауышты отырышы жндіктер

Оулы:.айым, Р.Стімбеков, К. Жнісызы, А. Соловьева. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 7-сыныбына арналан оулы. – Алматы: Атамра.

6. Жйке жасушаларыны негізін райтын сінділер

A) дене

B) нейрон

C) рецепторлар

D) жйке штары

E) дендрит

F) аксон

G) синапс

H) нейроглия

Дрыс жауап - E,F себебі дендрит-жйке жасушасыны ыса сіндісі, аксон-жйке жасушасыны зын сіндісі болып табылады

Оулы: Р.Очкур, Л. Аманжолова, Р.Жмабаева. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 8-сыныбына арналан оулы. – Алматы: Мектеп, 2016.

7. Асорыту мшелері

A) кеірдек

B) еш

C) кесірік

D) кмей

E) жтынша

F) ккет

G) кпе

H) ауыз уысы

Дрыс жауап - B,E,H себебі еш, жтыншы жне ауыз уысы асорыту жолы болып табылады

Оулы: Р.Очкур, Л. Аманжолова, Р.Жмабаева. Биология. Жалпы білім беретін мектепті 8-сыныбына арналан оулы. – Алматы: Мектеп, 2016.

8. Жасуша органоидтары

A) Нруыз

B) Кмірсу

C) Май

D) Митохондрия

E) Рибосома

F) Лизосома

G) Кальций

H) Темір

Дрыс жауап-D,E,F себебі митохондрия, рибосома, лизосома жасуша раушы бліктері немесе органоидтары

Оулы: Т.асымбаева, К. Мхамбетжанов. Биология. Жалпы білім беретін мектепті жаратылыстану-математика баытындаы 10-сыныбына арналан оулы. – Алматы: Мектеп, 2016.

9. Мендельді задары

A) Біркелкілік

B) Тіркес тымуалау

C) Ажырау

D) Пластидтік тым уалау

E) Полимерия

F) згергіштіктегі сас атарлар

G) Гетерозис

H) Туелсіз тым уалау

Дрыс жауап - A,C,H себебі Г.Мендельді І заы-Біркелкілік заы, ІІ заы – Ажырау заы жне ІІІ заы- Туелсіз тым уалау заы деп аталады

Оулы: Ж.Шілдебаев, Ж. ожантаева, Л.Аманжолова.

Биология. Жалпы білім беретін мектепті 9-сыныбына арналан оулы.

– Алматы: Мектеп, 2013.

10. олдан срыптау

A) жаа тр пайда болады

B) жаа іріктеме пайда болады

C) здіксіз жреді

D) кзге крінбейді

E) популяцияда тепе-тедік саталады

F) адамны атысы жо

G) ортаа жасы бейімделеді

H) адамны араласуымен болады

Дрыс жауап - B,H себебі олдан срыптау адамны тікелей атысуымен жреді жне нтижесінде жаа іріктеме, олтым немесе жаа штам пайда болады;

Оулы: Ж.Шілдебаев, Ж. ожантаева, Л.Аманжолова.

Биология. Жалпы білім беретін мектепті 9-сыныбына арналан оулы.

– Алматы: Мектеп, 2013.

Похожие работы:

«олимпиада школьников "Шаг в будущее" Научно-образовательное соревнование "Шаг в будущее, Москва" Регистрационный номер: ШМ0358 Энергетика и экология Промышленная экология Системы активног...»

«Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 сентября 2009 г. N 14698МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯПРИКАЗ от 20 июля 2009 г. N 199ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНО...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №26"РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ методическим объединением Заместитель директора Директор школы учителей естественнонаучного по УР Ситдикова Т.Г. Р.Р.Зарипов цикла Протокол № Приказ № 73 от " 2 " сентября 2013...»

«Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ)УТВЕРЖДАЮ Ректор НГУ, профессор Федорук М.П. ""_2014 г. Основная образовательная программавысшего профессионального образования Направление подготовки 020...»

«Колотикова Анна Михайловна Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Факультет иностранных языков и регионоведения e-mail: alucardy@list.ru Anna M. Kolotikova, Lomonosov Moscow State University Faculty of Foreign Languages and Area Studies e-mail: alucardy@list.ru Особенности англо-русского перевода экологической терми...»

«Русский язык & 44 читать правила, выписать 10 предложений с деепричастными оборотами, выделить определяемые слова, обороты по образцу Литература Читать балладу "Лесной царь", Э.По "Ворон", подготовиться к сочинению "Та...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" Факультет естественных наукУТВЕРЖДАЮ Декан ФЕН...»

«Темы рефератов по химии для студентов, обучающихся по направлению "Строительство" История открытия основных законов химии. Великие ученые химики Нормы экологической безопасности по веществам первого класса опасности для жилых помещений Новые строительные...»

«Обращение схода казаков Дона к народу России, как к высшему органу власти по экологической ситуации на Дону. 21 января 2017года г. Борисоглебск Воронежской области. Участники Схода казаков Дона, прошедшего 21 января 2017 года в г. Борисоглебске Воронежской области, осознавая свой святой долг пе...»

«С программой ознакомлены: "_" 2016 г. Варганова С.Е. "_" 2016 г. Воропаева А.М. "_" 2016 г. Берсенев М.М. "_" 2016 г. Никоза Л.В. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 3 Рассмотрено Согласовано "Утверждаю" на заседании ШМС зам. директора о...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.