WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«ОЫТУШЫЛАРА АРНАЛАН ДІСТЕМЕЛІК НСАУ № 13 Саба. Таырыбы: Кмірсулар алмасуы. Глюкозаны тотыу жолдары: гликолитикалы жне пентозофосфатты. Анаэробты гликолиз. Кори циклі. Глюконеогенез. ...»

МАМАНДЫЫ: Жалпы медицина

КАФЕДРА: Биологиялы химия

ОЫТУШЫЛАРА АРНАЛАН ДІСТЕМЕЛІК НСАУ

№ 13 Саба.

Таырыбы: Кмірсулар алмасуы. Глюкозаны тотыу жолдары: гликолитикалы жне пентозофосфатты. Анаэробты гликолиз. Кори циклі. Глюконеогенез. Аэробты гликолиз. Энергетикалы балансы. Глюкозаны пентозофосфатты тотыу жолыны желісі. Кмірсулар алмасуыны реттелуі. Кмірсулар алмасуыны соы німдері, оларды блінуі.

КУРС: 2

ПН: биологиялы химия

РАСТЫРАНДАР: Ерджанова С.С.Киргизбаева А.А.

Алматы, 2012 ж.

«___»______ 2012 ж.

ткен кафедра мжілісінде талыланан

№ ___ хаттама.

Бекіткен

Кафедра мегерушісі,профессор ________________ Плешкова С.М.

№ 13Саба.

1.Таырыбы: Кмірсулар алмасуы. Глюкозаны тіндердегі згерістері. Глюкозаны тотыу жолдары: гликолитикалы жне пентозофосфатты. Анаэробты гликолиз. Кори циклі. Глюконеогенез. Аэробты гликолиз. Энергетикалы балансы. Глюкозаны пентозофосфатты тотыу жолыны желісі. Кмірсулар алмасуыны реттелуі. Кмірсулар алмасуыны соы німдері, оларды блінуі.

2. Масаты:

1. Студенттерде организмдегі глюкозаны негізгі катаболизм жолдары, энергиялы балансы туралы білім алыптастыру.

2. Тіндерді энергиямен жабдытау процестері ретіндегі глюкозаны тотыу жолдарыны физиологиялы маызы туралы білім алыптастыру.

3. Гипергликемия, гипогликемия, глюкозурия, бйрек межесі деген тсініктерді талдау.

4. Таырыпты білім тередігін тексеру.

5. Шаын топтарда жмыс істеу арылы студенттерді коммуникативтік дадыларын дамыту.

6. Ксіби дебиетпен жне интернетпен жмыс істеу дадыларын алыптастыру.

3. Оытуды міндеттері:

Глюкозаны тіндерде тотыу жолдарын арастыру.

Реакцияны жру жадайына байланысты глюкозаны тотыуындаы энергияны блінуін крсету.

Студенттерді организмдегі глюкозаны катаболизмі кезіндегі энергиялы балансты есептеуге йрету.

Кмірсулар алмасуындаы бауырды ролі арастыру.

5. Анаэробты гликолиз, аэробты гликолиз, Кори циклы, глюкозаны гликолитикалы жолмен тотыуы, глюкозаны пентозофосфатты жолмен тотыуы деген тсініктерді енгізу.

6. Студенттерді ксіби дебиетпен жне интернетпен жмыс істеуге ынталандыру.

4. Таырыпты негізгі сратары:

1.Глюкозаны тотыу жолдары.

2.Гликолиз, реакциялар реті, осы процесті энергиялы ндылыы.

Глюкозаны аэробты тотыуы, сатылары, энергиялы балансы.

4. Шрнек механизмдері.

5. Кмірсулар алмасуындаы бауырды ролі

Глюкозаны пентозофосфатты жолмен тотыуы.

Кмірсулар алмасуыны соы німдері, оларды блінуі.

5. Оыту жне саба беру дістері:

Сабата тмендегідей дістер пайдаланылады:

біріккен срау (таырыпты негізгі сратарын ауызша талдау; блиц-срау; жазбаша баылау);

шаын топта жмыс жасау;

3) й тапсырмасын тексеру

4) Рольдік ойындар.

Оыту ралдары: лекцияны электронды нсасы, тесттік тапсырмалар, гликолиз реакциялары келтірілген карточкалар; билеттер.

Саба сценарийі:

Мазмны Сабаты дістемелік трыдан жабдыталуы Уаыты

йымдастыру (студенттерді тгендеу, й тапсырмасын беру)

Ауызша талдау

Жазбаша баылау

Карточка бойынша шаын топта жмыс жасау

5. Сабаты орытындылау

Оу журналы,

Жазбаша баылауды билеттері,

Тесттік тапсырмалар, Жаттыулар,

Жадайлы есептер, Оытушылара арналан саба сценарийі бар дістемелік нсау,

Силлабус, Лекцияны электронды нсасы (Кмірсулар алмасуы)

5 мин

2. 50 мин

15 мин

25 мин

5 мин

1. йымдастыру (студенттерді тгендеу, й тапсырмасын беру)

й тапсырмасы: Заттар алмасуы. Кмірсулар алмасуы. Кмірсулар алмасуыны сатылары. ан плазмасында гюкозаны млшерін анытау (глюкозооксидазды діс жне глюкометр арылы)

ана блшыетіні анаэробты гликолизін анытау.

1. Метаболизм, жне оны сатылары

2. Таам кмірсулары, жіктелуі, маызы.

3. Кмірсуларды ас орыту жолдарында орытылуы, кмірсуларды орытылуына атысатын ас орыту слдеріні ферменттері.

4. Кмірсуларды сіірілуі, механизмдері, жеке моносахаридтерді сіірілуі жылдамдыы.

5. Гликогеногенез. Бл рдіс алай жзеге асады? Маызы.

6. Гликогенолиз, гликогенолиз жолдары: фосфоролиз жне гидролиз, маызы.

7. Бауырда тетін фосфоролизді ерекшелігі.

8. Глюконеогенез, осы рдісті маызы. андай тіндерде басымыра теді? Глюконеогенезді жанама жолдары.

9. ан рамындаы глюкозаны алыпты млшері. Гипергликемия, гипогликемия, глюкозурия, глюкозаны «бйрек межесі (шегі)» туралы ымдар.

10. Глюкозаны катаболизмі. Тіндердегі глюкозаны тотыу жолдары.

11. Глюкозаны анаэробты жадайда ыдырауы. Гликолиз немесе гекзофосфатты жол.

12. Кори циклі, осы процесті маызы.

13. Глюкозаны анаэробты гликолитикалы тотыуыны энергиялы балансы.

14. Глюконеогенез. Осы процесті маызы. андай тіндерде арынды теді? Глюконеогенезді жанама реакциялары.

15. Глюкозаны аэробты жадайда гликолитикалы жолмен тотыуы, сатылары, энергиялы балансы.

16. Шрнек механизмдері. Пастер эффектісі

17. Глюкозаны пентозофосфатты жолмен тотыуы.

18. Глюкозаны пентозофосфатты жолмен тотыуыны маызы.

19. Глюкозаны пентозофосфатты жне гликолиз жолымен тотыуыны састыы мен айырмашылыы.

20. Кмірсулар алмасуындаы бауырды ролі.

21. Кмірсулар алмасуыны соы німдері, олар тзілетін процестер.

2. Жазбаша баылау билеттер бойынша жргізіледі.

3. Шаын топтарда жмыс жасау.

Студенттерді 4-5 адамнан екі шаын топа бліп, 1-ші топ гликолиз реакцияларын ретпен, ал 2-ші топ глюкозаны пентозофосфатты жолмен тотыу реакцияларын ретпен жазу керек. Оытушымен бірге нтижелерді талдау керек. рдістерді айырмашылыы мен састыын крсету.

Гликолиз Глюкозаны пентозофосфатты жолмен тотыуы

Жасушада рдісті жретін орны Аэробты немесе анаэробты рдіс нтижесінде тзілетін субстраттар рдістерді арасында байланыс бар ма рдістерді маызы 6. сынылатын дебиеттер:

Негізгі:

С.М. Плешкова, К.. мірзаова, С.А. Абитаева «Заттар алмасуы жне оны реттелуі», Алматы, 2006 жыл, 5-31 бет.

Шарманов Т.Ш., Плешкова С.М. «Метаболические основы питания с курсом общей химии», Алматы, 1998 г., с. 288-359.

Плешкова С.М. жне басалары Биохимияны студенттерді здігінен оып-білуіне арналан оу ралы Заттар алмасуы жне оны реттелуі. – Алматы, 2009 ж.

Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. «Биологическая химия», Москва, 2004 г., с. 319-359.

СеитовЗ.С. «Биохимия», Алматы,2007 жыл, 199-257 бет.

осымша:

Плешкова С.М. жне басалары Биохимияны студенттерді здігінен оып-білуіне арналан оу ралы 2 Блім. Заттар алмасуы жне оны реттелуі. - Алматы, 2009 ж.

Плешкова С.М. и соавт. «Методические указания для самостоятельной подгормонтовки студентов к лабораторным занятиям по биохимии (вопросы, упражнения и ситуационные задачи)», Алматы, 2003 г., с. 30-34.

Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл «Биохимия человека», 1993.

Бышевский А.Ш., Терсенов О.А. «Биохимия для врача» 1994

7. Баылау:

Сабатаы зырлылыты баалау дістеріне кіреді:

Білім зырлылыын баалау: ауызша срау, блиц-сра, жазбаша баылау кезіндегі студентті берген жауаптары бойынша, шаын топта жмыс жасау нтижелері бойынша; йге берілген жаттыуларды, жадайлы есептерді жне тесттік тапсырмаларды тексеру арылы жргізіледі.

Жадайлы есептер:

Науаста В1 витаминіні гиповитаминозы байалады. Кмірсулар алмасуында андай згерістер болады?

Науас йреншікті емес ауыр жмыс жасаандытан, блшы еттері ауырады. Неліктен? Ауырсыну сезімін жеілдету шін не істеу керек?

Шамадан тыс гликолизде бауырдаы глюконеогенез жылдамдыы алай згереді?

Гликолитикалы ферменттер мен цитрат цикліні ферменттеріні активтілігі тмендегенде организмде андай биохимиялы згерістері байалады?

Спортшы ыса ашытыа те жасы жгіретінін крсетті. Кмірсулар алмасуыны андай сатылары спортшыда жасы ызмет крсетеді?

Студент биохимия сабаына кешікпеу шін 20 минуттай жгірді. Осы кезде блшыетті глюкозамен амтамасыз ететін андай механизм? Оан сипаттама?

Тесттер:

1. Тіндерде глюкозаны негізгі тотыу жолы:

1. гликолитикалы

2. пентозофосфатты

3.гликогенолиз

4.гликолиз

5.фосфоролиз

2 дрыс жауап

2. Гликолиз – бл:

1) ст ышылыны тотыуы

2) янтарь ышылыны тотыуы

3) анаэробты жадайда глюкозаны тотыуы

4) аэробты жадайда глюкозаны тотыуы

5) ПЖ тотыуы

3. Аэробты гликолиз арынды жреді:

1. блшыетте

2. эритроциттерде

3. бауырда

4. май тінінде

5. мида

2 дрыс жауап

4. Гликолиз жреді

1. митохондрияда

+2. цитозольде

3. жасуша ядросында

4. лизосомада

5. рибосомада

5. Анаэробты жадайда бір молекула глюкозадан тзіледі:

2 молекула пируват

+2 молекула лактат

ацетилКоА

бір молекула пируват

бір молекула лактат

6. Гликолиз кезінде тотыады:

1. глюкозо-6-фосфат

2. диоксиацетонфосфат

3. глюкоза

4. фруктозо-1, 6-дифосфат

+5. фосфоглицериновый альдегид

7. Гликолиз реакцияларында происходит АТФ тзіледі:

1. ФГА -----> 1, 3-дифосфоглицерат

2. ДОАФ------> ФГА

3. фруктозо-6-фосфата------> фруктозо-1, 6-дифосфат

+4. ФЕП -------> ПВК

+5. 1,3-дифосфоглицерат ------> 3-фосфоглицерат

2 дрыс жауап

8. 2-фосфоглицерата фосфоенолпирувата айналан кезде:

1. субстраттан фосфорлану реакциясы жреді

+2. су блініп, жоары энергетикалы субстрат тзіледі

3. АТФ синтезделеді

4. су осылады

5. су блінеді

9. Гликолиз кезінде фосфоенолпируват ПЖ –а айналанда

1. су блінеді

2. АДФ тзіледі

3. су осылады

4. АТФ тзіледі

5. АМФ тзіледі

10. Гликолиз кезінде АТФ кзі болып табылады (субстраттан фосфорлану)

ФГА жне ДОАФ

1,3-дифосфоглицерат жне фосфоенолпируват

фосфоенолпируват жне фосфоглицерин альдегиді

глюкоза жне глюкозо-6-фосфат

фруктозо-6-фосфат жне фруктозо-1,6-дифосфат

11. Кори циклы дегеніміз :

1. мочевинаны тзілуі

2. лактаттан глюкозаны тзілуі

3. гликогенні глюкозадан

4 глюкозаны аминышылдардан

5. глюкозадан липидтерді

12. Пентофосфатты глюкозаны тотыуына атысатын ферменттер:

1. флавопротеиндер(Ко-ФМН)

2. флавопротеиндер (Ко-ФАД)

3. пиридинферменттер(Ко – НАД)

4. пиридинферменттер (Ко – НАДФ)

5. метилтрансферазалар

13. Глюкозаны пентозофосфатты жолмен тотыуы кезінде тзіледі:

1. пентозаларды тзілуі

2 НАДН`2 трінде энергия

3. пентозалар шамадан тыс азаа тскен кезде глюкозаны тзілуі

4. АТФ трінде энергия

5. НАДФН`2

3 дрыс жауап

Дрыс жауаптар картасы

№№ сра дрыс жауап

1 Глюкозаны негізгі тотыу жолдары

гликолитикалы

пентозофосфатты

2. 2. Гликолиз - бл:

Глюкозаны анаэробты жне аэробты жадайда цитоплазмада

3. Анаэробты жадайда гликолиз арынды:

ана блшыетте

эритроциттерде

4 гликолиза жреді:

.цитозолде

5. Анаэробты жадайда бір молекула

глюкозадан тзіледі: 2 молекула лактат

6 Гликолиз кезінде тотыады:

Фосфоглицерин альдегиді

7. АТФ тзіледі гликолиз кезінде:

ФЕП -------> ПЖ

1,3-дифосфоглицерат ------> 3-фосфоглицерат

8. 2-фосфоглицерат фосфоенолпирувата айналады: Су блінеді жне жоары энергетикалы субстрат тзіледі

9 Фосфоенолпируват ПЖ-а айналан кезде АТФ тзіледі

10. Гликолиз кезінде АТФ кзі болып табылады

1,3-дифосфоглицерат жне фосфоенолпируват

11. Кори циклы кезінде

лактаттан глюкоза тзіледі

12. пентофосфатты тотыу кезінде :

пиридинферменты (Ко – НАДФ)

13. пентозофосфатты цикл кезінде тзіледі:

пентозалар,

НАДФН2, пентозалар шамадан тыс азаа тскен кезде глюкозаны тзілуі

№ 1билет

1. Глюкозаны андаы алыпты млшері. Гипергликемия, гипогликемия, глюкозурия, глюкоза шін бйрек межесі тсініктері.

2. Глюкозаны пентозофосфатты жолмен тотыуы. Тсінік, маызы.

№ 2билет

1. ФГА тзілгенге дейінгі гликолиз субстраттарын ретпен атап шыыыз. Осы реакциялара атысатын ферменттерді атаыз.

2. Глюкозаны 1молекуласы гликолитикалы жолмен тотыанда (егер малатты шрнек механизмін пайдаланса) неше молекула АТФ тзіледі?

№ 3билет

1. Кмірсулар алмасуындаы Ц- ролі. Тотысызданан дегидрогеназаларды тзілу реакцияларын жазыыз.

2. Ст ышылы организмде андай жадайларда жиналады? Ст ышылыны згерістері. № 4 билет

1. Кмірсулар алмасуындаы БТ мен ТФ- ролі (БТ мен ТФ- абысу нктелері).

2. Аэробты жадайдаы ПЖ- згерісі. Реакция тедеуін жазыыз.

Билет № 5

1. Гликолиз жне пентозофосфатты жолмен тотыуларды айырмашылыы жне састыы

2. Гипергликемии, гипогликемии, глюкозурия. Бйрек межесі. № 6 билет

1. Анаэробты гликолиз. дерісті тетін орны, энергиялы ндылыы.

2. Глюкозо-6-фосфатты 3 молекуласы пентозофосфатты жолмен тотыанда НАДФН2- неше молекуласы тзіледі?

№ 7 билет

1. ФГА-н ПЖ тзілгенге дейінгі гликолиз субстраттарын ретпен атап шыыыз. Осы реакциялара атысатын ферменттерді атаыз.

2. Шрнек мехнаизмдеріні ролі. Глицерофосфатты шрнек механизмі есебінен неше молекула АТФ тзіледі № 8 билет

1. Глюкозаны анаэробты гликолитикалы жолмен тотыуы (схема трінде), энергиялы ндылыы.

2. Глюкозаны пентозофосфатты жолмен тотыуы, оны маызы.

№ 9 билет

1. Глюконеогенез (схемасы). андай тіндерде теді?

2. Глюкозаны 2 молекуалсы гликолитикалы жолмен тотыанда неше молекула АТФ тзілетінін есептеіз.

№ 10 билет

1. Глюкозаны тотыу жолдары, тотыу жолдарыны маызы.

2. Гликолиздегі субстраттан фосфорлану реакциясын жазыыз

№ 11 билет

1. Глюкозаны 1 молекуласы тотыанда неше молекула АС тзіледі, оны згерістері?

2.Гипергликемия, гипогликемия, глюкозурия туралы тсінік. Бйрек межесі.

.

№12 билет

1. Жасушада глюкозо-6-фосфатты олданылуы.

2. ПЖ- тотыудан декарбоксилденуі. Осы деріске атысатын ферменттер.

№13 билет

1. Глюконеогенез. Лактатты глюкозаа айналуыны жанама жолдары.

2. Малатты шрнек механизмі.

№14 билет

1. Гликолизді айтымсыз реакцияларын жазыыз.

2. Кмірсулар алмасуыны соы німдері, олар тзілетін дерістер, блінуі

Билет № 15

Аэробты гликолиз. Аэробты жадайда ПЖ тадыры

Глюкозаны пентозофосфатты жолмен тотыуы. рдіс жасушаны ай жерінде теді?

Осы рдіске атысатын ферменттер?

Билет № 16

Глюконеогенез. Лактатты глюкозаа айналуыны жанама жолдары.

Малатты шрнек механизмі.

Малатты шрнек механизміне атысатын субстраттар. Маызы.

Похожие работы:

«ФИО: Норкина Любовь Васильевна, Должность: учитель биологии Место работы: МБОУ Ташлинская СОШ Название предмета: Биология Класс: 9 УМК:"Биология. Общие закономерности. 9 класс", авторы: С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, В.Б. Захаров,И.Б., Агафонова; М. Дрофа, 2012г Уровень обучения: базовый. Тема урока: итоговы...»

«Управление образования Администрации города Апатиты XXII городская научно-практическая конференция "Шаг в будущее" 10 октября 2015 годаТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ АпатитыЭКОНОМИКА. ГЕОГРАФИЯ. ЭКОЛОГИЯ.ВЛИЯНИЕ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ НА ЗДОРОВЬЕ УЧЕНИКОВ Автор: Антоно...»

«Тесты по онкологии для вступительных экзаменов в клиническую ординаторуУкажите мероприятия, относящиеся к вторичной профилактике злокачественных новообразований:1. санитарно-просветительная работа;2. лечение предраковых заболеваний;3. борьба с курением;4. пропаганда правильног...»

«Контрольные работы. 9 класс. 1 четверть. Тема "Эволюционное учение". Часть 1.1. Мелкие систематические группы – виды, роды, семейства – в процессе эволюции возникают путем а) ароморфоза, б)...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Факультет естественных наукУТВЕРЖДАЮ Декан ФЕН НГУ, профессор _Резников В.А. "29" августа 2014 г. Рабочая программа дисциплины Кариосиcтематика Направление подготовки Биология Направлен...»

«№ Вопрос 1а В каком году был образован Государственный природный заповедник "Рдейский"? 25 мая 1994г. 2 Какая птица является символом заповедника "Рдейский"? Большой кроншнеп 3...»

«Зачетная работа по теме "Мировое хозяйство" Часть А (На каждый вопрос – один правильный ответ) Что наиболее характерно для эпохи НТР? А. увеличение работающих в промышленности; Б. увеличение доли тяжелой промышленности в хозяйстве; В. увеличение доли растениеводства в сельском хозяйстве; Г. превращение науки...»

«Сборник трудов ХХІІІ международной научно-практической конференции "Инновационные пути решеня актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энергои ресурсосбережения" (г. Харьков, 1-5 июня 2015 г.). – Харьков. 2015 г. – С. 81-85. УДК: [616-008.9:577.1’311.477]-092.9-099:543395 Щербань Н.Г., Жуков В.И., Николаева О.В., Кучерявченко...» 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.