WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«1. Кпжылды мгі жасыл шптектес сімдік A) арша B) ырыбуын C) плаун D) араай E) шырша 2. Даражарнаты сімдік A) Бамбук B) ауын C) Кнбаыс D) ...»

Биология

Бір дрыс жауабы бар тапсырмалар

1. Кпжылды мгі жасыл шптектес сімдік

A) арша

B) ырыбуын

C) плаун

D) араай

E) шырша

2. Даражарнаты сімдік

A) Бамбук

B) ауын

C) Кнбаыс

D) Асаба

E) арбыз

3. ызыл балдыр

A) нереоцистис

B) ламинария

C) саргассум

D) улотрикс

E) плюмария

4. Балыты дене салмаын згертетін мшесі

A) торсылдаы

B) йры жзбеанаты

C) бйір сызыы

D) ара жзбеанаты

E) миы

5. Жалан ая тзіп, дене пішінін немі згерте алатын арапайымдылар

A) споралылар

B) саркодиналар

C) домаланылар

D) талшытылар

E) кірпікшелілер

6. Е алаш ішекуыстыларда пайда болды

A) зршыару жйесі

B) жйке торы

C) аналь тесігі

D) арапайым кзше

E) мезодерма абаты

7. кпені сыртын аптайтын жа абыша

A) бронхиолла

B) плевра

C) сірабы

D) аорта

E) альвеола

8. Ядро абышасыны ішіндегі уысты толтырып тратын сйыты

A) плазмалемма

B) кариоплазма

C) вакуоль

D) ядрошы

E) гиалоплазма

9. ДН жіпшелерінен тратын созылыы тыыз денешік

A) центромера

B) ядро

C) центриоль

D) хромосома

E) ядрошы

10. Крделі маса глшоыры бар сімдік

A) жгері

B) арабидай

C) глшетен

D) сбіз

E) орамжапыра

11. Тнге арай теізді нра блейді

A) лейшмания

B) опалина

C) тншыра

D) эвглена

E) трипаносома

12. Дене пішіні біржасушалы арапайымдара сас, маызы зор жмыр рт

A) слік

B) шкіррт

C) бауырсорыш

D) зымыра

E) ішексоры

13. йы безіні зегі ашылады

A) тік ішекке

B) ауыз уысына

C) лтабара

D) асазана

E) ешке

14. Адам тынышты кйде тыныс аланда жтылатын ауа млшері

A) 200 мл

B) 3500 мл

C) 100 мл

D) 1500 мл

E) 500 мл

15. Модификациялы згергіштікті зерттеу дісі

A) статистикалы

B) физикалы

C) химиялы

D) генетикалы

E) микробиологиялы

16. Латимерияны осы кнге дейін згеріссіз тіршілік етуі

A) озаушы срыптау

B) олдан срыптау

C) тратандырушы срыптау

D) дістемелік срыптау

E) масатсыз срыптау

17. Домината (басым) принципін ашты

A) А.А. Ухтомский

B) Н.И. Пирогов

C) И.М. Сеченов

D) И.И. Мечников

E) И.П. Павлов

18. ан йымайтын, тым уалайтын ауру

A) гемофилия

B) гипотония

C) инсульт

D) гипертензия

E) анемия

19. 50 жылда ана жеміс беретін сімдік

A) кдімгі араай

B) жатаан шырша

C) зеравшан аршасы

D) секвоя

E) самырсын

20. Жабы тымды сімдіктерге тн

A) спорамен кбейеді

B) буындар мен буын аралыы кп

C) зооспора тзеді

D) жеміс тзбейді

E) кбею мшесі – гл

21. Цианобактерияларды сырты боялан блігі:

A) Плазмалемма

B) Кариоплазма

C) ХроматоплазмаD) Лейкопласт

E) Орталы плазма

22. Шыбынны аузы

A) сорушы

B) шаншып-сорушы

C) кеміруші

D) сзіп жалаушы

E) кеміріп-жалаушы

23. Шеміршекті балы

A) майшаба

B) скат

C) шортан

D) бахтах

E) сазан

24. абыраларды алдыы жаы байланысады

A) жауырынмен

B) жамбаспен

C) тссйекпен

D) банамен

E) шйдемен

25. Нейронны зын сіндісі

A) Дендрит

B) Синапс

C) Нейроглия

D) озу

E) Аксон

26. Нруызды бірінші реттік рылымындаы байланыс

A) сутектік

B) пептидтік

C) коваленттік

D) сульфидтік

E) азотты

27. Нруыз молекуласыны синтезделуінде матрицаны рлін атарады

A) моносахаридтер

B) май ышылы

C) нуклеин ышылдары

D) дисахаридтер

E) полисахаридтер

28. аланша безі блетін гормон:

A) Инсулин

B) Тироксин

C) Адреналин

D) Тимозин

E) Паратгармон

29. А сламаны асорыту жйесі

A) жтынша, кеірдек, ішек

B) жтынша, аналь тесігі, жемсау

C) ішек, аналь тесігі, бауыр

D) ауыз, жтынша, ішек

E) ауыз, еш, аналь тесігі

30. Тоішекте жреді

A) нжісті алыптасуы

B) арын сліні блінуі

C) тті тзілуі

D) оректік заттарды лимфаа сіуі

E) кмірсуларды ыдырауы

31. Сілекей рамындаы бактерияларды жоятын фермент

A) пепсин

B) муцин

C) мальтаза

D) амилаза

E) лизоцим

32. Гомологты хромосомаларда орналасан гендерді бір-біріне ауысуы нтижесінде пайда болады

A) йлесімді згергіштік

B) тітіркенгіштік

C) олайсыз жадайлармен крес

D) модификациялы згергіштік

E) бейімделушілік

33. Сйекке иілгіштік серпімділік асиет береді

A) бейорганикалы зат

B) тздар

C) органикалы зат

D) су

E) минералды зат

34. Шымтезек мгіні рылыс ерекшелігі

A) жеміс, гл

B) ауашаы болады

C) саба, жапыра, тамыр

D) жапыратары ыланды

E) саба, жапыра, ризоид

35. Крделіглділер тымдасына тн

A) жемісі – бршаап

B) глдері тілше, шыра трізді

C) жемісі – жидек, ауаша

D) глшоыры – сыпыртыгл

E) жемісі – бршаын

36. Бидайды, арабидайды сабаы

A) ысаран

B) тбіртек

C) жатаан

D) рмелегіш

E) сабансаба

37. Медузаны денесінде болмайтын блік

A) табан

B) жйке торы

C) аузы

D) армалауыш

E) уыс

38. Жзетін с

A) шаала

B) ккс

C) бркіт

D) пингвин

E) сар

39. Аузы кеміріп-жалаыш бунадене

A) балара

B) шыбын

C) андала

D) кбелек

E) маса

40. Кзді ішкі рылысы крделі абыы

A) тамырлы абы

B) торлы абы

C) а абыша

D) аса абы

E) нрлы абы

41. Доа трізді иілген жалпа сйек

A) топан жілік

B) ортан жілік

C) тс

D) шыбы сйек

E) абыра

42. Фотосинтезді араы фазасында синтезделеді

A) сілтілер

B) су

C) минералды тздар

D) дисахаридтер

E) ышылдар

43. Жасуша мембранасыны сйытыты абылдауы

A) экзоцитоз

B) пиноцитоз

C) фагоцитоз

D) эктоцитоз

E) амитоз

44. Жапыраы ауырсын трізді торлы жйкеленген сімдік

A) йекі

B) жолжелкен

C) жгері

D) терек

E) бидай

45. Орман сы

A) аз

B) бркіт

C) йрек

D) пингвин

E) тоылда

46. Шала трленіп дамитын бунаденелі

A) шегіртке

B) оыз

C) кбелек

D) мырса

E) маса

47. Тынысалуды жиілететін гормон

A) паратгормон

B) адреналин

C) глюкагон

D) тимозин

E) инсулин

48. Жарыта тарылып, араыда лаятын кз мшесі

A) арашы

B) аса абы

C) шыны трізді дене

D) кзбрша

E) а абы

49. Тыныс алуды негізін салан алымдар

A) Т. Шванн, М. Шлейден

B) М.В. Ломоносов, А.Л. Лавуазье

C) Э. Геккель, Ф. Мюллер

D) Ж.Б. Ламарк, К. Линней

E) Р. Гук, А.В. Левенгук

50. Бауырдан блінетін сл

A) Сілекей

B) т

C) Тз ышылы

D) Гормон

E) Фермент

51. Кеуде уысын тзетін сйектер

A) тс, толарса, жамбас

B) сегізкз омырталары, жауырын, жамбас

C) мойын омырталары, бана, шйде

D) ара омырталары, абыралар, тс

E) бел омырталары, абыралар, топан жілік

52. Физикалы мутаген

A) пестицид

B) колхицин

C) радиоактивті суле

D) никотин ышылы

E) этиленамин

53. Бактерия тіршілігінде спора тзу процесіні маызы

A) оректену шін

B) шоырлану шін

C) кбеюге атысу шін

D) жасушаны блінуі шін

E) орану шін

54. Е алаш сйекті балытарда пайда болан мше

A) аналь тесігі

B) желбезек

C) бауыр

D) уы

E) бйрек

55. Денедегі заымданан немесе жойылып кеткен мшелер мен лпаларды алпына келуі

A) денатурация

B) дупликация

C) регенерация

D) дегенерация

E) эволюция

56. Шаянтріздестерге жатады

A) кбелек

B) инелік

C) арарт

D) кене

E) циклоп

57. шбрышты жалпа сйек

A) жамбас

B) бана

C) абыра

D) омырта

E) жауырын

58. Кпабатты эпителийден тратын тері абаты

A) пеликулла

B) эпидермис

C) май клетчаткасы

D) плазмолемма

E) наыз тері

59. Т. Морган заы

A) туелсіз тым уалау

B) згергіштік

C) тіркесіп тым уалау

D) ажырау

E) тымуалаушылы

60. Рибосоманы негізгі ызметі

A) нруыз молекуласын синтездеу

B) энергия жинатау

C) май ышылын ыдырату

D) кбеюге атысу

E) суды сііру

61. андауыршаны орталы жйке жйесіні ызметін атарады

A) жйке торы

B) ми

C) жйке ттігі

D) жйке тйіндері

E) жлын

62. Цитоплазмасында бір лкен, бір кіші екі ядросы бар жндік

A) Кірпікшелілер

B) Тамыраятылар

C) Споралылар

D) Талшытар

E) Саркадиналар

63. анны юына атысатын нруыз

A) фибриноген

B) миозин

C) гемоглобин

D) актин

E) альбумин

64. Тірі жйелерді сырты жне ішкі серге жауап айтара алу асиеті

A) озышты

B) зін-зі реттеу

C) Тітіркенгіштік

D) озалыс

E) Кбею

65. Биогеографиялы айматарды ажыратан алым

A) В.И. Вернадский

B) А. Уоллес

C) Г. Мендель

D) Ч. Дарвин

E) В.В. Докучаев

66. Жректі о жа блігіндегі апаша

A) ш жатаулы

B) бір жатаулы

C) ш уысты

D) екі уысты

E) ос жатаулы

67. Кзді мимен байланыстыратын кру жйкесі шыатын жер

A) арашы

B) сары да

C) нрлы абы

D) соыр да

E) кзбрша

68. Опарин-Холдейн болжамын сына тжірибемен длелдеген алым

A) Э. Геккель

B) А. Левенгук

C) С. Миллер

D) Луи Пастер

E) Д. Тиндаль

Бір немесе бірнеше дрыс жауабы бар сратар

1. ынадан алынады:

A) ант, бояу

B) лакмус

C) сірке ышылы

D) спирт

E) балауыз

F) жасуны

G) темір

H) карбол ышылы

2. Біржасушалы балдырлара жатады:

A) хламидомонада

B) хлорококк

C) кладофора

D) спирогира

E) каулерпа

F) хлорелла

G) ульва

H) улотрикс

3. Пластидтер:

A) ядро

B) цитоплазма

C) рибосома

D) вакуоль

E) абыша саылауы

F) хлоропласттар

G) хромопласттар

H) лейкопласттар

4. Сырты секреция бездеріне жатады:

A) сілекей

B) тер

C) аланша

D) йы

E) айырша

F) гипофиз

G) эпифиз

H) ст

5. Хромосомааралы згерістерге хромосоманы бір блігіні оан сас емес баса бір хромосомамен ауысып кетуі:

A) дефишенсия

B) инверсия

C) делеция

D) дупликация

E) аутоплоидтар

F) аллоплоидтар

G) мутация

H) транслокация

6. Саыраулатарды жануарлара тн белгілері:

A) жасушасында алы абышасы болады

B) жасушасы болмайды

C) оректік ор заты – крахмал

D) дайын азалы заттармен оректенеді

E) анша тіршілік етсе, сонша се береді

F) жасуша абышасы нруызды-хитинді

G) бір орыннан озалмайды

H) хлоропластары болмайды

7. Денесінде баалша болатын арапайым:

A) сувойка

B) балантидий

C) кебісше

D) трипаносома

E) амеба протей

F) бодо

G) арцелла

H) лямблия

8. Бунаденелілерді ересек кйі

A) финна

B) шаба

C) уырша

D) уылдыры

E) ры

F) имаго

G) дернсіл

H) нимфа

9. Кру аймаы орналасады

A) орталы жлге артында

B) сенсорлы самай шегінде

C) имыл-озалыс мадай шегінде

D) самайда

E) иіс сезу орталы жлгеде

F) шйдеде

G) дм сезу тбе шегінде

H) кру тбеде

10. Жтыншаты ызметі:

A) ауаны жылытады

B) асорытуа атысады

C) таамды сатауа атысады

D) шы тттіні сезеді

E) тыныс алуа атысады

F) сілекей бледі

G) ауаа толы уыс

H) иісті абылдайды

11. Бйректі ызметін реттеуге атысатын гормон:

A) вазопрессин

B) окcитоцин

C) тироксин

D) паратгормон

E) меланофор

F) адреналин

G) инсулин

H) тимозин

12. ос мембраналы органоидтер:

A) тилокоид

B) рибосома

C) центриоль

D) хлоропласт

E) талшытар

F) ядро

G) лизосома

H) мембрана

13. абыршатылар отрядыны кілдері:

A) гаттерия

B) тасбаалар

C) былылар

D) стар

E) жыландар

F) крокодильдер

G) миногалар

H) миксиналар

14. Кпармалауышты маржандар:

A) латы медуза

B) планула

C) теіз ауырсыны

D) гидра

E) цианеа

F) айышты медуза

G) тбірауызды медуза

H) актиния

15. ол сйектеріне жататындар:

A) абыра

B) топан жілік

C) асыты жілік

D) білезік сйек

E) крі жілік

F) ортан жілік

G) толарса

H) омырта

16. Жрек абырасыны абаттары:

A) о жа арынша

B) эндокард

C) эпикард

D) сол жа арынша

E) екі жрекше

F) екі арынша

G) жатаулар

H) миокард

17. Глшоыры себет сімдіктер:

A) сбіз, аскк

B) баба, гейшп

C) айы, кктерек

D) адамтамыр

E) жзім, тары, кріш

F) араат, ырыабат

G) глкекіре

H) кнбаыс

18. ауаша жемісті сімдіктер:

A) асбрша, беде

B) баба, кнбаыс

C) арпа, бидай, тары

D) медуана

E) сасы медуана, сттіген

F) шегіргл, ызалда

G) шомыр, шалан

H) йекі, шегіршін, айы

19. Жрегі ш уысты жартылай пердемен блінген:

A) ырауыл

B) рбаа

C) тйес

D) кесіртке

E) сазан

F) гаттерия

G) жылан

H) саиналы ртжылан

20. рмекшілерді дене блімдері:

A) рса

B) бас

C) аятары

D) кз

E) басккірек

F) мртша

G) ккірек

H) демтесіктер

21. Жйке жасушалары трады:

A) мшеден

B) денеден

C) днекер лпасынан

D) азадан

E) жйке штарынан

F) ан тамырларынан

G) сіндіден

H) кмірсудан

22. Бйректі пішіні:

A) ромб трізді

B) рмебрша трізді

C) таспа трізі

D) шар трізді

E) айшы трізді

F) дгелек

G) атпарлы

H) конус трізді

Похожие работы:

«Тема 10. Международное сотрудничество в области природоохранной деятельности Формирование системы международного экологического сотрудничества Основная особенность глобальных проблем состоит в том, что ни одна страна самостоятельно не может с ними справиться. Наша природная с...»

«РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АЭРОПОРТАДОМОДЕДОВО 2015 г. Содержание1. Термины, определения и принятые сокращения..32. Характеристики аэродрома..73. Общие положения..74. Вопросы общего характера..75. Эксплуатация тр...»

«"Утверждаю" Зав. кафедрой общего землеведения и гидрометеорологии _П.С.Лопух " 29_"_ноября2016 г., пр. № 4 Вопросы к зачету по дисциплине "Мониторинг атмосферного воздуха и гидросферы" Мониторинг природной среды и мониторинг окруж...»

«ПОЛОЖЕНИЕ о Всероссийском конкурсе детских рисунков "Красота леса" Общие положения Всероссийский конкурс детских рисунков "Красота леса" проводится в 2017 году Федеральным бюджетным учреждением "Российский центр защиты леса" в рамках Года экологии на всей территории России. Настоящее Положение о проведении Всероссийского конкурса...»

«Строение и функции костей. Соединение костей скелета человека. Предмет: биология Тема: Строение и функции костей. Соединение костей скелета человека. Место урока в теме: первый урок в разделе опорно-двигательной системы Тип урока: урок изучения новог...»

«ТИПТІК ОУ БАЄДАРЛАМАСЫБАКАЛАВРИАТ БЕКІТЕМІН Р ДСМ Єылым жјне адами ресурстарды дамыту департаментініѕ директоры _ Н.Хамзина "_" 2009ж.БИОЛОГИЯЛЫ СТАТИСТИКА Мамандыєы: 051102 "оєамды денсаулы сатау" Саєат кґлемі...»

«МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИНАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТУТВЕРЖДАЮ И. о. декана философского факультета Е. В. Борисов _ сентября 2016 г.ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ Специальность – 09.00.11 – социальная философия Квалификация (степень) выпускника Кандидат наук Ф...»

«Вопросы к зачету по курсу "Природное наследие" Наследие как феномен. Основные признаки наследия. Основные категории наследия: природное, культурное и природно-культурное, нематериальное культурное наследие. Географич...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР)СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ Информационное письмо №1Г-16 03 февраля 2016г.г. Краснодар О приёмке в эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления В последнее время, на...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.