WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«мжілісінде бекітілді №6 хаттама «07» маусым 2017 ж. Оу ісі жніндегі проректор Хикметов А.К. 6М070100 - Биотехнология мамандыы бойынша ...»

л-фараби атындаы аза лтты УНИВЕРСИТЕТі

ылыми-дістемелік кеес

мжілісінде бекітілді

№6 хаттама «07» маусым 2017 ж.

Оу ісі жніндегі проректор

____________ Хикметов А.К.

6М070100 - Биотехнология мамандыы бойынша МАГИСТРАТУРАА ТСУ ЕМТИХАНЫНЫ

БАДАРЛАМАСЫ

АЛМАТЫ 2017

МАЗМНЫ

1. Маманды бойынша тсу емтиханыны масаттары мен міндеттері

«6М070100 – Биотехнология» мамандыы бойынша магистратураа тсу емтиханыны масаты оларды бакалавриатта алан білімдерін байау болып табылады. Сондай-а магистратураа тсушіні магистрлік білім беру бадарламасы бойынша оу кезінде алыптасатын арнайы зіретілігін игеруге ажетті мбебап зіреттілікке сйкестігін баалау болып саналады. Емтиханны міндеті болаша магистрантты апаратты іздеу, тадау, жйелеу, натылай алу абілеттілігін баалау; оу барысында болаша маманны азіргі заманы апараттарды олдана алуа дайындыын баалау; ылымда жне ндірісте азіргі кездегі ылыми жне практикалы мселелерді алыптастыра жне оларды шеше алатын, жоары оу орындарында оыта алатын, ртрлі биотехнологиялы ндірістерде жне йымдарда зерттеу жне басару жмыстарын табысты трде жргізе алатын абілетін баалау.

Емтихан трі – жазбаша.

2. Магистратураа тсуші тлаларды даярлы дегейлеріне ойылатын талаптар

азіргі заманы гендік жне хромосомалы инженерияны биотехнологияда пайдаланылатын дістерін білу; азіргі заманы биотехнологияны ртрлі саласынын жаа мселелерін тжырымдау жне зерттеу алу; сімдіктер, микроорганизмдер жне жануарлар биотехнологиясындаы саласындаы зерттеу міндеттерін жоспарлау жне жобалау, сімдіктер, жануарлар жне микроб клеткасыны даылдау техникасы; жоары німді штам продуценттерін алу дістері, оларды даылдау жне сатау жадайлары; ылыми негізде ебекті алыптастыру, алан білімдерін лабораториялы жне ндірістік жадайларда пайдалану.

3. Білім беру бадарламасыны пререквезиттері

«Биохимия», «Микробиология», «Жалпы жне молекулярлы генетика», «Биотехнология негіздері», «Молекулалы биология».

4. Емтихан таырыптарыны тізімісімдіктер клеткасыны куьтурасы. сімдіктер клеткасыны даылдау принциптері мен дістері. Даылданан клеткаларды биологиясы. оректік орталар. Клеткаларды даылдау жадайлары. Каллусты алу жне оны даылдау. Даылданан клеткаларды гетерогенділігі. Клеткаларды культурада суі.

сімдіктер биотехнологиясы. сімдіктер клетка культурасы биотехнологияны объектісі. Клетка культурасын биосинтетикалы ндірісте пайдалану. сімдіктерді клоналды кбейту жне оны тиімділігі. Клоналды микрокбейтуді дістері. in vitro прогамды жне постгамды сйкессіздік in vitro рытану.

Клеткалы инженерия. Протопласттарды бліп алу. мірше протопластарды алу. Протопласттарды даылдау. Протопласттар культурасында сімдіктерді регенерациясы. Протопласттарды араластыру. Соматикалы гибридизация. Даылданан клеткаларды згергіштігі жне оларды сімдіктер селекциясында олдану.

Клеткалы селекция. Клеткалы селекция дістері. Траты клеткаларды іріктеу. Индуцирленген мутагенез. Сомаклоналды варианттар. Сомаклоналды згергіштікті себептері. Сомаклоналды згергіштікке сер ететін факторлар.

сімдіктерді генетикалы инженериясы. Баса организмге ауыстырылатын гендерді алу. сімдіктерге тасымалдайтын гендерді векторлары. сімдіктер генетикалы инженериясыны перспективалары. в растения. Іn vitro жадайында генофонты сатау (гендер банкі). Клетка суіні баяулаы. Клеткаларды криосатау.

Микроорганизмдер биотехнологияда пайдаланатын технологиялы ндірістерді жіктелуі жне трлері. ндірісте баалы микроорганизмдерге ойылатын талаптар. Штамдарды технологиялы принциптері. ндірісте баалы микроорганизмдер селекцясыны негізгі дістері. Микроорганизмдерді сатау дістері.

Экологиялы таза жанар май трлері. Газ трізіді биогаз - жанар майды алу. Молекулярлы сутекті жанар май ретінде пайдалану. Этил спиртін жанар май ретінде олдану.

Органикалы ышылдарды ндірісі. Микроорганизмдер – ст, сірке, лимон, алма, итакон жне баса да органикалы ышылдарды продуценттері.

Микробиологиялы трансформация. Микробты трансформация тсінігі, пайдалану аймы, тиімділігі жне кемшіліктері. Стероидтты препараттарды алуда микробты трансформацияны пайдалану.

Ферменттер мен витаминдерді микробиологиялы ндірісі. Микроорганизмдер – ферментті препараттарды продуценттері жне оларды ндірісі. Витамин В12, рибофлавин, провитамин Д2, витамин С, каротин - провитамин А ндірісі. Микробты ферменттерді ндірісі жне пайдалануы. Иммобилизденген ферменттер (иммобилизация дістеріні тиімділігі, иммобилизация дістері, иммобилизденген ферменттерді пайдалану).

Аын суларды тазарту биотехнологиясы. Аын суларды тазартуды биологиялы дістеріні сипаттамасы. Аын суларды тазартуды дістеріні тиімділігі мен кемшіліктері. Аын суларды тазартуды биохимиялы дістеріні тиімділігі мен кемшіліктері.

Биогаз ндірісі. Органикалы алдытарды айта ндіруді жаа технологиясы, метанотенкте тетін ашу рдісіні сипаттамасы. Метантенкті микрофлорасын алыптастыру, симбиотикалы ауымдастытаы компонеттерді арым-атынасы.

Биоремедиация. Биогеотехнология. Органикалы ластаыштармен, ауыр металдармен жне радионуклеотидтермен ластанан топыратарды тазалауда биоремедиация негіздерін олдану. Металдар биогеотехнологиясы, бактериалды сілтісіздендіру, сілтісіздендіруде атысатын микроорганизмдер.

Биопрепараттар. Зиянкес жндіктер мен арам шптерге арсы микробты препараттар. Топыраты нарлатын микробты биопрепараттар.

Аын суларды тазалау. Аын суларды тазартуда аэробты жне анаэробты тазалау рдістері, оларды сипаттамасы. Аын суларды аэробты тазартуда пайдаланатын реакторлар. Гомогенды реакторларды сызба нсасы. Популяциялы мселелер. «Белсенді илды» алу мселесі. «Белсенді ил» алуды мселесін шешу.

ндірістік алдытарды айта деу. ртрлі алдытарды биологиялы айта деу ндірісі. Иммобилизденген клетка микрооганизмдерін ст нідірісіні алдытарын, ашу жне баса таамды ндірістерде пайдалану. Химиялы ндірістірді биологиялы айта деу мселелері.

Топыра биоремедиациясы. Органикалы ластаыштармен, ауыр металдармен жне радионуклеотидтермен жне баса токсикантармен ластанан топыра биоремедиациясы.Негізгі кезедері – биообъектілерді іріктеу, оларды даылдау дістері токсиканттарды бліп алу. Топыра микрооганизмдеріні сімдіктермен арым атынасы, маызы.

Амин ышылдар ндірісі. Микроорганизмдер – аминышылдарды продуценттері. Микроб синтезіні артышылытары. Даылдану жадайыны оптимизациясы.

Белоктар. Жй жне крделі белкотар, рылымы, мысалдыр. Белоктарды кеістіктегі орналасуы, біріншілік, еікншілік, шіншілік, тртіншілік белко рылысы. Белоктар асиеті жне функциясы. Ферменттер, жіктелуі, асиеті.

Кмірсулар. Жіктелуі, асиеті, рылысы, стереоизомерлері, функциялары. Моноанттар, олигоанттар, полианттар, асиеті, рылысы, функциялары.

Липидтер. Жіктелуі, асиеті, рылысы, триацилглицеридтер, фосфолипидтер, функциялары.

Витаминдер. Жіктелуі, трлері, функциясы. Майа ерігіш жне суа ерігіш витаминдер.

Нуклеин ышылдары. ДН, РН. Жіктелуі, асиеті, функциясы. Нуклеотидтер, нуклеозидтер, азотты негіздер. ДН репликациясы.

Метаболизм. Белок биосинтезі. Гликолиз, лимон ышылыны циклі, тыныс алу тізбегі. Май ышылдарыны синтезі. Мочевина циклы.

Генетика. Пн жне зерттеу дістері. Тым уалаушылы жне згергіштік туралы ым. Жанды материяны р трлі йымдастыру: молекулалы, хромосомды, клеткалы, организмды жне популяциялы дегейлердін тым уалаушылытын жне згергіштіктін зерттеу.

Тым уалаушылыты цитологиялы негіздері. Жасушаларды блінуі. Гибридологиялы дістері. Г.Мендель ашан тым уалау задылытары. Гаметалар тазалыы ережесі. Аналитикалы будандастырудын маынасы. Кптік аллелизм.

Аллельдік гендерді рекеттесуі. Толы (толымсыз) емес доминанттылы жне кодоминанттылы рекеттесуі. Жарышатану статистикалы баылау. Аллельді емес гендерді рекеттесуі: комплементарлы, эпистаз, полимерия. Модификатор гендері. Гендерді плейотропты рекеттесуі. Пенетрантты жне экспресивті гендерді рекеттесуі.

Жыныс хромосомалары. Жыныстыты гомо- жне гетерогаметасы. Жынысты аытау хромосомалы теориясы. Жыныспен тізбектелген тым уалау. Жыныс хромосомаларды брыс таралу жадайындаы тым уалау. Хромосомаларды біріншілік жне екіншілік брыс таралу.

Жынысты аытау балансты теориясы. Интерсекстер. Гинандроморфизм. Гендерді тіркесу. Кроссинговер. Кроссинговерді генетикалы жне цитологиялы длелі.

Мутациялы згергіштік. Генеративтік жне соматикалы мутациялар. Гендік, геномды, хромосомалы мутациялар. Молекулалы дегейінде мутация жне рекомбинация.

Популяцияны генетикалы рылымы. Харди-Вайнберга заы жне оны олдануы. Адам генетикасы. Тым уалауа бейім аурулар жне оларды пайда болу себебтері. Генетикалы код. Гендік функциясы.

Жануарлар биотехнологиясы пні жне дістері. азіргі биотехнологиясыны негізгі баыттары жне міндеттері. Зерттеу нысандары жне дістері. Молекулалы биология жне генетика – биотехнологияны тере негізі.

Тымуалаушылыты материалды негіздері. ДН жне РН. Бір организм денгейіндегі ры геномыны ртрлі лпаларыны соматикалы клеткаларыны негізгі массасыны геномыны бірдейлігі.

Жануарларды жасанды рытандыру. Жануарларда жасанды рытандыруды негізгі кезедері (лабораториялы тышандар мысалында). Химерді алу бойынша зерттеу тарихы. Бірінші реттік жне екінші реттік химеризм.

Жануарларды клондау. Жануарларды клондауды зерттеу тарихы. Ядроларды енгізу арылы клондау дісі. Жмырта жасушасы энуклеациясыны дістері.

Генетикалы трансформация. Генетикалы трансформация бойынша зерттеулерді даму тарихы. Жануарлар жасушаларына бтен ДН енгізу дістері. Криоконсервация туралы тсінік. Генетикалы ресурстарды сатауды бірден-бір жолы гаметалар мен эмбриондарды криоконсер-вациялау.

Таамды биотехнология. Таамды биотехнология пні жне дістері. нды німдерді алуда ашыту ндіріснде пайдаланатын микроорганизмдер. Оларды биохимиялы маызы.

Ашыту ндірісіні микробиологиялы негіздері. Спирт ндірісі. Этил спирті, ацетон, бутанол ндірісінде олданатын микроорганизмдер.

Сыра ндіру. Сыра айнату. Ашып жатан жас сырада тетін микробиологиялы процесстер.

Шарап ндірісі. Сірке ышыыл жне ст ышыыл бактериялар жне оны шарап ндірісінде маызы. Маызы жне технологиялы рдісті кезедері. Саыраулатар –шарап ндірісіні зиянкестері.

Нан ндірісі. А жне арабидай нынан жасалынан амырды микрофлорасы. амырдаы микроорганизм тіршілігін стимуляциялау.

Ст ндірісі. Ст німдерін алу. Ст ндірісіндегі німдер трлері. Ст ндірісінде олданылатын микрооранизмдер сипаттамасы.

Органикалы ышылдар. Сірке, лимон, алма, итакон жне баса да органикалы ышылдарды микроорганизмдер продуценттері жне оларды таам ндіріснде олдану. Органикалы ышылдарды алуда технологиялы ндірісті кезедері.

Биотехнологиялы ндірісті негізі – микроорганизмдер. Микроб клеткасыны метаболтиттік ерекшеліктері. Спирттік, ст ышылы, пропион ышылы, май ышылы ашупроцесіне атысатын микроорганизмдеріне сипаттама беру.

Биотехнологиялы ндірістік шикі зат базасы. Шикі зат кздері. оректік орталарды жіктелуі.

Периодты даылдау. Периодты даылдауда микроорганизмдерді су ерекшелігі, су исыыны сипаттамасы, пайдалануы. Беттік су, тере су дістрі.

здіксіз даылдау. здіксіз даылдау кезіндегі микроорганизмдерді ерекшелігі, хемостат, турбидостат, оксистат. Салыстырмалы сипаттамасы, олдану.

Биотехнологиялы ндірісті соы німдерін алуда бліп алу жне тазалау дістері. Сепарация. Флотация. Фильтрация. Центрифугирлеу.

5. сынылатын дебиеттер тізімі

Негізгі дебиет:

Валиханова Г.Ж. Биотехнология растений, изд-во «Конжык», 1996.

Алмагамбетов К.Х. Основы биотехнологии. Астана, 2006. -224 с.

Тихонов И.В., Рубан А.И. и др. Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2005, 792 с.

Антипова Л.В., Жаринов А.И. Прикладная биотехнология. Воронеж. ВГТА. 2001, 332 б.

Клунова С.М., Егорова Т.А., Живухина Е.А. Биотехнология. М., «Академия», 2010. – 256 с.

Загоскина Н.В., Назаренко Л.В., Калашникова Е.А., Живухина Е.А. Биотехнология: теория и практика. М., : Оникс, 2009. – 496 с.

Сазыкин Ю.О., Орехов С.Н., Чакалева И.И. Биотехнология. М., «Академия», 2006.

Промышленная микробиология: Учебное пособие / Под ред. Н.С. Егорова. - М.: Высшая школа, 1989. - 688 с.

Биотехнология: Учебное пособие для вузов в 8-ми кн. - М.: Высшая школа, 1987.

Экологическая биотехнология: пер. с англ./ Под ред. К.Ф.Форстера, Д.А.Дж. Вейза.- Л.: 1990.- 384 с.

Телитченко М.М.. Введение в биохимическую экологию.- М., 1990 

Голицын, А.Н.. Основы промышленной экологии.- М., 2002 

Ротмистров М. Н., Гвоздик П. И. И др. Микробиологическая очистка воды. Киев: Наукова думка, 1988.

Мазур И.И. Курс инженерной экологии.- М., 2001.

Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия; Учебник для вузов, М. Дрофа, 2004. 638 с.

Северин Е.С., Алейникова Т.Л., Е.В.Осипов. Биохимия. М.Медицина,2000.

Кольман Я., Рём К.-Г. Наглядная биохимия. 2-е изд.: Пер с нем.-М.: Мир, 2004.- 469 с.

Бакай А.В., Кочиш И.И., Скрипниченко Г.Г. Генетика. М.: Колос, 2007. – С. 448.

Коничев В.В. Молекулярная биология. Москва, 2008.

Жимулев С.Г. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск. Изд-во Сиб. АН. 2006. – С.478.

Максимов Г.В., Степанов В.И., Василенко В.Н.. Сборник задач по генетике. Под ред. М.В.Супотницкого. Москва. «ВУЗовская книга». 2001. С. 135.

Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. "Высшая школа", 1989.

Алиханян С.И. и др. Общая генетика. М., “Высшая школа”. 1985.

Орлова Н.Н. Сборник задач по общей генетике. М., МГУ, 1982.

Серов О.Л. Перенос генов в соматические и половые клетки. Новосибирск. 1985.

Карш Фр. Дж. Гормональная регуляция размножения у млекопитающих. Под ред. К.Остина, Р.Шорта.- Москва “Мир”.-1987.

Эрнст Л.К. Трансплантация эмбрионов сельско-хозяйственных животных. М., 1989.

Завертяев Б.П. Биотехнология в воспроизводстве и селекции крупного рогатого скота. Л., Агропромиздат,1989.

Муромцев Г.С. и др. Основы сельскохозяйственной биотехнологии. Москва ВО «Агропромиздат», 1990.

Р.Е. Спиер, Дж. Гриффитс. Биотехнология клеток животных. Москва, ВО «Агропромиздат» 2 тома. 2000.

Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. М. Мир, 2002. 589 с.

Корочкин Л.И. Биология индивидуального развития (Генетический аспект) М. МГУ, 2002, 264 с.

Шевелуха В.С., Калашникова Е.А., Воронин Е.С. и др. Сельскохозяйственная биотехнология. 2-е изд. М. Высшая школа, 2003.

Щелкунов С.Н. Генная инженерия. Новосибирск. Изд-во Новосибирского государственного университета. 2004.

Гапонов К.П. Процессы и аппараты микробиологических пройзводств.- М.Легкая и пищевая промышленность. 1981.- 240с.

Основы промышленной биотехнологии: Учебник для вузов/под ред. В.В.Бирюкова. – М: «Колос» 2004.

Введение в биотехнологию: /под ред. М.Е. Беккер. – М.: Пищевая промышленность. 1978.

Биотехнология: /под ред. М.Д.Егоров и др. – М.: Высшая школа 1987.

Мосичев М.С., Складнев А.А., Котов В.Б. Общая технология микробиологических производств. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 263с.

Промышленная микробиология / Под ред. Н.С. Егорова —М.: Высшая школа, 1989. -688с.

А.Ю.Жвирблянская, О.А.Бакушинская. Микробиология в пищевой промышленности. 1975.-С.501.

Промышленная микробиология // Под общей редакцией проф. Н.С.Егорова, Москва, "Высшая школа". 1989. - С.688.

Елинов Н.П., Биотехнология, СПб.: Наука, 1995.- С.600.

Альберт Сассон., Биотехнология: Свершения и надежды. Москва, "Мир", 1987.-С.404.

осымша дебиет:

Кершанская О.В. Генетическая инженерия растений. Практический подход. Алматы, 2007. -152 с.

Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. М.: изд. Мир. 2002.

Алмагамбетов К.Х. Основы биотехнологии. Астана, 2006 г.

Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. М., «Мир», 2002.

Сельскохозяйственная биотехнология. М.: Высшая школа, 2003.

Беккер М.Е., Лиепиныш Г.К., Райпулис Е.П. Биотехнология. «Агропромиздат», 1990.

Воробьева Л.И. Промышленная микробиология. 1989. С.294

Варежкин Ю. М., Михайлова А. И., Терентьев А. М. Методы интенсификации процесса биологической очистки сточных вод. М., 1987.

Юровская Е. М. Микробиологическая очистка промышленных сточных. Киев: Здоровье, 1984.

Данилович Д. Л., Монгайт А. И. Анаэробная очистка концентрированных сточных вод. М., 1989.

Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. М.: Стройиздат, 1988.

Органические соединения в окружающей среде: экологический аспект.- Алматы, 2004 

Мазур И.И. Курс инженерной экологии.- М., 1999.

Константинов В.М.. Экологические основы природопользования.- М., 2001.

Березин И.В., Савин Ю.В.. Основы биохимии. 1990. Т. 1.

Анисимов А.А.и др. Основы биохимии. Москва. Высшая школа, 1986.

Топорнина Н.А., Стволинская Н.С. Генетика человека. Практикум для ВУЗов. Москва. Гум. Изд. Центр ВЛАДОС. 2001. - С.96.

Айала Д., Кайгер Дж. Современная генетика. "Мир", М.,1988.

Гершензон С.М. Основы современной генетики. Киев, 1979.

Морозов Е.И., Тарасевич Е.И., Анохина В.С. Генетика в ответах и вопросах. Минск, 1989.

Тихомирова М.М., Ватти К.В. Руководство к практическим занятиям по генетике. Просвещение, 1982.

Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека. Т.1-2. "Мир", М.,1990.

Льюин Б. Гены. М., Ми, 1987.

Сингер М., Берг П. Гены и геномы. М.: Мир, 1998.

Гилберт С. Биология развития. В 3-х томах. Биология развития. М. Мир, 1993.

Мак-Ларен Э. Химеры млекопитающих, М. Мир, 1979

Бландова З.К. и др. Линии лабораторных животных для медико-биологических исследований. М., 1983.

Фрешни Р. Культура животных клеток. М., 1989.

Мурзамадиев А.М., Ертаев Е.Е., Салыкбаев Т.Н. Биотехнология в воспроизводстве овец.- Алма-Ата: Гылым, 1992.- 88 с.

Альбертс Б. и др. Молекулярная биология клетки. В 3-х томах. М. Мир, 1994.

Серов О.Л. Биология развития. Новосибирск. Изд-во Новосибирского университета. Сибирское университетское издательство.1999.

Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск. Изд-во Новосибирского университета. Сибирское университетское издательство. 2002. 459 с.

Бочков Н.П. Клиническая генетика. Издание 2-е. Москва. Гэотар-мед. 2002.

Корочкин Л.И. Геном. Клонирование. Происхождение человека. М. Век 2. 2004.

Маниатис Г. и др. Методы генетической инженерии. Молекулярное клонирование. Методы. М., 1984.

Воробьева Л.И., Промышленная микробиология. М., 1989

Ауэрман Л.Я., Технология хлебопекарного производства. М., 1972

Биохимические основы микробиологических производств. Киев, 1981.

Бейли Дж., Д. Оллис. Основы биохимической инженерии (в 2-х т.) М.: Мир, 1989, - С. 686.

Бурьян Н.И., Тюрин Л.В., Микробиология виноделия. М.,1977.

Главачек Ф., Лхотский А.Пивоварение /Пер. с чешск. М., 1981.

Грачева И.М, и др. Технология микробных белковых препаратов, аминокислот и жиров. М., 1980.

Антибиотики: /под ред. В.Смирнова. – Киев.: Высшая школа 1989.

Биотехнология. Свершения и надежды: /под ред. А. Сассон. – М.: Мир 1987.

Антибиотики. / под ред. Д. Панчини, Ф. Пареин- М. Мир 1987.

Ферментация и технология ферментов./ под ред. Д.И. Вонч и др.-М. Легкая и пищевая промышленность 1983.

Шлегель Г. Общая микробиология. М.: Мир, 1987, 567 с.

Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология. М.: МГУ, 1992, 448 с.

Шупшибаев К.К. Производства на основе иммобилизованных биокатализаторов. Учебно-методическое пособие. Алматы, Казак университетi, 2004, - 99с. 1998. –479с.

Жубанова А.А. Основы биотехнологии. В 3-х частях. Уч. Пособие для студентов КазГУ. Ч.3. Инженерная энзимология, 1994. – 34с.

Березин И.В., Клячко Н.Л. и др. Биотехнология: Учебное пособие для вузов в 8-ми томах. Т.7. Иммобилизованные ферменты. –М.: Высшая школа, 1987. –159с.

Березин И.В., Клесов А.А. и др. Биотехнология: Учебное пособие для вузов в 8-ми томах. Т.8. Инженерная энзимология. – М.: Высшая школа, 1987. –143с.

6. Білімдерді баалау жйесіні шкілі

ріптік жйе бойынша баасы Баллдарды санды эквиваленті %-тік мазмны Дстрлік жйе бойынша баасы

А 4,0 95-100 здік

А- 3,67 90-94 В+ 3,33 85-89 Жасы

В 3,0 80-84 В- 2,67 75-79 С+ 2,33 70-74 анааттанарлы

С 2,0 65-69 С- 1,67 60-64 D+ 1,33 55-59 D- 1,0 50-54 F 0 0-49 анааттаннарлысыз

Eмтиханды ткізу барысында білімдерін баалау келесі критерийлерге сйенеді:

Eмтиханды ткізу барысында білімдерді баалау келесі критерийлерге сйенеді:

«здік» баа – барлы бадарламалы материал бойынша тере білім, арастырылып отырылан рдістер мен былыстарды мні мен зара байланысын тсіну, пнні негізгі тжырымдамалары бойынша наты білім, емтихан билетіні барлы сратары мен емтихан комиссиясы мшелеріні осымша сратарына логикалы трыда дйекті, маыналы, толы дрыс жне наты жауаптар, сратара берілген жауаптарда барлы сынылан дебиетті ажетінше олдану.

«Жасы» баасы – барлы бадарламалы материал бойынша наты жне толы білім, арастырылып отырылын рдістер мен былыстарды мні мен зара байланысын дрыс тсіну; жекелеген сратар бойынша ескертулерді еркін тзетуде дйекті, маыналы, дрыс жне наты жауаптар.

«анааттанарлы» баасы – бадарламаны негізгі сратарын тсіну жне наты білім, ойылан сратара атесіз жауаптар, емтихан абылдаушыларды кмекші сратары арылы маызды емес ателер мен длелсіздіктерді жоя білу, сратара жауап беруде сынылан дебиетті жеткіліксіз дрежеде олдану.

«анааттанарлысыз» баасы – негізгі сратарды біреуіне болса да дрыс жауап бермеу, жауапта дрекі ателерді болуы, арастырылып отыран сратарды тсінбеу, осымша сратара сенімсіз жне дл емес жауаптар.

Похожие работы:

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ЗабГУ") Факультет Строительства и экологии Кафедра Безопасность жизнедеятельностиУЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для студе...»

«УДК 33:66 Экономическая эффективность плазмохимического метода переработки промышленных и бытовых отходов В.Ю. Рогов, А.В. Зарецкий, Ж.И. Лобанова, М.А. Макаров Национальный исследовательск...»

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №6КУРС ЛЕКЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА" Составитель, К.П.Н., преподават...»

«Для правильного функционирования микробиологической лаборатории исключительно важное значение имеет размещение и состав производственных помещений. Размещаются помещения для микробиологических работ в отдельной секции здания с изолированным входом. Они должны быть обеспечены электроэнергией, горячим и холодным водоснабжением, газом, снабжены...»

«Соответствие результатов экзаменов в 2014 году в различных системах оценивания Общеобразовательный предмет Количество выпускников, сдававших экзамен Установленная шкала перевода для выставления отметок в аттестат Количество учащихся, набравших максимальный первичный балл Средний балл по 5-балльной шкале Средний первич...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждениевысшего профессионального образования"СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ МЕДИЦИНСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ Методические указания по самостоя...»

«Республикалы сырттай оу мектебіні биология пнінен 2015-2016 оу жылына арналан абылдау тапсырмалары. 8 сынып1. Ылалды тропикалы ормандаы ааштарды бтатарында тіршілік ететін орхидеяны ауа тамырлары андай тамырдан тзілген?2. Кдімгі трутовик гименофорыны рылымы андай?3.Топыра бетінде ніп келе жатан тымны тамыры, тымны орналасуына арамастан тік...»

«Тематическая диагностическая работа по БИОЛОГИИпо теме "Клетка. Размножение и развитие организмов" 10 класс Вариант БИ00201 Район Город (населённый пункт) Школа Класс Фамилия Имя Отчество Инструкция п...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.