WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Можете да изпратите попълненото заявление на е-мейл адрес: HYPERLINK mailto:office С настоящото заявявам ...»

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

Можете да изпратите попълненото заявление на е-мейл адрес: HYPERLINK "mailto:office@cosmocert.bg"office@cosmocert.bg

С настоящото заявявам желанието си за включване в системата за контрол и сертифициране на биологични продукти на Космосерт АД в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 834/2007, (ЕО) 889/2008, (ЕО) 1235/2008 и националното законодателство и техните изменения.

Данни на оператора и на неговия представител

Фамилия Номер на личната карта Име Улица / Булевард, № : Презиме Община ЕГН Пощенски код ЕИК / ИН по ЗДДС Област Офис на НАП E-mail Телефон Мобилен Факс Консултант (ако има) Данни за стопанството (Ако е регистрирано юридическо лице)

Наименование Улица / Булевард, № : Дейност Община ЕИК / ИН по ЗДДС Пощенски код Офис на НАП Област Адрес за кореспонденция

(ако е необходимо)

Улица / Булевард, № : Град:

Пощенски код : Област :

Заявление

за вписване Заявление

при промяна 2.а Заявление

за разширяване 2.б Заявление

за намаляване Видове дейност Растениевъдство

Култивиране на гъби

Отглеждане на водорасли

Събиране на диворастящи

Животновъдство

Аквакултури

Пчеларство

Друго (опишете): FORMTEXT Износ за САЩ с еквивалентност EU-US

(попълнете и приложете OSP EU-US)

Продукти за сертифициране Моля, попълнете и приложете формулярът

План за първично производство

Сертифициране на други стандарти Моля, отбележете, ако се интересувате от сертифициране по някой от следните стандарти

BioSuisse

Demeter

Naturland

KRAV

AGRO 2.1.

AGRO 2.2, AGRO 7

GLOBALG.A.P.

Данни за човешкия потенциал и организацията на работния процес в стопанството

Брой лица участващи в производството на продукти подлежащи на сертифициране :

Администрация:Click here to enter text. Производство: На смени:Click here to enter text. Други: Общо:Click here to enter text. Click here to enter text.

Друга информация

Предприятието било ли е включвано в система за контрол на биологични продукти до сега? Да НеАко отговорът Ви е да, то моля назовете името на контролния орган и датата на преустановяване на сътрудничеството Ви с него!

....../....../......

Прилагате ли резюме на мерките и ангажиментите поети от представителя на стопанството в съответствие с производството, което подлежи на сертифициране? Да НеЖелаете ли да сертифицирате и производствена дейност във вашето стопанство? Приложете съответното заявление! Да НеДавате ли съгласие да предоставяме Ваши контакти и информация за сертифицираните от Вас продукти на заинтересовани страни? Да НеИмате ли право на намаление от таксата за сертифициране?

Моля отбележете категорията.

(Моля представете съответните документи) Успоредно вписване на повече от една дейност.

Успоредно вписване на членове на едно семейство.

Едновременно сертифициране по допълнителни стандарти.

Одобрени бенефициенти по Млад Фермер.

Използване на енергия от възобновяеми източници в стопанството.

Стопанства с неплододаващи култури.

Група производители с брой членове.........

Начин на плащане, Такса за разглеждане на първоначално заявление(Всяко забавяне на плащане ще доведе до забавяне на оценката на първоначалното заявление и цялостния процес на сертификация)

С банков превод по сметката на Космосерт Банка Пиреус BG06PIRB91701605296352

BIC / SWIFT Код: PIRBBGSF

Декларирам, че:

Имам законното право да кандидатствам за вписване в Системата за контрол на Космосерт АД.

Прочетох и съм съгласен да спазвам Регламенти (ЕО) 834/2007, (ЕО) 889/2008 и (ЕО) 1235/2008), националното законодателство и техните изменения, както и Ценоразписа и Правилника за сертифициране на Космосерт АД.

Не съм свързано лице с персонал на Космосерт АД, които ще извършва контрола и сертификацията на стопанството ми.

Предоставената от мен информация в този формуляр е вярна, точна и ясна и ще доведе до сключване на Договор между мен / представляваната от мен фирма и Космосерт АД.

Ще спазвам мерките и задълженията описани в Декларацията за мерките и задълженията на оператора за вписаните дейности (Растениевъдство и/или Животновъдство) и приемам данните от него да се използват за сключване на договор с Космосерт.

Подал/-а съм Заявление за вписване по електронен път и потвърждавам, че съм съгласен/-а и подкрепям всичко изложено по-горе, включително Декларацията.

Подпис на представителя на оператора:

Дата на подаване: Дата на подаване: FORMTEXT

Попълва се от КОСМОСЕРТ

№ на протокола/ Дата: Оценител: Дата на разглеждане:

Похожие работы:

«"АРХИТЕКТУРНАЯ ЭКОЛОГИЯ" Варианты контрольных вопросов1.Понятие об экологии как науке. Термины "сообщество", "популяция" применительно к поселениям разной численности – крупному городу и поселку.2.Природные экосистемы. Виды экосистем и влияние...»

«Контрольные работы. 9 класс. 1 четверть. Тема "Эволюционное учение". Часть 1.1. Мелкие систематические группы – виды, роды, семейства – в процессе эволюции возникают путем а) ароморфоза, б) идиоадаптации, в) биологического прогресса.2. В чём проявляется творчес...»

«СОДЕРЖАНИЕ 1 Общие положения.. 3 2 Учебный план.. 6 3 Календарный учебный график.. 7 4 Планируемые результаты обучения.. 8 5 Перечень знаний, умений и навыков врача-хирурга. 9 6 Блок 1. Дисциплины (модули) – теоретическая подготовка. 13 Хирургия.. 13 Общественное здоровье и здравоохранение.. 24 Педагог...»

«Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики Факультет мировой экономики и мировой политики Кафедра торговой политикиВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОНН...»

«Вопросы к вступительному экзамену в 8 естественнонаучный класс по интегрированному курсу "Естествознание" (биология, химия, физика).Экзамен состоит из 2-х частей: письменная – тест (по темам, представленным в списке) устное собеседование по...»

«Культурные растения полей, садов и огородов. Зорина Е.Г., учитель географии Предмет: "Живой мир" Класс: 5Цели и задачи урока: закрепить знания о классификации растений Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, картинки с изображением фруктов и овощей, музыкальная запись. Тип урока: комбинированный...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГР...»

«1866900457200-561975457200 Информационный листок №1: Водно-болотные системы очистки воды(Искусственные водно-болотные угодья) В девяти визит-центрах, принадлежащих Британскому тресту по водоплавающим птицам и водно-болотным угодьям (WWT), мы используем водно-бол...»

«Олимпиадные задания по биологии 7 класс (2015-2016 уч.год) Часть А Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа. Максимальное количество баллов, которое мож...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.