WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Сабаты масаты: 1.Оушыларды биология ылымдары зерттейтін салалары туралы білімдерін жйелеу тередету. 2. Оушыларды биология ылымдар саласы туралы білім ...»

Биология. 8-сынып.

Сабаты таырыбы: КІРІСПЕ

Сабаты масаты:

1.Оушыларды биология ылымдары зерттейтін салалары туралы білімдерін жйелеу тередету.

2. Оушыларды биология ылымдар саласы туралы білім дегейін кеейту.

3.Оушыларды ылымштарлыа, адамгершілікке трбиелеу.

Сабаты типі:Жаа с аба

Сабаты трі:.Білімді жйелеу

Сабаты дісі: сбхат, сра-жауап,.

Сабаты пн аралы байланысы:Медицина.

Сабаты крнекілігі: сызба-нса,карточка, есептер жинаы.

Сабаты барысы: І. йымдастыру блімі.

ІІ. Жаа сабаты тсіндіру.

ІІІ. Бекіту.

ІV. йге тапсырма беру.

V. й тапсырмасын срау.

І. Амандасу. Сабаа зірлеу. Тгелдеу, Саба масаты. § 1.6.

Адам табиатпен йлесімді рекеттестікте болады.

ылыми-техникалы революцияга байланысты адамны коршаган ортамен жана арым-катынасын зерттеу, тіршілікті тез згеретін жадайларына бейім-делуіне кмектесетін дістерді іздеу, кптеген ебек процестерін тездету ажеттігі туындады.

Адам организміні рекеттеріні механизмдері мен задылытарын білу — ауруларды алдын алу, денсаулыты сатау жне за мір сру ммкіндіктері туралы мселелерді шешуге септігін тигізеді. Бкіл дниежузілік Денсаулы сатау йымыны (БД) анытамасы бойынша: "Денсаулык дегеніміз — аурулар мен дене кемістігінін болмауы ана емес, дене, рухани жне леуметтік саулыкты толы болу жадайы".

Адам биилогиясы — адамны іпыу теі, эволюциясыь географиялык таралуы жне онын оранизміні крылысы, ызметі мен дамуы туралы ылым.

Адам анатомиясы (грек, anatome — блшектеу) — организмнін крылысы мен оны жеке мшелерін жне жйелерін зерттейтін ылым. Оны крамына алыпты анатомия, топографиялы анатомия жне патологиялык анатомия пндері кіреді. Зерттеулер жргізуге прелараттар жасау, блшектеу, тжірибелік, микроскопиялык, салыс-тыр'малы анатомиялык жене баска да дістер колда-нылады.

Анатомия лпалар (ткань) туралы гистология, рыкты дамуы туралы эмбриология ылымдарымен тыыз байланысты.

Адам физиологиясы (грек, physis — табиат жне logos — сз, ілім) — организмні жне онын жеке мшелері мен жйелеріні кызметі туралы гылым. Организм кьіз-метін, тіршілік рекеттерін зерттеу шін р трлі химия-лык дістер, рал-жабдыктар колданылады.

Гигиена (грек, hygieinos — дені cay) — денсаулыкты сактау жне ныайту, адамны калыпты енбек етуі мен

демалуы шін колайлы жадайлар жасау туралы ылым. Ол ортаны р трлі факторларыны адам организміне, оны тіршілік рекеттеріне, денсаулыына серін де зерттейді. Гигиенаны міндеті — ауруларды алдын алу, ебекке кабілеттілікті жогарылату, сырткы орта, жмыс жне демалыс жадайларын сауьщтыру. Гигиенаны оып-йрену адама з организмін шыныктыруа, р трлі аурулардан жне т.б. сактануа септігін тигізеді.

Адам анатомиясы мен физиологиясы медицинаны негізі болып табылады. Адам анатомиясы, гистологиясы, цитологиясы, антропологиясы мен эмбриологиясы организмні бітімі мен пшііні, крылысы мен дамуы туралы ылым — адам морфологиясын (грек, тогре — форма жне logos — сз, ілім) крайды. Ол адам организміні жеке даралык, жасына байланысты, жыныстык жне экологиялык згергіштігін зерттейді.

Тсініп, есте сатадар! Адам биологиясы. Анатомия. Физиология. Гигиена. Морфология. Зерттеу дістері.

5029200000Биология. 8-сынып..2009.

Сабаты таырыбы: АНАТОМИЯ ЖНЕ ФИЗИОЛОГИЯ ЫЛЫМДАРЫНЫ ДАМУЫНА ЫСКАША ШОЛУ

Сабаты масаты: 1.Оушыларды анатомия жне физиология ылымдарыны даму жолдары туралы толы тсініктер алу.

2. Биология ылымынны даму ерекшеліктерін жйелі сипатау,алымдар ебегі есте сатау, бл ебектерді маызын білу.

3,.Оушыларды ылымштарлыа, адамгершілікке трбиелеу

Сабаты типі:Жаа с аба

Сабаты трі:.Панарамалы

Сабаты дісі: сбхат, баяндау.,.

Сабаты пн аралы байланысы: Тарих,аза дебиеті..

Сабаты крнекілігі: алымдар портреті..

Сабаты барысы: І. йымдастыру блімі.

ІІ. Жаа сабаты тсіндіру.

ІІІ. Бекіту.

ІV. йге тапсырма беру.

V. й тапсырмасын срау.

І. Амандасу. Сабаа зірлеу. Тгелдеу, Саба масатымен таныстыру.

11430099695 Гиппократ (б.з.д. 460—370 жж.) — Ежелгі

Грекиядаы философ рі дрігер. Темперамент

пен дене рылысыны трт типі туралы ілімді

тжырымдады. Гиппократ этикалы тртібі

мен адамгершілік асиеті жоары дрігерді

лгісі болып саналады. азіргі уакытка дейін

медициналы оку орындарыны студенттері

Гиппократ антын — дрігерді негелік

кодексін жаттайды. Ол з ебектершде зіне

дейінгі алымдарды адам денесіні рылысы туралы келісілмеген барлы мліметтерін жинатап орытты. Ол "медицинаны атасы" болып саналады.

00 Гиппократ (б.з.д. 460—370 жж.) — Ежелгі

Грекиядаы философ рі дрігер. Темперамент

пен дене рылысыны трт типі туралы ілімді

тжырымдады. Гиппократ этикалы тртібі

мен адамгершілік асиеті жоары дрігерді

лгісі болып саналады. азіргі уакытка дейін

медициналы оку орындарыны студенттері

Гиппократ антын — дрігерді негелік

кодексін жаттайды. Ол з ебектершде зіне

дейінгі алымдарды адам денесіні рылысы туралы келісілмеген барлы мліметтерін жинатап орытты. Ол "медицинаны атасы" болып саналады.

ІІ.

50749206286500

50749208191500

Клавдий Гален (130—200 жж.) — риманатом-физиологі, антикалык дние дрігері. Ол адам денесіні анатомиясын сипаттады. Гладиаторлар мектебінде хирург болып жмыс істеп, анатомиялык танымын кеейтті. Сйектерді, кптеген блшы еттерді, сіірлерді, ан тамырларын накты сипаттады. Артерияда ауа емес, кан болатынын е бірінші сипаттаан алым. Брын артерияда ауа болады деп саналан. Блшык еттерді жиырылуы мен кимыл-коза-лыстаы жйкелерді рлін аныктады. Гален з ебек-терінде кптеген ауруларды сипаттап, емдеу гимнастикасы жнінде біркатар практикалык кеестер берді. Мидын ызметін дрыс анытады.

Анатомия баса да ылымдар сияты айта рлеу дуірінде ерекше жетістіктерге жетті. сіресе анатомияны дамуына Леонардо да Винчи(1452—-1519жж.)лкенлес косты. Ол дене бітімін зерттеді; е бірінші болып блшык еттерді жіктелуін (классификация) жасады; сйек, блшы ет, жрек жне баска мшелерді 800-дей суретін салып, олара ылыми тргыда сипаттама берді.

бу Насыр л-Фараби (870—950 жж.) —лы ойшыл, философ. л-Фараби заманында медицина жаратылыстану ылымдарьшы ішіндегі едуір дамыганы еді. Оны теориялык медицина саласындаы білімі тере болды. Ол: "Меди-цинаны міндеті — ауру себептерін анытау ана емес, ден-саулыты сатау, ауруды емдеу жолдарын зерттеу", — деді. "айырымдылы аласы" атты ебегінде жректі "табии жылу кзі" деп, ол туралы кнды деректер келтіреді. "Жрек — басты мше, ол баска мшелерге

баынбайды", — деп тжырымдады. л-Фарабиді 160-ка жуы

ылыми ебегі бар.

-18161063500бу Эли ибн Сина (Авиценна) (980—1037 жж.) — шыысты лы энциклопедист алымы. "Дерігерлік ылымны ережелері" деген энциклопедиялык ебегінде сол замандаы медицина туралы кптеген деректер бар. "Адам анатомиясы" деген тарауында адам денесіні кызметі мен крылысы жайлы жалпы сипаттама беріліп, сйек, буын, сінір, тісті крылысы, бас суйек, жйке туралы мліметтер келтірілген. Бл кітап кптеген асырлар бойы дрігер-лерді міндетті нскау кралы болды. бу ли ибн Синаны медициналы ебектері мен философиялы трактаттары, математика, астрономия, геология, тіл білімі, музыка теориясы жнінде жазан ебектері бар.

Уильям Гарвей (1578—1657жж.) — аылшындрігері, казіргі заманы физиологияны негізін алаушы. "Жануарлардаы жрек пен кднны козалысы туралы анатомиялык. зерттеулер" деген ебегінде жректі блшык етті мше екенін жне канды кан тамырларына айдап шыарып, оны здіксіз козалысын камтамасыз ететінін, ан тамырларыны канайналымны екі тйы шедберін крайтынын длелдеді. Онын ебектері мшелерді кызметі туралы жеке ылымны

— физиологиянын алыптасуына эсер етті.

Андреас Везалий (1514—1564 жж.) — азіргі заманы ылыми анатомияны негізін калаушы. "Адам денесіні крылысы туралы" деген негізгі ебегінде (7 кітап) барлык мшелер мен жйелерге ылыми сипаттама берді. зіні ебектерінде ізашарларыны анатомиялы ателерін крсетіп, сол шін арсыластарынын уындауына шырады. Везалий ерлер мен йелдерде абыра саны бірдей болатынын длелдеді. Ол адамнъщ шынайы анатомиясыны негізін алауа кп ебек сііріп, анатомдар мектебін крды.

ІІІ. Сратар

1. Гиппократ жне Аристотель адам туралы ыпымны дамуына андай пес осты?

2. Адам организміні ызметіме андай алым е бірінші болып ызыушылы танытты?

3. К. Гален ан тамырпары жйесіні рылысы турапы не айтты?

4. Леонардо да Винчи анатомияны дамуына андай лес осты?

5. Адам денесіні рыпысы туралы ылымны дамуына андай отанды алым зор лес осты

ІV. §2

Николай Иванович Пирогов (1810—1881 жж.) — крнекті орыс анатомы, хирург. Практикалык дрігер шін анатомиялык білімнін маызы зор екенін тсінді. "Артерия дініні хирургиялык анатомиясы" деген кітабында "Адам денесіні колданбалы анатомиясыны толык курсын" жариялады. Кейін Н.И. Пирогов "Топографиялы анатомия" атты лемге йгілі ебегін жарыка шыарды.

Ол бірінші болып эфирлі наркозды, сйек сынанда гипс таышты, жара іріндегенде спирт пен йодты пайдаланды. Н.И. Пирогов хирургиялы операциялар жасауды жол-дарын сынып, далалык хирургия дістемелерін крас-тырды жне практикада колданды. Н.И. Пироговты тран йінде мражай ашылды.

Иван Михайлович Сеченов (1829—1905 жж.) — орыс физиологиялы мектебін ашкан алым. анны тыныстык ызметін зерттеді. Орталык жйке жйесіндегі тежелу кбылысын ашты. "Ми рефлекстері" атты ебегінде адамны саналы жне санасыз іс-рекеттеріні рефлекстік табиатын негіздеді. Ебек физиологиясын крастырды.

Иван Петрович Павлов (1849—1936 жж.) —лы орыс физиологі. анайналым жне ас корыту саласындаы зерттеулері шін Нобель сыйлыын алан алашкы орыс алымы. Оны піартты рефлекстер туралы теориясы тірі организмдерді сырткы ортамен байланысьш жне оларды сырткы серлерге крсететін реакцияларын тсіндіруге септігін тигізді. И.П. Павловты зерттеулері физиология, медицина жне психологияны дамуында лкен рл аткарды.

Халел Досмухамедов (1883—1939 жж.) — бізді республикамызда медицина ылымыны алыптасу кезеінде мір срген казак алымы. Ол кптеген ебек жазды: "ырыз аймаындаы халыктар арасында обамен калай кресу керек" (1918 ж.), "Табиаттану" (1924 ж.), "Окушыларды денсаулыын сактау" (1925 ж.), "Адамны тіршілікрекеттері"(1927ж.)жнет.б. 1922 жылы"Адам анатомиясы мен физиологиясы" деген окулыын жарыкка шыарды. Осы окулыкта адам денесйіі крылысы мен оньщ мшелеріні ызметі туралы мліметтер алаш рет казак тілінде берілді.

И. И. Мечников

3810000

И. П. Павлов

3810381000

Н. И. Пирогов

X. Досмухамедов

И.М. Сеченов

Биология. 8-сынып..2009.

Сабаты таырыбы: Адамны жануарлар дниесіндегі орны.

Сабаты масаты: 1.Оушыларды адамны жануарлар дниесіндегі орны туралытсініктер беру.

2. Биология ылымынны даму ерекшеліктерін жйелі сипатау,алымдар ебегі есте сатау, бл ебектерді маызын білу.

3,.Оушыларды ылымштарлыа, адамгершілікке трбиелеу

Сабаты типі:Жаа с аба

Сабаты трі:.Дріс

Сабаты дісі: сбхат, баяндау.,.

Сабаты пн аралы байланысы: Тарих,аза дебиеті..

Сабаты крнекілігі: Сызбалар.

Сабаты барысы: І. йымдастыру блімі.

ІІ. Жаа сабаты тсіндіру.

ІІІ. Бекіту.

ІV. йге тапсырма беру.

V. й тапсырмасын срау

І. Амандасу. Сабаа зірлеу. Тгелдеу, Саба масатымен таныстыру.

ІІ. алымдар жануар дниесіндегі адамды хордалылар типі,омырталылар тип тармаы,сторектілер класы,приматтар отряды,гоминидтер тымдасы,адамдар туысы.

Жануарлар сияты жуке жйесі, ми мен жлыннан,анайналымны орта жйесі-жрек. Тыныс алу-жтынша,мрын жне ауыз.

састыы: рпаын тірі туадыж\естпен оректендіреді,температурасы траты,ккетті болуы.мойын омыртасы 7-еу: тістері р трлі, сырты ж\е ішкі ла,ткті тері жамылысы, еміздік бездері.

Рудиментер-бір кездері бізді ары тегімізде белсенді ызмет атаран,азіргі кезде жартылай саталса да,з мнін жоймаан мшелер (соыр ішек,3-ші аба,йымшатар)

Атавизмдер-те сирек жадайда айталанып,ары тегімізге тн белгілер(ткті жамылы,кпемшектілік,йрыты болуы)

Адам –миы крделі рлысты, аасы тік,р трлі имыл озалысты жасайды,са хзаттарды стайды,олдары бейімді,тстерді ажырата алады.

ІІІ.

1. Адамны шыу тегі туралы андай кзарас-тар бар?

2. Адам жануарлар дниесі жйесінде андай орын алады?

3. Адам мен адамтрізді маймылдарды жаын туыстыын не длепдейді?

4. Адамны баса гоминидтерден айырма-шылыы неде?

5. Тік журетін адамды андай типке жагызды?

ІV. §3

V. 1. Гиппократ жне Аристотель адам туралы ыпымны дамуына андай пес осты?

2. Адам организміні ызметіме андай алым е бірінші болып ызыушылы танытты?

3. К. Гален ан тамырпары жйесіні рылысы турапы не айтты?

4. Леонардо да Винчи анатомияны дамуына андай лес осты?

5. Адам денесіні рыпысы туралы ылымны дамуына андай отанды алым зор лес осты

Биология. 8-сынып.2009.

Сабаты таырыбы:АДАМНЫ ШЫУ ТЕГІ ЖНЕ ТАРИХИ ДАМУ

КЕЗЕДЕРІ

Сабаты масаты: 1.Оушылара адамны шыу тегі жне даму тарихы туралы мліметтер беру..

2. Оушыларды адамны шыу тегі жне даму тарихы туралы мліметтермен таныса отырып, ылыми зерттеулерге талдау жасау абілетін дамыту.

3,.Оушыларды ебекке, адамгершілікке трбиелеу

Сабаты типі:Жаа с аба

Сабаты трі: Семинар

Сабаты дісі: сбхат, баяндау, жоба ру.

Сабаты пн аралы байланысы: Тарих,аза дебиеті..

Сабаты крнекілігі: тірек-сызбалар. Муляждар.

Сабаты барысы: І. йымдастыру блімі.

ІІ. Жаа сабаты тсіндіру.

ІІІ. Бекіту.

ІV. йге тапсырма беру.

V. й тапсырмасын срау

І. Амандасу. Сабаа зірлеу. Тгелдеу, Са

Похожие работы:

«Н.Л. ГАЛЕЕВА, г. Москва, школа No 196 Развивающие и диагностические задания в курсе общей биологии // Биология, ПС, №24, 29-37, 2002 Доступность и наглядность объектов изучения долгое время обеспечивали школьной биологии ореол несложного предмета. Но уже с конца 1960-х гг. в программу школьного курса начали проникат...»

«Задания заочного тура VII открытой олимпиады "Будущее Кавказа" среди учащихся образовательных учреждений городов субъектов СКФО. Работа по предмету Фамилия Имя Отчество _ Класс школа Республика _ Город Биология 9 класс Почему дуб чаще других деревьев подвергается воздействию молнии? Дуб называют "П...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Факультет естественных наукУТВЕРЖДАЮ Декан ФЕН НГУ, профессор _Рез...»

«Бюллетень новых поступлений № 1 за январь – май 2014г. Технические науки Автоматика Автоматизация производства Автоматизированные системы управления 1. 681.5.01(075.8) АКМ Акматбеков Р.А. Системы автоматизации и управления : учебник / Р. А. Акматбеков ; рец.: Ж. Ш. Шаршеналиев, Е. Л. Миркин, И. Ш. Кад...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУИ АТОМНОМУ НАДЗОРУПИСЬМО от 15 июля 2008 г. N КП-24/756О ПРИМЕНЕНИИ ПОРЯДКАОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСКВ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВОК В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 г. N...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Вяземского Вяземского муниципального района Хабаровского края Краевой конкурс научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классо...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Порез Унинского района Кировской области Имени Г.Ф.Шулятьева Проект "Цветочная клумба" дошкольные разновозрастные группы. 2013 г. Проект "Цветочная клумба" Цель проекта• Познакомить детей с цветами земли• Учить детей бер...»

«Анализ муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей города Бузулука "Центр дополнительного образования для детей "Содружество" за 2013 год Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Центр дополнительного обр...»

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ Иммуноэлектрофорез ОФС в агаровом гелеВводится взамен метода, изложенного в ФС 42-3874-99 Настоящая общая фармакопейная статья предназначена для исследования антигенного состава биологических материалов, а также для оп...»

«Протокол общественных слушаний по корректировке раздела "Охраны окружающей среды" к проекту "Модернизации Комплексного полигона переработки и размещения отходов ТОО "Вест Дала. Строительство и эксплуатация сооружений очистки сточных вод, полей испарения и полей биол...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.