WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«азастан Республикасындаы саяси партиялар мен оамды йымдарды ерекшеліктері. арахан мемлекетіні аумаын картадан крсетііз. 6-билет Мезолит ...»

VІІІ - Нса

1-билет

Адамзат баласыны Жер бетінде пайда болуы жніндегі кзарастар.

1867-1868жылдары «Уаытша ереже» мен 1886-1891жж. «Ережелерді» арасындаы згерістер.

1920-1924 жылдары аза АКСР- іні рамына біріктірілген жерлерді андай кімшілік- айматарды рамына кіргенін картаа белгілеіз.

2-билет

Адам баласыны биологиялы даму эволюциясы мен леуметтік йым формалары алыптасуы.

араралы петициясы жне оны тарихи маызы.

ХVІІІ асырдаы патша кіметіні отарлау саясатына арсы лт-азатты ктерілісті ауматарын картадан белгілеіз.

3-билет

Тркі дуіріні алыптасу кезеі мен олар туралы пікірлер.

1921-1922 жне 1930-1932 жылдардаы азастандаы аштыты зардаптарын салыстырыыз.

ХІХ асырды екінші жартысындаы патша кіметіні отарлау саясатына арсы лт-азатты ктерілістер орын алан ауматарды белгілеіз.

4-билет

Кенесары асымлы бастаан лт-азатты ктерілісті баса ктерілістерден айырмашылыы

1979ж. Целиноград оиасы мен 1986ж. желтосан оиасыны ерекшеліктері.

Есік оранынан табылан са ханзадасыны баскиімі мен аралы шаталынан табылан ттіде бейнеленген орта белгілерді жне айырмашылытарды анытаыз.

5-билет

Неолит дуіріні ескерткіштері.

азастан Республикасындаы саяси партиялар мен оамды йымдарды ерекшеліктері.

арахан мемлекетіні аумаын картадан крсетііз.

6-билет

Мезолит дуіріндегі згерістер.

асым мен Туке хандарды билігі кезіндегі ішкі, сырты саясаттарыны састытарын сипаттаыз.

азастанны 1920 жылдардан бастап болан астаналарын карта бойынша крсетііз жне болан жылдарын анытаыз.

7-билет

Трік аанаты

1822 ж. «Сібір ырыздары туралы ережені» масаты мен сипаты.

А Орда мемлекетіні аумаын карта бойынша крсетііз.

8-билет

има аанаты (саяси жадайы, шаруашылыы, мдениеті )

«ш жз» бен «Алаш» партиясын салыстырыдар.

Ноай Ордасыны аумаын карта бойынша крсетііз.

9-билет

ХV-ХVІ асырлардаы аын- жыраулар (Сыпыра,азтуан, Асанайы).

аза тарихында «аза» газетіні алатын орны.

3. Сатар мен Батыс Трік аанатыны оамды рылысын салыстыра отырып, сипаттаыз.

аан

Ябу,шад,елтебер,

бры,тархан

ара бдындар

Тат (л)

аан сайлаан лытар

10-билет

А.Македонскийді Са жеріне жорыы.

аза тарихында «Айап» журналыны алатын орны

ыпша мемлекетіні астаналарын карта бойынша белгілеіз

11-билет

Б.з.б. VІ. Парсыларды Са жеріне жорыы.

.Бкейхановты оамды-саяси міріне сипаттама берііз.

арахан мемлекетіні астаналарын карта бойынша белгілеіз.

12-билет

Са патшайымы Томирис

1937-1938 жж. жаппай репрессиялау шараларыны ауымы мен салдары.

гедей лысыны аумаын карта бойынша белгілеіз.

13-билет

азастан жеріндегі ежелгі тас дуірі (хронологиясы, тратары,ебек ралдары).

Ислам дініне дейінгі діни нанымдарды сипаттаыз.

Терминдерді маынасын кесте бойынша толтырыыз.

Милитаризм Метрополия Мобилизация Реквизиция Монархия

14-билет

1.азастан жеріндегі мезолит дуірі. (хронологиясы, тратары,ебек ралдары)

2.Апан революциясынан кейін рылан саяси партиялар мен аымдарды сипаттаыз.

3.Ты жне тыайан жерлерді игеруді жаымды жне жаымсыз жатарын кесте бойынша толтырыыз.

Нтижелері

Жаымды жатары

Жаымсыз жатары

Ты жне тыайан жерлерді игеру

15-билет

аза хандыыны мемлекеттік кімшілік - рылымы.

азастанда кеес кіметіні орнау ерекшеліктері.

азастандаы Уаытша кімет органдарыны атаран ызметін кесте бойынша толтырыыз.

Нтижелері

Жаымды жатары

Жаымсыз жатары

азастандаы Уаытша кімет

16-билет

Неолит дуіріндегі тоымашылы.

азастан Республикасыны ш тарматы билік жйесі.

1917 жылы рылан партияларды саяси ызметтерін салыстырыыз

«Алаш» партиясы «ш жз» партиясы

Басшылары Саяси ызметі азан революциясына кзарасы 17-билет

Ж.Баласани - лама аын.

ХІV асырдаы азастанны экономикалы жадайына талдау жасаыз.

лы Отан соысы жылдарындаы аза кеес дебиеті мен неріні дамуына лес осан тлаларды кесте бойынша толтырыыз.

Крнекті аын-жыраулар азаты ксіби композиторлары Танымал актерлер

18-билет

ХV асырдаы азастанны экономикалы жадайы.

Туке мен Абылай хандарды басару саясатын салыстырыыз.

Оыздарды саяси жадайы туралы кестені толтырыыз.

Оыздарды шапыншылы жорытары

19-билет

Кшпелілерді «а стилі»нері.

.А.Йасауиді тркі лемінде алатын орны мен рлі.

иматарды саяси жадайы туралы кестені толтырыыз.

иматарды жер шін соыстары

20-билет

теміс ажыны «Шыыснама» ебегі.

Алтын Орданы мемлекетіні рылымын сипаттаыз.

има мемлекетіні лауыны себептерін анытап, кестені толтырыыз.

Ішкі айшылы

Сырты айшылы

има мемлекетіні лауыны себептері

21-билет

Бар аламанлы – аын, жырау.

скери коммунизм саясатыны мні мен мазмнын сипаттаыз.

Кестені толтырыыз: «Алашы діни тсініктер»

Трлері Тсінік берііз

Тотемизм Анимизм Магия 22-билет

Энеолит заманындаы оамды ебек блінісі.

Желтосан ктерілісіні себептері мен сипаты, тарихи маызы. (1986ж.)

Андрондытар мен сатарды антропологиялы пішіндерін, састытары мен ерекшеліктерін салыстырыыз.

23-билет

VІІІ асыра дейінгі аза жеріндегі діни наным –сенімдер.

Азамат соысы мен шетел интервенттік соысты ерекшелігіне.

Ашель кезеіндегі дайклден табылан заттай дерекктерді

сипаттап, орналасан жерін картадан анытаыз.

24-билет

Біржан - Сал ожаллыны мірі мен шыармашылыы.

М.О.уезовты шыармаларыны лемдік дебиетте алатын орны

ызылрысбек, Ш.Улиханов, Шапаата тратарыны орналасан жерін картадан крсетііз.

25-билет

Андрондытарды онысы, ксібі мен трмысы.

азастанды парламентаризмні алыптасуына сипаттама берііз.

Неолит дуіріні тратарыны бірі арагірді орналасан жерін картадан ксетііз.

26-билет

1.азастан аумаындаы мезолит дуіріні тратары.

2.аза КСР-ны мемлекеттік егемендігі жніндегі декларация мазмны мен маызын ашып крсетііз

3.«Моол басыншылынан кейінгі жерге меншікті трлері жне ерекшеліктері» кестедегі малматтарды сйкестендірііз.

Інжу

Мемлекеттік жерлер

Тікелей хандарда арамаындаы жерлер

Шыыс тымдарыны жасау ретінде алан жерлер.

Дін иелеріні жерлері

Вафты жерлер

Хана адал ызмет істегендерге берілетін жерлер

Шаруаларды мліктік жерлері

27-билет

1.Аналы рулы ауым.

2. аза халыны жоарлара арсы азатты кресіндегі тарихи тлалар.

3.С.Сдуаасов мемлекет жне оам айраткері.

28-билет

Патриархат - аталы ру

2009 жылы азастандаы халы санаы, халыты этникалы жне леуметтік рылымындаы згерістерді сиаттаыз.

С.Торайыровты леуметтік ділеттілік пен халы аарту ісіндегі атаран ызметіне баа берііз.

29-билет

Алашы адамдарды оамды йымы.

1858 жылы аза шаруаларыны ктерілісіне сипаттаыз.

А. Имановты лт –азатты ктерілістегі орнына баа берііз.

30-билет

Орталы азастандаы ащель кезеіні ескерткіштері.

аза шыармашылыында ертеден келе жатан айтыс неріне талдау жасаыз.

. ашаубаевты аза неріндегі алатын орны.

Похожие работы:

«Перечень аккредитованных испытательных лабораторий (центров) и органов по подтверждению соответствия продукции и услуг по Северо-Казахстанской области Всего субъектов: 19 № Наименование Аттестат Реквизиты 1 ИЛ (комплексная лаборатория мониторинга загрязнения п...»

«Детско-юношеские и молодежные маршруты Республики Бурятия (октябрь 2014 г.) Детско-юношеские и молодежные маршруты Республики Бурятия П/П № Характеристика маршрута Название маршрута Описание маршрута Расположение (пункты, через которые пролегает маршрут), протяженность маршрута Трансфер МО "Баргузинский район" Экологический Пешеходный...»

«ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО Можете да изпратите попълненото заявление на е-мейл адрес: HYPERLINK mailto:office@cosmocert.bgoffice@cosmocert.bg С настоящото заявявам желанието си...»

«"здік авторлы бадарлама" Республикалы конкурсыны жеімпаздар мен жлдегерлеріні тізімі І дрежелі дипломдар Аты-жні Облысы, мектебі ызметі Авторлы бадарламаны атауы Аталиков Якуб Маыстау облысы, Мнайлы ауданы, №8 орта мектебі...»

«СПИСОК выпускников Школы молодого управленца, зачисленных в резерв руководящих кадров системы образования Калининградской области, выдвинутых на руководящие должности № п/пФИО Куда назначены Алехина...»

«Блэг сэдэв : Амьд бие махбодь 1-р блэг Эс эд Сэдэв 1.1 Биологийн шинжлэх ухааны судлах зйл Байгалийг амьгй ба амьтай байгаль гэж хоёр ангилна. Амьгй байгалийг сав ертнц, амьд байгалийг шим ертнц гэнэ. Байгаль ертнц нь байнгын хдлгнд оршдог бгд байгаль дээр болж буй йл явц, рчллтийг байгалийн зэгдэл гэх бгд тнийг дотор нь фи...»

«Автор: Оруджева Наталья Викторовна Название образовательного учреждения: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" Предмет: биология Тема: "Питание животных" Класс: 6 Учебно-методическое обеспечение: у...»

«Республикалы сырттай оу мектебіні биология пнінен 2015-2016 оу жылына арналан абылдау тапсырмалары. 8 сынып1. Ылалды тропикалы ормандаы ааштарды бтатарында тіршілік ететін орхидеяны ауа тамырлары андай тамырдан тзілген?2. Кдімгі трутовик гименофорыны рылымы андай?3.Топыра бетінде ніп келе жатан тымны тамыры, тымны орналасуына арамаст...»

«ПРОТОКОЛ общественных слушаний в форме открытых собраний по проекту "НПС "663км". Прием откачка нефти с НПС им. Т.Касымова" Дата проведения:26.08.2016 года Время проведения: 15-00 час Место проведения: зал заседаний офис по ул. Смагулова,12. Информация о п...»

«Государственное управление на основе открытых данных: перспективы развития Е.М. СтыринАннотация В работе рассматриваются перспективы использования открытых данных для стимулирования вовлеченности граждан в решение общественных проблем. На прим...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.